Luận văn Nghiên cứu sự sinh trưởng và khả năng ra hoa của cây hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f.& Thomson ) trồng ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi rút ra một số kết luận sau : • Cây hoàng lan trồng xen với cây chuối ở huyện Giồng Trôm sinh trưởng tốt, sau một năm trồng đã đạt được chiều cao trên 2m và có 90% chuối cho buồng chín. Sau khi cắt ngọn thì hoàng lan có sự tăng trưởng nhanh về đường kính thân, chiều dài cành. Ở lô 2 và lô 3 (tỉa thưa) hoàng lan có sự sinh trưởng tốt hơn ở lô 1 (không tỉa thưa) về đường kính thân, diện tích lá/cây, sinh khối • Sau khi cắt ngọn ở vị trí 2m và chặt bỏ chuối thì hoàng lan bắt đầu ra hoa lúc 1,5 năm sau khi trồng. Lượng hoa thu được không nhiều và chưa ổn định . Mật độ trồng cây ảnh hưởng đến năng suất hoa chưa rõ • Thời gian phát triển của hoa hoàng lan từ giai đọan nụ đến lúc tàn là 38 ngày. Trước 34 ngày hoa tăng trưởng nhanh, sau đó chuyển từ màu xanh sang màu vàng • Bước đầu ly trích tinh dầu hoàng lan bằng phương pháp ether dầu hỏa đạt được hàm lượng tinh dầu trong hoa là 1,88%

pdf105 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự sinh trưởng và khả năng ra hoa của cây hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f.& Thomson ) trồng ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2,0009954 Không có sự sai khác ở lô 2 và lô 3 PHỤ LỤC 4- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng chiều cao ở các lô thí nghiệm vào tháng 05/2009 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 204,8067 204,52 Variance 1,166851 1,255448 Observations 30 30 df 29 29 F 0,929429 P(F<=f) one-tail 0,422562 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 204,8067 204,52 Variance 1,166851 1,255448 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,008844 P(T<=t) one-tail 0,15862 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,31724 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở lô 1 và lô 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 204,8067 204,3167 Variance 1,166851 1,244885 Observations 30 30 df 29 29 F 0,937316 P(F<=f) one-tail 0,431407 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 204,8067 204,3167 Variance 1,166851 1,244885 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,728191 P(T<=t) one-tail 0,044637 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,089275 t Critical two-tail 2,001717 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 204,52 204,3167 Variance 1,255448 1,244885 Observations 30 30 df 29 29 F 1,008485 P(F<=f) one-tail 0,491002 F Critical one-tail 1,860811 t-Test:Two-Sample Assuming Equal variances Lô 2 Lô 3 Mean 204,52 204,3167 Variance 1,255448 1,244885 Observations 30 30 Pooled Variance 1,250167 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,70432 P(T<=t) one-tail 0,242026 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,484052 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở lô 2 và lô 3 Không có sự sai khác ở lô 1 và lô 2 PHỤ LỤC 5- Đường kính thân (cm) cây hoàng lan tại các thời điểm tháng 03/2007; 03/2008 và 05/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 03/2007 THÁNG 05/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 0,30 0,30 0,30 cây 2 0,30 0,30 0,30 cây 3 0,50 0,50 0,20 cây 4 0,40 0,40 0,40 cây 5 0,40 0,40 0,50 cây 6 0,50 0,50 0,40 cây 7 0,30 0,50 0,40 cây 8 0,40 0,50 0,30 cây 9 0,50 0,30 0,40 cây 10 0,60 0,30 0,50 cây 11 0,30 0,30 0,30 cây 12 0,40 0,40 0,30 cây 13 0,50 0,30 0,40 cây 14 0,50 0,30 0,40 cây 15 0,40 0,30 0,40 cây 16 0,40 0,40 0,30 cây 17 0,50 0,30 0,50 cây 18 0,50 0,40 0,50 cây 19 0,30 0,30 0,40 cây 20 0,30 0,30 0,50 cây 21 0,30 0,30 0,40 cây 22 0,40 0,40 0,40 cây 23 0,40 0,40 0,50 cây 24 0,50 0,40 0,40 cây 25 0,50 0,40 0,50 cây 26 0,50 0,40 0,30 cây 27 0,40 0,40 0,30 cây 28 0,40 0,50 0,40 cây 29 0,30 0,30 0,50 cây 30 0,30 0,30 0,50 TB 0,41 0,37 0,40 stdev 0,09 0,07 0,08 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 5,00 5,00 5,00 cây 2 5,20 5,30 5,20 cây 3 5,20 5,20 5,20 cây 4 5,00 5,20 5,00 cây 5 4,20 4,20 4,40 cây 6 4,50 4,50 4,50 cây 7 5,00 5,00 5,00 cây 8 4,20 4,30 4,50 cây 9 4,30 4,50 4,60 cây 10 4,40 4,40 4,40 cây 11 4,30 4,30 4,30 cây 12 4,50 4,50 4,30 cây 13 4,50 4,50 4,40 cây 14 4,20 4,20 4,00 cây 15 4,40 4,50 4,40 cây 16 4,20 4,20 4,20 cây 17 4,50 4,50 4,50 cây 18 4,50 4,50 4,60 cây 19 4,70 4,80 4,60 cây 20 4,50 4,50 4,60 cây 21 5,00 5,20 5,00 cây 22 4,80 4,80 4,80 cây 23 5,00 5,00 5,00 cây 24 5,10 5,20 5,00 cây 25 4,50 4,70 4,80 cây 26 4,70 4,80 4,80 cây 27 4,70 4,80 4,70 cây 28 4,50 4,60 4,60 cây 29 5,20 5,20 5,00 cây 30 4,80 5,00 4,80 TB 4,65 4,71 4,67 stdev 0,32 0,34 0,30 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 9,00 9,40 9,60 cây 2 9,30 9,40 9,60 cây 3 9,20 9,50 9,20 cây 4 9,20 9,20 9,80 cây 5 9,00 8,80 9,00 cây 6 9,20 9,20 9,60 cây 7 9,00 9,20 9,40 cây 8 9,20 9,50 9,00 cây 9 9,00 9,60 9,20 cây 10 9,20 9,60 9,20 cây 11 9,00 8,60 9,00 cây 12 9,20 9,20 9,00 cây 13 9,20 9,40 9,30 cây 14 8,50 9,30 9,20 cây 15 9,20 9,40 9,20 cây 16 9,00 9,30 9,00 cây 17 8,60 8,70 9,00 cây 18 9,20 8,70 9,20 cây 19 9,20 9,10 9,00 cây 20 9,00 9,10 9,40 cây 21 8,50 8,80 9,00 cây 22 9,00 9,00 8,80 cây 23 9,00 9,00 9,20 cây 24 9,20 9,20 9,40 cây 25 9,00 8,50 9,20 cây 26 8,40 9,20 9,00 cây 27 8,60 8,80 9,30 cây 28 9,20 9,00 8,70 cây 29 8,60 8,60 9,60 cây 30 9,20 8,80 9,00 TB 8,99 9,06 9,32 stdev 0,37 0,42 0,27 PHỤ LỤC 6- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng cuả đường kính thân ở các lô thí nghiệm vào tháng 03/2007 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 0,41 0,37 Variance 0,0078276 0,0056207 Observations 30 30 df 29 29 F 1,392638 P(F<=f) one-tail 0,1888508 F Critical one-tail 1,8608114 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 0,41 0,37 Variance 0,0078276 0,0056207 Observations 30 30 Pooled Variance 0,0067241 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,889241 P(T<=t) one-tail 0,031931 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,063862 