Luận văn Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

1. Cấp xã và đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước. Qua hơn 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở nước ta nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng, trong đó có huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến về mọi mặt, nhất là sự năng động, nắm bắt, hòa nhập với công việc, thích ứng dần với cơ chế mới. Song, so với yêu cầu sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì đội ngũ này còn nhiều hẫng hụt, bất cập, phải phấn đấu rất nhiều. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện hiện nay là một nhiệm vụ bức xúc đang đặt ra. 2. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là tổng hợp sự thống nhất biện chứng giữa chất lượng toàn diện của từng cán bộ với số lượng, cơ cấu đội ngũ, biểu hiện cụ thể ở sự trong sạch, vững mạnh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả đội ngũ ở cấp cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong từng giai đoạn cụ thể. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phải theo những tiêu chí nhất định; các tiêu chí quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau, là cơ sở để đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 3. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn, cơ bản hợp lý về cơ cấu. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, bất cập. Địa bàn có nhiều khó khăn; những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế - xã hội, mặt trái của kinh tế thị95 trường và sự chống phá của các thế lực thù địch; cơ chế, chính sách và điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng tốt yêu cầu; một bộ phận cán bộ thiếu ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện là những nguyên nhân chính của những hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua và đó là những vấn đề đặt ra trong thời gian tới cần phải giải quyết. 4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận văn xác định phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới, cần thực hiện hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ. Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với nhau đòi hỏi đều phải thực hiện tốt. Mỗi xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào đặc điểm cụ thể của xã, huyện, tỉnh mình mà vận dụng thực hiện cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới. 5. Vấn đề có ý nghĩa quyết định trực tiếp trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu vươn lên, tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân từng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Không ai có thể làm thay họ. Điều đó tất yếu đòi hỏi phải phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức, của các cấp ủy đảng; sự thực hiện đúng đắn và hiệu quả công tác cán bộ; sự tạo điều kiện về cơ chế, chính sách; sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân xã.

pdf112 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
k . Để củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp bộ đảng, tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy xã đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, làm cho mọi người và mọi tổ chức thấu suốt với tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới. Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng của từng xã nhận thức đúng đắn nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã, xây dựng Đảng bộ và chính quyền xã. Chính những đặc điểm và nhiệm vụ của từng xã là nhân tố tác động chi phối và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền của xã đó. Không nhận thức đầy đủ và rõ ràng đặc điểm, nhiệm vụ của xã thì các chủ thể, Đảng bộ xã và huyện ủy, cũng như cấp ủy cấp trên là tỉnh ủy, không thể có được nội dung, biện pháp trúng vấn đề trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn. Vì thế, khó có thể có được đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã như Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đáp ứng tốt yêu cầu, cũng như khó có thể có được đội ngũ cán bộ kế cận đủ sức đáp ứng được nhiệm vụ trước sự phát triển và biến động của tình hình. Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nhận thức rõ và đầy đủ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ và thách thức mới đối với từng xã ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới. Phải thấy rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, chống phá Tây Nguyên của các thế lực thù địch là rất nguy hiểm, tinh vi và xảo quyệt; thấy rõ những khó khăn từ chính đặc điểm địa bàn, sự nhận thức và trình độ học vấn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn của đồng bào nơi đây; những diễn biến phức tạp của 76 các vấn đề dân tộc, tôn giáo và quan hệ giữa các tầng lớp dân cư, giữa các tộc người trên toàn vùng, cũng như trên địa bàn tỉnh và huyện, địa bàn từng xã. Trên cơ sở đó, các chủ thể mới có cơ sở đề xuất và thực thi những nội dung, biện pháp để phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đồng thời mới xác định được những yêu cầu cần thiết, cấp bách về phẩm chất và năng lực, cũng như phương pháp và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk một cách phù hợp. Giải pháp cho vấn đề này chính là tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt các hình thức giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức, nhất là tại cộng đồng dân cư ở xã, phường. 