Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Tuấn Đạt

a, Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty * Xác định nhu cầu đào tạo Thứ nhất: Công ty đã xây dựng được Tiêu chuẩn năng lực quản lý theo vị trí công việc, là điều kiện để có cơ sở xác định nhu cầu Thứ hai: Đe đánh giá năng lực thực hiện công việc thực tế của nhân viên tác giả tiến hành khảo sát tại công ty theo tiến trình sau: Đối với năng lực chuyên môn căn cứ vào hồ sơ nhân sự của phòng Tổ chức Hành chính lấy kết quả từ bộ phận quản lý nhân sự để làm căn cứ đánh giá thực trạng trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty Activate Windows

pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 28/09/2020 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Tuấn Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
     ! " #$ % & ' ()*#+ ,- ./0 1 2 3 )456789:; ? @ABC DEFGHI  !"#$%&' () *+,-./0123456789: ;?@$AB#+CDE$FGH $C ;I@$ABJKLM!KC NOPQSTQUVWXYZ[\]^_V`XabcUdefXghiNOPQSTQj^kefgl]m kgnopqrOZekstulegv[weggxmknly_VzQ{|nlgxX}legk~|nlgxX |€‚ef\ƒ[efƒ„…†kg‡ef…ˆQT‰Š‹Œ ‘’“‘”•’–“—˜—™šœšžŸ–  ¡sOefk¢i¡g£efkle¤axX¥l]¦§|nlgxo|€‚ef y¨VSc]Q^_VzQ{|nlgxX}legk~§|nlgxo|€‚ef   !"#$%& !'()*+, %-./(%,0123(4 !5(4.3' !*6(4,/(% !1(%4147 ,01(8(9'(% - %: !*6(4%';((1#<';,)=5 /5(4>((%?(@A,@=(%';.<B !C(4 ?.%=(4)D,01.E 51(% (4%';$FGHIJIKILMNOMPQ @*+(4(4>((%?(@A,# R(4(R(4SQ @15 )E(4# R(4%';TUSVB(4(4>((%?(@A,W4X$$%D($%& !'( 23(4 (4=,=(4@Y(./(%#Z[\,%C()8 =']^_`acdaefgheeijeklm cdnopefcqrsttrgue_dcwW x yz{ | z }{ ~=.!,€S@‚@ƒ(((%?(@A, &(%4'& %A, !/(4,3(4 &,)=5(4>((%?(@A, /'23(4 ".!1 (%„(4( /'<=-9†. !5(4,3(4 &,)=5 /5# ‡)X)*1 !14'U'$%&$%5=( %';(,3(4 &,)=5 /5(4>((%?(@A, /'23(4 ˆ‰ŠŠˆQ(/ ‹ Œ Ž | ‘’ | z }{ “”' *+(4(4%'•(,–—*+,˜&,):(%@=,&,(E'(4#,&,<Q()8 ™\šIT1()-(=5 /5(4>((%?(@A,W “›%/.<'(4%'•(,–]‰4%'•(,– !C(4 ?.,3(4 &,)=5 /5 (4>((%?(@A, /'23(4 ‡œžŸ)-((R.œž W ¡ ¢ Ž£ | ¤ | z }{¥ ¦%*€(4$%&$ %”(49•#$%*€(4$%&$ §(4%+$#$%*€(4$%&$$%?( Z¨MPF$%*€(4$%&$9%U5S& #$%*€(4$%&$S5S&(%WW © ª{«{¬ ­ ‰45='$%D(.)D#9- @ƒ(#1(%.B, %1.9%U5#@ƒ(.