Luận văn Mô phỏng điều chế DMT trong ứng dụng ADSL

Kể từ lúc máy vi tính lần đầu tiên được phát minh cho đến nay chưa được một thế kỷ,nhưng sự phát triển mạnh mẽ và những ứng dụng của máy vi tính vào các lĩnh vực trong sống là một thực tế không thể chối cãi.Thế giới ngày nay chúng ta sống là một thế giới tự động hoá và số hoá trong mọi lĩnh vực.Cuộc sống của nhân loại dựa vào các máy vi tính nhiều hơn thì nhu cầu trao đổi thông tin,liên lạc càng trở nên bức thiết hơn bao giờ: từ hai máy tính kết nối với nhau ban đầu nhanh chóng có nhiều máy tính kết nối với nhau và mạng máy tính ra đời để đáp ứng nhu cầu này.Có rất nhiều tiêu chuẩn,kỹ thuật công nghệ để tạo nên mạng máy tính và XDSL là công nghệ có các kỹ thuật DSL,cung cấp một giải pháp cho phép trao đổi thông tin giữa các máy tính với tốc độ cao mà chi phí đầu tư thấp khi so sánh với các giải pháp kỹ thuật khác.Công nghệ XDSL ra đời với các ưu điểm vượt trội đã nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Luận văn này cung cấp một kiến thức khái quát về mạng viễn thông .Đồng thời đưa ra một cái nhìn tổng quan về công nghệ XDSL và đặc điểm của các kỹ thuật mà công nghệ này có.Dựa trên nền tảng kiến thức đó,chỉ ra lý do mà công nghệ XDSL được nhanh chóng chấp nhận trong thực tiễn trên toàn thế.Và cuối cùng là phần mô phỏng quá trình điều chế DMT trong phần mềm matlab để kiểm tra lý thuyết đã trình bày,có sử dụng mã sửa lỗi Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 Lời nói đầu 3 Chương I:Tổng quan về XDSL và ADSL 4 Chương II:Các lý do để chọn truy cập thông qua công nghệ XDSL 21 Chương III:Phương pháp điều chế QAM 26 Chương IV:Phương pháp điều chế DMT trong kỹ thuật ADSL 33 Chương V:Mã Reed Solomon 41 Chương VI:Điều chế-mã xoắn 50 Kết quả mô phỏng 63 Phụ lục Các thuật ngữ sử dụng trong đồ án và các tài liệu tham khảo Các file mô phỏng

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Mô phỏng điều chế DMT trong ứng dụng ADSL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ XDSL VAØ ADSL XDSL laø thuaät ngöõ chung cho taát caû caùc coâng ngheä kyõ thuaät truy xuaát toác ñoä cao coù teân laø ñöôøng truyeàn thueâ bao soá DSL-“digital subscriber lines”.Trong ñoù phaân laøm 2 kyõ thuaät chính laø ADSL vaø SDSL;beân caïnh ñoù coøn coù caùc kyõ thuaät khaùc nhö HDSL,VDSL,HDSL2,RADSL-Rate Adaptive Digital Subscriber line-... Caùc kyõ thuaät mang teân DSL xöû duïng caùc phöông phaùp ñieàu cheá phöùc taïp-“sophisticated modulation schemes”- ñeå ñöa döõ lieäu truyeàn treân caùc ñöôøng daãn baèng ñoàng-“copper wires”- :truyeàn ñoàng thôøi POTS-“Plain Old Telephone Services”- vaø döõ lieäu soá treân ñöôøng daây coù saün vôùi toác ñoä môùi so vôùi ISDN hay modem quay soá.Kyõ thuaät naøy ñoâi khi coøn ñöôïc xem laø kyõ thuaät “chaëng cuoái”-“last mile technologies”-vì chuùng chæ ñöôïc söû duïng cho caùc keát noái töø moät traïm chuyeån maïch ñieän thoaïi hoaëc toång ñaøi noäi haït-“telephone switching station”-ñeán moät hoä gia ñình hoaëc ñeán moät traïm chuyeån maïch khaùc.XDSL cuõng gaàn töông töï nhö ISDN-Integrated Services Digital Network-vì caû hai ñieàu hoaït ñoäng treân caùc ñöôøng daây ñieän thoaïi baèng ñoàng,POTS-Plain Old Telephone Service-vaø caû hai ñoøi hoûi moät khoaûng caùch ngaén ñeán traïm phaân phoái(thöôøng nhoû hôn 2,000 feet).Nhöng XDSL coù toác ñoä truyeàn taûi döõ lieäu nhanh hôn,32Mbps ñoái vôùi vieäc taûi leân vaø töø 32Kbps ñeán hôn 1Mbps cho vieäc taûi xuoáng. XDSL coù theå phaân bieät thaønh 2 nhoùm laø XDSL ñoái xöùng vaø XDSL khoâng ñoái xöùng.XDSL ñoái xöùng laø caùc kyõ thuaät truyeàn maø toác ñoä taûi leân gioáng vôùi toác ñoä taûi xuoáng nhö SDSL,HDSL.Ngöôïc laïi XDSL khoâng ñoái xöùng laø caùc kyõ thuaät truyeàn taûi maø toác ñoä taûi leân khaùc vôùi toác ñoä taûi xuoáng nhö ADSL,VDSL. Caùc öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa kyõ thuaät DSL: Öu ñieåm: -Vöøa coù theå goïi ñieän thoaïi vöøa keát noái internet treân cuøng moät ñöôøng truyeàn. -Keát noái Internet vôùi toác ñoä cao hôn (khoaûng 1.5Mb) so vôùi caùc modem thoâng thöôøng(56Kb). -Kyõ thuaät XDSL khoâng ñoøi hoûi phaûi thieát keá moät ñöôøng truyeàn rieâng bieät,coù theå söû duïng ñöôøng daây dieän thoaïi thoâng thöôøng.Do ñoù kyõ thuaät naøy veà maët kinh teá coù tính khaû thi raát cao. Nhöôïc ñieåm: -Vì XDSL laø moät kyõ thuaät nhaïy vôùi khoaûng caùch neân moät keát noái DSL seõ laøm vieäc toát hôn,oån ñònh hôn vôùi toác ñoä cao hôn neáu ôû gaàn böu ñieän(nhaø cung caáp dòch vuï) so vôùi moät keát noái XDSL khaùc maø ôû xa böu ñieän. -XDSL coøn laø kyõ thuaät bò giôùi haïn veà khoaûng caùch so vôùi nhaø cung caáp,neân khoâng phaûi nôi naøo cuõng coù theå thieát laäp moät keát noái DSL.