Luận văn Khảo sát hệ thống GSM

VMS, 2009 Sơ lược: Chương 1: Tổng quan về hệ thống GSM CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GSM I. HỆ THỐNG GSM 1. Mạng GSM (Global System for Mobile communication : Hệ thống thông tin di động toàn cầu) GSM là một tiêu chuẩn của hệ thống cellular thế hệ thứ 2 được phát triển để giải quyết các vấn đề “phân mảnh” của hệ thống cellular thế hệ đầu tiên ở Châu Âu. GSM là hệ thống cellular đầu tiên trên thế giới định rõ việc điều chế số, các kiến trúc và dịch vụ cấp độ mạng. Trước GSM, các quốc gia Châu Âu đã sử dụng các tiêu chuẩn cellular khác nhau trên toàn lục địa và chính điều này đã cản trở khi một khách hàng muốn sử dụng một đơn vị thuê bao duy nhất trên toàn Châu Âu. GSM được phát triển để phục vụ mạng cellular trên toàn Châu Âu và hứa hẹn nhiều dịch vụ về mạng thông qua mạng số liên kết dịch vụ ISDN. Sự thành công của mạng GSM đã vượt quá sự mong đợi của mọi người và hiện tại bây giờ là chuẩn phổ biến nhất trên thế giới cho các thiết bị liên lạc cá nhân và vô tuyến cellular mới. Người ta ước tính đến năm 2000 sẽ có khoảng 20 tới 50 triệu thuê bao của mạng GSM trên toàn thế giới. Nhiệm vụ xác định rõ hệ thống thông tin liên lạc di động chung cho Châu Âu trên băng tần 900 MHz được đảm nhiệm bởi một Uỷ ban của CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations _ Hội nghị các cơ quan quản lý Viễn thông và Bưu chính Châu Âu). Việc thiết lập các tiêu chuẩn cho mạng GSM được thực hiện bởi EISI (European Technical Standard Institute). GSM được giới thiệu trên thị trường Châu Âu vào năm 1991. Đến cuối năm 1993, nhiều quốc gia ở Nam Mỹ, Châu Á và Úc đã chấp nhận GSM và một hệ thống khác tương đương về mặt kỹ thuật là DCS1800, hệ thống này hỗ trợ thêm các dịch vụ liên lạc cá nhân (PCS _ Personal Communication Services) trên các băng tần từ 1.8 ??2.0 GHz. Chương 2: Hệ thống chuyển mạch SS Chương 3: Hệ thống trạm gốc BSS Chương 4: Các trường hợp thông tin

pdf154 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hệ thống GSM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eán maïng ñeå phaân tích saâu hôn, cuoái cuøng BSC seõ quyeát ñònh chuyeån vuøng. BSC seõ phaân tích keát quaû ño do BTS thöïc hieän ôû TCH “ baän”. Toùm laïi BTS seõ phaûi quyeát ñònh hai vaán ñeà quan troïng: . Khi naøo caàn thöïc hieän chuyeån vuøng. . Phaûi thöïc hieän chuyeån vuøng ñeán BTS naøo? Sau khi ñaùnh giaù chính xaùc tình huoáng vaø quyeát ñònh baét ñaàu quaù trình chuyeån vuøng. BTS seõ chòu traùch nhieäm thieát laäp moät ñöôøng noái ñeán BTS môùi. Nhö ñöôïc trình baøy ôû caùc phaàn sau, seõ coù caùc tröôøng hôïp khaùc nhau. Hình 4.12 Caùc keát quaû ño ñöôïc gôûi ñeán MS ¾ Chuyeån giao trong cuøng moät BSC ÔÛ tröôøng hôïp naøy BSC phaûi thieát laäp moät ñöôøng noái ñeán BTS môùi, daønh rieâng moät TCH cuûa mình vaø leänh cho MS chuyeån ñeán moät taàn soá môùi ñoàng thôøi cuõng chæ ra TCH môùi. Tình huoáng naøy khoâng ñoøi hoûi thoâng tin göûi ñeán phaàn coøn laïi cuûa maïng. Sau khi chuyeån giao MS phaûi nhaän ñöôïc thoâng tin môùi veà caùc cell laân caän. Nhö trong hình 12 trang 21(30), moät soá oâ laân caän ñaõ thay ñoåi. Neáu nhö vieäc thay ñoåi ñeán BTS môùi cuõng laø thay ñoåi vuøng ñònh vò. MS seõ thoâng baùo cho maïng veà LAI môùi cuûa mình vaø yeâu caàu caäp nhaät vò trí. Ñöôøng noái môùi Ñöôøng noái cuõ VLR MSC BSC Cöôøng ñoä tín hieäu Chaát löôïng truyeàn daãn ôû TCH Ñaùnh giaù vaø quyeát Cöôøng ñoä tín hieäu ñònh chuyeån vuøng Chaát löôïng truyeàn daãn ôû TCH baùo caùo ño töø MS Keát quaû ño töø BTS Cöôøng ñoä tín Keát quaû ño töø MS hieäu töø BTS laân caän VLR MSC BSC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang123 Hình 4.13 Chuyeån giao giöõa hai BTS thuoäc cuøng BSC ¾ Chuyeån giao giöõa hai BSC khaùc nhau nhöng trong cuøng moät vuøng phuïc vuï MSC/VLR Trong tröôøng hôïp naøy cho thaáy moät söï chuyeån giao trong cuøng moät vuøng phuïc vuï MSC/VLR nhöng giöõa caùc BSC khaùc nhau. Maïng can thieäp nhieàu hôn khi quyeát ñònh chuyeån giao. BSC phaûi yeâu caàu chuyeån giao töø MSC/VLR. Sau ñoù moät ñöôøng noái môùi (MSC/VLR môùi tôùi BTS môùi) phaûi ñöôïc thieát laäp vaø neáu coù TCH roài, TCH naøy phaûi ñöôïc daønh cho chuyeån giao. Sau ñoù khi MS nhaän ñöôïc leänh chuyeån giao ñeán taàn soá môùi vaø TCH môùi. Ngoaøi ra sau khi ñaõ thöïc hieän chuyeån giao, MS seõ ñöôïc thoâng baùo veà caùc cell laân caän môùi. Neáu vieäc thay ñoåi BTS ñi cuøng vôùi vieäc thay ñoåi vuøng ñònh vò, MS seõ göûi ñi yeâu caàu caäp nhaät vò trí trong quaù trình cuoäc goïi hay sau cuoäc goïi. Hình 4.14 Chuyeån giao giöõa hai BSC trong cuøng moät vuøng phuïc vuï MSC/VLR ¾ Chuyeån giao giöõa hai vuøng phuïc vuï MSC/VLR khaùc nhau Ñaây laø tröôøng hôïp phöùc taïp nhaát, nhieàu tín hieäu ñöôïc trao ñoåi tröôùc khi thöïc hieän chuyeån giao. Ta phaûi xeùt hai MSC/VLR. Goïi MSC/VLR cuõ (tham gia vaøo cuoäc goïi tröôùc khi chuyeån giao) laø toång ñaøi phuïc vuï vaø MSC/VLR môùi laø toång ñaøi ñích. Toång ñaøi phuïc vuï seõ phaûi göûi yeâu caàu chuyeån giao ñeán toång ñaøi ñích. Sau ñoù toång ñaøi ñích seõ ñaûm nhaän vieäc chuaån bò gheùp noái giöõa hai toång ñaøi, toång ñaøi phuïc vuï seõ göûi leänh chuyeån giao ñeán MS. Ñöôøng noái môùi Ñöôøng noái cuõ VLR MSC BSC BSC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang124 Hình 4.15 Chuyeån giao giöõa hai toång ñaøi MSC/VLR 9. Caùc tröôøng hôïp thoâng tin (Löu ñoà) ¾ Cuoäc goïi keát cuoái traïm di ñoäng Giao tieáp baùo hieäu Löu ñoà: Löu ñoà: New link Old link VLR MSC BSC BSC VLR MSC ISDN/PSTN PLMN MAP A-subscr. LAPDm BSSAP LAPD ISPU/TUP ISUP/TUP DTAP B-subscr. Cuoäc goïi keát cuoái ôû maùy di ñoäng VLR MSC VLR MSCGMSC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang125 PSTN/ GMSC HLR VLR MSC BSC MS ISDN IAM SEND ROUTING PROVIDE INFORMATION ROAMING NO. (MAP) (MAP) ROUTING ROAMING NO. INFO ACK (MAP) (MAP) IAM SEND INFO I/C AUTHENTICATE PAGE (GL MESS.) (BSSMAP) PAGE REQ CHAN REQ IMM ASSIGN SABM SCCP-CP (PAGE REQ) (LEV2) (PAGE RES) (BSSMAP) UA (PAGE RES) (LEV 2) SCCP-CC AUT REQ (DTAP) AUT RES AUT. (DTAP) AUT RES RESPONSE (DTAP) INFO ACK I/C CIPH MODE CMD CIPH MODE (BSSMAP) CMD CIPH MODE COM CIPH MODE COM (BSSMAP) TMSI REALLOC COM (DTAP) TMSI REALLOC COM (DTAP) SETUP (DTAP) CALL CONF (DTAP) PSTN/ ISDN ASSIGN REQ (BSSMAP) ASSIGN CMD