Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh 1. Đề tài : LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM 2. Tác giả: Hoàng Anh Dũng 3. Người hướng dẫn khoa học : TS. Phan Thị Minh Châu 4. Nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Thực trạng về doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất mô hình khởi nghiệp

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2470 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhanh hay caùc cöûa hieäu baùn ñoà aên saün mang veà, ñoù laø saûn phaåm cung caáp ñoä dinh döôõng cao, 100% nguyeân chaát, khoâng phaåm maøu, chaát phuï gia hay chaát baûo quaûn, keøm theo laø thöùc uoáng xanh, ñoà aên vaø khaåu phaàn aên heát söùc tieän lôïi. Caùch ñoùng goùi vaø vaän chuyeån veä sinh, duøng hoäp vaø goùi veä sinh, deã phaân huyû ñeå baûo veä moâi tröôøng. + Ñònh giaù saûn phaåm Saûn phaåm cuûa Minh Hieáu coù giaù baèng hoaëc cao hôn moät chuùt so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Do ñoù, caùc hoaït ñoäng xuùc tieán baùn haøng vaø quaûng caùo nhö cho duøng thöû haøng maãu mieãn phí, coù caùc thoâng tin tö vaán dinh döôõng cho khaùch haøng ñeå khaùch haøng nhaän ra söï khaùc bieät vaø chaáp nhaän giaù baùn cuûa coâng ty. + Quaûng caùo vaø xuùc tieán baùn haøng. Ñeå hoã trôï môû roäng baùn haøng, moãi moät coâng ty phaûi söû duïng nhöõng loaïi hình thöùc quaûng caùo khaùc nhau tuyø töøng ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu. Hieän nay coù raát nhieàu keânh quaûng caùo vaø caùch laøm quaûng caùo nhö: Quan heä coâng chuùng (PR), truyeàn hình, internet, baùo, taïp chí…Khi toå chöùc quaûng caùo, xuùc tieán baùn haøng caàn chuù yù hai vaán ñeà sau: Thöù nhaát, vieäc choïn loaïi hình quaûng caùo phuï thuoäc vaøo ñoái töôïng khaùch haøng. Ví duï caùc saûn phaåm daønh cho treû sô sinh vaø treû em thì quaûng caùo treân caùc keânh daønh cho phuï nöõ, baø meï, caùc saûn phaåm daønh cho nam giôùi thì quaûng caùo treân caùc chöông trình theå thao…Ngaøy nay, thoùi quen tieâu duøng coù nhieàu thay ñoåi neân caùch quaûng caùo cuõng Page 60 coù theå thay ñoåi. Ví duï nhö phuï nöõ thöôøng hay mua saém cho choàng hay baïn trai, do ñoù caùc saûn phaåm daønh cho ñaøn oâng coù theå quaûng caùo treân caùc keânh maø phuï nöõ hay xem. Thöù hai, Döï tính chi phí vaø taùc ñoäng cuûa quaûng caùo leân doanh thu cuûa coâng ty. Nhö coâng ty Minh Hieáu xem xeùt vieäc söû duïng caùc phöông tieän quaûng caùo nhö ti vi, baùo rao vaët, baùo tieáp thò ñeå quaûng caùo vôùi keá hoaïch daønh ít nhaát 10% lôïi nhuaän trong naêm ñaàu cho quaûng caùo, tieáp thò. Caên cöù vaøo quyeát ñònh ñoù, hoaït ñoäng quaûng caùo vaø hoã trôï baùn haøng ñöôïc öu tieân theo tính hieäu quaû thöïc teá vôùi chi phí nhö sau: Baûng 3.1: Chi phí quaûng caùo vaø hoã trôï baùn haøng döï tính döï tính Quaûng caùo Hoã trôï baùn haøng TV (5 trieäu /30 giaây QC/ 1 Keânh Haøng mieãn phí (20000x100 phaàn/ngaøy) Ñaøi FM (khoaûng 1 trieäu /60 giaây) Phieáu mua haøng (2phieáux200000d/ngaøy) Quaûng caùo baùo chí (5 trieäu /kyø) Theû giaûm giaù mua thöôøng xuyeân ( 5%) Quaûng caùo treân xe haøng (5 trieäu) QC treân tôø böôùm ( 10 trieäu/2000 tôø) Thöôûng ñoà uoáng nheï (do coâng ty nöôùc giaûi khaùt taøi trôï. Qua tính toaùn neáu quaûng caùo thöôøng xuyeân treân baùo vaø ñaøi thì ngaân saùch seõ toán ít nhaát 10% neân Minh Hieáu tieán haønh quaûng caùo treân xe giao haøng cuûa coâng ty vaø xe Bus vôùi chi phí chæ 10 trieäu 1 naêm, coøn laïi laø phaùt tôø rôi ñeán caùc vaên phoøng vaø thöïc hieän taëng ñoà uoáng nheï… Toùm laïi, trong chieán löôïc marking doanh nghieäp chuù yù xaùc ñònh roõ caùc muïc tieâu cuûa coâng ty höôùng tôùi, trong ñoù xaùc ñònh cho ñöôïc phaân khuùc thò tröôøng, khaùch haøng muïc tieâu ñeå ñònh vò ñuùng saûn phaåm vaø giaù baùn, coù caùc chöông trình quaûng caùo vaø xuùc tieán baùn haøng phuø hôïp taïo lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp. b. Chieán löôïc baùn haøng + Döï baùo baùn haøng. Döï tính doanh thu chæ tieâu trong thaùng vaø haèng naêm, treân cô sôû laø naêm naêm tieáp theo. Ñaây laø yeáu toá chính cuûa baûn keá hoaïch kinh doanh. Öôùc tính doanh soá baùn haøng ñöôïc tính toaùn döïa treân cô sôû khaùch haøng, quy moâ thò tröôøng vaø thò phaàn döï tính seõ thaâm nhaäp, tham khaûo doanh soá cuûa ñoái thuû saün coù, möùc ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh, soá lieäu cuûa caùc cô quan thoáng keâ, cô quan quaûn lyù hay caùc hieäp hoäi coù lieân quan. Khi dieãn giaûi soá lieäu caàn phaân tích moâi tröôøng vaø xu höôùng phaùt trieån, nhaän daïng nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán doanh soá vaø nhöõng giaûi phaùp keøm theo. Nhöõng con soá treân coù yù nghóa quan troïng trong caùc keá hoaïch khaùc nhö keá hoaïch nguyeân vaät lieäu, keá hoaïch saûn xuaát, keá hoaïch taøi chính… Doanh nghieäp seõ trieån khai hoaït ñoäng kinh doanh döïa vaøo baûng öôùc tính doanh soá, trong ñoù caùc chæ tieâu ñöôïc cuï theå hoaù thaønh caùc con soá nhö ngaøy thaùng, ngaân saùch, nguoàn löïc. Page 61 - Keânh phaân phoái tröïc tieáp laø phuø hôïp vôùi caùc DNVVN môùi thaønh laäp. - Phaân chia vuøng thò tröôøng, phöông tieän vaän chuyeån, baûo quaûn, tröng baøy. - Moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán baùn haøng nhö giao haøng, baûo haønh. - Phöông thöùc thanh toaùn cuõng phaûi tính ñeán nhö laø moät nhaân toá quan troïng. Vôùi caùc doanh nghieäp môùi hình thaønh, nguoàn voán laø moät khoù khaên neân khaû naêng thu hoài coâng nôï luoân phaûi ñöôïc ñaët ngang haøng vôùi khaû naêng tieâu thuï. Keá hoaïch baùn haøng taùch rôøi vôùi hoaït ñoäng marketing nhöng luoân song haønh vaø ñi ñoâi vôùi nhau. Marketing laø phaùt hieän nhu caàu khaùch haøng, cho khaùch haøng bieát ñeán saûn phaåm cuûa mình, nhöng baùn haøng laø hoaït ñoäng ñöa haøng tôùi tay khaùch haøng moät caùch toát nhaát, noù phaûi laøm sao cho töông xöùng vôùi hoaït ñoäng marketing. Coù nhöõng coâng ty laøm raát toát coâng taùc quaûng caùo vaø nhieàu khaùch haøng chuù yù ñeán saûn phaåm nhöng khi muoán mua laïi raát khoù khaên vì keânh baùn haøng cuûa doanh nghieäp khoâng ñeán ñöôïc vôùi khaùch haøng. Ñoái vôùi coâng ty Minh Hieáu, nhöõng hieäu aên vaø xe baùn ñoà aên löu ñoäng coù moät lôïi theá nhaát ñònh so vôùi ñoái thuû. Moät soá nhöõng