Luận văn Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Quản lý tại Công ty que hàn Việt Đức

Lời nói đầu Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay, điều mà tất cả các DN quan tâm nhất là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là yếu tố quyết định cho sự thành bại của DN. Nói cách khác, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao thì doanh nghiệp sẽ đứng vững và phát triển trên thị trường, còn hiệu quả thấp thì DN sẽ bị thất bại và có nguy cơ dẫn đến phá sản. Một cơ cấu Quản lý hợp lý, khoa học sẽ giúp cho DN hoàn thành mục tiêu của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thực tế đã chứng minh rằng: Với cùng một điều kiện, DN nào có bộ máy quản lý tốt, hoạt động hiệu quả hơn thì kết quả thu được sẽ cao hơn. Điều đó cho thấy việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý luôn là vấn đề trọng tâm của mỗi DN. Nhận thức được vấn đề trên, sau 4 năm học tập tại trường và trong quá trình thực tập tại Công ty que hàn Việt Đức, em đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Quản lý tại Công ty que hàn Việt Đức”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chương như sau: ChươngI: Một số lý luận cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. ChươngII: Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty que hàn Việt Đức. ChươngIII: Một số biện pháp nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty que hàn điện Việt Đức. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I 2 Một số lý luận cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 2 I. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2 1. Khái quát về cơ cấu tổ chức. 2 2.Khái niệm và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2 3. Những yêu cầu cơ bản đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 4 4. Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đối với hoạt động của doanh nghiêp. 5 5. Các loại hình cơ cấu tổ chức: 6 II. Một số phương pháp hình thành bộ máy quản lý doanh nghiệp. 6 1. Phương pháp tương tự: 6 2. Phương pháp phân tích theo yếu tố: 7 III. Các mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức: 7 IV.một cơ cấu quản lý tốt thì phảI đáp ứng được 8 nguyên tắc và 5 yêu cầu chung về tổ chức. 9 ChươngII 11 Thực trạng về cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty Que hàn điện Việt Đức. 11 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Que hàn điện Việt Đức. 11 1. Các nguồn lực của Công ty 12 II. Phân tích thực trạng về các nguồn lực và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Que hàn Việt Đức. 15 1. Các nguồn lực: 15 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 18 2. Những ưu điểm và nhược điểm tồn tại của cơ cấu tổ chức hiện hành. 30 Chương III 33 Một số biện pháp nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty 33 que hàn điện Việt Đức. 33 1. Phòng tài vụ: 34 2. Phòng Tổ chức nhân sự. 35 3. Phòng tiêu thụ. 35 Kết luận 37

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Quản lý tại Công ty que hàn Việt Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ quy ®Þnh ho¹t ®éng cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. III. C¸c mèi liªn hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc: 1. Liªn hÖ trùc tuyÕn: Lµ liªn hÖ gi÷a c¸n bé vµ nh©n viªn trong mét bé phËn, gi÷a c¸c c¸n bé cã quan hÖ chØ huy trùc tiÕp cÊp trªn vµ c©p d­íi. 2. Liªn hÖ chøc n¨ng: Lµ liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi nhau trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ quy ®Þnh cho thñ tr­ëng hoÆc gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng cÊp trªn víi c¸n bé, nh©n viªn chøc n¨ng cÊp d­íi nh»m h­íng dÉn gióp ®ì vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. 3. Liªn hÖ t­ vÊn: Lµ liªn hÖ gi÷a c¬ quan l·nh ®¹o chung, gi÷a c¸n bé chØ huy trùc tuyÕn víi c¸c chuyªn gia kinh tÕ, kü thuËt. Mét nh©n tè n÷a còng hÕt søc quan träng trong bé m¸y qu¶n lý lµ vÊn ®Ò uû quyÒn. B¶n chÊt cña uû quyÒn lµ vÊn ®Ò trùc tuyÕn vµ tham m­u. C¸c chøc n¨ng trùc tuyÕn lµ nh÷ng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp, cßn c¸c chøc n¨ng tham m­u sÏ gióp cho ng­êi qu¶n lý trùc tuyÕn cã hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc ra chóng chØ lµ nh÷ng mèi quan hÖ quyÒn h¹n trùc tiÕp giao cho ng­êi gi¸m s¸t mét sè quyÒn h¹n trùc tiÕp ®èi víi c¸c cÊp d­íi. Cßn tham m­u lµ cè vÊn ®­a ra ý kiÕn t­ vÊn cho ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp cña hä. * C¸c mèi quan hÖ trong tæ chøc: - Quan hÖ ®iÒu khiÓn-phôc tïng: Lµ mèi quan hÖ chñ yÕu trong mét tæ chøc, cã sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c©p trªn vµ cÊp d­íi hay gi÷a ng­êi phô tr¸ch vµ ng­êi thõa hµnh. §©y lµ h×nh thøc tÝch cùc nhÊt, linh ho¹t nhÊt nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, kiÓm tra ®Ó ng¨n chÆn, kh¾c phôc c¸c sai lÖch cña bé phËn thùc hµnh. Mèi quan hÖ dï linh ho¹t nhÊt nh­ng vÉn ph¶i dùa vµo chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, quyÒn h¹n cña mçi cÊp qu¶n lý ®Ó x¸c lËp vµ xö lý, tr¸nh hiÖn t­îng chñ quan, tuú tiÖn g©y lén xén, bÊt ®ång trong tæ chøc. §iÒu khiÓn mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh(c­ìng chÕ thi hµnh) tÝnh hµnh chÝnh thÓ hiÖn qua c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn, tÝnh h­íng dÉn thÓ hiÖn qua c¬ cÊu chøc n¨ng. §iÒu khiÓn cã khi tuyÖt ®èi, cã khi t­¬ng ®èi ( cÊp d­íi ®­îc phÐp ®Ò nghÞ xem xÐt l¹i viÖc ®iÒu khiÓn cña cÊp trªn). - C¸c h×nh thøc ®iÒu khiÓn + LÖnh + ChØ thÞ + Th«ng b¸o. - Quan hÖ phèi hîp céng t¸c: Quan hÖ ngang, quan hÖ gi÷a c¬ cÊu chÝnh thøc vµ c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc h×nh thµnh sù phèi hîp vµ céng t¸c. - C¸c h×nh thøc phèi hîp +ThuÇn tuý tù gi¸c + Cïng phôc tïng + Cøng r¾n, b¾t buéc - Céng t¸c + H×nh thµnh trong mèi quan hÖ kh«ng chÝnh thøc +Kh«ng mang tÝnh hµnh chÝnh, nh­ng cã sù rµng buéc vÒ t©m lý + Céng t¸c trong tËp thÓ -TËp thÓ nh÷ng ng­êi qu¶n lý -TËp thÓ nh÷ng ng­êi lao ®éng - CÊu tróc t©m lý cña tËp thÓ (qu¶n lý vµ lao ®éng) kh¸ phøc t¹p t¸c ®éng vµo cÊu tróc nµy theo h­íng tÝch cùc, x©y dùng lµ ph­¬ng tiÖn rÊt quan träng ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý. - Khi nhiÖm vô cña doanh nghiÖp thay ®æi, cÇn cã sù c¶i tæ, viÖc ®ã Ýt nhiÒu ®ông ch¹m ®Õn lîi Ých c¸ nh©n cña c¸c thµnh viªn. NÕu chØ xö lý®¬n thuÇn vÒ chøc n¨ng lµ ch­a ®ñ cßn ph¶i chó ý ®Õn yÕu tè t©m lý-t×nh c¶m cña c¸c thµnh viªn liªn quan. IV.mét c¬ cÊu qu¶n lý tèt th× ph¶I ®¸p øng ®­îc 8 nguyªn t¾c vµ 5 yªu cÇu chung vÒ tæ chøc. Khi thiÕt lËp vµ vËn hµnh bÊt kú mét tæ chøc nµo còng ph¶i tu©n thñ, vËn dông nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu chung vÒ tæ chøc. Nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý vµ phï hîp víi c¸c quy luËt kh¸ch quan. V× vËy mµ nã d­îc coi lµ th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. Tæ chøc qu¶n lý gåm 3 yÕu tè t¹o thµnh: chøc n¨ng, c¬ cÊu vµ c¬ chÕ vËn hµnh. Chøc n¨ng lµ lý do h×nh thµnh vµ tån t¹i cña mét tæ chøc ®­îc kh¸I qu¸t tõ nhiÖm vô chÝnh ph¶I lµm th­êng xuyªn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña tæ chøc. C¬ cÊu lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn ch­c n¨ng bao gåm c¸c bé phËn hîp thµnh cña tæ chøc. C¬ chÕ lµ ph­¬ng thøc v©n hµnh ®Ó c¬ cÊu ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc hiÖu lùc ®iÒu hµnh cña tæ chøc qu¶n lý phô thuéc c¶ 3 yÕu tè nãi trªn. chøc n¨ng kh«ng râ sÏ kh«ng phôc vô ®óng môc tiªu, c¬ cÊu kh«ng hîp lý sÏ kh«ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng. C¬ chÕ kh«ng phï hîp sÏ g©y rèi lo¹n sù vËn hµnh cña c¬ cÊu. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nãi trªn ®· ®­îc kh¸i qu¸t b»ng 2 nguyªn t¾c cô thÓ sau: Nguyªn t¾c 1:tõ môc tiªu ho¹t ®éng mµ ®Þnh ra chøc n¨ng cña tæ chøc, tï chøc n¨ng mµ thiªt lËp bé m¸y phï hîp, vµ tõ bé m¸y mµ bè tÝ con ng­êi ®¸p øng nhu cÇu. Nguyªn t¾c 2: néi dung chøc n¨ng cña mçi tæ chøc cÇn ®­îc ph©n chia thµnh c¸c phÇn viÖc râ rµng vµ ph©n c«ng hîp lý, rµnh m¹ch cho mçi bé phËn, mçi c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Tõ viÖc chøng minh trªn ta cã thÓ thÊy r»ng chØ cã 2 nguyªn t¾c mµ nã ®· bao hµm hÇu hÕt c¸c yÕu tè thµnh mét tæ chøc. Do vËy ta cã thÓ kh¼ng ®ÞnhÈ»ng nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý chØ lµ mét chuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸ bÊt kú mét bé m¸y qu¶n lý nµo hay nãi c¸chkh¸c nÐu c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý nµo ho¹t ®éng mµ kh«ng tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nµy th× ch¾c ch¾n sÏ thÊt b¹i. . Ch­¬ngII Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam, ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ vèn víi t­ c¸ch lµ mét chñ së h÷u. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i que hµn phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô nhµ n­íc giao: B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng, ch¨m lo kh«ng ngõng ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ nhµ m¸y Que hµn ®iÖn Th­êng TÝn ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè1432/Bé CNND/KH6 ngµy 6/12/1965, chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 3/1967. Trong giai ®o¹n ®Çu míi thµnh lËp, C«ng ty chØ s¶n xuÊt mét sè lo¹i que hµn theo chØ tiªu kÕ ho¹ch. §Õn n¨m 1978 ®­îc trang bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña §øc vµ ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. B­íc ngoÆt quan träng ®èi víi C«ng ty lµ n¨m 1994, Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam cã quyÕt ®Þnh ®æi tªn Nhµ m¸y Que hµn ®iÖn ViÖt §øc thµnh C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VietDuc Welding Electrode Company. C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc lµ mét tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i km 17, quèc lé 1A, x· NhÞ Khª, huyÖn Th­êng TÝn, tØnh Hµ T©y. C«ng ty cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng nhµ x­ëng lµ: 24.379m2, 6 d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 7.000 tÊn/n¨m. Qua h¬n 35 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, khëi ®Çu tõ nh÷ng ngµy th¸ng ®Çy khã kh¨n, b»ng sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n vµ sù quan t©m gióp ®ì cña §¶ng vµ nhµ n­íc, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Víi mét m¹ng l­íi tiªu thô gåm trªn 70 ®¹i lý trªn toµn quèc, C«ng ty ®ang ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, më réng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét n¨m x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002, c«ng ty ®· ®­îc tæ chøc QMS (Australia) vµ Quacert cÊp chøng chØ chÊt l­îng ISO 9002 th¸ng 9/2000. Th¸ng 9/2001, sau khi kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm, tæ chøc ®¨ng kiÓm Nippon Kaiji Kyokai( NhËt) ®· cÊp chøng chØ cho hai s¶n phÈm que hµn N46-VD, VD-6013 ®ñ tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó sö dông trong viÖc s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp c¸n, vá tÇu biÓn cã träng t¶i lín. Uy tÝn ngµy cµng t¨ng cao, n¨m 2001 c«ng ty ®· xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh sang c¸c n­íc nh­ Singapore, Miama... Víi nguån lùc trªn, cïng víi sù c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, sù ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ cña ban l·nh ®¹o cïng víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn nh»m kh¼ng ®Þnh vai trß lµ mét doanh nghiÖp ®øng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh que hµn ®iÖn. S¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, tiªu thô cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m vµ C«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, dµnh mét phÇn thÝch ®¸ng vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n lao ®éng trong ngµnh. 1. C¸c nguån lùc cña C«ng ty a. Nguån nh©n lùc. §Ó ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· tõng b­íc æn ®Þnh ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. Qua thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®­îc båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ, mét ®éi ngò c¸n bé míi ®· tr­ëng thµnh. Theo sè liÖu hÕt ngµy 31-3-2003 tæng sè CBCNV cña toµn C«ng ty lµ 320 ng­êi, trong ®ã cã 79 ng­êi lµ lao ®éng gi¸n tiÕp, 241 ng­êi lao ®éng trùc tiÕp. BËc thî b×nh qu©n lµ 4,43 vµ tuæi ®êi b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn lµ 43 tuæi. Møc l­¬ng b×nh qu©n lµ 1.870.000®/1ng­êi/1th¸ng. HiÖn nay c«ng ty cßn ký hîp ®ång theo vô viÖc vµ ng¾n h¹n víi kho¶ng 40 lao ®éng, chñ yÕu lµ sö dông lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng lµm c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh­ : bao gãi, chÊt xÕp vµ vËn chuyÓn hµng ho¸. C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc giao kho¸n lµm ®ßn bÈy s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý. b. Tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. TÝnh ®Õn ngµy 31-12-2002 tæng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty theo nguyªn gi¸ lµ 19.840 triÖu ®ång vµ ®· khÊu hao 14.000 triÖu ®ång. C¬ cÊu nhµ x­ëng thiÕt bÞ theo nguyªn gi¸ lµ 6.664 triÖu ®ång, ®· khÊu hao 3.200 triÖu ®ång. c.Nguån vèn kinh doanh. BÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt dï víi bÊt kú quy m« nµo còng cÇn cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh, ®ã lµ tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tuÇn hoµn cña vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc hiÓu nh­ sù tuÇn hoµn m¸u trong c¬ thÓ sèng cña mçi con ng­êi. Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c lËp vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng chÝnh lµ viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ cña tõng ®ång vèn bá ra. Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®ång nghÜa víi viÖc cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng nh÷ng tho¶ m·n nhu cÇu x· héi mµ cßn ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh cña c«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31-12-2002 lµ 11.900 triÖu ®ång, trong ®ã. Vèn cè ®Þnh lµ 5.500 triÖu ®ång. Vèn l­u ®éng lµ 6.400 triÖu ®ång. d. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Stt C¸c chØ tiªu chñ yÕu §vt 1999/1998 2000/1999 2001/ 2000 2002/2001 Sè T§ % ST§ % ST§ % ST§ % 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tr® 31100 14,8 35856 15,3 53892 50,3 68508 27,1 2 Doanh thu tiªu thô Tr® 29400 13,7 33900 15,3 52400 54,5 66500 26,4 3 Tæng sè c«ng nh©n viªn(ng­êi) 280 3,4 295 5,3 332 12,5 320 3 4 Tæng vèn kinh doanh 4a. Vèn cè ®Þnh 4b. Vèn l­u ®éng Tr® 10958 4935 6023 1,9 11403 5250 6153 4,06 11664 5300 6364 2,2 11900 5500 6400 2,02 5 Lîi nhuËn Tr® 360 9,8 410 13,8 860 109 1350 56,9 6 Nép ng©n s¸ch Tr® 540 10,3 630 16,6 710 12,6 781 11 7 Thu nhËp b×nh qu©n Tr® 1,03 15,8 1,2 16,5 1,48 23,3 1,870 26,3 8 N¨ng suÊt L§ theo gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tr® 111,07 8,9 121,54 9,4 162,32 33,5 214,9 31,9 9 Lîi nhuËn/DT (5/2) % 1,2 1,21 1,59 1,97 10 Lîi nhuËn/Vèn KD % 3,2 3,59 7,3 11,3 11 Vßng quay VL§(2/4b) (vßng) 4,88 5,5 8,2 10,3 Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc Qua sè liÖu trªn ta thÊy C«ng ty ®ang ho¹t ®éng ngµy mét hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë doanh thu víi tèc ®é t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Cô thÓ n¨m 2000 doanh thu ®¹t 33.900 triÖu ®ång, t¨ng 15,3% so víi n¨m 1999. Sang n¨m 2001 tæng doanh thu ®¹t 52.400 triÖu ®ång, t¨ng 54,5% so víi n¨m 2000. N¨m 2002 doanh thu ®¹t 66.500 triÖu ®ång, t¨ng 26,9% so víi n¨m 2001. §©y lµ mét kÕt qu¶ kh¶ quan thÓ hÖn møc t¨ng tr­ëng cao cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cïng ngµnh. