Luận văn Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa bắc, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng

Theo sinh cảnh: có 26 loài sống ở rừng (chiếm 86,67% tổng số loài lưỡng cư Hoà Bắc hiện biết), 17 loài sống ở sinh cảnh sông suối (chiếm 56,67%), 10 loài sống ở khu dân cư (chiếm 33,33%), 8 loài sống ở sinh cảnh đồng ruộng (chiếm 26,67%), 7 loài sống ở sinh cảnh nương rẫy (chiếm 23,33%). - Ở 1 sinh cảnh có 5 loài, chiếm 16,67% tổng số loài, trong đó họ Dicroglossidae và họ Bufonidae, họ Dicroglossidae, họ Ranidae, họ Microhylidae đều có 1 loài; các họ còn lại không có loài nào. - Ở 2 sinh cảnh có 18 loài, chiếm 60% tổng số loài. - Ở 3 sinh cảnh có 2 loài, chiếm 6,67% tổng số loài, trong đó có 1 loài thuộc họ Ranidae và Rhacophoridae; còn các họ khác không có loài nào. - Ở 4 sinh cảnh có 4 loài, chiếm 13,33% tổng số loài, trong đó có 2 loài thuộc họ Microhylidae và 1 loài thuộc họ Dicroglossidae và Ranidae; còn lại các họ khác không có loài nào

pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa bắc, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ KHÁNH NGA NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ LƯỠNG CƯ TẠI XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Sinh thái học Mã số : 60 42 60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng, 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG * * * Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Phản biện 1 : PGS.TS. Võ Văn Phú Phản biện 2 : TS. Vũ Thị Phương Anh Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Động vật là một thành viên rất quan trọng trên Trái Đất, phong phú và ña dạng. Do hoạt ñộng thường xuyên tích cực ñể sống và phát triển, ñộng vật có quan hệ trực tiếp ñến loài người. Vì thế, ngay từ thời cổ ñại loài người ñã chú ý ñến các loài ñộng vật, ñặc biệt là nhóm lưỡng cư. Lưỡng cư là nhóm ñộng vật có giá trị kinh tế cao. Chúng ñược dùng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh như những chất ñược tiết ra từ da của chúng có thể giúp con người chế biến thuốc giảm ñau và làm cảnh Ngoài ra trong tự nhiên, các loài lưỡng cư còn là thiên ñịch của rất nhiều loài sâu bọ phá hoại mùa màng, tiêu diệt một số lớn vật chủ trung gian như ruồi, muỗi, ấu trùng thân mềm và giun; chúng có thể kiểm soát một số loài côn trùng làm lây lan dịch bệnh và ñến lượt mình lại là nguồn thức ăn của nhiều nhóm ñộng vật khác như chuột rắn...(Trần Kiên,1981) góp phần ñảm bảo cân bằng sinh thái ñồng thời giúp duy trì sự lành mạnh của hệ sinh thái nước ngọt. Chúng tham gia ñắc lực vào việc giúp con người chống sâu bệnh, góp phần hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường. Trong các phòng thí nghiệm lưỡng cư còn ñược dùng như một ñối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên theo James Collins - chủ tịch nhóm nghiên cứu thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (2010) cho biết: “Động vật lưỡng cư ñang phải vật lộn với sự sinh tồn của chúng, các nguyên nhân bất lợi như bệnh truyền nhiễm, nơi cư trú bị phá hoại, biến ñổi khí hậu hay không khí bị ô nhiễmñều ñang ñe dọa ñến sự sinh tồn của ñộng vật lưỡng cư".Vì vậy, ñể bảo vệ tài nguyên ña dạng sinh học nói chung và nguồn tài nguyên lưỡng cư nói riêng trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta ñã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực. Bên cạnh những văn bản pháp luật, ñến nay chúng ta ñã xây dựng ñược một hệ thống các khu Bảo tồn Thiên nhiên khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam. 2 Ở Đà Nẵng mới có một vài công trình công bố về thành phần loài Lưỡng cư như Đa dạng thành phần loài bò sát, lưỡng cư ở khu Bà Nà – Hoà Vang, Đà Nẵng của tác giả Lê Vũ Khôi, Nguyễn Văn Sáng (2003); Kết quả bước ñầu khảo sát thành phần loài ếch nhái ở khu Bà Nà – Hoà Vang, Đà Nẵng của tác giả Lê Vũ Khôi, Bùi Hải Hà, Đỗ Tước, Đinh Thị Phương Anh (2002). Và tại xã Hoà Bắc thì cũng mới có vài công trình nghiên cứu về nhóm lưỡng cư. Hòa Bắc là một xã miền núi, nằm ở phía Tây Bắc huyện Hòa Vang với vị trí ñịa lý như sau: phía Bắc giáp với Khe tre, Nam Đông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế ; phía Nam giáp với xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; phía Đông giáp với quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; phía Tây giáp với huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam. Cơ cấu kinh tế của xã này chủ yếu là nông nghiệp. Do ñó, việc nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư ở Hoà Bắc là cần thiết, nhằm ñánh giá tính ña dạng sinh học của khu vực này, làm cơ sở cho việc bảo vệ và phát triển các loài ñộng vật, ñặc biệt là lưỡng cư. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng” 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ña dạng thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên lưỡng cư, góp phần bảo tồn ña dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các loài lưỡng cư phân bố tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Điều tra thành phần loài và sự phân bố lưỡng cư hiện hữu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 3 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Điều tra thành phần loài lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. - Đặc trưng phân bố các loài lưỡng cư theo tuyến. - Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái một số loài lưỡng cư phổ biến tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. - Điều tra giá trị sử dụng của tài nguyên lưỡng cư ñối với người dân tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIẾN 6.1. Ý nghĩa khoa học Kết quả của ñề tài sẽ bổ sung vào danh lục thành phần loài lưỡng cư ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả của ñề tài sẽ góp phần cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, bảo tồn và phát triển ñộng vật hoang dã nói chung và lưỡng cư nói riêng ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 6.3. Đóng góp của luận văn - Bổ sung 4 loài vào danh mục thành phần loài lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. - Cung cấp dẫn liệu về ñặc trưng phân bố của lưỡng cư ở Hoà Bắc. 7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn bao gồm các phần sau: Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Đối tượng, ñịa ñiểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và bàn luận 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LƯỠNG CƯ TRÊN THẾ GIỚI 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LƯỠNG CƯ TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á 1.3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LƯỠNG CƯ TẠI VIỆT NAM 1.3.1. Nghiên cứu khu hệ Trước năm 1954, nổi bật là nghiên cứu của Bourret (1937, 1942), Anderson L.G (1942). Trong giai ñoạn từ năm 1954 – 1975, những nghiên cứu về lưỡng cư do các nhà khoa học Việt Nam thực hiện. Có thể nêu một số nhà nghiên cứu tiêu biểu: Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc (1956 – 1976), Đào Văn Tiến và Lê Vũ Khôi (1956), Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quảng Trường, và các nghiên cứu rộng khắp từ cả hai miền Bắc và Nam. Sau năm 75, nổi bật là nguyên cứu của Lê Nguyên Ngật, Hoàng Xuân Quang (1993), Nguyễn Văn Sáng và Hồ Thu Cúc (1996, 2002), Tóm lại, các kết quả nghiên cứu về khu hệ ếch nhái ñã xác ñịnh và bổ sung ñược thành phần cũng như số lượng các loài ếch nhái cho Danh lục ếch nhái của từng vùng, từng khu vực, các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên ở Việt Nam. 1.3.2. Nghiên cứu về sinh thái học Một số công trình nghiên cứu về Sinh thái học là: “Dẫn liệu bước ñầu về sinh thái học ếch ñồng” của Đào Văn Tiến, Lê Vũ Khôi, 1966) 1.4. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA XÃ HÒA BẮC 1.5. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ HÒA BẮC 5 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các loài lưỡng cư phân bố tại xã Hoà Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 2.2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 2.2.1. Thời gian nghiên cứu Chúng tôi ñã tiến hành khảo sát khu hệ lưỡng cư theo các tuyến ñiều tra qua 8 ñợt khảo sát(từ tháng 1/2011 ñến tháng 8/2011) 2.2.2. Địa ñiểm nghiên cứu - Tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. 2.2.3. Tuyến nghiên cứu: Lập các tuyến khảo sát ñi qua nhiều sinh cảnh khác nhau như: vùng rừng tự nhiên, rừng trồng, nương rẫy, ñồng ruộng, ven các sông, suối và khu vực quanh dân cư. Cụ thể: Tuyến 1: Dọc theo sông Cu Đê (Đường tỉnh lộ D601: Từ trường THCS Nguyễn Tri Phương ñến cầu Sụp, dài 8.5 km. (Bắt ñầu từ tọa ñộ N.16.12846; E.108.05195 kết thúc N.16.11963; E.107.98407) Tuyến 2: Dọc theo sông Bắc: Từ cầu Sụp ñến khe Mun, dài 12.5km. (Từ tọa ñộ N.16.11963; E.107.98407 kết thúc N.16.14052; E.107.98155) Tuyến 3: Dọc theo sông Nam: Từ cầu Sụp ñến Khe Đương, dài 3.6 km. (Bắt ñầu từ tọa ñộ N.16.11963; E.107.98407 kết thúc N.16.11543; E.107.97044) Tuyến 4: Dọc theo các khe suối trong thôn Tà Lang ñến tỉnh lộ D601, dài 2.5 km. 6 (Bắt ñầu từ tọa ñộ N.16.12369; E.108.00572 kết thúc N16.11661; E.107.97721) Tuyến 5: Khu dân cư thôn Tà Lang, Giàn Bí, dài 3.8 km. (Bắt ñầu từ tọa ñộ N.16.12369; E.108.00572 kết thúc N.16.11748; E.107.98086) 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1. Ngoài thiên nhiên - Quan sát môi trường sống: nơi ở và hoạt ñộng ngày ñêm. Ghi ảnh mẫu vật và sinh cảnh nơi thu mẫu. - Điều tra qua nhân dân và thợ săn ở các vùng khảo sát về thành phần loài các ñặc ñiểm sinh thái, sinh học bằng phỏng vấn và các ñặc ñiểm nhận diện, dùng ảnh và ñặt câu hỏi sai ñể kiểm tra lại,... Việc ñiều tra ñược lặp lại nhiều lần ở nhiều người, ở nhiều vùng ñể tăng ñộ tin cậy. - Dùng phiếu ñiều tra ñể thu thập thông tin về