ASSIGN COM ASSIGN COM ACM (BSSMAP) ALERT CEV (DTAP) CONNECT ANM (DTAP) CONNECT ACK (DTAP) DATA FLOW Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang126 ¾ Cuoäc goïi khôûi ñaàu töø traïm di ñoäng Giao tieáp baùo hieäu: Löu ñoà: ISDN/PSTN PLMN B-subscr. LAPDm BSSAP LAPD ISPU/TUP DTAP A-subscr. Cuoäc goïi khôûi ñaàu töø maùy di ñoäng VLR MSC MSC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang127 VLR MSC BSC MS CHAN REQ IMM ASSIGN SABM (CM- SERV REQ) SCCP-CR (CM- SERV REQ) BSSMAP UA (CM-SERV REQ) SEND INFO O/C SCCP-CC AUTHENTICATE AUT REQ (DTAP) AUT REQ (DTAP) AUT. RESPONSE INFO ACK O/C (BSSMAP) CIPH MODE CMD CIPH MODE CMD CIPH MODE CMD CIPH MODE CMD (BSSMAP) TMSI REALLOC CMD TMSI REALLOC COM (DTAP) (DTAP) SETUP CIPH MODE CMD (DTAP) ASSIGN REQ (BSSMAP) ASSIGN CMD ASSIGN COM ASSIGN COM (BSSMAP) PSTN/ISDN IAM ACM CEV ANM ALERT (DTAP) CONNECT (DTAP) CONNECT ACK (DTAP) DATA FLOW (LEVEL 2) (LEVEL 2) Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang128 Xoaù cuoäc goïi. MS KHÔÛI ÑAÀU XOAÙ CUOÄC GOÏI DATA FLOW DISCONNECT (DTAP) RELEASE (DTAP) RELEASE COMLETE (LEVEL 2) (DTAP) REL RLC CLEAR CMD CHAN REL (BSSMAP) DISC CLEAR COM (BSSMAP) UA (DISC) SCCP:RLSD (LEVEL 2) PSTN/ISDN MSC BSC MS MS KHÔÛI ÑAÀU GIAÛI PHOÙNG KEÂNH PSTN/ISDN MSC BSC MS DATA FLOW REL RLC DISCONNECT (DTAP) RELEASE (DTAP) RELEASE COMLETE (DTAP) CLEAR CMD (BSSMAP) CHAN REL (LEVEL 2) DISC UA (DISC) (LEVEL 2) CLEAR COM (BSSMAP) SCCP:RLC SCCP:RLSD SCCP:RLC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang129 Ghi chuù caùc kí hieäu ôû löu ñoà: IAM Ñòa chæ khôûi ñaàu ACM Hoaøn thaønh ñòa chæ CEV ANM Traû lôøi UA Coâng nhaän khoâng ñaùnh soá SABM Laäp cheá ñoä dò boä caân baèng DTAP Phaàn öùng duïng chuyeån tröïc tieáp BSS MAP Phaàn öùng duïng quaûn lyù BSS CHAN REQ Yeâu caàu keânh IMM ASSIGN Aán ñònh laäp töùc CM-SERVREQ Yeâu caàu dòch vuï SENDINFO O/C Gôûi thoâng tin cuoäc goïi ra SCCP-CR Yeâu caàu noái phaàn ñieàu khieån noái baùo hieäu SCCP-CUNG CAÁP Khaúng ñònh noái-phaàn ñieàu khieån noái baùo hieäu AUTHENTICATE Nhaän thöïc AUT REQ Yeâu caàu nhaän thöïc AUT RES Traû lôøi nhaän thöïc AUTHENTICATION RESPONSE -nt- INFO ACK O/C Coâng nhaän cuoäc goïi vaøo CIPH MODE CMD Leänh cheá ñoä maät maõ hoaù TMSI REAL LOC CMD Leänh vò trí thöïc TMSI SET UP Thieát laäp CALL PROC ASSIGN REQ Yeâu caàu aán ñònh ASSIGN CMD Leänh aán ñònh ASSIGN COM Hoaøn thaønh aán ñònh ALERT Baùo chuoâng CONNECT Noái thoâng CONNECT ACK Coâng nhaän noái DATA FLOW Luoàng soá lieäu DISCONNECT Giaûi toaû cuoäc goïi RELEASE Giaûi phoùng REL -nt- RELEASE COMPLETE Hoaøn thaønh giaûi phoùng RLC -nt- DTAP Phaàn öùng duïng chuyeån tröïc tieáp CLEAR CMD Leänh xoaù Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang130 BSSMAP Phaàn öùng duïng quaûn lyù BSS CHAN REL Giaûi phoùng keânh DISC Giaûi toøa noái CLEAR COM Hoaøn thaønh xoaù UA Coâng nhaän khoâng ñaùnh soá DISC Giaûi toaû noái SCCP Phaàn ñieàu khieån noái baùo hieäu RLSD RLSC Hoaøn thaønh giaûi phoùng II. HOAÏCH ÑÒNH CELL CHO CME 20 1. Giôùi thieäu Söï phaân boá ñòa lyù cuûa caùc maùy di ñoäng, tính chaát löu löôïng cuûa caùc thueâ bao vaø chaát löôïng caàn thieát, söï phuû ñòa lyù ñeå phuïc vuï taïo neân soá lieäu ban ñaàu cho quy hoaïch maïng. Tröôùc heát toaøn boä quy hoaïch maïng ñöôïc xaây döïng treân moät sô ñoà chuaån, nghóa laø moät moâ hình lyù thuyeát döïa treân boá trí ñòa lyù cuûa caáu truùc maïng traïm thu phaùt goác (BTS) ñöôïc ñeà xuaát vaø aán ñònh taàn soá seõ ñaûm baûo böôùc thaønh ñaït ñaàu tieân trong quaù trình quy hoaïch. Hình daïng cuûa caùc oâ ôû caùc sô ñoà chuaån naøy phuï thuoäc vaøo kieåu anten vaø coâng suaát ra cuûa töøng traïm goác. Hai daïng anten thöôøng söû duïng laø anten voâ höôùng phaùt ñaúng höôùng vaø anten coù höôùng taäp trung naêng löôïng ôû caùc reû quaït. Neáu chuùng ta coù hai BTS vôùi caùc anten voâ höôùng vaø ta yeâu caàu ranh giôùi giöõa vuøng phuû soùng cuûa caùc BTS vaø taäp hôïp caùc ñieåm maø ôû ñoù cöôøng ñoä tín hieäu cuûa caû hai BTS nhö nhau, thì ta ñöôïc moät ñöôøng thaúng. Neáu ta laäp laïi quy trình noùi treân baèng caùch ñaët 5 BTS nöõa xung quanh BTS goác thì vuøng phuû soùng nhaän ñöôïc (oâ) coù daïng hình luïc giaùc. Caùc luïc giaùc trôû thaønh moät daïng kí hieäu cho moät oâ ôû maïng voâ tuyeán. Nhöng quy hoaïch trong thöïc tieãn phaûi xeùt ñeán vaán ñeà laø truyeàn soùng voâ tuyeán raát phuï thuoäc vaøo ñòa hình, caùc tính chaát khoâng ñoàng nhaát cuûa beà maët maët ñaát, vaø vì theá caùc hình luïc giaùc laø caùc moâ hình heát söùc ñôn giaûn cuûa caùc hình maãu phuû voâ tuyeán. Ngoaøi ra sô ñoà ñòa lyù chuaån döïa treân caùc hình luïc giaùc naøy hay caùc maãu ñòa lyù khaùc cho ta moät caùch nhìn ban ñaàu toaøn dieän ñeå quy hoaïch heä thoáng. Moät soá caùc phöông dieän sau ñaây phaûi ñöôïc xem xeùt trong giai ñoaïn khôûi ñaàu: ƒ Chi phí. ƒ Löu löôïng. ƒ Vuøng bao phuû. ƒ Caáp cuûa maïng. Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang131 ƒ Caáp ñoä phuïc vuï (GOS). ƒ Chaát löôïng thoaïi ƒ Khaû naêng phaùt trieån cuûa heä thoáng. Söï phaân boá ñòa lyù cuûa yeâu caàu löu löôïng coù theå ñöôïc tính toaùn baèng caùch söû duïng caùc döõ lieäu veà ñòa hình, chaúng haïn: ƒ Phaân boá daân cö. ƒ Phaân boá söû duïng xe hôi. ƒ Phaân boá möùc thu nhaäp. ƒ Döõ lieäu vuøng ñaát. ƒ Thoáng keâ söû duïng ñieän thoaïi. ƒ Caùc nhaân toá khaùc: chi phí thueâ bao / cuoäc goïi yeâu caàu goïi vaø giaù maùy ñieän thoaïi. Maãu taùi söû duïng taàn soá, ví duï nhö caáp phaùt taàn soá cuûa caùc keânh logic phaûi ñöôïc choïn sau khi caùc phöông dieän ñaàu tieân ñöôïc xem xeùt. 2. Löu ñoà coâng vieäc quy hoaïch oâ Coù theå toång keát löu ñoà coâng vieäc quy hoaïch oâ cho CME 20 theo danh muïc coâng vieäc sau: ƒ Sô boä phaân boá keânh vaø vò trí ñaøi traïm theo tính chaát löu löôïng, soá thueâ bao vaø chaát löôïng phuïc vuï caàn thieát. ƒ Quyeát ñònh maãu söû duïng laïi taàn soá, nghóa laø aán ñònh taàn soá vaø aán ñònh vò trí cuûa keânh logic. ƒ Döï kieán vuøng phuû soùng treân cô sôû soá lieäu veà ñaøi traïm döï kieán (toaï ñoä, chieàu cao anten v.v…) vaø caùc haïn cheá do phaân taùn thôøi gian gaây ra. ƒ Nghieân cöùu nhieãu giao thoa, C / (I+R+A). ƒ Nhieãu giao thoa ñoàng keânh, C/I. ƒ Phaûn xaï: C/R. ƒ Nhieãu giao thoa keânh laân caän: C/A. ƒ Khaûo saùt maïng: kieåm tra caùc ñieàu kieän ñaøi traïm vaø moâi tröôøng voâ tuyeán. ƒ Xaây döïng sô ñoà maïng treân cô sôû caùc ñaøi traïm phuø hôïp. ƒ Nghieân cöùu caùc thoâng soá aán ñònh. ƒ Ño ñaïc voâ tuyeán. ƒ Vuøng bao phuû voâ tuyeán cuoái cuøng vaø caùc döï ñoaùn C / (I+R+A). ƒ Hoaøn thieän caùc tö lieäu soá lieäu thieát keá oâ. 3. Tính toaùn löu löôïng ôû moät oâ Ñeå coù theå quyeát ñònh soá löôïng vaø boá trí caùc traïm goác, caàn bieát coù bao nhieâu thueâ bao phaûi phuïc vuï, vaø phaàn traêm caùc cuoäc goïi öù ngheõn coù theå cho pheùp. Phaàn traêm caùc cuoäc goïi öù ngheõn cho pheùp xaùc ñònh chaát löôïng phuïc vuï vaø ñöôïc goïi laø caáp ñoä phuïc vuï (GOS). Ñoái vôùi moät GOS xaùc ñònh, quan heä giöõa soá keânh vaø maät ñoä löu löôïng treân moät keânh ñöôïc cho bôûi phaân boá goïi laø Erlang. Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang132 Löu ñoà hoaïch ñònh cell Phaân boá - Caùc keânh - Caùc ñaøi traïm Döï ñoaùn truyeàn soùng voâ tuyeán Ñaùnh giaù phaân taùn thôøi gian Khaûo saùt caùc ñaøi traïm Ño ñaïc voâ tuyeán Caùc döï ñoaùn cuoái cuøng Soá lieäu thieát keá oâ (Caùc thoâng soá) Löu löôïng Chaát löôïng dòch vuï Sô ñoà chuaån quy ñònh keânh logic Soá lieäu ñaøi traïm döï kieán Caùc thoâng soá ñònh vò C/(I+R+A) Sô ñoà maïng Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang133 Tröôùc heát, yeâu caàu veà löu löôïng phaûi ñöôïc tính toaùn: A=nT / 3000 [Erlang]. n: soá cuoäc goïi moät giôø. T: Thôøi gian ñaøm thoaïi trung bình. A: Löu thoâng yeâu caàu göûi töø trong heä thoáng. Neáu n=1000 vaø T= 120s thì A=1000*120/3600 = 330 Erlang. Löu löôïng treân moät keânh phuï thuoäc vaøo soá keânh vaø taêng nhanh khi soá keânh döôùi 30. Coù theå söû duïng ñieàu naøy ñeå taêng hieäu suaát cuûa heä thoáng. Hieäu suaát trung keá Thí duï döôùi ñaây cho thaáy coù theå taêng hieäu suaát trung keá nhö theá naøo neáu choïn hôïp lyù soá keânh ôû moät oâ: Giaû thuyeát raèng coù 48 keânh ôû moät ñaøi traïm. Neáu ñaøi naøy ñöôïc chia thaønh 3 oâ gieû quaït vôùi 16 keânh moãi oâ, toång dung löôïng ñaøi vôùi 2% öù ngheõn vaøo khoaûng 29.4 Erlang. Neáu cuõng ñaøi naøy ñöôïc chia thaønh 6 oâ gieû quaït vôùi 8 keânh moãi oâ thì dung löôïng laø 21.7 Erlang. Giaûi phaùp thöù nhaát ñaûm baûo taêng 35% dung löôïng so vôùi giaûi phaùp thöù hai. 4. Quy ñònh taàn soá vaø keânh logic Treân cô sôû tính toaùn löu löôïng caàn vaïch ra maãu oâ vaø quy hoaïch taàn soá khoâng chæ cho maïng ban ñaàu maø cho caû caùc giai ñoaïn phaùt trieån tieáp theo. Caàn phaûi hoaïch ñònh maïng ban ñaàu ñeå thích öùng kòp thôøi vôùi caùc yeâu caàu taêng löu löôïng. Söï taêng yeâu caàu löu löôïng laø moät ñaàu vaøo quan troïng ñoái vôùi quy hoaïch maïng. Chæ khi heä thoáng ñeán nhieàu nghìn thueâ bao trong moät vuøng thaønh phoá thì môùi xuaát hieän vaán ñeà söû duïng laïi taàn soá ñeå taêng dung löôïng heä thoáng. Ñeå traùnh phaûi xaây döïng laïi heä thoáng toán keùm caàn thieát keá maïng ngay töø ñaàu ñeå thích öùng vôùi söï phaùt trieån. Maãu söû duïng laïi taàn soá Nguyeân lyù cô sôû khi thieát keá caùc heä thoáng cellular laø caùc maãu ñöôïc goïi laø caùc maãu söû duïng laïi taàn soá. Theo ñònh nghóa söû duïng laïi taàn soá laø söû duïng caùc keânh voâ tuyeán ôû cuøng moät taàn soá soùng mang ñeå phuû cho caùc vuøng ñòa lyù khaùc nhau. Caùc vuøng naøy phaûi ñöôïc caùch nhau ôû cöï ly ñuû lôùn ñeå moïi nhieãu giao thoa ñoàng keânh (coù theå xaûy ra) chaáp nhaän ñöôïc. Theo ñònh nghóa tyû soá soùng mang treân nhieãu giao thoa laø tyû soá giöõa möùc tín hieäu mong muoán thu ñöôïc vaø möùc tín hieäu khoâng muoán thu. Tyû soá naøy phuï thuoäc vaøo vò trí töùc thôøi cuûa maùy di ñoäng do ñòa hình khoâng ñoàng nhaát, caùc hình daïng khaùc nhau, soá löôïng vaø caùc kieåu cuûa caùc vuøng taùn xaï ñòa phöông. Caùc nhaân toá khaùc nhau nhö kieåu anten, tính höôùng tính vaø chieàu cao, vò trí vaø ñoä cao ñaøi traïm, soá löôïng caùc traïm gaây nhieãu ñòa phöông cuøng aûnh höôûng phaân boá tyû soá C/I ôû heä thoáng. Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang134 Phaân boá tyû soá C/I caàn thieát ôû heä thoáng xaùc ñònh soá nhoùm taàn soá F maø ta coù theå söû duïng. Neáu toaøn boä soá keânh quy ñònh N ñöôïc chia thaønh F nhoùm, thì moãi nhoùm seõ chöùa N/F keânh. Vì toång soá keânh N laø coá ñònh neân soá nhoùm taàn soá F nhoû hôn seõ daãn ñeán nhieàu keânh hôn ôû moät nhoùm vaø ôû moät traïm. Vì vaäy vieäc giaûm soá löôïng caùc nhoùm taàn soá seõ cho pheùp moãi ñaøi traïm taêng löu löôïng nhôø vaäy giaûm toång soá caùc ñaøi traïm caàn thieát cho taûi löu löôïng ñònh tröôùc. Tuy nhieân vieäc giaûm soá löôïng caùc nhoùm taàn soá vaø giaûm cöï ly ñoàng keânh seõ daãn ñeán phaân boá C/I trung bình thaáp hôn ôû heä thoáng. Ericsson söû duïng ba kieåu maãu söû duïng laïi taàn soá: 7/21, 4/12 vaø 3/9. ÔÛ caû ba tröôøng hôïp hình hoïc cuûa ñaøi coù caùc neùt sau: ƒ Ba oâ (ba gieû quaït) ôû moãi ñaøi. Caùc anten cuûa oâ coù goùc phöông vò phaân caùch nhau 1200, vaø caùc oâ ñöôïc toå chöùc vôùi caùc anten höôùng veà phía moät trong caùc vò trí ñaøi gaàn nhaát, nhôø vaäy taïo neân caùc oâ hình côø ba laù. ƒ Moãi oâ söû duïng caùc anten phaùt 600 vaø hai anten thu phaân taäp 600 cho moät goùc phöông vò. ƒ Moãi oâ ñöôïc xaáp xæ hoaù baèng hình luïc giaùc. Ta coi löu löôïng phaân boá ñoàng nhaát ôû caùc oâ. Bình thöôøng kích thöôùc oâ ñöôïc xaùc ñònh nhö laø khoaûng caùch giöõa hai ñaøi traïm laân caän. Baùn kính oâ R (baèng caïnh cuûa luïc giaùc) luoân luoân laø 1/3 khoaûng caùch giöõa hai traïm. Tuøy theo moät soá maãu döôùi ñaây nhoùm caùc oâ caïnh nhau ñöôïc goïi laø cuïm. Sô ñoà 4/21 oâ söû duïng caùc nhoùm 12 taàn soá, trong moät maãu söû duïng laïi taàn soá 4 ñaøi. Sô ñoà 3/9 oâ söû duïng caùc nhoùm 9 taàn soá, trong moät maãu söû duïng laïi taàn soá 3 ñaøi. Khoâng theå traùnh söû duïng caùc keânh laân caän ôû caùc oâ laân caän trong maãu 3/9. ÔÛ ba tröôøng hôïp noùi treân khoaûng caùch caùc ñaøi ñoàng keânh nhö sau: 7/21 d= (63)1/2x R ≈ 7.9 R 4/12 d= 6 x R 3/9 d= 3 x (3)1/2x R ≈ 5.2 R Caùc maãu 7/21 vaø 4/12 noùi treân ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi cho caùc heä thoáng töông töï, vaø vaãn seõ ñöôïc söû duïng cho caùc heä thoáng GSM khoâng coù nhaûy taàn. Heä thoáng GSM baûo ñaûm cho pheùp nhieãu ñoàng keânh cao hôn, neân coù theå quy hoaïch maïng vôùi caùc maãu söû duïng laïi taàn soá maø khoâng theå quy hoaïch ôû caùc heä thoáng töông töï. Coù theå söû duïng maãu 3/9 vôùi nhaûy taàn vaø thaäm chí coù theå khoâng nhaûy taàn neáu thöïc hieän moät caùch caån thaän. Ñieàu naøy vaãn chöa ñöôïc kieåm tra vaø coù caùc haäu quaû nghieâm troïng- giaûm thaáp hôn ngöôõng C/I danh ñònh ñoái vôùi GSM so vôùi caùc heä thoáng töông töï vaãn caàn phaûi noùi ñeán. Coù theå thaáy raèng 90% beà maët cuûa oâ coù C/I trung bình lôùn hôn 15 dB. Neáu ta xeùt theâm aûnh höôûng cuûa fading chuaån, chaúng haïn 6 dB, ta nhaän ñöôïc giaù trò C/I 9 dB chính baèng giaù trò quy ñònh cho dung sai C/I ôû caùc khuyeán nghò GSM. Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang135 Taát nhieân ta phaûi xeùt tröôøng hôïp naøy thaät caån thaän trong caùc hoaøn caûnh cuï theå, nôi maø söï khoâng ñoàng nhaát cuûa maët ñaát coù theå: ƒ Cho tyû soá C/I raát thaáp ôû moät soá vuøng. ƒ Gaây ra caùc phaûn xaï raát treã (C/R, phaân taùn thôøi gian). Hay: ƒ Taêng tính nguy hieåm do giao thoa keânh laân caän (C/A). ÔÛ caùc vuøng noâng thoân coù maät ñoä löu löôïng thaáp, vieäc choïn ñaøi traïm goác phaûi ñöôïc thöïc hieän khi coù xeùt ñeán caùc yeâu caàu phuû toaøn boä chöù khoâng phaûi maãu oâ chuaån. Tuy nhieân ôû caùc vuøng naøy maãu oâ coù theå vaãn cung caáp chæ daãn coù giaù trò ñeå quy ñònh taàn soá. Quy ñònh keânh logic Ta caàn quy ñònh cho moãi oâ ôû heä thoáng: ƒ Taàn soá voâ tuyeán mang keânh BCCH ôû khe thôøi gian 0. ƒ Caùc taàn soá voâ tuyeán mang caùc keânh SDCCH khi thieát laäp cuoäc goïi vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc caäp nhaät vò trí. ÔÛ vuøng thaønh phoá coù theå duøng moät hay hai SDCCH laø ñaûm löu löôïng bình thöôøng. ƒ Caùc taàn soá voâ tuyeán mang TCH boå sung. III. BAÙO HIEÄU ÔÛ MAÏNG GSM 1. Baùo hieäu keânh chung Baùo hieäu keânh chung (CCS) laø moät phöông phaùp ñeå thoâng baùo giöõa caùc heä thoáng ñöôïc ñieàu khieån baèng maùy tính (caùc chuyeån maïch tieáng/soá lieäu). Baùo hieäu laø moät phaàn quan troïng cuûa ñieän thoaïi vaø baùo hieäu giöõa caùc chuyeån maïch maïng thoâng tin nhö chieám, giaûi phoùng caùc maïch trung keá, caùc chöõ soá cuûa thueâ bao B v.v… Phöông phaùp thoâng thöôøng cho baùo hieäu ñöôïc goïi laø baùo hieäu theo töøng keânh vaø ôû phöông phaùp naøy keânh baùo hieäu (soá 16 trong tröôøng hôïp caùc ñöôøng PCM) phaûi ôû cuøng moät ñöôøng vôùi keânh tieáng. Maët khaùc baùo hieäu keânh chung coù moät maïng baùo hieäu hoaøn toaøn caùch bieät vôùi maïng tieáng. Caùc nuùt chuyeån maïch thoâng tin cho nhau veà caùc keânh tieáng ôû maïng CCS. Maïng CCS laø moät heä thoáng soá toác ñoä cao cho pheùp moät keânh chung phuïc vuï 5000 cuoäc goïi noái thoâng tieáng. Vì theá ta seõ thaáy raèng moät nhaõn ñöôïc gaùn cho töøng tín hieäu ñeå chæ thò cuoäc noái thoâng tieáng maø tín hieäu naøy phaûi theå hieän. Caùc öu ñieåm khaùc laø dung löôïng, toác ñoä cao, thôøi gian thieát laäp ngaén vaø ñoä tin caäy cao. CCITT khuyeán nghò heä thoáng baùo hieäu soá 7 naêm 1979. Luùc ñaàu noù ñöôïc döï ñònh cho caùc maïng soá söû duïng toác ñoä truyeàn 64 Kbit/s. Baùo hieäu soá 7 cho pheùp thoâng baùo giöõa caùc nuùt chuyeån maïch, caùc PABX (caùc toång ñaøi töï ñoäng rieâng), caùc trung taâm khai thaùc vaø baûo döôõng; vaø thích hôïp cho maïng ISDN trong töông lai. ¾ Maïng baùo hieäu Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang136 Nhö ñaõ noùi ôû treân, maïng baùo hieäu naøy phaân caùch vôùi maïng tieáng vaø goàm caùc ñöôøng baùo hieäu (SL_Signaling Line), caùc ñieåm baùo hieäu (SP_Signaling Point) vaø caùc ñieåm chuyeån giao baùo hieäu (STP_Signaling Transfer Point). SL laø moät hay nhieàu keânh (caùc khe thôøi gian) trong moät ñöôøng PCM giöõa hai ñieåm. Vì CCS söû duïng moät ñöôøng dung löôïng cao, neân bình thöôøng moät keânh ôû moät ñöôøng laø ñuû vaø khoâng caàn coù moät SL ôû taát caû caùc ñöôøng PCM giöõa taát caû caùc ñieåm. Luoân luoân coù hai ñöôøng baùo hieäu löïa choïn ñöôïc giöõa hai nuùt baát kyø. Treân hình 4.16 coù ba nuùt noái vôùi nhau baèng ñöôøng tieáng, nhöng chæ coù hai nuùt A-B vaø B-C laø ñöôïc noái vôùi nhau baèng ñöôøng baùo hieäu. Giaû thuyeát moät cuoäc goïi noái thoâng tieáng ñöôïc thöïc hieän töø nuùt A ñeán nuùt B. Vì ñöôøng baùo hieäu hoaøn toaøn khaùc ñöôøng tieáng neân baùo hieäu naøy phaûi coù moät soá tham chieáu cho ñöôøng tieáng. Thoâng baùo ôû SL chöùa moät nhaõn. Nhaõn bao goàm CIC, OPC vaø DPC. Maõ nhaän daïng maïch (CIC_Circuit Identity Code) cho thaáy thoâng baùo thuoäc veà maïch tieáng naøo. Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta keânh naøy ôû ñöôøng tieáng giöõa A vaø B. Maõ ñieåm khôûi ñaàu (OPC_Originating Point Code) chæ ra SP khôûi ñaàu thoâng baùo. Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta laø nuùt A. Maõ ñieåm nhaän (DPC_Destination Point Code) chæ ra SP nhaän thoâng baùo. Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta laø nuùt B. Ta thaáy taát caû caùc SP vaø STP vaø caùc keânh tieáng phaûi coù moät soá nhaän daïng. Hình 4.16 Ñöôøng tieáng vaø ñöôøng baùo hieäu ¾ Caáu truùc cô baûn cuûa CCS Baùo hieäu No.7 coù theå ñöôïc söû duïng laøm phöông tieän truyeàn daãn soá lieäu cho caùc loaïi khaùc nhau cuûa ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi, soá lieäu, ISDN vaø vaän haønh baûo döôõng. Vì theá heä thoáng chia laøm hai phaàn. Phaàn ngöôøi söû duïng (UP_User Part) vaø phaàn chuyeån thoâng baùo (MTP_Message Transfer Part). SI Ñöôøng baùo hieäu SP Ñöôøng tieáng Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang137 Ví duï veà UP ôû hình 4.17: - Phaàn ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi (TUP_Telephony User Part) - Phaàn ngöôøi söû duïng soá lieäu (DUP_Data User Part) - Phaàn ngöôøi söû duïng ISDN (ISUP_ISDN User Part) - Phaàn öùng duïng di ñoäng (MAP_Mobile Application Part) Hình 4.17 Ví duï veà phaàn ngöôøi söû duïng (UP) Chæ caùc UP cuøng loaïi laø thích hôïp ñeå lieân laïc vôùi nhau. MTP ñôn giaûn laø moät ñöôøng chuyeån vaän caùc thoâng baùo cuûa ngöôøi söû duïng. Ñôn giaûn laáy böu cuïc laøm MTP, ngöôøi vieát chöõ laø ngöôøi söû duïng, vaø chöõ laø thoâng baùo. Söû duïng moâ hình OSI ta coù theå noùi raèng phaàn chuyeån giao thoâng baùo theå hieän caùc lôùp 1,2 vaø 3 OSI vaø caùc phaàn cuûa ngöôøi söû duïng theå hieän caùc lôùp OSI töø 