3.2.2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, quản lý cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đắk Lắk Đây là giải pháp cơ bản có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định trực tiếp đến hiệu quả của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, quá trình thực hiện giải pháp này đòi hỏi các chủ thể phải tiến hành tổng thể nhiều nội dung, biện pháp trên tất cả các khâu, các bước quy trình công tác cán bộ, song trước hết cần tập trung làm tốt những vấn đề chính sau: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ vào tiêu chuẩn chung về cán bộ và cán bộ cấp xã nói chung, cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt 77 chính quyền cấp xã trên địa bàn theo các mặt: phẩm chất chính trị; trình độ, năng lực; phương pháp, tác phong công tác và đạo đức, lối sống. Về phẩm chất chính trị: Cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong xây dựng và phát triển các xã. Thể hiện lòng trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa qua lời nói và việc làm cụ thể thống nhất trên cương vị là cán bộ chủ chốt cấp xã, người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã. Có ý chí, quyết tâm và năng lực làm giàu cho xã, biến ý chí đó thành ý chí của Đảng bộ và nhân dân xã, quyết tâm tiến công vào mặt trận đói nghèo, lạc hậu, xây dựng xã giàu mạnh, góp phần xứng đáng cùng huyện, tỉnh và cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có quyết tâm và khả năng lãnh đạo, quản lý nhân dân huyện thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng hành động gương mẫu của bản thân; có biện pháp tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, quản lý, kiểm tra các tổ chức chính quyền và nhân dân, quyết tâm chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc, chống mọi biểu hiện tiêu cực của cá nhân, tập thể, góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, uy tín, danh dự, lương tâm, trách nhiệm của người cộng sản chân chính, người cán bộ của nhân dân. Về trình độ, năng lực: Cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã phải là cán bộ có hiểu biết tương đối nhất định, cần thiết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhất là các khoa học về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quân sự gắn với các lĩnh vực hoạt động của cán bộ chủ chốt cấp xã. Được đào tạo 78 chính quy, cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tri thức về xây dựng Đảng, luật học, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quân sự, an ninh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Nắm vững các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, huyện; hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng quần chúng nhân dân trong xã, đảm bảo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành tỉnh, huyện. Có tri thức lý luận và thực tiễn, biết đề ra chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; biết cách quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã, đạt hiệu quả tốt qua các phong trào cách mạng quần chúng. Có năng lực vận dụng đúng đắn, sáng tạo, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc đề ra các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác cấp xã. Có khả năng nắm tình hình, dự báo khoa học diễn biến tình hình, biết tập hợp, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các quyết định lãnh đạo, quản lý chính xác mọi lĩnh vực đời sống xã hội và có năng lực tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý tốt quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trên địa bàn xã. Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện nghị quyết; quản lý sâu sát đội ngũ cán bộ, công chức; biết cách động viên, lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của xã nhiệt tình, phấn khởi thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Có tầm nhìn bao quát, nắm được trọng tâm công tác, chỉ đạo sâu sát, giải quyết tốt mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác. Về phương pháp và tác phong công tác: Cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã phải phải là người cán bộ có phong cách lãnh đạo, phương pháp quản 79 lý khoa học, thể hiện qua làm việc có chương trình, kế hoạch, biện pháp, đều được xây dựng đảm bảo đúng đắn, sát thực tế, thiết thực, khả thi, quyết tâm thực hiện thắng lợi. Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, không theo lối mòn, không chung chung, đại khái, thiếu căn cứ, đảm bảo tính thiết thực, tính cụ thể, tính khả thi, hiệu quả cao trong thực hiện. Tôn trọng các nguyên tắc, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, nhằm phát huy cao nhất tinh thần lãnh đạo, quản lý theo cơ chế dân chủ; biết cách phát huy trí tuệ cao nhất Đảng bộ, chính quyền xã; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân. Thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao, đấu tranh thắng thắn, góp ý có lý, có tình trên tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân, tình thương yêu người, làm cho tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp, tự giác, nhẹ nhàng, chất lượng, hiệu quả cao, tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và chính quyền xã, để mỗi cá nhân không ngừng tiến bộ, hoàn thiện. Có tác phong sâu sát thực tế cơ sở, quần chúng, không độc đoán, quan liêu, mệnh lệnh, bàn giấy, luôn chăm lo cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho quần chúng ở xã. Về đạo đức, lối sống: Cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã phải có ý thức sâu sắc về vai trò của người cán bộ chủ chốt cấp xã, lãnh đạo, quản lý xã trong cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, luôn trau dồi, rèn luyện theo đạo đức cách mạng, nêu gương tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, mẫu mực trong mọi mặt sinh hoạt của cuộc sống; sống trong sạch, giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục, trung thực trong tư tưởng, lời nói, hành động; thống nhất giữa nói và làm, cố gắng làm nhiều việc có ích lợi cho nhân dân xã. Nêu cao tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham 80 nhũng, không hối lộ, buôn lậu, quan liêu, lãng phí, hống hách, lợi dụng chức quyền, sơ hở pháp luật để thu vén cá nhân, cố ý làm trái pháp luật thu lợi bất chính cho cá nhân, gia đình và dòng họ. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên gia đình, người thân và cán bộ, nhân dân xã cùng thực hiện tốt. Có tác phong dân chủ trong lãnh đạo, quản lý; có phương pháp, nội dung, kế hoạch làm việc khoa học, thiết thực, sâu sát. Phân công nhiệm vụ sát hợp với năng lực, sở trường từng cán bộ. Trung thực, thẳng thắn, chân tình trong giao tiếp, đối xử với mọi người có tình, có nghĩa. Công tác quy hoạch cán bộ: Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay phải đảm bảo yêu cầu cơ cấu, độ tuổi, lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính quyền, các đoàn thể, trình độ chuyên môn, đồng thời phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức, đảm bảo đồng bộ trong cơ cấu cán bộ chủ chốt. Quy hoạch đảm bảo tính kế thừa, chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, phấn đấu hình thành được đội ngũ cán bộ có các độ tuổi kế tiếp nhau. Quy hoạch phải thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đào tạo cho mỗi chức danh có từ 2 đến 3 người. Có kế hoạch cụ thể để đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự bị vào các vị trí công tác đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của địa phương. Trong quá trình quy hoạch, đào tạo không nên quá cầu toàn, khi tuyển chọn cán bộ phải dựa vào tiêu chuẩn cán bộ. Cần phải xây dựng được một quy hoạch “động”, một chức danh quy hoạch nhiều cán bộ, không ngừng bổ sung quy hoạch, thường xuyên kiểm tra đội ngũ quy hoạch kế cận, dự bị, dự nguồn để điều chỉnh quy hoạch. Những cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn nào thì có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức thích hợp. 81 Nguồn cán bộ để lựa chọn, cần coi trọng nguồn cán bộ trẻ được bồi dưỡng từ cơ sở, đồng thời, kết hợp tăng cường nhiều hơn nữa số cán bộ có năng lực của huyện về làm cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Không vì bất cứ một lý do nào mà để những người không xứng đáng, không đủ đức, tài, không được nhân dân tín nhiệm vào cơ quan quyền lực, vào đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Đào tạo, bồi dưỡng: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rất quan tâm đến công tác huấn luyện cán bộ. Người căn dặn, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu” [20]. Về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những mặt yếu, thiếu bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, khuyến khích cán bộ tự học. Phải xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng từng mặt như công tác Đảng, công tác chính quyền và các nhiệm vụ chuyên môn khác. Đặc biệt chú ý về bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, xã hội, kiến thức an ninh, quốc phòng. Chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử, văn hoá, kiến thức chuyên môn về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý xã hội, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, tin học. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay cần phải dành thời gian thích hợp đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hành; bản lĩnh, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là khoa học lãnh đạo hiện đại; thiết chế chính trị đương đại với hai nhân tố cơ bản là Đảng chính trị và Nhà nước pháp quyền trong việc thực hiện nền dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, hệ thống luật pháp, kinh nghiệm quản lý nhà nước của 82 các nước tiên tiến trên thế giới, kinh nghiệm xử lý những tình huống gay cấn trong quản lý xã hội trên địa bàn. Bố trí, sử dụng: Bố trí, sử dụng cán bộ là việc dùng người, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Sự sai sót, thiếu khách quan, bố trí, sử dụng cán bộ không đúng sẽ dẫn đến hậu quả xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đòi hỏi người lãnh đạo phải khéo dùng cán bộ, phải biết “tuỳ tài mà dùng người”. Bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay phải quán triển quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về sử dụng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho người khác thêm hăng hái” [20]. Vì vậy, trong bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk nhất thiết phải vì công việc mà bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ cho phù hợp, phát huy cao nhất năng lực, sở trường của từng cán bộ, mang lại hiệu quả công việc cao nhất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phấn đấu vươn lên. Mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa trong vấn đề này đều dẫn đến nguy hại cho tổ chức, làm suy giảm chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã phải đúng tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường; đề bạt cán bộ phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Kiên quyết thay đổi ngay những cán bộ kém về năng lực và phẩm chất, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Việc bố trí cán bộ chủ chốt chính quyền xã phải góp phần kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể tại xã, bởi vì họ là bộ khung, là nồng cốt của hệ thống bộ máy tổ chức ở cơ sở. Bố trí cán bộ chủ chốt chính quyền xã phải kết hợp với năng lực của từng người trong cả bộ máy ấy để tạo nên sự 83 liên kết, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy. Bố trí và sử dụng cán bộ là công việc rất quan trọng và phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các bước: đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí, thưởng phạt, tái sử dụng, miễn nhiệm. Trong quá trình bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay, vấn đề có tính nguyên tắc là phải nêu cao vai trò trách nhiệm tập thể các cấp ủy đảng, đặc biệt là của tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy xã. Để thực hiện tốt việc bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt chính quyền xã, thì việc Đảng ủy xã và huyện bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã phải được thực hiện một cách dân chủ, công khai. Kết hợp thăm dò ý kiến của cá nhân cán bộ được bố trí và ý kiến của tập thể cán bộ cơ quan, đơn vị mà cán bộ được bố trí công tác, tránh áp đặt, gượng ép trong việc bố trí cán bộ. Sau khi bố trí, phân công công tác cho cán bộ chủ chốt phải luôn theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác của cán bộ chủ chốt đó, nhất là những cán bộ chủ chốt chính quyền xã mới được bố trí lần đầu. Nếu cán bộ có khuyến điểm thì tổ chức, người lãnh đạo giúp đỡ họ sữa chữa ngay để cán bộ yên tâm, tự tin trong công tác và công tác đạt kết quả cao. Việc bố trí và sử dụng cán bộ không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là nghệ thuật, nghệ thuật nghiên cứu, sử dụng người. Việc bố trí, sử dụng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã là vấn đề quyết định đến sự thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cho nên, để đảm bảo cho việc bố trí, sử dụng cán bộ chủ chốt chính quyền xã có chất lượng, đòi hỏi cấp ủy đảng trong quá trình bố trí, sử dụng cần phải thực hiện tốt các khâu, các bước trong quá trình bầu cử, bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ. Về điều động luân chuyển cán bộ: Luân chuyển cán bộ là một khâu quan trọng của công tác cán bộ. Trong vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên 84 địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, việc luân chuyển cán bộ cần phải được nhận thức đúng và quan tâm thực hiện tốt. Luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng đắn của Đảng, nó rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, của toàn bộ hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài; tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết; khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ, khép kín. Trong luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cần kết hợp luân chuyển để đào tạo cán bộ với việc rà soát, bố trí hợp lý một số chức danh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Đại hội XII của Đảng để phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những xã đang có những tồn tại nổi cộm hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị không cao. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng đều trong đội ngũ cán bộ trong thực hiện kế hoạch luân chuyển. Các xã trên địa bàn trong 2016 - 2020 - 2025, cần xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã) không đủ tuổi cơ cấu nhiệm kỳ mới; đồng thời xây dựng kế hoạch luân chuyển từ 10-15 cán bộ giữ cương vị là trưởng và phó các phòng, ban cấp huyện tuổi đời còn trẻ (dưới 45 tuổi) được đào tạo cơ bản, có năng lực và triển vọng tốt đưa xuống đảm nhận, giữ cương vị là Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời, rèn luyện, thử thách và tạo nguồn cán bộ chủ chốt kế cận cho chính quyền xã. Về đánh giá cán bộ: 85 Đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là khâu rất quan trọng, quyết định đến việc sử dụng và bố trí cán bộ, để tạo nên đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh. Đánh giá cán bộ phải gắn với tiêu chuẩn, chức danh, chức trách của từng cán bộ chủ chốt, gắn với công việc cụ thể, điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà cán bộ đó hoạt động. Phải căn cứ vào mối quan hệ của cán bộ, thái độ đối với quần chúng và việc chấp hành nghị quyết của Đảng, của cấp trên để đánh giá cán bộ. Tiêu chí quan trọng và quyết định nhất để đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là uy tín thực sự và hiệu quả thực tế hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ đó ở xã. Tránh tình trạng chung chung, đại khái, đánh giá chiếu lệ hoặc “dĩ hòa vi quý” trong đánh giá cán bộ. Cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk theo hướng thực chất hơn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ chủ yếu để phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên, coi đó là tiền đề để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ. Lấy kết quả đánh giá cán bộ làm một trong những căn cứ để xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 17-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở xã. 3.2.3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức ở các xã và huyện trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn Trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã 86 trên địa bàn, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. Vai trò quan trọng của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thể hiện cụ thể ở chỗ, đó là lực lượng trực tiếp xây dựng và thực hiện các biện pháp, tạo điều kiện vật chất, tinh thần để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Thực tiễn cho thấy, nơi nào các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện tốt những yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ, thì ở nơi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được tốt. Đối với các tổ chức đảng, điều nhấn mạnh ở đây là, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, thực hiện đúng quan điểm công tác cán bộ là công tác của cấp ủy đảng. Huyện ủy, tỉnh ủy cần xác định chủ trương lãnh đạo, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, quy hoạch công tác cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc công tác cán bộ: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; tập thể cấp ủy và tổ chức đảng có thẩm quyền thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Để phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, như Mặt trận, Đoàn Thanh niên... trên địa bàn đối với công tác cán bộ, cũng như trong vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cần phải xây dựng quy chế