t Critical two-tail 2,0017175 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 0,41 0,3966667 Variance 0,0078276 0,0072299 Observations 30 30 df 29 29 F 1,0826709 P(F<=f) one-tail 0,416049 F Critical one-tail 1,8608114 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 0,41 0,3966667 Variance 0,0078276 0,0072299 Observations 30 30 Pooled Variance 0,0075287 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,595146 P(T<=t) one-tail 0,277031 t Critical one-tail 1,6715528 P(T<=t) two-tail 0,5540611 t Critical two-tail 2,0017175 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 0,37 0,3966667 Variance 0,0056207 0,0072299 Observations 30 30 df 29 29 F 0,7774245 P(F<=f) one-tail 0,2510422 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 0,37 0,3966667 Variance 0,0056207 0,0072299 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 57 t Stat -1,288452 P(T<=t) one-tail 0,1013972 t Critical one-tail 1,6720289 P(T<=t) two-tail 0,2027943 t Critical two-tail 2,0024654 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 PHỤ LỤC 7- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng cuả đường kính thân ở các lô thí nghiệm vào tháng 03/2008 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for variances Lô 1 Lô 2 Mean 5,41 5,4523333 Variance 0,08024138 0,1338185 Observations 30 30 df 29 29 F 0,59962842 P(F<=f) one-tail 0,08722845 F Critical one-tail 0,53739997 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 5,41 5,4523333 Variance 0,08024138 0,1338185 Observations 30 30 Pooled Variance 0,10702994 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -0,5011589 P(T<=t) one-tail 0,30907805 t Critical one-tail 1,67155276 P(T<=t) two-tail 0,61815611 t Critical two-tail 2,00171747 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 5,41 5,3766667 Variance 0,08024138 0,0639195 Observations 30 30 df 29 29 F 1,25534976 P(F<=f) one-tail 0,2721146 F Critical one-tail 1,86081143 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 5,41 5,3766667 Variance 0,08024138 0,0639195 Observations 30 30 Pooled Variance 0,07208046 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,48085662 P(T<=t) one-tail 0,3162137 t Critical one-tail 1,67155276 P(T<=t) two-tail 0,6324274 t Critical two-tail 2,00171747 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 5,45233333 5,3766667 Variance 0,13381851 0,0639195 Observations 30 30 df 29 29 F 2,09354612 P(F<=f) one-tail 0,02554112 F Critical one-tail 1,86081143 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 5,45233333 5,3766667 Variance 0,13381851 0,0639195 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 52 t Stat 0,93200901 P(T<=t) one-tail 0,17781957 t Critical one-tail 1,67468915 P(T<=t) two-tail 0,35563913 t Critical two-tail 2,00664676 PHỤ LỤC 8- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng của đường kính thân ở các lô thí nghiệm vào tháng 05/2009 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 8,991667 9,055 Variance 0,133463 0,174198 Observations 30 30 df 29 29 F 0,766154 P(F<=f) one-tail 0,238841 F Critical one-tail 0,5374 t-Test:Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 8,991667 9,055 Variance 0,133463 0,174198 Observations 30 30 Pooled Variance 0,15383 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -0,6254 P(T<=t) one-tail 0,267081 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,534163 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 8,991667 9,216667 Variance 0,133463 0,071782 Observations 30 30 df 29 29 F 1,859287 P(F<=f) one-tail 0,050221 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 8,991667 9,216667 Variance 0,133463 0,071782 Observations 30 30 Pooled Variance 0,102622 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -2,72024 P(T<=t) one-tail 0,004297 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,008595 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 9,055 9,216667 Variance 0,174198 0,071782 Observations 30 30 df 29 29 F 2,426781 P(F<=f) one-tail 0,009907 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 9,055 9,216667 Variance 0,174198 0,071782 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 49 t Stat -1,78538 P(T<=t) one-tail 0,040195 t Critical one-tail 1,676551 P(T<=t) two-tail 0,080389 t Critical two-tail 2,009575 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 PHỤ LỤC 9- Bảng số liệu tỉa cành ở các lô thí nghiệm tại các thời điểm tháng 03/2008 và 05/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 24,0 25,0 25,0 cây 2 24,0 23,0 23,0 cây 3 25,0 22,0 22,0 cây 4 25,0 22,0 22,0 cây 5 24,0 22,0 23,0 cây 6 22,0 23,0 21,0 cây 7 22,0 22,0 22,0 cây 8 22,0 24,0 23,0 cây 9 24,0 24,0 23,0 cây 10 21,0 23,0 23,0 cây 11 22,0 24,0 24,0 cây 12 25,0 23,0 22,0 cây 13 25,0 22,0 22,0 cây 14 22,0 22,0 21,0 cây 15 24,0 22,0 22,0 cây 16 24,0 22,0 22,0 cây 17 25,0 25,0 23,0 cây 18 22,0 23,0 23,0 cây 19 24,0 22,0 21,0 cây 20 22,0 23,0 22,0 cây 21 22,0 23,0 22,0 cây 22 24,0 23,0 22,0 cây 23 23,0 22,0 21,0 cây 24 24,0 22,0 22,0 cây 25 23,0 23,0 23,0 cây 26 23,0 22,0 25,0 cây 27 23,0 22,0 22,0 cây 28 24,0 22,0 25,0 cây 29 24,0 22,0 23,0 cây 30 24,0 22,0 22,0 Tbình 23,40 22,70 22,53 stdev 1,16 0,92 1,11 THÁNG 05/2009 THÁNG 03/2008 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 7,0 7,0 7,0 cây 2 6,0 6,0 6,0 cây 3 6,0 6,0 7,0 cây 4 6,0 6,0 6,0 cây 5 6,0 6,0 6,0 cây 6 5,0 6,0 5,0 cây 7 5,0 7,0 6,0 cây 8 6,0 6,0 7,0 cây 9 6,0 6,0 6,0 cây 10 6,0 6,0 7,0 cây 11 5,0 7,0 6,0 cây 12 6,0 6,0 6,0 cây 13 6,0 6,0 6,0 cây 14 7,0 6,0 7,0 cây 15 7,0 6,0 6,0 cây 16 6,0 6,0 6,0 cây 17 7,0 6,0 5,0 cây 18 6,0 6,0 7,0 cây 19 6,0 6,0 6,0 cây 20 6,0 7,0 7,0 cây 21 6,0 6,0 6,0 cây 22 7,0 5,0 6,0 cây 23 7,0 6,0 6,0 cây 24 7,0 6,0 6,0 cây 25 7,0 6,0 6,0 cây 26 7,0 6,0 6,0 cây 27 7,0 7,0 6,0 cây 28 6,0 6,0 6,0 cây 29 5,0 6,0 6,0 cây 30 5,0 6,0 7,0 Tbình 6,17 6,13 6,20 stdev 0,70 0,43 0,55 PHỤ LỤC 10- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tiả cành tại