khaåu phaàn aên saùng ñöôïc goùi saün, khoâng caàn ñaàu beáp, loaïi boû chi phí cho nhaân vieân chôø ñôïi ñeå phuïc vuï neân chi phí baùn thaáp. Minh Hieáu cuõng ñeà phoøng ñoái thuû hieän taïi vaø töông lai baèng caùch tìm hieåu vaø kyù hôïp ñoàng thueâ ñòa ñieåm taïi caùc truï sôû cô quan vaø toaø nhaø vaên phoøng. Beân caïnh ñoù, coâng ty cuõng tính toaùn xaây kho haøng baûo quaûn ñoà aên ñeå phaân phoái hieäu quaû hôn. c. Chieán löôïc ñònh vò doanh nghieäp Ñòa ñieåm cuûa doanh nghieäp laø yeáu toá caàn thieát ñeå giaûm chi phí hoaëc taêng cô hoäi cuûa khaùch haøng döøng chaân taïi nôi kinh doanh ñeå xem caùc saûm phaåm hoaëc ñöa ra caùc yeâu caàu dòch vuï cuûa baïn. Cho duø doanh nghieäp saûn xuaát hay kinh doanh thöông maïi dòch vuï thì ñòa ñieåm cuõng laø moät yeáu toá quan troïng ñoùng goùp vaøo thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Vieäc thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät doanh nghieäp baùn leû phuï thuoäc raát lôùn vaøo ñòa ñieåm. Tieâu chí veà ñòa ñieåm - Tieâu chí veà quy hoaïch Moïi thaønh phoá, khu phoá ñeàu coù quy hoaïch phaùt trieån, trong ñoù coù quy hoaïch phaùt trieån saûn xuaát, nhaát laø nhöõng ngaønh ngheà coù nguy cô ñe doïa ñeán moâi tröôøng soáng, vaên hoùa… Neáu am hieåu veà quy hoaïch thì baïn cuõng ñoùn ñaàu ñöôïc cô hoäi coù nhöõng ñòa ñieåm toát taïi thôøi ñieåm hieän taïi hay töông lai, ñieàu naøy coù yù nghóa ñaëc bieät cho vieäc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp sau naøy, nhaát laø caùc doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï nhö aên uoáng, baùn leû, sieâu thò… - Tieâu chí ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát, kinh doanh kho baõi, coâng nghieäp Page 62 + Coù theå môû roäng trong töông lai. Ñieàu naøy raát quan troïng vì hieän taïi khoâng ñuû tieàn ñeå mua hay thueâ ñaát lôùn nhöng phaûi döï truø cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong töông lai. + Thuaän tieän cho giao thoâng. Vaän chuyeån luoân laøm gia taêng chi phí ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cho caùc doanh ghieäp. Noù coøn aûnh höôûng ñeán khaû naêng giao haøng nhanh cuûa doanh nghieäp ñeán nhöõng thò tröôøng troïng ñieåm ñaõ döï truø. + Cô sôû haï taàng phuø hôïp + Coù saün nguoàn löïc lao ñoäng - Tieâu chí cho caùc doanh nghieäp baùn leû Moãi doanh nghieäp baùn leû hay thöông maïi ñeàu coù tieâu chí choïn ñòa ñieåm rieâng nhöng nhìn chung laø phaûi thuaän tieän. Ví duï caùc con ñöôøng moät chieàu thì chieàu thuaän luoân laøm gia taêng doanh soá ñaùng keå, hay moät cöûa haøng baùn baùnh caàn ôû thuaän chieàu buoåi saùng ñi laøm, maët khaùc, cöûa haøng baùn röôïu thì neân ôû beân ñöôøng khi ñi laøm veà. + Choïn moät trung taâm phuø hôïp. Moät soá doanh nghieäp kinh doanh hieäu quaû trong caùc trung taâm lôùn nhöng moät soá khaùc thì laïi thaønh coâng ôû nhöõng trung taâm nhoû hôn tuøy maët haøng. + Thoâng tin veà nhaân chuûng hoïc coù theå cung caáp thoâng tin veà vuøng laân caän, cung caáp veà daân soá, gia ñình, ñoä tuoåi, thu nhaäp… trong voøng baùn kính thò tröôøng doanh nghieäp höôùng ñeán. + Maät ñoä löu thoâng: Maät ñoä löu thoâng noùi leân söùc mua vaø söï thu huùt cuûa doanh nghieäp kinh doanh nhöõng maët haøng maø ngöôøi tieâu duøng tieän gheù qua. + Khoaûng caùch vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Phaûi bieát caùc doanh nghieäp caïnh tranh ñang ôû ñaâu, hoï ñang laøm gì vaø hoï thöïc hieän nhö theá naøo? + Coù thuaän tieän cho vieäc ñoã xe. Ñaûm baûo coù choã ñoã xe thuaän tieän, khaùch haøng thöôøng thích nhöõng nôi thuaän tieän ñoã xe. + Ngöôøi khôûi nghieäp cuõng coù theå duøng chính nhaø mình ñeå laøm ñòa ñieåm kinh doanh, ñieàu naøy giuùp doanh nghieäp giaûm chi phí boû ra ban ñaàu. • Nhöõng ñieàu caàn caân nhaéc mua hoaëc thueâ ñòa ñieåm. - Vôùi nhöõng doanh nghieäp môùi thaønh laäp, ñieàu chuû yeáu caàn xem xeùt laø khoaûn tieàn chi cho ñòa ñieåm kinh doanh. - Nhu caàu cuûa doanh nghieäp coù thöôøng xuyeân thay ñoåi? Neáu vaäy neân ñi thueâ ñòa ñieåm. - Mua ñòa ñieåm kinh doanh cuõng laø moät khoaûn ñaàu tö, neáu doanh nghieäp coù ñieàu kieän kinh teá. Page 63 3.1.2.6 Laäp baûng toùm taét khôûi söï doanh nghieäp. Phaàn toùm taét döï aùn neân ñöôïc vieát cuoái cuøng sau khi caùc phaàn khaùc cuûa baûn kinh doanh ñaõ hoaøn taát. Bôûi vì luùc naøy, ngöôøi vieát bieát roõ döï aùn cuûa mình coù nhöõng ñieåm troïng yeáu naøo vaø seõ deã toùm taét nhöõng gì mình vieát ra hôn laø nhöõng gì chöa ñöôïc vieát roõ raøng. Phaàn naøy ñöôïc vieát thaønh 3 phaàn nhoû goàm: - Muïc tieâu: Neâu ra nhöõng muïc tieâu taøi chính vaø phi taøi chính maø doanh nghieäp nhaém tôùi (Doanh thu, tyû suaát lôïi nhuaän, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh…) Muïc naøy caàn vieát roõ raøng caùc chæ tieâu neâu treân trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, thöôøng laø 1 naêm, töø ñoù ñaùnh giaù xem vieäc thöïc hieän keá khoaïch ñeán ñaâu vaø döï baùo tieáp cho töông lai. - Nhieäm vuï: Bao goàm nhöõng vaán ñeà nhö nhöõng hình aûnh maø doanh nghieäp muoán taïo ra cho khaùch haøng, nhöõng giaù trò maø saûn phaåm, dòch vuï mang laïi cho khaùch haøng, nhöõng cam keát maø coâng ty seõ thöïc hieän. - Yeáu toá thaønh coâng: Nhöõng khaùc bieät maø coâng ty seõ ñem laïi so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, nhöõng yeáu toá nhaèm ñaûm baûo thöïc hieän thaønh coâng nhöõng muïc tieâu ñaõ ñaët ra. Xem maãu caùc ñeà muïc baûng keá hoaïch kinh doanh trong phuï luïc 3.3 3.2 Laøm thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp. Sau khi hoaøn thaønh caùc böôùc chuaån bò khoù khaên treân, ta tieán haønh ñi ñaêng kyù kinh doanh ñeå doanh nghieäp ra ñôøi. Vôùi moãi thôøi kyø thì thuû tuïc vaø trình töï ñaêng kyù kinh doanh coù thay ñoåi. Hieän nay hoà sô, thuû tuïc vaø thôøi gian ñaêng kyù kinh doanh ñöôïc quy ñinh trong chöông II töø ñieàu 13 ñeán ñieàu 37 luaät doanh nghieäp cuûa Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2006 vaø thoâng tö lieân tòch soá 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngaøy 27-2 naêm 2007. Noäi dung naøy ñöôïc trình baøy trong chöông I. 3.3 MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ NHAÈM TAÏO ÑIEÀU KIEÄN PHAÙT TRIEÅN CAÙC DNVVN VIEÄT NAM. 3.3.1 Kieán nghò veà luaät phaùp. Phaùp luaät chính