Ñaây laø nhöôïc ñieåm lôùn cuûa kyõ thuaät naøy.Nhöôïc ñieåm naøy cuõng khoâng khoù khaéc phuïc:trieån khai theâm caùc traïm chuyeån tieáp DLC-Digital Loop Carrier-. Kyõ thuaät Baêng taàng Toác ñoä taûi leân/xuoáng ISDN 2B1Q 10Hz-50kHz 144kbps ADSL over POTS 25.875kHz-1.104Mhz 640kbps/8Mbps ADSL over ISDN 138kHz-1.104Mhz 640kbps/8Mbps HDSL 2B1Q(3 caëp) 0.1kHz-196kHz 2Mbps HDSL 2B1Q(2 caëp) 0.1kHz-292kHz 2Mbps HDSL CAP (1caëp) 0.1kHz-485kHz 2Mbps SDSL 10kHz-500kHz 192kbps ñeán 2.3Mbps VDSL 300kHz-10/20/30Mhz töø 24/24 ñeán 36/36 so vôùi cheá ñoä SDSL Thoâng soá tham khaûo cuûa moät soá kyõ thuaät (Hình 1.1) Nhieàu daïng kyõ thuaät cuûa coâng ngheä XDSL nhö ADSL,HDSL,SDSL… ñeå ñaùp öùng töøng lónh vöïc,caùc nhoùm nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng.Caùc kyõ thuaät naøy coù caùc ñieåm duøng ñeå phaân bieät laãn nhau: .Veà toác ñoä truyeàn taûi:soá löôïng döõ lieäu ñöôïc truyeàn hoaëc nhaän trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. .Maõ hoaù treân ñöôøng daây-“line code”-: caùch ñeå maõ hoaù thoâng tin,döõ lieäu vaø truyeàn ñi treân ñöôøng daây. .Soá löôïng ñöôøng daây truyeàn taûi:moät caëp daây xoaén hay hai caëp daây. .Khoaûng caùch toái ña: chieàu daøi töø toång ñaøi,traïm ñeán nôi thueâ bao lôùn nhaát maø coøn khaû naêng phuïc hoài laïi döõ lieäu,ño baèng met hoaëc feet. Vieäc trieån khai XDSL coù nhöõng khoù khaên,phuï thuoäc vaøo chaát löôïng vaø caáu truùc thieát keá cuûa maïng.Coù hai phöông phaùp ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng ñöôøng daây laø “single-ended” vaø “double-ended”.Phöông phaùp single-ended ñoøi hoûi thieát bò kieåm tra ñaët taïi böu ñieän-CO- hoaëc töø traïm chuyeån tieáp-DLC,Digital Loop Carrier-.Double ended thì ñoøi hoûi thieát bò kieåm tra ñaët caû hai nôi laø böu ñieän vaø nôi thueâ bao.Baát cöù ñöôøng truyeàn naøo cuõng coù nhieãu treân tín hieäu,ñöôïc xem laø yeáu toá tieâu cöïc ñoái vôùi chaát löôïng cuûa dòch vuï.Nhieãu laø nhöõng tín hieäu khoâng mong muoán xuaát hieän treân tín hieäu caàn truyeàn,laøm giaûm khaû naêng doø ra möùc tín hieäu nhoû nhaát cuûa tín hieäu töông töï taïi thieát bò giaûi ñieàu cheá,gaây ra tyû leä loãi caùc bit ñöôïc giaûi maõ cao hôn so khi khoâng coù nhieãu.Ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng ñöôøng daây thöôøng döïa vaøo caùc yeáu toá : -Caûm khaùng ñöôøng daây-loadcoil-:Caûm khaùng ñöôøng daây ñöôïc theâm vaøo caùc ñöôøng daây cuûa thueâ bao daøi hôn 18,000feet(khoaûng 5,4 ñeán 6Km) ñeå caûi thieän chaát löôïng tín hieäu thoaïi baèng caùch laøm phaúng laïi khoaûng taàn soá duøng cho keânh thoaïi.Nhöng caûm khaùng ñöôøng daây laïi aûnh höôûng leân caùc dòch vuï XDSL,noù laøm heïp baêng thoâng,ñieàu naøy seõ laøm giaûm dung löôïng cuûa keânh.Vieäc loaïi boû dung khaùng cuûa ñöôøng daây laø khoâng khaû thi vì seõ daãn ñeán moät chi phí raát cao maø khoâng ñem laïi hieäu quaû roõ reät. -Ñoä daøi cuûa ñöôøng daây:Ñaùnh giaù chính xaùc chieàu daøi cuûa ñöôøng daây laø baét buoäc,vì ñieàu naøy quyeát ñònh khaû naêng hoã trôï ñoái vôùi dòch vuï XDSL.Toác ñoä truyeàn taûi cuûa dòch vuï tyû leä nghòch vôùi chieàu daøi ñöôøng daây.Beân caïnh ñoù kích côõ cuûa ñöôøng daây cuõng raát quan troïng:ví duï nhö khoaûng caùch hieäu quaû cuûa loaïi daây 26AWG chæ baèng 2/3 khoaûng caùch cuûa loaïi daây 24AWG.Ñeå xaùc ñònh chieàu daøi ñöôøng daây,phöông phaùp ño dung khaùng giöõa 2 daây tip vaø ring-tip to ring capacitance measurements- cuûa ñöôøng daây ñöôïc söû duïng:khoaûng 0.083µF/mile. -Nhieãu xuyeân keânh,ñònh tính loãi kim loaïi vaø caân baèng chieàu daøi-crosstalk, metallic fault, and longitudinal balance-:Nhieãu xuyeân keânh xuaát hieän khi caùc boù daây truyeàn daãn ôû caïnh nhau,lôùp voû boïc khoâng ñuû daày vaø do dung khaùng cuûa ñöôøng daây.Ñaây ñöôïc xem laø suy hao chính trong heä thoáng XDSL ngaøy nay.