Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel

Lời Mở đầu Viễn thông và thông tin di động là một ngành nghề kinh tế - kỹ thuật quan trọng của đất nước. Thực hiện phương châm đi tắt, đón đầu, tiến thẳng vào kỹ thuật công nghệ hiện đại, ngành Viễn thông Việt Nam gần đây đã có những bước tiến vượt bậc. Mức tăng trưởng của Viễn thông Việt Nam trong những năm qua luôn đạt ở mức trên dưới 30% mỗi năm, riêng dịch vụ thông tin di động tăng trên 60%. Mức tăng trưởng này được đánh giá là cao nhất nhì ở khu vực châu á - Thái Bình Dương. Nếu như trước đây, công nghệ số và một thị trường được bảo hộ với các doanh nghiệp hoạt động độc quyền đã tạo ra lợi nhuận, thì nay việc mở cửa thị trường theo yêu cầu của hội nhập đã đặt ngành Viễn thông Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Sự tồn tại trong thời gian dài theo kiểu một mình một chợ của 2 mạng Vinafone và Mobilefone đã thực sự khép lại sau sự gia nhập thị trường của hàng loạt các công ty Viễn thông mới và đặc biệt ấn tượng nhất là sự ra đời của mạng di động Viettel 098 được coi là mạng di động có tốc độ phát triển thuê bao nhanh nhất Việt Nam, chiếm trên 60% tổng doanh thu của Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội Viettel (được tổ chức Viễn thông quốc tế ở vương quốc Anh bình chọn là mạng di động đứng thứ 13 trong tổng số 20 mạng di động phát triển nhất thế giới) - gây không ít những tranh luận gay gắt trên phương tiện truyền thông đại chúng cũng như giới chuyên gia trong ngành về cái gọi là độc quyền và cạnh tranh trong Viễn thông. Được sự đồng ý và cho phép của giáo viên hướng dẫn và Công ty Điện Thoại Di Động Viettel em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel” để viết luận văn tốt nghiệp. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu chung về Công ty Điện Thoại Di Động Viettel. Chương 2: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel. Chương 3: Mục tiêu, phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel. Do thời gian thực tập và kiến thức còn nhiều hạn chế bản luận văn của em khó có thể tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Lời Mở đầu 1 chương I: Tìm hiểu chung về Công ty điện thoại di động Viettel 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty điện thoại di động viettel 3 1. Sự hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Công ty 3 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 5 II. Mục tiêu, quan điểm, triết lý kinh doanh và Văn hóa của công ty điện thoại di động viettel 7 1. Mục tiêu kinh doanh của Công ty 7 2. Quan điểm phát triển của Công ty 7 3. Triết lý kinh doanh của Công ty 7 4. Văn hóa của Công ty 8 III. đặc điểm về Công nghệ, sản phẩm và gói cước của công ty điện thoại di động viettel 9 1. về công nghệ 9 2. Sản phẩm của Viettel Mobile 9 3. Các gói cước 10 Chương II: đánh giá Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty điện thoại di động viettel 12 I. mấy Đặc điểm chung ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Di Động Viettel 12 1. Môi trường vĩ mô 12 2. Đặc điểm về lao động của Công ty 15 II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty điện thoại di động viettel 16 1. Phân tích tình hình thuê bao và phát triển kênh phân phối của Công ty 16 1.1. Phân tích tình hình thuê bao cuả mạng 098 16 1.2. Phân tích tình hình phát triển kênh phân phối 17 2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 18 2.1. Yếu tố doanh thu và lợi nhuận 20 2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 21 2.3. Một số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng lao động 21 2.4. Phân tích hiệu quả chi phí kinh doanh 23 Chương III: Mục tiêu, phương hướng phát triển,giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty điện thoại di động viettel 25 I. mục tiêu, phương hướng phát triển trong giai đoạn tới của công ty điện thoại di động viettel 25 1. Cơ hội và thách thức 25 2. Mục tiêu, phương hướng phát triển và hành động của Công ty trong những năm tới 27 Ii. một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel 27 1. Triển vọng phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông 27 2. Một số biện pháp từ phía Công ty 28 2.1. Phát huy thế mạnh là một thành viên của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel 28 2.2. Tăng cường công tác phân tích môi trường kinh doanh của Công ty 28 2.2.1. Phân tích và dự báo về sự biến đổi của môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới 29 2.2.2. Đưa ra các dự báo chiến lược về khả năng phát triển cũng như tốc độ tăng trưởng của thị trường bưu chính viễn thông Việt Nam 30 2.2.3. Dự báo được mức độ ảnh hưởng của môi trường đến tình hình kinh doanh của Công ty 30 2.3. Hoàn thiện chính sách giá 31 2.4. Có chính sách sản phẩm, dịch vụ phù hợp 31 2.5. Hoàn thiện chính sách Marketing 32 2.6. Phát triển mạng lưới, cơ sở hạ tầng thiết bị 32 2.7. Tăng cường thế mạnh hệ thống phân phối, tiêu thụ 32 2.8. Hoàn thiện chính sách nhân sự 33 2.9. Hoàn thiện chính sách tài chính 34 2.10. Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại 34 3. Những kiến nghị đối với Nhà nước 35 Kết luận 37 Tài liệu tham khảO

docx42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dông víi hµng ngh×n bµi h¸t ®Ó lùa chän. Gãi C­íc Tr¶ Sau Basic: lµ gãi dÞch vô tr¶ sau th«ng th­êng thÝch hîp cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng cã møc tiªu dïng hµng th¸ng kho¶ng 100.000® – 150.000®. Family: lµ gãi c­íc tr¶ sau dµnh cho c¸c nhãm thuª bao gia ®×nh, b¹n bÌ sö dông tõ 2 – 4 thuª bao. VPN ( Virtual Private Network): lµ gãi c­íc tr¶ sau dµnh cho kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty, tæ chøc ®¨ng ký tõ 5 thuª bao trë lªn. Gãi C­íc Tr¶ Tr­íc Economy: lµ gãi c­íc tr¶ tr­íc th«ng th­êng. Daily: lµ gãi c­íc tr¶ tr­íc thuª bao tÝnh theo ngµy. Z60: lµ gãi c­íc tr¶ tr­íc dïng cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu gäi Ýt ®iÖn tho¹i. Basic card: lµ gãi c­íc tr¶ tr­íc dïng nh­ gãi c­íc tr¶ sau. Tomato: lµ gãi c­íc ®Æc biÖt dïng cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu nghe nhiÒu. Flexi: lµ gãi c­íc cã ®¨ng ký mét sè ®iÖn tho¹i ®Ó khi gäi ®Õn kh¸ch hµng sÏ ®­îc gi¶m c­íc (bao gåm c¸c gãi c­íc nhá Friend, Bonus, Speed): Khi kÝch ho¹t ®Ó hoµ m¹ng gãi c­íc ban ®Çu bao giê còng lµ gãi Bonus, cßn nÕu muèn sö dông c¸c gãi Friend, Speed th× kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn viÖc thay ®æi. 3. C¸c gãi c­íc BiÓu ®å T×nh h×nh sö dông c¸c gãi c­íc cña m¹ng 098 - 2006 Basic 31% Z60 5,5% Tomato 5,5% Daily 19,6% Basic card 6,5% VNP 1,2% Economy 24,5% Family 3,7% Flexi 3,5% Phßng: Kinh Doanh – C«ng ty Viettel Mobile. Ch­¬ng II: ®¸nh gi¸ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng viettel I. mÊy §Æc ®iÓm chung ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Di §éng Viettel 1. M«i tr­êng vÜ m« Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµm cho trao ®æi c«ng nghÖ gi÷a c¸c n­íc th­êng xuyªn h¬n. C«ng nghÖ ViÔn th«ng sÏ héi tô vÒ ®a dÞch vô, c¸c thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng tÝch hîp lín h¬n, sö dông ®­îc nhiÒu dÞch vô gia t¨ng h¬n. ChÝnh phñ tiÕp tôc lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n lµm môc tiªu chÝnh. Trong khi ®ã ViÖt Nam ®· chÝnh thøc gia nhËp WTO, tèc ®é cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc ®Èy nhanh, quyÒn ®Çu t­ vµ tham gia cã yÕu tè n­íc ngoµi vµo c¸c lÜnh vùc kinh doanh ®ang ®­îc më réng. T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh víi ®Þnh h­íng míi cña §¹i héi §¶ng lÇn thø X, GDP t¨ng 8,5%, nh­ng møc sèng trung b×nh cña ng­êi d©n cßn thÊp (GDP 640 USD/ ng­êi/ n¨m). D©n sè ViÖt Nam trÎ, tØ lÖ sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng hiÖn nay míi ®¹t 11 m¸y/100 d©n, nhu cÇu thÞ tr­êng di ®éng cßn lín. Tuy nhiªn thÞ tr­êng ®iÖn tho¹i di ®éng ViÖt Nam trong t­¬ng lai gÇn sÏ sö dông dÞch vô Voice vµ SMS lµ chÝnh. ThÞ tr­êng th«ng tin di ®éng trong n­íc tiÕp tôc t¨ng tr­ëng nhanh, nh­ng trong n¨m 2006 tèc ®é nµy ®· chËm h¬n n¨m 2005 (thuª bao 2006 t¨ng 55% »55 tr thuª bao). Thuª bao tÝch luü toµn quèc cuèi n¨m 2006 kho¶ng 14,3 triÖu, ®¹t mËt ®é 17 m¸y di ®éng/100 d©n (mËt ®é hiÖn nay cña Trung Quèc lµ 24%, Th¸i Lan 24%, Singapore 80%). VÊn ®Ò c¹nh tranh trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng ch­a thÓ lµnh m¹nh v× VNPT ®ang chiÕm 76% thÞ phÇn, cã kh¶ n¨ng khèng chÕ thÞ phÇn. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy sÏ ph¶i t¨ng tèc ®é cæ phÇn ho¸ vµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c nhµ cung cÊp míi sÏ lµm gi¶m thÕ ®éc quyÒn cña VNPT. Gi¸ c­íc viÔn th«ng tiÕp tôc cã xu h­íng gi¶m (10% -15%) v× c¬ b¶n kh¸ch hµng míi ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp thÊp nªn møc gi¸ thÊp vÉn lµ yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi gi¶m b×nh qu©n 60 USD/m¸y/n¨m vµ cßn dù kiÕn gi¶m tiÕp. ThÞ tr­êng cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c gi¸ m¸y b×nh d©n cho vïng n«ng th«n vµ tØnh lÎ. * C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m¹ng di ®éng Viettel Mobile MobileFone (VMS): khÈu hiÖu “ Mäi lóc, mäi n¬i” - Lµ nhµ khai th¸c ®ang chiÕm 31,6% thÞ tr­êng víi 3.360.000 thuª bao, ®· t¹o ®­îc h×nh ¶nh vÒ chÊt l­îng vµ tÝnh chuyªn nghiÖp (chÊt l­îng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh ®¹i lý tèt), cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh, cã m¹ng l­íi ph©n bæ tèt nhÊt ë TP Hå ChÝ Minh, l­îng kh¸ch hµng cña VMS th­êng lµ kh¸ch hµng lín vµ giµu cã (so víi c¸c m¹ng kh¸c). - Tuy nhiªn VMS kh«ng cã tæ chøc bé m¸y ®Õn cÊp tØnh, phñ sãng ë c¸c tØnh vïng xa cßn nhiÒu h¹n chÕ. ThÞ phÇn cuèi n¨m 2006 ®¹t kho¶ng 5.100.000 thuª bao. VinaFone (GPC): khÈu hiÖu “ Kh«ng ngõng v­¬n xa” - Lµ nhµ khai th¸c chiÕm thÞ phÇn lín nhÊt 35,1% víi 3.650.000 thuª bao, t¹o ®­îc h×nh ¶nh vÒ vïng phñ sãng réng, cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh vµ sÏ tæ chøc m« h×nh c«ng ty mÑ con n¨m tíi víi chÝnh s¸ch ph©n quyÒn ®Çu t­ m¹nh mÏ cho tØnh. - Cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt tèt, nguån lao ®éng dåi dµo, m¹ng l­íi ph©n bè réng, tæ chøc bé m¸y ®Õn cÊp huyÖn x·. Sau mét n¨m cñng cè c¬ së h¹ tÇng vµ bé m¸y tæ chøc, cã thÓ cã nh÷ng gi¶i ph¸p m¹nh trong truyÒn th«ng, khuyÕn m¹i ®Ó chøng tá lµ m¹ng lín nhÊt. - Nh­ng nh­îc ®iÓm cña GPC vÉn cßn thiÕu tÝnh nhÊt qu¸n trong b¸n hµng. ThÞ phÇn míi cuèi n¨m 2006 chiÕm kho¶ng 5.210.000 thuª bao. S –Fone: khÈu hiÖu “ Nghe lµ thÊy” - HiÖn chiÕm 4% thÞ phÇn víi 371.000 thuª bao, tËp trung chñ yÕu ë TP Hå ChÝ Minh. Sö dông c«ng nghÖ CDMA vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ m¹ng cã chÊt l­îng tho¹i tèt nhÊt. S - Fone t¹o ®­îc ra h×nh ¶nh cöa hµng chuyªn ®Ñp, sang träng vµ nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o tèt, cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thuª bao tr¶ sau hÊp dÉn víi kho¶ng 3,5% hoa hång ®­îc h­ëng trªn c­íc ph¸t sinh cña thuª bao trong vßng 2 n¨m. - DÞch vô kh¸ch hµng ®a d¹ng, nhÊt lµ giíi trÎ, cã chiÕn l­îc qu¶ng c¸o m¹nh. - Tuy nhiªn vïng phñ sãng hÑp, h¹n chÕ vÒ thiÕt bÞ ®Çu cuèi, kh¸ch hµng Ýt cã c¶m t×nh. ThÞ phÇn míi n¨m 2006 chiÕm 670.000 thuª bao. ENV Telecom: khÈu hiÖu “ KÕt nèi søc m¹nh” - §· thö nghiÖm thµnh c«ng dÞch vô E - Com vµ E - Phone tõ th¸ng 11/2005 trªn nÒn c«ng nghÖ CDMA 450 MHz. HiÖn EVN cã 300/800 tr¹m ph¸t sãng vµ ®· phñ sãng ®Õn 64/64 tØnh lþ. ChiÕm thÞ phÇn míi n¨m 2006: 420.000 thuª bao. Hanoi Telecom: ch­a tuyªn bè khÈu hiÖu - Sö dông c«ng nghÖ WCDMA vµ ®ang khÈn tr­¬ng ®Çu t­ ®Ó tham gia cung cÊp dÞch vô. ChiÕm thÞ phÇn míi n¨m 2006: 180.000 thuª bao (trong dù ¸n 656 triÖu USD/ 15 n¨m, môc tiªu chiÕm 20% thÞ phÇn). BiÓu ®å thÞ phÇn thuª bao cña c¸c m¹ng – n¨m 2006 Viettel 26,3% Mobile 31,6% Vina 35,1% S – Fone 4,0% EVN 2,0% HT- Mobile 1,0% Nguån: Phßng Kinh Doanh – C«ng ty Viettel Mobile. B¶ng 1: c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é ®µo t¹o Tr×nh ®é N¨m so s¸nh (%) 2004 2005 2006 Sè ng­êi Tû träng Sè ng­êi TØ träng Sè ng­êi TØ träng 2005/2004 2006/2005 §¹i häc vµ cao häc 978 61,09 1.029 62,06 1.123 67,73 105,21 109,14 Cao ®¼ng 264 16,49 278 16,77 251 15,14 105,30 90,29 Trung cÊp 270 16,86 257 15,50 187 11,28 95,19 72,76 Lao ®éng kh¸c 89 5,56 94 5,67 97 5,85 105,62 103,19 Tæng 1.601 100,00 1.658 100,00 1.658 100,00 103,56 100,00 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng – C«ng ty Viettel Mobile. Môc tiªu c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty §iÖn Thoai Di §éng Viettel lµ: c¬ cÊu hiÖu qu¶ bé m¸y, tuyÓn ®ñ vÞ trÝ, t¨ng chÊt l­îng lao ®éng, t¨ng chÊt x¸m nªn ta thÊy n¨m 2005, 2006 kh«ng t¨ng tæng qu©n sè mµ chØ cã sù lu©n chuyÓn gi÷a c¸c vÞ trÝ vµ c©n ®èi c¬ cÊu ngµnh nghÒ lao ®éng. Theo nh­ kÕt qu¶ thèng kª b¶ng 1 cho thÊy, vÒ chÊt l­îng lao ®éng, hµm l­îng chÊt x¸m cña n¨m 2005, 2006 so víi n¨m 2004 ®­îc t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Cô thÓ ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao häc n¨m 2005 lµ 1029 ng­êi, chiÕm tØ träng 62,06%, t¨ng 5,21% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 lµ 1123 ng­êi, chiÕm tØ träng 67,73%, t¨ng 9,14% so víi n¨m 2005. §éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng n¨m 2005 lµ 278 ng­êi, chiÕm tØ träng 16,77 %, t¨ng 5,3% so víi n¨m 2004, nh­ng ®Õn n¨m 2006 sè lao ®éng nµy lµ 251 ng­êi, chiÕm tØ träng 15,14%, gi¶m (9,71%) so víi n¨m 2005. Bªn c¹nh ®ã, lao ®éng tr×nh ®é trung cÊp qua c¸c n¨m ®Òu cã xu h­íng gi¶m xuèng: n¨m 2005 so víi n¨m 2004 gi¶m (4,81%), n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m ®¸ng kÓ (27,24%). §éi ngò lao ®éng kh¸c l¹i cã chiÒu h­íng t¨ng lªn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 5,62%, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 3,19%. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh h­íng ®i l©u dµi vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng nh»m t¹o ra ®­îc c¸c s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng cao, qua ®ã ngµy cµng n©ng cao ®­îc uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty nãi riªng còng nh­ cña Tæng C«ng ty nãi chung trªn th­¬ng tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. II. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng viettel 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh thuª bao vµ ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi cña C«ng ty 1.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh thuª bao cu¶ m¹ng 098 B¶ng 2: T×nh h×nh ph¸t triÓn thuª bao cña m¹ng di ®éng viettel C¸c chØ tiªu N¨m 2005/2004 2006/2005 2004 2005 2006 CL % CL % Sè thuª bao 590.564 1.957.678 3.457.579 1.367.114 231,49 1.499.901 76,62 ThÞ phÇn (%) 8,7 21,0 26,3 12,3 141,38 5,3 25,24 Nguån: Phßng Kinh doanh – C«ng ty Viettel Mobile. Tuy thµnh lËp ®­îc ch­a l©u nh­ng t×nh h×nh ph¸t triÓn thuª bao cña m¹ng Viettel Mobile ®ang ë trªn ®µ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. * VÒ tæng sè thuª bao cña m¹ng: Sù t¨ng tr­ëng cña m¹ng qua c¸c n¨m lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. N¨m 2005 sè thuª bao cña m¹ng lµ 1.957.678 thuª bao, t¨ng 1.367.114 thuª bao, t­¬ng øng 231,49% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 lµ 3.457.579 thuª bao, t¨ng 1.499.901 thuª bao, t­¬ng øng 76,62% so víi n¨m 2005. * VÒ thÞ phÇn: B¶ng 2 cho ta thÊy thÞ phÇn cña n¨m 2005 lµ 21%, t¨ng 141,38% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 26,3%, t¨ng 25,24% so víi n¨m 2005. C«ng ty sÏ phÊn ®Êu t¨ng thÞ phÇn lªn 32,9% vµo n¨m 2007. Do ®Çu t­ nhiÒu c«ng nghÖ míi vµ tiªn tiÕn nªn Viettel Mobile ®· thu ®­îc mét sè l­îng rÊt lín kh¸ch hµng, n©ng tæng thÞ phÇn t¨ng vät hµng n¨m. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do sù ®Çu t­ kh«ng nhá cña toµn thÓ C«ng ty còng nh­ cña Tæng C«ng ty c¶ vÒ søc ng­êi, søc cña ®Ó x©y dùng C«ng ty ngµy mét lín m¹nh víi mét c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. 1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi B¶ng 3: kÕt qu¶ vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi Kªnh tiªu thô N¨m 2005/2004 2006/2005 2004 2005 2006 CL % CL % Tæng sè 12.839 18.365 28.257 5.526 43,04 9.892 53,86 Cöa hµng trùc tiÕp 39 78 122 39 100,00 44 56,41 §¹i lý 732 1.205 1.135 473 64,62 -70 -5,81 §iÓm b¸n thÎ 12.068 17.082 27.000 5.014 41,55 9.918 58,06 Nguån: Phßng Kinh Doanh – C«ng ty Viettel Mobile. T×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c kªnh ph©n phèi trong C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel cÇn chó träng tiÕn hµnh nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t¨ng sè l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô b¸n ra th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi nµy: * VÒ tæng sè cöa hµng tiªu thô: Qua b¶ng 3 ta thÊy tæng sè l­îng c¸c cöa hµng ®Òu cã xu h­íng t¨ng cao qua c¸c n¨m. N¨m 2005 tæng sè lµ 18.365 cöa hµng, t¨ng 5.526 cöa hµng, t­¬ng øng 43,04% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 tæng sè lµ 28.257 cöa hµng, t¨ng 9.892 cöa hµng, t­¬ng øng 53,86% so víi n¨m 2005. * Cöa hµng trùc tiÕp: §©y lµ n¬i bè trÝ nh©n viªn chÝnh thøc trong C«ng ty lµm viÖc, nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc phôc vô kh¸ch hµng, lµ n¬i b¸n s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty (c¸c lo¹i ®iÖn tho¹i, sim, card, thÎ nhí,..). N¨m 2005 sè l­îng cöa hµng trùc tiÕp t¨ng 100% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 t¨ng 56,41% so víi n¨m 2005 ®iÒu nµy ®· thÓ hiÖn sù chó träng cña C«ng ty vµo kh©u phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. * §¹i lý: C«ng t¸c ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý nÕu ®­îc lµm tèt sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao thÞ phÇn thuª bao cña C«ng ty. V× viÖc triÓn khai tèt c¸c ®¹i lý ®· t¹o tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn h¬n 3/4 thuª bao míi cña m¹ng. Tuy nhiªn C«ng ty còng ®· ph¶i rµ so¸t lo¹i danh s¸ch c¸c ®¹i lý kh«ng ®¹t yªu cÇu trong tæng sè hiÖn cã ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh cña kªnh ph©n phèi nµy. N¨m 2005 sè l­îng c¸c ®¹i lý lµ 1.205, t¨ng 64,62% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 lµ 1.135, gi¶m (5,8%) so n¨m 2005. * §iÓm b¸n thÎ: §©y còng lµ mét lùc l­îng nßng cèt ph¸t triÓn m¹ng l­íi b¸n sim, card ë kh¾p mäi n¬i, lµ kh©u phôc vô nhanh vµ tiÖn lîi nhÊt ®èi víi ng­êi tiªu dïng. N¨m 2005 cã 17.082 ®iÓm b¸n, t¨ng 5.014 ®iÓm b¸n, t­¬ng øng 41,55% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 27.000 ®iÓm b¸n, t¨ng 9.918 ®iÓm b¸n, t­¬ng øng 58,06% so víi n¨m 2005. Ngoµi c¸c hÖ thèng kªnh ph©n phèi trªn C«ng ty míi ph¸t triÓn thªm kªnh céng t¸c viªn víi chøc n¨ng gióp ®ì C«ng ty vµ c¸c kªnh ph©n phèi kh¸c hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô cña m×nh. §ång thêi C«ng ty ®· duy tr× nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ kªnh ph©n phèi m¹ch l¹c râ rµng, phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty B¶ng 4: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty di ®éng Viettel (2004 – 2006) TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005/2004 2006/2005 2004 2005 2006 tuyÖt ®èi % tuyÖt ®èi % 1 Tæng Doanh Thu Tr.®ång 466.003,321 1.780.140,389 3.564.576,003 1.314.137,068 282,00 1.784.435,614 100,24 2 Tæng sè c«ng nh©n viªn Ng­êi 1.601 1.658 1.658 57 3,56 0 0,00 3 Vèn kinh doanh Tr.®ång 644.204,494 1.431.258,325 2.993.447,304 787.053,831 122,17 1.562.188,979 109,15 4 Vèn cè ®Þnh Tr.®ång 534.689,730 1.130.694,077 2.454.626,789 596.004,347 111,47 1.323.932,713 117,09 5 Vèn l­u ®éng Tr.®ång 109.514,764 300.564,248 538.820,515 191.049,484 174,45 238.256,266 79,27 6 Lîi NhuËn Tr­íc ThuÕ Tr.®ång 42.946,462 73.110,554 440.771,782 30.164,092 70,24 367.661,228 502,88 7 ThuÕ TNDN Tr.®ång 12.025,009 20.470,955 123.416,099 8.445,946 70,24 102.945,144 502,88 8 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.®ång 30.921,453 52.639,599 317.355,683 21.718,146 70,24 264.716,084 502,88 9 TØ suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu % 6,64 2,96 8,9 -3,68 -55,42 5,95 200,68 10 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n Tr.®ång 291,070 1.073,667 2.149,925 782,597 268,87 1.076,258 100,24 11 Thu nhËp b×nh qu©n/ ng­êi/ th¸ng §ång 1.837.069 2.747.175 5.376.706 910.106 49,54 2.629.531 95,72 12 LNST/ Vèn kinh doanh % 4,80 3,68 10,60 -1,12 -23,38 6,92 188,26 13 LNST/ Sè lao ®éng b×nh qu©n Tr®/ ng­êi 19,314 31,749 191,409 12,435 64,38 159,660 502,88 14 Vßng quay vèn l­u ®éng Sè vßng 4 6 7 2 50,00 1 16,67 15 Mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng W vµ t¨ng v ChØ sè - - - -  2,47 -  1,02 Nguån: Phßng Tµi chÝnh – C«ng ty Viettel Mobile. Trong c¸c n¨m 2005, 2006 ta thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã sù t¨ng tr­ëng m¹nh c¶ vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn, cô thÓ nh­ sau: 2.1. YÕu tè doanh thu vµ lîi nhuËn * YÕu tè vÒ doanh thu Ta thÊy doanh thu n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 1.314.137,068 triÖu ®ång, t­¬ng øng 282%, n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 1.784.435,614 triÖu ®ång, t­¬ng øng 100,24%. C¸c nh©n tè chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu cña C«ng ty lµ do: + Tr­íc hÕt do cã nguån ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty còng nh­ cña Nhµ n­íc cho phÐp C«ng ty triÓn khai mét c¸ch thuËn lîi c¸c chiÕn l­îc còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + VÊn ®Ò vÒ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt tËn dông ®­îc ®­êng d©y c¸p B¾c Nam s½n cã cña qu©n ®éi, thªm vµo ®ã l¹i ®­îc l¾p míi rÊt nhiÒu c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i (L¾p 2 MSC trong quý 4 n¨m 2006, n©ng cÊp MSCDNG t­ 240 lªn 500K thuª bao, l¾p ®Æt HRL licence 2000K sub vµ më réng lªn 2500K sub cho HLR,…), ®iÒu nµy còng t¹o ®µ ph¸t triÓn tèt cho viÖc n©ng sè l­îng thuª bao cña m¹ng. * YÕu tè lîi nhuËn Qua b¶ng 4 ta cã thÓ nhËn thÊy tèc ®é t¨ng tr­ëng n¨m 2005 so víi n¨m 2006 cña lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng cña doanh thu lµ do: tèc ®é t¨ng tr­ëng cña chi phÝ gi¶m, c¸c dÞch vô thùc hiÖn n¨m 2006 nhiÒu h¬n n¨m 2005: N¨m 2005 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 52.639,599 triÖu ®ång, t¨ng 70,24% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 317.355,683 triÖu ®ång, t¨ng 502,88% so víi n¨m 2005. * TØ suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu Nh×n vµo b¶ng 4 ta thÊy tØ suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2005 so víi n¨m 2004 gi¶m (3,68%). §iÒu ®ã chøng tá n¨m 2005 ph¸t triÓn kh«ng tÝch cùc b»ng n¨m 2004, nh­ng ®Õn n¨m 2006 ta thÊy tØ suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu lµ 8,9%, t¨ng 200,68% so víi n¨m 2005. ý nghÜa cña chØ tiªu nµy nãi lªn r»ng cø 100 ®ång doanh thu th× thu ®­îc 8,9 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ n¨m 2005 ®· b¾t ®Çu ph¸t huy t¸c dông. 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng hµng n¨m ta thÊy ®Òu cã sù t¨ng tr­ëng lín. §iÒu ®ã lµ do C«ng ty ®· phèi hîp víi Tæng C«ng ty cïng víi sù gióp ®ì tõ phÝa Nhµ n­íc n©ng cÊp chÊt l­îng nguån vèn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty cã thÓ mua s¾m ®­îc nhiÒu c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ, c«ng nghÖ nh»m n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trong m«i tr­êng c¹nh tranh ®ang ngµy cµng khèc liÖt. * Lîi nhuËn sau thuÕ/ Vèn kinh doanh N¨m 2005 so víi n¨m 2004 lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn kinh doanh cã chiÒu h­íng gi¶m (1,12%) nh­ng ®Õn n¨m 2006 l¹i cã sù t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ, t¨ng 6,92%, cã nghÜa lµ C«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh cña m×nh vµ cø 100 ®ång doanh thu th× thu ®­îc 10,60 ®ång lîi nhuËn. * Vßng quay vèn l­u ®éng C«ng ty ®· biÕt c¸ch sö dông tèt nguån vèn l­u ®éng cña m×nh cô thÓ lµ qua c¸c n¨m sè vßng quay cña vèn l­u ®éng ®Òu t¨ng, n¨m 2005 lµ 6 vßng, t¨ng 2 vßng so víi n¨m 2004, n¨m 2006 lµ 7 vßng, t¨ng 1 vßng so víi n¨m 2005. 