laø yeáu toá ñaàu tieân vaø cuõng laø yeáu toá coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán vieäc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá noùi chung vaø caùc doanh nghieäp noùi rieâng. Chính vì vaäy vieäc tieáp thu yù kieán nhaân daân, yù kieán cuûa doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc ñeå thöôøng xuyeân ñieàu chænh cho phuø hôïp laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát cho phaùt trieån kinh teá. Tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät cho phuø hôïp hôn vôùi quaù trình chuyeån sang kinh teá thò tröôøng, bao goàm xaây döïng moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng, thoâng thoaùng cho taát caû caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, khoâng phaân bieät Page 64 doanh nghieäp nhaø nöôùc hay ngoaøi quoác doanh (Tieáp caän voán, ñaát ñai, lao ñoäng, coâng ngheä, thò tröôøng vaø xuaát khaåu) cuï theå: - Luaät kinh doanh. Tröôùc heát caàn ban haønh nghò ñònh veà cô cheá, chính saùch phaùt trieån DNVVN laøm cô sôû phaùp lyù cho vieäc hoã trôï, khuyeán khích caùc DNVVN phaùt trieån. Trong ñieàu kieän cuûa Vieät Nam hieän nay, vieäc ñöa ra moät vaên baûn ôû möùc luaät raát khoù khaên vaø khoù thay ñoåi. Trong khi neáu ñöa ra moät vaên baûn phaùp quy thaáp hôn nghò ñònh thì tính khaû thi khoâng cao. Vì vaäy neân ban haønh caùc nghò ñinh, trong nghò ñònh naøy neâu ra nhöõng noäi dung cô baûn trong quaù trình aùp duïng caùc chính saùch hoã trôï, ñaëc bieät laø trong caùc cô quan nhaø nöôùc, chính quyeàn ñòa phöông, cuï theå: + Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính vaø ñaêng kyù kinh doanh baèng caùch taïo moät cô quan ñaàu moái ñeå doanh nghieäp coù theå thöïc hieän thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh, ñònh roõ chöùc naêng vaø traùch nhieäm cuûa moãi cô quan vaø coâng khai ñeå doanh nghieäp khoâng bò nhuõng nhieãu, gaây khoù khaên trong quaù trình thaønh laäp. Beân caïnh ñoù, caùn boä cuûa boä phaän “moät cöûa” phaûi coù ñuû trình ñoä vaø thaåm quyeàn ñeå giaûi quyeát vaán ñeà thì cô cheá ñoù môùi phaùt huy taùc duïng. + Neân söû duïng moät boä hoà sô duy nhaát thay vì ba boä hoà sô ñeå doanh nghieäp coù theå cung caáp moïi thoâng tin caàn thieát cho caùc cô quan chöùc naêng baèng moät laàn khai, vì vôùi moãi cô quan thì doanh nghieäp laïi phaûi keâ khai laïi caùc thoâng tin truøng laëp. + Caáp moät maõ soá chung cho moãi doanh ngieäp ñaêng kyù thaønh laäp, chaúng haïn maõ soá ñaêng kyù kinh doanh vaø maõ soá thueá thoáng nhaát. Ñaây seõ laø maõ soá nhaän daïng ra doanh nghieäp ñöôïc taát caû caùc cô quan quaûn lyù söû duïng. Hieän nay moãi ngaønh söû duïng moät boä maõ khaùc nhau vöøa khoù quaûn lyù vöøa taïo theâm phöùc taïp cho doanh nghieäp. Veà maët kyõ thuaät, vieäc söû duïng moät maõ soá duy nhaát cho doanh nghieäp khoâng quaù phöùc taïp nhöng coù yù nghóa raát lôùn ñeå caùc cô quan nhö thueá, haûi quan, cô quan thoáng keâ, ngaân haøng…tieáp caän vaø ñoái chieáu thoâng tin veà doanh nghieäp. 3.3.2 Chính saùch veà taøi chính, tín duïng. - Thaønh laäp voán maïo hieåm do chính phuû taøi trôï. Nguoàn voán naøy seõ cung caáp cho caùc DNVVN môùi thaønh laäp vay döïa treân nhöõng ñaùnh giaù khaû thi veà caùc saùng kieán môùi coù tính maïo hieåm cuûa caùc saùng laäp doanh nghieäp. Ñieàu naøy seõ taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø doanh nghieäp treû, naêng ñoäng, coù nhieàu saùng kieán nhöng khoâng ñuû voán ñöa yù töôûng cuûa mình vaøo thöïc. Vieäc thaønh laäp voán maïo hieåm seõ thuùc ñaåy quaù trình hình thaønh nhöõng doanh nghieäp môùi trong moät soá ngaønh coâng nghieäp nhö tin hoïc, coâng ngheä sinh hoïc, hoùa hoïc, caûi tieán cô hoïc…nhöõng ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån nhanh cuûa theá giôùi vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà chaát löôïng saûn phaåm vaø cuoäc soáng. Page 65 - Hình thaønh heä thoáng boå trôï tín duïng cho khu vöïc DNVVN. Theo kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn, heä thoáng boå trôï tín duïng goàm heä thoáng baûo laõnh tín duïng vaø heä thoáng baûo hieåm tín duïng. Heä thoáng baûo laõnh tín duïng goàm caùc quyõ baûo laõnh tín duïng cho caùc DNVVN vay töø caùc toå chöùc. Ñeå chia seû bôùt nhöõng ruûi ro cuûa quyõ baûo laõnh tín duïng khi baûo laõnh cho caùc DNVVN, vieäc hình thaønh heä thoáng baûo hieåm tín duïng raát caàn thieát. Baûo hieåm tín duïng nhaän ruûi ro lieân quan ñeán baûo laõnh tín duïng cuûa quyõ baûo laõnh tín duïng. Vôùi ruûi ro giaûm xuoáng, quyõ baûo laõnh tín duïng coù theå taêng theâm hoaït ñoäng baûo laõnh cuûa mình roäng hôn. Theo moâ hình cuûa Nhaät Baûn thì cô cheá vaän haønh cuûa heä thoáng boå trôï tín duïng coù theå ñöôïc moâ taû theo sô ñoà döôùi ñaây: Sô ñoà 3.7 Cô cheá vaän haønh cuûa heä thoáng hoã trôï tín duïng. 2- Phí baûo laõnh 6- Soá tieàn thu hoài laïi Hôïp ñoàng kyù göûi baûo laõnh Coâng ty kinh doanh nhoû Nhaät Baûn (JASMEC) 3- Phí baûo hieåm 5- Chi traû tieàn baûo hieåm 7- Chi traû tieàn thu laïi Hôïp ñoàng baûohieåm Coâng ty baûo laõnh tín duïng (CGCs) 4- Chi traû do chuyeån nôï Hôïp ñoàng baûo laõnh Caùc toå chöùc taøi chính 1 Khoaûn vay Hôïp ñoàng vay Caùc DNVVN Ghi chuù 1-7 chæ ra thöù töï cuûa quaù trình vaän haønh. Vieäc baûo laõnh tín duïng cho khu vöïc DNVVN phaûi ñaåy nhanh toác ñoä löu thoâng tieàn teä, taän duïng quy luaät soá lôùn, töùc laø taêng cöôøng cho vay coù baûo laõnh ñeå giaûm ruûi ro vaø coù bieân phaùp döï phoøng ruûi ro. Heä thoáng Baûo hieåm tín duïng seõ kyù moät hôïp ñoàng baûo hieåm toaøn dieän ñoái vôùi caùc khoaûn baûo laõnh. Coâng ty baûo hieåm naøy do nhaø nöôùc thaønh laäp. Nguoàn voán coâng ty naøy tröôùc maét laø do ngaân saùch, voán cuûa caùc quyõ baûo laõnh tín duïng laø voán cuûa caùc toå chöùc quoác teá taøi trôï. Caùc khoaûn baûo laõnh ñöôïc coâng ty baûo hieåm phaûi coù söï ñoàng yù cuûa coâng ty vôùi moät tyû leä nhaát ñònh coù theå laø (80-20). Khi phaùt sinh caùc khoaûn tieàn baûo laõnh khoù thu hoài thì coâng ty phaûi traû cho quyõ baûo laõnh theo tyû leä baûo hieåm. Khi caùc quyõ baûo laõnh thu hoài ñöôïc khoaûn tieàn ñoù phaûi hoaøn traû laïi cho coâng ty baûo hieåm. Heä thoáng boå trôï tín duïng caàn xem xeùt nhöõng noäi dung nhö: + Caùc öu ñaõi cho caùc khu vöïc chieán löôïc nhö nhöõng