4 trôû leân. (Hình 4.18) Baây giôø xuaát hieän caâu hoûi. Thöïc chaát MTP vaø UP laø gì? Thöïc chaát chuùng laø moät soá khoái chöùc naêng. Hình 4.18 Söû duïng moâ hình OSI MTP TUP DUP ISUP Nuùt A MTP TUP DUP ISUP Nuùt B Phaàn chuyeån giao thoâng baùo TUP DUP ISUP OSI-3 OSI-1 OSI-2 OSI-4 vaø cao hôn (phaàn öùng duïng) Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang138 Döôùi ñaây laø danh saùch caùc khoái chöùc naêng MTP ôû 3 lôùp OSI. OSI-3 C7DR, C7LS, C7SL (Caùc chöùc naêng maïng baùo hieäu) OSI-2 C7ST (Caùc chöùc naêng ñöôøng baùo hieäu) OSI-1 ST, PCD-D (Phaàn cöùng cho ñöôøng baùo hieäu) Phaàn cöùng ôû AXE coù daïng nhö sau: Hình 4.19 Phaàn cöùng ôû AXE ST-7 laø ñaàu cuoái baùo hieäu taïo ra tín hieäu 64 Kbit/s theo khuoân daïng CCITT soá 7. PCD coù khaû naêng ñieàu khieån 32 ST-7 vaø taïo ra moät tín hieäu 2 Mbit/s phuø hôïp cho GSD. Moät cuoäc noái baùn coá ñònh (SEBU) ôû GSD noái caùc ST-7 ñeán ETC cho caùc ñöôøng CCS. Caàn löu yù raèng khoâng nhaát thieát phaûi coù GSD. Caùc ST ñöôïc noái ñeán MUX cuõng seõ laøm vieäc. ¾ Khuoân maãu thoâng baùo ôû SL vaø moâ hình OSI Phaàn ngöôøi söû duïng (töø lôùp 4 trôû leân) chuyeån soá lieäu ñeán lôùp 3 (MTP). Vì lôùp 3 laø moät lôùp maïng vaø chòu traùch nhieäm phaân phoái vaø ñònh tuyeán, neân noù boå sung theâm moät ÑAÀU ÑEÀ, NHAÕN vaø SIO cho soá lieäu. Sau ñoù soá lieäu naøy ñöôïc chuyeån xuoáng lôùp ñöôøng 2. Lôùp 2 chòu traùch nhieäm cho vieäc truyeàn daãn tin caäy, neân noù boå sung theâm KIEÅM TRA TOÅNG (CK), SÖÕA LOÃI (CORR), CHÆ THÒ ÑOÄ DAØI (LI) vaø keát thuùc baèng caùch boå sung theâm caùc côø (FLAG) ôû hai ñaàu vì theá taïo neân moät khung. Sau ñoù khung ñöôïc chuyeån xuoáng lôùp vaät lyù 1. Lôùp 1 bieán ñoåi caùc soá 0 vaø 1 cuûa khung thaønh caùc xung coù kích thöôùc phuø hôïp vaø taïo daïng roài truyeàn chuùng leân ñöôøng. ST-7 PCD GSD SEBU ETC Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang139 Hình 4.20 Khuoân maãu thoâng baùo Caùc thoâng baùo ñöôïc chia thaønh caùc tröôøng. Moät thoâng baùo ñieån hình cuûa TUP ôû moät ñöôøng baùo hieäu coù daïng nhö sau: CÔØ: Côø giôùi haïn caùc thoâng baùo. CK: Kieåm tra toång ñeå phaùt hieän loãi. SIF: Thoâng tin tín hieäu do phaàn ngöôøi söû duïng göûi. SIO: Byte thoâng tin nghieäp vuï cho thaáy thoâng baùo laø thoâng baùo veà quaûn lyù maïng baùo hieäu, thoâng baùo kieåm tra maïng baùo hieäu (söû duïng ñeå kieåm tra maïng CCS). Löu yù raèng thoâng tin naøy seõ ñöôïc MTP ôû ñaàu thu söû duïng ñeå choïn ñuùng UP (Phaàn ngöôøi söû duïng). LI: Chæ thò ñoä daøi cho thaáy ñoä daøi cuûa SIF vaø SIO. CORR: Söõa loãi ñeå yeâu caàu laëp laïi khi xaûy ra loãi. ÑAÀU ÑEÀ: Cho thaáy ñaây laø baûn tin gì: IAM, CON, REL. CIC: Maõ nhaän daïng maïch. OPC: Maõ ñieåm khôûi ñaàu. DCP: Maõ ñieåm nhaän (nhö ñaõ noùi ôû treân). Soá lieäu Lôùp 4 hay cao hôn Lôùp 2 Lôùp 3 Soá lieäu Ñaàu ñeà Nhaõn SIO Côø CK SIF SIO LI Corr Côø Lôùp 1 CÔØ CK SIF SIO LI CORR CÔØ Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang140 Khung thoâng baùo (coù theå raát lôùn) ñöôïc truyeàn treân keânh baùo hieäu ôû moät ñöôøng PCM baèng 8 bit seõ nhö theá naøo? ÔÛ hình 4.21 coù moät ñöôøng PCM 32 keânh, trong ñoù khe thôøi gian 1 ñöôïc daønh cho baùo hieäu vaø caùc khe thôøi gian coøn laïi daønh cho tieáng/soá lieäu. Vì toaøn boä thoâng tin veà baùo hieäu ñöôïc truyeàn treân moät keânh (64 Kbit/s) neân caàn phaûi coù moät thuû tuïc ñaëc bieät ñeå bieán ñoåi thoâng tin naøy phuø hôïp vôùi caùc khe thôøi gian 64 Kbit/s vaø sau ñoù bieán ñoåi chuùng ngöôïc laïi ôû ñaàu thu. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän ôû lôùp 2. Phía phaùt caáu truùc moät khung ñöôïc caét maûnh thaønh caùc byte vaø truyeàn chuùng treân keânh baùo hieäu cuûa ñöôøng PCM. Caùc byte naøy ñöôïc nhaët ra töø nhieàu khung vaø ñöôïc saép ñaët laïi ñeå nhaän ñöôïc khung ban ñaàu. Hình 4.21 Ñöôøng PCM- 2 Mbit/s Hình 4.22 ¾ Phaàn ñieàu khieån noái thoâng baùo hieäu (SCCP) SCCP ñöôïc boå sung cho lôùp 3 cuûa MTP ñeå giöõ cho CCITT soá 7 phuø hôïp vôùi moâ hình OSI. Nhö chuùng ta ñaõ bieát CCITT soá 7 ñöôïc taïo ra tröôùc khi OSI ñöôïc söû duïng, vaø CCS ñaõ laøm vieäc hoaøn toaøn toát vôùi ngöôøi söû duïng maø khoâng coù SCCP (chaúng haïn vôùi TUP) vì baùo hieäu ñôn giaûn. Nhöng vì CCS khoâng phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu ngaøy caøng taêng cho baùo hieäu phöùc taïp hôn cuûa caùc heä thoáng môùi nhö GSM, neân caàn thöïc hieän caùc chöùc naêng ñieàu khieån boå sung. Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà baùo hieäu trong töông lai, chaúng haïn ôû maïng GSM giöõa MSC, HLR vaø VLR, moät phaàn meàm môùi goïi laø SCCP ñöôïc boå sung cho MTP. Nhö vaäy MTP vaø SCCP cuøng nhau taïo neân moät phaàn môùi goïi laø NSP (phaàn nghieäp vuï maïng) bao goàm caùc lôùp töø 1 ñeán 3. Vieäc baùo hieäu ôû moät maïng GSM coù theå laø moät phaàn töû ôû Nam AÂu yeâu caàu cô sôû döõ lieäu ôû Baéc AÂu baèng baùo hieäu CCS. Nghóa laø caùc goùi khung baùo hieäu seõ phaûi 0 1 2 3 31 Ñ.boä sig tieáng tieáng tieáng Nuùt BNuùt A X X X X X X Caùc khung PCM X X X X X Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang141 truyeàn xuyeân luïc ñòa qua raát nhieàu chuyeån maïch. Ñieàu naøy ñoøi hoûi moät heä thoáng ñaàu ñuû vaø tin caäy ñeå ñònh tuyeán caùc tín hieäu. Caùc chöùc naêng ñònh tuyeán vaø tin caäy naøy ñöôïc giao cho lôùp SCCP. SCCP seõ thöïc hieän hai phöông phaùp thoâng tin tín hieäu: - Phöông phaùp ñònh höôùng theo noái thoâng. - Phöông phaùp khoâng ñònh höôùng theo noái thoâng. ÔÛ phöông phaùp ñònh höôùng theo noái thoâng ñieåm khôûi ñaàu gôûi moät goùi hoa tieâu, goùi naøy chuyeån dòch qua maïng vaø ñeán nôi nhaän. Goùi hoa tieâu naøy seõ tìm ra ñöôøng ñi qua maïng vaø ñeå laïi sau daáu veát cuûa mình doïc theo ñöôøng ñi. Khi ñaõ vaïch ra ñöôïc moät ñöôøng ñi thaønh coâng xuyeân qua maïng, caùc goùi coøn laïi seõ theo ñöôøng naøy, vì theá ngöôøi ta coøn söû duïng teân: maïch aûo. Hình 4.23 ÔÛ phöông phaùp khoâng ñònh höôùng theo noái thoâng moãi goùi ñöôïc trang bò moät ñòa chæ vaø phaûi töï tìm ñöôøng ñi ñeán nôi nhaän. Nhö vaäy ta thaáy chuùng seõ khoâng theo cuøng moät ñöôøng vaø luoân luoân ñeán khoâng theo thöù töï ñuùng. Nhöng vì chuùng luoân coù moät soá thöù töï neân ôû ñieåm thu chuùng ñöôïc saép xeáp laïi theo thöù töï ban ñaàu. Caùc