tình hình khai thác, dụng cụ săn bắt, giá trị sử dụng các loài lưỡng cư ở các ñịa phương. - Phương pháp thu mẫu: Thời gian thu mẫu: Thời gian thu mẫu từ 16h ñến 22h. Vào ban ñêm, dùng ñèn sáng ñi chậm quanh các bờ ruộng, bờ ao, hồ, ñầm lầy, suối khu vực ẩm ướt. Một số phương pháp bắt lưỡng cư gặp một cách ngẫu nhiên: Thông thường ñối với lưỡng cư không ñuôi, có thể bắt bằng cách vồ bằng tay từ phía trước ñầu con vật ra sau. Việc thu mẫu trên thực ñịa ñược thực hiện kết hợp cùng với các thợ săn trong vùng. Một sồ mẫu vật ñược thu mua trong vùng nghiên cứu. Các mẫu trùng lặp ñược ghi nhận và thả lại sau khi ghi vào sổ nhật ký sưu tầm. 2.3.2. Trong phòng thí nghiệm - Định tên khoa học các loài Mẫu vật sau khi ñã phân tích các số liệu về hình thái, ñược ñịnh tên khoa học dựa vào tài liệu của Đào Văn Tiến; Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường ; Zhao. 7 - Mô tả và xử lý mẫu Mô tả các ñặc ñiểm chẩn loại của mẫu vật theo các tác giả Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường, Stuart L... Mẫu vật ñược gắn nhãn (tên khoa học, thời gian và người ñịnh loại) và ghi vào sổ mẫu lưu trữ (số hiệu, tên khoa học, tên Việt nam, tên tiếng Anh, ñặc ñiểm chẩn loại, thời gian, ñịa ñiểm, người thu thập, nêu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái). Lưu trữ mẫu vật tại PTN trường PTTH Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Tất cả mẫu lưỡng cư Hòa Bắc ñều ñược thẩm ñịnh bởi PGS.TS. Lê Nguyên Ngật, trường Đại học sư phạm Hà Nội. 2.3.3. Phương pháp tính hệ số tương ñồng giữa hai khu phân bố - Đánh giá mức ñộ Đa dạng sinh học khu hệ lưỡng cư Hòa Bắc theo chỉ số ña dạng (là số trung bình loài trên 1 họ hay bộ trong khu hệ) - Để so sánh mức ñộ tương ñồng của khu hệ lưỡng cư Hòa Bắcvới các khu hệ khác, chúng tôi sử dụng công thức Jaccar và Sorenxen ñể so sánh mức ñộ quan hệ thành phần loài về tính ña dạng các loài: ba cK + = 2 x 100% Trong ñó: K – Chỉ số Jaccar và Sorenxen a (b) – Tổng số loài trong mỗi quần xã cần so sánh c – Số loài trùng nhau Phân chia mức ñộ quan hệ K Rất gần: - 1,00 → -0,70 Rất khác: 0,70 → 1,00 Gần nhau: - 0,69 → -0,35 Khác: 0,35→ 0,69 Gần ít: - 0,34→ 0 Khác ít: 0 → 0,34 2.3.4. Phương pháp kế thừa Để xây dựng danh mục các loài lưỡng cư ở Hòa Bắc, ngoài những loài do chúng tôi thu thập và ñịnh loại, chúng tôi còn kế thừa các tài liệu ñã công bố có liên quan ñến thành phần loài lưỡng cư Hòa Bắc và các tài liệu khác. 8 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1. THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ TẠI XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1. Danh sách thành phần loài 3.1.2. Cấu trúc thành phần loài Qua 8 ñợt ñiều tra và khảo sát chúng tôi thu ñược mẫu ñịnh loại và ñã xác ñịnh ñược 20 loài, ñồng thời bổ sung 10 loài qua ñiều tra và tài liệu tham khảo của các tác giả khác, nâng tổng số loài hiện biết là 30 loài thuộc 19 giống, 7 họ, 1 bộ. Theo kết quả nghiên cứu của Lê Vũ Khôi và Bùi Thị Hải Hà năm 2004 ñã phát hiện ñược 26 loài ếch nhái thuộc 16 giống, 6 họ và 1 bộ thì kết quả của chúng tôi hiện biết là 30 loài thuộc 19 giống, 7 họ và 1 bộ. Như vậy, so với kết quả của Lê Vũ Khôi và Bùi Thị Hải Hà năm 2004 thì kết quả của chúng tôi bổ sung thêm 4 loài vào danh mục thành phần loài lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 3.1.2.1. Tính ña dạng phong phú * Xét bậc họ:họ Ếch nhái (Dicroglossidae ) có ưu thế về số lượng loài, có 8 loài chiếm 26,67% tổng số loài ếch nhái ở xã Hoà Bắc, ñồng thời cũng có số giống nhiều nhất so với các họ khác, 6 giống chiếm 31,78%. Khu hệ lưỡng cư Hòa Bắc có 7 họ, xếp theo thứ tự ña dạng: họ Ếch nhái (Dicroglossidae) chiếm ưu thế với 6 giống ,họ Ếch nhái chính thức (Ranidae) và họ Cóc (Bufonidae) và họ Ếch cây (Rhacophoridae) ñều có 3 giống, họ Nhái bầu (Microhylidae) có 2 giống, họ Cóc bùn (Megophryidae) và họ Nhái Bén (Hylidae) chỉ có 1 giống. Trong số 7 họ ếch nhái ở xã Hoà Bắc thì họ Ếch nhái (Dicroglossidae) chiếm ưu thế với 8 loài chiếm 26,67%, họ Ếch nhái 9 chính thức (Ranidae) và họ Ếch cây (Rhacophoridae) ñều có 7 loài chiếm 23,33%, họ Cóc (Bufonidae) và họ Nhái bầu (Microhylidae) có 3 loài chiếm 10%, họ Cóc bùn (Megophryidae) và họ Nhái bén (Hylidae) chỉ có 1 loài chiếm 3,33%. * Xét về bậc giống: Trong số 19 giống có 12 giống có 1 loài (chiếm 63,16%), 5 giống có 2 loài (chiếm 26,32%), 2 giống có 4 loài (chiếm 10,53%). 12 giống có 1 loài là Megophrys, Bufo, Ingerophrynus, Duttaphrynus, Hyla, Annandia, Hoplobatrachus, Occidozyga, Quasipaa, Amolops, Philautus, Kloula, 5 giống có 2 loài là Limnonectes, Fejervarya, Odorrana, Polypedates, Microhyla; 2 giống có 4 loài là Hylarana, Rhacophorus. 