Luận văn Nhận thức đầy đủ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Ổn định kinh tế, chính trị, có hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp và thống kê quốc tế. Điều đó tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các quan hệ kinh tế quốc tế, các hợp đòng với người nước ngoài, làm cho họ yên tâm đầu tư kinh doanh đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích đất nước. Như vậy sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn.

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nhận thức đầy đủ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Nhận thức đầy đủ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá a. Phần mở đầu Khái quát về mấy đại hội gần đây của Đảng ta có thể nói rằng : Nếu như đại hội của Đảng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự mở đầu quá trình đổi mới mọi mặt đời sống đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đại hội VII tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu nhằm từng bước đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển đất nước ... thì đại hội VIII là đại hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh vững vàng đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đại hội VII một lần nữa xác định : Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Và trên thực tế chúng ta nhận thấy rằng không phải đến bây giờ mà ngay từ đại hội III tháng 9 năm 1960, Đảng ta đề ra đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá và coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điểm mới lần này là chúng ta không chỉ đề cập đến công nghiệp hoá như đại hội III mà gắn liền với hiện đại hoá. Không chỉ nói đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá như hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khoá VII mà đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ coi là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt mà còn khẳng định đây là nhiệm vụ cần kíp, cấp bách và hơn bao giờ hết, vấn đề nhận thức đầy đủ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì càng cần phải thực hiện cấp thiết hơn. b. Phần nội dung I. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 1. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trước hết xuất phát từ mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn. Việc thiết kế thi công và thực hiện thành công mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là một quá trình phấn đấu lâu dài, gian khổ nhưng nhất định phải làm. Nó đòi hỏi toàn Đảng toàn dân ta đồng tâm hiệp lực, có đường đi nước bước rõ ràng có ý chí và bản lĩnh vững vàng để sẵn sàng tạo lập nắm bắt và tận dụng thời cơ, khắc phục nguy cơ tụt hậu, vượt qua thử thách đưa đất nước vượt lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã nói công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là mong ước ngàn đời của cha ông ta, là sự giao phó của lịch sử Việt nam hàng nghìn năm văn hiến và hiển hách chiến công cho thế hệ hôm nay tiếp nối và thực hiện bằng được. Đây cũng là khát vọng của nhân dân ta hiện nay, mong muốn đất nước ta có một tiềm lực to lớn đủ khả năng xây dựng cuộc sống ấm no - tự do - hạnh phúc cho toàn dân, xã hội công bằng văn minh, bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Thực tế lịch sử đã chỉ ra rằng : Phát triển kinh tế xã hội là quy luật khách quan của tồn tại phát triển xã hội loài người và của bất cứ nước nào không loại trừ cả những nước giàu mạnh đã đạt đến trình độ phát triển cao. Vấn đề khác nhau giữa các nước chỉ là mục tiêu, nội dung và cách thức phát triển hay như Mác đã nói : Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào và những tư liệu lao động nào. Và như vậy mỗi một phương thức sản xuất nhất định đều có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất của một xã hội nhất định thường là vật chất của lực lượng sản xuất cùng với kết cấu xã hội đã đạt được một trình độ phát triển tương úng. Quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đòi hỏi một cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng mà theo Lênin "Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là một nền đại công nghiệp cơ khí" Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của các phương thức trước công nghiệp tư bản là kỹ thuật thủ công lạc hậu. Còn cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại chỉ có thể là nền công nghiệp hiện đại và cân đối dựa trên trình độ khoa học và công nghệ ngày càng cao. Để có cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy, các nước đang phát triển cần phải tiến hành công nghiệp hoá. Việt nam thuộc nhóm nước đang phát triển, là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, nông nghiệp lạc hậu chưa vượt khỏi xã hội truyền thống sang xã hội văn minh công nghiệp. Do