®1 ,%*€(4] 2%*€(4ž“2€S@‚@ƒ(((%?(@A,‹    !"#" $%& '' ()+,-./01-2345460-.748-9:0 ? @ABCDE@ F GHI"JKL HM#NDNOPC B >? @Q RC S#TUCP VW A XYZ[\ [ ] ^N _` $%%aXbcdeQ fg\Z>=W hi [\bjklLmnNAYZ[\ [bjbo V`%ppqrstuOPC D viNw iNDxy!zt"{#JKLiND NOPCn| X}~B P€ hi}? W^ }B| nY‚ e_ gifƒi o„ N $%%mo mb…†‡~B P€ him W ˆ YQm ‰ iŠ ‹ ŒN„` $%a mo mb…Ž    ! " " #$%&'()*+,+-. /02345789 :;<=?@A?BCDA?@AEFG=HIJKAG==HLMKN=OIEFG=HIJKAG= =HLMKPB?BIA;GAG==HLMK;GQERS=HTUDA?@ARV=HBWAB=HXYZ[ E;K\=A]=HP^KC@_;`EEFKa=AbcAdE;aAG==HLMKPBRe=ISEIDARS =BGRVNAG==HLMKRbRKfghK\=E;cIHKcPBGig` EFj=;?cGRS=HNAG= =HLMKAVCDA?cGRS=Hklmn :;<=?@ARLoA;Kag?B=Hgp=?@AAbcIJKAG==HLMKNHpIE;a?@APB EFq?@Arst u0vwxy55345789 z{|}~~€~‚ƒ„‚…~{|}~‚ƒ„„†~~{‡ˆ‰Šz{|}~‚ƒ„‹Œ‹‡Ž„ ~{€‰~„|‘€’‰“€”’„•~€ –;D=;—E=V?B=Hgp=H˜A_;`ECK=;Fc=Hgp=?@AN=V=OI=HcW EFG=H™š=E;<=AG==HLMKn –;D;cK=Hgp==;<=?@ARLoA;Kag?BE›=HE;a=Hgp=?@AAbcEœ=H A`=;<=AG==HLMKT žŸ ¡¢£¡5wxy55345789 ¤…†¥•†¦{|}~~§¨¦©ƒª©«¬­¥€†•¥‹­~{ª®¥¯ª§ª°‹‡Ž„ ±§ƒª§²³¦±´µ¦¶·­±±§ˆ‰¶²¸¦~€¹¥‹º¦§»«¦§¼·‹½·‹¾~¿ƒ±§¸À ‹¯‰¦§¨¦ªÁª§°~Â~{©ƒªªÃ¸¦¶‡ˆ‰‹‡Ž„‹…†¥•†ÄÅÆÇ " "È"ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ%ÕÔ,Ö×Ø,,)Ù,ÚÛÏ ÜBGEQG=Hgp==;<=?@A?BRKfghK\=igWeERÝ=;RaISEÞGc=; =H;K\_AVE;aRK?ß=EFG=HAQ=;EFc=;TÜBGEQG=Hgp==;<=?@Aàáâãäåæç EG?^=R˜KP^Kèé;SKNE›A;DAPB™š=E;<==HLMK?cGRS=H    ! "#$%# &')*+,-././0+10,23453+1.6/7890:.4;+?6,@A4B +/C+D+E.FG8H+G2+*./;..FIJ8K:3,@.F LNOPQSTUVSWUVXUYZ*+,-././0+10,23453+1.90:.4;<,=. /8H0907/354,@.FG2+*+./0+10[0\4]^4B+/C+_ L` VaQSTUVUbQcdefUYg290*4]^./)*+,-./<@4+*+/+h/H4/i.F +*+jk.l.FD./8H<GmG2+*+j8=.4/C++1.4/8=4,'48=./2./+E.FG8H+ 4]3.F4B+/C+_ L` VaQSTUVUnQVaQQcopeqrstuQcYv/;.4w+/.2\+/x4]y.F,=. +*+.l.FKz+G2,{+4w./+*./;.+|:.FIJ8K:3,@.FD,I}+~[m.F,' )*+,-./:8K2.FIJ8+1.4/8=4,I}+,23453G2.FIJ8,h+1.,23453 ./€.FF^_ ‚ƒ‚ƒ„…†‡ˆ‰Šˆ$‹Œ"#$%# ŽnUtQV‘’USe“”t•sS–s —:0j/8)*+,-./,I}+./0+10,23453D4B+/C++1.+/0\'.+*+./0 +10,h4/2./+*+<m+48˜0+h4/',3KIJ.F,I}+_™*+<m+48˜0.2\K2+š ~›,',-.//Iœ.F+*+.Kz+,23453_ žŽnUtQVtŸeSo Qct•sS–s ¡l.+CG23./0+10G2,*./F8*4/z+4]5.F+/?4KI}.FK:3,@.F/8H. +hD,*./F8*G8H+4/z+/8H.