3.1.2.2. Nhận xét tính ña dạng - Từ kết quả trên có thể rút ra nhận xét về các Họ, Giống ña dạng nhất như sau: Họ Dicroglossidae có ưu thế nhất về số lượng giống, có 6 giống (chiếm 31,58% tổng số giống lưỡng cư Hoà Bắc), sau ñó 3 họ: Bufonidae, Ranidae, Rhacophoridae mỗi họ có 3 giống (chiếm 15,79% tổng số giống), họ Microhylidae có 2 giống (chiếm10,53%), kém ña dạng nhất là 2 họ Hylidae và Megophryidae chỉ có 1 giống (chiếm 5,26% tổng số giống). - Giống ña dạng nhất về số loài là họ Dicroglossidae có 8 loài chiếm 26,67% tổng số loài hiện biết ở Hoà Bắc; sau ñó là 2 họ Ranidae, Rhacophoridae mỗi họ có 7 loài chiếm 23,33% tổng số loài, họ Bufonidae và Microhylidae có 3 loài chiếm 10% tổng số loài, kém ña dạng nhất là họ Hylidae và Megophryidae chỉ có 1 loài chiếm 3,33% tổng số loài. Như vậy, trung bình 1 họ có 2,714 giống, cứ 1 giống chứa 1,579 loài. Nếu tính số loài/họ thì chỉ số này là 4,286 nghĩa là cứ trung bình 1 họ có hơn 4 loài. 10 So với các Khu Bảo tồn khác: Để nhận ñịnh tính ña dạng sinh học khu hệ Lưỡng cư Hòa Bắc với một số Khu Bảo tồn khác. - Về loài: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 30 loài lưỡng cư (chiếm 17,05%), ít hơn so với VQG Cát Tiên (42 loài chiếm 23,9%) và khu BTTN Bà Nà có 38 loài lưỡng cư (chiếm 21,6%), nhiều hơn so với các khu hệ VQG Tam Đảo (26 loài chiếm 14,8%); VQG Ba Vì (27 loài chiếm 15,3%); KBT Hương Sơn (25 loài chiếm 14,2%); VQG Bạch Mã (18 loài chiếm 10,2%), KBT Núi Bà Đen (12 loài, chiếm 6,8%); KBT Ngọc Linh (19 loài chiếm 10,8%). Như vậy, khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc ñứng thứ 3 sau VQG Cát Tiên và khu BTTN Bà Nà về sự phong phú thành phần loài lưỡng cư. - Về giống: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 19 giống (chiếm 43,18%) ít hơn so với khu BTTN Bà Nà có 23 giống (chiếm 53,2%), nhiều hơn so với các VQG và KBT lân cận. - Về họ: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 7 họ (chiếm 70%) bằng với VQG Tam Đảo (7 họ chiếm 70%) và khu BTTN Bà Nà , nhiều hơn so với với VQG Cát Tiên (6 họ chiếm 60%), VQG Ba Vì (6 họ chiếm 60%); KBT Hương Sơn (5 họ chiếm 50%); VQG Bạch Mã (5 họ chiếm 50%), KBT Núi Bà Đen (4 họ chiếm 40%); KBT Ngọc Linh (5 họ chiếm 50%). - Về Bộ: Trừ VQG Tam Đảo có ñầy ñủ 3 bộ ếch nhái ở Việt Nam và VQG Cát Tiên có 2 bộ thì các Khu Bảo tồn còn lại chỉ có ñại diện của Bộ Không ñuôi (Anura), trong ñó có khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc. 3.2. NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU QUAN HỆ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ HOÀ BẮC VỚI MỘT SỐ KHU BẢO TỒN TRONG NƯỚC VÀ MỘT SỐ KHU HỆ LÂN CẬN 3.2.1. Quan hệ thành phần loài với các Khu Bảo tồn trong nước Khi xem xét quan hệ thành phần loài lưỡng cư, chúng tôi theo quan ñiểm của Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc (1981) phân 11 chia Việt Nam thành các ñơn vị ñịa lý ñộng vật ếch nhái, bò sát: Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ - Thanh Nghệ Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi chỉ xem xét quan hệ thành phần loài lưỡng cư Hoà Bắc với khu hệ lưỡng cư phân bố trong các Khu BTTN sau: + Phía Bắc: VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nằm trong khu Đông Bắc + Khu Bắc Trung Bộ: VQG Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) và KBT Hương Sơn (Hà Tĩnh) + Khu Trung Trung Bộ: KBT Bà Nà (Đà Nẵng) và KBT Ngọc Linh (Quảng Nam) + Nam Bộ: KBT Bà Đen (Tây Ninh), VQG Cát Tiên (Đồng Nai) Thống kê thành phần loài trong các Khu bảo tồn nói trên, chúng tôi lập ñược danh sách các loài lưỡng cư trong các Khu bảo tồn Để ñánh giá mức ñộ ña dạng khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc, chúng tôi sử dụng cách so sánh thành phần loài khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc với khu hệ lưỡng cư ở một số Khu Bảo tồn và VQG trong nước theo hệ số gần gũi (K) Jaccar và Sorenxen. Tính ña dạng các loài lưỡng cư Hoà Bắc có phần giống với khu hệ lưỡng cư KBT Bà Nà (69,56%), VQG Bạch Mã (54,16%) hơn các KBT và VQG khác sau ñó là KBT Tam ñảo (53,33%). 3.2.2. Tìm hiểu các yếu tố ñịa ñộng vật lưỡng cư Hoà Bắc Xét các yếu tố ñịa – ñộng vật học của khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc theo quan ñiểm của Đào Văn Tiến, 1985 có các nhóm yếu tố sau: 1. Nhóm yếu tố Ấn Độ - Hymalaia (gọi tắt là Hymalaia): có ở miền Đông Bắc Ấn Độ, Nê Pan, Myanmar, Tây Bắc Vân Nam, Tứ Xuyên (Trung Hoa) có tính chất ôn ñới núi cao. 2. Nhóm yếu tố Trung Hoa: có ở khu Đông Nam Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, chủ yếu có tính cận nhiệt ñới. 12 3. Nhóm yếu tố Ấn Độ - Malaysia: có ở Ấn Độ, toàn Đông Dương, Trung Hoa, quần ñảo Malaysia, Nam Nhật Bản, nói chung có tính chất nhiệt ñới. 4. Nhóm yếu tố ñặc hữu Việt Nam: hãn hữu có ở Lào, Campuchia và ñảo Hải Nam, có tính hỗn hợp. Như vậy, khu hệ lưỡng cư Hòa Bắc có 4 yếu tố ñịa – ñộng vật học. Trong ñó, tính chất yếu tố Ấn Độ - Malaysia nhiều nhất 10 loài trong tổng số 30 loài,chiếm 33,33%, còn yếu tố Trung Hoa và yếu tố Hymalaia có 1 loài chiếm 3,33% còn lại là yếu tố ñặc hữu và phân bố rộng có 18 loài chiếm 60%. 