maùy tính raát thích hôïp cho caùc chöùc naêng naøy. Phöông phaùp naøy coøn goïi laø Datagram. Coøn coù caùc chöùc naêng rieâng ôû SCCP ñeå ñaûm baûo toaøn boä khung ñeán nôi nhaän toaøn veïn vaø khi xaûy ra loãi truyeàn daãn ñöôïc thöïc hieän laïi baùo hieäu khoâng chæ söû duïng cho caùc tín hieäu lieân quan ñeán vieäc noái thoâng tieáng maø caû ñeå truyeàn caùc thoâng baùo ngaén. ¾ Caùc chöùc naêng ôû SCCP SCCP coù caùc chöùc naêng sau ñaây: - Caùc chöùc naêng ñieàu khieån ñònh höôùng theo noái thoâng. - Caùc chöùc naêng ñieàu khieån khoâng theo noái thoâng. - Caùc chöùc naêng ñònh tuyeán caùc goùi. - Caùc chöùc naêng quaûn lyù SCCP. ÔÛ AXE vieäc ñònh tuyeán tieáng ñöôïc thöïc hieän bôûi phaân tích soá thoaïi B, phaân tích ñònh tuyeán vaø soá lieäu ñònh tuyeán. Tuy nhieân nhö ñaõ noùi ôû treân caùc tín hieäu khoâng ñi cuøng moät ñöôøng vôùi tieáng vaø ñöôøng ñi cuûa tín hieäu coù theå raát khaùc vôùi SCCP NSP M T P Lôùp 3 Lôùp 2 Lôùp 1 Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang142 ñöôøng ñi cuûa tieáng. Vì theá caàn coù caùc chöùc naêng phaân tích gioáng nhö caùc chöùc naêng noùi treân nhöng taùch bieät vaø daønh rieâng cho caùc yeâu caàu baùo hieäu. Caùc chöùc naêng naøy naèm ôû SCCP vaø ñöôïc goïi laø caùc baûng phieân dòch, chuùng söû duïng caùc thuaät ngöõ nhö treân toaøn caàu, tröôøng hôïp ñònh tuyeán toaøn caàu vaø maõ ñieåm thu. Ta thaáy moät khoái löôïng lôùn trao ñoåi döõ lieäu rieâng cho baùo hieäu ñöôïc boå sung ôû SCCP. Vieäc ñònh tuyeán caùc goùi tín hieäu ñoøi hoûi caùc phieáu dòch teân toaøn caàu, tröôøng hôïp naøy ñöôïc phaân tích tieáp ñeå ñöa ra caùc ñòa chæ cho ít nhaát laø hai ñieåm baùo hieäu (SP). Luoân luoân coù hai ñöôøng löïa choïn, ñöôøng löïa choïn thöù nhaát vaø thöù hai. Ngoaøi ñòa chæ cuûa SP tieáp theo cuõng caàn coù moät chæ thò laø nuùt tieáp theo laø nuùt cuoái hay nuùt quaù giang. Hình 4.24 Ñònh tuyeán caùc goùi tín hieäu Caùc baûng phieân dòch (baûng phaân tích) ñöôïc keát caáu ôû hai vuøng- Vuøng khai thaùc (OP) vaø vuøng khoâng khai thaùc (NO) (gioáng nhö caùc baûng phaân tích soá thoaïi B ôû khoái chöùc naêng DA). Ngöôøi khai thaùc vieát caùc quy ñònh môùi, caùc thay ñoåi leân caùc quy ñònh ñaõ coù ôû vuøng NO vaø ñöa noù vaøo hoaït ñoäng. Nhö vaäy caùc quy ñònh môùi seõ ñöôïc khai thaùc vaø caùc quy ñònh cuõ trôû thaønh NO. Quy ñònh cuõ ñöôïc baûo veä khoâng xoaù trong 24 tieáng. Neáu muoán ngöôøi khai thaùc coù theå khoâi phuïc laïi soá lieäu cuõ ñöa vaøo löu thoâng. SCCP chæ coù theå xöû lyù caùc chöõ soá 0-9 trong teân toaøn caàu. Taát caû caùc SP (caùc ñieåm baùo hieäu) tham khaûo ôû caùc baûng phieân dòch ñöôïc ñònh nghóa ôû SCCP. Ñoái vôùi caùc chöùc naêng ñieàu khieån ñònh höôùng theo noái thoâng (noái thoâng maïch aûo) SCCP cung caáp caùc thuû tuïc cho: - Thieát laäp moät ñaáu noái maïch aûo. - Chuyeån tín hieäu ôû ñaáu noái noùi treân. - Giaùm saùt ñaáu noái. - Giaûi phoùng ñaáu noái. Ñoái vôùi chöùc naêng ñieàu khieån khoâng noái thoâng (Datagram) coù caùc thuû tuïc ñeå: - Truyeàn tín hieäu khoâng noái thoâng. - Thu caùc thoâng baùo quaûn lyù SCCP. Teân toaøn caàu Tröôøng hôïp ñònh tuyeán toaøn caàu Nôi choïn löïa 1 ñaàu cuoái/quaù giang Nôi choïn löïa 2 ñaàu cuoái/quaù giang Caùc baûng phieân dòch Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang143 Nhö ñaõ noùi treân chöùc naêng ñònh tuyeán söû duïng caùc baûng phieân dòch ñeå ñònh tuyeán caùc goùi tín hieäu trong khi ñoù vieäc göûi thöïc söï caùc goùi ñeán nôi nhaän ñöôïc thöïc hieän bôûi MTP. Nhö ñaõ noùi ôû treân luoân luoân coù hai ñöôøng choïn löïa cho caùc goùi. Trong tröôøng hôïp söï coá hay öù ngheõn ôû moät ñöôøng, caùc goùi ñöôïc ñònh tuyeán leân ñöôøng thöù hai. Ñieàu naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc thuû tuïc ôû caùc chöùc naêng quaûn lyù SCCP. Hình 4.25 Ngöôøi söû duïng NSP (SCCP+MTP) ñöôïc goïi laø heä thoáng con (SS). Thuaät ngöõ heä thoáng con taïi choã (LSS) ñöôïc söû duïng cho SS ôû nuùt thöôøng truù. Caùc thoâng baùo SCCP söû duïng caùc giao thöùc ñoàng caáp. Döôùi ñaây, giôùi thieäu moät soá thoâng baùo ñöôïc söû duïng theo ñònh höôùng noái thoâng lôùp 2 vaø lôùp 3: CR Thoâng baùo yeâu caàu ñaáu noái. CUNG CAÁP Khaúng ñònh ñaáu noái. CREF Töø choái ñaáu noái. DT1 Daïng tín hieäu 1 “Haõy göûi caùc goùi tín hieäu” Moät soá caùc thoâng baùo söû duïng giao thöùc loaïi 0 vaø 1 ñöôïc trình baøy döôùi ñaây: UDT Thoâng baùo soá lieäu khoái göûi ñeán nôi nhaän SCCP. UDTS Nghieäp vuï soá lieäu khoái trôû veà nôi khôûi ñaàu SCCP. ÔÛ sô ñoà döôùi ñaây (hình 4.26) ta thaáy moät soá boä phaän ngöôøi ta söû duïng khoâng caàn SCCP trong khi ñoù caùc boä phaän khaùc laïi caàn. Phaàn öùng duïng khai thaùc vaø baûo döôõng laø moät phaàn ngöôøi söû duïng khai thaùc ñöôïc CCITT phaùt trieån cho caùc tín hieäu quaûn lyù maïng. Ñaây coù theå laø caùc tín hieäu ñeå ñieàu khieån ñònh tuyeán, caùc bieän phaùp caàn thöïc hieän khi xaûy ra caûnh baùo, caùc leänh kieåm tra, thu thaäp caùc caûnh baùo ño löu löôïng vaø caùc keát quaû kieåm tra. LSS Ñoàng caáp NSP NSP SS Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang144 ¾ Phaàn öùng duïng khaû naêng trao ñoåi (TCAP) Tröôùc ñaây MTP vaø SCCP laøm vieäc khaù toát ñeå thoâng tin baèng caùc thoâng baùo vaø caùc tín hieäu ñieän thoaïi giöõa hai nuùt. Moãi thoâng baùo ñöôïc coâng nhaän bôûi moät thoâng baùo khaùc vì theá taêng tính tin caäy. Nhöng hieän nay caùc maùy tính ngaøy caøng söû duïng nhieàu maïng baùo hieäu. Caùc maùy tính söû duïng hoäi thoaïi ñeå thoâng tin vôùi nhau vaø chuùng ñoøi hoûi caùc thao taùc ôû ñaàu kia cuûa chuoãi. NSP khoâng thích öùng cho öùng duïng naøy vì theá moät chöùc naêng môùi: Khaû naêng trao ñoåi ñöôïc boå sung cho caùc lôùp cuûa NSP. Hình 4.26 Khaû naêng trao ñoåi (TC) cung caáp caùc chöùc naêng giao thöùc chung ñöôïc tieâu chuaån hoaù. TC giaûm yeâu caàu phaùt trieån caùc giao thöùc môùi moãi khi caùc tính naêng môùi ñöôïc ñöa vaøo. TCAP laø boä phaän cuûa khaùi nieäm TC, noù cung caáp caùc giao thöùc vaø caùc nghieäp vuï cuûa lôùp öùng duïng. Hình 4.27 MTP lôùp 3 MTP lôùp 2 MTP lôùp 1 SCCP Phaàn öùng duïng khai thaùc vaø baûo döôõng TCAP (phaàn öùng duïng khaû naêng trao ñoåi) ISUP DUP TUP Ngöôøi söû duïng TC TCAP N S P N S P Ngöôøi söû duïng TC TCAP N S P OSI - 7 OSI - 7 OSI-3 OSI-2 OSI-1 SP