giám sát và phản biện của các tổ chức đó phù hợp. Cần quán triệt và cụ thể hóa quan điểm của Đảng trong xây dựng quy chế giám sát và phản biện của các tổ chức. Xây dựng quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính 87 sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ. Trong tình hình mới, cần phát huy tốt vai trò của nhân dân trong xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sức mạnh của nhân dân là to lớn, tai mắt của nhân dân là hết sức khách quan. Sự nghiệp xây dựng Đảng không phải là sự nghiệp của riêng Đảng, mà đó là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần phát huy vai trò và tinh thần làm chủ của nhân dân và các tổ chức quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở và giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh chống tham những, trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cần phát huy vai trò làm chủ của đồng bào các dân tộc trên xã, huyện. Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên và đảm bảo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng bộ xã, xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Phải thực sự cầu thị, tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cán bộ cả về phẩm chất, năng lực và tác phong công tác, cả về đức và tài của cán bộ. Tránh mọi biểu hiện hình thức chủ nghĩa, lấy ý kiến của quần chúng nhân dân nhưng không tiếp thu, hoặc tổ chức lấy ý kiến sai nguyên tắc, phục vụ cho ý đồ cán nhân chủ nghĩa, cục bộ. Trong vấn đề này, Ban Tổ chức huyện ủy, cần sâu sát, nắm chắc tình hình đưa ra kế hoạch, biện pháp lấy ý kiến của quần chúng nhân dân các xã đúng lúc, 88 kịp thời, bảo đảm chính xác và khách quan, tạo dữ liệu tốt cho công tác cán bộ của huyện ủy và đảng ủy xã. 3.2.4. Giải pháp về cải cách hành chính ở cấp xã, phƣờng Đảng và Nhà nước ta đã xác định: cải cách hành chính là một trong những trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong những năm trước mắt. Công cuộc cải cách hành chính phải dựa trên cơ sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên các mặt cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ hành chính. Cải cách thể chế hành chính thực hiện cải cách cơ bản các thủ tục hành chính, cả về thể chế và tổ chức thực hiện, loại bỏ những khâu bất hợp lý và phiền hà, ngăn chặn tệ cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó việc chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy hành chính làm cho bộ máy tinh gọn, bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt có hiệu lực từ chính phủ tới chính quyền cơ sở, trong đó có cấp xã. Đồng thời phát huy tính chủ động, năng động của cơ sở. Không những thế, cải cách hành chính còn định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền, quyền lợi và kỷ luật công chức hành chính. Quy định các chế độ dào tạo, tuyển dụng, sử dụng công chức. Xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức nhà nước vừa có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao vừa giác ngộ về chính trị, có tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, công tâm, vừa có đạo đức liêm khiết khi thừa hành công vụ. Với nội dung của cải cách hành chính như vậy thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho CBCC không thể không gắn liền với công cuộc cải cách hành chính. Thông qua sự nỗ lực tham gia cải cách hành chính, năng lực lãnh đạo, quản lý được hình thành và phát triển. Thời gian qua, công cuộc cải cách hành chính mà chũng ta đang tiến hành đã mang lại những thành tựu đáng kể. Qua báo cáo về các đợt làm việc, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các xã, phường trong năm 2012 cho 89 thấy, ở các địa phương đạt được kết quả tốt "có nguyên nhân chủ yếu là sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và đích thân chủ tịch UBND. Sự thống nhất về nhận thức và có chương trình hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng bảo đảm sự thành công của cải cách". Điều đó có nghĩa là, cải cách hành chính có tính hai mặt trong mối quan hệ với việc nâng cao Năng lực lãnh đạo, quản lý: một mặt để cải cách hành chính thành công, một trong những yêu cầu không thể thiếu được là cần có đội ngũ CBCC đáp ứng được yêu cầu công việc theo tinh thần cải cách hành chính. Vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của mỗi cá nhân và toàn bộ máy, đặc biệt là cán bộ chủ chốt. Mặt khác, cải cách hành chính khiến CBCC phải cọ sát, thông qua đó sẽ nâng cao năng lực quản lý hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc sẽ bị thải loại. Vì vậy, CBCC không những phải hiểu, phải thấm nhuần mà còn phải tuyên truyền, giáo dục CBCC trong đơn vị về ý thức trách nhiệm và triển khai thực hiện cải cách hành chính trong thực tiễn. Vì vậy, có thể nói, đẩy nhanh cải cách hành chính ở cấp xã chính là giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk. 3.2.5. Tạo môi trường, chính sách, điều kiện thuận lợi cho cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ Đây là giải pháp quan trọng trong tình hình hiện nay đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trước mắt cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chính sau: Đổi mới chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đắk Lắk . 