Luận văn Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên

Những năm gần đây, cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên đã có những bước trưởng thành đáng kể. Đến nay, về cơ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh đã từng bước thích ứng với nhiệm vụ được giao, vừa làm, vừa học tập để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực các mặt, vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc được giao. Do vậy, cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống công đoàn của tỉnh Phú Yên cũng đã có những đóng góp quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội,. trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực, góp phần quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm cho lực lượng công nhân lao động tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; quy luật của kinh tế thị trường làm cho quan hệ lao động ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Sự nghiệp CNH, HĐH đang đòi hỏi tính năng động, sáng tạo của mỗi người, mỗi tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó tổ chức công đoàn. Với cách tiếp cận và nội dung đã phân tích, để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian đến, luận văn đã tập trung phân tích hệ thống các giải pháp - từ giải pháp chung đến các giải pháp cụ thể sau: - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá năng lực cán bộ công đoàn chuyên trách. - Phân công, bố trí hợp lý cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn chuyên trách.94 - Tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. Đây chỉ là những kết quả bước đầu của quá trình nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, những bất cập. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn đồng nghiệp để luận văn có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong thực tiễn./.

pdf114 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vấn, kiểm tra trình độ và khả năng làm việc của người được tuyển dụng không được thực hiện riêng cho cán bộ công đoàn mà thực hiện chung cho khối Đảng, đoàn thể, do vậy 72 việc đánh giá năng lực của cán bộ chưa sát với sử dụng cán bộ; một số cán bộ được tuyển dụng còn yếu về năng lực thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm quản lý trong công tác hạn chế. Những năm trước đây, việc bổ nhiệm cán bộ chưa được quan tâm và thực hiện đầy đủ theo quy trình; sự bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo chưa phát huy được dân chủ rộng rãi; còn có một số cán bộ trình độ trung cấp nhưng vẫn được bổ nhiệm chức danh phó các ban chuyên môn. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền nhận thức chưa đúng vị trí vai trò và sự đóng góp của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ của đơn vị, của địa phương nên thiếu sự quan tâm tạo điều kiện để cán bộ công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tiểu kết Chương 2 Trong chương 2, luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng về năng lực quản lý và công tác nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2011 - 2015 Qua phân tích và đánh giá thực trạng năng lực theo các tiêu chí về kiến thức và trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thái độ, cách ứng xử trong thực thi công vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống, tác giả rút ra những kết quả và hạn chế về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách và nguyên nhân. Kết quả phân tích, tổng hợp ở Chương 2 là căn cứ thực tiễn quan trọng giúp tác giả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên ở Chương 3. 73 CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN 3.1. Mục tiêu, phương hướng nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách từ thực tiễn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới 3.1.1. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong những năm tiếp theo là: "Đổi mới đồng bộ công tác cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ, hướng vào mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần đoàn kết tốt, đủ năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, trước hết là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đánh giá cán bộ, nhằm sử dụng, bố trí đúng những người có năng lực, có tâm huyết với sự nghiệp chung, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ" [15, tr.25]. Phấn đấu đến năm 2020 (kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020) LĐLĐ tỉnh phải xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao trình độ đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực quản lý công tác theo quy định về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn trong Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Phú Yên, nhiệm kỳ 2013 - 2018: Mục tiêu “...Chăm lo đào 74 tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,...”; Chỉ tiêu “Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ít nhất mở 4 lớp/năm, mỗi lớp từ 70 - 100 cán bộ. Trong 5 năm ít nhất có 4.500 cán bộ công đoàn các cấp qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ” [13, tr 69] và phương pháp thực hiện “Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý đối với cán bộ công đoàn mới, nữ, ở cơ sở, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế” [19, tr 78]. Tham mưu cho cấp uỷ đồng cấp, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; tăng cường nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, bậc thợ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và tiến trình CNH, HĐH”. [7, tr 79]. Căn cứ mục tiêu về công tác cán bộ của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ, ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa X) và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tại Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 24/01/2014, của LĐLĐ tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” đã đề ra mục tiêu cụ thể để thực hiện Chương trình là: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công đoàn các cấp. Chú trọng tăng tỷ lệ cán bộ công đoàn ở cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, có kỹ năng trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn. Nâng cao vai trò, vị trí, uy tín củacán bộ công đoàn trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội”. [9, tr.03]. 