Luận văn Khai thác và bảo dưỡng phần hệ đấu nối dlu và ltg trong tổng đài ewsd - Ngành điện tử viễn thông

Khai Thác Và Bảo Dưỡng Phần Hệ Đấu Nối DLU Và LTG Trong Tổng Đài EWSD KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG PHÂN HỆ ĐẤU NỐI DLU VÀ LTG TRONG TỔNG ĐÀI EWSD Luận văn ngành điện tử viễn thông Tác giả: Phan Thanh Nhàn Nhà xuất bản: Unknown Loại: doc (Tiếng Việt) Số trang: 0 Kích thước: 144.5 K

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khai thác và bảo dưỡng phần hệ đấu nối dlu và ltg trong tổng đài ewsd - Ngành điện tử viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG II: KHOÁI ÑÖÔØNG DAÂY THUEÂ BAO DLU A – Khoái ñöôøng daây thueâ bao DLUB: I - Giôùi thieäu : Trong heä thoáng toång ñaøi EWSD, DLU laø ñôn vò ñöôøng daây soá maø ôû ñoù caùc ñöôøng daây thueâ bao vaø PBX ñöôïc noái ñeán. Vôùi tính naêng keát noái linh hoaït ñoä tin caäy cao vaø thieát keá theo khoái neân DLU laøm vieäc raát coù hieäu quaû. DLU coù theå ñaët taïi ñaøi ( local DLU ) hoaëc ôû ñaøi veä tinh ( remote DLU ). DLU veä tinh phuïc vuï nhoùm thueâ bao trong moät khu vöïc, coù öu ñieåm laø ruùt ngaén ñöôøng daây thueâ bao vaø deã daøng taäp trung löu thoaïi ñeán toång ñaøi baèng ñöôøng truyeàn soá sô caáp PDC laøm taêng hieäu quaû kinh teá. - Moãi DLU coù khaû naêng keát noái ñeán 952 ñöôøng daây thueâ bao, con soá naøy coù theå thay ñoåi tuøy theo loaïi ñöôøng daây thueâ bao ( analog, ISDN ) vaø caùc khoái lieân quan khaùc. - Khaû naêng chuyeån maïch cuûa DLU laø 100 Erl. - Ñöôøng daây thueâ bao analog coù theå duøng cho caùc thueâ bao quay soá baèng xung, aán phím, coù theå coù boä tính cöôùc phí duøng xung xoùa 16K hoaëc 12K cho thueâ bao coâng coäng. - Nhöõng maùy duøng ñoâi daây thöôøng : ñieän thoaïi coâng coäng, toång ñaøi noäi boä PBX analog, toång ñaøi noäi boä côõ nhoû vaø trung bình. - Ñöôøng daây thueâ bao ISDN duøng ñöôøng truyeàn cô sôû. - DLU noái ñeán LTGB, LTGF hoaëc LTGG baèng 2 hoaëc 4 ñöôøng truyeàn sô caáp PCM30 ( PCM24 ), ñoái vôùi DLU trong ñaøi coù theå keát noái ñeán LTGF, LTGG baèng 1 hoaëc 2 ñöôøng 4Mbit/s. - Baùo hieäu giöõa DLU vaø LTG laø baùo hieäu keânh chung. DLU system 0 BD-0 DLUC0 DIUD0 CG0 DLU system 1 BD-1 CG1 D IUD1 D LUC1 RGMG1 RGMG0 DCC7.0 DCC-0 DCC7.1 DCC-0 Shelf 0 : Shelf 7 Shelf 0 : Shelf 7 SLMA SLC0 SLC1 SLMCP SLC7 l l l l l l : 0 1 7 TU MTA SASC SLMD EMSP ALEX 4096kbit/s network 0 Ringing anf metring voltage distribution Con trol network 0 4096kbit/s network 1 Con trol network 1 Sô ñoà khoái DLU LTGB LTGB SN CP DLU DLU Ñöôøng daây thueâ bao analog, ISDN, PBX Ñöôøng daây thueâ bao analog, ISDN, PBX H. keát noái DLU II - Caáu truùc caùc ñôn vò chöùc naêng DLU : II.1 - Ñôn vò trung taâm ( central Unit ): - Ñeå taêng ñoä tin caäy ñôn vò trung taâm goàm 2 heä thoáng DLU ( DLU system 0 vaø 1 ). Caû 2 heä thoáng ñöôïc ñaët trong cuøng 1 frame, DLU system 0 ñaët ôû shelf 0 vaø DLU system 1 ñaët ôû shelf 1. - Moãi heä thoáng DLU goàm caùc ñôn vò chöùc naêng sau: * DLUC ( control for digital line unit ): ñôn vò ñieàu khieån DLU. * DIUD ( Digital interface unit for DLU ): ñôn vò giao tieáp soá cuûa DLU. * CG ( clock generator ): Boä caáp xung ñoàng hoà. * 2 khoái phaân tuyeán BD (Bus distributor ). II.1.1 . Boä ñieàu khieån DLU ( DLUC ) : Vì lí do an toaøn vaø taêng soá lieäu ñöôøng truyeàn, moãi DLU goàm coù 2 DLUC laøm vieäc ñoäc laäp theo cheá ñoä chia taûi, neáu 1 DLUC bò hö thì DLUC coøn laïi seõ ñaûm nhaän taát caû caùc coâng vieäc. DLUC quaûn lyù söï tuaàn töï thi haønh caùc chöùc naêng beân trong DLU, noù coøn phaân phoái vaø taäp trung baùo hieäu giöõa maïch ñöôøng daây thueâ bao vaø DLUC. DLUC quaûn lyù vieäc ño thöû vaø giaùm saùt ñònh kyø trong DLU. Maïng ñieàu khieån beân trong DLU noái DLU vôùi taát caû caùc khoái chöùc naêng khaùc. Taát caû caùc chöông trình ñeå ñieàu khieån caùc khoái chöùc naêng ñeàu ñöôïc naïp vaøo caùc vi xöû lyù thích hôïp. II.1.2 . Ñôn vò giao tieáp DIUD ( digital interface unit for DLU ) : DIUD laø phaàn giao tieáp giöõa DLU vaø LTG, moãi DIUD giao tieáp 2 ñöôøng truyeàn sô caáp PDC ( PCM30 hoaëc PCM24 ) hai ñöôøng naøy coù theå duøng caùp ñoàng truïc . DIUD laáy tín hieäu ñieàu khieån töø TS16 cuûa ñöôøng truyeàn PDC töø LTG vaø chuyeån tín hieäu naøy ñeán DLUC töông öùng. Ngöôïc laïi, DIUD gheùp tín hieäu ñieàu khieån töø DLUC vaøo TS16 cuûa ñöôøng truyeàn PDC vaø truyeàn ñeán LTG. DIUD keát noái ñeán ñôn vò beân trong DLU baèng maïng 4Mbit/s. DIUD laáy tín hieäu ñoàng boä töø TS0 cuûa ñöôøng PDC. DIUD laø nôi phaân chia hay gheùp caùc keânh baùo hieäu vaø döõ lieäu ñeå ñöa ra ñöôøng truyeàn. Söï gheùp keânh vaø phaân chia döõ lieäu vaø baùo hieäu ñöôïc moâ taû nhö sau : oa ob 1a 1b 15a 15b 17a 17b 31a 31b DIUD FAS FAS FAS 1a 15a s 17a 31a DIU FAS 1b 15b 17b 31b SLCAS 4096 Kbit/s network S SLMCD maïng ñieàu khieån 136 Kbit/s H. Ñöôøng truyeàn giöõa DLU vaø LTG. S laø baùo hieäu CCS :LTG vaø DLUC qua TSIG FAS : tín hieäu ñoàng boä khung LED hieån thò treân Card DIUD cho bieát traïng thaùi laøm vieäc cuûa DIUD vaø ñöôøng truyeàn PDC. II.1.3 . Ñôn vò giao tieáp duøng cho DLU trong ñaøi ( DIU:LDID ) : Ñaây laø ñôn vò giao tieáp soá duøng cho DLU noäi ñaøi thöïc hieän vieäc keát noái giöõa DLU vaø LTGG(B) hoaëc LTGF(B) baèng caùp ñoàng truïc hoaëc caùp quang coù toác ñoä truyeàn 4Mbit/s. DLU : LDID truyeàn noäi dung cuûa 60 keânh thoaïi vaø 1 keânh tín hieäu ñieàu khieån qua ñöôøng truyeàn 4 Mbit/s thay vì qua 2 ñöôøng