thời điểm tháng 03/2008 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 6,166667 6,133333 Variance 0,488506 0,188506 Observations 30 30 df 29 29 F 2,591463 P(F<=f) one-tail 0,006269 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 6,166667 6,133333 Variance 0,488506 0,188506 Observations 30 30 Hypothesized Mean Difference 0 df 48 t Stat 0,221892 P(T<=t) one-tail 0,41267 t Critical one-tail 1,677224 P(T<=t) two-tail 0,825339 t Critical two-tail 2,010635 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 6,166667 6,2 Variance 0,488506 0,303448 Observations 30 30 df 29 29 F 1,609848 P(F<=f) one-tail 0,102906 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 6,166667 6,2 Variance 0,488506 0,303448 Observations 30 30 Pooled Variance 0,395977 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -0,20516 P(T<=t) one-tail 0,419083 t Critical one tail 1 671553 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 6,133333 6,2 Variance 0,188506 0,303448 Observations 30 30 df 29 29 F 0,621212 P(F<=f) one-tail 0,102933 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 6,133333 6,2 Variance 0,188506 0,303448 Observations 30 30 Pooled Variance 0,245977 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -0,5206 P(T<=t) one-tail 0,302312 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,604625 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 PHỤ LỤC 11- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tiả cành tại thời điểm tháng 05/2009 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 23,4 22,7 Variance 1,351724 0,837931 Observations 30 30 df 29 29 F 1,613169 P(F<=f) one-tail 0,101937 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 23,4 22,7 Variance 1,351724 0,837931 Observations 30 30 Pooled Variance 1,094828 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 2,59102 P(T<=t) one-tail 0,006042 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,012085 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 23,4 22,53333 Variance 1,351724 1,222989 Observations 30 30 df 29 29 F 1,105263 P(F<=f) one-tail 0,39469 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 23,4 22,53333 Variance 1,351724 1,222989 Observations 30 30 Pooled Variance 1,287356 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 2,958342 P(T<=t) one-tail 0,002235 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,004471 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 22,7 22,53333 Variance 0,837931 1,222989 Observations 30 30 df 29 29 F 0,68515 P(F<=f) one-tail 0,157107 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 22,7 22,53333 Variance 0,837931 1,222989 Observations 30 30 Pooled Variance 1,03046 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,635885 P(T<=t) one-tail 0,263676 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,527352 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 12- Bảng số liệu về chiều dài cành ở các lô thí nghiệm tại các thời điểm tháng 03/2008 và 05/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 05/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 65,0 74,0 70,0 cây 2 74,0 67,0 75,0 cây 3 75,0 68,0 65,0 cây 4 60,0 62,0 61,0 cây 5 62,0 63,0 60,0 cây 6 66,0 66,0 58,0 cây 7 70,0 65,0 63,0 cây 8 72,0 70,0 72,0 cây 9 60,0 72,0 77,0 cây 10 58,0 71,0 71,0 cây 11 62,0 61,0 70,0 cây 12 65,0 60,0 64,0 cây 13 65,0 57,0 65,0 cây 14 70,0 55,0 61,0 cây 15 72,0 63,0 60,0 cây 16 74,0 64,0 65,0 cây 17 75,0 60,0 64,0 cây 18 77,0 72,0 73,0 cây 19 60,0 60,0 73,0 cây 20 62,0 60,0 70,0 cây 21 63,0 55,0 61,0 cây 22 65,0 60,0 63,0 cây 23 62,0 65,0 60,0 cây 24 68,0 62,0 71,0 cây 25 67,0 66,0 73,0 cây 26 71,0 68,0 73,0 cây 27 72,0 64,0 63,0 cây 28 70,0 60,0 62,0 cây 29 66,0 66,0 74,0 cây 30 65,0 65,0 60,0 T bình 67,10 64,03 66,57 stdev 5,20 4,81 5,55 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 173,0 180,0 178,0 cây 2 170,0 176,0 172,0 cây 3 172,0 170,0 182,0 cây 4 158,0 168,0 170,0 cây 5 166,0 179,0 175,0 cây 6 170,0 180,0 183,0 cây 7 176,0 172,0 176,0 cây 8 177,0 182,0 173,0 cây 9 173,0 176,0 170,0 cây 10 168,0 170,0 178,0 cây 11 166,0 172,0 170,0 cây 12 170,0 173,0 168,0 cây 13 172,0 176,0 177,0 cây 14 173,0 175,0 168,0 cây 15 170,0 178,0 172,0 cây 16 177,0 178,0 172,0 cây 17 174,0 175,0 175,0 cây 18 165,0 171,0 182,0 cây 19 174,0 180,0 180,0 cây 20 177,0 172,0 180,0 cây 21 175,0 170,0 182,0 cây 22 166,0 169,0 177,0 cây 23 168,0 180,0 178,0 cây 24 164,0 182,0 170,0 cây 25 172,0 173,0 177,0 cây 26 173,0 174,0 184,0 cây 27 167,0 175,0 170,0 cây 28 160,0 170,0 175,0 cây 29 167,0 173,0 177,0 cây 30 170,0 178,0 180,0 T bình 170,10 174,90 175,70 stdev 4,71 4,02 4,66 PHỤ LỤC 13- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về chiều dài cành tại thời điểm tháng 03/2008 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 67,1 64,03333 Variance 27,95517 23,96437 Observations 30 30 df 29 29 F 1,166531 P(F<=f) one-tail 0,34054 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 67,1 64,03333 Variance 27,95517 23,96437 Observations 30 30 Pooled Variance 25,95977 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 2,331105 P(T<=t) one-tail 0,011623 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,023245 t Critical two-tail 2,001717 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 67,1 66,56667 Variance 27,95517 31,84023 Observations 30 30 df 29 29 F 0,877983 P(F<=f) one-tail 0,364201 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 67,1 66,56667 Variance 27,95517 31,84023 Observations 30 30 Pooled Variance 29,8977 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,377768 P(T<=t) one-tail 0,353491 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,706982 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 64,03333 66,56667 Variance 23,96437 31,84023 Observations 30 30 df 29 29 F 0,752644 P(F<=f) one-tail 0,224433 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 64,03333 66,56667 Variance 23,96437 31,84023 Observations 30 30 Pooled