vậy, điều kiện khách quan đòi hỏi phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là nội dung, phương thức và là con đường phát triển nhanh, có hiệu quả. Như vậy qua trên ta thấy : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá mang tính tất yếu khách quan của cách mạng nước ta. Nó làm cho xã hội chuyển biến từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại, làm biến đổi căn bản bộ mặt của xã hội trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị... 2. Tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đúng đắn có những tác dụng to lớn về nhiều mặt tạo điều kiện để biến đổi về chất lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với tự nhiên, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, do đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần quyết định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội - Tạo điều kiện vật chất cho việc củng cố tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước, nâng cao năng lực tích luỹ tăng công ăn việc làm, nhờ đó làm tăng sự phát triển tự do và toàn diện cho mọi hoạt đọng kinh tế của con người - nhân tố trung tâm của nền sản xuất xã hội, tạo điều kiện vật chất cho việc tăng cường, củng cố an ninh và quốc phòng, tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế dân tộc độc lập tự chủ đủ sức phân công và hợp tác quốc tế. 3. Định nghĩa công nghiệp hoá, hiện đại hoá a. Định nghĩa công nghiệp hoá Công nghiệp hoá được định nghĩa và có nhiều quan niệm khác nhau song nó thường được hiểu là một quá trình gắn liền với việc xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế nhằm thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Tuy nhiên trong thực tế đến nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm về phạm trù "Công nghiệp hoá ". Tổ chức phát triển nông nghiệp của liên hiệp quốc (UNIDO) đã đưa ra định nghĩa : "Công nghiệp hoá là một quá trình phát triển kinh tế trong quá trình này một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của quốc dân được động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành ở trong nước với kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là óc một bộ phận chế biến luôn thay đổi để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng có khả năng bảo đảm cho nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao, bảo đảm đạt tới sự tiến bộ về kinh tế xã hội". Quan niệm này cho thấy quá trình công nghiệp hoá bao trùm toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt tới không chỉ sự phát triển kinh tế mà còn sự tiến bộ về mặt xã hội. Trong sách báo của Liên Xô cũ tồn tại một định nghĩa phổ biến : "Công nghiệp hoá là quá trình xây dựng nền đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải tạo cả công nghiệp. Đó là sự phát triển công nghiệp nặng với ngành trung tâm là chế tạo máy". Với định nghĩa này, công nghiệp hoá thường chủ yếu vào các ngành công nghiệp nặng và như vậy, phải chăng định nghĩa này xuất phát từ tình hình thực hiện của Liên Xô(cũ) trong thời kỳ quá độ. Song dù muốn hay không trên thực tế công nghiệp hoá ở nước ta hiện nay trước mắt nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Song sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không quan tâm giải quyết tốt những vấn đề xã hội. Thực tiễn nước ta và kinh nghiệm của các nước đang phát triển cho thấy ngay từ bước đầu tiên của việc hoạch định chiến lược và chương trình phát triển nhất thiết phải đảm bảo tính đồng bộ giữa kinh tế và xã hội, cùng với sự phát triển kinh tế phải xây dựng những mặt thuộc hạ tầng của đời sống xã hội, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá, nâng cao đời sống nhân dân. Qua những vấn đề phân tích trên ta có thể định nghĩa : Công nghiệp hoá là một quá trình lịch sử tất yếu nhằm tạo nên những chuyển biến căn bản về kinh tế - xã hội của đất nước trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực và lợi thế trong nước, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế , xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều ngành với trình độ khoa học công nghệ ngày càng hiện đại. b. Hiện đại hoá Khoa học công nghiệp hiện đại là nhân tố then chốt của hiện đại hoá. Hiện đại hoá có nội dung lớn và phong phú, bao gồm các mặt kinh tế, chính trị xã hội và văn hoá. Hiện đại hoá thường được định nghĩa là một quá trình nhờ đó các nước đang phát triển tìm cách đạt được sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tiến hành cải cách chính trị và củng cố cơ cấu xã hội, nhằm tiến tới một hệ thống kinh tế xã hội và chính trị giống hệ thống của những nước phát triển hiện đại hoá cưỡng bức, dập khuôn sẽ làm bại hoại cho quốc gia vì nó đối nghịch với bản sắc dân tộc, thù địch với dân chủ. c. Quan hệ giữa công nghiệp hoá và hiện đại hoá Xét trên khía cạnh kinh tế xã