+E.FG8H++|:4¢.F.FIJ8K:3,@.FD[z:G23 ,h)*+,-./,i84I}.F,23453_ £¤nUtQVQue¥”Qct•sS–s Z;\[z.F+/Iš.F4]^./,23453¦™l.+CG23./0+10,23453D ,i84I}.F,23453<2);\[z.F.@8[0.F+/Iš.F4]^./,23453§ F87.FG8˜.D¨©ª«¬­®¯°±±+/36/²/}6 Z*+,-./+/86/w,23453¦ ³¡°©´°µ,234534]z+¬8=6A¶8·.¸Iš.F¹¶/²¸º«»°«F87.F¼©½¯¾¡°© °´µF8*34]^./,¿«453D»°©´°µ¬¿©K8H0´ /m__    !"# $% &' &()! *!#%+ !, )-" .%+ - / 01 2 3 "!, 2 "!, 456579:;FGBKJ M$ N,1 3# OP,Q , $ R S3TRUVWX,Y1* 3NW Z&[\]^_V` WV` ab 0&RUVWX,cRU1d RUeXf ghihj5klBopqrI;FGBKJ 2- st[ R \buVW 0W1RUvX Ww $Xx 1yczWRet { |U}}~€Xxf€XxR1*x 1y xV st}‚x} ƒ…†‡†ˆ‰Š‹‹Ž‹‘’“”aeX Rt^”W• 1y#–}t`V — ƒ…†‡†ˆ‰Š‹˜Ž‹™š‹›’“”aeXV%zWVW-R$W^œXx { ”ab`RNW W€Xx!,1 Xb`ž Ÿ  . ,&Z&[ "Z&¡ )& * &' ¢£¤¥£¦§ ¥£¨1*”¨- ” §M&© &ª «(¬1*” 3 ­Y®& — d¯[ 0 1y ! * 1& 1   * &' °$ •,&Z&[-  —    !"#$%&'()*'+,-./$/01 23456 7897 7 8 : 7; 4 ?>@AB  7 CDE F 7;=> > 4G H= ?>IJ  7 8D KLMOPQOSTUOPPVWOXYZOXS[Y\]^ S_^ OX` aOOPQO bcY defedeOghijkjglmnopqjrstiuvwijrxiuyxzigiugq{| }~B H 5)* I€ }‚;ƒJ„I€ }E…†ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“‰Ž”•–—Ž”†˜—•–—Ž”Ž™”‰š› }E  ž7ƒJ  78 Ÿ   G } Ÿ   GI¡  ?= }¢> 7 IA  ?= defe£eOghijkjglmnopqjrstiuvwiiux¤qyxzigiugq{| }  C<451  }¥G H žI2¦J ? §¨j©lªings«iu¬­E $%&®¯$°H> 78%&*,-> ±² ³ => 0&-´= ³µ IJ 0¯%0¶"%® H 0¶·%& 708"¸!C±5 0&.¹®¯.#")6¯º.%&#$/&»²0&/¦´=±5 > º8µ»2H >°¯¹0¶.»#$08 52H>±*¹9 ?8 „ 9< 7 8&¯?->°¯%&HD '( ¼ ¡ ³ € C= &.µ'+¼ ¡ ³ € C        !"#$ %&' !() #* +( , %-./$0120' !() 345689:6;6?@AB6<CD4EFFCGH6IJC 3EK=LMCCNOPQ@AORSB6?4NTU6<VGW6X4:RYZX [G\6<E:R ]#^ (_` 11` 1(1- 1%-a1^((_bc 0' !() deghijklmnnlmnjnomnpITqSC;r6;st?6uRvwwx yz|}~€‚ƒ„ƒ~€…†‚‡ˆ‰SRŠ=C;r6;st?SB6<CDL‹<=\=ŒGDC Ž=>SsrRS;9<6wws:9L‘6<CJ=L’:?;TK6<L66uRvwx“S”<6 vwwws:9L‘6<• –—˜1™0 š !› 1bœ%ž%-0Ÿ0*#(01™0"#  ¡¢£ de¤ƒ¥¦‚§‚¨ ©ª‚ƒ…«¬©­‡ A;®S6u6<@AB6<CD;9JS;C9¯6L‘Sst?XC°S;±Ž²RMCCr=S;³6;X 9´JCL‘6<S;±DG8°:CN56S¯S;q?Lµ6<<=:SB6<R:DRMS¶GHC·;¸G E;=>RŽO@¹\6¶GHCŽr·=6;89:6;C;º9L‰6<6<r6;6<;²Lu6<·»• ¼e¤½¦¾}¿¦ƒ¥¦yÀ¬~ÁÂ}ÂÄŦÆǤȂ¨ Á 3ˆ‹6;LJ9ÉA;±C’S;F‘=Lµ6<ŒG\6CN’XÊ=¯RLËSÌ 3A¯S?;Í6<Î:6XΑ?;t6CN°SC;G‘SÏ:6<=¯RLËS 3A¯S?;W6¶TQ6<P\6¶GHC –—–Ð]#)(_` 1Ñ  Ò#*(Ñ  a1ӝ0Ô$' !