Variance 27,9023 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -1,85745 P(T<=t) one-tail 0,034163 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,068326 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 14- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về chiều dài cành tại thời điểm tháng 05/2009 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 170,1 174,9 Variance 22,98965517 16,71379 Observations 30 30 df 29 29 F 1,375489994 P(F<=f) one-tail 0,19786299 F Critical one-tail 1,860811434 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 170,1 174,9 Variance 22,98965517 16,71379 Observations 30 30 Pooled Variance 19,85172414 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat - 4,172417431 P(T<=t) one-tail 5,10817E-05 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 0,000102163 t Critical two-tail 2,001717468 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 170,1 175,7 Variance 22,98965517 22,42414 Observations 30 30 df 29 29 F 1,02521913 P(F<=f) one-tail 0,473495417 F Critical one-tail 1,860811434 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 170,1 175,7 Variance 22,98965517 22,42414 Observations 30 30 Pooled Variance 22,70689655 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat - 4,551502293 P(T<=t) one-tail 1,38799E-05 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 2,77598E-05 t Critical two-tail 2,001717468 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 174,9 175,7 Variance 16,7137931 22,42414 Observations 30 30 df 29 29 F 0,745348301 P(F<=f) one-tail 0,216761992 F Critical one-tail 0,537399965 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 174,9 175,7 Variance 16,7137931 22,42414 Observations 30 30 Pooled Variance 19,56896552 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat - 0,700408943 P(T<=t) one-tail 0,243236098 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 0,486472196 t Critical two-tail 2,001717468 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 15- Bảng số liệu về đường kính cành ở các lô thí nghiệm tại thời điểm tháng 03/2008 và 05/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 05/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 0,80 1,00 0,90 cây 2 0,80 1,10 0,80 cây 3 0,70 0,90 1,00 cây 4 1,00 0,80 0,80 cây 5 1,10 0,70 0,70 cây 6 1,10 0,90 0,90 cây 7 0,90 0,90 0,80 cây 8 0,90 1,10 0,90 cây 9 0,80 1,00 0,70 cây 10 0,90 1,10 1,00 cây 11 0,90 0,90 0,90 cây 12 1,20 0,90 0,80 cây 13 1,00 0,70 0,70 cây 14 0,70 0,80 0,80 cây 15 0,80 0,80 0,90 cây 16 0,90 0,80 1,00 cây 17 0,90 0,90 0,90 cây 18 0,90 0,90 1,00 cây 19 0,80 0,90 0,70 cây 20 0,80 0,90 1,00 cây 21 0,70 1,20 0,70 cây 22 0,80 1,20 0,80 cây 23 0,80 1,00 0,90 cây 24 0,90 0,80 0,80 cây 25 1,10 0,80 1,00 cây 26 0,90 0,90 1,00 cây 27 0,90 0,90 0,90 cây 28 0,90 0,90 0,90 cây 29 1,00 0,90 1,00 cây 30 1,10 0,90 1,10 Trung bình 0,90 0,92 0,88 stdev 0,13 0,12 0,11 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 3,50 3,70 3,70 cây 2 3,50 3,40 3,50 cây 3 2,80 3,00 3,30 cây 4 3,20 3,50 3,40 cây 5 3,00 2,80 3,30 cây 6 3,40 3,00 3,00 cây 7 3,30 3,50 3,20 cây 8 3,20 3,30 3,50 cây 9 3,20 2,90 3,00 cây 10 3,40 3,20 3,30 cây 11 3,50 3,50 3,60 cây 12 3,00 3,10 3,80 cây 13 3,70 3,60 3,40 cây 14 3,80 3,40 3,20 cây 15 3,20 3,40 3,00 cây 16 3,50 3,20 3,50 cây 17 2,80 3,00 3,50 cây 18 3,30 3,60 3,20 cây 19 3,00 3,50 3,20 cây 20 3,20 3,60 3,70 cây 21 3,00 3,20 3,80 cây 22 3,30 3,50 3,30 cây 23 3,10 3,70 3,40 cây 24 3,50 3,60 3,50 cây 25 2,80 3,50 3,50 cây 26 2,80 3,70 3,60 cây 27 3,00 3,60 3,30 cây 28 2,90 3,70 3,00 cây 29 3,00 3,60 3,50 cây 30 3,10 3,70 3,10 Trung bình 3,20 3,40 3,38 stdev 0,27 0,26 0,23 PHỤ LỤC 16- Kiểm tra ý nghĩa sai khác vể sự tăng trưởng của đường kính cành tại thời điểm tháng 03/2008 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 0,9 0,916667 Variance 0,016552 0,01592 Observations 30 30 df 29 29 F 1,039711 P(F<=f) one-tail 0,458603 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 0,9 0,916667 Variance 0,016552 0,01592 Observations 30 30 Pooled Variance 0,016236 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -0,50659 P(T<=t) one-tail 0,30718 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,61436 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 0,9 0,876667 Variance 0,016552 0,012885 Observations 30 30 df 29 29 F 1,284567 P(F<=f) one-tail 0,252184 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 0,9 0,876667 Variance 0,016552 0,012885 Observations 30 30 Pooled Variance 0,014718 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,74489 P(T<=t) one-tail 0,229673 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,459346 t Critical two-tail 2,001717 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 0,916667 0,876667 Variance 0,01592 0,012885 Observations 30 30 df 29 29 F 1,235504 P(F<=f) one-tail 0,286371 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 0,916667 0,876667 Variance 0,01592 0,012885 Observations 30 30 Pooled Variance 0,014402 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,290891 P(T<=t) one-tail 0,100932 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,201863 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 Không có sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 17- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng của đường kính cành tại thời điểm tháng 05/2009 Có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 3,2 3,4 Variance 0,074483 0,071034 Observations 30 30 df 29 29 F 1,048544 P(F<=f) one-tail 0,449655 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 3,2 3,4 Variance 0,074483 0,071034 Observations 30 30 Pooled Variance 0,072759 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -2,87166 P(T<=t) one-tail 0,002846 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,005693 t Critical two-tail 2,001717 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 3,2 3,376667 Variance 0,074483 0,054264 Observations 30 30 df 29 29 F 