3.3. SỰ PHÂN BỐ CỦA KHU HỆ LƯỠNG CƯ HÒA BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.3.1. Phân bố theo nơi ở Dựa vào các ñặc ñiểm sinh học, nơi ở và những thích nghi của loài ếch nhái với môi trường và số cá thể của các loài khi thu mẫu, ñồng thời tiến hành ñánh giá ña dạng trong phân bố của các loài theo chiều thẳng ñứng, chúng tôi chia nơi ở của lưỡng cư thành 3 tầng: Ở nước – ven sông suối, ở trên ñất, ở trên cây. Nhận thấy có 21 loài (chiếm 70%) lưỡng cư Hoà Bắc sống ở môi trường nước – ven sông suối; có 20 loài lưỡng cư sống ở ñất (chiếm 66,67%); có 9 loài (chiếm 30%) sống trên cây. Trong 30 loài lưỡng cư Hoà Bắc có 20 loài sống ñược cả 2 môi trường (chiếm 66,67%); có 10 loài chỉ sống ở 1 môi trường (chiếm 33,33%) và không có loài nào sống ñược ở cả 3 môi trường. * Với 21 loài sống ở nước – ven sông suối, thì nhiều nhất là các loài thuộc họ Rhacophoridae với 7 loài (chiếm 33,33%); thứ hai là họ Ranidae và Dicroglossidae có 6 loài trong tổng số 21 (chiếm 28,57%); họ Microhylidae và họ Bufonidae chỉ có 1 loài (chiếm 47,62%); họ không có loài nào là họ Hylidae và họ Megophryidae. 13 * Với 20 loài sống ở ñất có 7 loài thuộc họ Dicroglossidae chiếm 35%; có 6 loài thuộc họ Ranidae chiếm 30%; 3 loài (chiếm 15%) thuộc họ Bufonidae và họ Microhylidae; 1 loài thuộc họ Megophryidae chiếm 5% và không có loài nào thuộc họ Hylidae và họ Rhacophoridae. * Trong 9 loài sống trên cây, có 7 loài (chiếm 100% tổng số loài trong họ) thuộc họ Rhacophoridae, 1 loài (chiếm 12,5%) thuộc họ Ranidae, 1 loài (chiếm 100%) thuộc họ Hylidae, các họ Megophryidae, Bufonidae, Dicroglossidae, Microhylidae không có ñại diện nào sống trên cây. 3.3.2. Phân bố theo sinh cảnh Dựa vào ñặc ñiểm tự nhiên xã Hoà Bắc, các kết quả khảo sát ngoài tự nhiên, ñồng thời kế thừa kết quả nghiên cứu ở xã Hòa Bắc của Lê Vũ Khôi, Bùi Thị Hải Hà (2004), và tham khảo cách phân chia của Hoàng Xuân Quang (1993), chúng tôi xem xét và ñánh giá sự phân bố các loài lưỡng cư theo các sinh cảnh: ñồng ruộng, nương rẫy, khu dân cư, sông suối, và sống trong rừng. Chúng tôi nhận thấy, có 26 loài sống ở rừng (chiếm 86,67% tổng số loài lưỡng cư Hoà Bắc hiện biết), 17 loài sống ở sinh cảnh sông suối (chiếm 56,67%), 10 loài sống ở khu dân cư (chiếm 33,33%), 8 loài sống ở sinh cảnh ñồng ruộng (chiếm 26,67%), 7 loài sống ở sinh cảnh nương rẫy (chiếm 23,33%). * Ở 1 sinh cảnh có 5 loài, chiếm 16,67% tổng số loài , trong ñó họ Dicroglossidae và họ Bufonidae, họ Dicroglossidae, họ Ranidae, họ Microhylidae ñều có 1 loài; các họ còn lại không có loài nào. * Ở 2 sinh cảnh có 18 loài, chiếm 60% tổng số loài * Ở 3 sinh cảnh có 2 loài, chiếm 6,67% tổng số loài, trong ñó có 1 loài thuộc họ Ranidae và Rhacophoridae; còn các họ khác không có loài nào. 14 * Ở 4 sinh cảnh có 4 loài, chiếm 13,33% tổng số loài, trong ñó có 2 loài thuộc họ Microhylidae và 1 loài thuộc họ Dicroglossidae và Ranidae; còn lại các họ khác không có loài nào. * Ở 5 sinh cảnh có 1 loài, chiếm 3,33% tổng số loài ñó là: Polypedates leucomystax 3.3.2.1. Sinh cảnh ñồng ruộng Đồng ruộng là nơi trồng trọt các loại cây lương thực như lúa, các loại rau màu. Qua khảo sát sơ bộ, ở sinh cảnh này có nhiều loại côn trùng ăn thực vật như cào cào, châu chấu, bọ cánh cứng,.. tạo ñiều kiện cho sự phát triển các loài lưỡng cư. Tuy nhiên, ở kiểu sinh cảnh này chúng tôi thu ñược mẫu của 8 loài. Các loài lưỡng cư có số lượng cá thể nhiều gồm: Hoplobatrachus rugulosus (ếch ñồng), Fejervarya limnocharis (ngoé), Hylarana guentheri (chẫu), Tại sinh cảnh này, mặc dù có sự ña dạng về nguồn sống cho sự có mặt của lưỡng cư nhưng số lượng các loài không nhiều vì biên ñộ dao ñộng nhiệt ñộ (dao ñộng nhiệt ñộ giữa ngày và ñêm là 34oC và 22oC); ñộ ẩm giữa ngày và ñêm dao ñộng lớn (dao ñộng ñộ ẩm giữa ngày và ñêm là 50% ñến 82%); có sự sử dụng phân bón, hoá chất bảo vệ thực vật. Thân nhiệt của những loài lưỡng cư sống trên cạn phụ thuộc vào nhiệt ñộ không khí và ñộ ẩm của môi trường. Nhiệt ñộ cơ thể của những loài lưỡng cư sẽ giảm xuống nhanh chóng khi sống trong ñiều kiện môi trường có ñộ ẩm thấp, nhiệt ñộ cao. Vì trong ñiều kiện ñó nước bốc hơi qua bề mặt cơ thể càng nhiều và nhanh càng làm nhiệt ñộ cơ thể giảm xuống nhanh chóng. Nhiệt ñộ ảnh hưởng ñến sinh sản, phát triển, dinh dưỡng và sinh trưởng của ếch nhái. Nhiệt ñộ không khí ảnh hưởng ñến cường ñộ dinh dưỡng của lưỡng cư. Lưỡng cư ở sinh cảnh này có thời gian hoạt ñộng xen kẽ thời gian nghỉ tương ñối rõ ràng. Chúng chỉ kiếm ăn trong ñiều kiện nhiệt ñộ và ẩm ñộ thuận lợi nhất. Hoạt ñộng ngày ñêm và mùa của lưỡng cư thay ñổi 15 tuỳ loài, tuỳ ñiều kiện khí hậu và ñiều kiện môi trường sống. Những loài sống trên cạn hầu hết hoạt ñộng kiếm ăn vào ban ñêm hay hoàng hôn vì khi ñó ẩm ñộ cao, còn ban ngày chúng