() [GDCNÕ6;P\6¶GHCP\6?;¸RS;=:srR<=:=L9J6@ b$b.Ö+ ×Ø@ˆr·;WGP\6¶GHC?;OXS;G¸6ΒS;9·;WGP\6¶GHC Ù´ÚÛ´Ü b$b.Ö+ ×ØÝÏ:9<µR6;=²GSB6<L9J6P\6¶GHC·;¯S6;:GLÞ CJ9N:P\6?;¸RSGË=Sß6<•  !"#$ %& %"'()(*+,(- !. /010234 554 5567 89: ;@ABCDEFBC8 GHIJ>GHIK LMOPQRSTUVWRXYZRP[\]+^_`#*a -!*bcdef"gh"ij"klmno !p+ c qr-s"t*uvs"qbw..xy'zyc{gh"ef $y|}~bo !. €M‚XRPƒ„…VPRSLVP\p++ycdm cd†oc‡yˆ$ $*‰Šˆ‹ŒŽ‘’‹“‹ ++y|z% ”x•–—˜ ™šœRžZŸP …R¡¢VW£XVP¤ LVP„ƒL„¥VWR¦§¨©ª«­®¯° x±±-_²*³´*³b(d ³ycd"o²*+$”Šµ(¶Šz cw. G·G3¸ ¹º3»¼½½¾¿½½¸ À½Á¹ººÂúĽ3ŽÆÇ GHIJ>GHIK /0/01ºÈÉ=<Ê7 8ÉËÉÌ 86Í lˆŠcΊµp+yϳ²*'b” ŠcÎcw”Šd"^%¶p+Š*_*+y±b”ŠcÎÐz" ³Ѳ*³Òwa*ŠµÏyˆ$ ($ " (Ï'bˆ|Š¶cw”Šdb(d_¶ bo#*a -_-c )Î (d^)_¶ + .Ódb”ŠcΊµ$³Ô~ÕÖ Õ×Ö؊µc(j+, ¶²*+bo#*a+cw”Šd˜ /0/0/º5=6ÊÙÚ 8Ê7 8ÉËÉÌ 86Í LMÛ܄ÝZÞL ¡¢VWRPß RSàVP¡¢\   ! "#$% &'()*,- ./01 &234567 ./08 &234567 ./09 &234567 &:);39 0?1. 091 @AB*C)3=DEF*G= HIJKLMNOM 0>9 0// 0?1. 0// 091 0// P<= ,-); Q*: F*R);3S)*);*T UFVW);,VW);XYZ 0[>7 \1\ 1\]0\ \08 11]9. \9. 11]1? O^M_MI`MabMI );*T UFVW); ,VW); XYZ cdef 1[>7 \8\ 1\]>1 \? 1>]\0 >1/ 1>]1? gR); )*C) XYZ Z<=UFVW);,VW); hdeF'i3j)k 1.9 0?]8? 1\. 0]>\ 1\ ./].? P<= ,-); Fl &ggmF'i3j) 09. ?]\8 0\> ]0. 0>9 ?]\ n&'j),DE*oZpS ,DE*oZ 1? 8/ 80 ng<=,q); \1 \0 \/ n&'r);ZsQ 90 \\ >8 cAP<=,-);Xt pE4Z 9. .]\6 99 1]//6 9\ .]?>6 &lXu);cAvfF<F*swx     !"#$ %!! & ' & ()*+ ,- . ,/ '0 1/ &234 !5 6 14'"27'0 1 .89 : 89 ;<=" >'? 7@ABCDE &BCBFG HIJK58&  8L - 8$ 1$ 6 A 'MNG:O3PC >Q RSUVWXYZ[\]^_` abc\]^aYde ghJi)j% kl'MNP + &PEGmn +% '# 2o OLp7% O3A& 9M %& M 5q'# 5% %r s $ 3tOl% % $ 3 u1/  1%.% !&v / 5 u1/ 5- 5# 6o w 234 !O l5"o 8 ' , u1/ 6 6s" $ 234 !m xyxyz|}~‚ƒ}}„…†}‡ˆ‰Š†ˆ‹†ŒˆŽŠ†‘ }~’‡ˆ “”•–W]e—˜™ša›_bWbYœ_˜ž_bŸ[ aeYWbY¡_bŸ[ ¢ £ ¤$ 234 ! ,%pl1 . @ ! ¥ 234 !23¦£ '0  ¦ 6 & 90 @641l/ qo "  5234 !23¦ §”¨Y[_]e—˜W©[Už_` aœ™š]ª\a«\_`Y¬__b­_Z®W ¯ %5 u1/ 3  ,l %'#           !" # $ %&'&)*+,)-./0,1/0)2,345).5/078//*9/:+, %&'&;&)?@ABCDE?FGHIJK?AKBCGLBBCOPOIKAB QRSTUQRSV WXYZ[\]^ _`#_a#bc _`d XYZ[\e#_a# f _`g XYZ[\h#_a#\ei _`d jk  YlgYm^ nmopqrstuvt w x jk  y z {| %&'&%&)?