1,372591 P(F<=f) one-tail 0,199424 F Critical one-tail 1,860811 t-Test:two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 3,2 3,376667 Variance 0,074483 0,054264 Observations 30 30 Pooled Variance 0,064374 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -2,69679 P(T<=t) one-tail 0,004575 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,00915 t Critical two-tail 2,001717 Có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 3,4 3,376667 Variance 0,071034 0,054264 Observations 30 30 df 29 29 F 1,309045 P(F<=f) one-tail 0,236437 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 3,4 3,376667 Variance 0,071034 0,054264 Observations 30 30 Pooled Variance 0,062649 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,361047 P(T<=t) one-tail 0,359688 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,719376 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 18- Bảng số liệu về đường kính tán (cm) ở các lô thí nghiệm tại các thời điểm tháng 03/2008 và 03/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 03/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 85,0 80,0 76,0 cây 2 90,0 75,0 87,0 cây 3 92,0 90,0 83,0 cây 4 80,0 78,0 77,0 cây 5 78,0 80,0 78,0 cây 6 85,0 83,0 79,0 cây 7 93,0 84,0 90,0 cây 8 81,0 90,0 84,0 cây 9 72,0 92,0 85,0 cây 10 75,0 77,0 89,0 cây 11 80,0 79,0 78,0 cây 12 88,0 82,0 76,0 cây 13 83,0 85,0 92,0 cây 14 85,0 77,0 90,0 cây 15 90,0 83,0 80,0 cây 16 92,0 85,0 87,0 cây 17 85,0 88,0 88,0 cây 18 84,0 79,0 82,0 cây 19 88,0 89,0 75,0 cây 20 80,0 78,0 76,0 cây 21 81,0 86,0 87,0 cây 22 90,0 91,0 91,0 cây 23 83,0 77,0 77,0 cây 24 80,0 85,0 75,0 cây 25 90,0 75,0 90,0 cây 26 90,0 77,0 84,0 cây 27 80,0 75,0 84,0 cây 28 92,0 75,0 85,0 cây 29 86,0 88,0 87,0 cây 30 90,0 84,0 80,0 Trung bình 84,93 82,23 83,07 stdev 5,37 5,28 5,35 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 225,0 230,0 236,0 cây 2 232,0 233,0 220,0 cây 3 216,0 225,0 228,0 cây 4 218,0 220,0 234,0 cây 5 222,0 227,0 233,0 cây 6 218,0 225,0 230,0 cây 7 222,0 235,0 226,0 cây 8 226,0 233,0 216,0 cây 9 235,0 236,0 223,0 cây 10 212,0 232,0 220,0 cây 11 232,0 235,0 229,0 cây 12 225,0 218,0 232,0 cây 13 229,0 235,0 222,0 cây 14 231,0 245,0 223,0 cây 15 225,0 230,0 222,0 cây 16 233,0 234,0 224,0 cây 17 220,0 230,0 229,0 cây 18 217,0 232,0 231,0 cây 19 212,0 223,0 234,0 cây 20 213,0 221,0 236,0 cây 21 215,0 235,0 235,0 cây 22 235,0 217,0 236,0 cây 23 225,0 218,0 231,0 cây 24 227,0 231,0 233,0 cây 25 230,0 233,0 236,0 cây 26 215,0 233,0 227,0 cây 27 225,0 233,0 235,0 cây 28 232,0 233,0 220,0 cây 29 225,0 235,0 238,0 cây 30 232,0 236,0 225,0 Trung bình 224,13 230,10 228,80 stdev 7,04 6,45 6,01 PHỤ LỤC 19- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng đường kính tán tại thời điểm tháng 03/2008  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 84,93333333 82,2333333 Variance 29,78850575 28,8057471 Observations 30 30 df 29 29 F 1,034116755 P(F<=f) one-tail 0,464321369 F Critical one-tail 1,860811434 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 84,93333333 82,2333333 Variance 29,78850575 28,8057471 Observations 30 30 Pooled Variance 29,29712644 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,931954442 P(T<=t) one-tail 0,029127474 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 0,058254948 t Critical two-tail 2,001717468 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 84,93333333 83,0666667 Variance 29,78850575 29,6505747 Observations 30 30 df 29 29 F 1,004651884 P(F<=f) one-tail 0,495057516 F Critical one-tail 1,860811434 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 84,93333333 83,0666667 Variance 29,78850575 29,6505747 Observations 30 30 Pooled Variance 29,71954023 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,326146058 P(T<=t) one-tail 0,094995075 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 0,18999015 t Critical two-tail 2,001717468 Không có sự sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3  F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 82,23333333 83,0666667 Variance 28,80574713 29,6505747 Observations 30 30 df 29 29 F 0,97150721 P(F<=f) one-tail 0,46924651 F Critical one-tail 0,537399965 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 82,23333333 83,0666667 Variance 28,80574713 29,6505747 Observations 30 30 Pooled Variance 29,22816092 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat - 0,596985302 P(T<=t) one-tail 0,276420291 t Critical one-tail 1,671552763 P(T<=t) two-tail 0,552840581 t Critical two-tail 2,001717468 Không có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 PHỤ LỤC 20- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng đường kính tán tại thời điểm tháng 03/2009 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 224,1333 230,1 Variance 51,29195 42,98966 Observations 30 30 df 29 29 F 1,193123 P(F<=f) one-tail 0,3188 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 224,1333 230,1 Variance 51,29195 42,98966 Observations 30 30 Pooled Variance 47,1408 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -3,36573 P(T<=t) one-tail 0,00068 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,001359 t Critical two-tail 2,001717 Có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 224,1333 228,8 Variance 51,29195 37,4069 Observations 30 30 df 29 29 F 1,37119 P(F<=f) one-tail 0,200182 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 224,1333 228,8 Variance 51,29195 37,4069 Observations 30 30 Pooled Variance 44,34943 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -2,71399 P(T<=t) one-tail 0,00437 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,00874 t Critical two-tail 2,001717 • F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 230,1 228,8 Variance 42,98966 37,4069 Observations 30 30 df 29 29 F 1,149244 P(F<=f) one-tail 0,355249 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 230,1 228,8 Variance 42,98966 37,4069 Observations 30 30 Pooled Variance 40,19828 