Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Đây là luận văn Kỹ sư nuôi trồng thủy sản: "Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)" Phục vụ cho các bạn sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Những năm gần đây ngành nuôi trồng thủy sản đã có những bước phát triển nhanh chóng ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt ở nước ta, phong trào nuôi cá tra, basa đã phát triển vượt mức. Trong hoạt động nuôi trồng đã và đang gặp rất nhiều trở ngại về bệnh tật, môi trường nuôi đặc biệt là vấn đề cạnh tranh gay gắt về giá cả. Vấn đề này đã gây ra một áp lực không nhỏ cho người nuôi. Do vậy, hiện nay các nhà sản xuất đang tìm các biện pháp nhằm nâng cao năng xuất, giảm giá thành sản xuất bằng cách phòng bệnh, nâng cao tỉ lệ sống, tăng trọng lượng cá, đồng thời giảm đến tối thiểu lượng thức ăn. Điều này dẫn đến việc phải chọn lựa các phương pháp, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mới nhất như dùng các vacxin, bổ sung vitamin vào thức ăn Đặc biệt, hiện nay người ta đã sử dụng một số loại kháng sinh ngoài muc đích phòng và trị bệnh thì nó còn được sử dụng trên cương vị dinh dưỡng để gia tăng năng suất với một liều rất thấp. Ở Châu Âu, hội khoa học của cộng đồng Châu Âu (EU) đã xem xét và cho phép sử dụng các loại kháng sinh bổ sung thường xuyên trong thức ăn như Bacitracin, Flavomycin, Virginiamycin. Nhưng ngày nay chỉ còn được sử dụng Flavomycin (Nguyễn Phước Tương, 2000). Flavomycin là loại thuốc ít độc hại, thường không có tác dụng điều trị. Kháng sinh này được coi như chất trợ sinh (prebiotics), nó không gây hại cho hệ vi sinh vật đường ruột. Flavomycin, theo bản chất tự nhiên của nó, là một kháng sinh không dùng để điều trị, được trộn trong thức ăn gia súc, gia cầm, cũng như động vật thủy sản. Nó sẽ tác dụng lên hệ vi sinh vật đường ruột để làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn, và giúp cân bằng, ổn định hệ vi sinh vật này. Sự hiện diện của Flavomycin trong thức ăn làm tăng mức độ sản xuất các acid béo từ vi sinh vật –Volatile Fatty Acids (VFA’s) – như probionate, là một nguồn năng lượng rất hữu hiệu và đồng thời cũng là nhân tố làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh trong đường ruột. Flavomycin với tính chất làm giảm số lượng vi khuẩn kháng thuốc đã tự xếp nó vào một nhóm kháng sinh riêng biệt. Khác với các kháng sinh khác dùng trong việc tăng cường sự tiêu hóa, Flavomycin được chỉ định chỉ dùng cho gia súc, gia cầm và động vật thủy sản mà thôi, và chỉ cho mục đích dinh dưỡng. Thêm vào đó, các nổ lực nghiên cứu không ngừng cho thấy ngoài ra Flavomycin còn có thể làm giảm bớt tính kháng thuốc ở những vi sinh vật đường ruột gây bệnh đối với một số kháng sinh điều trị quan trọng. Có một số cơ chế kháng thuốc có thể truyền từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác qua một chất liệu di truyền cơ động (plasmid). Hiện tượng này gọi là hiện tượng kháng thuốc có khả năng truyền. Hàng loạt các công trình nghiên cứu độc lập do nhiều nhóm các nhà khoa học thực hiện trong khoảng năm 1971 và 1999 đã chứng minh rằng Flavomycin làm giảm mức độ kháng và làm giảm tác động của các plasmid “đa kháng” của vi khuẩn đường ruột. Như vậy Flavomycin có khả năng làm giảm số lượng các nhân tố kháng thuốc này. Do đó, đề tài nghiên cứu: “Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên sự tăng trưởng của cá tra (Pangasius hypophthalmus)” được chúng tôi thực hiện ở Khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM để kiểm nghiệm thực tế hơn vấn đề này. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Một Số Đặc Điểm Sinh Học của Cá Tra 3 2.1.1 Vị trí phân loại và phân bố 3 2.1.2 Đặc điểm hình thái 3 2.1.3 Đặc điểm sinh thái 4 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 4 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 5 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5 2.2 Flavomycin 6 2.2.1 Chủng loại 6 2.2.2 Thành phần 6 2.2.3 Công thức 7 2.2.4 Cơ chế tác động 8 2.2.5 Phổ kháng khuẩn 9 2.2.6 Sự kháng khuẩn 10 2.2.7 Flavomycin dạng premix 11 2.2.8 Tính ổn định của Flavomycin 12 2.2.9 Phương thức hoạt động của Flavomycin trên phương diện dinh dưỡng 13 2.3 Flavomycin và các vấn đề môi trường 13 2.4 Các Ứng Dụng của Flavomycin trong Thực Tế Sản Xuất 14 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 15 3.2 Vật Liệu Thí Nghiệm 15 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2.2 Hệ thống bể thí nghiệm 16 3.2.3 Dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm 16 3.2.4 Thức ăn 19 3.3 Phương Pháp Bố Trí Thí Nghiệm 19 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi môi trường 21 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 22 3.3.4 Các chỉ tiêu theo dõi cá 22 3.4 Phương Pháp Phân Tích và Xử Lý Số Liệu 23 VI. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng của Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng của Cá24 4.1.1 Các thông số môi trường đã theo dõi 24 4.1.2 Tỷ lệ sống và sự tăng trưởng của cá thí nghiệm 24 4.2 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn của Cá Thí Nghiệm 29 4.2.1 Hệ số biến đổi thức ăn 30 4.2.2 Hiệu quả sử dụng protein trong thức ăn 30 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 32 5.1 Kết Luận 32 5.2 Đề Nghị 32