PDC 2Mbit/s. Nhieäm vuï cuûa DIU:LDID cuõng gioáng nhö nhieäm vuï cuûa DIUD. LDIB LTGF LDIB hoaëc FREE LTGG FREE LDIB LTGF LDIB hoaëc FREE LTGG FREE LDID0 DLU LDID1 LDID0 DLU LDID1 Ñôn vò giao tieáp DLU noäi ñaøi. II.1.4 . Boä phaân tuyeán vaø caáp xung ñoàng hoà cho DLU ( BDCG ) : II.1.4.1 - Boä phaân tuyeán BD ( Bus distributor ) : Phuïc hoài baùo hieäu, phaân phoái baùo hieäu ñeán thieát bò ngoaïi vi hoaëc taäp trung baùo hieäu töø thieát bò ngoaïi vi ñöa ñeán. II.1.4.2 - Boä caáp xung ñoàng hoà CG ( clock distributor ) : Boä cung caáp xung ñoàng hoà CG cung caáp cho DLU xung ñoàng hoà 4096Khz. Vì lí do an toaøn neân coù 2 boä caáp xung laøm vieäc theo nguyeân taéc chuû tôù ( Master-slave ). Bình thöôøng boä Master cung caáp xung ñoàng hoà cho caû 2 heä thoáng DLU, boä slave ôû cheá ñoä döï phoøng. Neáu boä Master hoûng thì boä Slave laøm vieäc, cung caáp xung ñoàng hoà cho caû 2 heä thoáng DLU. Boä caáp xung ñoàng hoà nhaän tín hieäu ñoàng boä töø DIUD, tín hieäu naøy ñöôïc laáy treân TS0 cuûa ñöôøng PDC töông öùng. II.1.5 . Khoái taïo ñieän aùp rung chuoâng vaø cho ñoàng hoà ño xung tính cöôùc RGMG ( Ringing and Metreing Voltage generator ) : Caùc boä phaân tuyeán BD nhaän doøng rung chuoâng vaø ñieän aùp cho ñoàng hoà ño xung tính cöôùc töø 1 trong 2 boä RGMG. 2 boä RGMG laøm vieäc theo cheá ñoä chia taûi. Khi maát doøng rung chuoâng boä phaân tuyeán BD coù theå phaùt hieän ñöôïc. RGMG0 caáp doøng rung chuoâng vaø ñieän aùp cho ñoàng hoà ño xung tính cöôùc cho khoái ñöôøng daây thueâ bao ôû nöûa ngaên traùi SLM0 ñeán SLM7 thoâng qua boä phaân tuyeán BD treân Bus system 0 vaø RGMG1 chòu traùch nhieäm ôû nöûa ngaên beân phaûi SLM8 ñeán SLM15 thoâng qua boä phaân tuyeán BD treân Bus system 1. BDB 3-1 BDB 7-1 . . . RGMG1 RGMG0 left shelf 0 right left shelf 1 right left shelf 2 right left shelf 7 right BDB 0 BDB 1 BDE 3-0 BDE 7-0 H. Caáp nguoàn vaø rung chuoâng. II.2 . Heä thoáng tuyeán : Trong DLU, thoâng tin ñöôïc truyeàn treân 2 heä thoáng tuyeán. Heä thoáng DLU0 ( DLU system 0 ) seõ trao ñoåi tin töùc vôùi phaàn ngoaïi vi treân Bus system 0 vaø DLU1 seõ trao ñoåi tin töùc vôùi phaàn ngoaïi vi treân bus system 1. Neáu 1 trong 2 bus system bò hoûng thì bus system coøn laïi seõ ñaûm nhaän vieäc trao ñoåi thoâng tin cho caû 2 DLU system. D C C 0 S LM 0 S LM 7 R G MG 0 BDC G 0 BDB 0 DLUC 0 DIU D 0 S LM 11 S LM 12 S LM 15 D C C 1 D C C 0 S LM 0 S LM 7 R G MG 0 BDC G 1 BDB 1 DLUC 1 DIU D 1 EMS P S LM 12 S LM 15 D C C 1 D C C 0 S LM 0 S LM 7 BDE 0 BDE 1 S LM 8 S LM 15 D C C 1 D C C 0 S LM 0 S LM 7 BDE 0 BDE 1 S LM 8 S LM 15 D C C 1 Bus System 1 Bus System 0 Shelf 0 Shelf 1 Shelf 2 Shelf 3…5 Shelf 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … II.2.1 . Maïng ñieàu khieån NC ( control network ) : - Maïng ñieàu khieån 0 vaø 1 ñöôïc noái ñeán caùc coång giao tieáp cuûa DLUC0, DLUC1 thoâng qua boä phaân tuyeán BD, maïng ñieàu khieån seõ keát noái boä phaân tuyeán BD ñeán caùc phaàn ngoaïi vi cuûa DLU. - Maïng ñieàu khieån chuyeån tín hieäu ñieàu khieån nhö : baùo hieäu thueâ bao, leänh töø DLUC ñeán taát caû caùc khoái ñöôøng daây thueâ bao SLM vaø ngöôïc laïi. Maïng ñieàu khieån coù toác ñoä 136Kbit/s. Neáu 1 trong 2 maïng ñieàu khieån bò hö thì maïng kia laøm nhieäm vuï cuûa taát caû 2 maïng. II.2.2 . Maïng 4096Kbit/s : Maïng 4096Kbit/ss 0 vaø 1 laàn löôït ñöôïc keát noái ñeán caùc coång giao tieáp cuûa DIUD0 vaø DIUD1 töông öùng. Moãi maïng 4Mbit/s coù 64 keânh, toác ñoä moãi keânh laø 64Kbit/s vaø truyeàn 2 höôùng. Nhieäm vuï cuûa moãi maïng laø chuyeån tin töùc cuûa thueâ bao töø khoái ñöôøng daây thueâ bao SLM ñeán DIUD vaø ngöôïc laïi. II.2.3 . Ñöôøng truyeàn daãn sô caáp PDC : Ñöôøng truyeàn daãn sô caáp PDC laø ñöôøng truyeàn PCM trong ñoù coù 32 keânh nhö sau : - Keânh 0: keânh ñoàng boä khung. - Keânh 1®15 vaø 17®31: truyeàn döõ lieäu thoâng tin. - Keânh 16 : keânh baùo hieäu. II.3 - Phaàn ngoaïi vi : II.3.1 . Khoái ñöôøng daây thueâ bao analog ( SLMA ) : SLMA duøng ñeå keát noái thueâ bao analog. Moãi SLMA coù theå coù 4, 6 hoaëc 8 maïch ñöôøng daây thueâ bao SLCA. Boä ñieàu khieån SLMCP seõ ñieàu khieån taát caû caùc maïng ñöôøng daây thueâ bao. Chöùc naêng cuûa SLMA: - Phaùt hieän tình traïng thueâ bao, rung chuoâng caáp xung tính cöôùc. SLMA . . . . 8 ñöôøng daây thueâ bao analog Ñöôøng ño thöû SLMCP SLAC 7 SLCA 0 SLCA 0 SLCA 0 maïng 4Mbit/s 0 maïng 4Mbit/s 1 maïng ÑK 0 maïng ÑK 1 H. Card thueâ bao analog SLMA. - Baûo veä choáng quaù aùp. - Caáp nguoàn. - Maõ hoùa/giaûi maõ tín hieäu thoaïi, bieán ñoåi 2 daây thaønh 4 daây, giao tieáp maïng ñieàu khieån vaø maïng 4Mbit/s. - Ño thöû keát noái giöõa ñöôøng daây thueâ bao vaø maïch ñöôøng daây thueâ bao. II.3.2 . Khoái ñöôøng daây thueâ bao soá ( SLMD ) : - SLMD duøng ñeå keát noái ñeán ñöôøng daây thueâ bao soá. Moãi SLMD goàm 8 maïch ñöôøng daây thueâ bao soá SLCD ( subscriber line circuit digital ) ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä xöû lyù. Moãi maïch ñöôøng daây thueâ bao ñöôïc keát noái ñeán ñaàu cuoái ISDN baèng ñöôøng truyeàn cô sôû 2B+D coù toác ñoä truyeàn 160Kbit/s ( trong ñoù 144Kbit/s cho thoâng tin vaø 16Kbit/s daønh cho vieäc ñoàng boä ). Keânh B daønh cho thoâng tin veà thoaïi, text, döõ lieäu, hình aûnh coøn keânh D duøng ñeå truyeàn baùo hieäu giöõa toång ñaøi vaø thueâ bao. - Caùc chöùc naêng cuûa SLMD : * Giao tieáp ñöôøng daây thueâ bao ( nguoàn nuoâi maïch ñöôøng daây thueâ bao laø 60v, coù