Luận văn Hệ thống thông tin di số

CHÖÔNG 1 CAÙC KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI SOÁ I. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG SOÁ 1. Giôùi thieäu Caáu truùc chung cuûa heä thoáng GSM 1.1. Heä thoáng con chuyeån maïch (SS)

pdf115 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hệ thống thông tin di số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn tốt nghiệp Hệ thống thông tin di số.pdf