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 0,794118 P(T<=t) one-tail 0,215182 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,430364 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 Có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2 PHỤ LỤC 21- Bảng số liệu về diện tích lá (m2) ở các lô thí nghiệm tại các thời điểm tháng 03/2008 và 03/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 03/2009 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 3,95 4,00 4,25 cây 2 4,95 4,00 4,25 cây 3 4,85 4,15 4,25 cây 4 4,65 4,55 4,45 cây 5 4,35 4,65 4,80 cây 6 4,38 4,35 4,85 cây 7 4,25 4,65 4,76 cây 8 4,48 4,65 4,34 cây 9 4,60 4,35 5,00 cây 10 4,52 4,80 4,85 cây 11 3,85 4,00 4,30 cây 12 4,05 3,95 4,72 cây 13 4,70 4,38 4,65 cây 14 4,80 4,60 4,28 cây 15 4,30 4,75 4,52 cây 16 4,20 4,55 4,46 cây 17 4,98 4,45 4,56 cây 18 4,45 4,28 4,60 cây 19 4,60 4,00 4,70 cây 20 4,55 4,25 4,68 cây 21 4,20 4,20 5,00 cây 22 4,28 4,00 4,25 cây 23 4,38 4,50 4,35 cây 24 4,60 4,00 4,25 cây 25 4,55 4,00 4,70 cây 26 4,50 4,25 4,56 cây 27 4,20 4,15 4,25 cây 28 4,85 4,35 4,55 cây 29 4,75 4,56 4,64 cây 30 4,65 4,30 4,82 Trung bình 4,48 4,32 4,55 stdev 0,28 0,26 0,24 Lô 1 Lô 2 Lô 3 cây 1 5,25 5,40 5,20 cây 2 5,58 5,35 4,90 cây 3 4,85 5,55 5,34 cây 4 5,67 5,45 5,42 cây 5 5,18 5,25 5,67 cây 6 5,00 5,34 5,32 cây 7 5,85 5,36 5,64 cây 8 5,45 5,84 5,74 cây 9 5,62 5,72 5,65 cây 10 5,45 5,38 5,10 cây 11 5,28 5,25 5,30 cây 12 4,95 5,75 5,18 cây 13 5,25 5,60 5,48 cây 14 5,50 5,42 5,30 cây 15 5,74 5,86 5,90 cây 16 5,25 5,72 5,48 cây 17 5,35 5,64 5,36 cây 18 5,00 5,35 5,30 cây 19 5,00 5,65 4,90 cây 20 5,45 5,85 5,72 cây 21 5,25 5,54 5,50 cây 22 5,60 5,38 5,38 cây 23 5,25 5,00 5,15 cây 24 5,25 5,40 5,68 cây 25 5,45 5,46 5,52 cây 26 5,50 5,72 5,32 cây 27 5,40 5,65 5,65 cây 28 5,50 5,64 5,70 cây 29 5,62 5,85 5,64 cây 30 5,45 5,45 5,45 Trung bình 5,36 5,53 5,43 stdev 0,25 0,21 0,25 PHỤ LỤC 22- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng của diện tích lá tại thời điểm tháng 03/2008  F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 4,322333 4,554667 Variance 0,06817 0,057033 Observations 30 30 df 29 29 F 1,195284 P(F<=f) one-tail 0,31708 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 4,322333 4,554667 Variance 0,06817 0,057033 Observations 30 30 Pooled Variance 0,062601 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -3,59638 P(T<=t) one-tail 0,000334 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,000668 t Critical two-tail 2,001717  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 4,480667 4,322333 Variance 0,080765 0,06817 Observations 30 30 df 29 29 F 1,184756 P(F<=f) one-tail 0,325525 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 4,480667 4,322333 Variance 0,080765 0,06817 Observations 30 30 Pooled Variance 0,074468 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 2,247161 P(T<=t) one-tail 0,014225 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,02845 t Critical two-tail 2,001717 Có sự sai khác ở LÔ 1 và Lô 2  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 4,480667 4,554667 Variance 0,080765 0,057033 Observations 30 30 df 29 29 F 1,41612 P(F<=f) one-tail 0,177104 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 4,480667 4,554667 Variance 0,080765 0,057033 Observations 30 30 Pooled Variance 0,068899 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -1,09187 P(T<=t) one-tail 0,139702 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,279405 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 Có sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 23- Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng của diện tích lá tại thời điểm tháng 03/2009 Có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 2 Mean 5,364667 5,527333 Variance 0,060364 0,044855 Observations 30 30 df 29 29 F 1,34576 P(F<=f) one-tail 0,214388 F Critical one-tail 1,860811 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 2 Mean 5,364667 5,527333 Variance 0,060364 0,044855 Observations 30 30 Pooled Variance 0,052609 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -2,74671 P(T<=t) one-tail 0,004003 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,008005 t Critical two-tail 2,001717  F-Test Two-Sample for Variances Lô 1 Lô 3 Mean 5,364667 5,429667 Variance 0,060364 0,060431 Observations 30 30 df 29 29 F 0,998887 P(F<=f) one-tail 0,498814 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 1 Lô 3 Mean 5,364667 5,429667 Variance 0,060364 0,060431 Observations 30 30 Pooled Variance 0,060397 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat -1,02435 P(T<=t) one-tail 0,154961 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,309921 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3  F-Test Two-Sample for Variances Lô 2 Lô 3 Mean 5,527333 5,429667 Variance 0,044855 0,060431 Observations 30 30 df 29 29 F 0,742248 P(F<=f) one-tail 0,213527 F Critical one-tail 0,5374 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Lô 2 Lô 3 Mean 5,527333 5,429667 Variance 0,044855 0,060431 Observations 30 30 Pooled Variance 0,052643 Hypothesized Mean Difference 0 df 58 t Stat 1,648627 P(T<=t) one-tail 0,052315 t Critical one-tail 1,671553 P(T<=t) two-tail 0,104631 t Critical two-tail 2,001717 Không có sai khác ở LÔ 2 và LÔ 3 PHỤ LỤC 24- Bảng thống kê kích thước nụ hoa hoàng lan từ khi hình thành nụ đến khi hoa mở lá đài ( từ ngày 15/11/2008 đến ngày 18/11/2008 ) Kích thước STT hoa Ngày thứ 1 và 2 Ngày thứ 4 Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 1 0,2 0,1 0,3 0,2 2 0,3 0,1 0,3 0,2 3 0,2 0,2 0,5 0,3 4 0,4 0,2 0,6 0,4 5 0,3 0,2 0,6 0,5 6 0,3 0,2 0,5 0,3 7 0,4 0,3 0,4 0,4 8 0,3 0,2 0,4 0,3 9 0,3 0,3 0,5 0,4 10 0,3 0,2 0,6 0,3 11 0,3 0,3 0,6 0,4 12 0,4 0,3 0,5 0,3 13 0,2 0,2 0,4 0,3 14 0,3 0,2 0,4 0,3 15 0,2 0,1 0,3 0,2 16 0,2 0,1 0,4 0,3 17 0,4 0,3 0,4 0,3 18 0,3 0,2 0,4 0,2 19 0,3 0,3 0,4 0,3 20 0,4 0,2 0,5 0,4 21 0,3 0,2 0,5 0,4 22 0,3 0,2 0,6 0,4 23 0,3 0,2 0,5 0,4 24 0,5 0,3 