theå môû roäng 93v hoaëc 97v khi coù yeâu caàu ño thöû, boä ño thöû seõ ño vieäc keát noái giöõa maïch ñöôøng daây thueâ bao vaø ñöôøng daây thueâ bao baèng ma traän ño thöû ). * Bieán ñoåi 2 daây thaønh 4 daây. * Bieán ñoåi taát caû caùc maõ thoâng tin khaùc thaønh maõ nhò phaân vaø ngöôïc laïi. * Truyeàn baùo hieäu treân keânh D. Ñöôøng ño thöû SLMD Phaàn ñieàu khieån - LCP ( line card processor ). - SAP ( system Adaptor processor ). 7 SLCD 0 Thueâ bao maïng 4Mbit/s 0 maïng 4Mbit/s 1 control network 0 control network 1 H. Card thueâ bao soá SLMD. II.3.3 . Ñôn vò ño thöû ( test unit ) : Ño thöû ñöôøng daây thueâ bao, maïch thueâ bao vaø maùy ñieän thoaïi. II.3.4 . MTA ( Metallic test Access ) : Laø khoái duøng ñeå ñaáu vôùi thieát bò ño thöû beân ngoaøi. II.3.5.EMSP (Emergency Service Equipment for Push Button Subscriber) Trong tröôøng hôïp khaån caáp nghóa laø ñöôøng PDC giöõa DLU vaø LTG bò ñöùt thì EMSP seõ thöïc hieän vieäc keát noái giöõa caùc thueâ bao trong cuøng 1 DLU dòch vuï naøy coù caùc ñaëc ñieåm sau : - Chæ cho pheùp cuøng luùc coù 60 cuoäc goïi trong cuøng DLU ñoù. - Khoâng tính cöôùc. - Khoâng ñöôïc söû duïng caùc dòch vuï thueâ bao. II.3.6 . SASC ( Stand Alone Service Control ) : - Khi caùc DLU ôû trong boä taäp trung RCU thì caàn phaûi trang bò khoái naøy, vì trong tröôøng hôïp khaån caáp vaãn coù theå ñieàu khieån keát noái thueâ bao trong cuøng 1 RCU. II.3.7 . Boä caûnh baùo beân ngoaøi ALEX ( External Alarm ) : Nhöõng caûnh baùo beân ngoaøi khoâng thuoäc heä thoáng nhö nhieät ñoä, baùo chaùy... Coù theå coù 16 caûnh baùo khaùc nhau ñöôïc söû duïng. II.3.8 . Boä bieán ñoåi ñieän aùp DCC : - Trong DLU, cöù nöûa ngaên ( shelf ) thì coù 1 khoái nguoàn DCC cung caáp, söï phaân boá nguoàn nhö vaäy raát thuaän tieän. Ñieän aùp ôû ñaàu ra caùc DCC ñeàu coù phaàn baûo veä ngaén maïch. - Neáu khoái DCC naøo bò hö thì heä thoáng DLU töông öùng seõ ngöng hoaït ñoäng. Ñieän aùp cung caáp cho caùc DCC trong DLU ñeàu phaûi qua heä thoáng caàu chì. II.4 - Ñôn vò ñieàu khieån töø xa RCU ( Remode control unit ) : Boä ñieàu khieån töø xa RCU goàm 6 DLU. Moãi DLU coù theâm card SASC ( Stand Alone service controller ) ñeå xöû lyù cuoäc goïi khi ñöôøng truyeàn giöõa RCU vaø toång ñaøi bò ñöùt. Bình thöôøng RCU seõ thieát laäp ñöôøng keát noái giöõa thueâ bao vaø toång ñaøi. Caùc tröôøng hôïp khaån caáp thöôøng xaûy ra : II.4.1 - Taát caû caùc ñöôøng keát noái ñeán toång ñaøi bò hoûng : Caùc boä SASC cuûa taát caû caùc DLU seõ kieåm soaùt vieäc thieát laäp caùc ñöôøng keát noái giöõa caùc DLU vôùi nhau. Nhö vaäy trong suoát thôøi gian xaûy ra tình traïng khaån caáp naøy taát caû caùc thueâ bao noái tôùi RCU ñeàu lieân laïc vôùi nhau ñöôïc. II.4.2 - Ñöôøng