doanh nghieäp thuoäc lónh vöïc coâng ngheä cao, doanh nghieäp saûn xuaát haøng coâng nghieäp xuaát khaåu, nghieân cöùu Page 66 noâng nghieäp…Vieäc baûo laõnh cho caùc toå chöùc taøi chính, ñaëc bieät khi caùc ngaân haøng ngoaøi quoác doanh vaø nhieàu loaïi hình toå chöùc taøi chính khaùc trôû neân phoå bieán thì vieäc baûo laõnh ñeå khuyeán khích hoï cho vay laø raát caàn thieát. + Tyû leä löôïng baûo laõnh toái ña. Ñeå quyeát ñònh tyû leä baûo laõnh toái ña laø ñieàu quan troïng nhaát vaø noù phaûn aùnh söï tin caäy ñoái vôùi moät quyõ baûo laõnh tín duïng. + Tyû leä phí baûo laõnh tín duïng. Söï hình thaønh heä thoáng baûo laõnh tín duïng ôû Vieät Nam seõ taïo ra moät lónh vöïc kinh doanh môùi, lónh vöïc kinh doanh cung caáp baûo laõnh tín duïng. Do ñoù, leä phí baûo laõnh tín duïng, nguoàn lôïi nhuaän cuûa quyõ baûo laõnh tín duïng cuõng laø ñieàu caàn xem xeùt. - Chính phuû caàn chæ ñaïo ngaân haøng nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc nhanh choùng thaønh laäp moät ngaân haøng rieâng ñeå hoã trôï taøi chính caàn thieát cho caùc DNVVN Vieät Nam. 3.3.3 Chính saùch thò tröôøng. Chính phuû neân môû roäng thò tröôøng trong nöôùc baèng caùch taïo cho caùc DNVVN coù caùc ñôn ñaët haøng cung caáp cho Chính Phuû caùc haøng hoùa, dòch vuï maø khu vöïc naøy coù theå cung caáp. Minh baïch vaø coâng baèng trong coâng taùc ñaáu thaàu ñeå moïi doanh nghieäp ñeàu coù cô hoäi tham gia vaøo chi tieâu cuûa Chính Phuû. Caùc cô quan nhö Boä Thöông Maïi, caùc vaên phoøng nhö Ñaïi söù Quaùn, Laõnh söù quaùn vaø caùc toå chöùc khaùc cuûa Vieät Nam ôû haûi ngoaïi caàn trôï giuùp thoâng tin cho khu vöïc doanh nghieäp naøy, hoã trôï toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo, hoäi chôï ñeå caùc doanh nghieäp tieáp caän thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, neân coù nhöõng öu tieân caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi lieân doanh, lieân keát vôùi caùc DNVVN vaø caùc doanh nghieäp môùi thaønh laäp. Neân nôùi loûng quy ñònh gia nhaäp thò tröôøng chöùng khoaùn ñeå caùc DNVVN coù nhieàu phöông aùn tieáp caän nguoàn voán töø beân ngoaøi, noã löïc trong kinh doanh vaø phaùt trieån. Ngoaøi ra, moät soá chính saùch caàn quan taâm giuùp ñôõ caùc DNVVN laø chính saùch hoã trôï ñaøo taïo veà thaønh laäp doanh nghieäp, hoã trôï ñaøo taïo trình ñoä quaûn lyù, caùc chính saùch khuyeán khích xuaát khaåu… Toùm taét chöông III Chöông III laø chöông troïng taâm cuûa ñeà taøi naøy. Töø cô sôû lyù luaän ôû chöông I vaø thöïc traïng ôû chöông II. Trong chöông III naøy coù ñeà xuaát nhöõng böôùc ñeå naâng cao khaû naêng thaønh coâng cho ngöôøi khôûi döïng doanh nghieäp. Trong ñoù neâu leân quy trình khôûi nghieäp maø troïng taâm laø baûn keá hoaïch kinh doanh goàm 6 phaàn chuû yeáu laø: Phaân tích thò tröôøng; xaây döïng saûn phaåm; phaân tích taøi chính; keá hoaïch nhaân söï vaø toå chöùc doanh nghieäp; caùc chieán löôïc thöïc hieän vaø cuoái cuøng laø toùm taét khôûi döï doanh nghieäp. Trong ñoù troïng taâm cuûa quy trình khôûi nghieäp laø phaân tích thò tröôøng laø ñieàu maø ngöôøi khôûi nghieäp neân chuù yù. Page 67 Töø phaàn phaân tích chính saùch phaùp luaät vaø söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc ôû chöông II cuõng ñöôïc heä thoáng laïi thaønh nhöõng kieán nghò trong chöông naøy. Nhöõng kieán nghò ñoù laø chính saùch phaùp luaät nhaèm taïo thuaän lôïi cho vieäc ñaêng kyù vaø phaùt trieån kinh teá tö nhaân, chính saùch hoã trôï veà voán, coâng ngheä, ñaøo taïo… ñeå cho doanh nghieäp thaønh laäp roài phaûi toàn taïi vaø phaùt trieån ñöôïc. Page 68 KEÁT LUAÄN ° Ñaùnh giaù keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc cuûa luaän vaên. Thöïc traïng cuûa caùc DNVVN Vieät Nam thôøi gian vöøa qua ñaõ coù chuyeån bieán vöôït baäc veà soá löôïng, khaúng ñònh ñöôïc vò theá vaø vai troø cuûa mình ñoái vôùi neàn kinh teá. Nhöõng ñoùng goùp tích cöïc ñöôïc nghi nhaän laø: Ñoùng goùp lôùn vaøo GDP cuûa caû nöôùc, goùp phaàn giaûi phoùng söùc saûn xuaát vaø huy ñoäng voán roäng lôùn trong xaõ hoäi, taïo vai troø löu thoâng haøng hoùa. Nhöng coù leõ ñoùng goùp lôùn nhaát laø laøm chuyeån dòch cô caáu kinh teá, taêng xuaát khaåu haøng hoùa, nhaát laø haøng noâng saûn, thuûy haûi saûn, thuû coâng myõ ngheä giuùp phaùt trieån noâng nghieäp vaø giaûi quyeát vieäc laøm. Veà vieäc khôûi söï doanh nghieäp cuõng xuaát hieän nhieàu doanh nghieäp maïnh ra ñôøi, tyû leä soáng cuûa doanh nghieäp sau moät naêm khoaûng 87%. Tuy nhieân, trong quaù trình thaønh laäp vaø hoaït ñoäng, caùc DNVVN coøn coù nhieàu haïn cheá chuû quan laãn khaùch quan. Veà maët chuû quan coù theå keå ñeán laø tieàm löïc haïn cheá caû veà voán, kyõ thuaät vaø quaûn lyù. - Thaønh laäp doanh nghieäp quaù nhanh daãn ñeán voäi vaøng, khoâng chuaån bò thaáu ñaùo caùc böôùc caàn phaûi thöïc hieän nhö nghieân cöùu thò tröôøng, laøm marketing, keá hoaïch saûn xuaát, nhaân söï. Keá hoaïch kinh doanh chöa ñöôïc laäp moät caùch chi tieát neân laøm chaép vaù, luoân thuï ñoäng tröôùc dieãn bieán cuûa thò tröôøng. - Kieán thöùc chuyeân moân cuûa chuû DNVVN chöa cao vaø khoâng ñoàng ñeàu. Nhieàu chuû doanh nghieäp khoâng coù kieán thöùc veà taøi chính, veà trieån khai chieán löôïc, chuû yeáu laø töø kinh nghieäm ôû caùc coâng vieäc tröôùc ñaây. - Moät ñieåm coá höõu nöõa laø caùc DNVVN Vieät Nam chöa vöôït qua ñöôïc “quy moâ nhoû trong suy nghó”, caùc doanh nghieäp khoâng chuù troïng phaùt trieån ngaønh haøng muõi nhoïn cuûa coâng ty ñeå trôû thaønh nhöõng doanh nghieäp lôùn daãn ñaàu thò tröôøng maø kinh doanh daøn traûi. Veà phía khaùch quan coù theå keå ñeán laø söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc chöa ñöôïc maïnh vaø chöa hieäu quaû, cuï theå söï hoã trôï ñeán vôùi caùc DNVVN laøm aên yeáu keùm, neáu nhaän ñöôïc trôï giuùp cuõng chæ traùnh nguy cô phaù saûn. Chính saùch phaùp luaät coøn haïn cheá, gaây trôû ngaïi cho vieäc ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh, nhaát laø trong lónh vöïc baát ñoäng saûn bò caùc doanh nghieäp keâu ca nhieàu nhaát. Veà thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh chöa thoâng thoaùng, ngöôïc laïi coâng taùc haäu kieåm coøn loûng leûo neân caùc doanh nghieäp coù chuùt khoù khaên trong khi thaønh laäp nhöng sau ñoù thì ít ñöôïc chaêm