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do C«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n víi tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ ®©y chuyÒn c«ng nghÖ lu«n ®­îc c¶i tiÕn cïng víi sù chØ ®¹o cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¸c nguån lùc vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty Que hµn ViÖt §øc. 1. C¸c nguån lùc: a. Nguån nh©n lùc: C¬ cÊu lao ®éng: (n¨m 2002) Tæng sè lao ®éng 320 Tû lÖ % Gi¸n tiÕp 79 24 Trùc tiÕp 241 76 Nam 195 61 N÷ 125 39 Tuæi ®êi b×nh qu©n: Trªn 45 tuæi D­íi 45 tuæi 43 126 194 40 60 Nguån: b¸o c¸o vÒ lao ®éng- tiÒn l­¬ng cña C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc Tæng sè nh©n viªn cña C«ng ty n¨m 2002 lµ 320 ng­êi, trong ®ã sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 24% vµ sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm 76%. Trong ®ã sè lao ®éng n÷ lµ 125 ng­êi chiÕm 39%. Sè lao ®éng nam lµ 195 ng­êi chiÕm 61%. Qua sè liÖu trªn ta nhËn thÊy lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè lao ®éng cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã chøng tá viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp vÒ nh©n c«ng nh­ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp ch­a thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶. H¬n n÷a ®øng trªn gãc ®é lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thiÕt ph¶i c©n ®èi l¹i tû lÖ gi÷a c¸c lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp sao cho thËt hîp lý dÓ tõ ®ã c¾t gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó cã mét c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ kÕt cÊu lao ®éng cña C«ng ty, ta sÏ xem xÐt tiÕp tr×nh ®é bËc thî cña c«ng nh©n trong c«ng ty. Sè ng­êi BËc thî Tû lÖ% 25 7 10,3 70 6 29 65 5 27 30 4 12.5 21 3 8,7 10 2 4,1 20 1 8,3 Nguån: b¸o c¸o vÒ lao ®éng – tiÒn l­¬ng cña C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc Qua sè liÖu trªn ta nhËn thÊy, bËc thî b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 4.43. Tuæi ®êi b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ 43 tuæi, trong ®ã sè ng­êi cã tuæi ®êi tõ 45 tuæi trë lªn lµ 126 ng­êi chiÕm 40%. Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy bËc thî 5,6,7 chiÕm tØ lÖ kh¸ cao trong tæng sè lao ®éng ®iÒu ®ã nãi lªn r»ng chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®­îc ®¶m b¶o. C«ng ty cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ tèi ®a sè l­îng s¶n phÈm háng vµ c¸c sai sãt vÒ mÆt kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do ®ã c«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh. H¬n n÷a khi xem xÐt kÕt cÊu tuæi ng­êi lao ®éng cña c«ng ty, tû lÖ ng­êi lao ®éng cã ®é tuæi tõ 45 trë lªn chiÕm 40% ®iÒu ®ã cho thÊy n¨ng lùc còng nh­ kinh nghiÖm cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty b¶o ®¶m cho chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc æn ®Þnh, h¹n chÕ tèi ®a sù sai háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó cã ®­îc c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ta sÏ ®i s©u vµo ph©n tÝch møc l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn qua c¸c n¨m 1999 ® 2002 Tèc ®é t¨ng l­¬ng b×nh qu©n n¨m sau so víi n¨m tr­íc. N¨m §vt(triÖu ®ång) Tû lÖ t¨ng(%) 1999 1.030 9.5 2000 1.200 16.5 2001 1.480 23.3 2002 1.870 26.3 Nguån: b¸o c¸o vÒ lao ®éng- tiÒn l­¬ng cña C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. Qua b¶ng trªn ta nhËn thÊy tèc ®é t¨ng thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty kh¸ cao vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng m¹nh, ®êi sèng cña nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh. Doanh nghiÖp ®· khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm trong s¶n xuÊt còng nh­ kinh doanh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. b. Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh theo nguyªn gi¸ lµ 19.840 triÖu ®ång ®· khÊu hao 14.000 triÖu ®ång(70%). C¬ cÊu nhµ x­ëng thiÕt bÞ nguyªn gi¸ 6.664 triÖu ®ång, ®· khÊu hao 3.200 triÖu ®ång(48%). Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· khÊu hao gÇn hÕt (tû lÖ 70%). Trªn thùc tÕ, m¸y mãc thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt que hµn tuy cã tÝnh ®ång bé song ®· qua thêi gian sö dông t­¬ng ®èi dµi( trªn 25 n¨m). MÆc dï c«ng ty ®· cã sù n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ song míi chØ dõng l¹i ë n©ng cÊp tõng phÇn. H¬n n÷a, mÆc dï tay nghÒ cña c«ng nh©n tuy cã cao, song m¸y mãc trang thiÕt bÞ còng lµ nh÷ng yÕu tè hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh hiÖn nay, nÕu c«ng ty kh«ng cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµo tµi s¶n cè ®Þnh ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n do sù l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ. c. Nguån vèn: Vèn kinh doanh cña C«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 lµ 11.900 triÖu ®ång trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 5500 triÖu ®ång (chiÕm 46,2%) Vèn l­u ®éng: 6400 triÖu ®ång (chiÕm 53,8%) Qua kÕt cÊu nguån vèn cña c«ng ty ta nhËn thÊy vèn l­u ®éng cña c«ng ty chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè nguån vèn cña doanh nghiÖp (53.78%). §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÕt cÊu nguån vèn nh­ trªn ch­a thËt hîp lý, vèn cè ®Þnh chiÕm tû lÖ qu¸ nhá (46.22%). §øng trªn gãc ®é doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu vèn sao cho thËt hîp lý ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi khi xem xÐt kÕt cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty, c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû lÖ rÊt cao( trung b×nh chiÕm xÊp xØ 49%) trong tæng sè vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã chøng tá vèn kinh doanh cña c«ng ty bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông, kh¶ n¨ng thóc nî cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bé m¸y lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty lµm viÖc ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ vµ cßn qu¸ nhiÒu h¹n chÕ. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. §Ó thµnh c«ng trong kinh doanh, ho¹t ®éng cña mäi doanh nghiÖp ®Òu cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn nÒn cña mét cÊu tróc hÖ thèng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, hÖ thèng tæ chøc cÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thÝch øng tèt víi c¸c xu h­íng vËn ®éng, t¨ng tr­ëng hay suy tho¸i trong kinh doanh. HiÓu ®­îc vÊn ®Ò ®ã, c«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc mét mÆt ®· cè g¾ng x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, cã n¨ng lùc, phÈm chÊt vÒ chuyªn m«n mÆt kh¸c, t¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hîp lý, m¹nh mÏ vµ kiªn quyÕt ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Do vËy ®Õn nay bé m¸y cña C«ng ty ®· cã nhiÒu b­íc thay ®æi hîp lý, gãp phÇn t¹o ®µ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. Bé m¸y cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng gåm: Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, 3 ph©n x­ëng vµ ngµnh s¶n xuÊt phô. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty ®­îc tr×nh bµy kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Tµi vô Phßng KCS Phßng Kü thuËt Phßng Tiªu thô Phßng Tæ chøc nh©n sù Phßng KÕ ho¹ch vËt t­ Ph©n x­ëng C¾t ChÊt bäc Ngµnh s¶n xuÊt phô Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn Ph©n x­ëng Ðp sÊy gãi * Chøc n¨ng cô thÓ cña tõng phßng ban: Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p lý cho C«ng ty trong quan hÖ lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng ViÖt nam còng nh­ quèc tÕ. Gi¸m ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 vµ Kho¶n 8 §iÒu 30-40 cña LuËt DNNN, cã tr¸ch nhiÖm triÖu tËp, chñ tr× c¸c cuéc häp chøc n¨ng, ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty. Tïy theo yªu cÇu vµ néi dung c«ng viÕc cã thÓ ñy quyÒn cho phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc: Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®­îc giao. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chØ ®¹o Phßng KCS, ph©n x­ëng s¶n xuÊt thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. ChØ ®¹o mua nguyªn vËt liÖu phô cã gi¸ trÞ ( 500 triÖu ®ång ) bªn c¹nh ®ã ph¶i ®¶m b¶o phô tr¸ch ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng tæ chøc nh©n sù ( gåm 18 ng­êi ): Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vÒ tæ chøc nh©n sù, ®µo t¹o, lao ®éng tiÒn l­¬ng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Tr­ëng phßng: ®­îc gi¸m ®èc giao quyÒn qu¶n lý phßng, ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn trong phßng ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc mµ phßng ®­îc giao. Tr­ëng phßng cßn cã c¸c nhiÖm vô: LËp c¸c kÕ ho¹ch vÒ tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o, quy ho¹ch c¸n bé. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng hîp lý. §Ò xuÊt viÖc khen th­ëng, kû luËt; ®Ò xuÊt viÖc s¾p xÕp, sö dông lao ®éng, ®iÒu ®éng, tiÕp nhËn lao ®éng, bè chÝ sö dông c¸n bé. H­íng dÉn hoÆc ñy quyÒn cho nh©n viªn cò h­íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho nh©n viªn míi, gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n ph¸t sinh do nh©n viªn phßng b¸o c¸o lªn. Liªn hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. + Nh©n viªn lao ®éng tiÒn l­¬ng ( gåm 3 ng­êi) : cã chøc n¨ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghiÖp vô lao ®éng- tiÒn l­¬ng trong C«ng ty. NhiÖm vô lµ lËp kÕ ho¹ch quü l­¬ng hµng n¨m trªn c¬ së ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, s¶n phÈm, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n quü l­¬ng hµng n¨m. LËp ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. TËp hîp c¸c chøng tõ thanh to¸n c«ng, s¶n phÈm cña c¸ nh©n, tËp thÓ, rµ so¸t, x¸c nhËn ®Ó chuyÓn sang phßng tµi vô tÝnh thanh to¸n l­¬ng. Theo dâi, kiÓm tra viÖc bè trÝ lao ®éng t¹i c¸c ph©n x­ëng. KiÕn nghÞ víi gi¸m ®èc vÒ viÖc bè trÝ, s¾p xÕp biªn chÕ l¹i c¸c tæ, c¸c c«ng ®o¹n cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, bËc l­¬ng tõng ng­êi. §iÒu phèi lao ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ét xuÊt cña c«ng viÖc. TiÕp nhËn hå s¬ cña ng­êi míi ®­îc tuyÓn dông. Phæ biÕn cho ng­êi lao ®éng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng, c¸c néi quy, quy chÕ cña C«ng ty. + Nh©n viªn hµnh chÝnh ( gåm 9 ng­êi ) : Cã nhiÖm vô ®Ò xuÊt víi tr­ëng phßng kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng, söa ch÷a nhµ hµnh chÝnh, nhµ ¨n, nhµ trÎ vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi kh¸c cña C«ng ty. Qu¶n lý, theo dâi sù ho¹t ®éng cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn cña c¸c hé sö dông ®iÖn sinh ho¹t cña C«ng ty. Ghi sè ®iÖn sö dông, lËp vµ göi phiÕu thu tiÒn tíi nh÷ng hé sö dông ®iÖn ®Ó nép tiÒn cho C«ng ty. Theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nép tiÒn, söa ch÷a nh÷ng háng hãc nhá cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Thùc hiÖn mét sè thñ tôc vÒ qu¶n lý hé khÈu theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. + Nh©n viªn th­êng trùc b¶o vÖ ( gåm 5 ng­êi ): cã chøc n¨ng h­íng dÉn, theo dâi vµ kiÓm tra viÖc ra, vµo cæng C«ng ty cña ng­êi, ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ hµng hãa theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô ®ãn vµ h­íng dÉn kh¸ch ®Õn giao dÞch víi C«ng ty tíi c¸c ®Þa ®iÓm cÇn lµm viÖc, ®ãng më cña theo giê lµm viÖc ®Ó qu¶n lý lao ®éng. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ( gåm 9 ng­êi ): cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, mua vËt t­, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t­ cho s¶n xuÊt, söa ch÷a vµ x©y dùng c¬ b¶n, b¶o qu¶n vµ xuÊt kho c¸c s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô cung øng vËt t­ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mua s¾m c¸c lo¹i nguyªn, nhiªn liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt nh»m ®¶m mb¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng. Lµm c¸c thö tôc nhËp khÈu vËt t­, phô tïng vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña C«ng ty, tiÕp nhËn, s¾p xÕp vµ b¶o qu¶n c¸c mÆt hµng ë trong kho theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. CÊp ph¸t vËt t­, phô tïng cho c¸c ®¬n vÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, söa ch÷a vµ x©y dùng c¬ b¶n, theo dâi viÖc sö dông vµ tån kho t¹i c¸c kho do phßng qu¶n lý kho thuéc c¸c ph©n x­ëng ®Ó tr¸nh tån ®äng g©y l·ng phÝ. LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ng¾n h¹n, dµi h¹n cho C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, n¨m vµ c¸c yªu cÇu t­¬ng øng vÒ vËt t­ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt. Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, b¸o c¸o kÞp thêi cho gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh nh»m hoµn thµnh t«t kÕ ho¹ch. Ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n, ®Ò xuÊt kh¾c phôc. Lµm c¸c b¸o c¸o nghiÖp vô theo yªu cÇu qu¶n lý cña cÊp trªn, cung cÊp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho c¸c phßng ban cã liªn quan. + Tr­ëng phßng: ®­îc gi¸m ®èc giao quyªn qu¶n lý vµ ®iªu hµnh c¸c nhiÖm vô trong phßng thùc hiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô mµ phßng ®­îc giao. Tr­ëng phßng b¸o c¸o trùc tiÕp víi gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng viÖc cã liªn quan. Tr­ëng phßng cßn cã c¸c nhiÖm vô nh­: qu¶n lý ®iÒu hµnh nguån nh©n lùc, vËt lùc cña c«ng ty. LËp kÕ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m, kÕ ho¹ch dµi h¹n, cã kÌm theo c©n ®èi vËt t­. N¾m c¸c sè liÖu thùc hiªn kÕ ho¹ch, ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt , biÖn ph¸p thùc hiÖn ®Ó b¸o c¸o t¹i c¸c cuéc häp ®iÒu ®é SXKD theo ®Þnh kú. LËp kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ ®¶m b¶o cung cÊp ®Òu ®Æp cho s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p mua vµ cung ­ng vËt t­ ®Çu vµo ®¶m b¶o chÊt l­îng quy ®Þnh, gi¸ c¶ hîp lý. Ký c¸c phiÕu xuÊt, nhËp hµng vµo kho do phßnh qu¶n lý theo dâi viÖc thùc hiÖn xuÊt nhËp, ngoµi ra cßn ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc giao cho. + Nh©n viªn kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt ( gåm 4 ng­êi ): cã chøc