Ñöôïc chia laøm 2 loaïi laø nhieãu xuyeân keânh gaàn-NEXT,Near End Cross Talk- vaø nhieãu xuyeân keânh xa-FEXT,Far End Cross Talk-.Nhieãu xuyeân keânh gaàn xuaát hieän khi tín hieäu ñang truyeàn ñi ôû keânh naøy aûnh höôûng leân tín hieäu ñang ñöôïc nhaän taïi cuoái caùp cuûa keânh khaùc,ñaây laø nhieãu chuû yeáu coù aûnh höôûng lôùn ñeán chaát löôïng cuûa kyõ thuaät XDSL,ñaëc bieät laø ñoái vôùi doøng taûi xuoáng cuûa ADSL(ôû kyõ thuaät VDSL nhieãu FEXT laø ñaùng keå).Nhieãu xuyeân keânh xa xuaát hieän khi tín hieäu phaùt ôû ñaàu cuoái beân kia-“far-end signal”-aûnh höôûng leân tín hieäu ñang ñöôïc nhaän ôû gaàn cuoái caùp-“near end”-.Nhieãu xuyeân keânh xa ít aûnh höôûng hôn vì tín hieäu gaây nhieãu seõ bò suy hao daàn khi truyeàn trong ñöôøng daây.Nhieãu xuyeân keânh goàm coù nhieãu taïi taàn soá 200kHz(taùc ñoäng leân caùc dòch vuï 2B1Q DSL nhö ISDN,MDSL,SDSL,HDSL) vaø nhieãu ôû caùc taàn soá ñeán 1.1MHz(taùc ñoäng maïnh nhaát leân toác ñoä cuûa dòch vuï ADSL) .Möùc ñoä nhieãu xuyeân keânh tyû leä thuaän vôùi taàn soá treân baêng thoâng. Giaûi thích veà nhieãu xuyeân keânh (Hình 1.2) Thoâng thöôøng taïi nôi xuaát hieän nhieãu xuyeân keânh gaàn thì aûnh höôûng cuûa nhieãu xuyeân xa khoâng ñaùng keå ñoái vôùi caùc ñöôøng daây daøi treân 500m.Nhö ñaõ bieát nhieãu xuyeân keânh gaàn NEXT aûnh höôûng nhieàu hôn so vôùi nhieãu xuyeân keânh xa,nhöng nhieãu xuyeân keânh gaàn coù theå khaéc phuïc ñöôïc baèng caùch söû duïng phöông phaùp truyeàn song coâng-“duplex scheme”-maø khoâng truyeàn hoaëc nhaän taïi cuøng moät thôøi ñieåm treân cuøng moät taàn soá.Tuy nhieân phöông phaùp naøy seõ gaëp phaûi nhöõng vaán ñeà khaùc,ñoøi hoûi phaûi söû duïng maïch khöû doäi-“echo cancellation”-.Nhieãu xuyeân keânh gaàn khoâng phuï thuoäc vaøo chieàu daøi ñöôøng daây,nhöng laïi phuï thuoäc vaøo taàn soá:nhieãu xuyeân keânh gaàn taêng khoaûng 15dB ñoái vôùi moãi 10Kherzt. Haøm truyeàn coâng suaát-“power transfer function”-cuûa nhieãu xuyeân keânh gaàn ñöôïc moâ taû nhö sau: vôùi laø haøm truyeàn coâng suaát nhieãu xuyeân keânh gaàn laø haèng soá phuï thuoäc vaøo loaïi caùp,daây daãn söû duïng;ñoái vôùi caëp caùp xoaén-“twisted pair cable”- neáu nhieãu xuyeân keânh 57dB taïi taàn soá 80Khz thì =2,7925*10/Khz.Heä soá naøy ñoái vôùi n nguoàn nhieãu xuyeân keânh “cross talkers”laø: vôùi K laø heä soá nhieãu xyeân keânh gaàn ñoái vôùi n nguoàn nhieãu xuyeân keânh K laø heä soá nhieãu xuyeân keânh gaàn ñoái vôùi moät nguoàn Töø haøm truyeàn coâng suaát cuûa nhieãu xuyeân keânh gaàn,ta coù coâng thöùc cuûa maät ñoä phoå coâng coâng suaát-PSD,Power Spetral Density”- ñoái vôùi nhieãu xuyeân keânh gaàn laø: vôùi PSD:laø maät ñoä phoå coâng suaát cuûa nhieãu xuyeân keânh gaàn PSD:laø maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu gaây nhieãu-“disturbing signal”- Vaäy maät ñoä phoå coâng suaát nhieãu xuyeân keânh gaàn toång laø: vôùi PSD laø maät ñoä phoå coâng suaát cuûa nguoàn nhieãu thöù i Nhieãu xuyeân keânh xa FEXT,nhìn cung thì khoâng ñaùng keå nhöng trong vaøi tröôøng hôïp thì noù trôû neân quan troïng:khi chieàu daøi ñöôøng daây ngaén hôn 500m; khi nhieãu xuyeân keânh gaàn ñöôïc loaïi boû hoaøn toaøn baèng phöông phaùp truyeàn song coâng thích hôïp vaø khi truyeàn trong heä thoáng baát ñoàng boä.Caùc ñaëc tính cuûa nhieãu xuyeân keânh xa khaù töông töï nhö nhieãu xuyeân keânh gaàn.Söï khaùc bieät chính laø nhieãu xuyeân keânh xa thay ñoåi theo tín hieäu truyeàn vaø phuï thuoäc vaøo chieàu daøi ñöôøng daây:nhieãu xuyeân keânh xa taêng 10dB ñoái vôùi moãi 10Km chieàu daøi daây vaø taêng 20dB ñoái vôùi moãi 10Khz. vôùi K: laø haèng soá treân 1/(km*khz),ñoái vôùi 1 mguoàn gaây nhieãu K=2,6248*101/(km*khz) l: chieàu daøi ñöôøng daây :haøm gheùp coâng suaát -“power coupling function”-cuûa nhieãu xuyeân keânh xa Vaø haøm moät ñoä phoå coâng suaát laø: vôùi PSD:laø maät ñoä phoå coâng suaát cuûa nhieãu xuyeân keânh xa PSD:laø maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu gaây nhieãu :laø haøm truyeàn coâng suaát cuûa keânh-“power transfer function of channel(wire pair)”- Tuy nhieân keát quaû cuûa coâng thöùc treân thöôøng cho keát quaû cao hôn so vôùi giaù trò nhieãu tìm ñöôïc töø thöïc teá,do döïa treân giaû thuyeát tröôøng hôïp teä nhaát laø toaøn boä chieàu daøi daây seõ gaây ra nhieãu xuyeân keânh xa.Moät coâng thöùc khaùc duøng ñeå xaùc ñònh maät ñoä phoå coâng suaát cuûa nhieãu xuyeân keânh xa döïa treân caùc “chieàu daøi gheùp khaùc”-“different coupling length”. vôùi J:laø soá löôïng nhoùm gaây nhieãu(cuøng ñoä daøi gheùp-“coupling length”- vaø cuøng PSD n:soá löôïng nguoàn gaây nhieãu-“disturber”-trong nhoùm j d: chieàu daøi gheùp cuûa nhoùm j,ñôn vò laø km Coâng thöùc naøy ñaëc bieät thích hôïp cho vieäc öôùc tính maät ñoä phoå coâng suaát cho caùc ñöôøng daây ñaõ bieát caáu hình. Beân caïnh ñoù vieäc ñaùnh