soùc, hoã trôï vaø kieåm tra neân coøn nhieàu doanh nghieäp hoaït ñoäng sai chöùc naêng. Töø thöïc traïng ñöôïc nhaän ñònh treân, ñeà taøi ñi vaøo xaây döïng moät quy trình khôûi nghieäp giuùp cho ngöôøi khôûi nghieäp coù ñöôïc moät cô sôû khoa hoïc hôn trong coâng taùc Page 69 khôûi nghieäp. Maø troïng taâm laø caùch thöùc vaø caùc yeáu toá caàn thieát ñeå coù moät baûn kinh doanh. Qua ñoù, caùc vaán ñeà veà marketing, keá hoaïch taøi chính ñöôïc chuù troïng ñeå xaùc ñònh roõ muïc tieâu hình thaønh doanh nghieäp maø doanh nghieäp caàn ñaït ñeán, cho vieäc khôûi söï doanh nghieäp ñöôïc thaønh coâng. °Nhöõng luaän chöùng khoa hoïc cuûa luaän vaên Thöïc traïng cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñöôïc ñaùnh giaù toång theå treân bình dieän caû nöôùc vaø theo ngaønh ngheà vôùi soá lieäu töø Toång cuïc thoáng keâ, moät soá toå chöùc quoác teá vaø Vieät Nam qua moät soá chöông trình nghieân cöùu vaø hoäi thaûo chuyeân ñeà. Beân caïnh ñoù, cuoäc ñieàu tra nhoû töø 100 doanh nghieäp cho ta moät caùi nhìn chính xaùc hôn veà thöïc traïng khôûi söï caùc DNVVN. Cuøng vôùi heä thoáng lyù thuyeát ñöôïc trình baøy trong chöông I, ñeà taøi neâu leân ñöôïc nhöõng maët tích cöïc vaø haïn cheá cuûa quaù trình laäp nghieäp moät caùch xaùc ñaùng. Töø ñoù coù nhöõng höôùng giaûi quyeát vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån khu vöïc DNVVN ñuùng vôùi tieàm naêng vaø vò trí trong neàn kinh teá thò tröôøng, nhaát laø khaâu khôûi söï doanh nghieäp. Töø cô cheá chính saùch, cuï theå laø thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp vaø caùc chính saùch hoã trôï veà taøi chính, quaûn lyù, thoâng tin thò tröôøng, so saùnh vôùi kinh nghieäm cuûa moät soá nöôùc coù theå aùp duïng ñöôïc cho Vieät Nam hieän nay. Ñeà taøi naøy luoân caàn thieát trong moïi thôøi kyø cuûa neàn kinh teá. Maëc duø nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa vieäc laäp nghieäp laø khoâng thay ñoåi, nhöng moãi thôøi kyø khaùc nhau, moãi loaïi hình doanh nghieäp khaùc thì coù nhöõng böôùc tieáp caän khaùc, nhaát laø ñoái vôùi chính saùch cuûa nhaø nöôùc. Vì theá vaán ñeà khôûi söï doanh nghieäp caàn ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu, hoaøn thieän cho phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø, luoân ñöa ra nhöõng ñeà xuaát ñoái vôùi caùc chính saùch cho phuø hôïp vôùi tình hình luoân ñoåi môùi nhö hieän nay. Cuï theå, höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi caàn ñöôïc taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà sau: - Caàn nghieân cöùu moät quy trình khaûo saùt thaønh laäp doanh nghieäp cho töøng ngaønh ngheà, töøng vuøng, trong ñoù chi tieát caùch tieáp caän vaø nghieân cöùu thò tröôøng phuïc vuï cho coâng taùc khôûi nghieäp. - Phaùt trieån ñeà taøi nghieân cöùu moâ hình aùp duïng cho caùc loaïi hình doanh nghieäp trong caùc ngaønh ngheà kinh doanh ñeå ngöôøi khôûi nghieäp coù nhöõng cô sôû khoa hoïc toå chöùc cho doanh nghieäp ñöôïc toát hôn. Cuøng vôùi nhöõng ñeà taøi tröôùc vaø phaùt trieån sau naøy, ñeà taøi naøy ñoùng goùp moät phaàn nhoû trong giai ñoaïn phaùt trieån lyù thuyeát veà khôûi nghieäp nhaèm phaùt trieån hôn nöõa khu vöïc kinh teá tö nhaân, giuùp nhieàu ngöôøi hôn nöõa laäp nghieäp thaønh coâng, laøm giaøu cho baûn thaân vaø cho ñaát nöôùc./. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 01. Boä taøi chính (2007) Luaät Doanh Nghieäp 2006, NXB Taøi chính, Haø Noäi 02. Boä Taøi Chính(2007) Thoâng tö soá 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA. 03. Buøi Duõng, Hoïc Laøm Giaøu Thôøi WTO, NXB Treû 2007 04. Cô Caáu Kinh Teá Vieät Nam, Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam thaùng 12-2006 05. Clifford M. Baumback, Caùch thöùc toå chöùc vaø vaän haønh doanh nghieäp nhoû, 06. Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, theá vaø löïc môùi, Taïp chí coäng saûn soá 13, naêm 2008 07. Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Vieät Nam, cô hoäi vaø thaùch thöùc, Taïp chí lyù luaän chính trò soá 5/2007 08. GS.TS. Hoà Ñöùc Huøng,Quaûn trò marketing, Giaùo trình löu haønh noäi boä 2004 09. John Milton Fogg, Laøm Giaøu Khoâng Voäi Vaøng, NXB Toång hôïp Haø Noäi 2004 10. McGraw- Hills, Fundamentals of Marketing, NXB Khoa hoïc kyõ thuaät 2002 chính trò thaùng 10-2004 11. Ming-Jer Chen, Khaùm phaù bí maät kinh doanh cuûa ngöôøi Trung Quoác, NXB Treû, thaùng 7-2004 12. Nguyeãn Trung Toaøn, Nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân chinh phuïc thaønh coâng, NXB Lao ñoäng 2006 13. Nieân giaùm thoáng keâ 2007, Toång Cuïc Thoáng Keâ, NXB Thoáng Keâ 2007 14. Ngoâ Thanh Loan, Khôûi nghieäp töø kinh doanh theo maïng, NXB Lao Ñoäng 2004 15. PGS.TS Traàn Ngoïc Thô, Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, NXB Thoáng keâ 2007 16. Quyù Trinh, Ñeå trôû thaønh nhaø kinh doanh gioûi, NXB Thoáng keâ, Caùt Töôøng dòch 17. Robert Kiyosak-Sharon L.Lecter, Daïy con laøm giaøu, NXB Treû, Thieân Kim dòch 18. Robert C. Higgings, Phaân Tích Quaûn Trò Taøi Chính, NXB Thoáng keâ thaùng 7- 2005, Nguyeãn Taán Bình chuû bieân. 19. Steven K. Scott, Ngöôøi giaøu nhaát theá gian, Cty Alpha book, 2007 20. Sanjyot P. Dunung, Khôûi nghieäp vaø phaùt trieån doanh nghieäp, NXB Toång hôïp TP Hoà Chí Minh, 2005 21. TS Phaïm Thò Haø, Quaûn Trò Döï AÙn, ÑHKT TP Hoà Chí Minh 2005 22. TS. Vöông Hoaøng Quaân, Vaên Minh Laøm Giaøu Vaø Nguoàn Goác Cuûa Caûi, NXB Chính trò quoác gia 7/2007 23. VCCI (2007) Vaên baûn hoäi thaûo laõnh ñaïo, thaùo gôõ vöôùng maéc, thuùc ñaåy caùc DNVVN, HN 2007 24. Vincent D. O’Cennell, Stephen E.Koln, Thoùi Quen Cuûa Moät Nhaø Quaûn Lyù Thaønh Coâng, NXB Treû thaùng 11-2007 25. www.businessedge.com.vn 26. www.vcci.com.vn/ phobien_kienthuc. 