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chaát dinh döôõng töø thöùc aên khoûi söï caïnh thanh cuûa heä vi sinh vaät ñöôøng ruoät. Beân caïnh ñoù caùc chaát NH3 vaø ñoäc toá do vi sinh vaät ñöôøng ruoät tieát ra laøm cho thaønh ruoät coù phaûn öùng daøy leân. Flavomycin haïn cheá hoaït ñoäng coù haïi cuûa caùc vi sinh vaät, nhôø ñoù laøm cho thaønh ruoät khoâng bò daøy leân giuùp cho söï trao ñoåi chaát dinh döôõng töø ruoät vaøo cô theå ñoäng vaät deã daøng hôn. Do ñoù, Flavomycin kích thích cô theå ñoäng vaät taêng tröôûng nhanh hôn trong giai ñoaïn phaùt trieãn caùc cô, giuùp taêng naêng suaát. 2.3 Flavomycin v aø Caùc Vaán Ñeà v eà Moâi Tröôøng Flavomycin ñöôïc thaûi ra theo ñöôøng phaân ôû daïng khoâng thay ñoåi, vaø ñöôïc vi sinh vaät phaân giaûi. Thôøi gian baùn huûy cuûa thuoác trong ñaát laø 21 ngaøy. Ñeå thuoác maát hoaït tính hoaøn toaøn khi chuùng ôû trong ñaát hoaëc trong phaân coøn tuøy thuoäc vaøo thôøi gian. Heä vi sinh vaät ñöôøng ruoät coù trong ñaát laø taùc nhaân laøm phaân huûy nhanh choùng Flavomycin trong moâi tröôøng. Theo nhö ñöôïc bieát thì coù 13 loaøi vi khuaån hieän dieän trong ñaát maø chuùng coù theå laøm maát hoaït tính cuûa Flavomycin. Söï tích tuï moät löôïng lôùn Flavomycin trong ñaát cuõng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán söï haáp thu vaø phaùt trieån cuûa caây troàng. Nhö vaäy Flavomycin khoâng gaây oâ nhieãm, phaân raõ nhanh trong ñaát, khoâng haáp thu vaøo caây coû, khoâng ñoäc cho caù, khoâng caûn trôû qui trình saûn xuaát biogas. 2.4 Caùc ÖÙng Duïng cuûa Flavomycin trong Thöïc Teá Saûn Xuaát Treân thöïc teá Flavomycin ñaõ ñöôïc nghieân cöùu, ñöa vaøo thöïc nghieäm hôn theá nöõa laø ñaõ öùng duïng trong saûn xuaát cuûa ngaønh chaên nuoâi gia suùc, gia caàm vaø ñaëc bieät laø trong nuoâi thuûy saûn töø raát laâu (töø nhöõng naêm 1988).  Thí nghieäm treân toâm Penaus penicillatus vaø P. japonicus (Jan Lung Chuang ,1988). Söû duïng Flavomycin boå sung vaøo thöùc aên cuûa toâm vôùi boán noàng ñoä khaùc nhau: 0 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm. Toâm luùc ban ñaàu boá trí thí nghieäm coù troïng löôïng trung bình 0,35 gram. Sau 60 ngaøy nuoâi toâm coù troïng löôïng trung bình töông öùng vôùi caùc noàng ñoä treân laø: 1,11; 1,31; 1,40; 1,26 gram. Qua ñaây ta nhaän thaáy raèng caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin ñeàu cho troïng löôïng trung bình cao hôn nghieäm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 13 thöùc ñoái chöùng (khoâng boå sung Flavomycin). Trong ñoù, caùc nghieäm thöùc boå sung Flavomycin vôùi haøm löôïng töø 20 – 40 ppm thì cho taêng troïng toát nhaát.  Thí nghieäm treân caù cheùp Crucian (Duan Ge, et al,1999). Söû duïng Flavomycin boå sung vaøo thöùc aên nuoâi caù boá trí boán nghieäm thöùc vôùi boán noàng ñoä khaùc nhau 0 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm. Luùc boá trí thí nghieäm troïng löôïng trung bình cuûa caù laàn löôït laø: 14,6; 13,3; 17,9; 15,1 gram. Sau 30 ngaøy nuoâi taêng troïng trung bình cuûa caùc nghieäm thöùc laàn löôït laø: 3,00; 2,62; 5,00; 4,10 vaø SGR (toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät) laàn löôït laø: 0,62; 0,57; 0,82; 0,80. Tæ leä soáng cuûa caùc nghieäm thöùc ñeàu ñaït 100%. Qua ñaây ngöôøi ta ñaõ keát luaän ñöôïc raèng khi söû duïng Flavomycin cho caù ñaõ coù hieäu quaû toát treân söï taêng troïng cuõng nhö tæ leä soáng. Caùc nghieâm thöùc söû duïng Flavomycin vôùi noàng ñoä 4 ppm vaø 8 ppm cho taêng troïng cao hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng. Döïa vaøo toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät ta thaáy vôùi noàng ñoä 4 – 8 ppm seõ raát phuø hôïp cho söï taêng tröôûng cuûa caù.  Thí nghieäm treân löôn (Anguilla anguilla) (Wang Xuehong, et al, 1997). Boá trí caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin vaøo thöùc aên vôùi caùc noàng ñoä 0, 5, 10, 15, 20 ppm. Troïng löôïng trung bình cuûa löôn luùc boá trí thí nghieäm laø 1,7 ± 0,3 gram. Sau 40 ngaøy thí nghieäm, troïng löôïng trung bình cuûa löôn ôû caùc nghieäm thöùc laàn löôït laø: 45,4; 45,25; 49,50; 49,95; 45,40 gram. Nhö vaäy phaàn traêm taêng troïng so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng cuûa caùc nghieäm thöùc laàn löôït laø: 9, 19, 21, 0 %. FCR (heä soá bieán ñoåi thöùc aên) cuûa caùc nghieäm thöùc laàn löôït laø: 1,58; 1,48; 1,47; 1,45; 1,53. Vaäy ôû löôn, Flavomycin cuõng coù hieäu quaû toát treân toác ñoä taêng tröôûng. Söï taêng tröôûng toát nhaát khi boå sung vôùi noàng ñoä 10 – 15 ppm. Vaø cuõng ôû noàng ñoä naøy FCR cho giaù trò thaáp nhaát.  Thí nghieäm treân caù roâ phi (Tilapia nilotica) Wang Xuehong and Lin Guiyong. Boá trí naêm nghieäm thöùc vôùi naêm noàng ñoä khaùc nhau: A (0 ppm), B (5 ppm), C (10 ppm), D (15 ppm), E (20 ppm). Keát quaû sau thí nghieäm cho thaáy ôû noàng ñoä 10 – 20 ppm cho toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù toát. Trong ñoù noàng ñoä toát nhaát laø 15 ppm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 14 III. VA ÄT LIEÄU VA Ø PH ÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 3.1 Thôøi Gian v aø Ñòa Ñi eåm Nghie ân Cöùu - Ñòa ñieåm: ñeà taøi ñöôïc thöïc hieân taïi Traïi Thöïc Nghieäm Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP. HCM. - Thôøi gian: thí nghieäm khaûo saùt aûnh höôûng cuûa Flavomycin leân toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù tra ñöôïc tieán haønh töø ngaøy 06/ 06/ 2005 ñeán ngaøy 06/ 08/ 2005. 3.2 Vaät Lieäu Thí Ng hieäm 3.2. 1 Ñoái töôïn g nghi eân cöùu Caù tra gioáng côõ töø 2 - 3 gram. Caù tröôùc khi thí nghieäm ñöôïc öông nuoâi trong beå ximaêng vaø cho aên cuøng loaïi thöùc aên ñeå caù thích nghi vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng vaø söùc khoûe oån ñònh. Caù coù chaát löôïng toát, bôi loäi nhanh nheïn, kích côõ ñoàng ñeàu, maøu saéc ñaëc tröng. Hình 3. 1 Caù luùc baét ñaàu boá trí thí nghieäm 3.2. 2 Heä th oáng beå thí ngh ieäm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 15 Thí nghieäm ñöôïc tieán haønh treân heä thoáng goàm 6 beå xi maêng vaø ñöôïc ngaên ñoâi baèng löôùi. Caùc beå ñöôïc veä sinh tröôùc khi boá trí thí nghieäm baèng formol vaø chlorin. Nöôùc söû duïng laø nöôùc maùy ñöôïc chöùa trong beå tröõ ñeå laøm bay hôi chlorin vaø cho taûo phaùt trieån, nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng nöôùc phuø hôïp vaø oån ñònh cho caù thí nghieäm. Hình 3. 2 Heä thoáng beå thí nghieäm 3.2. 3 Duïng cuï v aø nguyeân lie äu thí ng hieäm Heä thoáng goàm möôøi taùm beå xi maêng coù kích thöôùc 1  1  0,5 m Löôùi veøo vaø khung goã ngaên beå Caù tra ñöôïc vaän chuyeån töø traïi saûn xuaát gioáng Ñoàng Thaùp, coù troïng löôïng trung bình 1 - 2 gram Nguyeân lieäu laøm thöùc aên: boät caù, baùnh daàu ñaäu naønh, boät caùm gaïo, tinh boät khoai mì, vitamine, premix, daàu gan möïc, daàu naønh, CMC, DCP, vaø Flavomycin ñöôïc boå sung vaøo thöùc aên. Maùy xay, maùy saáy thöùc aên Caân ñieän töû Maùy ño DO (HANNA Instruments HI 9142 Dissolved Oxygen) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 16 Maùy ño pH (HANNA Instruments HI 8424 microcomputer pH meter) Boä test NH4 +/NH3 Nhieät keá thuûy ngaân 00C - 1000C Thuoác gaây meâ (Ethylenglycol monophenylether vôùi lieàu löôïng 500 ppm) Heä thoáng oáng suïc khí, oáng siphon, thau nhöïa, vôït vaø moät soá duïng cuï coù lieân quan Hình 3. 