thường ẩn nấp vào những nơi kín: hang hốc,dưới kẽ rễ câyở nơi có ñộ ẩm tương ñối cao, nhiệt ñộ vừa phải. Sau cơn mưa rào, nhiều loài lưỡng cư như nhái - Fejervarya limnocharis, ếch ñồng - Hoplobatrachus rugulosus,...ra hoạt ñộng ban ngày. Cường ñộ hoạt ñộng cao nhất thường vào lúc 20 giờ ñến 23 giờ và giảm dần cho ñến sáng. Nhiệt ñộ thích hợp với sự hoạt ñộng của ếch ñồng vào khoảng 25 – 28oC. Độ ẩm từ 80% trở lên. Ban ngày ếch ñồng thường nghỉ ngơi, tuy nhiên nếu có mồi hoạt ñộng ở gần nơi chúng nghỉ, ếch vẫn ra bắt mồi. 3.3.2.2. Sinh cảnh nương rẫy Sinh cảnh nương rẫy ở Hòa Bắc là những mảnh ñất trồng hoa màu (ngô, khoai, ñậu, vừng, mía,...) nằm rải ở sườn núi và tập trung ở chân núi, ñồng thời do chặt phá rừng, ñốt gỗ, cây bụi tạo thành những khoảng trống lớn ở ven rừng, ñồi ñể trồng cây lương thực, chủ yếu là ngô, rau màu, cây ăn quả. Diện tích các bãi nương rẫy không lớn, các loại cây trồng thường ñồng nhất và phụ thuộc vào mùa vụ. Khi ño ñộ ẩm tại sinh cảnh này, chúng tôi thấy dao ñộng từ 45% - 75%. So với các sinh cảnh khác thì ñộ ẩm ở ñây dao ñộng giữa ngày và ñêm lớn hơn, ñây là ñiều kiện không thuận lợi cho sự sống của lưỡng cư vì lưỡng cư thích hợp với ñiều kiện ñộ ẩm cao và dao ñộng ít. Vì vậy kết quả khảo sát cho thấy, khu hệ lưỡng cư ở sinh cảnh này tương ñối nghèo, chủ yếu là những loài sống chịu hạn, sống chiu rúc như Bufo melanostictus (cóc nhà), Fejervarya limnocharis (ngoé). Chúng tôi ñã xác ñịnh ñược 7 loài, chiếm 23,33% tổng số loài hiện biết. 3.3.2.3. Sinh cảnh dân cư Sinh cảnh dân cư gồm khu ươm trồng cây (khu Lâm sinh) và khu vực dân cư sống thành các thôn dọc theo tỉnh lộ DT601. Chúng tôi thống 16 kê ñược 10 loài lưỡng cư, chiếm tỉ lệ 33,33% tổng số loài lưỡng cư hiện biết. Những loài sống ở loại sinh cảnh này là: Bufo melanostictus (cóc nhà), Fejervarya limnocharis (ngoé), Polypedates leucomystax (ếch cây mép trắng), 3.3.2.4. Sinh cảnh sông suối Hoà Bắc có hệ thống sông suối chằng chịt thuộc hệ thống sông Bắc và sông Nam hợp với nhau và ñổ ra sông Cu Đê. Sông Cu Đê (hay còn gọi sông Trường Định) là một dòng sông tại phía Bắc thành phố Đà Nẵng. Sông có các chi lưu chính là sông Bắc (ñến lượt sông này có một chi lưu là sông Cha Nay) và sông Nam bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn. Hai chi lưu chính hợp lưu thành sông Cu Đê tại Cầu Sập thôn Tà Lang xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Sông chảy theo hướng Tây-Đông, qua huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, rồi ñổ ra biển Đông tại cửa biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu; Toàn chiều dài của sông tính từ xã Hòa Bắc tới biển là 38 km. Số loài lưỡng cư ở sinh cảnh này tương ñối cao, vì ñây là nơi nước chảy, nhiệt ñộ thấp, ñộ ẩm cao (dao ñộng từ 80% - 85%), có nhiều ñá lớn nhỏ, xếp chồng chéo tạo thành các khe, quanh bờ có các hốc cây, và nhiều bụi cây. Hệ thống sông suối và các ñiều kiện về khí hậu, thực vật, ở ñây rất phù hợp cho sự sinh sống và phát triển của nhiều loài lưỡng cư. Ở sinh cảnh này có loài rất thích nghi với môi trường sống có nước chảy xiết như: Amolops ricketti (ếch bám ñá), có loài sống ở khe ñá có nước như Limnonectes kuhlii, có loài chuyên sống ở suối nước lặng như Hylarana nigrovittata (ếch suối) Chúng tôi ñã thống kê ñược 17 loài sống ở sinh cảnh sông suối (chiếm 56,67%). Tuy nhiên, hiện nay tại Hoà Bắc ñang xây dựng hệ thống hồ thuỷ ñiện. Tất cả các hồ này ñều chảy ra sông Bắc, sông Nam và nhập vào thượng lưu sông Cu Đê. Việc xây dựng hồ chứa sẽ làm thay ñổi tốc ñộ dòng chảy của các sông ñặc biệt vào mùa khô. Một lượng lớn nước ñược 17 tích tụ trong hồ làm giảm tốc ñộ và chế ñộ dòng chảy, ảnh hưởng ñến môi trường sống tự nhiên của lưỡng cư. Xây dựng ñập cao 3m tại khe Na Vong chuyển nước sang sông Bắc và ñập cao 27 tại hạ lưu nhà máy thuỷ ñiện sông Nam ñể chuyển dòng cung cấp nước cho sông Bắc sẽ làm giảm lưu lượng nước cung cấp cho hạ lưu khe Na Vong và hạ lưu sông Nam từ ñó làm giảm tốc ñộ dòng chảy ảnh hưởng ñến môi trường sống tự nhiên của lưỡng cư, làm mất nơi sống của lưỡng cư. Hơn nữa, tốc ñộ dòng chảy làm giảm một lượng lớn phù sa lắng ñọng lại ngay tại lòng hồ khiến khu vực hạ lưu các sông giảm lượng phù sa cung cấp làm giảm ñi chất dinh dưỡng tự nhiên vốn có, ảnh hưởng ñến ñộ phì nhiêu cung cấp cho hệ sinh thái nông nghiệp, ảnh hưởng ñến năng suất từ ñó ảnh hưởng ñến nguồn thức ăn của các loài lưỡng cư. 3.3.2.5. Sinh cảnh rừng núi Hoà Bắc là khu vực chuyển tiếp của các vùng “Địa lý sinh vật”. Do sự phân hoá ña dạng của ñiều kiện tự nhiên về khí hậu, ñịa hình, thổ nhưỡng cùng với sự tồn tại lâu ñời, ña dạng của hệ thực vật.Tuy nhiên, từ khi có sự tác ñộng của con người, tuyệt ñại ña số rừng ñã bị biến ñổi sâu sắc. Hiện nay, Nhu cầu trồng rừng của nhân dân khá phát triển, nhiều hộ ñã tập trung khai hoang, phát triển kinh tế