27. www.Bplans.com/business-articles 28. www.bizplanit.com 29. www.EntreWorld.org 30. www.Smallbiztechnology.com 31. www.Chungta.net 32. www.vnt rades.com 33. www.vami .com .vn PL 1.1 Tieâu chí xaùc ñònh doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. NÖÔÙC L OÏAI DOANH NGHIE ÄP SOÁ L Ñ ( NGÖÔØI) T OÅNG VOÁN DOANH SOÁ 1 NAÊM C HLB ÑÖÙC - DNVVN - DN nhoû < 500 = 9 < 100 t ri eäu DM < 1 t ri eäu DM UÙC , C anada DNVVN < 500 R i eâng Canada <20 t ri eäu C A Nhaät Baûn - DNVVN coâng nghi eäp - DNVVN baùn buoân - DNVVN baùn l eû < 300 < 100 < 50 < 100 t ri eäu yeân < 30 t ri eäu yeân < 10 t ri eäu yeân Haøn Quoác - DNVVN coâng nghi eäp - DNVVN dòch vuï < 100 < 20 Hoàng Koâng - DNVVN coâng nghi eäp - DNVVN dòch vuï < 100 < 50 Ñaøi L oan - DNVVN < 120 t ri eäu TW $ Si ngapore - DNVVN < 500 t ri eäu SGP$ T haùi L an - DNVVN - DN Gi a ñì nh - DN nhoû < 200 < 10 10 - 49 < 50 t ri eäu bat h < 1 t ri eäu bat h < 10 t ri eäu bat h Indonesi a - DNVVN - DN nhoû - DN si eâu nhoû < 200 < 20 < 600 t ri eäu rupi < 2 t ri eäu rupi < 2 t yû rupi < 1 t yû rupi < 50 t ri eäu rupi Phi li ppi nes - DNVVN - DN si eâu nhoû - Hoä t huû coâng - DN nhoû < 200 < 9 < 9 10 - 99 < 60 t r peso < 0.15 t r peso 1.5 – 15 t r peso Mal aysi a - DNVVN - DN nhoû < 200 < 50 < 2,5 t r Mal $ < 0,5 t r Mal $ C ambodia - DNVVN - DN nhoû < 100 < 10 < 1 t ri eäu USD < 0.2 t ri eäu USD Vi eät Nam - DNVVN < 300 < 10 t yû VND Phuï luïc.1.2 Hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp, öu vaø nhöôïc ñieåm. Hì nh t höùc Sôû Höõu L ôïi t heá B aát l ôïi Doanh nghi eäp t ö nhaân (Moät ngöôøi laøm chuû -Deã t haønh l aäp, chi phí t haønh l aäp t haáp -Deã chaám döùt -Khoâng coù nhi eàu raøng buoäc phaùp l yù -T oaøn quyeàn t rong coâng vi eäc ki nh doanh, höôûng t oaøn boä t haønh quaû l ao ñoäng -C hò u t raùch nhi eäm voâ haïn -T i eàm l öïc haïn cheá, khoân g coù voán vaø kyõ naêng boå sung . -Khoâng coù ngöôøi chi a seû ruûi ro -Khoâng coù söï hoã t rôï t ron g vi eäc t roâng coi , ñi eàu haønh C oâng t y hôïp danh -Deã t haønh l aäp -Nguoàn voán huy ñoäng roä ng hôn -T aän duïng ñöôïc söùc maïn h t aäp t heå vaø söï chi a seû t rong coâng vi eäc. -Höôûng caùc quyeàn l ôïi veà t hueá T NC N, khoâng phaûi noäp 2 l aàn -T raùch nhi eäm voâ haïn cuûa ít nhaát phaàn voán goùp cuûa mì nh -C hi a seû quyeàn l ôïi vaø khoâng ñoäc l aäp t rong vi eäc ñi eàu haønh -T i eàm aån söï maâu t huaãn vaø xung ñoät quyeàn l ôïi -Söï t i eáp noái gaëp khoù khaên C oâng t y T NHH -T raùch nhi eäm höõu haïn cuûa coå ñoâng -Khaû naêng huy ñoäng voá n coù nhi eàu t huaän l ôïi -Söï chuyeån nhöôïng sôû h öõu doanh nghi eäp -L aø hì nh t höùc phoå bi eán cho l öïa choïn l oaïi hì nh doanh nghi eäp -Phuø hôïp vôùi nhi eàu quy moâ cuûa doanh nghi eäp -T uaân t huû chaët cheõ quy ñò nh veà l uaät phaùp -Haïn cheá khaû naêng huy ñoäng voán roäng raõi C oâng t y coå phaàn -T raùch nhi eäm höõu haïn -Khaû naêng t hu huùt voán roäng raõi -T hu huùt voán ñaàu t ö t öø nöôùc ngoaøi t huaän l ôïi -T huaän l ôïi t rong vi eäc t hu huùt caùc nguoàn l öïc -Hoaït ñoäng ñöôïc li eân t uïc -T aäp t rung ñöôïc nguoàn löïc vaø caùc kyõ naêng quaûn l yù. -T huû t uïc t haønh laäp phöùc t aïp, chi phí t haønh laäp cao. -Khoâng ñöôïc ñoäc l aäp t rong quyeát ñò nh, -L ôïi nhuaän bò chi a seû. -T uaân t huû chaët cheõ hôn veà maët phaùp l yù. -T aâm l yù t aùc ñoäng daây chuyeàn Phuï luïc 1.3 Keá hoaïch tieàn maët cuûa coâng ty Le Long Vieät Nam quyù III naêm 2008 (Ñôn vò tính 1 000 000 VND T höïc T eá Döï B aùo C hæ ti eâu T haùng 5 T haùng 6 T haùng 7 T haùng 8 T haùng9 Döõ li eäu ban ñaàu Doanh t hu baùn chò u 25 000 27 000 29 000 28 000 25 000 Doanh soá mua chò u 11 000 15 000 15 000 11 000 12 000 Keá hoaïch tieàn maët Thu tieàn Doanh t hu baùn haøng ti eàn maët 11 000 10 000 10 000 T hu caùc khoaûn baùn chò u 25 000 29 000 21 000 T hu khaùc 1 000 2 000 1 000 T oång t hu ti eàn 37 000 41 000 32 000 Chi tieàn Doanh soá mua haøng t i eàn maët 11 000 14 000 14 000 T raû caùc khoaûn mua chò u 16 000 17 000 20 000 C hi t raû l öông 2 000 2 000 2 000 T raû l aõi vay 800 T raû nôï goác 11 000 T raû t hueá 2 000 Toång chi tieàn 31 000 33 000 47 800 Doøng tieà ( Thu – Chi) 6 000 8 000 (15 800) Xaùc ñò nh nhu caàu ti eàn maët T i eàn maët ñaàu kyø 18 000 15 000 12 000 Doøng ti eàn roøng 6 000 8 000 (15 800) T i eàn maët cuoái kyø 24 000 23 000 (3 800) T i eàn maët caàn t oàn quyõ t oái t hi eåu (gi aû ñò nh) 3 000 3 000 2 000 T höøa (t hi eáu) ti eàn maët 21 000 20 000 (5 800) Phuï luïc 2.1 Giaù trò coâng nghieäp phaân theo thaønh phaàn kinh teá. Naêm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sô boä 2003 T oång soá 118096,6 134419,7 151233,3 168749,4 198326,1 227342,4 261092,4 302990,1 KVKT t rong nöôùc 86534,7 95541,9 102864,8 110234,9 127041,1 147081,4 168593,8 193773,6 Ki nh t eá nhaø nöôùc 58165,6 64473,9 69462,5 73207,9 82897 93434,4 105119,4 118448,3 T rung öông 38411 42215,1 45677,2 48395,3 54962,1 62118,9 69640,1 78693,8 Ñò a phöông 19754,6 22258,8 23785,3 24812,6 27934,9 31315,5 35479,3 39754,5 KT ngoaøi quoác doanh 28369,1 30168 33402,3 37027 44144,1 53647 63474,4 75325,3 T aäp t heå 684,4 751,2 858,8 1075,6 1334 1575,1 1667,6 1680,6 T ö nhaân 8707,3 10613,1 11716,7 13968,4 19377,8 27115,4 34098,1 38438,9 C aù t heå 18977,4 19703,7 20826,8 21983 23432,3 24956,5 27708,7 35205,8 Khu vöïc coù voán ÑT NN 31561,9 38877,8 48358,5 58514,5 71285 80261 92498,6 109216,5 Chæ soá phaùt trieån (% ; naêm tröôùc =100) T oång soá 114,2 113,8 112,5 111,6 117,5 114,6 114,8 116 KVKT t rong nöôùc 111,7 110,4 107,7 107,2 115,2 115,8 114,6 114,9 Ki nh t eá nhaø nöôùc 111,9 110,8 107,7 105,4 113,2 112,7 112,5 112,7 T rung öông 113,2 109,9 108,2 106 113,6 113 112,1 113 Ñò a phöông 109,3 112,7 106,9 104,3 112,6 112,1 113,3 112 KT ngoaøi quoác doanh 111,5 109,5 107,5 110,9 119,2 121,5 118,3 118,7 T aäp t heå 105,3 109,8 114,3 125,2 124 118,1 105,9 100,8 T ö nhaân 131,7 121,9 110,4 119,2 138,7 139,9 125,8 112,7 C aù t heå 104,3 103,8 105,7 105,6 106,6 106,5 111 127,1 Khu vöïc coù voán ÑT NN 121,7 123,2 124,4 121 121,8 112,6 115,2 118,1 Phụ lục 2.2 Maãu baûng ñieàu tra quaù trình thaønh laäp DN BẢNG HỎI ĐIỀU TRA QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. Kính gửi quý công ty. Với mục đích tìm hiểu về quá trình thành lập doanh nghiệp, các bước từ ý tưởng kinh doanh cho đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động và những ảnh hưởng của nó tới quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sau này. Kính mong quý ông (bà) cho biết ý kiến thông qua việc trả lời những câu hỏi dưới đây. 1. Xin ông (bà) cho biết công ty của ông (bà) thuộc loại hình nào? □ Cty TNHH □ Cty CP □ DNTN □ Cty Hợp danh □…………… 2. Năm thành lập…………………………………………………………………………… 3. Nghành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty của ông (bà) là gì? ………………………................................................................................................... 