0,6 0,3 25 0,4 0,3 0,5 0,4 26 0,4 0,2 0,5 0,3 27 0,4 0,2 0,5 0,3 28 0,4 0,3 0,5 0,3 29 0,3 0,3 0,5 0,4 30 0,3 0,3 0,4 0,4 TB 0,32 0,22 0,47 0,33 STDEV 0,08 0,07 0,09 0,07 PHỤ LỤC 25- Bảng thống kê kích thước hoa hoàng lan (cm) từ ngày thứ 6 ( 20/11/2008 ) đến ngày thứ 12 ( 26/11/2008 ) Kích thước STT hoa Ngày thứ 6 Ngày thứ 8 Ngày thứ 10 Ngày thứ 12 Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,9 0,5 2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,7 0,6 0,9 0,6 3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 0,7 4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,9 0,6 5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 0,6 1,0 0,6 6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 1,0 0,6 7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 0,5 1,2 0,6 8 0,5 0,4 0,6 0,4 0,9 0,5 1,2 0,5 9 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,5 0,9 0,6 10 0,7 0,5 0,7 0,6 0,9 0,6 1,1 0,7 11 0,7 0,5 0,8 0,5 1,0 0,6 1,3 0,7 12 0,7 0,4 0,7 0,5 0,9 0,5 1,3 0,6 13 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 1,2 0,6 14 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 1,1 0,7 15 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,9 0,5 16 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,6 17 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 18 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,9 0,6 19 0,7 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 1,2 0,6 20 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1 0,6 21 0,7 0,5 0,7 0,5 0,9 0,7 1,2 0,7 22 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 1,3 0,6 23 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 1,2 0,5 24 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 1,1 0,6 25 0,7 0,5 0,7 0,6 0,9 0,6 1,2 0,6 26 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 1,0 0,6 27 0,6 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 1,0 0,6 28 0,6 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 1,1 0,6 29 0,6 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 1,2 0,6 30 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 1,1 0,5 TB 0,6 0,47 0,67 0,51 0,79 0,55 1,07 0,6 STDEV 0,07 0,07 0,05 0,07 0,09 0,06 0,15 0,06 PHỤ LỤC 26- Bảng thống kê kích thước hoa hoàng lan (cm) từ ngày thứ 14 ( 28/11/2008 ) đến ngày thứ 20 ( 4/12/2008 ) Kích thước STT hoa Ngày thứ 14 Ngày thứ 16 Ngày thứ 18 Ngày thứ 20 Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 1 1,3 0,6 1,4 0,7 1,7 0,7 1,8 0,7 2 1,4 0,7 1,4 0,7 1,8 0,7 2,4 0,8 3 1,2 0,7 1,3 0,7 1,8 0,7 2 0,7 4 0,9 0,6 1,2 0,6 1,5 0,7 2,4 0,7 5 1 0,6 1,2 0,7 2 0,8 2,9 0,9 6 1,2 0,6 1,2 0,7 1,9 0,7 2,7 0,8 7 1,3 0,7 1,4 0,7 2,2 0,8 3,1 0,8 8 1,3 0,6 1,4 0,7 2,4 0,9 3,2 0,9 9 1,2 0,7 1,4 0,7 2,2 0,8 3,4 0,9 10 1,3 0,7 1,4 0,7 2,5 0,7 3,7 0,9 11 1,4 0,8 1,4 0,8 2,3 0,8 3,1 0,9 12 1,4 0,7 1,5 0,7 2,4 0,7 3 0,7 13 1,3 0,7 1,4 0,7 2,2 0,7 3,1 0,8 14 1,2 0,7 1,3 0,7 2 0,7 2,6 0,8 15 1,3 0,7 1,4 0,7 2,1 0,8 2,9 0,9 16 1,1 0,6 1,3 0,6 2 0,7 2,7 0,7 17 1,2 0,6 1,3 0,7 2,1 0,8 2,9 0,8 18 1,3 0,6 1,4 0,7 2,2 0,7 2,9 0,8 19 1,2 0,7 1,3 0,7 2,1 0,7 2,9 0,8 20 1,3 0,6 1,4 0,7 2,2 0,8 3 0,8 21 1,4 0,6 1,5 0,7 2,5 0,8 3,2 0,9 22 1,3 0,6 1,3 0,6 2,1 0,7 2,9 0,7 23 1,3 0,6 1,4 0,6 2,6 0,7 3,2 0,7 24 1,2 0,7 1,5 0,7 2,4 0,8 3,2 0,8 25 1,2 0,6 1,4 0,7 2,2 0,7 3,1 0,7 26 1,1 0,6 1,5 0,6 2,4 0,7 3,2 0,8 27 1,1 0,6 1,4 0,6 2,4 0,7 3,5 0,7 28 1,1 0,6 1,4 0,7 2,1 0,8 3 0,8 29 1,2 0,6 1,4 0,7 2,5 0,8 3,4 0,8 30 1,2 0,6 1,4 0,7 2,1 0,7 3 0,7 TB 1,23 0,64 1,37 0,68 2,16 0,74 2,95 0,79 STDEV 0,12 0,06 0,08 0,05 0,26 0,06 0,41 0,08 PHỤ LỤC 27- Bảng thống kê kích thước hoa hoàng lan (cm) từ ngày thứ 22 ( 6/12/2008 ) đến ngày thứ 28 ( 12/12/2008 ) Kích thước STT hoa Ngày thứ 22 Ngày thứ 24 Ngày thứ 26 Ngày thứ 28 Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 1 2,4 0,8 3 0,8 3,2 0,9 4 1,1 2 3,2 0,8 4 0,9 4,3 1 4,5 1,2 3 2,6 0,7 3,2 0,9 4,2 0,9 4,8 1,0 4 3,2 0,8 4 1,1 4,6 1,1 5,2 1,2 5 3,8 1 4,9 1,2 6 1,2 6,6 1,3 6 3,5 0,9 4,3 1 5 1,1 5,8 1,3 7 4 0,9 4,8 1 5,6 1,2 6,2 1,4 8 4 1,1 4,7 1,2 5,8 1,3 6,7 1,4 9 4,2 1,1 5,1 1,1 5,9 1,2 6,8 1,3 10 4,5 1 5,3 1,2 6,1 1,2 7 1,3 11 4,2 0,9 5,1 1 6 1,2 6,9 1,3 12 3,9 0,8 4,7 0,9 5,8 0,9 6,7 0,9 13 3,9 0,8 4,8 0,9 5,7 1 7 1 14 3,4 0,9 4,6 0,9 5,2 0,9 5,9 1 15 3,6 0,9 4,4 1 5,3 1 6,1 1 16 3,8 0,8 4,7 0,9 5 1,2 5,6 1,2 17 3,7 0,9 4,6 1 5,2 1 5,8 1,1 18 3,6 0,9 4,4 1,1 5,2 1,1 5,9 1,3 19 3,7 0,9 4,2 0,9 5 1 5,8 1,1 20 3,9 0,8 4,7 1 5,8 1,1 6,5 1,1 21 4,4 1 5,0 1 5,9 1 6,7 1,1 22 3,7 0,7 4,2 0,8 5,1 0,9 6 0,9 23 4,1 0,8 5,0 0,9 5,8 1 6,7 1 24 3,9 0,9 4,7 1 5,6 1,1 6,5 1,1 25 3,8 0,8 4,5 0,9 5,4 0,9 6,2 1 26 4 0,8 4,7 0,9 5,6 1,1 6,4 1,2 27 4,9 0,9 5,7 0,9 6,5 1,1 7,2 1,1 28 3,8 0,9 4,7 0,9 5,6 1 6,2 1 29 4,2 0,9 5 0,9 5,7 0,9 6,6 1 30 3,7 0,9 4,3 0,9 5,1 1 6 1,1 TB 3,79 0,88 4,58 0,97 5,37 1,05 6,14 1,13 STDEV 0,5 0,1 0,55 0,11 0,66 0,12 0,75 0,14 PHỤ LỤC 28- Bảng thống kê kích thước hoa hoàng lan (cm) từ ngày thứ 30 (14/12/2008 ) đến ngày thứ 34 ( 18/12/2008 ) Kích thước STT hoa Ngày thứ 30 Ngày thứ 32 Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 1 5,2 1,2 6,2 1,2 2 5,4 1,2 6,3 1,2 3 5,7 1 6,8 1 4 5,9 1,3 6,7 1,3 5 7,2 1,4 7,8 1,5 6 7,1 1,4 7,8 1,4 7 7 1,4 8,1 1,5 8 7,8 1,4 8,3 8,31,4 9 7,9 1,5 8,2 1,5 10 8,1 1,5 8,6 1,6 11 8 1,3 8,5 1,4 12 7,9 1 8,4 1,1 13 7,8 1,1 8,4 1,1 14 6,8 1,1 7,3 1,1 15 6,9 1 7,8 1 16 6,4 1,2 6,9 1,3 17 6,5 1,1 7,1 1,1 18 6,7 1,3 7,4 1,3 19 6,6 1,2 7,3 1,2 20 7,2 1,2 7,9 1,2 21 7,5 1,3 8,1 1,3 22 6,7 0,9 7,2 0,9 23 7,4 1,1 7,9 1,1 24 7,1 1,2 7,7 1,2 25 7 1,1 7,4 1,1 26 7,1 1,2 7,7 1,2 27 8,1 1,2 8,9 1,3 28 7,1 1 7,6 1 29 7,4 1 8,2 1,1 30 6,5 1,2 7,1 1,2 TB 7,00 1,2 7,65 1,23 STDEV 0,76 0,16 0,68 0,17 PHỤ LỤC 29 - Số liệu về kích thước quả (cm ) từ lúc hình thành đến lúc chín ( 06/06/2009 đến 25/08/2009) STT quả 6/6/2009 6/7/2009 3/8/2009 25/08/09 Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài 1 0,10 0,30 0,40 0,70 0,50 1,20 0,70 1,90 2 0,10 0,20 0,30 0,60 0,40 1,10 0,60 1,70 3 0,20 