giaù loãi kim loaïi cuõng raát quan troïng.Chaát löôïng chung cuûa maïng-“outside plant”-seõ ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùc tham soá chuaån tip to ring(T-R),tip to ground(T-G),ring to ground(R-G),ñieän aùp moät chieàu,ñieän aùp xoay chieàu,ñieän trôû,ñieän dung.Coøn vieäc xaùc ñònh ñoä caân baèng chieàu daøi duøng ñeå ñaûm baûo möùc ñoä phaân phoái hieäu quaû cuûa dòch vuï ADSL . -Nhieãu do caùc nhaùnh reõ-“brigde tap”-:brigde tap laø caùc nhaùnh reõ noái vaøo ñöôøng truyeàn chính giöõa thueâ bao vaø toång ñaøi.D9oái vôùi loaïi nhieãu naøy thì khoâng xaùc ñònh ñöôïc giôùi haïn,xuaát hieän khi noái moät caùp vôùi ñöôøng daây truyeàn taûi hay caùc môû roäng ôû phía thueâ bao.Khaû naêng xuaát hieän nhieãu do caùc nhaùnh reõ treân ñöôøng daây thì khoâng quan troïng baèng chieàu daøi cuûa caùc môû roäng ñöôïc keát noái vaøo.Vì chieàu daøi cuûa caùc môû roäng seõ quyeát ñònh ñeán nhöõng suy hao treân ñöôøng daây söû duïng kyõ thuaät XDSL.Khoaûng caùch 1.300feet ñöôïc xem laø khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán chaát löôïng cuûa kyõ thuaät XDSL.chieàu daøi naøy coøn phuï thuoäc vaøo töøng kyõ thuaät cuï theå,caùc kyõ thuaät nhö HDSL,VDSL,ISDN coù theå chòu ñöôïc chieàu daøi toái ña laø 6.000feet.Ñoái vôùi kyõ thuaät ADSL,chieàu daøi naøy laø khoâng giôùi haïn;nhöng seõ aûnh höôûng ñeán baêng thoâng vaø toác ñoä cuûa kyõ thuaät naøy. Nguyeân nhaân gaây nhieãu bridge tap (Hình 1.3) Beân caïnh caùc nhieãu treân coøn coù nhieãu do soùng cao taàn RFU-Radio Frequency Interference-,nhieãu do caûm öùng-“inductive noise”-,nhieãu do xung-“impilse noise”-. A\\Caùc thieát bò caàn thieát ñeå laäp moät keát noái XDSL: ØThieát bò thu phaùt-“transceiver”-: haàu heát moïi ngöôøi ñeàu goïi thieát bò thu phaùt DSL naøy laø “modem DSL”,thuaät ngöõ chuyeân moân cuûa thieát bò naøy laø thieát bò truyeàn phaùt ñöôøng truyeàn thueâ bao soá baát ñoái xöùng taïi nôi thueâ bao - ATU R , “ADSL Transmission Unit at the customer premises”-ñaây laø nôi maø döõ lieäu töø maùy tính cuûa ngöôøi duøng keát noái vôùi ñöôøng truyeàn thueâ bao soá.Thieát bò naøy coù theå keát noái vôùi caùc thieát bò khaùc cuûa ngöôøi duøng baèng nhieàu caùch nhö keát noái qua USB hay “10 base T-Ethernet”.Caùc thieát bò naøy thöôøng laø caùc thieát bò ñôn giaûn ñoái vôùi ngöôøi duøng,nhöng trong caùc keát noái daønh cho kinh doanh,thöông maïi thieát bò naøy thöôøng keát hôïp vôùi caùc boä ñònh tuyeán maïng-“network router”,caùc boä chuyeån maïch maïng-“network switch”-,hoaëc caùc thieát bò khaùc cuûa maïng.Thieát bò naøy taïi nôi cung caáp caùc thueâ bao DSL ñöôïc goïi laø ATU C-“ADSL Transmission Unit at the network end”-. ØDSLAM-“Digital Subscriber Line Access Multiplexer”-:Ñaây laø moät thieát bò ñaët taïi nhaø cung caáp truy caäp DSL.Thieát bò naøy keát noái vôùi nhieàu thueâ bao khaùc roài taäp trung caùc keát noái ñoù vaøo moät keát noái duy nhaát ñeán maïng Internet,keát noái naøy coù dung löôïng khaù lôùn.Nhìn chung DSLAM laø thieát bò khaù linh hoaït vaø coù theå hoã trôï nhieàu daïng DSL trong moät böu ñieän, caùc giao thöùc,caùc phöông phaùp ñieàu cheá khaùc nhau trong cuøng moät ñöôøng truyeàn thueâ bao soá nhö CAP,DMT…Thieát bò naøy coøn coù caùc chöùc naêng khaùc laø caáp phaùt caùc tuyeán-“routing”- hay caùc ñòa chæ IP ñoäng-“dynamic IP address”-cho caùc thueâ bao truy caäp ñeán.DSLAM taïo moät khaùc bieät lôùn giöõa caùc thueâ bao duøng ADSL vaø thueâ bao duøng modem caùp -“cable modem”-.Ñoái vôùi caùc thueâ bao söû duïng modem caùp toác ñoä keát noái cuûa moät thueâ bao phuï thuoäc vaøo soá löôïng thueâ bao truy caäp taïi thôøi ñieåm ñoù:toác ñoä cuûa caùc thueâ bao ñang truy caäp seõ giaûm khi coù moät thueâ bao môùi tham gia truy caäp.Ñoái vôùi caùc thueâ bao söû duïng ADSL,DSLAM cung caáp moät keát noái nhaát ñònh toaøn cho boä caùc thueâ bao truy caäp ñeán maø khoâng döïa treân soá löôïng thueâ bao ñang truy caäp: caùc thueâ bao ñang truy caäp seõ khoâng bò aûnh höôûng khi moät thueâ bao môùi tham gia truy caäp.Ñieàu naøy chæ ñuùng cho ñeán khi soá löôïng thueâ bao truy caäp ñeán DSLAM baét ñaàu vöôït quaù dung löôïng toái ña cuûa keát noái ñôn töø DSLAM ñeán maïng Internet. B\\Ñöôøng truyeàn thueâ bao baát ñoái xöùng-ADSL: Thuaät ngöõ ADSL vieát taét cuûa töø Asymmetric Digital Subscriber Line,laø moät daïng cuûa kyõ thuaät XDSL.