3 Maùy eùp vieân thöùc aên Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 17 Hình 3. 4 Maùy saáy thöùc aên 3.2. 4 Thöùc aên Thí nghieäm söû duïng thöùc aên ñöôïc cheá bieán töø caùc nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu nhö: boät caù, baùnh daàu ñaäu naønh, caùm gaïo, tinh boät khoai mì, daàu caù, daàu naønh, vaø caùc chaát boå sung nhö khoaùng, vitamine C, chaát keát dính, DCP (Dicalci phosphate), Flavomycin. Tröôùc khi tieán haønh thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh phaân tích ñaëc tính sinh hoùa cuûa nguyeân lieäu thöùc aên phoái cheá laøm thöùc aên cho caù taïi Trung Taâm Phaân Tích Thí Nghieäm tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 18 Baûng 3.1 Thaønh phaàn sinh hoùa cuûa caùc nguyeân lieäu Nguyeân lieäu Thaønh phaàn hoaù hoïc Boät caù Baùnh daàu ñaäu naønh Caùm gaïo Tinh boät khoai mì Protein Lipid NFE* Tro Chaát xô Ñoä aåm Lysine Methionine 62,20 6,80 0,00 21,10 0,60 9,30 5,15 1,91 44,40 1,400 33,33 6,67 3,40 10,80 2,99 0,58 13,30 9,40 60,30 6,70 1,20 9,10 0,54 0,26 0,19 0,16 85,24 0,19 0,19 13,53 0,00 0,00 NFE* (Nitrogen Free Extract): chaát trích khoâng daïm **: töø Tom Lovell, 1998 Thaønh phaàn thöùc aên ñöôïc phaân tích theo caùc phöông phaùp: - Ñaïm thoâ (crude protein): söû duïng phöông phaùp Kjeldahl - Môõ thoâ (Crude lipid): söû duïng phöông phaùp Soxxhlet - Tro thoâ (ash): maãu ñöôïc nung ôû 500 – 550 0C trong khoaûng 3 – 4 giôø - Haøm löôïng xô thoâ (crude fiber): phöông phaùp Henneberg vaø Stoman - NFE = 100% - (%ñaïm + %chaát beùo + %xô + %khoaùng toång soá + %nöôùc) 3.3 Phöông Phaùp Boá Trí Th í Ngh ieäm 3.3. 1 Boá trí thí nghi eäm Thí nghieäm goàm boán nghieäm thöùc khaùc nhau veà haøm löôïng Flavomycin, thí nghieäm ñöôïc boá trí theo kieåu hoaøn toaøn ngaãu nhieân vôùi ba laàn laëp laïi. Caùc nghieäm thöùc ñöôïc kí hieäu: - T0 : nghieäm thöùc ñoái chöùng - T4 : nghieäm thöùc boå sung Flavomycin 4 ppm - T8 : nghieäm thöùc boå sung Flavomycin 8 ppm - T16: nghieäm thöùc boå sung Flavomycin 16 ppm Söû duïng Flavomycin cuûa coâng ty Intervet International B.V Haø Lan nghieân cöùu, saûn xuaát vaø ñaêng kí nhaõn hieäu treân toaøn caàu. Teân thöông maïi laø FLAVOMYCIN80, maõ soá saûn phaåm:160160 daïng haït nhoû, maøu hôi naâu, muøi ñaëc tröng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 19 Baûng 3.2 Boán nghieäm thöùc thöùc aên vôùi haøm löôïng Flavomycin thay ñoåi (%) Nghieäm thöùc Thaønh phaàn thöùc aên T0 T4 T8 T16 Boät caù Baùnh daàu ñaäu naønh Caùm gaïo Tinh boät khoai mì Daàu caù Daàu naønh Khoaùng Vitamine C CMC DCP Flavomycin (g)/10kg 5,00 45,42 35,38 10,00 0,50 0,50 1,00 0,20 1,00 1,00 0,00 5,00 45,42 35,38 10,00 0,50 0,50 1,00 0,20 1,00 1,00 0,50 5,00 45,42 35,38 10,00 0,50 0,50 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 5,00 45,42 35,38 10,00 0,50 0,50 1,00 0,20 1,00 1,00 2,00 Boán nghieäm thöùc thöùc aên vôùi thaønh phaàn nguyeân lieäu nhö nhau, chæ thay ñoåi haøm löôïng Flavomycin. Baûng 3.3 Thaønh phaàn dinh döôõng cuûa thöùc aên Thaønh phaàn Haøm löôïng (%) Protein Lipid NFE Tro Chaát xô Ñoä aåm Lysine Methionine 28,00 5,37 45,00 8,67 3,02 9,94 1,81 0,45 Coâng thöùc thöùc aên ñöôïc thieát keá treân phaàn meàm Excel. Caùc nghieäm thöùc thöùc aên coù haøm löông Protein laø 28%, cuøng möùc naêng löôïng laø 16,65 KJ/g. Tröôùc khi boá trí thí nghieäm, thöùc aên ñöôïc phoái troän, eùp vieân, saáy khoâ taïi Traïi Thöïc Nghieäm Thuûy Saûn, khoa Thuûy Saûn tröôøng ÑH Noâng Laâm TPHCM. Moãi nghieäm thöùc ñöôïc laëp laïi ba laàn, caù ñöôïc boá trí ngaãu nhieân vaøo beå. Nhö vaäy caù ñöôïc boá trí vaøo 12 beå, vôùi maät ñoä nuoâi 40 con/beå. Troïng löôïng ban ñaàu caù thí nghieäm trung bình 2,5 gram/con. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 20 Caù ñöôïc cho aên hai laàn trong ngaøy (8.00 giôø vaø 18.00 giôø) vôùi tæ leä 5% troïng löôïng thaân. Caù sau hai tuaàn caân moät laàn ñeå ñieàu chænh löôïng thöùc aên. Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong taùm tuaàn leã. S ô ñoà boá trí thí ng hieäm T0.2 T8.3 T16.1 T16.3 T16.2 T8.1 T4.2 T0.1 T4.1 T8.2 T0.3 T4.3 3.3. 2 Caùc chæ tieâu theo doõi moâi tröô øng Trong suoát quaù trình thí nghieäm, chuùng toâi söû duïng nguoàn nöôùc maùy ñöôïc chöùa trong beå tröõ ít nhaát laø ba ngaøy ñeå laøm bay hôi chlorin vaø ñeå cho taûo trong nöôùc phaùt trieån nhaèm ñaûm baûo tính oån ñònh cho nöôùc nuoâi. Ñeå theo doõi chaát löôïng nöôùc chuùng toâi theo doõi caùc chæ tieâu sau: Nhieät ñoä nöôùc (0C) ñöôïc ño moãi ngaøy baèng nhieät keá Oxy hoøa tan (DO) ñöôïc ño moät laàn / tuaàn Haøm löôïng NH3/NH4 + döôïc ño moät laàn / tuaàn pH ñöôïc ño moät laàn / tuaàn 3.3. 3 Phöông p haùp thu thaäp soá lieäu Tröôùc khi boá trí thí nghieäm, caù ñöôïc caân toång troïng löôïng boán möôi con, caù ñöôïc boá trí ngaãu nhieân vaøo beå. Hai tuaàn sau khi boá trí thí nghieäm caân troïng löôïng caù, ñeám caù ôû moãi beå, caân löôïng thöùc aên dö ñeå theo doõi toác ñoä taêng tröôûng, tæ leä soáng cuûa caù. Vì sau khi caân caù deã bò soác daãn ñeán vieäc giaûm löôïng aên neân chuùng toâi ñaõ keùo daøi thôøi gian giöõa hai laàn caân keá tieáp laø boán tuaàn. Ñeå caùc thao taùc thuaän tieän, chính xaùc ñoàng thôøi traùnh laøm xaâysaùt caù cuõng nhö giaûm thieåu toái ña stress cho caù, moãi laàn caân, ñeám caù chuùng toâi ñeàu söû duïng thuoác meâ Ethylenglycol monophenylether vôùi lieàu löôïng 300 – 500 ppm. Khi keát thuùc thí nghieäm, vì troïng löôïng caù coøn nhoû neân chuùng toâi caân taát caû soá caù sau thí nghieäm. Nhöõng ngaøy caân troïng löôïng, caù khoâng ñöôïc cho aên. 3.3. 4 Caùc chæ tieâu theo doõi caù  Tæ leä soáng cuûa caù sau thí nghieäm (%) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 21 X(%) = (Nt / N0)  100 Vôùi N0: soá löôïng caù ñaàu thí nghieäm Nt: soá löôïng caù sau thí nghieäm.  