Luận văn Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ở chương 2, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công chức phòng Nội vụ căn cứ trên phương hướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương Những giải pháp đưa ra nhằm phát huy những điểm mạnh trong năng lực công chức phòng Nội vụ đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao những mặt còn hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức phòng Nội vụ. Những giải pháp bao gồm: - Xây dựng khung năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức phòng Nội vụ. - Đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phòng Nội vụ. - Đổi mới công tác đánh giá đối với công chức phòng Nội vụ - Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức phòng Nội vụ - Thực hiện tốt chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức phòng Nội vụ - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của công chức phòng Nội vụ - Cải thiện điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi cho công chức phòng Nội vụ.

pdf131 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_cao_nang_luc_cong_chuc_phong_noi_vu_thuoc_uy_b.pdf
Luận văn liên quan