75 3.1.2. Phương hướng Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cán bộ công đoàn và căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay, LĐLĐ tỉnh định hướng một sốvấn đề để thực hiện trong việc nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách như sau: - Chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn chuyên trách, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; hiểu biết về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; có kiến thức về chế độ, chính sách, pháp luật liênquan đến người lao động;có khả năng nắm bắt, xử lý các thông tin, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động;có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp công đoàn. - Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, trung thực, dám đấu tranh cho lẽ phải, không tham nhũng, có lối sống mẫu mực, cần kiệm, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với phong trào công nhân và đáp ứng yêu cầu công tác công đoàn tỉnh trong giai đoạn mới. - Xây dựng cán bộ công đoàn chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và hợp lý về cơ cấu cán bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng lực quản lý hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay. - Mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách là một bộ phận cấu thành tổ chức, cán bộ công đoàn chuyên trách. Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh không chỉ thể hiện về mặt số lượng, chất lượng mà còn đảm bảo cả sự đồng bộ giữa các mặt, các khâu trong công tác 76 cán bộ, từ khâu tuyển chọn, bố trí, sử dụng đến các khâu quy hoạch, đào tạo,quản lý, luân chuyển cán bộ có hiệu quả. - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý; tích cực cải tiến hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với cán bộ công đoàn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăngcường khả năng hoạt động thực tiễn, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên 3.2.1. Nhóm giải pháp chung Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về tính cấp thiết của việc nâng cao năng lực quản lý cán bộ công đoàn chuyên trách. Trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, từng bước chuẩn hóa, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. Đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách trước mắt, nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài, không thể nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Việc nâng cao chất cán bộ công đoàn chuyên trách phải theo hướng toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, đổi mới tác phong làm việc theo tinh thần 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt khâu quy hoạch cán bộ, bảo đảm thực hiện đúng các phương châm, nguyên tắc của công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán bộ dồi dào, bảo đảm chất lượng và cơ cấu, chú ý đối tượng quy hoạch là cán bộ trẻ, nữ, sinh viên khá giỏi, sinh viên tốt nghiệp các trường đại 77 học. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quản lý HCNN, pháp luật và các kỹ năng công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công đoàn chuyên trách. Ba là, đẩy mạnh chính sách thu hút sinh viên khá, giỏi, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có chuyên môn phù hợp về công tác trong hệ thống công đoàn, đặc biệt là các trường trong hệ thống công đoàn; đồng thời đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ của Liên đoàn lao động tỉnh về bố trí vào chức danh cán bộ chủ chốt các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo trình theo hướng thiết thực, vừa trang bị kiến thức cơ bản, vừa cập nhật, nâng cao, vừa trang bị kiến thức lý luận, đồng thời coi trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ công đoàn chuyên trách. Năm là, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách đúng quan điểm, định hướng của Đảng, Tổng Liên đoàn. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể 3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá năng lực cán bộ công đoàn chuyên trách 78 3.2.2.1.1. Công tác tuyển dụng cán bộ công đoàn Trước hết, căn cứ vào biên chế được giao, xây dựng định biên cho từng bộ phận công tác; đưa ra các tiêu chuẩn, chức danh cho từng vị trí làm việc của cán bộ chuyên trách trong hệ thống. Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn được hiểu là những quy định cần phải có của cán bộ công đoàn theo từng vị trí công việc, xây dựng những quy định cụ thể cần có về trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm thực tế, phẩm chất đạo đức cho từng vị trí làm việc trong từng bộ phận công tác. Thứ hai, phải xây dựng Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức công đoàn. Những căn cứ để xây dựng Quy chế gồm: Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức; Quyết định số 1468-QĐ/TLĐ ngày 11/11/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn; Quyết định số 2729, ngày 29/11/2007 của Ban Thường vụ về ban hành Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, Quyết định số 3535-QĐ/TU, ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh. Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” Xây dựng Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức công đoàn về tiêu chuẩn cán bộ tuyển dụng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn vị trí việc làm đã xây dựng; đảm bảo đúng quy trình tuyển chọn quy định tại Điều 10,Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 12/12/2007 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên về phân 79 cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Phải tổ chức phỏng vấn, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về quản lý, sự hiểu biết về tổ chức công đoàn, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thử việc.... trước khi quyết định tuyển dụng. Thứ ba, phải tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh về tiêu chuẩn, quy trình, yêu cầu về chính trị, các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các quy chế của LĐLĐ tỉnh đã được ban hành. Phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ thực tế của từng đơn vị, từng bộ phận; đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai. 3.2.2.1.2. Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn Công tác quy hoạch cán bộ, phải có chiến lược tầm nhìn từ 5 đến 10 năm trở lên, đảm bảo sự kế cận, cơ cấu về độ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc... Lựa chọn các đối tượng để đưa vào quy hoạch cán bộ công đoàn phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, phải có đánh giá cán bộ, lấy giới thiệu từ các cấp công đoàn, đảm bảo thực sự dân chủ và khách quan. Cần mở rộng diện nguồn cán bộ quy hoạch; phát hiện, lựa chọn, tạo nguồn và quy hoạch từ những cán bộ trẻ, đã được đào tạo cơ bản, những người trưởng thành từ công nhân, con em các gia đình có truyền thống cách mạng, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số... Trong việc thực hiện công tác quy hoạch phải tuân thủ theo quy định, đồn thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy của các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quy hoạch cán bộ công đoàn; theo dõi, giám sát việc thực hiện việc quy hoạch trong công tác cán bộ công đoàn ở cấp huyện. Thông qua quy hoạch cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo qui định cho từng đối tượng, từng giai đoạn để nâng cao chất lượng cán bộ trong quy hoạch. 80 3.2.2.1.3. Công tác sử dụng và điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn Sử dụng và điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn chuyên trách là việc bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực vào những vị trí công tác thích hợp nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn; là quá trình giúp cán bộ bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong thực tế quản lý; là sự điều phối, tăng cường cán bộ cho các ban nghiệp vụ của LĐLĐ tỉnh, bổ sung, tăng cường cán bộ cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đang khó khăn, thiếu hụt cán bộ, nhằm nâng cao năng lực quản lý và chỉ đạo các hoạt động công đoàn của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với công đoàn cơ sở. Do đó, sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách phải đúng chỗ, đúng chuyên môn, đúng sở trường, đúng năng lực; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện và thử thách nhằm đào tạo, bồi dưỡng để đưa vào quy hoạch của LĐLĐ tỉnh. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải được Đảng đoàn xem xét cân nhắc thường xuyên, liên tục và được tiến hành ngay từ khâu tuyển dụng cán bộ đến suốt cả quá trình sử dụng cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ tỉnh. Luân chuyển cán bộ là một trong những khâu rất quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm tạo ra môi trường để cán bộ rèn luyện, thử thách, đáp ứng yêu cầu về đổi mới cán bộ. Song luân chuyển cán bộ phải dựa trên sự đánh giá đúng về năng lực và trình độ của cán bộ. Nếu luân chuyển cán bộ không thận trọng, không cân nhắc kĩ mà chỉ dựa vào cảm tính chủ quan hoặc vì một lí do nào đó mang tính chủ quan, cá nhân thì việc luân chuyển cán bộ không những không phát huy được khả năng, trình độ chuyên môn của cán bộ, mà còn gây lãng phí chất xám, gây khó khăn cho cơ sở, làm phát sinh các hiện tượng tiêu cực trong các tổ chức, đơn vị. 81 Để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, LĐLĐ tỉnh cần phải xây dựng Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ. Khi xây dựng quy chế cần căn cứ vào nhữngvăn bản quy định sau: Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 25/10/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, kỷ luật cán bộ công chức trong tổ chức công đoàn; Quyết định số 2727-QĐ/TU ngày 29/11/2007 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ. Luân chuyển cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc: Mọi cán bộ công đoàn chuyên trách trên cương vị chỉ đạo đều phải có kinh nghiệm thực tế từ cơ sở; đối với cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở phải hiểu rõ về các phong trào hoạt động và khó khăn, thuận lợi của cơ sở; đối với cán bộ lãnh đạo thuộc các ban nghiệp vụ của LĐLĐ tỉnh đều phải qua cơ sở, đúc rút kinh nghiệm từ các phong trào và phương pháp quản lý, chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Cần kết hợp chặt chẽ việc điều động, luân chuyển cán bộ với công tác đánh giá, quy hoạch và đào tạo cán bộ; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ được điều động, luân chuyển; tạo được sự thống nhất cao trong cấp uỷ ở nơi cán bộ đi, nơi cán bộ đến. Điều động, luân chuyển cán bộ phải đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ được điều động, luân chuyển; khắc phục tình trạng trì trệ, bảo thủ, tạo sự công bằng trong đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. 