Taêng troïng W = Wt – W0 Vôùi W0: troïng löôïng caù ñaàu thí nghieäm Wt: troïng löôïng caù sau thí nghieäm.  Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät (%/ngaøy) (Specific growth rate) SGR = (LnWt –LnW0)  100/t Vôùi LnW0: logarit nepe cuûa troïng löôïng caù ñaàu thí nghieäm LnWt: logarit nepe cuûa troïng löôïng caù sau thí nghieäm t: thôøi gian thí nghieäm.  Heä soá bieán ñoåi thöùc aên (Food conversion) FCR = Löôïng thöùc aên söû duïng / taêng troïng caù thí nghieäm  Hieäu quaû söû duïng protein PER (Protein efficiency ratio) PER = (Wt – W0) / Protein trong thöùc aên  Tæ leä soáng (%) ( Survival) (Soá löôïng caù luùc boá trí / soá löôïng caù luùc keát thuùc thí nghieäm)  100% 3.4 Phöông Phaùp Phaân Tích vaø Xöû Lí S oá Lieäu Caùc soá lieäu nghieân cöùu veà taêng troïng (WR, SGR), heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR), hieäu quaû söû duïng protein (PER) ñöôïc xöû lí theo phaàn meàm Stagraphic for window. Soá lieäu ñöôïc phaân tích theo traéc nghieäm Duncan, thieát laäp baûng ANOVA ñeå so saùnh söï khaùc nhau giöõa caùc nghieäm thöùc. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 22 IV. KEÁT QUAÛ VAØ THA ÛO LUA ÄN Flavomycin laø moät khaùng sinh ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû Chaâu AÂu ñeå boå sung vaøo thöùc aên gia suùc, gia caàm vaø ñoäng vaät thuûy saûn nhö : toâm, cua, caù, löôn… Theo caùc nhaø nghieân cöùu vaø söï thöû nghieäm thöïc teá ñaõ khaúng ñònh Flavomycin coù nhöõng keát quaû nhaát ñònh trong vieäc kích thích taêng troïng. Ñeå kieåm nghieäm laïi ñieàu naøy chuùng toâi ñaõ tieán haønh thí nghieäm söû duïng Flavomycin boå sung vaøo thöùc aên cho caù tra gioáng. 4.1 Kha ûo Saùt AÛnh Hö ôûng cuûa Flav omycin Leân Toá c Ñoä Taêng Tröôûng cuûa Caù Tra 4.1. 1 Caùc thoâng soá moâi tröô øng Baûng 4.1 Caùc thoâng soá moâi tröôøng cuûa thí nghieäm Nhieät ñoä Thôøi gian Max Min Dao ñoäng pH DO (mg/l) NH3/NH4 + Töø 06/06/05 - 20/06/05 28,0 25,0 3,0 7.05 5.8 0.2 Töø 20/06/05 - 04/07/05 27.5 24.5 30 7.15 6.0 0.2 Töø 04/07/05 - 18/07/05 28.5 25,0 3.5 7.3 6.5 0.2 Töø 18/07/05 - 02/08/05 28,0 26,0 20 7.25 6.3 0.2 Do thí nghieäm ñöôïc tieán haønh treân beå ximaêng, nguoàn nöôùc maùy ñöôïc tröõ trong beå vôùi thôøi gian thích hôïp trong suoát quaù trình thí nghieäm neân taát caû caùc yeáu toá moâi tröôøng nhö: nhieät ñoä, pH, DO, ammonia giöõa caùc beå ñieàu raát oån ñònh thích hôïp cho söï taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm. 4.1. 2 Tyû leä soáng va ø söï taêng tröôûng cuûa caù th í nghie äm 4.1.2.1 Tyû leä soáng Qua 56 ngaøy nuoâi caù bieåu hieän söùc khoeû toát, bôi loäi nhanh nheïn, tranh moài tích cöïc. Tyû leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 23 Baûng 4.2 Soá löôïng caù sau khi keát thuùc thí nghieäm Nghieäm thöùc Soá caù ban ñaàu (con) Soá caù sau 56 ngaøy nuoâi (con) T0 120 103 T4 120 116 T8 120 120 T16 120 116 Vì coù söï khaùc nhau veà tæ leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc neân ñoà thò sau ñaây seõ theå hieän tæ leä soáng cuûa töøng nghieäm thöùc. 96.6b 100b 96.6b 85.83a 75 80 85 90 95 100 105 T0 T4 T8 T16 N gh ieä m t höùc T æ l eä s oá n g (% ) Ñoà th ò 4.1 Tæ leä soáng cuûa caù tra sau 56 ngaøy nuoâi ôû caùc nghieäm thöùc Qua keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 4.1 ta thaáy soá löôïng caù ban ñaàu boá trí cuûa caùc nghieäm thöùc laø nhö nhau, caùc nghieäm thöùc ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân neân caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng noùi chung khoâng aûnh nhieàu ñeán tæ leä soáng cuûa caù. Döïa vaøo ñoà thò 4.1, chuùng toâi nhaän thaáy tæ leä soáng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc T0, T4, T8, T16 laàn löôït laø 85,83%, 96,60%, 100%, 96,6%. Nhö vaäy haàu heát caùc nghieäm thöùc thöùc aên coù boå sung Flavomycin ñeàu coù tæ leä soáng cao hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng (khoâng coù boå sung Flavomycin). Trong ñoù tæ leä soáng cuûa nghieäm thöùc T8 cao nhaát, ñaït 100%. Söï khaùc bieät veà tæ leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ, coøn söï khaùc bieät veà tæ leä soáng cuûa nghieäm thöùc ñoái chöùng so vôùi caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ôû möùc ñoä tin caäy 95%. Nhö vaäy keát quaû thöïc nghieäm cho thaáy khi coù boå sung Flavomycin vaøo thöùc aên cho caù seõ naâng cao ñöôïc tæ leä soáng cuûa caù. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 24 4.1.2.2 Taêng tröôûng cuûa caù thí ngieäm Thí nghieäm ñöôïc tieán haønh trong taùm tuaàn (56 ngaøy). Chuùng toâi thu thaäp soá lieäu baèng caùch caân caù caùch nhau hai tuaàn. Nhöng vì sau khi caân, deã laøm cho caù bò soác gaây hieän töôïng boû aên, vì theá chuùng toâi ñaõ taêng khoaûng caùch giöõa caùc laàn caân leân boán tuaàn ñeå haïn cheá toái ña söï aûnh höôûng ñeán toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm. Caùc thoâng soá lieân quan ñeán toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc nghieäm thöùc ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.4 Baûng 4.3 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc Chæ tieâu T0 T4 T8 T16 Troïng löôïng ban ñaàu (g) 2,89a 3,22a 2,82a 2,70a Troïng löôïng cuoái (sau 56 ngaøy) 7,07a 7,57ab 8,64c 7,8db Taêng troïng (g) 4,18a 4,35 ab 5,82b 5,1ab SGR (% ngaøy) 1,34a 1,48ab 1,97b 1,85ab Taêng troïng so vôùi ñoái chöùng (%) 100 104 139,2 122 Tæ leä soáng (%) 85,83a 96,60b 100b 96,60b Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa caùc nghieäm thöùc treân cuøng moät haøng ngang neáu chöùa nhöõng kí töï gioáng nhau thì sai khaùc khoâng coù yù nghóa ôû möùc ñoä tin caäy 95% (p>0.05). Hình 4. 