keát noái giöõa 1 hoaëc vaøi DLU ñeán toång ñaøi bò hoûng : Trong tröôøng hôïp naøy, nhöõng boä SASC cuûa caùc DLU bò ñöùt ñöôøng truyeàn seõ ñieàu khieån thieát laäp keát noái giöõa caùc thueâ bao thuoäc nhöõng DLU naøy. Nhöõng DLU cuûa RCU khoâng bò ñöùt ñöôøng truyeàn vaãn tieáp tuïc laøm vieäc bình thöôøng. H. Keát noái RCU. 1 DLU EWSD HOST 2 DLU DLU 4 DLU 3 5 6 II.5 - Caùc tuû chöùa DLU: * MODULE FRAME vaø SHELF ( khung vaø caùc ngaên ) Trong DLU caùc khoái chöùc naêng ñöôïc thieát keá ñoäc laäp neân vieäc saép xeáp theo töøng ngaên ( shelf ) raát thuaän tieän, vieäc boá trí caùc khoái trong DLU nhö sau : Moãi khoái chöùc naêng chieám moät hoäc töø 0 – 15, 15 khoái naøy taïo thaønh 1 shelf vaø 2 shelf taïo thaønh Module Frame ( coù khi 1 shelf taïo thaønh 1 frame nhöng chæ ñoái vôùi Module loaïi C ) ñöôïc moâ phoûng döôùi caùc hình: * MODULE cuûa DLU phuïc vuï 256 thueâ bao: b b c b c D C C 0-0 SLM 0 SLM 1 SLM 2 SLM 3 SLM 4 SLM 5 SLM 6 SLM 7 BDE 0 BDE 1 SLM 8 SLM 9 SLM 10 SLM 11 SLM 1 2 SLM 13 SLM 14 SLM 15 D C C 0-1 D C C 1-0 SLM 0 SLM 1 SLM 2 SLM 3 SLM 4 SLM 5 SLM 6 SLM 7 BDE 0 BDE 1 SLM 8 SLM 9 SLM 10 SLM 11 SLM 1 2 SLM 13 SLM 14 SLM 15 D C C 1-1 * MODULE cuûa DLU phuïc vuï 128 ñöôøng daây thueâ bao : D C C 0-0 SLM 0 SLM 1 SLM 2 SLM 3 SLM 4 SLM 5 SLM 6 SLM 7 BDE 0 BDE 1 SLM 8 SLM 9 SLM 10 SLM 11 SLM 12 SLM 13 SLM 14 SLM 15 D C C 0-1 b * MODULE cuûa DLU phuïc vuï 176 thueâ bao: b c b c a c D C C 0-0 SLM 0 SLM 1 SLM SASC 2 SLM 3 SLM 4 SLM 5 SLM 6 SLM 7 RGMG 0 BDE 0 BDCG0 8 DLUC0 9 DIUD0 10 FM TU 11 LCMM 1 2 SLM 13 SLM or EMSP 14 SLM or EMSP 15 D C C 0-1 D C C 0-0 SLM 0 SLM 1 SLM 2 SLM 3 SLM 4 SLM 5 SLM 6 SLM 7 RGMG 1 BDE 1 BDCG1 8 DLUC1 9 DIUD1 10 SLM or EMSP 11 SLM or EMSP 1 2 SLM or MTAM 13 LTBAM 14 SLM or LTBAM 15 D C C 0-1 B- Quaûn lyù, baûo döôõng vaø phaân tích tình traïng hoaït ñoäng DLU : I - Nhöõng ñieàu caàn löu yù veà DLU: - Leân ñeán 976 thueâ bao coù theå noái ñeán 1 DLU, DLU ñöôïc noái ñeán LTG baèng ñöôøng truyeàn PCM, noù ñöôïc coi nhö 1 ngoaïi vi trong quaù trình xöû lyù cuoäc goïi. - Tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc, DLU coù theå coù 1 hoaëc 2 heä thoáng, caùc heä thoáng naøy ñöôïc keát noái ñeán LTG baèng ñöôøng truyeàn sô caáp PDC ( 2 ñöôøng truyeàn soá PDC coù theå ñöôïc noái ñeán 1 heä thoáng DLU ). Khi 1 DLU coù 2 heä thoáng DLU, moãi heä thoáng ñöôïc keát noái ñeán 1 LTG khaùc nhau ñeå ñaûm baûo cheá ñoä an toaøn. - Söï phaân tích loãi trong DLU phaùt hieän nhöõng loãi xuaát hieän beân trong DLU. Trong khi ñoù, söï phaân tích loãi trong LTG phaùt hieän nhöõng loãi giao tieáp, söï phaân tích loãi trong CP cuoái cuøng ñöa ra caùc baûn tin loãi ñeán LTG vaø DLU. Söï chuaån ñoaùn loãi laøm coù theå