3.2.2.1.4. Công tác đánh giá năng lực cán bộ công đoàn Đánh giá cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ, đây là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc 82 phục nhược điểm, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn chuyên trách. Để thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ LĐLĐ tỉnh cần phải xây dựng Quy chế phân cấp quản lý và đánh giá cán bộ, công chức công đoàn đối với các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố. Khi xây dựng quy chế cần căn cứ vào các quy định của Ban Tổ chức TW, của Nhà nước và của Tỉnh ủy Phú Yên, như: Quyết định số 286- QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 2727-QĐ/TU ngày 29/11/2007 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; Khi tiến hành đánh giá năng lực, năng lực quản lý cán bộ, cần lưu ý một số vấn đề sau: Một là, đánh giá cán bộ công đoàn phải căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh đã được xây dựng, chính xác, khách quan, trung thực; tránh đánh giá theo cảm tính, thiếu khách quan và thậm trí cố ý đánh giá sai cán bộ. Nếu đánh giá sai cán bộ sẽ phá hỏng các khâu còn lại của công tác cán bộ, hậu quả là lãng phí tài năng, gây mất đoàn kết nội bộ. Hai là, khi đánh giá phải nhìn vào hiệu quả hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, không nên chỉ xem xét về bằng cấp, học vị chung chung mà xem nhẹ học lực, trình độ chuyên môn sâu, kết quả lao động, tư duy khoa học; với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần đánh giá tính mẫn cảm chính trị, năng lực tư duy khoa học, khả năng vận dụng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổng kết, khả năng dùng người... Ba là, đánh giá cán bộ phải được xem xét trong cả một quá trình, không thể chỉ xét một lúc, một thời điểm, hoặc chỉ thấy hiện tại; khixem xét đánh giá 83 cán bộ, không được đánh giá theo tính chủ quan, cảm tính cá nhân. Muốn đánh giá cán bộ đúng đắn, chính xác, người có trách nhiệm phải kiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi cán bộ trong một thời gian dài; đánh giá cán bộ không phải một lần, mà phải làm thường xuyên trong quá trình luân chuyển, quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ. Bốn là, dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ; phải lấy ý kiến của tập thể và quần chúng tham gia. Mỗi một con người đều có nhiều mối quan hệ ngang dọc, trên dưới, trong ngoài. Do vậy, khi đánh giá cán bộ, bên cạnh ý kiến nhận xét của cán bộ lãnh đạo quản lý, của cơ quan tham mưu, còn phải coi trọng ý kiến của tập thể cán bộ và ý kiến của đông đảo quần chúng. Công tác đánh giá cán bộ không chỉ làm một lần mà phải làm thường xuyên, theo định kỳ hằng năm và trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để đưa vào hồ sơ cán bộ, giúp cơ quan quản lý cán bộ nắm và hiểu được cán bộ. Đồng thời, giúp cho bản thân người cán bộ hiểu đúng mình hơn nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm; từng bước góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh. 3.2.2.2. Phân công, bố trí hợp lý cán bộ công đoàn chuyên trách Hiện nay, tổng số cán bộ chuyên trách của LĐLĐ tỉnh Phú Yên đang thực hiện là 82 người, trong đó nữ là 36 người; trình độ chuyên môn: Trên đại học là 06 người, đại học, cao đẳng là 71 người, trình độ khác là 07 người. Biên chế như sau: Cơ quan LĐLĐ tỉnh là 33 người (Mỗi Ban nghiệp vụ từ 3 đến 4 người); LĐLĐ huyện, thị, thành phố là 37 người (Mỗi đơn vị biên chế 3 đến 5 người); Các công đoàn ngành địa phương: 12 người (Mỗi đơn vị biên chế 1 đến 2 người). Tuy về chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đào tạo đại học, cao đẳng trở lên tỷ lệ khá cao. Nhưng qua đánh giá cho thấy, vẫn còn nhiều cán bộ yếu về năng lực quản lý thực tiễn, kỹ năng vận động, cách quản 84 lý; Mặt khác, về biên chế LĐLĐ cấp huyện, ngành quá ít, chỉ có 2 - 3 người, do đó việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ là rất khó khăn. Để từng bước cơ cấu hợp lý cán bộ, LĐLĐ tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau: Trước hết, Phải tăng cường cán bộ có năng lực, nhất là năng lực quản lý cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, để nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Căn cứ tình hình thực tế, có thể thực hiện việc điều động, biệt phái cán bộ từ cơ quan LĐLĐ tỉnh đi cơ sở; hoặc điều động cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác trong nội bộ hệ thống công đoàn tỉnh. Thứ hai, Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là về các kỹ năng tổ chức, quản lý thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức bồi dưỡng các lớp chuyên sâu, để nâng cao các kỹ năng mềm, bồi dưỡng nâng cao trình độ về tin học... cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Có chương trình phối hợp với cấp ủy cấp huyện trong việc tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách LĐLĐ cấp huyện tham gia đào tạo về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, kỹ năng đứng trước đám đông,... động viên, khuyến khích cán bộ công đoàn chuyên trách tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt. Thứ ba, Tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ, công chức công đoàn tại các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Thông qua công tác này, sẽ giúp cho cán bộ công đoàn chuyên trách nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm trong các công việc được giao, tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế và kỷ luật lao động của đơn vị. Thứ tư, Xây dựng cơ cấu cán bộ phải hài hòa giữa các lứa tuổi, đảm bảo tỷ lệ nữ, kết hợp hai loại cán bộ lâu năm và cán bộ trẻ. Bởi vì, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, năng nổ, tiếp xúc nhanh với khoa học công nghệ hiện 85 đại, song hạn chế là chưa có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năngtrong hoạt động công đoàn; trước những diễn biến phức tạp của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế dễ lúng túng, dao động. Vì vậy, đội ngũ cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm có thể bổ sung những ưu điểm, giúp khắc phục những nhược điểm của cán bộ trẻ. 3.2.2.3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn chuyên trách Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển với tốc độ ngày càng lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, trong khi trình độ phát triển của nền kinh tế nước ta còn thấp so với khu vực và trên thế giới. Kinh tế thị trường là điều kiện kích thích tăng năng suất lao động không ngừng; chính điều này đòi hỏi mọi người phải không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện tay nghề, rèn luyện bản thân. Kinh tế thị trường cũng rất nghiêm khắc, đào thải những trì trệ, lạc hậu,nhưng nó cũng tạo cho con người lối sống thực dụng hơn, biểu hiện qua hiện tượng tham ô, hối lộ, móc ngoặc, buôn lậu, lừa đảo, làm hàng giả, mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền; những quan niệm và hành vi của đạo đức truyền thống như tinh thần giúp đỡ nhau, kính già, yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, vợ chồng thủy chung... bị biến động và suy giảm do toan tính cá nhân. Thực trạng ấy đặt ra một yêu cầu đối với Công đoàn tỉnh Phú Yên, phải luôn quan tâm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong cán bộ công đoàn chuyên trách. Để làm tốt công tác đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt những nội dung sau: Một là, kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương Đảng trong đội ngũ cán bộ công đoàn 86 chuyên trách, đặc biệt Nghị quyết TW 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” một cách nghiêm túc, trách nhiệm đúng chỉ đạo của Đảng. Thực hiện chỉnh đốn, xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Trong đó thực hiện có kết quả Nghị quyết trung ương 2 khoá XI: “Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội”, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của công đoàn tỉnh. Trên cơ sở học tập, quán triệt các Nghị quyết trung ương, các cấp công đoàn làm rõ nhận thức chính trị, để cán bộ công đoàn chuyên trách luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, kiên định độc lập dân tộc gắn liền CNXH, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Hai là,lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mang ý nghĩa sâu sắc, là việc làm thường xuyên hàng ngày. Các cấp công đoàn chủ động nghiên cứu, lựa chọn những nội dung gắn sát với hoạt động của đơn vị để chỉ đạo, tổ chức triển khai đạt kết quả thiết thực, tránh phô trương hình thức. Việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải vừa bám sát chỉ đạo của cấp trên vừa chủ động sáng tạo,gắn với tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo”; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức phấn đấu, tinh thần quyết tâm; 87 nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, làm có kết quả và luôn gắn mình vào các hoạt động của tổ chức công đoàn. Ba là, phối hợp với các cấp ủy Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò gương mẫu của cán bộ công đoàn chuyên trách, nhất là người đứng đầu trong mọi hoạt động tại của tổ chức. Tăng cường lãnh đạo làm tốt công tác cán bộ, các khâu trong công tác cán bộ, nâng cao năng lực, trẻ hoá cán bộ, chăm lo xây dựng cán bộ công đoàn chuyên trách, có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp tốt. Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị trong các buổi sinh hoạt Đảng (cấp uỷ đảng, tổ chức đảng) và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tăng cường kiểm tra giám sát, mở rộng giám sát việc tuân thủ, chấp hành nội qui, qui chế, qui định, kịp thời chấn chỉnh sai sót, xử lý nghiêm các vi phạm và khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ công đoàn chuyên trách, vận động cán bộ công đoàn phát huy sức mạnh tập thể, kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, bố trí cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ. 3.2.2.4. Tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn chuyên trách Công tác đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, có vai trò quyết định đến năng lực của cán bộ công đoàn chuyên trách. Vì vậy, muốn nâng cao năng lực quản lý của CBCĐ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,LĐLĐ tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau: 88 Một là, Việc đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cán bộ công đoàn chuyên trách, trên cơ sở phải dựa trên qui hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và có kế hoạch cho từng năm và chuyên đề theo yêu cầu thực tế; nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng; phân công cán bộ có năng lực để đảm nhiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Tỉnh ủy Phú Yên. Cần trang bị kiến thức về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu không có nhận thức cơ bản về lý luận chính trị thì việc tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng sẽ gặp nhiều hạn chế. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng cũng như việc tổ chức thực hiện các chức năng của công đoàn. Vì vậy, cần có kế hoạch đào tạo về lý luận chính trị cho cán bộ trẻ. Không nhất thiết phải đợi đến khi quy hoạch Trưởng, phó ban mới cử đi học và ngược lại, không phải cứ đi học lý luận chính trị là phải quy hoạch vào chức vụ chủ chốt. Phải quán triệt, học lý luận chính trị là để nâng cao nhận thức, tư tưởng lập trường về CNMLN, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Bởi tổ chức công đoàn là một thành viên trong hệ thống chính trị mà Đảng vừa là thành viên, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, mục tiêu của hoạt động công đoàn cũng chính là mục tiêu của Đảng, mọi hoạt động công đoàn điều phải chịu sự lãnh đạo của Đảng. Hai là, Rà soát các đối tượng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý; với cán bộ công đoàn trong diện qui hoạch cần được đào tạo cơ bản, nhằm trang bị cho họ một cách có hệ thống và toàn diện, như: Đào tạo trên đại học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...; đối với cán bộ công đoàn chuyên trách cũng phải được đào tạo một cách cơ bản và phải 89 được trang bị có hệ thống những kiến thức phục vụ cho công tác công đoàn tùy từng vị trí công tác. Do đặc thù của công tác công đoàn, yêu cầu đối với cán bộ công đoàn chuyên trách cần phải được trang bị kiến thức về lý luận nghiệp vụ công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng các tỉnh lân cận làm việc với Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp đào tạo về lý luận nghiệp vụ công đoàn (Đại học phần công đoàn trong chương trình Quản trị kinh doanh) để cử cán bộ công đoàn chuyên trách đi đào tạo. Ba là, Mở các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách theo nhu cầu công việc, như: Bồi dưỡng các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, kỹ năng đàm phán, thương lượng, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng giao tiếp công tác quản lý nhà nước... Đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, chú ý thời điểm thuận tiện nhất cho việc học tập của cán bộ, giúp họ đáp ứng được những nhu cầu công việc đang làm. Bốn là, Có chính sách khuyến khích cán bộ học tập, nhất là về tài chính, thời gian nhằm tạo môi trường, điều kiện để cán bộ công đoàn chuyên trách nêu cao tính tự giác trong học tập, học qua thực tế, học người đi trước, học trong sách vở... để nâng cao trình độ và không ngừng phấn đấu vươn lên. 3.2.2.5. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công đoàn chuyên trách Hệ thống chính sách đúng, hợp lý sẽ khuyến khích được tính tích cực, sự hăng hái, cố gắng, chuyên tâm với công việc, nâng cao trách nhiệm, phát huy được sự sáng tạo, thu hút được nhân tài, làm cho nội bộ đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực... đội ngũ cán bộ có chất lượng cao. Ngược lại, chính sách cán bộ sai, bất hợp lý sẽ tạo ra tâm lý chán nản, kìm hãm sự sáng 90 tạo, triệt tiêu tính tích cực, nội bộ mất đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực, có thể đẩy hàng loạt cán bộ đến chỗ sai lầm. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh tích cực tham gia với Nhà nước, với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách; khi tham gia xây dựng cần phải quán triệt yêu cầu cơ bản sau: + Cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn phải dựa trên quan điểm, chỉ đạo và hài hòa, không mâu thuẩn với cơ chế, chính sách về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. + Cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn phải đảm bảo quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, đảm bảo công bằng và khuyến khích cả vật chất, tinh thần đảm bảo điều kiện, cơ hội cho mọi người làm việc, cống hiến và thể hiện năng lực,...để mọi người cố gắng, phấn đấu vươn lên. + Đổi mới hệ thống chính sách cán bộ phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện; trước hết, là phải giải quyết tốt chính sách tiền lương và chính sách thu hút nhân tài, phát triển tài năng. Tiền lương vừa là vấn đề chính sách, vừa phản ánh bản chất xã hội, phản ánh mục đích lao động của con người; phải tương xứng với trình độ, năng lực thực tế, khả năng đóng góp của cán bộ đối với xã hội, tương xứng với giá trị xã hội của mỗi cán bộ. Đối với LĐLĐ tỉnh, phải thường xuyên bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm; căn cứ các quy định của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam để vận dụng hợp lý, tạo điều kiện đối với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trong các khoản chi tiêu, để động viên, khuyến khích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn cho cán bộ công đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng chế độ thu hút, khuyến khích những tài năng đặc biệt, những người trong quá trình công tác đã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 91 3.2.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách Đảng định ra đường lối, chính sách cán bộ và quyết định bố trí, quản lý cán bộ. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, chăm lo xây dựng cán bộ thông qua đường lối, chủ trương, chính sách, thông qua đội ngũ đảng viên và các tổ chức Đảng. Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ được thực hiện nghiêm minh. Công đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, xã hội Việt Nam, cơ sở xã hội chủ yếu của Đảng, người cộng tác đắc lực của Nhà nước. Trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò của tổ chức và xác định rõ công tác cán bộ công đoàn là một trong những công tác trọng tâm thường xuyên của tổ chức công đoàn, là một bộ phận cán bộ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, để từ đó các cấp uỷ Đảng chú trọng đến công tác cán bộ công đoàn, quan tâm lãnh đạo các cấp công đoàn xây dựng, hoàn thiện chiến lược tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và đãi ngộ cán bộ công đoàn. Việc đề bạt, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn chuyên trách, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng theo Quyết định số 2727-QĐ/TU, ngày 29/11/2007 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo trong việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể khác, trên cơ sở hoạt động thống nhất, dân chủ, định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi tổ chức, nhất là trong công tác cán bộ. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp công đoàn trong việc đánh giá cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong việc quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ quy hoạch làm công tác công 92 đoàn thuộc các ngành, các huyện, thị xã, thành phố được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... đáp ứng tiêu chuẩn để bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử để bầu vào các chức danh lãnh đạo công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Tiểu kết chương 3 Trong Chương 3, qua phân tích, đánh giá năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách, tác giả đã mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách hiện nay. Hệ thống giải pháp này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cho nên trong quá trình thực hiện phải tiến hành một cách đồng bộ. Thực hiện tốt hệ thống giải pháp này, chắc chắn trong những năm tới công đoàn Phú Yên sẽ có một đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về trình độ, kỹ năng quản lý nhà nước tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên phát triển. 93 KẾT LUẬN Những năm gần đây, cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên đã có những bước trưởng thành đáng kể. Đến nay, về cơ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh đã từng bước thích ứng với nhiệm vụ được giao, vừa làm, vừa học tập để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực các mặt, vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc được giao. Do vậy, cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống công đoàn của tỉnh Phú Yên cũng đã có những đóng góp quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội,. trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực, góp phần quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm cho lực lượng công nhân lao động tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; quy luật của kinh tế thị trường làm cho quan hệ lao động ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Sự nghiệp CNH, HĐH đang đòi hỏi tính năng động, sáng tạo của mỗi người, mỗi tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó tổ chức công đoàn. Với cách tiếp cận và nội dung đã phân tích, để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian đến, luận văn đã tập trung phân tích hệ thống các giải pháp - từ giải pháp chung đến các giải pháp cụ thể sau: - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá năng lực cán bộ công đoàn chuyên trách. - Phân công, bố trí hợp lý cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn chuyên trách. 94 - Tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công đoàn chuyên trách. - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. Đây chỉ là những kết quả bước đầu của quá trình nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, những bất cập. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn đồng nghiệp để luận văn có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong thực tiễn./. 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2008), Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 2. Dương Xuân Ngọc (2004), Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết số 12-NQ/TƯ nghị quyết Hội nghị lần thứ 4. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị quyết số 12/NQ/TW của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI :”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hà Nội. 5. Mai Quốc Chánh (2009), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 6. Học viện Chính trị Quốc gia (1974), Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, Nxb Tiến bộ, Hà Nội. 7. Học viện Chính trị Quốc gia (1995), Hồ Chí Minh về vấn đề đào tạo cán bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 8. Học viện Chính trị Quốc gia (1996, 2001, 2006, 2011, 2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, IX, X, XI và XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 9. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên (2008 – 2013), Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ VIII và IX, Công ty Cổ phần In Phú Yên, Phú Yên. 10. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên (6/2008), Lịch sử phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Yên (1930– 2008), Công ty Cổ phần In Phú Yên. 96 11. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên (2014), Kế hoạch thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. 12. Nguyễn Văn Ngàng và Trần Văn Thuật (2011), Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo phương pháp tích cực, Nxb Lao động, Hà Nội. 13. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2014), Hiến pháp, Nxb Lao động, Hà Nội. 14. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2012), Luật Công đoàn và Nghị định hướng dẫn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 15. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII (2008), Luật Cán bộ, công chức và Nghị định hướng dẫn thi hành, Nxb Lao động, Hà Nội. 16. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ luật Lao động và Nghị định hướng dẫn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 17. Tỉnh ủy Phú Yên (2011, 2015), Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV, XVI, Nxb Công ty Cổ phần In Phú Yên, Phú Yên. 18. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1998, 2003, 2008, 2013), Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII, IX,X, XI, Nxb Lao động, Hà Nội. 19. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa VIII, IX, X và XI, Nxb Lao động, Hà Nội. 20. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2009), Những vấn đề về công tác tổ chức và cán bộ công đoàn, Nxb Lao động, Hà Nội. 21. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2013), Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, tập 1 và tập 2, Nxb Lao động, Hà Nội. 97 22. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2010), “Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ về Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”, Nxb Lao động, Hà Nội. 23. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2010), “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, Nxb Lao động, Hà Nội. 24. Trường Đại học công đoàn (2013), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Nxb Lao động, Hà Nội. 25. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sâm (2001), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 26. Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam (2008), “Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới”, Nxb Lao động, Hà Nội. 27. Nguyễn Viết Vượng, (2003), Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Lao động, Hà Nội. 28.Nguyễn Viết Vượng (2010), Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 29. Nguyễn Như Ý (1999), “Đại Từ điển Tiếng Việt”, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 98 Phụ lục Phụ lục 1. Số liệu công nhân, viên chức, lao động; công đoàn cơ sở và đoàn viên (Tính đến ngày 31/12/2015) TT Nội dung Đơn vị Số lượng Tỉ lệ (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Tổng số CNVC,LĐ Người 69.090 Trong đó: + Khu vực hành chính sự nghiệp “ 33.243 48,12 + Khu vực các thành phần kinh tế “ 35.847 51,88 2. Số lượng đoàn viên công đoàn Người 46.554 Trong đó: + Nữ “ 21.368 45,94 + Cơ quan LĐLĐ tỉnh “ 33 0,05 + LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, ngành “ 37.832 81,33 + CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh “ 8.689 18,62 3 Số lượng công đoàn cơ sở CĐCS 990 Trong đó: + LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố “ 786 79,39 + Công đoàn ngành địa phương “ 155 15,66 + CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh “ 49 4,95 4 Số CĐCS được xếp loại năm 2015 Đơn vị 990 Trong đó: Số CĐCS đạt vững mạnh “ 742 75,00 Số CĐCS đạt khá “ 197 20,00 Số CĐCS trung bình “ 49 4,80 Số CĐCS yếu “ 01 0,10 Số CĐCS không xếp loại do ngừng hoạt động “ 01 0.10 99 5 Xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 14 Trong đó Xếp loại tốt “ 14 100 Xếp loại khá “ 00 0.00 Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, năm 2015 100 Phụ lục 2. Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách và kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ 2011 - 2015 TT Nội dung Đơn vị Số lượng Tỉ lệ (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Cán bộ công đoàn chuyên trách Người 82 Trong đó: + Nữ “ 31 37,80 + Cơ quan LĐLĐ tỉnh “ 33 40,24 + LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố “ 37 45,12 + Công đoàn ngành địa phương “ 12 14,64 2 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách, nhiệm kỳ 2008 - 2013 đến cuối năm 2015 Lượt 234 2.1 Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ Người 22 26,82 Trong đó: + Thạc sỹ “ 9 10,97 + Đại học, cao đẳng “ 13 15,85 + Trung cấp “ 0 0,00 2.2 Lý luận chính trị “ 20 24,39 Trong đó: + Cao cấp, cử nhân “ 14 17,07 + Trung cấp “ 6 7,32 2.3 Quản lý NN và Quốc phòng, an ninh đối tượng 2, 3 “ 27 32,93 2.4 Tin học, ngoại ngữ Lượt 95 2.5 Bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công đoàn Người 70 85,36 Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, năm 2015 101 Phụ lục 3. Đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trên một số lĩnh vực công tác S T T Tiêu chí đánh giá Tốt Khá Trung bình Ghi chú Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 1 Năng lực đề xuất, tham mưu 50 59,52 25 29,76 9 10,72 2 Năng lực kiểm tra, giám sát 57 67,85 22 26,19 5 5,96 3 Năng lực vận động quần chúng 52 61,90 25 29,76 7 8,34 4 Năng lực tổ chức thực hiện 60 71,42 18 21,43 6 7,15 5 Năng lực khả năng thích ứng 49 58,33 19 22,62 16 19,05 6 Năng lực quản lý, điều hành 60 71,42 18 21,43 6 7,15 Nguồn: Khảo sát 82 cán bộ chuyên trách 102 Phụ lục 4. Một số yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn chuyên trách S T T Tiêu chí đánh giá Rất cần Cần Không cần Ghi chú Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 1 Nhiệt tình, năng động, sáng tạo 176 88,00 24 12,00 0 0,00 2 Có kinh nghiệm hoạt động công đoàn 183 91,50 17 8,50 0 0,00 3 Có trình độ chuyên môn tốt 169 84,50 31 15,50 0 0,00 4 Có hiểu biết lý luận, nghiệp vụ công đoàn 191 95,50 09 4,50 0 0,00 5 Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt 183 91,50 17 8,50 0 0,00 6 Kỹ năng quản lý công việc 193 96,50 7 3,50 0 0,00 7 Có khả năng vận động, thuyết phục 182 91,00 18 9,00 0 0,00 8 Bảo vệ được quyền lợi người lao động 193 96,50 7 3,50 0 0,00 9 Có năng khiếu văn nghệ, thể thao 60 30,00 140 70,00 0 0,00 Nguồn: Tổng hợp 200 phiếu khảo sát cán bộ không chuyên trách đánh giá cán bộ chuyên trách công đoàn 103 Phụ lục 5. Một số nội dung yêu cầu về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách S T T Tiêu chí đánh giá Cần Không cần Ghi chú Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 1 Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng 197 98,50 3 1,50 2 Nâng cao tính đoàn kết, tinh thần tập thể 195 97,50 5 2,50 3 Tăng cường các biện pháp nâng cao thể lực 184 92,00 16 8,00 4 Lý luận nghiệp vụ công đoàn 199 99,50 1 0,50 5 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 198 99,00 2 1,00 6 Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 196 98,00 4 2,00 7 Nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn 199 99,50 1 0,50 8 Hiểu biết pháp luật, chính sách liên quan người LĐ 200 100 0 0,00 9 Kiến thức về văn hoá, văn nghệ quần chúng 191 95,50 9 4,50 10 Năng lực quản lý 199 99,50 1 0,50 Tổng hợp 200 phiếu khảo sát cán bộ không chuyên trách đánh giá cán bộ chuyên trách công đoàn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_luc_quan_ly_cua_can_bo_cong_doan_chuyen_trach.pdf
Luận văn liên quan