0,40 0,50 0,80 0,60 1,30 0,80 1,90 4 0,10 0,30 0,50 0,70 0,60 1,20 0,90 1,80 5 0,10 0,30 0,40 0,60 0,40 1,10 0,60 1,70 6 0,10 0,30 0,50 0,70 0,60 1,20 0,90 1,80 7 0,10 0,50 0,60 0,90 0,70 1,40 0,90 2,00 8 0,20 0,40 0,40 0,80 0,40 1,30 0,70 1,90 9 0,10 0,30 0,40 0,70 0,60 1,20 0,90 1,80 10 0,10 0,30 0,30 0,70 0,40 1,20 0,70 1,80 11 0,10 0,20 0,30 0,80 0,40 1,40 0,70 1,90 12 0,10 0,30 0,40 0,70 0,50 1,20 0,80 1,80 13 0,10 0,20 0,40 0,60 0,50 1,10 0,80 1,70 14 0,20 0,30 0,30 0,60 0,40 1,10 0,70 1,70 15 0,10 0,50 0,40 0,90 0,50 1,40 0,70 2,00 16 0,10 0,40 0,40 0,80 0,50 1,20 0,80 1,90 17 0,10 0,30 0,60 0,70 0,80 1,20 0,90 1,80 18 0,10 0,20 0,30 0,60 0,40 1,10 0,60 1,60 19 0,15 0,60 0,40 0,80 0,50 1,20 0,90 1,90 20 0,10 0,30 0,40 0,70 0,50 1,20 0,80 1,80 21 0,10 0,30 0,30 0,90 0,40 1,50 0,60 2,00 22 0,15 0,20 0,40 0,80 0,50 1,20 0,80 1,90 23 0,10 0,20 0,30 0,70 0,40 1,20 0,60 1,80 24 0,10 0,30 0,30 0,70 0,50 1,20 0,70 1,90 25 0,10 0,40 0,50 0,60 0,60 1,10 0,90 1,70 26 0,10 0,30 0,40 0,60 0,50 1,10 0,70 1,80 27 0,10 0,40 0,30 0,60 0,40 1,20 0,60 1,80 28 0,20 0,60 0,60 0,90 0,80 1,50 0,90 2,00 29 0,15 0,50 0,60 0,80 0,80 1,30 0,90 1,90 30 0,20 0,50 0,50 0,70 0,60 1,10 0,90 1,70 Trung bình 0,12 0,34 0,41 0,72 0,52 1,22 0,77 1,83 Stdev 0,05 0,12 0,10 0,10 0,13 0,12 0,12 0,11 PHỤ LỤC 30 – Số liệu về sinh khối (g/cây) tại thời điểm 03/2008 và 03/2009 THÁNG 03/2008 THÁNG 03/2009 LÔ 1 LÔ 2 LÔ 3 THÂN LÁ CÀNH THÂN LÁ CÀNH THÂN LÁ CÀNH Cây 1 632,24 458,50 389,50 628,58 445,80 398,50 618,20 465,60 395,50 Cây 2 628,35 452,45 395,50 634,80 450,50 405,30 624,00 460,58 400,40 Cây 3 632,15 456,55 392,60 632,50 450,40 403,40 620,20 462,60 396,30 TB 630,91 455,83 392,53 631,96 448,90 402,40 620,80 462,93 397,40 stdev 2,22 3,09 3,00 3,14 2,69 3,51 2,95 2,53 2,63 LÔ 1 LÔ 2 LÔ 3 THÂN LÁ CÀNH THÂN LÁ CÀNH THÂN LÁ CÀNH Cây 1 3904,30 930,80 702,50 4017,40 965,00 744,20 4036,50 942,65 738,75 Cây 2 3912,00 935,60 708,20 4024,40 961,25 749,30 4042,20 946,80 742,24 Cây 3 3908,24 929,40 706,60 4021,20 960,25 745,12 4038,45 944,85 743,44 TB 3908,18 931,93 705,77 4021,00 962,17 746,21 4039,05 944,77 741,48 stdev 3,85 3,25 2,94 3,50 2,50 2,72 2,90 2,08 2,44 SINH KHỐI 1 năm (03/2008) SINH KHỐI 2 năm (03/2009) LÔ 1 LÔ 2 LÔ 3 LÔ 1 LÔ 2 LÔ 3 Cây 1 1480,24 1472,88 1479,30 Cây 1 5537,60 5726,60 5731,24 Cây 2 1476,30 1490,60 1484,98 Cây 2 5555,80 5734,95 5726,74 Cây 3 1481,30 1486,30 1479,10 Cây 3 5544,24 5726,57 5725,29 TB 1479,28 1483,26 1481,13 TB 5545,88 5729,37 5727,76 stdev 2,63 9,24 3,34 stdev 9,21 4,83 3,10 PHỤ LỤC 31 – Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trưởng của sinh khối tại thời điểm tháng 03/2008 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 1 LÔ 2 Mean 1479,28 1483,26 Variance 6,9412 85,4308 Observations 3 3 Pooled Variance 46,186 Hypothesized Mean Difference 0 df 4 t Stat -0,71725 P(T<=t) one-tail 0,256436 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 0,512871 t Critical two-tail 2,776445  F-Test Two-Sample for Variances LÔ 1 LÔ 2 Mean 1479,28 1483,26 Variance 6,9412 85,4308 Observations 3 3 df 2 2 F 0,081249 P(F<=f) one-tail 0,075144 F Critical one-tail 0,052632  F-Test Two-Sample for Variances LÔ 1 LÔ 3 Mean 1479,28 1481,127 Variance 6,9412 11,14613 Observations 3 3 df 2 2 F 0,622745 P(F<=f) one-tail 0,38376 F Critical one-tail 0,052632 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 1 LÔ 3 Mean 1479,28 1481,127 Variance 6,9412 11,14613 Observations 3 3 Pooled Variance 9,043667 Hypothesized Mean Difference 0 df 4 t Stat -0,75208 P(T<=t) one-tail 0,24692 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 0,49384 t Critical two-tail 2,776445  F-Test Two-Sample for Variances LÔ 2 LÔ 3 Mean 1483,26 1481,127 Variance 85,4308 11,14613 Observations 3 3 df 2 2 F 7,664613 P(F<=f) one-tail 0,115412 F Critical one-tail 19 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 2 LÔ 3 Mean 1483,26 1481,127 Variance 85,4308 11,14613 Observations 3 3 Pooled Variance 48,28847 Hypothesized Mean Difference 0 df 4 t Stat 0,375995 P(T<=t) one-tail 0,363006 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 0,726012 t Critical two-tail 2,776445 Không có sự sai khác ở 3 lô thí nghiệm PHỤ LỤC 32 – Kiểm tra ý nghĩa sai khác về sự tăng trường của sinh khối tại thời điểm tháng 03/2009  F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 1 LÔ 2 LÔ 1 LÔ 2 Mean 5545,88 5729,373 Mean 5545,88 5729,373 Variance 84,8272 23,32463 Variance 84,8272 23,32463 Observations 3 3 Observations 3 3 df 2 2 Pooled Variance 54,07592 F 3,636807 Hypothesized Mean Difference 0 P(F<=f) one-tail 0,215666 df 4 F Critical one-tail 19 t Stat -30,5607 P(T<=t) one-tail 3,41E-06 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 6,83E-06 t Critical two-tail 2,776445 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 2  F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 1 LÔ 3 LÔ 1 LÔ 3 Mean 5545,88 5727,758 Mean 5545,88 5727,758 Variance 84,8272 9,617615 Variance 84,8272 9,617615 Observations 3 3 Observations 3 3 df 2 2 Pooled Variance 47,22241 F 8,819983 Hypothesized Mean Difference 0 P(F<=f) one-tail 0,101833 df 4 F Critical one-tail 19 t Stat -32,4154 P(T<=t) one-tail 2,7E-06 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 5,4E-06 t Critical two-tail 2,776445 Có sự sai khác ở LÔ 1 và LÔ 3 F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances LÔ 2 LÔ 3 LÔ 2 LÔ 3 Mean 5729,373 5727,758 Mean 5729,373 5727,758 Variance 23,32463 9,617615 Variance 23,32463 9,617615 Observations 3 3 Observations 3 3 df 2 2 Pooled Variance 16,47112 F 2,425199 Hypothesized Mean Difference 0 P(F<=f) one-tail 0,291954 df 4 F Critical one-tail 19 t Stat 0,487535 P(T<=t) one-tail 0,325697 t Critical one-tail 2,131847 P(T<=t) two-tail 0,651393 t Critical two-tail 2,776445 Không có sự sai khác giữa LÔ 2 và LÔ 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_su_sinh_truong_va_kha_nang_ra_hoa_cua_cay_hoang_lan_cananga_odorata_lamk_hook_f_thomson_t.pdf