90 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có liên quan tới nhiều yếu tố và phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau. Trong đó, vấn đề đổi mới, hoàn thiện chính sách (bao gồm cả việc bổ sung, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện) là một điều kiện bảo đảm hết sức quan trọng. Tầm quan trọng đó được quy định trước hết bởi vị trí, vai trò của công tác này đối với quá trình nâng cao đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn. Chính sách cán bộ là những quy định cụ thể về nhiều mặt trong công tác cán bộ nhằm đãi ngộ với cán bộ sao cho đúng đắn, phù hợp với quan điểm của Đảng và điều kiện thực tế cho phép. Chính sách cán bộ có những loại như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần. Do đó, khi thực hiện chính sách cán bộ phải thực hiện đồng bộ các loại chính sách cán bộ, trong đó chính sách đãi ngộ vật chất và động viên tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định trực tiếp đến tinh thần và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đến việc thu hút những người thực sự có năng lực cống hiến tài năng cho xã hội. Chính vì thế, vận dụng và thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện là một trong những biện pháp quan trọng để động viên lòng hăng hái nhiệt tình, tính năng động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nó còn là biện pháp tích cực để thu hút đội ngũ cán bộ đào tạo cơ bản ở các trường về địa phương. Thực hiện chính sách tạo điều kiện, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Đối với từng loại đối tượng cán bộ: kế cận, dự bị, dự nguồn và đương nhiệm cần có chính sách cụ thể giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần cho phù hợp, tạo điều kiện cho từng cán bộ yên tâm phấn đấu vươn lên. 91 Để thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã, đề nghị Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện cần tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới, thành những nghị định, thông tư, hướng dẫn cụ thể, nhất là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó cần quy định cụ thể chế độ tiền lương của từng chức danh cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Trên cơ sở đó, để cấp xã thực hiện, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã hăng hái, nhiệt tình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần thực hiện tốt chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Cần khuyến khích động viên cán bộ cả lợi ích vật chất và tinh thần, kịp thời khen thưởng những người xứng đáng. Đồng thời với việc thực hiện chính sách, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tình yêu quê hương đất nước, yêu mến thôn bản, tình cảm sâu đậm với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe, tận tâm, tận lực cống hiến vì hạnh phúc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ngoài ra, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã cần phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản. Do đó, chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã cần được quan tâm đầu tư đúng mức, nhất là về kinh phí hỗ trợ cho những cán bộ đi học và sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía chính quyền xã, cũng như gia đình, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của bản thân cán bộ. Ngoài các chế độ, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện khi được cử đi học ở các trường trong tỉnh 92 đã được huyện trích một phần kinh phí từ ngân sách địa phương để chi cho việc mua tài liệu, giấy bút và tiền đi lại. Bên cạnh đó, cần dành một phần ngân sách để thu hút lực lượng trẻ là sinh viên, học sinh mới tốt nghiệp ở các trường cao đẳng, đại học về thử việc ở các cơ sở xã và sau này sẽ trở thành đội ngũ cán bộ kế cận đáng tin cậy cho xã. Các giải pháp trên là các giải pháp cơ bản, quan hệ chặt chẽ với nhau đòi hỏi đều phải thực hiện tốt; chúng tác động qua lại với nhau trong chỉnh thể thống nhất; thực hiện tốt giải pháp này sẽ góp phần thực hiện tốt giải pháp khác, và ngược lại. Mỗi xã ở huyện cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể của xã mình mà vận dụng thực hiện cho phù hợp. Các chủ thể, đặc biệt là tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy xã, cần nêu cao vai trò trách nhiệm triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 93 Tiểu kết chương 3 Trên cơ sở đánh giá thực trạng, xác định phương hướng chung trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới, cần thực hiện hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ. Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với nhau đòi hỏi đều phải thực hiện tốt. Mỗi xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào đặc điểm cụ thể của xã, huyện, tỉnh mình mà vận dụng thực hiện cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn trong thời kỳ mới. 94 KẾT LUẬN 1. Cấp xã và đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước. Qua hơn 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở nước ta nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng, trong đó có huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến về mọi mặt, nhất là sự năng động, nắm bắt, hòa nhập với công việc, thích ứng dần với cơ chế mới. Song, so với yêu cầu sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì đội ngũ này còn nhiều hẫng hụt, bất cập, phải phấn đấu rất nhiều. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện hiện nay là một nhiệm vụ bức xúc đang đặt ra. 2. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là tổng hợp sự thống nhất biện chứng giữa chất lượng toàn diện của từng cán bộ với số lượng, cơ cấu đội ngũ, biểu hiện cụ thể ở sự trong sạch, vững mạnh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả đội ngũ ở cấp cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong từng giai đoạn cụ thể. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phải theo những tiêu chí nhất định; các tiêu chí quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau, là cơ sở để đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 3. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn, cơ bản hợp lý về cơ cấu. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, bất cập. Địa bàn có nhiều khó khăn; những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế - xã hội, mặt trái của kinh tế thị 95 trường và sự chống phá của các thế lực thù địch; cơ chế, chính sách và điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng tốt yêu cầu; một bộ phận cán bộ thiếu ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện là những nguyên nhân chính của những hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua và đó là những vấn đề đặt ra trong thời gian tới cần phải giải quyết. 4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận văn xác định phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới, cần thực hiện hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ. Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với nhau đòi hỏi đều phải thực hiện tốt. Mỗi xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào đặc điểm cụ thể của xã, huyện, tỉnh mình mà vận dụng thực hiện cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới. 5. Vấn đề có ý nghĩa quyết định trực tiếp trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu vươn lên, tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân từng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Không ai có thể làm thay họ. Điều đó tất yếu đòi hỏi phải phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức, của các cấp ủy đảng; sự thực hiện đúng đắn và hiệu quả công tác cán bộ; sự tạo điều kiện về cơ chế, chính sách; sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân xã. 96 PHỤ LỤC 01 Số lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Đối tƣợng Tổng số Trong đó Nữ Dân tộc Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 1 6,25 1 6,25 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 2 12,50 3 18,75 Chủ tịch UBND xã 16 0 0,00 2 12,50 Phó Chủ tịch UBND xã 32 3 9,38 7 21,88 Tổng số 80 6 7,50 13 16,25 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2014; bổ sung tháng 10/2016. 97 PHỤ LỤC 02 Cơ cấu độ tuổi cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã Đối tƣợng Tổng số Trong đó Nhỏ hơn hoặc bằng 30 tuổi Từ 31 đến 45 tuổi Từ 46 đến 60 tuổi Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 - - 4 25,00 12 75,00 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 - - 6 37,50 10 62,50 Chủ tịch UBND xã 16 - - 5 31,25 11 68,75 Phó Chủ tịch UBND xã 32 - - 17 54,84 15 45,16 Tổng số 80 - - 32 40,00 48 60,00 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016. 98 PHỤ LỤC 03 Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã theo trình độ học vấn Đối tƣợng Tổng số Trình độ học vấn THCS Tỷ lệ (%) THPT Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 3 18,75 13 81,25 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 - 0,00 16 100,00 Chủ tịch UBND xã 16 1 6,25 15 93,75 Phó Chủ tịch UBND xã 32 0 0,00 32 100,00 Tổng số 80 04 5,00 76 95,00 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát ngày 30/11/2014; bổ sung tháng 10/2016 99 PHỤ LỤC 04 Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã theo trình độ chuyên môn Đối tƣợng Tổng số Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Sơ cấp Tỷ lệ (%) Trung cấp Tỷ lệ (%) CĐ, ĐH Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 0 - 14 87,50 2 87,50 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 0 - 15 93,75 1 6,25 Chủ tịch UBND xã 16 0 - 3 18,75 13 81,25 Phó Chủ tịch UBND xã 32 0 - 21 65,63 11 34,37 Tổng số 80 0 0,00 53 66,25 27 33,75 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát ngày 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016. 100 PHỤ LỤC 05 Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã theo trình độ lý luận chính trị Đối tƣợng Tổng số Trình độ lý luận chính trị Sơ cấp Tỷ lệ (%) Trung cấp Tỷ lệ (%) Cao cấp Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 - - 16 100 - - Phó Chủ tịch HĐND xã 16 1 6,25 15 93,75 - - Chủ tịch UBND xã 16 - - 13 81,25 3 18,75 Phó Chủ tịch UBND xã 32 - - 32 100 - - Tổng số 80 1 1,25 76 95,00 3 3,75 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 10/8/2008; cập nhật 3011/2011; bổ sung tháng 10/2016. 101 PHỤ LỤC 06 Chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã theo trình độ quản lý nhà nước Đối tƣợng T ổ n g số Trình độ quản lý nhà nƣớc C h ư a q u a đ ào tạo T ỷ lệ (% ) S ơ cấp T ỷ lệ (% ) T ru n g cấp T ỷ lệ (% ) Đ ại h ọ c T ỷ lệ (% ) Chủ tịch HĐND xã 16 8 50,00 5 31,25 3 18,75 - - Phó Chủ tịch HĐND xã 16 10 62,50 3 18,75 2 12,50 1 6,25 Chủ tịch UBND xã 16 8 50,00 2 12,50 4 25,00 2 12,50 Phó Chủ tịch UBND xã 32 18 56,25 10 31,25 3 9,36 1 3,14 Tổng số 80 44 55,00 20 25,00 12 15,00 4 5,00 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 10/8/2008; cập nhật 3011/2011; bổ sung tháng 10/2016. 102 PHỤ LỤC 07 Chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã theo trình độ tin học và ngoại ngữ Đối tƣợng T ổ n g số Tin học Ngoại ngữ C h ƣ a đ à o tạ o Tỷ lệ (%) Có tín chỉ Tỷ lệ (%) C h ƣ a đ à o tạ o Tỷ lệ (%) Có tín chỉ Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 9 56,25 7 43,75 11 68,75 5 31,25 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 9 56,25 7 43,75 12 75,00 4 25,00 Chủ tịch UBND xã 16 1 6,25 15 93,75 2 12,50 14 87,50 Phó chủ tịch UBND xã 32 13 40,63 19 59,37 16 50,00 16 50,00 Tổng số 80 32 40,00 48 60,00 41 51,25 39 48,75 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016 103 PHỤ LỤC 08 Chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã theo trình độ giao tiếp bằng tiếng đồng bào dân tộc Đối tƣợng Tổng số Biết giao tiếp bằng tiếng đồng bào dân tộc Tỷ lệ (%) Chủ tịch HĐND xã 16 4 25,00 Phó Chủ tịch HĐND xã 16 3 18,75 Chủ tịch UBND xã 16 3 18,75 Phó Chủ tịch UBND xã 32 7 21,88 Tổng số 80 17 21,25 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016. 