Ñaây laø kyõ thuaät cho pheùp truyeàn nhieàu döõ lieäu hôn treân ñöôøng daây ñieän thoaïi saün coù vì ban ñaàu ñöôïc phaùt trieån daønh cho caùc coâng ty ñieän thoaïi muoán cung caáp öùng duïng truyeàn hình theo yeâu caàu-“video on demand application”- .Trong thöïc teá ADSL hoã trôï toác ñoä taûi xuoáng leân ñeán 1.5Mbps cho ñeán 8(hoaëc 9Mbps) vaø toác ñoä taûi leân töø 16Kbps ñeán 640Kbps;nhanh hôn nhieàu laàn so vôùi caùch truy caäp baèng modem töông töï 56k hay caùc öùng duïng cuøng loaïi cuûa ISDN 128k.ADSL laø moät kyõ thuaät truyeàn khoâng ñoái xöùng coù theå hoã trôï töø 1 ñeán 254 ñòa chæ IP.Kyõ thuaät naøy phaùt trieån nhanh choùng nhôø coù nhieàu öu ñieåm vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa haàu heát ngöôøi truy caäp Internet treân toaøn theá giôùi: nhu caàu nhaän,taûi thoâng tin xuoáng-truy caäp Internet,truyeàn hình theo yeâu caàu,mua haøng taïi nhaø,truy caäp maïng cuïc boä…- nhieàu hôn nhu caàu ñöa thoâng tin leân maïng.Tieâu chuaån cuûa kyõ thuaät ADSL ñoái vôùi ANSI laø T1.413 vaø ñoái vôùi ITU laø G.992.1 . Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ADSL: Naêm Kyõ thuaät Chuù thích 1992 ADSL CAP 1995 ADSL(T1.413) DMT,8/1Mbps 1998 ADSL(T1.413 issue2) ATM 1999 ADSL Heavy&Lite (G.992.1& .2) Lite vaän haønh-“driven”- treân UAWG-Universal ADSL Working Group- 2003 ADSL2(G.992.3) vaø ADSL2+(G.992.5) 24/1Mbps 200x ADSL++??? - Caùc chuaån XDLS theo thôøi gian ADSL laø kyõ thuaät truy caäp baêng thoâng roäng vôùi toác ñoä cao phuø hôïp vôùi maïng Internet vaø Intranet,kyõ thuaät naøy truyeàn taûi ñoàng thôøi gioïng noùi(cuûa ñieän thoaïi) vaø döõ lieäu treân 1 caëp ñöôøng daây maø khoâng bò giaùn ñoaïn.ADSL söû duïng phöông phaùp gheùp keânh chia theo taàn soá-FDD, “Frequency Division Duplexing” ñeå truyeàn tín hieäu.Coù 2 phöông phaùp ñieàu cheá chuû yeáu trong kyõ thuaät ADSL laø DMT-Discrete Multitone-vaø CAP-Carrierless Amplitude Phase-.Trong ñoù phöông phaùp DMT ñöôïcxem laø phöông phaùp ñieàu cheá tieâu chuaån vaø ñöôïc caùc toå chöùc tieâu chuaån quoác teá coâng nhaän.Ngöôïc laïi CAP laø phöông phaùp ñieàu cheá ít phoå bieán,chæ duøng trong moät vaøi heä thoáng ADSL.Trong DMT,caùc tín hieäu gioïng noùi,fax söû duïng taàn soá töø 4kHz trôû xuoáng,döõ lieäu caàn truyeàn taûi seõ söû duïng taàn töø 25,875kHz ñeán 1.104MHz,khoaûng taàn soá naøy tieáp tuïc ñöôïc chia laøm 2 phaàn:moät phaàn daønh cho döõ lieäu taûi leân töø 25,875kHz ñeán 138kHz vaø moät phaàn daønh cho döõ lieäu taûi xuoáng töø 160 kHz ñeán 1104kHz.Trong ñoù keânh phuï thöù 33 ñeán keânh phuï thöù 256 daønh cho doøng taûi xuoáng vaø keânh phuï thöù 7 ñeán keânh phuï thöù 32 daønh cho doøng taûi leân;keânh phuï ñaàu tieân daønh cho tín hieäu thoaïi,keânh phuï thöù 2 ñeán keânh phuï thöù 5 duøng laøm khoaûng an toaøn-“band guard”-.Moãi keânh phuï roäng 4.125kHz vaø mang töø 2 ñeán 15bit(Rate adaptive DSL). bit (Hình 1.4). Baêng thoâng cuûa kyõ thuaät ADSL. Ñeå laäp moät keát noái ADSL,ngoaøi caùc thieát bò treân coøn caàn moät thieát bò duøng ñeå loïc,taùch tín hieäu-“micro filter”-hay coøn goïi laø POTS splitter.Thieát bò naøy caàn coù ñeå taùch tín hieäu ADSL gaây nhieãu tín hieäu gioïng noùi treân ñieän thoaïi vaø trieät hoaøn toaøn tín hieäu ADSL phaûn xaï laïi.Thieát bò naøy thöïc chaát goàm moät boä loïc taàn soá cao-LPF,“Low Pass Filter”-vaø moät boä loïc taàn soá thaáp -HPF,”High Pass Filter”-.Thieát bò naøy keát noái ñieän thoaïi vôùi ñöôøng truyeàn ADSL vaø keát noái chính noù vôùi caùc thieát bò soá qua modem ADSL.Thoâng thöôøng caùc modemADSL coù tích hôïp caû boä loïc taùch naøy. Nguyeân lyù cuûa modem ADSL (Hình 1.5) ADSL laø kyõ thuaät nhaïy vôùi khoaûng caùch,toác ñoä phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch keát noái vôùi nhaø cung caáp vaø kích côõ cuûa ñöôøng daây.Ñaùng löu yù nhaát laø khi khoaûng caùch keát noái caøng xa thì chaát löôïng cuûa tín hieäu seõ giaûm daãn ñeán toác ñoä keát noái seõ giaûm theo. Toác ñoä cuûa kyõ thuaät ADSL theo khoaûng caùch vaø tieát dieän daây Toác ñoä (Mbps) Tieát dieän daây (AWG) Khoaûng caùch (feet) Ñöôøng kính (mm) Khoaûng caùch (Km) 1.5-2 24 18,000 0.5 5.5 1.5-2 26 15,000 0.4 4.6 6.1 24 12,000 0.5 3.7 6.1 26 9,000 0.4 2.7 AWG:American Wire Gauge ØCaùc öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa ADSL: .Öu ñieåm: -Keát noái vôùi toác ñoä cao,ñöa ra khaùi nieäm “always-on”-:keát noái 24/24 vôùi Internet -Taän duïng ñöôïc cô sôû haï taàng coù saün,duøng song song,ñoàng thôøi vôùi PSTN:vöøa keát noái Internet vöøa coù theå ñieän thoaïi.Khoâng ñoøi hoûi chi phí cao ñeå ñaàu tö,caùc thieát bò hoã trôï hieän ñaïi vaø coù tính caïnh tranh,vaän haønh oån ñònh.