1 Caù sau 56 ngaøy nuoâi - T0: nghieäm thöùc ñoái chöùng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 25 - T4: nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin vôùi noàng ñoä 4ppm - T8: nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin vôùi noàng ñoä 8ppm - T16: nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin vôùi noàng ñoä 16ppm Keát quaû phaân tích ôû baûng 4.4 cho thaáy troïng löôïng ban ñaàu cuûa caù thí nghieäm töông ñoái ñoàng ñeàu giöõa caùc nghieäm thöùc. Söï khaùc bieät veà troïng löôïng trung bình ban ñaàu giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ôû möùc ñoä tin caäy 95%. Töø keát quaû treân cho thaáy troïng löôïng trung bình cuûa caù thí nghieäm baét ñaàu coù söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc qua caùc ngaøy thí nghieäm. Ta thaáy troïng löôïng trung bình ban ñaàu cuûa caù ôû nghieäm thöùc T4 töông ñoái cao hôn caùc nghieäm thöùc khaùc. Sau 14 ngaøy nuoâi caù taêng tröôûng töông ñoái ñoàng ñeàu, khoâng coù söï khaùc bieät lôùn veà toác ñoä taêng tröôûng. Nhöng sau 42 ngaøy nuoâi thì ôû nghieäm thöùc T8 ñaõ coù söï khaùc bieät roõ veà toác ñoä taêng tröôûng, caùc nghieäm thöùc T4, T16 cuõng taêng tröôûng nhanh hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng (T0). Sau 56 ngaøy nuoâi, söï khaùc bieät veà toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc nghieäm thöùc raát roõ raøng, caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin thì caù coù toác ñoä taêng tröôûng cao hôn ôû nghieäm thöùc ñoái chöùng (ñoà thò 4.2). Trong ñoù nghieäm thöùc T8 cho keát quaû taêng troïng cao nhaát ñaït 8,64 g, tieáp theo laø caùc nghieäm thöùc T16, T4, T0 laàn löôït laø 7,8; 7,57; 7,07 gram. Nhö vaäy ôû nghieäm thöùc T8 söï taêng tröôûng cuûa caù khaùc bieät raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ôû möùc ñoä tin caäy 95% so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Nghieäm thöùc T16 cuõng khaùc bieät coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng nhöng khoâng coù söï khaùc bieät lôùn so vôùi nghieäm thöùc T4 vaø T0, nghieäm thöùc T4, T0 khaùc nhau khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ôû möùc ñoä tin caäy 95%. Ñoà th ò 4.2 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm Ñeå thaáy roõ hôn söï bieán thieân veà toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù tra thí nghieäm chuùng toâi xeùt ñeán chæ tieâu toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät (SGR). Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa caù cuõng giaûm daàn töø nghieäm thöùc T8, T16, T4, T0 vôùi caùc giaù trò laàn löôït laø: 1,97, 1,85, 1,48, 1,34. Trong ñoù nghieäm thöùc T8 cho keát quaû cao nhaát vaø khaùc bieät raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ, caùc nghieäm thöùc coøn laïi khaùc bieät khoâng coù yù nghóa ôû möùc ñoä tin caäy 95%. 0 2 4 6 8 10 0 14 42 56 T hô øi g ia n (ng a ø y) T ro ïn g l ö ô ïn g ( g ) T0 T4 T8 T16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 26 1.85ab 1.97b 1.48ab 1.34a 0 0,5 1 1,5 2 2,5 T0 T4 T8 T16 Ngh ieä m thö ùc S GR Ñoà th ò 4.3 Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa caù thí nghieäm Nhìn chung, söï taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm (bieåu hieän qua caùc giaù trò veà taêng troïng trung bình vaø toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät) coù söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc. Keát quaû treân cho thaáy söï taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm ôû caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin ñeàu cao hôn so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng. Theo caùc keát quaû nghieân cöùu tröôùc cho thaáy moãi ñoái töôïng khaùc nhau seõ caàn moät haøm löôïng Flavomycin khaùc nhau nhö: - Treân löôn (Anguilla japonica) taêng tröôûng toát nhaát ôû noàng ñoä 10 – 15 mg/kg (Xiejun, et al, 2000) - Treân caù cheùp: taêng tröôûng toát nhaát ôû noàng ñoä 4 – 8 mg/kg (Duan Ge, Feng Xianwei, 1999) - Treân toâm (Penaus japonicus vaø P. penicillatus) taêng tröôûng toát nhaát ôû noàng ñoä 20 - 40 ppm (Jan Lung Chuang, 1988) Cuõng nhö caùc keát quaû treân, theo keát quaû thöïc nghieäm cho thaáy noàng ñoä thích hôïp nhaát cho söï phaùt trieån cuûa caù tra (Pangasius hypophthamus) laø 8 ppm. Toùm laïi khi boå sung Flavomycin vaøo thöùc aên cuûa caù, neáu vôùi moät noàng ñoä thích hôïp thì seõ coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán söï taêng tröôûng cuûa caù. Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy chuùng ta xem xeùt hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù thí nghieäm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 27 4.2 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù th í ng hieäm Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù theå hieän qua caùc heä soá: heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR), hieäu quaû söû duïng protein (PER) vaø hieäu quaû tích luõy protein (NPU). Vì thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi khoâng cho pheùp neân chuùng toâi khoâng theå tieán haønh phaân tích sinh hoaù caù sau thí nghieäm vì theá khoâng tính ñöôïc NPU. Tuy nhieân qua heä soá FCR vaø PER ta cuõng ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.5 Baûng 4.4 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên Nghieäm thöùc Chæ tieâu theo doõi T0 T4 T8 T16 FCR 2,15a 1,83bd 1,43c 1,69dc PER 1,66a 1,94ab 2,55cd 2,13bd Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa caùc nghieäm thöùc treân cuøng moät haøng ngang neáu chöùa caùc kí töï gioáng nhau thì sai khaùc khoâng coù yù nghóa. Qua baûng 4.5 ta coù theå ruùt ra moät soá keát luaän sau: 4.2. 1 Heä soá bieán ñoåi th öùc aên Heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR) cuûa caù tra ôû caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin ñeàu nhoû hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng (T0). Ñieàu naøy chöùng toû vieäc boå sung Flavomycin ñem laïi hieäu quaû toát veà vieäc söû duïng thöùc aên cuûa caù (ñoà thò 4.3) 1,69dc 1,43c 1,83bd 2,15a 0 0,5 1 1,5 2 2,5 T0 T4 T8 T16 Ng hieä m thöùc FCR Ñoà th ò 4.4 Heä soá bieán ñoåi thöùc aên cuûa caù Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 28 ÔÛ nghieäm thöùc T8 ta nhaän thaáy giaù trò FCR laø thaáp nhaát. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích raèng söï coù maët cuûa Flavomycin vôùi noàng ñoä 8 ppm trong thöùc aên ñaõ giuùp cho heä vi sinh vaät ñöôøng ruoät ñöôïc oån ñònh vaø chaát dinh döôõng töø thöùc aên khoâng bò caïnh tranh bôûi heä vi sinh vaät naøy maø ñöôïc caù haáp thu toát. Hôn nöõa Flavomycin haïn cheá söï hoaït ñoäng coù haïi cuûa vi sinh vaät nhôø ñoù laøm cho thaønh ruoät khoâng bò daøy leân giuùp cho söï trao ñoåi chaát dinh döôõng töø ruoät vaøo cô theå deã daøng hôn. 4.2. 