hội, hiện đại hoá là cái đích cần vươn tới trong quá trình công nghiệp hoá. Nhưng quá trình phát triển của công nghiệp lại bị ràng buộc bởi yêu cầu đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội. Hiện đại hoá là phương tiện, điều kiện để đạt được mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá.Giải quyết quan hệ này có liên quan trực tiếp đến bước đi của quá trình hiện đại hoá theo những điều kiện cụ thể của đất nước. Việc muốn đi ngay vào công nghệ hiện đại ở tất cả các ngành, các lĩnh vực hoạt động nhằm nhanh chóng xoá bỏ tình trạng nghèo nàn lạc hậu thì điều đó hết sức là phiêu lưu hay nói như một học giả nào đó : Thoát li thực tế của đất nước chỉ làm trầm trọng thêm những vấn đề kinh tế xã hội của đất nước. Trong điều kiện có nguồn nhân lực dồi dào nhưng trình độ quản lý có hạn và sự thiếu thốn trầm trọng về vốn đầu tư thì vấn đề ưu tiên hiện đại hoá cho các ngành các lĩnh vực đầu tầu mà sự phát triển của chúng tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự phát triển của các ngành khác và góp phần cải thiện vị trí của đất nước trong quan hệ kinh tế quốc tế là điều hết sức cần thiết và cấp bách. Nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề sự cấp thiết của công nghiệp hoá, hiện đại hoá để giải quyết nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế. Đảng ta đã đề ra đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. II. Quá trình phát triển của công nghiệp hoá ở nước ta 1. Trước thời kỳ đổi mới Nước ta bắt đầu công nghiệp hoá từ năm 1960 theo đường lối đại hội III của Đảng đề ra, đến nay sự nghiệp đó vẫn tiếp tục. Đại hội VII của Đảng đã xác định: "Đẩy tới một bước công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm có tầm quan trọng hàng đầu trong thời gian tới". Thế nhưng trên thực tế nước ta tiến hành và điều kiện xuất phát điểm thấp về kinh tế xã hội, về phát triển lực lượng sản xuất và trạng thái không còn phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất. Công nghiệp chỉ chiếm 15,2% thu nhập quốc dân, lao động công nghiệp chiếm 7% lực lượng lao động xã hội . Quan hệ sản xuất, trước hết quan hệ sở hữu được đẩy lên ở mức cao, năm 1960, 85,8% số hộ nông dân và hợp tác xã, 10% tư sản công thương cải tạo, 80% thợ thủ công vào hợp tác xã. Thu nhập quốc dân theo đầu người thấp dưới 100 USD. Hơn nữa công nghiệp hoá tiến hành trong điều kiện cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan hệ bao cấp và chỉ 4 năm sau đó tiền chiến tranh phá hoại miền Bắc nổ ra... song mặc dù vậy công nghiệp hoá vẫn được tiến hành nhưng trong điều kiện hết sức khó khăn. 2. Sau đổi mới Chiến tranh kết thúc đất nước độc lập, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng đất nước. Kế hoạch thực hiện công nghiệp hoá vẫn tiếp tục được thực hiện. Nhưng chúng ta cũng cần thấy được rằng công nghiệp hoá trong thời kỳ này khác với công nghiệp hoá vào những năm 60 bởi công nghiệp hoá ngày nay còn đi đôi với hiện đại hoá và ngày nay chúng ta đẩy tới một bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong hoàn cảnh và điều kiện mới. Với đường lối đổi mới của Đảng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang được phát triển mạnh mẽ, đất nước có sự ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Tốc độ gia tăng GDP từ 1991 đến nay, bình quân 8,2%/năm thu nhập bình quân quốc dân theo đầu người trên 220USD/năm. Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế đang tăng lên, cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra sôi động, khu vực Châu á Thái Bình Dương đang trên đà phát triển nhanh, quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại của nước ta ngày càng mở rộng, cho phép tranh thủ ngày càng nhiều hơn nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài Qua phân tích trên ta thấy rằng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong và sau thời kỳ đổi mới có nhiều điểm khác biệt so với trươc cơ cấu kinh tế xã hội có nhiều thay đổi nhưng điểm lớn nhất đó là việc thực hiện kinh tế nhiều thành phần, nhiều ngành vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác dần dần thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. III. Những thuận lợi, khó khăn khi nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1. Những khó khăn Tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu con đường phát triển lớn nhất, quan trọng nhất của nước ta trong giai đoạn tới. Trong thời kỳ đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá chúng ta còn đứng trước nhiều điều mới mẻ, nhận thức về công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn hạn chế bởi chúng ta vừa thoát khỏi hai cuộc chiến tranh tàn khốc, điểm xuất phát kinh tế thấp từ một cơ cấu kinh tế mất cân đối và cơ cấu hạ tầng thấp kém. Vốn là chìa khoá là nhân tố quan trọng