4. Số lao động của công ty ông (bà) hiện nay trong khoảng □ 5-9 □ 10-49 □ 50-199 □ 200-300 5. Xin ông (bà) cho biết trình độ chuyên môn của ông( bà) □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học □…………… 6. Xin ông (bà) cho biết việc chọn hàng hóa và dịch vụ mà ông (bà) đang kinh doanh bắt nguồn từ: □ Từ nghiên cứu nhu cầu thị trường. □ Từ công việc trước đây. □ Từ sở trường và niềm đam mê. □ Khác…………………………. 7. Ông (bà) đang kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ ban đầu khi khởi nghiệp? □ Có □ Không □ Cả hàng hóa, DV mới 8. Xin ông (bà) cho biết thứ tự các bước mà ông (bà) thực hiện khi khởi nghiệp (đánh số thứ tự từ 1 cho bước đầu tiên, đánh số 0 nếu không thực hiện) □ Chọn hàng hóa và DV □ Viết kế hoạch kinh doanh chi tiết □ Tìm hiểu thị trường tiêu thụ □ Tìm hiểu nguồn cung ứng NVL □ Nộp hồ sơ xin thành lập DN □ Nghiên cứu kênh phân phối □ Lập bảng tóm tắt khởi sự DN □ Tìm hiểu công nghệ sản xuất □ Bước khác …………….……………………………………………………….. 9. Theo ông (bà) bước nào quan trọng nhất trong những bước trên để khởi nghiệp thành công? ………………………………………………………………………………… 10. Chi phí cho văn phòng của công ty ông (bà) trong thời gian đầu chiếm tỷ lệ như thế nào trong tổng chi phí ? □ Nhỏ □ Trung bình □ Lớn □ Văn phòng tại nhà riêng 11. Theo ông (bà) tiêu chí nào quan trọng nhất cho một doanh nghiệp □ Lợi nhuận □ Thị phần □ khả năng thanh toán □ …………………......... 12. Xin ông (bà) cho biết điều khó khăn nhất trong quá trình khởi nghiệp của ông bà là gì? □ Vốn □ Kỹ thuật □ Quản lý □ Bán hàng □ …………………...…… 13. Công ty của ông (bà) có gặp tình trạng đơn hàng vượt quá khả năng sản xuất, cung ứng không? □ Có □ Không 14. Xin ông (bà) cho biết ông (bà) thường lập kế hoạch cho doanh nghiệp giai đoạn bao nhiêu năm? ……………………………………………………………………………………… . 15. Trong quá trình thành lập DN ông (bà) có nhận được sự trợ giúp nào từ các hiệp hội (như hiệp hội các DNVVN, chính quyền các cấp…) □ Không □ Có: Sự trợ giúp là……………….................................................. …………………………………………………………………………………….. 16. Ông (bà) có sử dụng luật sư, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp không? □ Có □ Không 17. Xin ông (bà) cho biết mức độ thuận lợi về đăng ký kinh doanh ở Việt Nam giai đoạn ông (bà) thành lập công ty. Mức độ từ 1 tới 7 Rất không thuận lợi Rất thuận lợi 1 2 3 4 5 6 7 18. Ông (bà đánh giá thế nào về thủ tục hành chính trong môi trường kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Rất không thuận lợi Rất thuận lợi 1 2 3 4 5 6 7 19. Ông bà đánh giá thế nào về hạ tầng giao thông nơi ông (bà) kinh doanh? Rất không tốt Rất tốt 1 2 3 4 5 6 7 20. Ông (bà) có ý kiến gì để giúp cho người khởi sự doanh nghiệp thành công. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Xin chân thành cảm ơn quý ông (bà) về sự giúp đỡ quý báu . Chúc quý ông (bà) sức khỏe, hạnh phúc và công ty luôn phát triển. Trân trọng. Phụ lục 2.3 Tổng hợp điều tra 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình lập nghiệp. Tieâu chí Soá caâu traû lôøi Tyû leä Cty TNHH 54 0.54 DNTN 37 0.37 Cty CP 9 0.09 1. Loaïi hình doanh nghieäp Khaùc 5-9 12 0.12 10-49 56 0.56 50-199 23 0.23 2. Soá lao ñoäng 200-300 9 0.09 Trung caáp 17 0.17 Cao ñaúng 19 0.19 Ñaïi hoïc 54 0.54 Treân ñaïi hoïc 3 0.03 3. Trình ñoä chuû doanh nghieäp Khaùc 7 0.07 Töø nghieân cöùu thò tröôøng 42 0.42 Töø coâng vieäc tröôùc ñaây 44 0.44 Töø Sôû tröôøng vaø nieàm ñam meâ 11 0.11 4. Lyù do choïn haøng hoaù, DV Khaùc 3 0.03 KD saûn phaåm ban ñaàu 51 0.51 Khoâng KD saûn phaåm ban ñaàu 2 0.02 5. Môû roäng maët haøng Caû SP ban ñaàu vaø SP môùi phaùt sinh 47 0.47 Choïn haøng hoaù, dòch vuï 85 0.85 Tìm hieåu thò tröôøng tieâu thuï 12 0.12 Noäp ñôn xin thaønh laäp DN Laäp baûng toùm taét khôûi söï DN 2 0.02 Vieát keá hoaïch kinh doanh Tìm hieåu nguoàn cung NVL Tìm hieåu keânh phaân phoái 1 0.01 Tìm hieåu coâng ngheä saûn xuaát 6. Böôùc ñaàu tieân khôûi nghieäp/ khoâng choïn böôùc naøy. Khaùc Choïn haøng hoaù, dòch vuï 31 0.31 Tìm hieåu thò tröôøng 53 0.53 Laäp baûng toùm taét khôûi söï DN 1 0.01 Vieát keá hoaïch kinh doanh chi tieát 6 0.06 7.Böôùc quan troïng nhaát trong khôûi nghieäp Tìm hieåu keânh phaân phoái 5 0.05 Tìm hieåu coâng ngheä 4 0.04 Lôùn 35 0.35 Trung bình 42 0.42 Nhoû 2 0.02 8. Chi phí cho vaên phoøng Vaên phoøng taïi nhaø rieâng 21 0.21 Lôïi nhuaän 53 0.53 Thò phaàn 42 0.42 Khaû naêng thanh toaùn 1 0.01 9. Tieâu chí quan troïng nhaát cuûa DN Khaùc 4 0.04 Voán 60 0.60 Kyõ thuaät 10 0.10 Quaûn lyù 2 0.02 Baùn haøng 14 0.14 10.Khoù khaên trong khôûi nghieäp Khaùc (maët baèng sx) 14 0.14 Töøng xaûy ra 60 0.60 11. Khoâng ñuû ñaùp öùng ñôn haøng Khoâng xaûy ra 40 0.40 Daøi haïn (>5 naêm) Trung haïn (2-5 Naêm) 52 0.52 Ngaén haïn (1 naêm) 42 0.42 12. Laäp keá hoaïch kinh doanh Khoâng laäp keá hoaïch 6 0.06 Coù söï trôï giuùp khi khôûi söï DN 43 0.43 13. Söï trôï giuùp Khoâng coù söï trôï giuùp 57 0.57 Coù söû duïng 32 0.32 14. Dòch vuï tö vaán Khoâng söû duïng 68 0.68 Thuaän lôïi 3 0.03 Trung bình 95 0.95 15. Ñaêng kyù kinh doanh Khoâng thuaän lôïi 2 0.02 Thuaän lôïi 5 0.05 Trung bình 94 0.94 16. Thuû tuïc haønh chính Khoâng thuaän lôïi 1 0.01 Toát 2 0.02 Trung bình 90 0.90 17. Haï taàng giao thoâng Toài 8 0.08 Phuï luïc 3.1 Baûng döï tính keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty Minh Hieáu trong 5 naêm. Ñôn vò tính 100,000 ñoàng. Döï tính hoaït ñoäng kinh doanh trong 5 naêm Năm 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % DOANH THU 3,000 100 6,000 100 9,000 100 15,000 100 22,000 100 Chi phí haøng baùn 900 30 1800 30 2700 30 4500 30 6600 30 LAÕI GOÄP 2,100 70,0 4.200 70,0 6.300 70,0 10.500 70,0 15.400 70,0 CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG KD Quaûng caùo/ xuùc tieán baùn haøng 300 10,0 600 10,0 900 10,0 1200 10,0 1500 10,0 Nghieân cöùu vaø phaùt trieån sp 15 0,5 15 0,3 23 0,3 30 0,3 37 0,3 Caùc moùn nôï/ caùc khoaûn phaûi traû 3 0,1 6 0,1 9 0,1 12 0,1 15 0,1 Cöôùc vaän chuyeån 12 0,4 24 0,4 36 0,4 48 0,4 60 0,4 Bảo hiểm 30 1,0 39 0,7 45 0,5 60 0,5 75 0,5 Baûo haønh 3 0,1 6 0,1 9 0,1 12 0,1 15 0,1 Nguyeân vaät lieäu khaùc 150 5,0 300 5,0 450 5,0 900 6,0 1050 4,7 Caùc chi phí khaùc 60 2,0 78 