ñònh vò chính xaùc ñöôïc ñôn vò bò loãi vaø xoùa loãi 1 caùch nhanh choùng. nöûa shelf phaûi nöûa shelf traùi shelf 0 shelf 1 shelf 2 shelf 7 DLUC 0 DIUD 0 DCC0-1 SLMX11-15 BDB 0 BDCG 0 RGMG0 SLMX0..7 DCC0-0 BDB 1 BDCG 1 DLUC 1 DIUD 1 SLMX11-15 DCC1-1 RGMG1 SLMX0..7 DCC1-0 DCC2-1 SLMX8..15 BDE2-1 BDE2-0 SLMX0..7 DCC2-0 II - Baûo an : II.1 . Ño thöû ñònh kyø ( Routine test ) : Ño thöû ñònh kyø trong DLU ñöôïc thöïc hieän maø khoâng laøm aûnh höôûng hay ngöng hoaït ñoäng xöû lyù cuoäc goïi. Quaù trình ño thöû naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi phaàn meàm beân trong LTG vaø DLUC. Nhöõng ño thöû ñònh kyø sau ñaây ñöôïc thöïc hieän : - Ño thöû caùc khe thôøi gian TSx phaùt hieän sai soùt treân caùc keânh thoaïi. - Ño thöû RAM trong boä nhôù DLU. - Ño thöû DLUC. - Ño thöû RGMG. Ngoaøi ra boä ñieàu khieån dòch vuï khaån caáp DLU cuõng coù vaøi chöùc naêng ño thöû ñònh kyø. II.2 . Dòch vuï khaån caáp : Dòch vuï khaån caáp laø 1 ñaëc ñieåm quan troïng cuûa DLU. Dòch vuï khaån caáp ñöôïc baét ñaàu khi caû 2 heä thoáng DLU ( DLUC0 vaø DLUC1 ) ñieàu bò trôû ngaïi treân ñöôøng daãn ñeán CP. Trong khi thöïc hieän dòch vuï khaån caáp, chæ coù caùc thueâ bao trong cuøng DLU ñoù ñaøm thoaïi vôùi nhau ñöôïc. II.3 . Söï kieåm tra ñònh kyø : Laø nhöõng chu trình ñoäc laäp, noù chæ duøng ñeå kieåm tra nhöõng chöùc naêng phaàn meàm heä thoáng ( Xem MMN:SYP, register FC... ). II.4 . Caùc traïng thaùi : - CBL ( conditional Blocked ) : khoùa coù ñieàu kieän. - MBL (Maitenance Blocked ) : khoùa ñeå baûo döôõng. - NAC (Not Accessible ) : khoâng cho pheùp chieám duïng. - UNA ( unavailable ) : hö hoûng. Moät ñôn vò khoâng saün saøng laøm vieäc khi bò phaùt hieän loãi bôûi chöông trình baûo an seõ chuyeån sang traïng thaùi UNA. Nhöõng ñôn vò khoâng coù döï phoøng chæ ñöôïc pheùp chuyeån sang traïng thaùi UNA khi coù loãi naëng. Khi 1 ñôn vò caàn khoùa maïch ñeå baûo döôõng thì baét buoäc phaûi chuyeån sang traïng thaùi MBL. Neáu caàn phaàn ngoaïi vi chuyeån maïch khoâng coù döï phoøng maø caàn khoùa maïch ñeå baûo döôõng thì ñôn vò naøy tröôùc heát phaûi chuyeån sang traïng thaùi CBL, luùc naøy noù khoâng coù khaû naêng keát noái nöõa. Nhöõng ñôn vò maø coù ñôn vò caáp cao hôn khoâng saün saøng laøm vieäc thì seõ chuyeån sang traïng thaùi NAC. Ví duï : IOPMTD = UNA. thì MTD = NAC. Nhöõng ñôn vò khoâng hieän dieän thì ôû traïng thaùi PLA.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG II(DLU).doc
 • docBIABCTT.doc
 • docCHUONG III(LTG).doc
 • docCHUONG1(gioi thieu EWSD).doc
 • docCHUONG~4.DOC
 • docloi mo dau lvan.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docNHAN XET.doc
 • docNHANXET 2.doc
 • docPHULUC.doc
 • docTUDLU.doc
Luận văn liên quan