Ñaây laø öu ñieåm chính laøm cho giaù thaønh cuûa ADSL thaáp hôn vaø haáp daãn hôn. -Giaù cöôùc haøng thaùng coá ñònh -Coù tính baûo maät,coù nhieàu dòch vuï. -Khoâng bò aûnh höôûng bôûi ñöôøng daây nhaø laân caän. -Thích hôïp cho caùc truy caäp maïng taïi nhaø vaø caùc doanh nghieäp thöông maïi nhoû. .Nhöôïc ñieåm: -Thieáu tính phoå bieán,khoâng phaûi nôi naøo cuõng coù theå duøng ñöôïc ADSL. -Toác ñoä keát noái khoâng oån ñònh,tuyø thuoäc vaøo thôøi ñieåm trong ngaøy.Haïn cheá chính laø toác ñoä coøn phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch keát noái,chieàu daøi toái ña cho pheùp khoaûng 5.5 ñeán 6 km.Ñaëc bieät laø toác ñoä taûi leân khaù thaáp. -Caùc vaán ñeà caøi ñaët,phaùt sinh khi söû duïng khoâng ñôn giaûn ñeå khaéc phuïc -Hoã trôï TV/video keùm. -Khoâng thích hôïp vôùi vieäc thöông maïi kinh doanh qui moâ lôùn. Cho ñeán hieän nay tieâu chuaån cô baûn cuûa ADSL duøng chuaån G.992.1.Tieâu chuaån naøy ñöôïc öùng duïng roäng raõi treân toaøn theá giôùi.Kyõ thuaät naøy ñöôïc caûi tieán lieân tuïc:hieän nay coøn tích hôïp theâm FEC-Forward Error Correct- chuû yeáu laø Reed Solomon,thaäm chí caû phöông phaùp maõ maét caùo nhaèm caûi thieän toác ñoä vaø ñoä tin caäy.ADSL coù nhieàu bieán theå: .\> ADSL2 (G.992.3) coù nhieàu caûi tieán ñaùng keå trong vieäc caûi thieän toác ñoä truyeàn taûi.Toác ñoä taûi xuoáng töø 8Mbps ñeán 16Mbps,toác ñoä taûi leân töø 800Kbps ñeán 1,5Mbps.Caùc yeáu toá coøn laïi cuõng gioáng nhö cuûa kyõ thuaät ADSL:khoaûng caùch toái ña so vôùi nhaø cung caáp vaãn khoaûng 5,5km;phoå taàn soá toái ña cuõng giôùi haïn taïi taàn soá 1.1MHz.ADSL2 coù nhöõng caûi tieán nhö: _Khaû naêng chuaån ñoaùn ñöôøng daây-“line diagnostics”-:ñöôïc tích hôïp-“build-in”- trong boä truyeàn vaø nhaän cuûa ADSL2 cho pheùp khaéc phuïc ñöôïc caùc loãi treân ñöôøng daây ñeán thueâ bao hieäu quaû hôn: xaùc ñònh caùc yeáu toá coù theå ño ñöôïc nhö möùc ñoä nhieãu,suy hao treân ñöôøng daây,caùc tæ leä nhieãu-“noise ratios”- ôû caû 2 nôi truyeàn vaø phaùt.Caùc thoâng tin chuaån ñoaùn naøy laø coâng cuï raát höõu ích duøng ñeå quyeát ñònh ñöôøng daây truyeàn taûi cuûa moät thueâ bao toát hay khoâng,ñöôøng daây ñoù coù khaû naêng söû duïng ñöôïc loaïi hình naøo cuûa dòch vuï nhö:truy caäp Internet baêng thoâng cao,dòch vuï truyeàn hình… _Caûi tieán phöông phaùp ñieàu cheá: cho pheùp ñöôøng daây chòu ñöôïc moät moät toác ñoä truyeàn cao hôn.Vieäc giaûm baêng thoâng –“bandwidth drop off”-cuûa ADSL2 khoâng giaûm ñoät nhö cuûa ADSL tröôùc ñoù.Vieäc naøy ñaït ñöôïc nhôø vaøo caûi thieän phöông phaùp ñieàu cheá theo caùc höôùng nhö coù ñoä lôïi cao hôn-“gain rate”-,giaûm caùc maøo ñaàu(caùc thoâng tin quaûn lyù nghieäp vuï) treân ñöôøng daây-“reduce overhead”-,thuaät toaùn xöû lyù tín hieäu toát hôn,taêng hieäu quaû cuûa vieäc ñieàu cheá trong thöïc teá. _Khaû naêng quaûn lyù nguoàn-“power management”-:Trong suoát thôøi gian khoâng hoaït ñoäng -“inactivity”-vaø trong traïng thaùi chôø-“low traffic levels”- thì ñöôøng daây cuûa ADSL2 chuyeån sang cheá ñoä tieát kieäm ñieän nhaát ñònh-“power saving mode”-.Thay vì phaûi luoân ôû traïng thaùi ñieän ñaày ñuû,caùc thieát bò cuûa ADSL2 seõ töï giaûm nguoàn cung caáp ñieän ñoàng nghóa vôùi vieäc giaûm toác ñoä truyeàn taûi döõ lieäu.Ñaëc ñieåm naøy laøm taêng chaát löôïng cuûa caùc ñöôøng daây phuï caän vì xaùc suaát cuûa nhieãu xuyeân keânh vaø caùc phaûn xaï gaàn-“near end echo”- ñaõ giaûm. _Caûi tieán khaû naêng thích öùng toác ñoä-“improved rate adaption”-: Taïi nhöõng nôi taäp trung caùc ñöôøng daây ADSL thöôøng laø nhöõng boù daây ñoàng,vaø seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng nhieãu ñieän töø giöõa caùc sôïi daây trong moät boù daây,hieän töôïng naøy goïi laø nhieãu xuyeân keânh.Caùc yeáu toá gaây nhieãu khaùc nhö chaát löôïng daây ñoàng,nöôùc hoaëc caùc boä phaùt cao taàn khaùc,reõ nhaùnh…seõ laøm aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng cuûa ñöôøng daây.Cho thaáy chaát löôïng ñöôøng daây khoâng oån ñònh.Vieäc caûi tieán toác ñoä thích öùng cuûa ADSL2 cho pheùp toác ñoä truyeàn döõ lieäu seõ thay ñoåi nhanh phuø hôïp vôùi vieäc thay ñoåi cuûa chaát löôïng cuûa ñöôøng daây,ñieàu naøy traùnh ñöôïc nhöõng hoang phí baêng thoâng cuûa dòch vuï khi baêng thoâng ñöôïc môû roäng-“this will avoid the loss of service at the expense of bandwidth”- .