2 Hieäu quaû söû duïng p rotein trong thöùc a ên (PER) Theo ñònh nghóa, PER cho bieát taêng troïng cuûa caù khi söû duïng 1 gram protein trong thöùc aên. Hieäu quaû söû duïng protein trong thöùc aên cuûa caùôû caùc nghieäm thöùc T0, T4, T8, T16 laàn löôït laø 1,66; 1,96; 2,62; 2,4. Ta nhaän thaáy raèng hieäu quaû söû duïng protein cuûa caù ôû nghieäm thöùc T8 vaãn coù giaù trò cao nhaát vaø khaùc bieät raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Maëc khaùc hieäu quaû söû duïng protein cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin ñeàu cao hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng. Qua ñaây ta coù theå keát luaän ñöôïc raèng khi söû dung Flavomycin vôùi moät noàng ñoä thích hôïp seõ cho keát quaû toát hôn treân söï taêng troïng, töø ñoù coù theå caûi thieän ñöôïc naêng suaát trong nuoâi. Tuy nhieân ngaøy nay vieäc söû duïng khaùng sinh ñaõ raát haïn cheá bôûi vì coù raát nhieàu khaùng sinh sau khi söû duïng vaãn coøn toàn löu trong cô thòt cuûa ñoäng vaät. Vì ñieàu kieän khoâng cho pheùp nghieân cöùu saâu hôn veà vaán ñeà naøy neân chuùng toâi khoâng theå coù keát quaû thöïc teá veà haøm löôïng khaùng sinh toàn löu trong cô thòt. Maëc duø vaäy theo keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc nhaø chuyeân moân nhö Jan Lung Chuang, Ren Zellin, Zeng Hong, Gvo Qin… ñaõ khaúng ñònh raèng Flavomycin khoâng toàn löu trong cô thòt cuûa ñoäng vaät thuyû saûn. Cuõng nhö trong chaên nuoâi gia suùc, gia caàm thì haøm löôïng khaùng sinh cuõng khoâng toàn löu trong thòt, söõa, tröùng (Dorothee Paeffgen, Intervet International BV, Boxmeer, the Netherlands). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 29 V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Vieäc söû duïng Flavomycin boå sung vaøo thöùc aên cho gia suùc, gia caàm cuõng nhö ñoäng vaät thuûy saûn ñaõ ñöôïc nghieân cöùu töø laâu vaø cuõng ñaõ ñöa vaøo öùng duïng trong saûn xuaát. Vaø chính ñeàu naøy ñaõ goùp moät phaàn khoâng nhoû trong vieäc naâng cao tyû leä soáng vaø caûi thieän naêng suaát cho ñoái töôïng nuoâi. Treân ñoái töôïng thí nghieäm laø caù tra, söû duïng Flavomycin vôùi caùc noàng ñoä khaùc nhau chuùng toâi ñöa ra moät soá keát luaän nhö sau: - Söû duïng Flavomycin vôùi noàng ñoä 4 – 16 ppm boå sung vaøo thöùc aên cho caù giuùp caûi thieän tæ leä soáng cuûa caù leân 10,8 – 14,3% so vôùi ñoái chöùng. - Caùc chæ tieâu taêng tröôûng nhö toác ñoä taêng tröôûng hay toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa caùc nghieäm thöùc coù boå sung Flavomycin ñeàu cho keát quaû toát hôn nghieäm thöùc ñoái chöùng vaø noàng ñoä thích hôïp nhaát cho söï taêng tröôûng laø 8 ppm. - Hieäu quaû söû duïng thöùc aên thoâng qua heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR) vaø hieäu quaû söû duïng protein (PER) ôû caùc nghieäm thöùc boå sung Flavomycin cuõng cho keát quaû toát hôn so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng. Noàng ñoä toái öu nhaát laø 8 ppm. - Caùc thoâng soá moâi tröôøng luoân oån ñònh trong suoát thôøi gian thí nghieäm do söû duïng nguoàn nöôùc döï tröõ töông ñoái oån ñònh taïo ñieàu kieän thích hôïp cho caù taêng tröôûng. 5.2 Ñeà Nghò - Kieåm tra söï taùc ñoäng cuûa heä vi sinh vaät ñöôøng ruoät leân ñoä tieâu hoaù caùc chaát dinh döôõng trong cô theå caù. - Neáu öùng duïng roäng raõi vieäc boå sung Flavomycin trong thöùc aên ñoäng vaät thuyû saûn, Flavomycin laø loaïi khaùng simh khoâng söû duïng trong coâng taùc ñieàu trò beänh cho ngöôøi vaø ñoäng vaät. Vì vaäy caàn caân nhaéc kyõ löôõng trong vieäc öùng duïng vaøo thöùc aên thuûy saûn cuõng nhö gia suùc, gia caàm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 30 TAØI LIEÄU THA M KH AÛO Taøi lie äu tie áng Vieät LEÂ THANH HUØNG, 9/2000. Dinh döôõng vaø thöùc aên thuûy saûn. Baøi giaûng toùm taét, khoa Thuûy Saûn, Ñai hoïc Noâng Laâm, TPHCM. DÖÔNG THANH LIEÂM, BUØI HUY NHÖ PHUÙC, DÖÔNG DUY ÑOÀNG, 2002. Thöùc aên vaø dinh döôõng ñoäng vaät. Baøi giaûng khoa Chaên Nuoâi Thuù Y, Ñai hoïc Noâng Laâm, TPHCM. DÖÔNG THANH LIEÂM, NGUYEÃN THÒ KIM TUYEÁN, 2003. Hieäu quaû cuûa Flavomycin treân naêng suaát vaø söùc khaùng beänh ôû gaø ñeû thöông phaåm coâng nghieäp. Boä moân dinh döôõng, khoa Chaên Nuoâi Thuù Y, Ñaïi hoïc Noâng Laâm, TPHCM. NGUYEÃN PHÖÔÙC TÖÔNG, TRAÀN DIEÃM UYEÂN, 2000. Söû duïng thuoác vaø bieät döôïc trong chaên nuoâi thuù y. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi. MAI ÑÌNH YEÂN, NGUYEÃN VAÊN TROÏNG, NGUYEÃN VAÊN THIEÄN, LEÂ HOAØNG YEÁN, HÖÙA BAÏCH LOAN, 1992. Ñònh loaïi caù nöôùc ngoït Nam Boä. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc kyõ thuaät Haø Noäi. Taøi lie äu tie áng nöô ùc ngoaøi BEDO S., L. BODIS and T. RAVASZ The effect of growth promoters on the metabolism of young lambs. Int. Symp. On sheep production on big farms, Debrecen, ungarn, 14-16.8.1984. CORPET D. E. The effect of Bambermycin, Carbadox, Chlortetracycline and Olaquindox on antibiotic resistance. Intestinal coliforms: anew animal model. Ann. Microbiol. (Int. Pasteur) 135 (1984) A S. 329 – 339. DEALY J. and M. W. MOELLER Influence of Bambermycins on salmonella infection and antibiotic resistance in swine. J. of Animal Science 42 (1976) 5 S. 1331 – 1336. DEALY J. and M. W. MOELLER Influence of Bambermycins on salmonella infection and antibiotic resistance in calves J. of Animal Science 44 (1977) 5 S. 734 –738. FAGERBERG D. J. Antibiotic resistance and animal production. Broiler Colloqium, Buford, Georgia 25. 4. 1983. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 31 FAGERBERG D. J. and C. L. Quarles. Antibiotic feeding, antibiotic resistance and alternatives. American Hoechst Corporation, Somerville 1979. HEIJENOORT Y. v., M. DERRIEN In The biosynthesis of the peptidoglycan of Escherichia coli K 12 and its inhibition by antibiotics. FEBS letters 89 (1978) 1 S. 141 – 144. HILPERT R., WINTER and O. KANDLER Agricultural feed additives and disinfectants as inhibitory factor in anaerobic digestion. Agricultural Wastes 10 (1984) S.1903 – 11. HUBER G., U. SCHACHT, H. L. WEIDENMULLER, J. SCHMIDT-THOME, J DUPHORN and R. TSCHESCHE. Moenomycin, a new antibiotic. II. Characterisation and chemistry. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (1966) S.731-742. IEJUN, HUANG ZHANGLAN, LU MAIXIN, XIAO XUEZHEN, WU RUIQUAN, 2000. The effect of Flavomycin on Anguilla japonica growth. Zhujiang Journal of Feed Industry, 21(4): 26 – 27. JAN LUNG CHUANG, 1988. Effect of flavophospholipol on penaeid shrimp. Nat. College of Marine Sci. and Tech., Keelung,Taiwan. Tainan Branch of Taiwan Fisheries Research Inst. JANSEN H. D. and W. FRIEDRICH Zusatzstoff in der Technik Ernahrugsdienst 32 (1977) 147. JANSEN H. D. and W. FREDRICH Untersuchungen zur Temperaturstabilitat von Flavomycin. Kraftfutter 60 (1977) 7 S. 328 – 330. MANTEUFFEL U. V. Efolgreicher Einsatz des Wachstumsforderers Flavomycin in der CCM-Futterung. Schweineproduzent 14 (1983) S. 112 – 113. PIVA G., F. MASOERO and D. GUGLIELMETTI Effect of Flavofosfolipol and Salinomycin on N.P.N. utilisation by rumen microflora: Invitro “trial with 15 N- urea and 14 C-glucose. Conference on feed Additives, Budapest, Hungary 6 – 10.7.1981. REN ZELIN, ZENG HONG, GUO QIN, LU JIANJUN, 1997. the effect of Flavomycin on the Growth performance of carps. Journal of Feed Research, 2: 26 – 27. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 32 WANG XUEHONG and LIN GUIYONG, 1998. Growth promotion of Flavomycin on sole sex Tilapia nilotica. J. Oceanography in Taiwan Strait,17: 105 – 108. WATANABE, 1971. in vitro: Flavophospholipol reduces or eliminates plasmid bearing bacteria. WATANABE T., Y, OGATA, K. SUGAWARA and K. ODA. Increase of Flavomycin sensitivity oof bacteria by R-factors. Proceedings of the First International Symposium on infectious (transferable). Antibiotic Resistance in Smolenice (CSSR) 30.8 – 2.9.1971. WELZEL P., F.-J. WITTELER, D. MULLER UND W. RIEMER Struktur des Antibiotikums Moenomycin A. Angewandte Chemie 93 (1981) 1S. 130 – 131. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 1: KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM Baûng 4.3 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm BAÛNG THEO DOÕI S ÖÏ TAÊNG TRÖÔÛN G CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM Tö ø ng aøy 06/06/2005 – 02/08/2005 NGHIEÄM THÖÙC W0 W14 W42 W56 Taêng troïng SGR T0. 1 2,64 3,44 6,17 7,15 4,46 1,29 T0. 2 2,89 4,05 6,50 7,05 4,21 1,79 T0. 3 3,15 3,06 6,00 7,00 3,85 0,95 T4. 1 2,65 3,15 5,50 7,00 4,35 1,84 T4. 2 3,75 2,96 5,80 7,80 4,05 1,07 T4. 3 3,28 3,28 6,00 7,90 4,62 1,53 T8. 1 2,98 2,67 7,20 8,95 5,97 1,97 T8. 2 2,58 2,74 7,00 8,96 6,38 2,12 T8. 3 2,91 3,20 6,80 8,00 5,09 1,81 T16. 1 2,34 3,25 6,50 7,67 5,33 2,01 T16. 2 3,04 3,56 6,70 7,80 4,76 1,64 T16. 3 2,71 3,39 6,20 8,80 5,29 1,89 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 4.4 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù thí nghieäm HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG THÖÙC AÊN CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM Löôïng thöùc aên NT Tuaàn 1,2 Tuaàn 3,4,5,6 Tuaàn 7,8 Toång löôïng thöùc aên/caù Taêng troïng FCR Mean FCR Protein trong thöùc aên PER Mean PER T0.1 1,84 4,82 2,49 9,14 4,46 2,05 2,56 1,74 T0.2 1,49 5,67 2,49 9,64 4,21 2,29 2,15 2,70 1,56 1,66 T0.3 1,48 4,28 2,45 8,20 3,85 2,13 2,30 1,64 T4.1 1,13 4,41 2,45 7,99 4,35 1,84 2,24 1,94 T4.2 0,80 4,14 2,73 7,67 4,05 1,90 1,83 2,15 1,88 1,94 T4.3 0,84 4,59 2,77 8,20 4,62 1,77 2,30 2,01 T8.1 1,.04 3,74 3,13 7,91 5,97 1,33 2,22 2,70 T8.2 1,05 3,84 3,14 8,02 6,38 1,26 1,43 2,24 2,84 2,55 8.3 1,39 4,48 2,80 8,68 5,09 1,70 2,43 2,1 T16.1 1,19 4,59 2,70 8,47 5,33 1,59 2,37 2,25 T16.2 1,12 4,98 2,73 8,84 4,76 1,84 1,69 2,47 1,92 2,13 T16.3 0,96 4,75 2,80 8,51 5,29 1,16 2,38 2,22 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 2: KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ THOÁNG KEÂ TRA CATFISH (Pangasius hypophthamus) (06/06/2005 – 18/07/2005) I. TAÊNG TROÏNG CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM QUA CAÙC GIAI ÑOAÏN KIEÅM TRA Table of means for trong luong ban dau by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 2.8933333 .1480904 .2118750 2.5477551 3.2389116 4 3 3.2266667 .3186604 .2118750 2.8810884 3.5722449 8 3 2.8233333 .1233333 .2118750 2.4777551 3.1689116 16 3 2.6966667 .2021825 .2118750 2.3510884 3.0422449 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 2.9100000 .1059375 .1059375 2.7372109 3.0827891 Multiple range analysis for trong luong ban dau by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 16 3 2.6966667 X 8 3 2.8233333 X 0 3 2.8933333 X 4 3 3.2266667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.33333 0.69116 0 - 8 0.07000 0.69116 0 - 16 0.19667 0.69116 4 - 8 0.40333 0.69116 4 - 16 0.53000 0.69116 8 - 16 0.12667 0.69116 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Table of means for trong luong sau hai tuan by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals ------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 3.2800000 .0850490 .1906932 2.9689704 3.5910296 4 3 3.5733333 .2404394 .1906932 3.2623037 3.8843630 8 3 3.1200000 .2386071 .1906932 2.8089704 3.4310296 16 3 2.9433333 .1532246 .1906932 2.6323037 3.2543630 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 3.2291667 .0953466 .0953466 3.0736518 3.3846815 Multiple range analysis for trong luong sau hai tuan by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 16 3 2.9433333 X 8 3 3.1200000 XX 0 3 3.2800000 XX 4 3 3.5733333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.29333 0.62206 0 - 8 0.16000 0.62206 0 - 16 0.33667 0.62206 4 - 8 0.45333 0.62206 4 - 16 0.63000 0.62206 * 8 - 16 0.17667 0.62206 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Table of means for trong luong sau sau tuan by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 6.2233333 .1467803 .1388344 5.9968878 6.4497789 4 3 5.7666667 .1452966 .1388344 5.5402211 5.9931122 8 3 7.0000000 .1154701 .1388344 6.7735544 