2.3. Mét sè chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng * N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (còng chÝnh lµ mét chØ tiªu hiÖu qu¶ lao ®éng quan träng cña C«ng ty) N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ chung cña C«ng ty nªn C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. N¨m 2005 qua b¶ng sè liÖu 4 cho thÊy r»ng mét lao ®éng cã thÓ t¹o ra ®­îc 1.073,667 triÖu ®ång doanh thu, t¨ng 782,597 triÖu ®ång, tu¬ng øng 268,87% so víi n¨m 2004. N¨m 2006 mçi lao ®éng cã thÓ t¹o ra ®­îc 2.149,925 triÖu ®ång doanh thu, t¨ng 1.076,258 triÖu ®ång, t­¬ng øng 100,24% so víi n¨m 2005. Cã ®­îc sù t¨ng tr­ëng nh­ vËy lµ do doanh thu qua c¸c n¨m t¨ng lªn trong khi sè l­îng lao ®éng vÉn gi÷ nguyªn, ®· lµm cho hiÖu suÊt sö dông lao ®éng còng t¨ng theo. * Thu nhËp b×nh qu©n N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lµ 2.747.175 ®ång/ th¸ng, t¨ng 49,54% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 5.376.706 ®ång/ th¸ng, t¨ng 95,72% so víi n¨m 2005. Víi møc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n nh­ vËy ta thÊy r»ng, møc sèng cña CBCNV trong C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä sÏ ngµy cµng tèt h¬n v× ®©y lµ møc l­¬ng ®¸ng m¬ ­íc so víi mÆt b»ng chung cña x· héi xÐt trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i. * ChØ sè mèi quan hÖ tèc ®é t¨ng W vµ tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n §©y lµ mét chØ tiªu nãi lªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty. B¶ng trªn cho thÊy chØ sè nµy n¨m 2005/2004 lµ 2,47 vµ n¨m 2006/2005 lµ 1,02 – ®Òu lín h¬n 1. Chøng tá C«ng ty ®· b¶o ®¶m mèi quan hÖ trªn lµ hîp lý, cã nghÜa lµ n¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng nhanh h¬n thu nhËp b×nh qu©n. * Lîi nhuËn sau thuÕ/ Sè lao ®éng b×nh qu©n (HÖ sè doanh lîi cña lao ®éng) N¨m 2005 mét lao ®éng cã thÓ t¹o ra ®­îc 31,749 triÖu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, t¨ng 12,435 triÖu ®ång/ ng­êi, t­¬ng øng 64,38% so víi n¨m 2004. N¨m 2006 mét lao ®éng cã thÓ t¹o ra ®­îc 191,409 triÖu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, t¨ng 159,660 triÖu ®ång/ ng­êi, t­¬ng øng 502,88% so víi n¨m 2005. §Ó ®¹t ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ hÖ sè doanh lîi cña lao ®éng cao nh­ vËy ë Viettel Mobile lµ do: n¨m 2005 so víi n¨m 2004 sè lao ®éng t¨ng 57 ng­êi nh­ng n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ta cã thÓ nhËn thÊy lµ l¹i kh«ng t¨ng thªm mét lao ®éng nµo. §iÒu ®ã chøng tá mÆc dï míi b­íc vµo lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng nh­ng lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc tr×nh ®é kh¸ chuyªn nghiÖp trong nghiÖp vô cña m×nh, b¾t kÞp víi thÞ tr­êng ViÔn th«ng ®ang ngµy cµng c¹nh tranh khèc liÖt t¹o ®­îc con sè t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp ®ang kinh doanh vÒ dÞch vô ViÔn th«ng nµo còng ph¶i m¬ ­íc. 2.4. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ chi phÝ kinh doanh B¶ng 5: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m (2004 -2006) tt H¹ng môc §VT N¨m so s¸nh t¨ng gi¶m (%) N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 2005/2004 2006/2005 1 Tæng chi phÝ Tr.® 423.056,859 1.707.029,835 3.123.804,221 303,50 83,00 Chi phÝ trùc tiÕp Tr® 380.751,173 1.541.075,641 2.792.282,874 304,75 81,19 Chi phÝ b¸n hµng Tr® 38.075,117 159.662,331 311.283,959 319,34 94,96 Qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i Tr® 21.702,817 85.967,820 167.606,242 296,11 94,96 Hoa hång, ®¹i lý Tr® 16.372,300 73.694,511 143.677,717 350,12 94,96 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tr® 4.230,569 6.291,863 20.237,387 48,72 221,64 2 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr® 30.921,453 52.639,599 317.355,683 70,24 502,88 3 TØ suÊt lîi nhuËn/Chi phÝ % 7,31 3,08 10,16 -57,87 229,87 Nguån: Phßng Tµi chÝnh – C«ng ty Viettel Mobile. * Tæng chi phÝ Qua b¶ng 5 ta thÊy tæng chi phÝ n¨m 2005 lµ 1.707.029,835 triÖu ®ång, t¨ng 303,5% so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 3.123.904,221 triÖu ®ång, t¨ng 83% so víi n¨m 2005 trong ®ã chi phÝ trùc tiÕp chiÕm tØ träng cao nhÊt. VËy ta cã thÓ nhËn thÊy tæng chi phÝ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng trong ®ã n¨m 2005 t¨ng nhanh h¬n tæng doanh thu. Tuy nhiªn, n¨m 2006 tèc ®é t¨ng cã thÊp h¬n nhiÒu so víi n¨m 2005 vµ còng t¨ng thÊp h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu so víi n¨m 2005. VËy cã thÓ kÕt luËn r»ng C«ng ty ®· qu¶n lý tèt chi phÝ ®ång thêi t¨ng nhanh quy m« kinh doanh vµ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm dich vô dÉn ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn n¨m 2006 t¨ng m¹nh. * TØ suÊt lîi nhuËn/ Chi phÝ §©y lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp cña C«ng ty. N¨m 2005 tØ suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ so víi n¨m 2004 cã chiÒu h­íng gi¶m (57,87%) nh­ng l¹i cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµo n¨m 2006 ®¹t 10,6%, t¨ng 229,87% so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cã nghÜa lµ t×nh h×nh sö dông chi phÝ n¨m 2006 ®· cã ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý tèt h¬n, gi¶m ®­îc c¸c tæn thÊt vµ chi phÝ kh«ng ®¸ng cã, ®©y còng lµ mét tiªu thøc quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Nh­ vËy, th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty §iªn Tho¹i Di §éng Viettel (2004 – 2006) ta thÊy r»ng C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu trªn con ®­êng kinh doanh cña m×nh. §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn râ nhÊt qua lîi nhuËn mµ C«ng ty thu ®­îc ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn chung cña Tæng C«ng ty ViÔn Th«ng Qu©n §éi Viettel. Bªn c¹nh ®ã cßn gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1.658 lao ®éng. Tuy ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nh­ vËy nh­ng C«ng ty vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý còng nh­ kinh doanh cña m×nh. Ch­¬ng III: Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn, gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng viettel I. môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi cña c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng viettel 1. C¬ héi vµ th¸ch thøc Lµ mét doanh nghiÖp Qu©n ®éi míi b­íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc ViÔn Th«ng nªn C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel cã nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng th¸ch thøc nhÊt ®Þnh sau: - C«ng ty §iÖn tho¹i Di §éng Viettel trùc thuéc Tæng C«ng ty ViÔn Th«ng Qu©n §éi Viettel (thuéc Bé Quèc Phßng) nªn cã ®­îc sù hç trî lín tõ Bé Quèc Phßng vµ ChÝnh Phñ vÒ mÆt chÝnh s¸ch còng nh­ nguån vèn, nh©n lùc, m¹ng l­íi (®Æc biÖt lµ tËn dông ®­îc h¹ tÇng ViÔn th«ng Qu©n ®éi mµ cô thÓ ë ®©y lµ sö dông n¨ng lùc nhµn rçi cña m¹ng ®­êng trôc B¾c nam Qu©n ®éi). §©y lµ mét thÕ m¹nh mµ kh«ng mét c«ng ty nµo khi míi tham gia thÞ tr­êng ViÔn th«ng cã thÓ cã ®­îc. - C«ng ty tham gia thÞ tr­êng ViÔn th«ng khi ChÝnh phñ ®ang cã nh÷ng ­u ®·i, khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®Ó xo¸ bá tÝnh ®éc quyÒn trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng vµ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ kü thuËt sè cña n­íc ta. Thùc tÕ møc ®é th©m nhËp thÞ tr­êng ViÔn th«ng cßn thÊp, tèc ®é t¨ng tr­ëng ë lÜnh vùc nµy rÊt cao nªn thÞ tr­êng ViÔn th«ng rÊt cã tiÒm n¨ng. H¬n thÕ n÷a dÞch vô 098 cßn lµ mét dÞch vô ®­îc ®ãn chê sau nhiÒu n¨m chØ cã VNPT (víi kªnh ph©n phèi réng kh¾p gåm gÇn 1.200 ®¹i lý, 27.000 ®iÓm b¸n thÎ, h×nh ¶nh cöa hµng trùc tiÕp t­¬ng ®èi tèt, vÒ sè l­îng kh¸ch hµng C«ng ty ®· chiÕm 26,3% thÞ phÇn cña c¶ n­íc). - Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin bïng næ nh­ ngµy nay Viettel Mobile ra ®êi sau nªn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi lín vÒ viÖc lùa chän c«ng nghÖ hiªn ®¹i tiªn tiÕn cho viÖc ph¸t triÓn dÞch vô cña m×nh, vËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña ®¬n vÞ ®i tr­íc nªn cã ®iÒu kiÖn h¬n cho viÖc ®Þnh gi¸ vµ gi¶m ®­îc chi phÝ thö nghiÖm. - §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty tuy kh«ng ®«ng ®¶o, nh­ng cã tÇm hiÓu biÕt réng vÒ nhiÒu lÜnh vùc, cßn rÊt trÎ, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, kh«ng ngõng t×m tßi nghiªn cøu nh»m khai th¸c øng tèi ®a tÝnh n¨ng øng dông cña hÖ thèng. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi trªn C«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng th¸ch thøc sau: - C«ng ty ra ®êi trong hoµn c¶nh mµ lÜnh vùc kinh doanh B­u chÝnh ViÔn th«ng ®­îc coi nh­ mét ngµnh ®éc quyÒn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn Th«ng (VNPT). V× vËy C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi mét ®¬n vÞ cã tiÒm lùc rÊt lín (®· cã gÇn 10 n¨m tÝch luü tµi chÝnh, bµi häc kinh doanh, ®éi ngò c¸n bé vµ c¬ së kh¸ch hµng lín). Còng v× ®Æc thï ra ®êi sau nªn viÖc kinh doanh cña Viettel Mobile ph¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo VNPT (nh­ kÕt nèi, thuª bao ®­êng truyÒn dÉn néi h¹t vµ liªn tØnh, viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, hîp t¸c vÒ mÆt kü thuËt). - Khi gia nhËp thÞ tr­êng ViÔn th«ng Viettel Mobile ®ang ®­îc thÞ tr­êng nh×n nhËn lµ nhµ cung cÊp gi¸ thÊp. §iÒu nµy dÔ dÉn ®Õn c¸ch so s¸nh t­¬ng øng vÒ chÊt l­îng, kªnh ph©n phèi réng lín nh­ng cã sù chªnh lÖch lín gi÷a c¸c ®¹i lý (h×nh ¶nh, n¨ng lùc, truyÒn th«ng,…), c¸ch tÝnh c­íc ®ét ph¸ nh­ng ®­îc hiÓu lµ gi¸ rÎ, ch­a truyÒn th«ng ®­îc 2 gãi c­íc kh¸c biÖt Z60 vµ Flexi, ch­a cã ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc kh¸ch hµng ®Æc biÖt. - Mét sè vÊn ®Ò vÒ nguån lao ®éng còng rÊt ®¸ng lo ng¹i: thiÕu c¸n bé cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm t¹i mét sè vÞ trÝ chñ chèt, mét phÇn lao ®éng trong qu¸ khø cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng thÊp, nghØ thai s¶n nhiÒu, mÆt b»ng tr×nh ®é nh©n viªn kh«ng ®ång ®Òu. - VÒ vÊn ®Ò ®Çu t­ tµi chÝnh cßn h¹n chÕ so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tØ lÖ nî khã ®ßi ch­a ®­îc xö lý tèt nªn cßn rÊt lín, gi¸ trÞ ®Çu t­ cho c¸c tØnh lín nh­ng hiÖu qu¶ th× ch­a t­¬ng xøng. - Trong thêi gian gÇn ®©y Nhµ n­íc khuyÕn khÝch më cöa thÞ tr­êng ViÔn th«ng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu ®èi thñ kh«ng chØ riªng VNPT mµ cßn c¸c c«ng ty ViÔn th«ng víi c¸c m¹ng di ®éng kh¸c (C«ng ty Cæ phÇn ViÔn th«ng Sµi Gßn, C«ng ty ViÔn th«ng Hµng h¶i, C«ng ty ViÔn th«ng §iÖn lùc, c¸c doanh nghiÖp ISP míi). Trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u nh­ thÕ, C«ng ty ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc Tæng C«ng ty kh«ng nh÷ng ®Ó vËn ®éng vµ ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh m×nh trong thêi kú míi mµ cßn ph¶i v­ît qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng. 2. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ hµnh ®éng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi + Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty giao cho theo môc tiªu ph¸t triÓn nhanh m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng, n©ng cao thÞ phÇn sè thuª bao cña Viettel Mobile so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. + Ph©n cÊp qu¶n trÞ cho c¸c trung t©m trùc thuéc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c trung t©m ®ã ph¸t huy thÕ m¹nh trong kinh doanh, ®ñ søc x©y dùng C«ng ty lín m¹nh. + T¨ng c­êng x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c sau b¸n nh­ b¶o hµnh, dÞch vô tiÕp nhËn,… + Tæ chøc tèt bé m¸y nh©n sù, më c¸c kho¸ häc th­êng xuyªn ®µo t¹o nghiÖp vô, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + T¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ truêng trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi nhÊt lµ sau khi ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO. + C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m 2007. B¶ng 6: ChØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu cña C«ng ty n¨m 2007 C¸c chØ tiªu §VT KÕ ho¹ch n¨m 2007 Tæng Doanh Thu Tr.®ång 6.758.394,002 Tæng Chi PhÝ Tr.®ång 5.579.730,088 Lîi NhuËn Sau ThuÕ Tr.®ång 848.638,018 Tæng Sè Lao §éng Ng­êi 1723 ThÞ PhÇn Thuª Bao Cña M¹ng % 32,9% Nguån: Phßng Kinh Doanh – C«ng ty Viettel Mobile. Ii. mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel 1. TriÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng Theo dù b¸o cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong 5 n¨m tíi (2006 - 2010) cã thÓ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ 7,5% - 8,5%. V× vËy xÐt trªn toµn c¶nh bao gåm c¶ chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n­íc, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, còng nh­ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®Þnh h­íng ®Çu t­ cña ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng ®Õn n¨m 2010 ®· chØ râ: X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng th«ng tin quèc gia cã c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i ngang tÇm c¸c n­íc tiªn tiÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, cã tèc ®é bao phñ réng r·i trªn c¶ n­íc víi th«ng l­îng lín, tèc ®é vµ chÊt l­îng cao, ho¹t ®éng hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho toµn x· héi ®Òu cã thÓ ®­îc sö dông. X©y dùng ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng trong xu thÕ héi nhËp c«ng nghÖ ®Ó trë thµnh ngµnh kinh tÕ – kü thuËt mòi nhän, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®ãng gãp ngµy cµng cao vµo sù t¨ng tr­ëng GDP cña c¶ n­íc, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho x· héi. §Æc biÖt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay, ViÔn th«ng lµ thÞ tr­êng ph¸t triÓn nhanh vµ s«i ®éng h¬n B­u chÝnh nªn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng còng nh­ gi¶i ph¸p cho thÞ tr­êng nµy cÇn ®­îc lùa chän cho phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®ång thêi ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm, dÞch vô ViÔn th«ng cña m×nh cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhÊt lµ khi ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO. 2. Mét sè biÖn ph¸p tõ phÝa C«ng ty 2.1. Ph¸t huy thÕ m¹nh lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi Viettel Lµ mét trong nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n §éi Viettel ®­îc giao nhiÖm vô vÒ m¶ng ®iÖn tho¹i di ®éng, C«ng ty cÇn cñng cè l¹i vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh ®iÖn tho¹i di ®éng, n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶, t¹o uy tÝn víi Tæng C«ng ty. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cÇn b¶o ®¶m mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban, víi c¸c trung t©m trùc thuéc C«ng ty ®Ó phèi hîp víi hä trë thµnh mét hÖ thèng ho¹t ®éng cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶, nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu chung cña tæ chøc. 2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty M«i tr­êng kinh doanh lµ m«i tr­êng sèng cña doanh nghiÖp, nã t¹o ra c¬ héi cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn còng nh­ ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch - chiÕn l­îc thÞ tr­êng doanh nghiÖp nµo còng ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch m«i tr­êng sèng ®ã ®Ó ®Þnh ra hµnh ®éng cho m×nh. Thùc vËy, kÕt qu¶ cña viÖc ph¸n ®o¸n vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch chiÕn l­îc chØ cã thÓ ®¹t ®­îc sau khi hiÓu râ vÒ m«i tr­êng kinh doanh. Cã thÓ nãi ®©y lµ b­íc ®Çu tiªn cùc kú quan träng cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. Víi Vietel Mobile lµ C«ng ty míi gia nhËp thÞ tr­êng th× viÖc ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh lµ lµ rÊt cÇn thiÕt. ChØ cã thÕ C«ng ty míi hiÓu ®­îc m×nh nªn lµm g×, nªn x©y dùng kÕ ho¹ch theo h­íng nµo lµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó cã thÓ ph¸n ®o¸n ®óng, s¸t víi t×nh h×nh m«i tr­êng, C«ng ty cÇn gi¶i quyÕt 3 néi dung c¬ b¶n sau: 2.2.1. Ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ sù biÕn ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh trong giai ®o¹n tíi Trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc ®èi víi ViÔn th«ng ViÖt Nam chñ tr­¬ng g©y dùng m«i tr­êng kinh doanh th«ng tho¸ng vµ réng r·i ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ ®· kh¸ râ. Trong giai ®o¹n tíi, nhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty lµ ph¶i lµm sao n¾m b¾t kÞp vµ chÝnh x¸c th«ng tin vÒ chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nhÊt lµ ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch cña Bé Th«ng Tin vµ TruyÒn Th«ng. Tr­íc m¾t viÖc cÇn tiÕn hµnh ngay ®ã lµ cËp nhËt c¸c luËt vÒ ViÔn th«ng còng nh­ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt ®· vµ sÏ tiÕp tôc ®­îc ban hµnh. §©y lµ c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp hay kh«ng cho phÐp doanh nghiÖp ho¹t ®éng ë c¸c lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng, nªn viÖc t×m hiÓu kü vµ khÐo vËn dông lµ rÊt cÇn thiÕt. Ngoµi ra, theo ®Þnh h­íng chung ®Õn n¨m 2020 râ rµng viÖc kinh doanh c¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng cµng ngµy th«ng tho¸ng vµ ®­îc quèc tÕ ho¸. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, C«ng ty cÇn theo dâi s¸t sao xu h­íng biÕn ®éng cña m«i tr­êng, ph©n tÝch râ trong tõng thêi kú vÒ sè l­îng vµ tr×nh ®é c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¬ cÊu vµ thµnh phÇn tham gia kinh doanh, chÝnh s¸ch ­u ®·i cña ChÝnh phñ, tõ ®ã dù ®o¸n tr­íc cho sù ph¸t triÓn tõ 5 - 10 n¨m tíi. Cã nh­ vËy viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch míi cã ý nghÜa. ViÖc ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c c«ng ty míi, ®ã lµ c¸c c«ng ty ®­îc phÐp kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng tõ sau n¨m 1998 ph¶i ®¹t tõ 25% - 30% thÞ phÇn c¸c dÞch vô cung cÊp trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam vµo n¨m 2010 sÏ lµ trë ng¹i kh¸ lín. V× nÕu theo quy ®Þnh nµy c¸c c«ng ty cßn l¹i (trõ VNPT) ph¶i c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t ®Ó tån t¹i, ®ßi hái c¸c c«ng ty míi ph¶i nç lùc hÕt m×nh vµ cã nh÷ng b­íc ®i phï hîp víi m«i tr­êng. 2.2.2. §­a ra c¸c dù b¸o chiÕn l­îc vÒ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn còng nh­ tèc ®é t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam Víi dung l­îng thÞ tr­êng t­¬ng ®èi lín, kho¶ng 85 triÖu d©n cïng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ thuéc lo¹i cao trªn thÕ giíi, l¹i trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng, n­íc ta ®ang lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cho viÖc khai th¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng. Mét thùc tÕ lµ xu h­íng ®« thÞ ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, nhu cÇu t×m hiÓu th«ng tin, giao l­u gi÷a mäi ng­êi, mäi tæ chøc ngµy cµng cao. C¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn lµ sö dông c¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng. §©y chÝnh lµ c¬ héi tèt cho c¸c c«ng ty kinh doanh vµ giµnh lÊy chç ®øng cho m×nh. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng ViÔn th«ng ViÖt Nam ®ang cã xu h­íng chuyÓn tõ ®éc quyÒn sang c¹nh tranh, v× vËy ®Ó tån t¹i th× C«ng ty ph¶i duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng Ýt nhÊt lµ t­¬ng ®­¬ng víi ®èi thñ trong ngµnh. Do nhiÒu yÕu tè nªn tèc ®é ph¸t triÓn lu«n thay ®æi ®ßi hái C«ng ty ph¶i dù ®o¸n chÝnh x¸c b»ng c¸ch xö lý tèt c¸c th«ng tin cã ®­îc nhÊt lµ vÒ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, cã tÇm nh×n xa ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp. Muèn thµnh c«ng, C«ng ty ph¶i chñ ®éng x©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n vµ c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch n¨m ®¸p øng sù biÕn ®éng thÞ tr­êng tr­íc c¸c ®èi thñ kh¸c. Dù b¸o ®óng vÒ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng lµ c¨n cø quan träng cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.2.3. Dù b¸o ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty Môc ®Ých cuèi cïng cña ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh lµ xem xÐt møc ®é ¶nh h­ëng cña nã tíi m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. ViÖc ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m« sÏ cho thÊy C«ng ty cßn cã nh÷ng c¬ héi nµo, bÊt lîi nµo trong thêi gian tíi, víi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh doanh nh­ thÕ nµo cho phï hîp vµ sÏ cã lîi h¬n cho C«ng ty. Tr¶ lêi c¸c vÊn ®Ò trªn C«ng ty ph¶i ho¹ch ®Þnh ®­îc môc tiªu cho m×nh ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong ph¸t triÓn vµ tån t¹i bÒn v÷ng. Trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c nµy (trªn c¸c ph©n tÝch vÒ thÞ tr­êng, ®èi thñ c¹nh tranh,…). C«ng ty ®· nhËn thÊy r»ng kinh doanh ë lÜnh vùc ®iÖn tho¹i di ®éng sö dông c«ng nghÖ cao sÏ høa hÑn sù t¨ng tr­ëng lín vµ dÔ dµnh ®­îc thÞ phÇn lín cho C«ng ty. Tuy nhiªn bèi c¶nh míi trong n­íc vµ thÕ giíi hiÖn nay rÊt phøc t¹p ®ßi hái C«ng ty ph¶i quan t©m cao h¬n n÷a ®Õn c¸c vÊn ®Ò trªn. 2.3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiªu dïng cña s¶n phÈm, dÞch vô, møc gi¸ tèi thiÓu lµ møc gi¸ cã thÓ khai th¸c tèt nhÊt nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc môc tiªu cña C«ng ty ®Ò ra. ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo, tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng, còng nh­ t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Òu cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ c­íc dÞch vô hiÖn nay cña ®iÖn tho¹i di ®éng. V× vËy cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t vµ b¾t kÞp nhanh chãng víi nhu cÇu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng: - X©y dùng lé tr×nh vÒ gi¸, gi÷ ­u thÕ vÒ gi¸ (gi¸ thÊp h¬n VNPT tõ 7% - 10%, n©ng tØ lÖ thuª bao tr¶ sau lªn 35%). - TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®Ó kÝch cÇu. - §Ó truyÒn th«ng vµ t¹o ®­îc sù c¶m nhËn cña kh¸ch hµng cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, vµ dÔ thùc hiÖn. - Hoµn thiÖn vµ cung cÊp thªm c¸c gãi c­íc dÞch vô míi, ®Æc biÖt chó träng gãi c­íc VPN (tõ 5 thuª bao trë lªn) h­íng vµo ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ tæ chøc, doanh nghiÖp, ®ång thêi nghiªn cøu c¸c gãi c­íc hiÖn cã ®¬n gi¶n h¬n cho kh¸ch hµng dÔ nhí. 2.4. Cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm, dÞch vô phï hîp - X©y dùng c¸c gãi s¶n phÈm h­íng vµo c¸c ph©n ®o¹n kh¸ch hµng (nh­ nhãm kh¸ch hµng cã thu nhËp cao, giíi trÎ, hoÆc nhãm kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp ). - Cã c¸c øng dông dµnh cho kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp: Push mail, Coporate data,… - X©y dùng thªm c¸c gãi c­íc míi, c¸c dÞch vô ®i kÌm h÷u hiÖu phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng (nh­ c¸c gãi c­íc ­u ®·i cho c¸c kh¸ch hµng sö dông tõ 2 - 3 dÞch vô cña Viettel Mobile trë lªn). - X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch øng dông mang l¹i tiÖn Ých cho kh¸ch hµng: C¸c øng dông thanh to¸n, c¸c øng dông ng©n hµng vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. 