\> ADSL2+(G.992.5) : döïa treân ADSL2,baèng vieäc söû duïng phoå taàn soá lôùn hôn (töùc laø taêng soá keânh phuï leân töø 256 cuûa ADSL leân 512 keânh phuï) ,cho pheùp ADSL2+ ñem laïi moät toác ñoä truyeàn lôùn hôn maø vaãn giöõ ñöôïc nhöõng tính chaát vaø ñaëc ñieåm cuûa bieán theå ADSL2 tröôùc ñoù.Tuy nhieân ADSL2+ cuõng coù nhöõng khaùc bieät nhoû so vôùi ADSL2 nhö:khoaûng caùch keát noái toái ña so vôùi nhaø cung caáp giaûm,khaùc bieät lôùn nhaát vaãn laø toác ñoä, toác ñoä taûi xuoáng leân ñeán 26Mbps vaø toác ñoä taûi leân töø 1Mbps ñeán 1,5Mbps.Ñieåm ñaùng quan taâm cuûa ADSL2+ chính laø baêng thoâng roäng gaáp ñoâi-“bandwidth doupling”-maø kyõ thuaät naøy söû duïng, 2.2MHz.Ñieàu naøy gaây ra moät haïn cheá laø khoaûng caùch keát noái hieäu quaû seõ giaûm xuoáng, chæ coøn khoaûng 3000m.Vieäc söû duïng taàn soá treân 1.1Mhz cuûa ADSL2+ ñaõ laán sang phoå taàn soá ñaõ ñöôïc ñònh nghóa cho VDSL,1.1Mhz ñeán 12Mhz.Do ñoù khoâng neân söû duïng ADSL2+ vaø VDSL treân cuøng moät ñöôøng daây. Baêng thoâng cuûa ADSL2+ (Hình 1.6) C\\Ñöôøng truyeàn thueâ bao ñoái xöùng-SDSL: Thuaät ngöõ SDSL vieát taét cuûa töø Symmetric Digital Subscriber Line hay Single Digital Subscriber Line,laø moät daïng cuûa kyõ thuaät XDSL.Ra ñôøi naêm 1998 truyeàn treân 2 daây vôùi toác ñoä töø 256kbps trôû leân.Ñaây laø kyõ thuaät cho pheùp truyeàn nhieàu döõ lieäu hôn treân caùc ñöôøng daây cuûa maïng ñieän thoaïi ñaõ coù,hoã trôï toác ñoä truyeàn döõ lieäu leân ñeán 3Mbps.SDSL hoaït ñoäng baèng caùch göûi caùc xung soá-“digital pulse”- naèm trong vuøng taàn soá cao thuoäc baêng thoâng cuûa ñöôøng daây ñieän thoaïi.Kyõ thuaät naøy khoâng theå ñoàng thôøi vôùi ñieän thoaïi treân cuøng ñöôøng daây.SDSL ñöôïc goïi laø ñoái xöùng vì kyõ thuaät naøy hoã trôï toác ñoä taûi leân baèng vôùi toác ñoä taûi xuoáng.Trong khi ADSL ñöôïc phaùt trieån maïnh ôû Baéc Myõ thì SDSL laïi phaùt trieån maïnh ôû Chaâu AÂu.SDSL cuõng ñoøi hoûi coù moät SDSL modem ñeå keát noái. D\\Ñöôøng truyeàn thueâ bao soá toác ñoä cao-HDSL: Thuaät ngöõ HDSL vieát taét cuûa töø Hight data rate Digital Subscriber Line,laø moät daïng cuûa kyõ thuaät XDSL.Ñaây laø kyõ thuaät ñöôïc phaùt trieån khaù hoaøn chænh nhaát trong coâng ngheä XDSL ngaøy nay.Kyõ thuaät HDSL ñöôïc phaùt trieån vaø trieån khai trong nhöõng naêm 1980,truyeàn treân 4 daây vôùi toác ñoä töø 1,5 ñeán 2Mbps.Laø moät choïn löïa khaùc ñoái vôùi tieâu chuaån T1 taïi thôøi ñieåm ñoù:caùc ñöôøng daây cho thueâ T1 coù toác ñoä cao nhöng cuõng khaù ñaét giaù,HDSL ñöa ra moät toác ñoä hieäu quaû hôn nhöng giaù caû laïi thaáp hôn.Naêm 2000 SHDSL(G.991.2) ra ñôøi vôùi phöông phaùp ñieàu cheá laø TC-PAM truyeàn treân 2 daây toác ñoä ñoái xöùng töø 192k ñeán 2,3Mbps.Nhìn chung HDSL coù theå xem nhö moät heä thoáng truyeàn taûi song ñoái xöùng song höôùng-“bi-directional symmetric transmission system” coøn goïi laø duplex,coù nghóa laø song coâng - vôùi toác ñoä truyeàn töø 1.544Mbps ñeán 2.048Mbps khaù oån ñònh.HDSL ñöôïc thieát keá ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät maø tieâu chuaån T1 gaëp phaûi: tieâu chuaån T1 ñoøi hoûi caùc ñöôøng daây phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu ñaëc thuø rieâng môùi coù theå hoaït ñoäng ñöôïc vaø ñeå ñaùp öùng yeâu caàu naøy caùc sôïi caùp ñaëc bieät phaûi ñöôïc söû duïng.HDSL thì ngöôïc laïi,kyõ thuaät naøy coù khaû naêng töï ñoäng thích öùng vôùi caùc ñieàu kieän cuûa ñöôøng daây:HDSL chaáp nhaän caùc nhieãu do reõ nhaùnh-“brige tap”-vaø caùc kích côõ daây khaùc nhau trong khi kyõ thuaät T1 thì khoâng chaáp nhaän. So saùnh T1 vaø HDSL (Hình 1.7) HDSL söû duïng 2 phöông phaùp ñieàu cheá chuû yeáu laø PAM 2B1Q-“Pulse Amplitude Modulation”-vaø CAP.HDSL vôùi phöông phaùp ñieàu cheá CAP coù theå ñaït ñöôïc toác ñoä 2.048Mbps ,phöông phaùp 2B1Q laïi ñöôïc duøng trong HDSL ñoøi hoûi ñeán 2 caëp daây hoaëc 3 caëp daây.