rừng theo mô hình nông lâm kết hợp, hằng năm trên ñịa bàn xã trồng khoảng 200-300 ha rừng từ các nguồn khác: dự án 661, trồng rừng kinh tế, dân tự ñầu tư,... song hiện nay vẫn còn tình trạng phá rừng một cách tự phát, không tuân thủ quy ñịnh của Nhà nước nên dẫn ñến nhiều vụ khiếu nại, tranh chấp về ñất rừng. Từ năm 2004, thành phố ñã có chủ trương giao ñất trồng rừng cho hộ ñồng bào dân tộc 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí, ñây là ñiều kiện ñể các hộ dân phát triển lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện nay ñang xây dựng công trình thuỷ ñiện mà diện tích ñất bị ngập trong lòng hồ chủ yếu là ñất trồng rừng của người dân. 18 Ở sinh cảnh này chúng tôi thống kê ñược 26 loài sống (chiếm 86,67% tổng số loài lưỡng cư Hòa Bắc hiện biết). Đây là sinh cảnh có số loài lưỡng cư sinh sống nhiều nhất trong 5 sinh cảnh mà chúng tôi khảo sát. Điều này hoàn toàn phù hợp vì ñây là nơi có ñộ ẩm cao (dao ñộng từ 83% - 85%), nhiệt ñộ từ 18-25oC, sự dao ñộng nhiệt ñộ và ñộ ẩm giữa ngày và ñêm thấp, do vậy hoạt ñộng của các loài lưỡng cư quanh năm. 3.3.3. Đa dạng lưỡng cư theo chỉ số Shannon- Wiener 2 1 log n i i i n n H N N = =−∑ Trong ñó: H = Chỉ số ña dạng sinh học hay chỉ số Shannon - Wiener (1963); ni = Số lượng cá thể của loài thứ I; N = Tổng số số lượng cá thể của tất cả các loài trong khu vực nghiên cứu. Địa ñiểm nghiên cứu có sự phân bố các cá thể giữa các loài mà ñồng ñều thì có giá trị H cao nhất, ñó chính là khu vực suối khe Mun (H = 3,06), tiếp theo là khu vực sông Bắc (H = 2.82) và sông Cu Đê (H = 2.81); ñịa ñiểm nghiên cứu có phân bố các cá thể giữa các loài ít ñồng ñều hơn thì có giá trị H thấp hơn, khu vực sông, suối ven bờ ở khu vực C Nam (H = 2.75), và sông, suối ven bờ ở các khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 2.71). 3.4. MỨC ĐỘ QUÝ HIẾM 3.5. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC – SINH THÁI HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI LƯỠNG CƯ XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG 3.6. TẦM QUAN TRỌNG VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC LƯỠNG CƯ TẠI XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG 19 3.6.1. Vai trò của lưỡng cư 3.6.1.1. Ý nghĩa khoa học 3.6.1.2. Ý nghĩa kinh tế 3.6.2. Tình hình khai thác và giải pháp sử dụng, bảo tồn và phát triển nguồn lợi lưỡng cư tại xã Hòa Bắc 3.6.2.1. Tình hình khai thác Lưỡng cư là nhóm ñộng vật mang lại nhiều lợi ích ñối với người dân ñịa phương. Qua ñiều tra chúng tôi nhận thấy ñối tượng lưỡng cư bị khai thác là những loài thuộc 3 nhóm mang lại giá trị kinh tế. Trong những năm gần ñây, quyết ñịnh ñóng cửa rừng của Chính phủ, ngăn cấm tình trạng khai thác lâm sản cùng với công tác quản lý rừng nghiêm ngặt của lực lượng kiểm lâm ñã hạn chế rất nhiều hiện tượng khai thác lâm sản của lâm tặc và người dân. Thêm vào ñó, hiệu quả của các chương trình trồng rừng, xoá ñói, giảm nghèo và chuyển ñổi cơ cấu cây trồng ñã cải thiện ñáng kể ñời sống và dân trí của người dân trong vùng, góp phần hạn chế sự tác ñộng của người dân ñến tài nguyên rừng. 3.6.2.2. Giải pháp sử dụng, bảo tồn và phát triển nguồn lợi lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên sinh vật nói chung và nguồn tài nguyên lưỡng cư nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược bảo vệ môi trường, bảo tồn tính Đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay. Cần có sự phối hợp chặt chẽ và ñồng bộ giữa các ngành, các cấp ở ñịa phương bằng cơ chế và kế hoạch cụ thể. Chú trọng ñẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và ĐDSH ñể nâng cao kiến thức và thu hút cộng ñồng cùng tham gia quản lý. Gắn chặt nhiệm vụ bảo tồn với phát triển bền vững ñể phát huy ñầy ñủ tiềm năng, lợi thế và ñiều kiện tài nguyên thiên nhiên và tính ĐDSH hiện có ở xã Hoà Bắc. Không phải chỉ bảo vệ một nhóm loài nào ñó mà cần thực hiện tổng hợp, bao gồm cả bảo tồn nguồn gen, ña dạng loài và hệ sinh thái. 20 Xuất phát từ thực trạng khai thác tài nguyên sinh vật trong ñó có lưỡng cư và những tồn tại trong công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH ở xã Hòa Bắc, chúng tôi mạnh dạn ñề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm góp phần bảo tồn ña dạng về lưỡng cư như sau: * Giải pháp về mặt quản lý * Giải pháp về mặt giáo dục * Giải pháp về mặt khoa học * Giải pháp kinh tế 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua kết quả khảo sát, ñiều tra thành phần loài và phân bố lưỡng cư ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi có một số kết luận, kiến nghị như sau: A.KẾT LUẬN 1. Thành phần loài - Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 30 loài, thuộc 1 Bộ, 7 Họ, 19 Giống. - Về loài: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 30 loài lưỡng cư (chiếm 17,05%), ít hơn so với VQG Cát Tiên (42 loài chiếm 23,9%) và