SP STP Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang145 Muïc ñích cuûa TCAP laø cung caáp moät heä thoáng chung vaø toång quaùt cho vieäc truyeàn thoâng tin giöõa hai nuùt. Noù ñaûm baûo nhieàu loaïi öùng duïng khaùc nhau vaø höõu ích ôû caùc toång ñaøi vaø caùc trung taâm ñaëc bieät trong caùc maïng vieãn thoâng. TCAP thuoäc lôùp OSI 7. Noù phuïc vuï caùc ngöôøi söû duïng TC vaø söû duïng NSP ñeå truyeàn caùc thoâng baùo (hình 4.27). TCAP cung caáp hai phöông tieän cho ngöôøi söû duïng TC: - Ñieàu khieån phaàn töû (phaàn töû laø moät khoái soá lieäu cuûa giao thöùc trao ñoåi giöõa caùc ngöôøi söû duïng TC). - Ñieàu khieån hoäi thoaïi (hai ngöôøi söû duïng TC trao ñoåi moät soá caùc phaàn töû). Nhôø giuùp ñôõ cuûa moät phaàn töû ngöôøi söû duïng coù theå yeâu caàu moät khai thaùc ôû xa vaø nhaän ñöôïc moät (hay nhieàu) traû lôøi. Chaúng haïn moät dòch vuï thoaïi khoâng maát tieàn yeâu caàu caùc chæ daãn töø moät cô sôû döõ lieäu ñeå ñieàu khieån moät cuoäc goïi. Moãi yeâu caàu khai thaùc coù moät nhaän daïng yeâu caàu (Invoke ID). Hai ngöôøi söû duïng coù theå trao ñoåi raát nhieàu thoâng tin ôû cheá ñoä hoäi thoaïi. Nhöng TCAP cung caáp phöông tieän cho nhieàu cuoäc hoäi thoaïi tieán haønh ñoàng thôøi giöõa hai ngöôøi söû duïng, moãi cuoäc hoäi thoaïi coù moät soá khai thaùc thöïc hieän ñoàng thôøi. Moãi hoäi thoaïi coù moät nhaän daïng hoäi thoaïi (Dialog ID). Toàn taïi hai loaïi hoäi thoaïi. Hoäi thoaïi coù caáu truùc vaø hoäi thoaïi khoâng coù caáu truùc. Hoäi thoaïi thöù nhaát ñoøi hoûi moät (hay nhieàu) traû lôøi trong khi hoäi thoaïi thöù hai khoâng caàn traû lôøi töø ngöôøi söû duïng. Boä ñieàu khieån phaàn töû ôû TCAP cuõng cung caáp moät phöông tieän ñònh thôøi khi khôûi ñaàu moät yeâu caàu, nghóa laø ngöôøi söû duïng chæ caàn löu yù laø mình muoán söû duïng boä ñònh thôøi tieâu chuaån naøo. Khi heát thôøi gian khai thaùc seõ ngaét. Hoäi thoaïi coù theå keát cuoái ôû ñaàu kia bôûi TCAP hoaëc ôû ngöôøi söû duïng. TCAP coù theå phuïc vuï cöïc ñaïi 255 ngöôøi söû duïng, 64 K hoäi thoaïi, 64 K thao taùc vaø tôùi 256 thao taùc cho moät cuoäc goïi. Hình 4.28 Ngöôøi söû duïng 1 Phaàn töû yeâu caàu Phaàn töû traû lôøi Ngöôøi söû duïng 2 Khai thaùc Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang146 Hình 4.29 2. Baùo hieäu giöõa BSC vaø BTS ( LAPD) Coù hai loaïi keânh thoâng tin giöõa BSC vaø BTS: - Keânh thoâng tin toác ñoä 64 Kbit/s mang tieáng vaø döõ lieäu cho caùc keânh voâ tuyeán. - Caùc keânh baùo hieäu toác ñoä 64 Kbit/s mang thoâng tin tín hieäu hoaëc cho baûn thaân BTS hoaëc cho MS ñöôïc phaùt ôû moät trong caùc keânh voâ tuyeán. Hình 4.30 Ñöôøng PCM 2 Mbit/s ÔÛ hình treân ta thaáy raèng khe thôøi gian 1 daønh cho caùc baùo hieäu vaø caùc khe thôøi gian coøn laïi daønh cho tieáng/soá lieäu. Vì toaøn boä thoâng tin baùo hieäu ñöôïc truyeàn treân moät keânh (64 Kbit/s), neân caàn coù moät thuû tuïc ñaëc bieät ñeå bieán ñoåi thoâng tin phuø hôïp vôùi khe thôøi gian 64 Kbit/s vaø sau ñoù bieán ñoåi ngöôïc laïi ôû ñaàu thu. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän ôû giao thöùc LAPD (lôùp 2). Phía phaùt taïo laäp moät khung LAPD, caét maûnh noù thaønh moät soá byte vaø truyeàn noù treân keânh baùo hieäu ôû ñöôøng PCM nhö ôû baùo hieäu keânh soá 7. Caùc ñöôøng logic giöõa BSC vaø BTS coù giao tieáp A bis. Giao tieáp naøy goàm 3 lôùp OSI (ñöôïc trình baøy ôû phaàn döôùi). Lôùp 1 laø lôùp vaät lyù, chòu traùch nhieäm truyeàn daãn Hoäi thoaïi 1 Hoäi thoaïi 2 Hoäi thoaïi 3 Hoäi thoaïi 4 Ngöôøi söû duïng 2 K.T 1 K.T 1 K.T 1 K.T 1 Ngöôøi söû duïng 1 Nuùt A Nuùt B Ñöôøng PCM 12 Mbit/s 0 1 2 3 31 Ñ.boä sig tieáng tieáng tieáng Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang147 vaät lyù caùc soá “0” vaø soá “1” trong moâi tröôøng vaø chöùa caùc quy ñònh veà kích thöôùc, hình daïng caùc xung. BSC BTS OSI-3 BTSM BTSM OSI-2 LAPD LAPD OSI-1 VAÄT LYÙ VAÄT LYÙ Hình 4.31 Caáu truùc khung ¾ Giao thöùc LAPD LAPD cung caáp hai loaïi tín hieäu. Chuyeån thoâng tin khoâng coâng nhaän vôùi khoâng baûo ñaûm laø khung thoâng tin ñöôïc ñöa ñeán ngöôøi nhaän thaønh coâng. Chuyeån thoâng tin coâng nhaän (tröôøng hôïp thöôøng gaëp hôn) trong ñoù moãi tín hieäu ñeàu ñöôïc coâng nhaän vaø heä thoáng khaúng ñònh laø ñaõ ñeán nôi nhaän moät caùch thaønh coâng. Thoâng tin do lôùp 3 cung caáp ñöôïc lôùp 2 bieán ñoåi thaønh caùc khung lôùp LAPD. C/R Leänh /traû lôøi FCS Kieåm tra toång khung SAPI Chæ thò ñieåm thaâm nhaäp dòch vuï TEL Nhaän daïng ñieåm ñaàu cuoái NS Soá trình töï phaùt ñöôïc phaùt NR Soá trình töï thu ñöôïc phaùt P/F Bit hoûi/ñaùp 7E KHUNG 7E KHUNG 7E O C/R SAPI 1 TEL 7E ñòa chæ ñieàu khieån thoâng tin FSC 7E 0 N (S) P/F N(P) 1 0 SS 0 0 0 0 P/F N (R) Ñieàu khieån (thoâng tin) Ñieàu khieån (giaùm saùt) Khung thoâng tin Ñòa chæ Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang148 ¾ Caáu truùc khung Côø 01111110 (7E HEX) ñònh bieân khung. Löu yù raèng chæ caàn moät côø giöõa hai khung laø ñuû. Phía thu seõ tìm caùc côø 01111110 ñeå ñoàng boä vieäc khôûi ñaàu khung. Baây giôø xuaát hieän caâu hoûi: ñieàu gì seõ xaûy ra neáu coù saùu soá moät ôû thoâng tin? Ñieàu naøy ñöôïc giaûi quyeát baèng phöông phaùp “cheøn bit”, nghóa laø phía phaùt cheøn moät soá 0 sau naêm soá 1 lieân tieáp. Phía thu seõ hieåu ñöôïc ñieàu naøy vaø loaïi boû “soá 0 ñöôïc cheøn”. C/R Leänh/traû lôøi FCS Kieåm tra toång khung SAPI Chæ thò ñieåm thaâm nhaäp dòch vuï TEI Nhaän daïng ñieåm ñaàu cuoái N (S) Soá trình töï phaùt ñöôïc phaùt N (R). Soá trình töï thu ñöôïc phaùt P/F bit hoûi/ñaùp Ñoä daøi thoâng tin coù theå thay ñoåi. Ñòa chæ vaø TEI ñöôïc söû duïng ñeå thaâm nhaäp ñuùng phaàn töû vaø ñuùng chöùc naêng ôû ñaàu thu. ÔÛ hình veõ döôùi ñaây ta coù moät ñöôøng truyeàn giöõa BSC vaø BTS vôùi giao tieáp A- bis ôû phaàn cöùng moät ñöôøng PCM vaø moät trong soá caùc keânh ôû PCM ñöôïc daønh cho baùo hieäu nhôø giao thöùc LAPD. Coù moät soá chöùc naêng ôû BTS. Tröôùc heát coù moät soá maùy thu phaùt (maùy TRX) cuõng ñöôïc söû duïng cho baùo hieäu ñeán caùc maùy di ñoäng (caùc keânh baùo hieäu). Ngoaøi ra coøn coù caùc chöùc naêng ñieàu khieån (BCF) ôû BTS, chaúng haïn nhaåy taàn, caùc chöùc naêng chung cho moät ñaøi nhö caùc caûnh baùo ngoaøi, nguoàn nuoâi vaø cô sôû thôøi gian. Hình 4.32 Ñöôøng truyeàn giöõa BSC vaø BTS