2.5. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing CÇn lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr­êng, ph©n tÝch râ sù biÕn ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh, t×m ra c¸c ®o¹n thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, C«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸c nhµ ph©n tÝch vµ ho¹ch ®Þnh víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh marketing, ®ång thêi ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn marketing n¨ng ®éng, tÝch cùc lµm viÖc víi thÞ tr­êng kh«ng ng¹i ®i xa víi c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - TËp trung vµo viÖc truyÒn th«ng m¹ng l­íi cã chÊt l­îng tèt nhÊt vµ vïng phñ sãng réng nhÊt. - Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng, n¾m b¾t tèt nhu cÇu, nguyÖn väng cña kh¸ch hµng ®Ó t×m ra ph­¬ng h­íng phôc vô tèt nhÊt. - X©y dùng h×nh ¶nh con ng­êi Viettel trÎ trung, n¨ng ®éng, gÇn gòi víi kh¸ch hµng. - KÕt hîp víi ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh ë ®Þa ph­¬ng ®Ó qu¶ng b¸ vµ tuyªn truyÒn c¸c dÞch vô cña Viettel Mobile. 2.6. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi, c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ - N©ng cao dung l­îng m¹ng l­íi lªn ®ñ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn thuª bao. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tèt c¸c m¹ng l­íi, trang bÞ ®­îc mét hÖ thèng qu¶n lý m¹ng tËp trung (nh­ qu¶n lý vÒ chÊt l­îng m¹ng, qu¶n lý khi lçi m¹ng, qu¶n lý trang thiÕt bÞ vËt t­ cña m¹ng, qu¶n lý vÊn ®Ò vÒ ®Êu nèi m¹ng,…). 2.7. T¨ng c­êng thÕ m¹nh hÖ thèng ph©n phèi, tiªu thô HÖ thèng c¸c trung t©m kinh doanh, c¸c ®¹i lý, cöa hµng, ®iÓm b¸n lµ ®iÓm thuËn lîi nhÊt ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi vµ còng lµ ®Çu mèi cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm v× vËy cÇn ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn c¸c kh©u chñ yÕu nµy. Kh©u quan träng nhÊt ®Ó t¹o ra doanh thu bï ®¾p chi phÝ ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh còng n»m chñ yÕu ë trong kh©u nµy. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ: - Më réng thÞ tr­êng (c¸c hÖ thèng b¸n hµng xuèng tuyÕn huyÖn, thiÕt lËp ®iÓm b¸n xuèng tuyÕn x·,…), ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc khuyÕch tru¬ng s¶n phÈm ®¹t chØ tiªu, doanh sè b¸n ®Ó t¨ng thÞ phÇn vµ doanh thu. - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng, b»ng ph­¬ng h­íng phôc vô tíi c¶ nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp b×nh d©n nhÊt còng cã thÓ dïng ®­îc m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng cña Viettel Mobile. - X©y dùng hÖ thèng kªnh truyÒn dÉn riªng cña Viettel Mobile tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i thuª kªnh cña chÝnh ®èi thñ lín nhÊt cña m×nh ®Ó hoµn thµnh tèt viÖc phñ sãng nhanh vµ réng trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. 2.8. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch nh©n sù * VÊn ®Ò vÒ tæ chøc nh©n sù: Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®¹i nguån nh©n lùc ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng nhÊt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi mét c«ng ty míi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng vÉn cßn kh¸ míi mÎ vµ cßn mang ®Ëm tÝnh ®éc quyÒn ë ViÖt Nam. C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel cã ­u thÕ lµ ®éi ngò CBCNV trÎ trung, chuyªn nghiÖp, ®Çy nhiÖt huyÕt xong cßn h¹n chÕ v× tuæi ®êi cßn qu¸ Ýt, kinh nghiÖm va ch¹m thùc tÕ ch­a nhiÒu. BiÖn ph¸p cña C«ng ty lµ sÏ kh«ng t¨ng tæng qu©n sè nh­ng sÏ lu©n chuyÓn gi÷a c¸c vÞ trÝ trong C«ng ty. §¶m b¶o c¬ cÊu hîp lý vÒ ngµnh nghÒ lao ®éng vµ víi mçi lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cÇn tËp trung theo nh÷ng h­íng kh¸c nhau: - §èi víi lao ®éng qu¶n lý: CÇn ph©n cÊp giao quyÒn râ rµng, khuyÕn khÝch sù ®éc lËp s¸ng t¹o, n¾m v÷ng chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng cña C«ng ty, Tæng C«ng ty còng nh­ cña ngµnh. - §èi víi lao ®éng kü thuËt: Th­êng xuyªn ®µo t¹o båi d­ìng ®Ó thÝch øng víi c¸c c«ng nghÖ míi, tõ ®ã lµm chñ c«ng nghÖ vµ tèi ­u ho¸ c¸c chøc n¨ng tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ. Ngay trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cÇn t¨ng thªm thêi gian thùc hµnh, kh¶o s¸t thùc tÕ, bæ sung thiÕt bÞ thùc hµnh míi, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®ång bé víi c«ng nghÖ míi, g¾n ®µo t¹o víi nhu cÇu tuyÓn dông, n©ng møc lao ®éng kü thuËt lªn 34% trong tæng sè lao ®éng. - §èi víi lao ®éng khai th¸c vµ phôc vô: N©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ dÞch vô ®Ó tr¸nh lóng tóng trong xö lý nghiÖp vô, lÊy kü n¨ng vµ t¸c phong phôc vô lµm tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ phôc vô kh¸ch hµng. * VÊn ®Ò vÒ tiÒn l­¬ng vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé: - Tr­íc hÕt cÇn c¶i tiÕn viÖc xÕp bËc l­¬ng theo th©m niªn l©u n¨m, ph¶i dùa vµo ®óng n¨ng lùc thùc sù ®Ó x¸c ®Þnh møc l­¬ng. TiÒn l­¬ng vµ ®·i ngé nãi chung lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc khÝch thÝch m¹nh mÏ ®èi víi ng­êi lao ®éng ®Ó hä lµm viÖc h¨ng h¸i, nh­ng ®ång thêi còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng viÖc. TiÒn l­¬ng vµ ®·i ngé (bao gåm c¶ phÇn vÒ tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh) chØ ph¸t huy tèt hiÖu qu¶ ®ßn bÈy cña nã khi cã c¸c quy chÕ linh ho¹t vµ c«ng b»ng. - ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch ®·i ngé cÇn phï hîp víi ®Æc thï tõng lo¹i c«ng viÖc ®Ó thu hót lao ®éng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lao ®éng cã tµi vÒ lµm viÖc ë vïng s©u, vïng xa ®Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi trong lùc l­îng lao ®éng, nh»m n©ng cao tr×nh ®é lµm viÖc cho c¸c ®¬n vÞ ë vïng, miÒn nµy. 2.9. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh * VÒ phÝa Tæng C«ng ty: C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng C«ng ty, víi ph­¬ng ch©m l©u nay cña Tæng C«ng ty lµ “Thu ®ñ – Xin tõ tõ “. ViÖc nµy ®· lµm cho C«ng ty gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n (nh­ bé m¸y tæ chøc trë nªn cång kÒnh h¬n, viÖc h¹ch to¸n tµi chÝnh phøc t¹p, l¾t nh¾t, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh còng v× thÕ mµ ph¶i gi¶m tiÕn ®é). ChÝnh v× thÕ mµ Tæng C«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn theo h­íng ph©n vèn kinh doanh cho doanh nghiÖp råi kho¸n theo doanh thu. * VÒ phÝa C«ng ty: - Hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý ®Ó t¸ch nî khã ®ßi ph¶i xö lý ra khái sè nî ph¶i thu, ®ång thêi tæ chøc kiÓm tra tµi chÝnh ë c¸c trung t©m, khu vùc. - Thèng nhÊt víi c¸c c«ng ty däc vÒ chi phÝ thuª kªnh, x©y l¾p, thu c­íc. - Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch tµi chÝnh ®Ó s½n sµng cæ phÇn ho¸ khi cÇn thiÕt. 2.10. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i Kh¸ch hµng lµ ®èi t­îng hÕt søc quan träng cña C«ng ty. Hä lµ nh÷ng ®èi c¸ nh©n, tæ chøc trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô vµ t¹o ra nguån thu cho C«ng ty. TÇn suÊt vµ ®èi t­îng tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô cµng nhiÒu th× nguån thu cña C«ng ty cµng lín. ViÖc quan t©m ch¨m sãc vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng kÞp thêi, ®óng lóc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó ch¨m sãc tèt kh¸ch hµng, ngoµi viÖc c¬ b¶n nhÊt lµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, cßn ph¶i lµm tèt c¸c viÖc kh¸c nh­: - T¹o ra c¸c Ên t­îng ®Ñp ®Ï vµ sù chó ý cña kh¸ch hµng ®Õn c¸c s¶n phÈm dÞch vô, g©y nªn sù høng khëi trong kh¸ch hµng mçi khi ®Õn víi C«ng ty. - C¸c cöa hµng b¸n hµng trùc tiÕp lµ n¬i tiÕp xóc víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn nhÊt nªn nh©n viªn lµm viÖc t¹i ®©y ph¶i ®­îc ®µo t¹o c¸c nghiÖp vô giao tiÕp c¬ b¶n, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh tèt nhÊt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, më hép th­ gãp ý ®Ó n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng, qua ®ã gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu vµ nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña kh¸ch hµng. Nãi tãm l¹i, thùc hiÖn ®óng ph­¬ng ch©m mµ «ng cha ta bao ®êi nay ®· ®óc rót “ Vui lßng kh¸ch ®Õn, võa lßng kh¸ch ®i” hay quan ®iÓm ®¬n gi¶n mµ s©u s¾c cua Marketing hiÖn ®¹i “ Kh¸ch hµng lu«n ®óng”. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é hËu m·i ®èi víi kh¸ch hµng: + TÝnh vµ thu c­íc: B¶o ®¶m tÝnh c­íc chÝnh x¸c, cã c¸c biÖn ph¸p vµ h×nh thøc thu c­íc linh ho¹t. + Kh¾c phôc sù cè: Gi¶m bít kh©u trung gian trong qu¸ tr×nh khai th¸c, nh»m kh«i phôc dÞch vô cho kh¸ch hµng trong thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ. + Gi¶i ®¸p th¾c m¾c: ThiÕt lËp c¸c trung t©m, c¸c sè ®iÖn tho¹i gi¶i ®¸p kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c sù cè mµ kh¸ch hµng gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô. + Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông dÞch vô d­íi nhiÒu h×nh thøc tÝnh ®iÓm hay céng ngay tiÒn th­ëng vµo tµi kho¶n, vµ cã c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc ®èi víi c¸c kh¸ch hµng trung thµnh. + Tæ chøc tèt héi nghÞ kh¸ch hµng, nh»m cËp nhËt ý kiÕn cña hä ®èi víi C«ng ty vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò mµ kh¸ch hµng gÆp ph¶i. 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc - Nhµ n­íc cÇn ban hµnh, söa ®æi mét sè luËt, nghÞ ®Þnh cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng, c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc ®Çu t­, c¬ chÕ së h÷u hiÖn nay kh«ng cßn phï hîp víi sù ph¸t triÓn trong lÜnh vùc nµy, ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thu hót vèn còng nh­ møc ®é chñ ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp. - Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, Nhµ n­íc sím ban hµnh c¬ chÕ, nghÜa vô phæ cËp hoÆc c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ quy ®Þnh chÆt chÏ ®èi víi doanh nghiÖp cïng kinh doanh vµ cung cÊp dich vô b­u chÝnh viÔn th«ng vÒ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®èi víi phôc vô c«ng Ých th«ng qua c¬ chÕ cÊp phÐp vµ ph©n chia c­íc kÕt nèi,…ChÝnh s¸ch nµy t¹o ra sù c«ng b»ng vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp B­u chÝnh ViÔn th«ng ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi sö dông dÞch vô viÔn th«ng ë bÊt cø ®©u trªn toµn quèc. - VÊn ®Ò vÒ gi¸: Nhµ n­íc ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b×nh æn gi¸ c­íc (nh­ gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng th«ng tin dù b¸o gi¸ thÞ tr­êng B­u chÝnh, ViÔn th«ng trong vµ ngoµi n­íc) ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi sö dông dÞch vô, cña c¸c doanh nghiÖp B­u chÝnh ViÔn th«ng vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc, ®ång thêi xo¸ bá ®­îc t×nh tr¹ng ®éc quyÒn trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng. - VÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô: Quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn quèc gia thèng nhÊt, ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) vÒ chÊt l­îng dÞch vô b­u chÝnh, m¹ng, dÞch vô viÔn th«ng vµ danh môc dÞch vô b­u chÝnh, m¹ng, dÞch vô viÔn th«ng b¾t buéc ph¶i qu¶n lý chÊt l­îng. + Cã chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, hµng ho¸ ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. + Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc nªn ®Çu t­, hç trî nguån vèn nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt, triÓn khai c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ øng dông c¸c c«ng nghÖ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng. + Hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng: Th­êng xuyªn cö c¸n bé tham gia vµo c¸c tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ vµ khu vùc nh­ liªn minh ViÔn th«ng thÕ giíi (ITU), liªn minh B­u chÝnh thÕ giíi (UPU), liªn minh khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng (APT) ®Ó ®ãng gãp néi dung, tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o vÒ chÊt l­îng dÞch vô b­u chÝnh, chÊt l­îng thiÕt bÞ, c«ng tr×nh viÔn th«ng trong khu vùc vµ thÕ giíi. - Thùc hiÖn b×nh ®¼ng trong cung cÊp vµ sö dông dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp B­u chÝnh ViÔn th«ng ph¸t triÓn m¹ng l­íi dÞch vô t¹i khu vùc n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o. KÕt luËn C «ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ngµnh B­u chÝnh ViÔn th«ng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp c¶i c¸ch ®ã. B¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ã, C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel ®· cè g¾ng ph¸t huy tèi ®a nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh ®ãng gãp chung vµo sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh. Tuy ®­îc thµnh lËp ch­a l©u nh­ng viÖc gia nhËp thÞ tr­êng B­u chÝnh ViÔn th«ng cña C«ng ty ®· gãp phÇn xo¸ bá mét b­íc sù ®éc quyÒn cña m¹ng VNPT, t¹o ®­îc m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh dÉn ®Õn gi¸ tiªu dïng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng gi¶m xuèng cã lîi cho ng­êi tiªu dïng. Lµ thµnh viªn ra ®êi sau nªn C«ng ty ®· ®óc kÕt, thõa h­ëng ®­îc kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty ®i tr­íc trong ngµnh, bªn c¹nh ®ã cßn cã ®­îc nh÷ng trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng vµ ®­îc sö dông nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n trong lÜnh vùc quèc phßng nªn cµng cã kh¶ n¨ng ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh. Tuy vËy, C«ng ty ®· vµ ®ang gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ sù gia t¨ng ngµy cµng nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¬ së h¹ tÇng chñ ®¹o vÉn cßn ph¶i thuª l¹i cña VNPT, c¸c ho¹t ®éng trong C«ng ty còng hÕt søc phøc t¹p v× lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, ®­îc vËn dông kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµo thùc tÕ nªn em còng muèn gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh ®Ó ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn GS.TSKH Vò Huy Tõ cïng tËp thÓ C«ng ty §iÖn Tho¹i Di §éng Viettel ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o KÕ ho¹ch kinh doanh trong kinh tÕ thÞ tr­êng, GS.TSKH Vò Huy Tõ (Chñ biªn) – Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh TrÞ Quèc Gia, HN – 2006. Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong Doanh nghiÖp, ThS §ç Quèc B×nh – Tr­êng §¹i Häc Kinh Doanh & C«ng NghÖ Hµ Néi. Qu¶n trÞ Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i PGS. PTS Hoµng Minh §­êng – Tr­êng §¹i Häc KinhTÕ Quèc D©n. Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, PGS. PTS Ph¹m ThÞ G¸i – Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n. TiÕp thÞ – Ch×a kho¸ vµng trong kinh doanh, TS TrÇn Xu©n Kiªn – Nhµ xuÊt b¶n Thanh Niªn. Marketing Esential – Philip Kotler. Trang Web: com.vn com.vn nien.com.vn T¹p chÝ B­u ChÝnh ViÔn Th«ng. Mét sè b¸o vµ t¹p chÝ kh¸c. Môc lôc S¬ ®å 1: c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng viettel Gi¸m ®èc c«ng ty Pg® nh©n sù Pg® tµi chÝnh Pg® kü thuËt Pg® kinh doanh Phßng ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng ch¨m sãc kh¸ch hµng phßngqu¶n lý b¸n hµng Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh Phßng kinh doanh Trung t©m kinh doanh 1 Trung t©m kinh doanh 4 Trung t©m kinh doanh 3 Trung t©m kinh doanh 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel.docx
Luận văn liên quan