n¨ng gióp cho Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ tr­ëng phßng kÕ ho¹ch vËt t­ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®«n ®èc phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô cña nh©n viªn kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, kú kÕ ho¹ch ®ét xuÊt vµ theo dâi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch theo yªu cÇu thùc tÕ. Hµng ngµy n¾m t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¹i c¸c ph©n x­ëng, phßng ban. Thõa lÖnh gi¸m ®èc ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng thêi h¹n. N¾m t×nh h×nh cung cÊp vËt t­, phô tïng tõ kho cña C«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, t×nh h×nh cung cÊp b¸n thµnh phÈm gi÷a c¸c ph©n x­ëng, ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n, mÊt c©n ®èi, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt víi c¸c ®¬n vÞ tr­ëng cã liªn quan, b¸o c¸o tr­ëng phßng, gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc liªn quan xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. Tæng hîp c¸c sè lÖu phôc vô cho cuéc häp ®iÒu ®é s¶n xuÊt theo ®Þnh kú, s¬ kÕt 6 th¸ng vµ tæng kÕt n¨m. TruyÒn ®¹t c¸c ý kiÕn, mÖnh lÖnh s¶n xuÊt cña cÊp trªn tíi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kÞp thêi ®Ó t¹o sù phèi hîp ®ång bé trong toµn C«ng ty. + Nh©n viªn cung øng vËt t­ ( gåm 4 ng­êi ): cã chøc n¨ng mua vËt t­ phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô t×m nguån cung cÊp vËt t­ ®¶m b¶o vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng víi gi¸ thµnh hîp lý. KiÓm tra quy c¸ch, sè l­îng, chÊt l­îng hµng hãa tr­íc khi nhËn vÒ C«ng ty. Khi hµng ®· ®­a tíi C«ng ty ph¶i th«ng b¸o cho c¸c bé phËn cã liªn quan ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi nhËp kho vµ b¸o c¸o tr­ëng phßng kÕ ho¹ch vËt t­ biÕt. Lµm thñ tôc nhËp kho vµ giao nép c¸c chøng tõ mua hµng cho phßng tµi vô kÞp thêi. Phßng tiªu thô ( gåm 22 ng­êi ): Phßng cã chøc n¨ng lµ b¸n c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vµ b¸n c¸c mÆt hµng do C«ng ty kinh doanh. NhiÖm vô: giíi thiÖu, chµo b¸n c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, n¾m c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng phôc vô cho c«ng t¸c tiªu thô, so¹n th¶o c¸c ph­¬ng ¸n tiªu thô vµ thu håi tiÒn b¸n hµng. ChuÈn bÞ c¸c hîp ®ång tiªu thô tr×nh gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn ký. N¾m b¾t c¸c ph¸t sinh sau tiªu thô th«ngb¸o cho bé phËn cã liªn quan, b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt c¸ch gi¶i quyÕt víi l·nh ®¹o C«ng ty + Tr­ëng phßng: lµ ng­êi ®ùîc gi¸m ®èc giao quyÒn qu¶n lý phßng, ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn ®Ó thùc hiÖn, hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ phßng ®­îc giao. NhiÖm vô cña tr­ëng phßng lµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh nguån nh©n lùc, vËt lùc ®Ó thùc hiÖn, hoµn thµnh c«ng viÖc mµ phßng ®­îc giao. LËp ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao sè l­îng tiªu thô s¶n phÈm, ®¹t vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Th¶o luËn víi kh¸ch hµng hîp ®ång b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty, tr×nh gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn ký. H­íng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn míi, t¸c ®éng vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô b¸n que hµn ®èi víi c¸c ®¹i lý. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9002 t¹i ®¬n vÞ m×nh. Phæ biÕn ®Ó mäi ng­êi th«ng hiÓu vµ ¸p dông ®óng c¸c yªu cÇu cã liªn quan, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. + Nh©n viªn thèng kª kiªm viÕt hãa ®¬n b¸n hµng ( gåm 7 ng­êi ): cã chøc n¨ng viÕt hãa ®¬n b¸n hµng vµ cËp nhËt, theo dâi sè liÖu b¸n vµ b¸o c¸o trùc tiÕp tr­ëng phßng. NhiÖm vô : viÕt hãa ®¬n b¸n hµng, h­íng dÉn cho kh¸ch hµng c¸c thñ tôc mua vµ nhËn hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch mua hµng nhanh chãng, thuËn tiÖn. CËp nhËt c¸c sè liÖu b¸n hang, ghi chÐp ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh cho tr­ëng phßng. N¾m c¸c th«ng tin vÒ viÖc thu tiÒn b¸n hµng qua c¸c nh©n viªn b¸n hµng, tiÕp thÞ vµ kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó cËp nhËt c¸c sè liÖu, theo dâi vµ ph¶n ¸nh cho tr­ëng phßng, b¸o c¸o nh÷ng v­íng m¾c ph¸t sinh cho tr­ëng phßng ®Ó t×m c¸ch gi¶i quyÕt, ngoµi ra cßn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do tr­ëng phßng giao cho. + Nh©n viªn tiÕp thÞ ( gåm 14 ng­êi ): cã chøc n¨ng t×m hiÓu thÞ tr­êng, giíi thiÖu, chµo b¸n s¶n phÈm, theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tiªu thô vµ thanh to¸n tiÒn b¸n hµng. NhiÖm vô : T×m hiÓu thÞ tr­êng vÒ c¸c mÆt. T×m hiÓu t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng, tiÕp thu ý kiÕn nhËn xÐt cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, vÒ c¬ chÕ b¸n hµng. T×m hiÓu yªu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó dù b¸o trong t­¬ng lai nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. Th«ng tin qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, tham gia héi trî triÓn l·m b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. Khi cã yªu cÇu cña C«ng ty th× kh¶o s¸t t×m n¬i ®Æt cöa hµng b¸n s¶n phÈm, v¨n phßng giao dÞch. ViÕt c¸c b¸o c¸o c«ng t¸c theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt theo tõng chuyªn ®Ò göi tr­ëng phßng tiªu thô ®Ó tr­ëng phßng tËp hîp b¸o c¸o l·nh ®¹o C«ng ty hoÆc th«ng b¸o cho c¸c bé phËn cã liªn quan. - Phßng kü thuËt ( gåm 12 ng­êi ): cã chøc n¨ng nghiªn cøu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi. Qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, thiÕt bÞ m¸y mãc, ®iÖn n­íc, qu¶n lý kü thuËt an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. NhiÖm vô: Theo dâi viÖc triÓn khai s¶n xuÊt thö t¹i c¸c ph©n x­ëng, bæ sung, hiÖu chØnh ®Ó æn ®Þnh quy tr×nh vµ chÝnh thøc ®­a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t. H­íng dÉn cho c«ng nh©n thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ míi, theo dâi ®Ó xö lý c¸c khã kh¨n ph¸t sinh. H»ng ngµy n¾m diÔn biÕn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c khã kh¨n ph¸t sinh. X©y dùng vµ bæ sung hoµn chØnh c¸c ®Þnh møc vËt t­ kü thuËt, qu¶n lý thiÕt bÞ m¸y mãc, ®iÖn n­íc cho C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn, ®Þnh kú cho toµn bé thiÕt bÞ, lËp ph­¬ng ¸n söa ch÷a, chØ ®¹o kü thuËt viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ¸n söa ch÷a. NghiÖm thu chÊt l­îng söa ch÷a. X©y dùng h­íng dÉn quy tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. Qu¶n lý kü thuËt an toµn s¶n xuÊt vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. Tuyªn truyÒn phæ biÕn nh÷ng tµi liÖu qui ®Þnh vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. X©y dùng tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cho c«ng nh©n. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan thuéc HÖ thèng chÊt l­îng. Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao. + Tr­ëng phßng: ®­îc gi¸m ®èc giao quyÒn chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh nh©n viªn trong phßng thùc hiÖn thùc hiÖn hoµn thµnh c«ng viÖc mµ phßng ®­îc giao. Tr­ëng phßng kü thuËt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nguån nh©n lùc, vËt lùc C«ng ty giao cho nh»m hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô mµ phßng ®­îc giao. LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng. ChØ ®¹o vµ tham gia x©y dùng tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt, x©y dùng ®Þnh møc vËt t­ kü thuËt, nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi, x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng còng nh­ tiªu chuÈn kü rthuËt cho s¶n phÈm míi. N¾m c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu, chÊt l­îng s¶n phÈm, nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ trong khi s¶n xuÊt ®Ó kÞp thêi chØ ®¹o vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. Thùc hiÖn vµ duy tr× nh÷ng yªu cÇu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng bao gåm: So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n cã liªn quan thuéc hÖ thèng chÊt l­îng; ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn ISO 9002 t¹i ®¬n vÞ m×nh; Phæ biÕn ®Ó mäi ng­êi trong phßng th«ng hiÓu vµ ¸p dông ®óng. Theo dâi, ®«n ®èc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô mµ c¸c v¨n b¶n cña hÖ thèng chÊt l­îng qui ®Þnh cho tr­ëng phßng kü thuËt; Tham gia viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc giao. + Nh©n viªn qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt ( gåm 4 ng­êi ): cã chøc n¨ng qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt, qu¶n lý ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. NhiÖm vô: Qu¶n lý vÒ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, n¾m toµn bé chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Ó ®Ò xuÊt h­íng ®­a vµo s¶n xuÊt, x©y dùng quy tr×nh sö lý nguyªn liÖu ®Çu, h­íng dÉn cho c«ng nh©n thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ. KiÓm tra, theo dâi sù tu©n thñ quy tr×nh kü thuËt cña tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khã kh¨n ph¸t sinh trong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. N¾m ch¾c diÔn biÕn chÊt l­îng c¸c b¸n s¶n phÈm, s¶n phÈm trong l­u tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®Ò xuÊt kÞp thêi c¸ch gi¶i quyÕt khi chÊt l­îng kh«ng ®¹t. X©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ tiªu hao vËt t­ cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn ®Ó söa ®æi, bæ xung ®Þnh møc khi cÇn thiÕt. + Nh©n viªn qu¶n lý thiÕt bÞ(PhÇn c¬ )( gåm 3 ng­êi): cã chøc n¨ng qu¶n lý vÒ kü thuËt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. NhiÖm vô lµ qu¶n lý kü thuËt: LËp ph­¬ng ¸n söa ch÷a thiÕt bÞ, gi¸m s¸t kü thuËt viÖc söa ch÷a, b¶o d­ìng. Theo dâi sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi khi cã sù cè. LËp néi quy sñ dông, qui tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ. Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ, c¶i tiÕn quy tr×nh vËn hµnh nh»m n©ng cao n¨ng suÊt thiÕt bÞ, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, gi¶m nhÑ søc lao ®éng vµ an toµn vÖ sinh m«i tr­êng t«t h¬n. + Nh©n viªn qu¶n lý thiÕt bÞ ®iÖn ( gåm 4 ng­êi ): cã chøc n¨ng qu¶n lý vÒ kü thuËt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña C«ng ty. NhiÖm vô: lËp nhu cÇu sö dông ®iÖn hµng n¨m ®Ó ®¨ng ký víi c¬ quan cung øng ®iÖn. Liªn hÖ víi c¸c c¬ quan cung øng ®iÖn ®Þa ph­¬ng ®Ó n¾m th«ng tin kÞp thêi vÒ t×nh h×nh cung cÊp ®iÖn gióp C«ng ty bè chÝ s¶n xuÊt ®­îc chñ ®éng. Ghi sè ®iÖn ®· sö dông ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n cho bªn cung øng ®iÖn. LËp ph­¬ng ¸n söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, gi¸m s¸t kü thuËt viÖc b¶o d­ìng, chñ tr× lËp biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt viÖc b¶o d­ìng, sña ch÷a ®· lµm xong ®Ó bµn giao cho s¶n xuÊt. LËp vµ bæ xung hoµn chØnh hå s¬ thiÕt bÞ ®iÖn, hoµn chØnh c¸c b¶n vÏ phôc vô cho viÖc gia c«ng, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn. Nghiªn cøu c¶i tiÕn thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó n©ng cao an toµn, biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ tham gia gi¶ng d¹y n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mµ v¨n b¶n cña hÖ thèng chÊt l­îng quy ®Þnh cho nh©n viªn qu¶n lý thiÕt bÞ ®iÖn. - Phßng KCS ( gåm 11 ng­êi ): cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng c¸c c«ng ®äan s¶n xuÊt tõ nguyªn vËt liÖu ra que hµn thµnh phÈm. KiÓm tra hµn thö que hµn tr­íc khi nhËp kho thµnh phÈm. LÊy mÉu ph©n tÝch hãa, qu¶n lý chÊt l­îng vËt t­ ®Çu vµo. Gi¸m s¸t chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt phï hîp víi tiªu chuÈn ®Ò ra. Phßng tµi vô ( gåm 7 ng­êi ): Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. NhiÖm vô: ®Ò xuÊt tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tham gia nghiªn cøu x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n phÈm, c¶i tiÕn qu¶n lý kinh doanh. Gióp gi¸m ®èc kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ-tµi chÝnh trong C«ng ty. Phæ biÕn vµ h­íng dÉn thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch,chÕ ®é liªn quan tíi c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ thèng kª. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, kÕ ho¹ch tÝn dông theo th¸ng, quý, n¨m. Cã biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, sö dông hîp lý c¸c lo¹i vèn nh»m phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, vßng quay vèn nhanh nhÊt, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. Phèi hîp víi c¸c phßng cã liªn quan tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, vµ kiÓm kª tµi s¶n, ®¸nh gi¸ tµi s¶n theo ®Þnh kú vµ theo cÇu ®ét xuÊt. Qu¶n lý viÖc thu chi hµng ngµy b¶o ®¶m mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc liªn tôc, ®óng chÕ ®é. Thanh to¸n l­¬ng, th­ëng, c¸c chÕ ®é kh¸c + KÕ to¸n tr­ëng: cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ t¹i C«ng ty ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ- tµi chÝnh cña Nhµ n­íc t¹i C«ng ty. NhiÖm vô: qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c nguån lùc cña phßng ®Ó thùc hiÖn, hoµn thµnh nhiÖm vô mµ phßng ®­îc giao. Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tr­ëng quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ kÕ to¸n tr­ëng ( Ban hµnh kÌm theo N§ 26-H§BT ngµy 18-3-1989 ). H­íng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô cho nh©n viªn míi. + KÕ to¸n viªn ( gåm 6 ng­êi) : cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cña C«ng ty. NhiÖm vô: KÕ to¸n TSC§, vËt t­, hµng hãa: LËp kÕ ho¹ch trÝch khÊu hao c¬ b¶n tµi s¶n cè ®Þnh hµng n¨m, quý. Theo dâi mäi sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ ®Þa ®iÓm sö dông cña TSC§ trong C«ng ty. Tham gia kiÓm kª ®Þnh kú tµi s¶n cè ®Þnh theo chÕ ®é quy ®Þnh, tham gia nghiÖm thu c¸c TSC§ mua s¾m míi, c¶i t¹o n©ng cÊp vµ söa ch÷a lín hoµn thµnh. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî: bao gåm Thanh to¸n néi bé: Theo dâi vµ thu håi c¸c kho¶n t¹m øng, c¸c kho¶n nî cña CBCNVC ®· ®Õn h¹n thanh to¸n. Theo dâi vµ ®«n ®èc, thu håi tiÒn thuª nhµ, tiÒn ®iÖn…trong vµ ngoµi C«ng ty Thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n: Theo dâi c«ng nî víi ng­êi b¸n, ng­êi mua. Thanh to¸n tiÒn cho ng­êi b¸n theo hîp ®ång hoÆc khi c«ng viÖc mua hµng ®· kÕt thóc. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c phßng liªn quan ®Ó cã biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n nî ®· qu¸ h¹n. L­u tr÷, b¶o qu¶n c¸c chøng tõ cã liªn quan theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. KÕ to¸n ng©n hµng: LËp c¸c thñ tôc giao dÞch, thanh to¸n qua ng©n hµng n¬i C«ng ty më tµi kho¶n tÝn dông. Theo dâi thu, chi vµ sè d­ tiÒn göi t¹i Ng©n hµng. LËp c¸c nhËt ký, chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¸o c¸o liªn quan theo ®Þnh kú b¸o c¸o. KÕ to¸n tæng hîp: TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: §Þnh kú tham gia kiÓm kª sè l­îng s¶n phÈm dë dang, vËt t­ chñ yÕu ch­a dïng hÕt t¹i c¸c ph©n x­ëng. TËp hîp mäi chi phÝ ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o. Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. LËp b¸o c¸o tæng hîp, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n, x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña sè liÖu kÕ to¸n, khi ph¸t hiÖn cã sai sãt b¸o cho kÕ to¸n viªn hiÖu chØnh l¹i. X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo ®Þnh kú b¸o c¸o do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. Tõ nh÷ng ph©n tÝch thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ta cã thÓ rót ra mét vµi nhËn xÐt sau: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®­îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn- chøc n¨ng, nh×n chung c¬ cÊu nµy ®· ®¸p øng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh÷ng nguyªn t¾c vµ nh÷ng yªu cÇu chung vÒ tæ chøc, tuy nhiªn vÉn cßn mét sè thiÕu sãt vÒ c¸c mÆt: VÒ tuyÓn chän c¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty: v× C«ng ty th­êng tuyÓn chän nh©n viªn theo h×nh thøc thay thÕ ( tr­íc khi ®Õn tuæi nghØ h­u 1 hoÆc 2 n¨m, Bè, mÑ th­êng xin nghØ sím ®Ó con, ch¸u lµm thay thÕ vµo vÞ trÝ ®ã ). §iÒu nµy dÉ tíi viÖc mét sè nh©n viªn cña C«ng ty kh«ng ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n lµm viÖc. Theo nguyªn t¾c 8 vÒ tæ chøc th× “ ViÖc tuyÓn chän ph¶i chÆt chÏ vµ bè trÝ sö dông ®óng c¸n bé, nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi ph¸t huy cao kh¶ n¨ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt.” VÒ bé phËn chøc n¨ng: C«ng ty cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng dÉn ®Õn trïng chÐo chøc n¨ng( nhiÖm vô cña 2 phßng, Tæ chøc nh©n sù vµ KÕ ho¹ch vËt t­ cïng lµ Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nguån nh©n lùc ) g©y v­íng m¾c trong quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm thiÕu râ rµng, t¹o ra nhiÒu ®Çu mèi chØ ®¹o vµ lµm t¨ng biªn chÕ gi¸n tiÕp khiÕn chi phÝ qu¶n lý lín, ®iÒu nµy chøng tá tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ch­a cao v× tÝnh hiÖu qu¶ cao hay thÊp kh«ng chØ phô thuéc vµo chÊt l­îng c¸n bé mµ cßn do sù hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc. 2. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm tån t¹i cña c¬ cÊu tæ chøc hiÖn hµnh. Qua thùc tÕ t×m hiÓu, ph©n tÝch bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc, cã thÓ thÊy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt sau ®©y: a. Nh÷ng ­u ®iÓm: Trong thêi gian thùc hiÖn theo c¬ chÕ cò còng nh­ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ míi, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ph¶i tiÕp sóc víi nh÷ng quan ®iÓm míi nh­ng c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty ®· cè g¾ng häc hái, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t cã hiÖu qu¶ c¬ chÕ qu¶n lý míi vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty. Nhê vËy mµ c«ng ty lu«n ®øng v÷ng, hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch, æn ®Þnh ®êi sèng cho CBCNV, ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ngµnh vµ cho ®Êt n­íc. §iÒu quan träng lµ viÖc tæ chøc s¾p xÕp hîp lý bé m¸y qu¶n trÞ ®· ®­a c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã chiÒu s©u kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. §· ban hµnh vµ söa ®æi, bæ sung kÞp thêi néi quy lao ®éng vµ c¸c quy chÕ phï hîp gióp cho viÖc qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ, ®ång bé. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr­ëng, Gi¸m ®èc cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cho c¸c phã Gi¸m ®èc gióp viÖc còng nh­ ph©n cÊp c¸c mÆt qu¶n lý trong C«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®Òu ®­îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô, tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý vÒ c¸c mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®Òu triÓn khai thùc hiÖn tèt. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, CBCNV trong c«ng ty ®Òu ®­îc quy ®Þnh râ nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt cô thÓ, s¸t thùc. Hµng th¸ng hµng quý ®Òu ®­îc c«ng ty giao nhiÖm vô cô thÓ theo lÖnh s¶n xuÊt vµ ®­îc kiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn s¶n xuÊt kÞp thêi, cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c ph¸t triÓn nguån lùc trong c«ng ty lu«n ®­îc coi träng. C«ng ty ®· thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé dù bÞ vµ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé theo kh¶ n¨ng nhu cÇu cña c«ng ty. Hµng n¨m ®Òu cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸n bé rÊt s¸t thùc nªn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty ®Òu ph¸t huy tèt phÈm chÊt, n¨ng lùc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Hµng n¨m ®Òu tæ chøc thi n©ng bËc khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã tinh thÇn häc hái cao. Hµng tuÇn Gi¸m ®èc ®Òu tæ chøc häp giao ban s¶n xuÊt ®Ó gi¶i quyÕt, th¸o gì kÞp thêi c¸c v­íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ò ra nh÷ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt gióp cho guång m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng ®ång bé ®¹t hiÖu qu¶ cao. b. Nh÷ng nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, cho ®Õn nay c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn cßn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n ch­a kh¾c phôc ®­îc. Cô thÓ: Mét lµ: Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp trong c¸c phßng ban lµ 76 CBCNV trong tæng sè 320 CBCNV toµn c«ng ty (chiÕm 23,7%) con sè nµy so víi yªu cÇu tinh gi¶n lµ t­¬ng ®èi lín. §ßi hái ph¶i ph©n c«ng vµ ®Þnh biªn l¹i lao ®éng gi¸n tiÕp trong c¸c phßng ban. Hai lµ: Ch­a cã mét ®éi ngò lao ®éng trÎ ®ñ tr×nh ®é ®Ó cã thÓ kÕ cËn cho ®éi ngò kü s­, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë c¸c phßng ban mµ phÇn lín tuæi ®êi ®Òu ®· cao. Ba lµ: M¸y mãc trang thiÕt bÞ cÇn ph¶i ®­îc n©ng cÊp. Bèn lµ: Phong c¸ch lµm viÖc cßn chËm ch¹p trong giê lµm viÖc cßn tËp trung nãi chuyÖn ë mét sè bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp. c. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tån t¹i: - VÒ kh¸ch quan: Do tån t¹i trong c¬ chÕ bao cÊp qu¸ l©u mµ trong c¬ chÕ ®ã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ thuËn lîi, tÊt c¶ ®Òu cã thÓ Ø l¹i vµo cÊp trªn, vµo Nhµ n­íc lµm cho CBCNV mang nÆng tÝnh dùa dÉm bao cÊp. Trong s¶n xuÊt th­êng kh«ng chó ý ®Õn tÝnh hiªu qu¶, chØ chó träng ®Õn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, ch­a chó träng ®Õn tiÕt kiÖm... dÉn ®Õn viÖc ®æi míi, chuyÓn h­íng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng bÞ h¹n chÕ. Do tiÕp nhËn hÖ thèng bé m¸y cò (tuy cã söa ®æi) c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu kiÖn vËt chÊt khã thay ®æi toµn diÖn. - VÒ chñ quan: C«ng t¸c cñng cè vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý c«ng ty kh«ng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. ViÖc tinh gi¶n lùc l­îng gi¸n tiÕp, lao ®éng qu¶n lý lµ c«ng viÖc ®· ®­îc ban l·nh ®¹o nghÜ tíi, nh­ng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi¶i quyÕt chÕ ®é cho sé lao ®éng nµy nh­ thÕ nµo sao cho hîp lý. T¸c phong lµm viÖc cña c«ng ty cßn chËm, theo chñ nghÜa b×nh qu©n. Nãi tãm l¹i, c«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tinh gi¶n bé m¸y gän nhÑ, kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ cña CBCNV, lu«n chó träng tíi viÖc ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, më réng s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ tèi ®a, t¹o ra h­íng ®i míi trong thêi kú C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt §øc. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh vµ tõng b­íc ®i lªn theo ®µ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. C«ng ty ®· tõng b­íc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý nh»m ®¸p øng vµ hoµ nhËp cïng c¬ chÕ míi. Tuy nhiªn, trong mçi n¨m ®Òu cã thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Trªn c¬ së nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng II. Em m¹nh d¹n xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh­ sau: BiÖn ph¸p mét: §­a chøc n¨ng Qu¶n lý kü thuËt vµ KCS vµo mét phßng. HiÖn nay ë C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt §øc cã 6 phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc ph©n chia cô thÓ. §Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi, víi ®iÒu kiÖn míi, ®ång thêi b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi tõng phßng ban. Lµ mét Doanh nghiÖp quy m« kh«ng lín, cã thÓ cã mét phßng thùc hiÖn mét vµI chøc n¨ng cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. Theo em, Phßng KCS vµ Phßng kü thuËt nªn s¸t nhËp lµm mét ( cã thÓ gäi lµ Phßng kü thuËt KCS ), v× hai chøc n¨ng nµy liªn quan mËt thiÕt víi nhau vµ kh«ng ph¶I lµ nh÷ng chøc n¨ng bÊt kh¶ kiªm nhiÖm. HiÖn nay sè nh©n viªn cña phßng KCS lµ 11 vµ phßng kü thuËt lµ 12 ng­êi vµ sau khi s¸t nhËp th× phßng kü míi chØ cÇn tèi ®a lµ 15 nh©n viªn nh­ vËy c«ng ty sÏ lµm ®­îc mét bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng ®¸ng cã. Cßn l¹i 8 nh©n viªn sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ trë thµnh c¸c lao ®éng trùc tiÕp gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty. Lóc nµy chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kü thuËt míi sÏ lµ. -Nghiªn cøu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm song song víi viÖc qu¶n lý chÊt l­îng vËt t­ ®Çu t­ ®Çu vµo, gi¸m s¸t chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, qu¶n lý kü thuËt an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. BiÖn ph¸p hai: Bè trÝ l¹i lao ®éng cho c¸c bé phËn qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o bé m¸y qu¶n lý ®­îc tinh gi¶m cã hiÖu lùc. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ sè ng­êi biªn chÕ thuéc c¸c phßng ban, c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc cña hä th× thÊy cã mét sè ®iÓm ch­a hîp lý. Do vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c c¸n bé cÇn bè trÝ l¹i lao ®éng ë mét sè phßng ban nh­ sau: 1. Phßng tµi vô: Dùa vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña phßng th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ víi 7 nh©n viªn. Tr­íc ®©y, c«ng t¸c kÕ to¸n cßn thùc hiÖn theo c¸c ph­¬ng ph¸p thñ c«ng vµ do tÝnh chÊt c«ng viÖc ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c cao mµ trong C«ng ty ®· ph¶i sö dông tíi 7 nh©n viªn ®Ó ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy, nh­ng giê ®©y c«ng ty ®· ®Çu t­ mét sè m¸y tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n. ChÝnh v× vËy mµ phßng kÕ to¸n chØ cÇn tíi 4 ng­êi lµ ®ñ. Cßn l¹i 3 nh©n viªn sÏ ®­îc chuyÓn tíi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Nh­ vËy biªn chÕ cña phßng cã 7 ng­êi nay ®­îc gi¶m ®i 3 ng­êi, c«ng ty sÏ lµm gi¶m ®­îc mét sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp ®¸ng cã. 2. Phßng Tæ chøc nh©n sù. C¨n cø vµo nhiÖm vô cña nh©n viªn hµnh chÝnh, ta cã thÓ nhËn thÓ r»ng khèi l­îng c«ng viÖc nh­ vËy lµ kh«ng ®ñ so víi 9 nh©n viªn. Do vËy theo em Phßng nµy chØ cÇn sö dông 7 nh©n viªn hµnh chÝnh lµ ®ñ vµ b¬t ®i ®­îc 2 nh©n viªn. Víi c¸ch lµm nµy th× mäi c«ng viÖc cña Phßng vÉn kh«ng cã g× thay ®æi, ma h¬n thÕ C«ng ty cßn tiÕt kiÖm ®­îc mét sè lao ®énh gi¸n tiÕp kh«ng ®¸ng cã. 3. Phßng tiªu thô. Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña C«ng ty th× Phßng tiªu thô kh«ng cÇn sö dông t¬Ý 14 nh©n viªn tiÕp thÞ, nÕu sè nh©n viªn nµy lµ cè ®Þnh th× hµng th¸ng C«ng ty sÏ ph¶i tr¶ mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá cho hä mµ hiÖu qu¶ ®em l¹i thùc sù ch­a ch¾c ®· cao. Theo em Phßng tiªu thô chØ cÇn sö dông 7 nh©n viªn tiÕp thÞ lµ ®ñ, sè cßn l¹i ta cã thÓ tuyÓn theo hîp ®ång, lµm nh­ vËy th× C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc 7 nh©n viªn, ®«ng nghÜa víi viÖc tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá. Tæng sè lao ®éng mµ C«ng ty gi¶m ®­îc sÏ lµ: 20 ng­êi . + Phßng kü thuËt – KCS : 8 ng­êi + Phßng tµi vô : 3 ng­êi + Phßng tæ chøc nh©n sù : 2 ng­êi + Phßng tiªu thô : 7 ng­êi Víi sè lao ®éng tiÕt kiªm ®­îc, n¨ng suÊt lao ®éng sÏ lªn lµ: + 68508/ 320 = 214,08(Tr®) + 68508/ 300 = 228,36 (Tr®) VËy NSL§ t¨ng thªm 14,28 triÖu ®ång ( t¨ng 8,8 %) BiÖn ph¸p ba: C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n - C«ng t¸c tæ chøc n¬i lµm viÖc rÊt cÇn thiÕt, nã cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi qu¸ tr×nh lao ®éng vµ chÊt l­îng cña lao ®éng qu¶n lý. V¨n phßng cña c«ng ty ë gÇn mÆt ®­êng nªn th­êng xuyªn chÞu ¶nh h­ëng cña tiÕng ån bªn ngoµi, lµm ¶nh h­ëng tíi tr¹ng th¸i tinh thÇn, lµm gi¶m hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, khã tËp trung t­ t­ëng. Do vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n tiÕng ån nh­: c¶i t¹o l¹i cöa vµ t­êng phßng sao cho c¸ch ©m víi bªn ngoµi nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc mµu s¾c vµ ¸nh s¸ng trong phßng t¹o mét kh«ng gian ®Ñp, mét tr¹ng th¸i h­ng phÊn ®èi víi c«ng viÖc, gi¶m ®­îc tr¹ng th¸i mÖt mái qu¸ sím. - Quan t©m tíi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vÖ sinh, phßng bÖnh, tæ chøc c¸c phong trµo thÓ dôc thÓ thao, c¸c kú nghØ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi ®· nghØ viÖc vµ con c¸i cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Th­êng xuyªn cã c¸c cuéc gÆp ngì th©n mËt gi÷a l·nh ®¹o vµ nh©n viªn ®Ó l¾ng nghe ý kiÕn vµ ®Ò xuÊt t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn vµ cëi më. - §èi víi trang thiÕt bÞ, nh÷ng dông cô v¨n phßng cÇn ph¶i cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ cho c¸c phßng ban... KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña em vÒ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc. §ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ ë tr­êng cïng víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ ë C«ng ty. §Æc ®iÓm c¬ b¶n trong LuËn v¨n vÒ viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ viÖc tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý ë c¸c phßng ban. S¾p xÕp l¹i lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô phï hîp, ®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét tèt h¬n. Víi nh÷ng kiÕn nghÞ trªn, em mong r»ng C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc sÏ lÊy lµm tµi liÖu tham kh¶o vµ ¸p dông vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn bé m¸y t¹i C«ng ty ®Ó kh«ng ngõng thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng CBCNV. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §oµn H÷u Xu©n, ng­êi dÉn trùc tiÕp h­íng dÉn em, cïng toµn thÓ c¸c c« chó ë C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®· gióp em hoµn thµnh LuËn v¨n nµy. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Quản lý tại Công ty que hàn Việt Đức.doc
Luận văn liên quan