@ABC?OEB?@}B ~‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹„Œˆ‚ˆ‚Ž„ŽŒ‘…‡‘’ ^gl ”Y#m k•–#— ˜ #d ™ š ›œ žŸ tpop¡tp¢g ˜ k nm j£ Y ! ¤ nm ¥ d¦ j§ nm ¨ yl y © _l gª z $ ^gl ”Y#m !k• ˜ # jk #m Ylgœ  j « Ygª _` j£  ovt¬­r| ®‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹„Œˆ‚¯ °„…±²ŽŒ‘…‡‘ ³#— Yª£ ¦ jg´ _#_a µ!y  ¶ · _¸ !£ ¹º » £ ¼ ˜ ” ¤  ! _¹ g X ” yg£ $½#— Yª £ š Y ¶  d! ”#— _a #_aYª£ # !º _` _ k g˜  ¾Y¿ » j£ ˜ d£ ¼ "$ ÀÁ‹„Œˆ‚ŒÂ±…ÃĈ‰Œ‘…‡‘ ¦ jk  Yl j– g| Å nm#– · ¥ ªgª  j ¶ $   !"# $#%&'() !* +,#-+ . //012" . 34(5# !675(89% :;? @ACDEFGHIHJKLMHNFOPQRP T VWXY[\]^_`abYcdefX^_^gafh^_YWij^_[\k^Wlmn[]n p/2q#9 > 81 1r)s5t>%uv:w 5r%7x/ry811z:5{s |811}5}9 1811~(/1r +-€ T I‚EQƒRHNE„HNQDEQ…EI†E‡OˆM‰HŠ‹FOPQRP Œ>%819 1v&x/Ž 9 %&t~7811%8~%‘;}’u5?Œ~(/ 51“~ 8w~”(71Ž}8%& •~7–5x75—:x)x/x:“’x1~ 9sx’&0%’%8”(7r34%˜‘x8& T ™KHIšI›FOPQRP œs811:sžuŸ~— 5$#  :>1w~811 5Œwvu5~ :z‘ :¡¢£¤}:>1w~81¥ ¡¦x¡§31%:>1¨€ ©ªI‚EQƒRHNšI«¬HNšIDšFOPQRP ®r~811~“9~5x% {—: 5ž)Ž%’x~>%v’~— ;& 5¯ °±xv’~r~:8Œwv~“ ²¥8~r~v;)x5~“~r ~:%81811? ³ª´DHINKDµ¶QˆM‰FOPQRP ·±)% .(/ $# ¸'-6¹ Ž . !–# º$# >'"»0—,9 u0811¼+q½ ¾+Ž     !"#$%&'%()* +*,-/01234&' 5 65 7 89&:+;$%&'% :? @ ';ABCD)  E?0@=<FG *H= IJKMNOPRSNTPUORVWTXORYNTMZ[Y\[ORU]O OP^ O_` TTabTXORYcYOPPYUdOM\Y efgfhjklmnopqrstuvquwxy { ?F| }A> ?€$% ')‚ƒ"„ <‚!%…† E&7;F;)@‡"# ˆ‰ ‡"# E 0€ <~<@;Š<‰* 3)=‹ { ?F|&Œ+& E E+‰&‡% ˆ ;F ŽCF > ? ?:<=ŽE 6F' † E& $%&')ˆ‚ƒ"„ ‹ efgfejklmnqmqv‘kvmykp {) :<Š’<~<C)')"=“B A+9 > ?D!”&€10• &–† E?10• &– • Œ —"˜ EDDŠ’ +~+$%&'%™' 91F= / ” :<=Cš+; B‹ …† E&7›œ•7ƒ E; E&Œ++ E‡š+; ‡ž&Ÿ%’ & –† E? " E"š+ &•-9 † E& $%&'%14 ¡ ¢ &€&9+•+$%&'%£ ¤ ’ 1-|&Œ+$%&'%&¢-2&¥-› -|&Œ+& " -¦&"œ ’ & % Eƒ$' …‰&‡"# E$%&'%¡ ' 91"‚ EA+1"~+&" § E-€%† E& $%&'%+7Œ •+¨ ‡© &Ÿ & " š+; ‡ž1"&€$%&'%&ª0 EŒ €+&' ˜ ¨%'& E& % E E$ ƒ?&-7& % E$ E%$ " &ª0       !" # $"%&# ' ()& * ( +""( ," #-./ "0 ! 12 ! 30  1! 4 5 +  ! ) *6-7,3  1!   8 /2 9:;:?@ABCCDECFGHCDIC?DJCFDK MNOPQRSTTUVTWUXYUZQMT[ -\   %0]! # 6! ! 8 ) / 0^8 #)6 6_ # 0` a2 b 6-./ 8 c) !_ %& 4 5 + $  3d 2 e + ) !) f g"% $ ^  h:>?