1,3 85 1,0 90 0,8 105 0,7 Chi phí vaên phoøng 90 3,0 120 2,0 135 1,5 150 1,3 250 1,1 Dòch vuï beân ngoaøi 30 1,0 60 1,0 90 1,0 120 1,0 150 1,0 Keá toaùn/ caùc dòch vuï phaùp lyù 30 1,0 45 0,8 67 0,8 72 0,6 75 0,5 Thu mua duïng cuï 45 1,5 90 1,5 135 1,5 180 1,5 225 1,5 Thu mua trang thieát bò 45 1,5 90 1,5 135 1,5 180 1,5 225 1,5 Ñieän thoaïi 15 0,5 30 0,5 45 0,5 60 0,5 75 0,5 Phuùc lôïi nhaân vieân 15 0,5 30 0,5 45 0,5 60 0,5 75 0,5 Caùc dòch vuï coâng coäng 15 0,5 30 0,5 45 0,5 60 0,5 75 0,5 Hoa hoàng baùn haøng 150 5,0 300 5,0 450 5,0 600 5,0 750 5,0 Tieàn coâng, tieàn luông 600 20,0 1200 20,0 1800 20,0 2900 19,0 4000 18,0 Toång chi phí 1.608 53,6 3.063 51,1 4.504 50,1 5.934 49,5 7.357 49,1 EBDIT* 492 16,4 1,137 19,0 1,796 20,0 2,466 20,6 3,143 21,0 Khaáu hao 120 4,0 180 3,0 240 2,7 300 2,5 360 2,4 EBIT** 372 12,4 957 16,0 1,556 17,3 2,166 18,1 2,783 18,6 Laõi tieàn vay 45 1,5 67 1,1 90 1,0 113 0,9 135 0,9 Laõi tröôùc thueá 327 10,9 890 14,8 1.466 16,3 2.053 17,1 2.648 17,7 Thueá thu nhaäp 114 3,8 378 6,3 573 6,4 773 6,4 975 6,5 Laõi roøng (loã) 213 7,1 512 8,5 893 9,9 2.580 10,7 5.173 11,1 *Laõi tröôùc khaáu hao, traû laõi ngaân haøng vaø thueá **Laõi tröôùc traû laõi ngaân haøng vaø thueá Phụ lục 3.2 các nguồn tài chính cho doanh nghiệp. Dạng Chi phí Điều kiện thanh toán Kích cỡ Điểm mạnh Điểm yếu Tiết kiệm cá nhân Không có phí Không Dễ dàng và rẻ Rủi ro bị mất Bạn bè và gia đình Thường có lãi suất tốt hoặc không LS Rất linh động Linh hoạt và có giá trị tốt nhất Có thể tạo ra xung đột Cầm cố nhà – Lần đầu hay lần hai 7-10% 10-21% trên giá trị khoản vay Rất lâu và linh động 80-100% + của giá trị của ngôi nhà Được cung cấp tín dụng dài hạn Ngôi nhà của bạn sẽ bị nguy hiểm trong trường hợp bạn mất khả năng thanh toán Nhà cung cấp Miễn phí +/-30 ngày Rẻ và không phải đảm bảo Ngắn hạn Chủ nhà thuê Cộng thêm vào phí thuê Cùng với điều kiện thuê Dành tiền mặt cho các tài sản mà bạn không thể mang đi được Khó có thể có; các tài sản có được thường chỉ tốt tại một địa điểm; khó có thể di dời Liên doanh góp vốn 25-40% 5-7 năm Có thể có được số lượng tiền lớn Khó kiếm; việc sở hữu bị chia sẻ Cầm cố thương mại 7-9% Thanh toán trong 25 năm; tất cả sẽ đến hạn trong 10 năm 75% giá trị Các đơn vị cho vay chuyên biệt (chuyên môn trong ngành, ôtô, các nhà môi giới kinh doanh, công nghệ cao, thiết bị chuyên dụng, máy vi tính, điện thoại, v.v....) 12-18% 5-7 năm Tùy theo Tiếp cận qua nhà cung cấp, người có động lực để bán thiết bị hay doanh nghiệp; các điều kiện thanh toán là tốt hơn so với ngân hàng Dịch vụ liên quan tới nợ có thể cao. Các công ty cho thuê 12-18% 5-7 năm Tùy theo Tương tự như trên Hiệp hội doanh 7-9% 7-20 năm Tùy theo Thời gian hoàn Quy trình có thể nghiệp nhỏ trả lâu nhất cho khoản vay . phức tạp Các công ty tài chính 14-30% 1-3 năm 50% vốn Có thể là một sự lựa chọn nếu như bạn không có nhiều. Tốn kém; điều kiện thế chấp khó khăn Các ngân hàng 15-21% 1-5 năm Nhìn chung ít tốn kém nhất. Điều kiện thế chấp Phuï luïc 3.3. Maãu chi tieát caùc haïng muïc cuûa baûn keá hoaïch kinh doanh 1. KE Á HOAÏC H T OÅNG QUAÙT . 1.1 Mu ïc t i eâu…………………………………………………………………………………….………………… . 1.2 Nhi eäm vuï…………………………………………………………………………………….…………… ... 1.3 Yeáu t oá ñeå t haønh coâng………………………………………………..…………………………… 2. T OÅNG QUAÙT VE À C OÂNG T Y. 2.1 Hì nh t höùc sôû höõu coâng t y………………………………………………..…………………… .. 2.2 T oång quan veà khôûi söï……………………………………………..……………………………… 2.3 Ñò a ñi eåm vaø caùc ñi eàu ki eän t huaän l ôïi ………………………………………………… 3. SAÛN PHAÅ M . 3.1 Mo â t aû saûn phaåm………………………………………………………………………………………… 3.2 So saùnh caïnh t ranh…………………………………………………………………………………… 3.3 Nguoàn nguyeân l i eäu…………………………………………………………………………………… 3.4 Xaùc ñò nh kyõ t huaät …………………………………………………….………….………………… .. 3.5 Mo â t aû saûn phaåm t rong t öông l ai …………………………..……………………………… 4. T OÅNG HÔÏP PHAÂN TÍC H T HÒ TR ÖÔØNG. 4.1 Phaân khuùc t hò t röôøng………….…………………………………… ………….…………………… 4.2 C hi eán l öôïc t hò t röôøng muïc ti eâu……………………………………………………………. 4.2 .1 Nhu caàu t hò t röôøng……………………………………………….………………………… 4.2 .2 Xu höôùng t hò t röôøng……………………………………………….…………………… . 4.2 .3 Mö ùc t aêng t röôûng cuûa t hò t röôøng………………………..……… .…………… .. 4.3 .1 Phaân t í ch ngaønh……………………………………………………………..……… .… .………… . 4.3 .1 Ngöôøi t ham gi a ngaønh…………………………………………………….…………… . 4.3 .2 Hì nh t höùc phaân phoái …………………………………………………..………………… . 4.3 .3 C aïnh t ranh vaø hì nh t höùc mua haøng………………………………………….. 4.3 .4 C aùc ñoái t huû caïnh t ranh chí nh…………………….…………………………… ... 5. T OÅNG HÔÏP C HIE ÁN L ÖÔÏC VAØ T HÖÏC T HI C HIE ÁN LÖÔÏC . 5.1 Xaùc l aäp gi aù t rò…………………………………………………………………………………………… 5.2 L ôïi t heá caïnh t ranh………………………………………………………….……………………… . 5.3 C hi eán l öôïc marketi ng………………………………………………..…………………………… 5.3 .1 Xaùc ñò nh vò t heá coâng t y…………………………………..……………………… ... 5.3 .2 C hi eán l öôïc gi aù caû……………………………………….………………………………… 5.3 .3 C hi eán l öôïc chi eâu t hò ………………………………..…………… .…………………… 5.3 .4 C hi eán l öôïc phaân phoái …………………….………..…… ....……………………… . 5.3 .5 C höông t rình market i ng………………………..………………………………… .. 5.4 Mu ïc t i eâu baùn haøng………………………………………………………………..………………… 5.4 .1 Döï baùo baù n haøng……………………………………………….… .…………………… . 5.4 .2 C höông t rình baùn haøng…………………………………….………………………… 5.5 L i eân keát chi eán l öôïc…………………………………………………….……… ..……………… ... 5.6 C aùc gi ai ñoaïn t höïc hi eän quan t roïng……………………………………………………. 6. T OÙM T AÉT QUAÛN LYÙ. 6.1 C ô caáu t oå chöùc………………………………………………………………………..……………… ... 6.2 Phaân chi a nhi eäm vuï……………………………………………………….…………………… ... 6.3 Sô ñoà nho ùm quaû n l yù………………………………………………………..…………………… .. 6.4 Keá hoaïch caù nhaâ n……………………………………………………………………………………. 7. KE Á HOAÏC H T AØI C HÍNH. 7.1 Nhöõng gi aû ñò nh quan t roïng…………………………………………………………………… 7.2 Nhöõng chæ soá t aøi chí nh cô baûn…………………………..………………………………… 7.3 Phaân t í ch ñi eåm hoøa voán…………………………………………..…………………………… . 7.4 L oã , l aõi cuûa döï aùn………………………………………………………………………………………… 7.5 Doøng t i eàn cuûa döï aùn…………………………………………………….………………………… .. 7.6 B aûng caân ñoái t hu chi cuûa döï aùn……………………………….………………………… . 7.7 C aùc t yû soá ki nh doanh……………………………………………………………..……………… .. HEÁT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam.pdf
Luận văn liên quan