khu BTTN Bà Nà có 38 loài lưỡng cư (chiếm 21,6%), nhiều hơn so với các khu hệ VQG Tam Đảo (26 loài chiếm 14,8%); VQG Ba Vì (27 loài chiếm 15,3%); KBT Hương Sơn (25 loài chiếm 14,2%); VQG Bạch Mã (18 loài chiếm 10,2%), KBT Núi Bà Đen (12 loài, chiếm 6,8%); KBT Ngọc Linh (19 loài chiếm 10,8%). Như vậy, khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc ñứng thứ 3 sau VQG Cát Tiên và khu BTTN Bà Nà về sự phong phú thành phần loài lưỡng cư. - Về giống: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 19 giống (chiếm 43,18%) ít hơn so với khu BTTN Bà Nà có 23 giống (chiếm 53,2%), nhiều hơn so với các VQG và KBT lân cận thể hiện trong bảng 3.4. - Về họ: Khu hệ lưỡng cư Hoà Bắc có 7 họ (chiếm 70%) bằng với VQG Tam Đảo (7 họ chiếm 70%) và khu BTTN Bà Nà , nhiều hơn so với với VQG Cát Tiên (6 họ chiếm 60%), VQG Ba Vì (6 họ chiếm 60%); KBT Hương Sơn (5 họ chiếm 50%); VQG Bạch Mã (5 họ chiếm 50%), KBT Núi Bà Đen (4 họ chiếm 40%); KBT Ngọc Linh (5 họ chiếm 50%). 22 2. Quan hệ thành phần loài với các KBT và VQG trong nước * Bước ñầu nhận xét: tính ña dạng các loài lưỡng cư Hoà Bắc có phần giống với khu hệ lưỡng cư KBT Bà Nà (69,56%), VQG Bạch Mã (54,16%) hơn các KBT và VQG khác sau ñó là KBT Tam ñảo (53,33%), khác ít so với các KBT và VQG khác. * Các yếu tố ñịa ñộng vật : khu hệ lưỡng cư Hòa Bắc có 4 yếu tố ñịa – ñộng vật học. Trong ñó, tính chất yếu tố Ấn Độ - Malaysia nhiều nhất 10 loài trong tổng số 30 loài,chiếm 33,33%, còn yếu tố Trung Hoa và yếu tố Hymalaia có 1 loài chiếm 3,33% còn lại là yếu tố ñặc hữu và phân bố rộng có 18 loài chiếm 60%. 3. Phân bố * Theo nơi ở: Trong 30 loài tại xã Hòa Bắc có 28 loài lưỡng cư Bà Nà sống ở 21 môi trường nước – ven sông suối; có 20 loài lưỡng cư sống ở ñất, có 9 loài sống trên cây. - Với 21 loài sống ở nước – ven sông suối, thì nhiều nhất là các loài thuộc họ Rhacophoridae với 7 loài (chiếm 33,33%); thứ hai là họ Ranidae và Dicroglossidae có 6 loài trong tổng số 21 (chiếm 28,57%); họ Microhylidae và họ Bufonidae chỉ có 1 loài (chiếm 47,62%); họ không có loài nào là họ Hylidae và họ Megophryidae. - Với 20 loài sống ở ñất có 7 loài thuộc họ Dicroglossidae chiếm 35%; có 6 loài thuộc họ Ranidae chiếm 30%; 3 loài (chiếm 15%) thuộc họ Bufonidae và họ Microhylidae; 1 loài thuộc họ Megophryidae chiếm 5% và không có loài nào thuộc họ Hylidae và họ Rhacophoridae. - Trong 9 loài sống trên cây, có 7 loài (chiếm 100% tổng số loài trong họ) thuộc họ Rhacophoridae, 1 loài (chiếm 12,5%) thuộc họ Ranidae, 1 loài (chiếm 100%) thuộc họ Hylidae, các họ Megophryidae, Bufonidae, Dicroglossidae, Microhylidae không có ñại diện nào sống trên cây. 23 * Theo sinh cảnh: có 26 loài sống ở rừng (chiếm 86,67% tổng số loài lưỡng cư Hoà Bắc hiện biết), 17 loài sống ở sinh cảnh sông suối (chiếm 56,67%), 10 loài sống ở khu dân cư (chiếm 33,33%), 8 loài sống ở sinh cảnh ñồng ruộng (chiếm 26,67%), 7 loài sống ở sinh cảnh nương rẫy (chiếm 23,33%). - Ở 1 sinh cảnh có 5 loài, chiếm 16,67% tổng số loài, trong ñó họ Dicroglossidae và họ Bufonidae, họ Dicroglossidae, họ Ranidae, họ Microhylidae ñều có 1 loài; các họ còn lại không có loài nào. - Ở 2 sinh cảnh có 18 loài, chiếm 60% tổng số loài. - Ở 3 sinh cảnh có 2 loài, chiếm 6,67% tổng số loài, trong ñó có 1 loài thuộc họ Ranidae và Rhacophoridae; còn các họ khác không có loài nào. - Ở 4 sinh cảnh có 4 loài, chiếm 13,33% tổng số loài, trong ñó có 2 loài thuộc họ Microhylidae và 1 loài thuộc họ Dicroglossidae và Ranidae; còn lại các họ khác không có loài nào. * Đa dạng lưỡng cư theo chỉ số Shannon- Wiener: Địa ñiểm nghiên cứu có sự phân bố các cá thể giữa các loài mà ñồng ñều thì có giá trị H cao nhất, ñó chính là khu vực suối khe Mun (H = 3,06), tiếp theo là khu vực sông Bắc (H = 2.82) và sông Cu Đê (H = 2.81); ñịa ñiểm nghiên cứu có phân bố các cá thể giữa các loài ít ñồng ñều hơn thì có giá trị H thấp hơn, khu vực sông, suối ven bờ ở khu vực C Nam (H = 2.75), và sông, suối ven bờ ở các khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 2.71). B. KIẾN NGHỊ Qua kết quả nghiên cứu khu hệ lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi có một số kiến nghị sau: 1. Xây dựng công trình thuỷ ñiện cần có các biện pháp bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm môi trường, ñặc biệt là ô nhiễm nguồn nước suối. 24 2. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác chăn nuôi ñộng vật ñộng vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Kết hợp công tác bảo tồn, quản lý với việc nghiên cứu, từng nước triển khai mô hình nuôi lưỡng cư vào hoạt ñộng trang trại, góp phần phát triển kinh tế và giảm áp lực khai thác lưỡng cư ở xã Hòa Bắc. 3. Hệ sinh thái Hòa Bắc ñang bị tác ñộng mạnh của các hoạt ñộng như thủy ñiện ...nên nhanh chóng tiếp tục nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_4_5616_2077108.pdf
Luận văn liên quan