@ABCCDECFDGi@HCj kl ! m6"  ! n6+1!op "% q6! r'  2 !_- q n6+   2 k-\"( / ,", 8 s) tu t "]06  1! 8r/ #) !_ - $ ^ f vw!t ( r #06  " "& 0]!2 er  ! , ^ w #t& ! '&x ( f 0 w 6y" $ 2 ! 5 + ]+).z6.{ " , r| 5 +)0})  / 0^-! "| # !_ ] ~ "  2      !" #  $ %& '()+,-./012.34456" 78  9 : ;   : ?"@> ;8  9 <#A   ;B C?=#DE F G H  8 8 H  # >  : ?" I@>   J &     !"#$%$% &'!'() *+, -. &'!'!'./0123456789:3417434;7 <=?@ABDE FGHJKLMNKOOPQRSONTOPUVSWXYZO[N\Y]Q^O_`abcSSdaefef FGHJKLONTOPUVSWSgQbT`h FiQcMjkSlmQSWYnSONoSWOQSpOPQONqjlr[NL` Nsjp[tONYkOp joSWSWN^amQh uvw@xyz{@|D@{@}DD@~€ F‚UVSWbgjƒSNOP`SNWQ`OdSW„‚ƒSNOP`SNl…WQKpjƒSNOP`SNl… jNZO†U‡SWpjƒSNOP`SNl…aˆO F‰HJQcSbgSWjŠ`ONTOPUVSW†`LbgSW &'!''‹Œ736Ž746‘’“7”4133•6–7—˜™š3›š6˜6œ2 $%žŸ#$%$% F ¡¢£HSWlrMNKOOPQRSbgQSW¤†`LbgSWa¥QSdaOdSW¦§†Hj †U‡SW†`LbgSWSN¨aa©PgSWªY¢ao«¬SXYZOpOdSWSdSW†HjjƒSNOP`SN lr­§bRJ®b¯MjNL†Hj†U‡SW†`LbgSWSWN°lQ^jpjNY¢RSjoSWOKjh F±SbTSNjNda†LlrS¡SWj`LbVQ«ˆSWjNLjKSJgjoSWSN¡SlQ²S jŠ`‚oSWO¢pMNZSbZY£Y¢OP³SWUVQ†`LbgSWW¯SJ´lmQ‚oSWO¢OP²Sµ¶§h F·Q`QbLƒSSdaef¸¹º»¼»¼b\¢aƒSNjoSWOKjbrLOƒLSWYnS SN¡S†HjjŠ` joSWO¢lrNLrSONQ^SªY¢OP³SNbrLOƒLSWYnSSN¡S†Hj jŠ`‚oSWO¢ &''‹½(¾    !"#$%$% &''!'2:346¿ÀŽ›3•Á4œ:232šŽÂ4Б/Ä <=ÅÆÇy{@BÈyÉBÈDÊ|DËÌy@y@D́ËÇÆ{ÎÆ      !" # $ %  & ' ( )*,-  . /#  0) 1 2 3'&4 5% 6/7/ ** 89:*618 ;6/70?@/AB*6 *1/#*,D*1J0*D*K/L*> ,D*1J01M0.0N O6 /7 *1/#*PQ0 R**E0)E 1>0!*6170)* ,-/,D*1J01LS*/AE*6T7EH UVWYZ[\]^_`abc`defghi[d`djgkjhlm]nm`opq` d`V`rZgs tuCv0*6E@**D*w Tx R* yTzwy*6 /0)* y0 1K'/F0{E%&& %$ 1v *6| 0)* y0 1> 1 <,=* "} $0)* y0 N9!*617Tx10/#*0~1*/AE*6PQ0 R**E0)E K 1E8*0* z/1y*6 100:*618,)*T7EN €ƒ„…†‡ˆ‰Š†‹ˆŒ†Ž‹ˆ‹†ˆŽ‰…„‡‘„ O6 /0:*61Q0 Q*6/QCv1“E- 1<”*6,F*6,Q, R* 1J*9:*6180)*1/*C7/PD8A*6 Q*6/Q 1<”*6,F*6 ,Q, R*Gy*6H •–D*1J0Gy/J0•0/,JNt*6“EQ1—* Q*6/QCv1“E-T7E 1>1M0.0 Q*6/QCv1“E- 1><@/AB*61:*6“E7K/#01M 0.00Q00E0C/S17C/v*1.0>C˜*™*6>1—* 178*6|1'0K T7EC/ 1NšTQ*Cv1“E- 77 Q*6/QN • G*6Gy/J0C/*1v0›7Cœ7 10!*6170œ1 A*6,F*6,Q,,D*1J0 R*Gy*6Nž/#E“E-C/*1v0›7Cœ7 1 y0 G*6<”*60Q0TTQ*0/,J 1K Cv1“E-1E y01u 10œ1 Q*6/Q1:*6“E70Ÿ1/LE1E@/0/,J 1* ;*LE0F*6 NOvE0/,J 1*¡F**™*6TE{1G7 *61—1E*=,1E)*1!807>/#E“E- )E1G'*K *6y0G/N O6 /0Ÿ1/LE1/6/7*1E@/Kz* 10!