vôùi giao tieáp A-bis SAPI laø ñòa chæ ñeå thaâm nhaäp caùc chöùc naêng khaùc nhau nhö TRX, BCP vaø caùc thuû tuïc quaûn lyù lôùp 2. Döôùi ñaây laø danh saùch caùc giaù trò cuûa SAPI ñöôïc söû duïng trong heä thoáng GSM: MSC TRX1 TRX2 TRX3 BCP BSC BTS A-bis Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang149 SAPI CAÙC CHÖÙC NAÊNG 0 Caùc thuû tuïc baùo hieäu voâ tuyeán 62 Caùc thuû tuïc khai thaùc vaø baûo döôõng 63 Caùc thuû tuïc quaûn lyù lôùp 2 TEI laø ñòa chæ ñeå thaâm nhaäp ñeán caùc phaàn töû khaùc nhau nhö moät TRX ñeå baùo hieäu voâ tuyeán. Hình 4.33 3. Phaàn öùng duïng di ñoäng (MAP) Phaàn öùng duïng di ñoäng (MAP) laø moät giao thöùc ñöôïc thieát keá rieâng ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu GSM. MAP naèm treân TCAP, caû hai ñeàu thuoäc lôùp 7. MAP chæ söû duïng loaïi SCCP khoâng noái thoâng. Giao thöùc naøy ñöôïc thieát keá ôû MSC, HLR, VLR vaø EIR ñeå caùc nuùt naøy coù theå thoâng tin vôùi nhau veà: - Ñaêng kí vò trí. - Xoaù vò trí. - Huûy boû ñaêng kí. - Ñieàu khieån/ quaûn lyù /thu nhaän caùc dòch vuï thueâ bao. - Quaûn lyù caùc thoâng tin cuûa caùc thueâ bao, nghóa laø caäp nhaät HLR & VLR. - Chuyeån giao. - Chuyeån caùc soá lieäu baûo maät/nhaän thöïc vaø chöùc naêng khaùc. MAP laø moät ngöôøi söû duïng TCAP söû duïng caùc phöông tieän phaàn töû vaø ñieàu khieån hoäi thoaïi ñeå thoâng tin ñoàng caáp giöõa caùc khoái khaùc nhau nhö MSC, HLR, VLR… MAP chöùa moät soá khoái chöùc naêng ñöôïc bieát chính thöùc nhö caùc phaàn töû heä thoáng öùng duïng (ASE) cho caùc chöùc naêng khaùc nhau vaø noù ñöôïc söû duïng ñeå thoâng tin giöõa hai nuùt ñoàng caáp. SAP = 0 (baùo hieäu voâ tuyeán) SAPI = 62 (O/M) SAPI = 63 quaûn lyù lôùp 2 TEI-0 TRX2 TEI-0 TRX3 TEI-0 TRX1 TEI-4 func TEI-5 tions TEI-3 BCF TEI-6 LAY 2 func tions Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang150 Hình 4.34 Hình 4.35 Toàn taïi caùc tröôøng hôïp khi moät heä thoáng yeâu caàu töông taùc ñoàng thôøi vôùi nhieàu heä thoáng. Chuyeån giao laø moät ví duï. Baèng giao thöùc MAP moät phaàn töû coù theå thoâng tin vôùi nhieàu phaàn töû ñoàng thôøi. 4. Baùo hieäu giöõa MSC vaø BSS-BSSAP MSC vaø BSC ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät ñöôøng PCM. Ngoaøi ra moät soá keânh tieáng/soá lieäu coøn coù moät soá khe thôøi gian daønh cho baùo hieäu. Soá lieäu baùo hieäu lieân quan ñeán vieäc thieát laäp cuoäc goïi, chuyeån giao, giaûi phoùng .v.v… söû duïng keânh naøy MAP TCAP SCCP M T P Lôùp 7 Lôùp 1-3 N S P ASE1 MAP ASE2 ASE3 ASE4 ASE1 ASE2 MAP ASE3 ASE4 TCAP N S P TCAP N S P MSC HLR Noái gheùp vaät lyù Noái gheùp logic Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang151 (keânh coù theå phuïc vuï moät hay nhieàu traïm thu phaùt goác BTS). Caùc giao thöùc ñeå baùo hieäu giöõa MSC vaø BSS laø phaàn öùng duïng BSS (BSSAP), SCCP vaø MTP. Hình 4.36 BSSAP ñieàu khieån hai nhoùm tín hieäu: - Caùc thoâng baùo truyeàn tröïc tieáp giöõa MSC vaø MS ñöôïc noái trong suoát qua BSC. Ñaây laø caùc thoâng baùo ñieàu khieån cuoäc goïi vaø quaûn lyù di ñoäng. - Caùc thoâng baùo quaûn lyù BSS giöõa MSC vaø BSC/BTS. Ñaây laø caùc thoâng baùo ñeå quaûn lyù tieàm naêng, ñieàu khieån chuyeån giao v.v… Hình 4.37 BSSAP coù hai chöùc naêng ngöôøi söû duïng khaùc nhau cho caùc nhoùm noùi treân: phaàn öùng duïng truyeàn tröïc tieáp (DTAP) vaø phaàn öùng duïng quaûn lyù BSS (BSSMAP). Ngoaøi ra coøn coù moät chöùc naêng phaân phoái ñeå phaân bieät giöõa hai nhoùm tín hieäu. MSC BSSAP SCCP MTP BSC 64 Kbit/s BSSAP SCCP MTP Ñ.boä sig tieáng tieáng BSTTieáng M S C M S C BSC/BTS BSS MAP DTAP BSS Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang152 Hình 4.38 Caùc thoâng baùo DTAP vaø BSSMAP ñöôïc ñaët vaøo moät SCCP nhö moät tröôøng soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng. Döôùi ñaây laø caáu truùc tröôøng soá lieäu ngöôøi söû duïng cho hai loaïi thoâng baùo naøy. Soá lieäu phaân phoái goàm hai thoâng soá: phaân bieät (Discrimination) vaø nhaän daïng noái thoâng ñöôøng soá lieäu DLCI (chæ DTAP thoâi). Hình 4.40 Tröôøng soá lieäu ngöôøi söû duïng 5. LAPDm LAPDm laø bieân baûn ñeå truyeàn thoâng tin giöõa MS vaø BS söû duïng keânh Dm (moät thuaät ngöõ chung ñeå theå hieän caùc loaïi keânh baùo hieäu, chaúng haïn RACH, BCCH, PCH, AGCH, FACH, SACH). LAPDm theå hieän lôùp OSI 2 vaø khoâng phuï thuoäc vaøo toác ñoä bit. Coù hai loaïi khai thaùc ñöôïc ñaûm baûo bôûi LAPDm. DTAP BSS MAP Phaân phoái BSSAP Bit 7 cuûa thoâng soá DISCRIMINATIONA xaùc TRÖÔØNG SOÁ LIEÄU ñònh xem thoâng baùo qua BSC-BTS coù trong NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG suoát hay khoâng, ñaây laø tröôøng hôïp cuûa caùc thoâng bits baùo DTAP, chaúng haïn : 7 6 5 4 3 2 1 0 b7 = 1 trong suoát = 0 khoâng trong suoát Bit 6 vaø 7 cuûa thoâng soá DLCI xaùc ñònh keânh Logic naøo treân ñöôøng voâ tuyeán seõ ñöôïc söû duïng, chaúng haïn : b7 b6 0 0 söû duïng FACCH hay SDCCH 0 1 söû duïng SACCH Bit 0, 1 vaø 2 ô DLCI trình baøy giaù trò SAPI ñöôïc söû duïng ôû ñöôøng voâ tuyeán, chaúng haïn : SAPI = 0 baùo hieäu voâ tuyeán = 62 khai thaùc/baûo döôõng = 63 caùc chöùc naêng lôùp 2 DISCRIMINATION DLCI (chæ DTAP) ÑOÄ DAØI THOÂNG BAÙO Luaän aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng GSM Trang153 - Khai thaùc khoâng coâng nhaän, ôû ñaây thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi ôû caùc khung thoâng tin khoâng ñaùnh soá (UI). Khoâng coù quaù trình phuïc hoài khi maéc loãi hay ñieàu khieån luoàng. Thí duï nhö BCCH, CCCH, SDCCH, SACCH vaø FACCH. - Khai thaùc coù coâng nhaän ñeå truyeàn thoâng tin lôùp 3 söû duïng nhieàu khung. Khoâi phuïc khi maéc loãi döïa treân cô sôû phaùt laïi caùc khung chöa ñöôïc coâng nhaän. Caùc loãi khoâng söõa ñöôïc ñöôïc thoâng baùo cho phaàn töû quaûn lyù di ñoäng. Thí duï veà loaïi khai thaùc naøy laø keânh SDCCH. Löu yù raèng SDCCH söû duïng caû caùc khai thaùc coù coâng nhaän laãn khoâng coâng nhaän. Toå chöùc öu tieân giöõa caùc ñöôøng soá lieäu ñöôïc thöïc hieän baûng thoâng soá SAPI nhö sau: - Öu tieân cao nhaát SAPI = 0 söû duïng ñieàu khieån cuoäc goïi, quaûn lyù di ñoäng vaø baùo hieäu quaûn lyù tieàm naêng voâ tuyeán. - Öu tieân thaáp nhaát SAPI = 3 söû duïng cho dòch vuï thoâng baùo ngaén.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát hệ thống GSM.pdf
Luận văn liên quan