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấp hành Trung ương (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [2] Ban chấp hành Trung ương (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [3] Ban chấp hành Trung ương (2008), Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Hà Nội. [4] Ban chấp hành trung ương Đảng (1991), Nghị quyết trung ương 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội. [5] Ban chấp hành trung ương Đảng (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb sự thật, Hà Nội. [6] Ban chấp hành trung ương Đảng (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [7] Ban chấp hành trung ương Đảng (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [8] Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, (2010), Đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Tây Nguyên 2006-2009. [9] Bộ chính trị (2002), Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Hà Nội. [10] Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số10-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010. [11] Bộ Chính trị (2004), Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Hà Nội. 105 [12] Bộ Nội vụ (2004), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn “về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng với công chức xã, phường, thị trấn”. [13] Chính phủ (2009), Nghị quyết số 92/2009/NĐ-CP của Chính Phủ “về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. [14] Chính phủ (2011), Nghị định 112/201l/NĐ-CP của Chính phủ “Về công chức xã, phường, thị trấn” [15] Chính phủ, (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 “về cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn”. [16] Chính phủ, (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ “về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. [17] Dương Hương Sơn (2004), “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã ở tỉnh Quảng Trị hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. [18] Đặng Quốc Tiến (2002), “Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới và nâng cao hiệu lực của chính quyền cơ sở”, Tạp chí tổ chức Nhà nước. [19] Hồ Chí Minh, (1974), về vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội. [20] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 5, 9,11, Nxb CTQG. [21] Hồ Đức Việt, (2010), “Đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Tạp chí lý luận chính trị. [22] Hoµng Phª (1988), "Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt", Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi. [23] Huyện ủy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm. 106 [24] Huyện ủy (2013), Kế hoạch số 44 – KH/HU “về đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của huyện giai đoạn 2013 – 2015”. [25] Huyện ủy (2013), Kế hoạch số 45 – KH/HU “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện giai đoạn 2013 – 2015”. [26] Huyện ủy, Tác phẩm 30 năm xây dựng và phát triển huyện. [27] Huyện ủy, (2007), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường cán bộ cho xã, phường, thị trấn”. [28] Huyện ủy, (2007), Nghị quyết số 08 – NQ/HU “về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ đến năm 2010”. [29] Huyện ủy, (2010, 2015), Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, XIII nhiệm kỳ 2010-2015, 2015 – 2020. [30] Huyện ủy, (2013), Báo cáo “về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015”. [31] Lương Văn Mai (2007) “Nâng cao nămg lực công chức hành chính nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Học viện Hành chính, Luận văn Thạc sĩ Hành chính công, Hà Nội. [32] Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Thắng (2006), “Công tác lãnh đạo, quản lý cơ sở xã, phường, thị trấn hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị. [33] Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận cứ khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. [34] Nguyễn Thành Dũng, (2010), “Luân chuyển cán bộ khâu đột phá trong công tác cán bộ ở tỉnh Đắk Lắk”, Nxb Chính trị quốc gia. [35] Nguyễn Thị Tuyết Mai, (2007), Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã (Qua khảo sát ở đồng bằng sông Hồng), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 107 [36] Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. [37] Quốc hội (2016), Luật tổ chức Chính quyền địa phương. [38] Quốc hội khóa IX, (1992) Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2013. [39] Quốc hội, (2003) Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. [40] Quốc hội, (2008), Luật cán bộ, công chức. [41] Thái Vĩnh Thắng (2003), “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã, phường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. [42] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2006), Kế hoạch số 11a – KH/TU, ngày 17/07/2006 “về xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn năm 2006 – 2007 và định hướng đến năm 2010”. [43] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2007), Chương trình số 18 – CTr/TU, ngày 29/10/2007 “về thực hiện Nghị quyết hội Nghị trung ương 5 (khóa X) tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”. [44] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Kế hoạch số 21 – KH/TU ngày 02/7/2007 “về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, của tỉnh và cán bộ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2007 – 2010”. [45] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Nghị quyết số 07 - NQ/TU, ngày 05/5/2008 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015”. [46] Tô Huy Rứa, Nguyễn Cúc, Trần Khắc Việt (2003), “Giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 108 [47] Từ điển Tiếng Việt, (1994), Nxb Khoa học xã hội. [48] V.I.Lênin, Toàn tập (1978), tập 45, Nxb TB. [49] Võ Kim Sơn (2002), “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp cơ sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước. [50] Vũ Huy Từ (2002), “Một số giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_chat_luong_doi_ngu_can_bo_chu_chot_chinh_quyen_cap.pdf
Luận văn liên quan