*6170œ1T¢A~*6     ! " #$% &  & ' ()    *+$%! ,- & ' . /  0112 /   3 () ) )4 5 678 ) 9 4  # : # :4- :#;)% =)? @ A:BCB:$ D:B A-! ) ! )E F:6A G8B4D)H / ; :I  ' ()  GJ K),)4; 9 =:F -9 -L= :F4MNO P&:I  ! 6QRS8" S9 : C 68 $%B#;< 'T  () %  )3+4A,- ()9C)<=U :=>),VBW ;X &G Y Z [/  )3+4A,- ()\3 Y ] [# :3+\3" QAQRS _^V#;<:+$ CV" Y YY Y ` ]Z abc de de      !"## $% &'()* +,-./01 2.2 )3 45656589:;?@ABF=GHIB<JKL=CB:CJMJ ?A<=6NOPRSTST UVXYZ[\Z]^_`abcd` e^fgh` ijcklmn`a[o qstuwxyzyz{u|{w}~€~ ‚%ƒ‚0„…†‡ƒˆ‰Š‹Œ*ƒˆŽ‘’“‚“”ƒ • *–“ƒ—˜ „‚™š›œ„ž‡ƒˆ›‘'Ÿ“ ‘ +,-(œƒ‚ƒ‚““ ‚%‚¡‘…¢ • ** .*£¤ .¥ £ ¦, §£ ¨ , ¢1.© • *¥ # • %.ª,+ ,*¤ « ¬$%­ ® 0¦£¯!"/ & ,*#• % *  ¨ " • *¥ # ¤ " ° !" & ¢1.©• * &)¦ ¥” œ 2 ¥ £ $%*  Ž, ±Ž©²  * ¬ !Ž© £¦£! ¬* • * ³22´ 3µ¶',  * • * § · ¥®2 ±Ž©µ… 0„’ƒ *„£ ˆ‘¸ ¬Ž+ * Ž!Ž©¹„šƒˆ!Ž©ƒºŒ„¸ˆ‘,»-!  ˆ‘¸ • *¯ ¸ 2„‚£ .©0„’ƒ *£ ¤ ¼3†0½„’ƒ„*£,» • * &¤ · ƒ‚‹ƒ›‘’ƒ0)Ž©¤¡¾¿ƒ‚›ºš! ¸ƒ‚ˆ‘¸À ±Ž©Á…¬$  ¬¯ ‚¡‘„‚‡ƒˆ„‘ƒ„‚“/Ž-„’ƒ„¸£ ‚ºƒ‚$ ›º‚š¦£          ! " # $ % &%" ' () %* + %, -% .  / 01 2 345689:3456;?5=@AB@CDE;FEAG5HIJ@45KLMNOPQRSRS U )V WXYZ [\A U )V ]XYZ [\A _^ [\A RXYZ [\A U a`b cR XYZ [\A d U )V e XYZ [\A _^ [\A dXYZ [\A U#Zf c`Zf ghh iIjk@56 R e e d l hmno pq rZf W stuvwxyzx{ | } W W~ €  c ‚ W€ ƒ W„ € €} ~  c ' … WW W W}  W † ' + "‡%" ‡%" ~ € W „ ƒ„ „ † ") ) „ ~  W€ ˆˆ € †  -% „ W ˆ „ W € }ˆ U#Zf`cZf hmno`abc ˆ„ €~ W„~ ˆ }W Wƒ W} ‰‹ŒŽ‘Ž‘’“’”•–—˜™—š›’—™œ’•–—˜™— žŸ!' " ' %  ) |$  ¡%2¢)£ ac" ' ‡ %   " ' %  " )1¤! %¥¦§¦§" " " ' %  )  +      !"# $ % ! & '() *+,'-./ 01 '2 345689:3456;?@A5=?=BCDE;FEG=HIJ5KLMOPQRST PQPQU VWX& 2Y'Z [\ \ ]+^_`M6CDE ;FE abKcdefabKcdeg abKcde: abKcdehabKcdcd [i jk [i jk [i jk [i jk [i jk l ' m no po po po o no qV.)Vr s o s no s no n soo o to s uqqv.)qV t no t npo t npo s sto o o n wxywz{| w}}~ po po po po o no <56G€56 RP ‚Q RP ‚‚Q RP ‚‚Q RQ ‚PQ Q ƒSQ V„… .…!"†‡.ˆ,'-./‰ " ! &0 & * Z ! & mŠ! ‹"†‡ .Y' mŠ!+1„ ! &" ‡* ,'Œ"† 0 ! &" -ŽZ0‘’ ‘ .‰ “0…” ‡! Œ& •! –)q( .Š!"# Š!' —–'‹˜” ˜™  01 '2     !"