Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020

Hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại phải theo quan điểm và nguyên tắc đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó xác định rõ quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện mục tiêu, ph-ơng h-ớg và nội dung của nó. Nội dung hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại là hoàn thiện chính sách xây dựng và quản lý chiến l-ợc phát triển th-ơng mại; đổi mới kế hoạch hóa vĩ mô; đổi mới qui hoạch, chính sách xây dựng và phát triển thị tr-ờng, mặt hàng và đối tác; đổi mới chính sách, cơ chế và ph-ơng pháp quản lý nhà n-ớc đối với th-ơng mại nhằm tạo lập môi tr-ờng pháp lý thuận lợi, thông thoáng và hấp dẫn, tạo điều kiện cho th-ơng mại trong n-ớc và th-ơng mại quốc tế phát triển. Để hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơngmại thì cần phải tiến hành các giải pháp chủ yếu sau đây: Một là,đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, t- t-ởng nhằm đổi mới t- duy và nhận thức của cán bộ lYnh đạo, quản lý chủ chốt về tính tất yếu khách quan, vai trò và nội dung quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại, thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và ph-ơng h-ớng đổi mới quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại ở CHDCND Lào trong giai đoạn mới. Hai là,xây dựng chiến l-ợc, qui hoạch và kế hoạch hóa phát triển th-ơng mại, phát triển thị tr-ờng, mặt hàng và đối tác nhằm phát huy nội lực và lợi thế so sánh của đất n-ớc, phù hợp với điều kiện thực tếcủa Lào, tận dụng thời cơ thuận lợi của toàn cầu hóa, tự do hóa th-ơng mại. Ba là,ban hành đồng bộ luật pháp về th-ơng mại, đổi mới chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại: chính sách th-ơng mại trong n-ớc và chính sách th-ơng mại quốc tế theo lộ trình AFTA, WTO, phù hợp với các cam kết quốc tế. Ban hành các chính sách đòn bảy kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến th-ơng mại và các chính sách khác.

pdf215 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020.pdf
Luận văn liên quan