7.2264456 16 3 6.4666667 .1452966 .1388344 6.2402211 6.6931122 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 6.3641667 .0694172 .0694172 6.2509439 6.4773894 Multiple range analysis for trong luong sau sau tuan by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 3 5.7666667 X 0 3 6.2233333 X 16 3 6.4666667 X 8 3 7.0000000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 0.45667 0.45289 * 0 - 8 -0.77667 0.45289 * 0 - 16 -0.24333 0.45289 4 - 8 -1.23333 0.45289 * 4 - 16 -0.70000 0.45289 * 8 - 16 0.53333 0.45289 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Table of means for trong luong sau tam tuan by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 7.0666667 .0333333 .2218671 6.7047909 7.4285424 4 3 7.5666667 .2848001 .2218671 7.2047909 7.9285424 8 3 8.6366667 .3183464 .2218671 8.2747909 8.9985424 16 3 7.8000000 .1154701 .2218671 7.4381243 8.1618757 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 7.7675000 .1109335 .1109335 7.5865621 7.9484379 Multiple range analysis for trong luong sau tam tuan by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 7.0666667 X 4 3 7.5666667 XX 16 3 7.8000000 X 8 3 8.6366667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.50000 0.72375 0 - 8 -1.57000 0.72375 * 0 - 16 -0.73333 0.72375 * 4 - 8 -1.07000 0.72375 * 4 - 16 -0.23333 0.72375 8 - 16 0.83667 0.72375 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. TÆ LEÄ SOÁNG CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM Table of means for ti le song by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 85.833333 5.8333333 2.9755952 80.979996 90.68667 4 3 96.666667 .8333333 2.9755952 91.813330 101.52000 8 3 100.000000 .0000000 2.9755952 95.146663 104.85334 16 3 96.666667 .8333333 2.9755952 91.813330 101.52000 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 94.791667 1.4877976 1.4877976 92.364998 97.21834 Multiple range analysis for ti le song by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 85.833333 X 4 3 96.666667 X 16 3 96.666667 X 8 3 100.000000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -10.8333 9.70667 * 0 - 8 -14.1667 9.70667 * 0 - 16 -10.8333 9.70667 * 4 - 8 -3.33333 9.70667 4 - 16 0.00000 9.70667 8 - 16 3.33333 9.70667 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. III. TAÊNG TROÏNG TRUN G BÌNH CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM III.1 TAÊNG TROÏNG (WG) Table of means for TGTRTB.sl by TGTRTB.nt With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 4.1733333 .1770436 .2434132 3.7763148 4.5703519 4 3 4.3400000 .1646208 .2434132 3.9429815 4.7370185 8 3 5.8133333 .3805406 .2434132 5.4163148 6.2103519 16 3 5.1266667 .1836966 .2434132 4.7296481 5.5236852 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 4.8633333 .1217066 .1217066 4.6648241 5.0618426 Multiple range analysis for TGTRTB.sl by TGTRTB.nt -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 4.1733333 X 4 3 4.3400000 XX 16 3 5.1266667 XX 8 3 5.8133333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.16667 0.79404 0 - 8 -1.64000 0.79404 * 0 - 16 -0.95333 0.79404 * 4 - 8 -1.47333 0.79404 * 4 - 16 -0.78667 0.79404 8 - 16 0.68667 0.79404 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. _ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. III.2 TOÁC ÑOÄ TAÊNG TRÖÔÛNG Ñ AËC BIEÄT (SGR) Table of means for toc do tang truong dac biet by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 1.3440000 .2423888 .1794694 1.0512768 1.6367232 4 3 1.4780000 .2233391 .1794694 1.1852768 1.7707232 8 3 1.9650000 .0906495 .1794694 1.6722768 2.2577232 16 3 1.8453333 .1094857 .1794694 1.5526102 2.1380565 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 1.6580833 .0897347 .0897347 1.5117217 1.8044449 Multiple range analysis for SGR.sl by SGR.nt -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 1.3440000 X 4 3 1.4780000 XX 16 3 1.8453333 XX 8 3 1.9650000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.13400 0.58545 0 - 8 -0.62100 0.58545 * 0 - 16 -0.50133 0.58545 4 - 8 -0.48700 0.58545 4 - 16 -0.36733 0.58545 8 - 16 0.11967 0.58545 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. IV. HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG THÖÙC AÊN CUÛA CAÙ THÍ NGHIEÄM IV.1 HEÄ SOÁ BIEÁN ÑOÅI THÖÙC AÊN (FCR) Table of means for FCR by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 2.1566667 .0705534 .0902312 2.0094953 2.3038380 4 3 1.8366667 .0375648 .0902312 1.6894953 1.9838380 8 3 1.4300000 .1365040 .0902312 1.2828286 1.5771714 16 3 1.6866667 .0868588 .0902312 1.5394953 1.8338380 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 1.7775000 .0451156 .0451156 1.7039143 1.8510857 Multiple range analysis for FCRKQ.sl by FCRKQ.nt -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 8 3 1.4300000 X 16 3 1.6866667 XX 4 3 1.8366667 X 0 3 2.1566667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 0.32000 0.29434 * 0 - 8 0.72667 0.29434 * 0 - 16 0.47000 0.29434 * 4 - 8 0.40667 0.29434 * 4 - 16 0.15000 0.29434 8 - 16 -0.25667 0.29434 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. IV.2 HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG PROTEIN (PER) Table of means for PER by nghiem thuc With 95.0 percent LSD intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 1.6600000 .0529150 .1292500 1.4491872 1.8708128 4 3 1.9433333 .0375648 .1292500 1.7325205 2.1541462 8 3 2.5466667 .2269606 .1292500 2.3358538 2.7574795 16 3 2.1300000 .1053565 .1292500 1.9191872 2.3408128 -------------------------------------------------------------------------------- Total 12 2.0700000 .0646250 .0646250 1.9645936 2.1754064 Multiple range analysis for PER by nghiem thuc -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 1.6600000 X 4 3 1.9433333 XX 16 3 2.1300000 XX 8 3 2.5466667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 0 - 4 -0.28333 0.42163 0 - 8 -0.88667 0.42163 * 0 - 16 -0.47000 0.42163 * 4 - 8 -0.60333 0.42163 * 4 - 16 -0.18667 0.42163 8 - 16 0.41667 0.42163 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. _ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus).pdf
Luận văn liên quan