Ñoâi khi kyõ thuaät HDSL coù theå duøng phöông phaùp ñieàu cheá CAP cho HDSL 2 caëp daây, phöông phaùp ñieàu cheá chuû yeáu laø 2B1Q vôùi toác ñoä ñaït ñöôïc laø 1.544Mhz.Hieän nay HDSL cuõng ñaõ coù moät bieán theå khaùc laø HDSL2. Phöông phaùp ñieàu cheá 2BQ1-2 binary 1 Quaternary- laø moät phöông phaùp maõ hoaù treân ñöôøng daây-“line code”- goàm coù 4 möùc maõ –“4-level code”-coù khaû naêng maõ hoaù 2 bit trong moät bieåu töôïng.Ví duï,chöõ “J” trong maõ ASCII coù giaù trò laø “01110100” thì phöông phaùp 2BQ1 seõ cho ra caùc kyù töï nhö sau: (Hình 1.8) Öu ñieåm cuûa kyõ thuaät naøy laø ñôn giaûn, deã hieåu,deã thöïc hieän vaø khoâng chòu nhieàu caùc nhieãu xuyeân keânh gaàn-NEXT-.Tuy nhieân kyõ thuaät naøy laïi khoâng hieäu quaû nhieàu nhö ñoái vôùi caùc phöông phaùp söû duïng caùc phoå taàn roäng. Toùm laïi öu ñieåm cuûa kyõ thuaät HDSL laø:ñaây laø moät kyõ thuaät hoaøn chænh,deã daøng vaø khaù kinh teá ñeå caøi ñaët,coù toác ñoä truyeàn caû hai chieàu thuïc teá laø 1.544Mbps(784Kbpsx2).Vaø nhöôïc ñieåm chính laø:söû duïng ñeán 2 caëp daây ñeå vaän haønh,beân caïnh ñoù HDSL laïi khoâng hoã trôï tín hieäu thoaïi treân cuøng ñöôøng daây;cuoái cuøng laø toác ñoä cuûa HDSL laïi töông ñoái chaäm hôn so vôùi caùc kyõ thuaät DSL khaùc. E\\Ñöôøng truyeàn thueâ bao toác ñoä raát cao-VDSL: Thuaät ngöõ VDSL vieát taét cuûa töø Very high data rate Digital Subscriber Line,laø moät daïng cuûa kyõ thuaät XDSL.Ra ñôøi naêm 2002 coù chuaån laø T1.424 cuûa ITU .VDSL laø kyõ thuaät môùi nhaát,coù theå xem laø bieán theå taát yeáu cuûa kyõ thuaät ADSL,vôùi toác ñoä truyeàn cao hôn ADSL do söû duïng baêng thoâng roäng hôn,keát hôïp kyõ thuaät xen keõ bit vaø kyõ thuaät söûa loãi tôùi-FEC,Forward Error Correction-.Ñaây coù theå ñöôïc xem laø kyõ thuaät XDSL coù toác ñoä truyeàn taûi nhanh nhaát.VDSL coù toác ñoä truyeàn taûi coù theå leân ñeán 52.8Mbps ñoái vôùi doøng taûi xuoáng vaø 6,4Mbps ñoái doøng taûi leân,nhöng buø laïi khoaûng caùch toái ña so vôùi nôi cung caáp(CO) laø töø 1,000ft(350m) ñeán 4,500ft(1,500m) vôùi ñöôøng daây ñieän thoaïi coù ñöôøng kính laø 0.5mm.Coâng thöùc döôùi ñaây laø phöông phaùp öôùc löôïng khoaûng caùch toái ña cuûa kyõ thuaät naøy döïa treân toång cuûa toác ñoä doøng taûi leân vaø doøng taûi xuoáng: Öôùc löôïng khoaûng caùch cuûa VDSL theo toác ñoä truyeàn vôùi 2MbpsR+ R50Mbps D: khoaûng caùch,ñôn vò ño laø Km R:toác ñoä taûi xuoáng R :toác ñoä taûi leân Chính vì khoaûng caùch toái ña ngaén nhö vaäy neân kyõ thuaät naøy thöôøng qua moät boä ONU-Optical Network Unit- tröôùc khi keát noái ñeán thueâ bao.Taïi thieát bò ONU seõ phaân ra thaønh nhieàu ñöôøng dòch vuï VDSL ñeán töøng thueâ bao .Vôùi toác ñoä truyeàn taûi nhö vaäy VDSL ñöôïc xem laø kyõ thuaät keát noái maïng toác ñoä cao treân ñöôøng daây ñieän thoaïi theá heä keá tieáp.Kyõ thuaät naøy hoã trôï caû vieäc truyeàn taûi döõ lieäu vôùi tín hieäu gioïng noùi ôû caû 2 cheá ñoä ñoái xöùng hoaëc baát ñoái xöùng: ñoái vôùi kyõ thuaät VDSL ñoái xöùng toác ñoä truyeàn taûi döõ lieäu leân ñeán 26Mbps,thích hôïp vôùi moâi tröôøng doanh nghieäp,thöông maïi,ngaân haøng,thoâng tin cuûa caùc taäp ñoaøn,toå chöùc,caùc hoäi thaûo töø xa,keát noái giöõa maïng LAN vôùi LAN… nhöõng nôi ñoøi hoûi vieäc trao ñoåi thoâng tin theo 2 chieàu vôùi ñoä cao toác ñoä cao.Ñoái vôùi kyõ thuaät VDSL baát ñoái xöùng,thì thích hôïp vôùi caùc öùng duïng caàn trao ñoåi thoâng tin haàu nhö chæ moät chieàu nhö xem video kyõ thuaät soá,truyeàn hình,löôùt Net… Kieán truùc maïng VDSL (Hình 1.9) Kyõ thuaät VDSL cuõng coù nhieàu chuaån khaùc nhau: coù kyõ thuaät söû duïng baêng taàn töø 0 ñeán 2.2Mhz nhöng cuõng coù chuaån söû duïng baêng taàn cao hôn. (Hình 1.10). Baêng thoâng VDSL Doøng taûi leân thöù hai coù theå ñöôïc môû roäng hôn nöõa leân ñeán taàng soá khoaûng 30Mhz.Kyõ thuaät naøy coù ba chuaån:moät chuaån laø duøng phöông phaùp ñieàu cheá DMT ,moät chuaån laø duøng phöông phaùp CAP/QAM vaø phöông phaùp DWMT-Discrete Wavelet Multitone-.DMT vaø DWMT laø caùc phöông phaùp ñieàu cheá ña soùng mang,CAP/QAM laø phöông phaùp ñieàu cheá chæ treân moät soùng mang. Ngoaøi ra XDSL coøn coù nhöõng kyõ thuaät khaùc nhö IDSL-ISDN DSL-coù toác ñoä truyeàn taûi laø 128kbps/128kbps.RADSL-Rate Adaptive DSL-coù toác ñoä truyeàn taûi laø 384kbps/128kbps.Vaø UDSL-Universal DSL- coøn ñöôïc goïi laø DSL khoâng coù boä taùch tín hieäu-“splitterless DSL”-hay DSL Lite vì kyõ thuaät naøy khoâng söû duïng boä taùch ôû taïi nôi thueâ bao;kyõ thuaät naøy coù toác ñoä taûi xuoáng töø 384kbps ñeán 1Mbps/toác ñoä taûi leân laø töø 128kbps ñeán 384kbps.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc5-tongquanveXDSL&ADSL.doc
 • doc1-bia.doc
 • doc10-maxoan.doc
 • doc11-mophong.doc
 • doc12-thuatngu&tailieu.doc
 • doc13-cacfile.m.doc
 • doc14-fileMatlab.doc
 • doc15-bangnhanxet.doc
 • doc2-loicamon.doc
 • doc3-mucluc.doc
 • doc4-loinoidau.doc
 • doc6-lydotruycapXDSL.doc
 • doc7-dieucheQAM.doc
 • doc8-dieucheDMT.doc
 • doc9-maReedSolomon.doc
 • rarfile mo phong.rar
Luận văn liên quan