#$%&'()*+ ,-.0123.4526789:;.< =>> ?@ABCD E"#$% E"#$F =G HI =G HI J K7.4LM NO JP NQ JR S<TU7.<V Q JQ J JQWR N SX.<YZM4TUM4:1.40[:7\94[.4 ]Q Q NR J^WR ] SX.<YZMY[_078M.4`_ RQ R ]P ]WR R SX.<YZM2Za9b. RQ R NP JPWR >cDde@Dd )fg ff )*h g* ijlmnopnqrstusnvwuvxyqrvzn{|qr}~€ ‚„…†ˆ‰Š‹Š‹Œ†Œ†ŒˆŽ‘ ’“X.M”2•.44•.4–7—.:@.<Y˜T:@.<2U7“™.<2š26T.<.4V.< .X_a9˜0[24ZM478._›6@.<a9š_™œb.9ž226T.<<7˜7:TU._Ÿ7 ¡ –¢:£¤M4Tœ¥M™.<.4¦..<4§078M¨a9˜M4§27©9ª—4TUM4M«˜“™.<2š¬W “4­.<2˜M` :®¯M.49M°9:[T2UT_Ÿ70\M49š©._™..<478¤0±M4T YZMY®¯.<Y˜T:@.<26ZM27—¤œb.9ž2.4®œ˜95    !#$ %&& '()*+  ,- ./01 ,- ./02 ,- ./03 ,- ./04 ,- ././ 5 678:;?@ABCD EE 55E E FE FEE GH@IJ@KLAMNOP@ CDPQ<RSO FF FT UV UU WE GH@IJ@KXY7CD CPZ::[\BCD]78 :;Y^C_7`I WE aE 5E 5E 5FE & !( bc( #def 0.g 0h3 03h 031 ../ ijklmln o pPRNPqAH@IJ@OP78rC:;COP@>sO>tuCDO;CDCPvCK?@Dw: xyONPqOP@z{P|?PyOCDP=}~~AwCD€CDtRPyOO‚OOPRNPq {P‚OCDtRARPyOIs>@~ƒ„Y…>RS7I\rC<HCP7O†7AH@IJ@AtuO_‚O A‡CPIJRK^CDˆ~zzI?O|IP‰IXCDPuN{RCPNPqAH@CPtY?7Š %&& '()*+  ‹Œ ,- ./01 ,- ./02 ,- ./03 ,- ./04 ,- ././ 5 Ž?@ABCDO†CAtuOAH@ IJ@:RI\@CDC: ‘DtR 5F 5VT 5TV 5TU E ’RCPNPqP“I\uO;CD CPvCARPyO ƒ\RS7 AwCD & !( bc( #d”f •– — .g/ .41 ˜13 ˜2. hh/ ™šœžŸ ž¡¢¡£¤¥žŸ¦§¡¨ ©ª«Ÿ¨¬¤¤¨ž©ª­¡£®¤¯¡£¡¨¢¡ ±GH@IJ@²³wR´tµCD¶IP·OI‚ONP@CD>H:<RSOO;CDCDPRSNŠ ¸IP·OI\‚OPCPRS:A…R<RO;CD<RSO²I7vCIP¹]78A‡CPO¹?p;CDI8²¶ IP·O?@ABCD²NP»CDOP…CDOP‚8CX²OPqCPY‚OPA…R<R   ! "# $%&' ('$)* +', -./ ' .0 123 4567778 9:;< 2 8+=1>?@A& +BC 7BD 4B 4B1>241E +'8 AF ,B+1> 54G8HI5JB67778 9:;8K>,'84C<L4D -M C K>< ! "# N OPQSTUVWXYZV[\\\]^ _#`Ha!3 bcd "ef -" "ghg +* &* 4i "# ja+_CDHa F + & 4iC a< 7BD +  k lD'& + & 4iC a ? Omnopqr t;45u ^,0 Fvw K 45J + & 4iC a? :AFvw 0kCx' 0,a &4iC a+ & + & 4iC a< 7BD8 45u ^A425 y+B+.3L4k8&3+i &8y4DAC B + & 4iC a< 7BD +'Fvw  k +,B+ & 4iC a< 7BD &z{|}~~N :€'A43 < 7BD &z{|} ~~?7BD_CDHaF & .H < F - €./+€u' +u> - & + & +2iH ‚2 L4k K8.ƒ45A8BC  38L4 y5_„… € K 45+aIJ + & +2iH8 45u ^ J_4G' vk<D34†' +,8C G & + & +2iH4i C a 7BD?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftranquocphuong_tt_881_2074220.pdf
Luận văn liên quan