Luận văn Giám sát của hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu - Chi ngân sách nhà nước

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng hiện nay, trong đó vấn đề tiếp tục cải cách, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và chính quyền địa phương nói riêng trong đó có HĐND huyện là yêu cầu tất yếu khách quan. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND huyện có hai chức năng chính là: Quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương và giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương. Chức năng giám sát của HĐND huyện vừa là biểu hiện quyền làm chủ của nhân dân địa phương, vừa là một hình thức để kiểm soát quyền lực Nhà nước ở địa phương. Hiệu quả giám sát của chức năng được thể hiện qua nhiều tiêu chí đánh giá như: Sự thay đổi tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, chi phí bỏ ra cho hoạt động giám sát; mức độ đạt được mục đích yêu cầu giám sát, các kết quả đạt được do tác động của hoạt động giám sát. Các yếu tố bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND gồm: mức độ hoàn thiện của pháp luật về giám sát của HĐND, tổ chức bộ máy của HĐND, năng lực đại biểu HĐND, mức độ hoàn thiện của kế hoạch, chương trình giám sát cũng như các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động giám sát của HĐND huyện.

pdf119 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giám sát của hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu - Chi ngân sách nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giam_sat_cua_hoi_dong_nhan_dan_huyen_dak_song_tinh.pdf
Luận văn liên quan