để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thế nhưng khả năng huy động vốn cho quá trình này rất bị hạn chế. Hiện nay, trong tổng số vốn dùng để đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước thì vốn trong nước chỉ có 25% còn 75% là vay nợ nước ngoài. Quản lý và sử dụng kém hiệu qủa cùng với tham nhũng sẽ dẫn đến nguy cơ gánh nặng nợ nần lớn và khả năng trả nợ khó khăn. Tiếp đó, bối cảnh quốc tế và khu vực vừa tạo ra thời cơ thuận lợi vừa đặt ra những thử thách nguy cơ. Đặc biệt là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thử thách to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của ta quá thấp, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Nước ta lại nằm trong khu vực Châu á Thái Bình Dương và Biển Đông, nơi đang có những diễn biến phức tạp, nơi đang tiềm ẩn một số nhân tố có thể gây mất ổn định. Dấu ấn của cơ chế quản lý cũ, cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp chưa xoá bỏ hết cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước còn đang trong quá trình hình thành. Quản lý kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém, thủ tục hành chính rườm rà, bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả...có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến việc thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ... đặc biệt tệ quan liêu tham nhũng và suy thoái về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên... làm cho các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước bị thi hành sai lệch dẫn tới chệch hướng đó cũng là mảnh đất thuận lợi cho diễn biến hoà bình. 2. Những thuận lợi Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Trên thế giới cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển vào trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội . Đây là một thời cơ thuận lợi cho phép chúng ta có thể khai thác được những yếu tố nguồn lực bên ngoài(vốn, công nghệ thị trường ...) và những nguồn lực bên trong của đất nước có hiệu quả, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn, kết hợp với các bước đi tuần tự nhảy vọt, vừa tăng tốc vừa chạy trước đón đầu. Nhà nước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đi sau chúng ta có lợi thế của người đi sau. Chúng ta có thể tiến hành khắc phục được những thất bại mà những nước đi trước gặp phải. Lợi dụng cơ hội là đi thẳng vào công nghệ tiên tiến thích hợp với Việt nam, đạt được sự phát triển nhanh bền vững. Đất nước sau 10 năm đổi mới đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được tạo ra, chúng ta đã và đang có những thế và lực mới, cả bên trong và bên ngoài để bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển và giao lưu kinh tế. Nằm trên bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam á. Việt nam là cửa ngõ đầu mối giao thông của các tuyến đường quốc tế quan trọng nơi diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động và được coi là khu vực phát triển năng động nhất hiện nay. Do đó, chúng ta có điều kiện để mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại có điều kiện thu thập và xử lý thông tin nhanh chóng. Sự kiện Việt nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN ngày 28/07/1995 và Mỹ bỏ lệnh cấm vận ngày 03/02/1994 mở ra một hướng phát triển mới của nền kinh tế Việt nam. Chúng ta có thêm điều kiện thuận lợi để hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Hệ thống pháp luật ổn định, hợp lý, đặc biệt là luật đầu tư đang từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Điều đó tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các quan hệ kinh tế quốc tế, các hợp đồng với nước ngoài, làm cho họ yên tâm đầu tư kinh doanh đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích đất nước. Bên cạnh đó tình hình kinh tế chính trị ổn định nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nguồn lực vật chất được tăng cường mức sống nhân dân tăng nhanh rõ rệt, sản lượng lương thực thực phẩm đã tăng lên đáng kể : Nếu như năm 1996 nước ta xuất khẩu gạo thứ 3 trên thế giới thì đến cuối 1997 nước ta đã vượt lên đứng thứ hai trên thế giới xuất khẩu gạo sau Mỹ, nền kinh tế bắt đầu có tích luỹ trong thời gian 1991 - 1995 nhịp độ tăng hàng năm của GNP đạt 3,2% vốn đầu tư toàn xã hội năm 1990 chiếm 18,8% GNP đến năm 1995 tăng lên 27,4% GNP. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước có nhiều tiến bộ, trình độ dân trí được nâng lên nhờ đó có thể tiếp thu dễ dàng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngoài ra nước ta còn có những thuận lợi quan trọng khác và nó được coi là nguồn nội lực không thể thiếu được trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá : có chế độ chính sách ưu việt phù hợp cho từng ngành nghề, nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú. Như vậy qua phân tích trên ta thấy những tiềm năng trên cộng với đường lối chính sách đúng đắn chúng ta có thể tranh thủ được thời cơ thuận lợi vượt qua những thử thách, thực hiện thắng lợi cùng với đường lối chính sách đúng đắn chúng ta có thể tranh thủ được thời cơ thuận lợi, vượt qua những thử thách , thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành một nước công nghiệp vào năm 2000. IV. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1. Quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hoá, hiện đại hoá Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang thực hiện trong những chế độ chính trị khác nhau, ở nước ta Đảng ta xác định tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá để xây dựng chủ nghĩa. Để đi tới chủ nghĩa xã hội phải trải qua nhiều bước quá độ, trung gian, mỗi bước tiến lên thì nhân tố xã hội chủ nghĩa lại càng được tăng thêm. Để khẳng định cái đích công nghiệp hoá, hiện đại hoá vừa lựa chọn được những trình tự, bước đi giải pháp thích hợp. Trạng thái kinh tế xã hội của đất nước hiện nay phải có những nhân tố đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chỉ như vậy mới làm cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Căn cứ vào sự đổi mới thực sự toàn diện về lý luận và thực tiễn của quá trình công nghiệp hoá ở nước ta chia làm hai giai đoạn cơ bản: Giai đoạn từ 1960 - 1986 và giai đoạn 1986 đến nay. a. Giai đoạn 1960 - 1986 Đặc điểm cơ bản của giai đoạn này là thực hiện một chiến lược nhất quán được xác định từ đại hội Đảng lao động Việt nam lần thứ III (9/1960). Tại đại hội này Đảng ta khẳng định : Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mà vấn đề mấu chốt là ưu tiên công nghiệp nặng. Chủ trương về công nghiệp hoá là : Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ... thực hiện chiến lược này, chúng ta đã tập trung một nguồn lực trong nước và nước ngoài, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đầu tư trang bị lại và xây dựng mới hàng loạt các cơ sở sản xuất và các ngành kinh tế. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã hình thành cơ cấu kinh tế đa ngành trong đó các ngành quan trọng như cơ khí, luyện kim, khai thác than... Cơ cấu kinh tế đã có sự cấu trúc lại, tỷ trạng giá trị sản phẩm công nghiệp trong tổng sản phẩm xã hội không ngừng tăng từ 31,7% (năm 1960) lên 42,7% (năm 1978). Nông nghiệp giảm từ 31,5% xuống 29,3% khối lượng vốn đầu tư và giá trị tài sản cố định trong các ngành tăng nhanh đặc biệt là công nghiệp nặng. Sau 1975 tình hình trong và ngoài nước có nhiều thay đổi lớn. Đất nước thống nhất, ta tiếp tục thực hiện công nghiệp hoá. Nhưng với những sai lầm khuyết tật vốn tích tụ lâu ngày đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực, nền kinh tế bị suy giảm lạm phát, cơ cấu kinh tế ngày càng bất hợp lý và mất cân đối nghiêm trọng. Tốc độ tăng bình quân về sản phẩm xã hội chỉ đạt bình quân 1,4%, nội chi ngân sách 2,1 lần trong thời kỳ 1976 - 1980. Đại hội Đảng thứ V khẳng định : Nội dung của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 ta tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng. Nhờ kết quả của sự điều chỉnh cơ cấu sản xuất , đầu tư này đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tốc độ tăng bình quân tổng sản phẩm xã hội 7,6% thu nhập quốc dân tăng 6,4%, công nghiệp 9,5%, nông nghiệp 5,1%. Song việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất diễn ra chậm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mức độ đổi mới trang bị kỹ thuật chậm. Nền kinh tế vẫn khủng hoảng, tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn. b. Giai đoạn từ 1986 đến nay Đây là thời kỳ đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ cả về quan điểm, nhận thức cũng như tổ chức chủ đạo thực hiện công nghiệp hoá đất nước. Đại hội VI khẳng định : "Tiếp tục xây dựng tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo" và trước mắt là trong kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, phải thực sự tập trung sức người sức của vào việc thực hiện cho được 3 mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu... sự chuyển hướng chiến lược cùng với những thay đổi trong cơ chế quản lý kinh tế đã thu được những hiệu quả đáng khích lệ. Một thành tựu khác về đổi mới kinh tế là chúng ta đã bước đầu hình thành một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhờ đó trong thời kỳ từ 1986 - 1990 chúng ta đã đạt được tốc độ bình quân của tổng sản phẩm xã hội là 4,5% thu nhập quốc dân 3,9% giá trị sản lượng công nghiệp 3,9%, nông nghiệp 3,8% giá trị xuất khẩu 28%, nhập khẩu 8%. Một số mặt hàng xuất khẩu cơ bản được hình thành : Dầu mỏ, than đá, lâm hải sản, gạo. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm chúng ta gần như lập được cân đối giữa xuất và nhập khẩu trong tình hình nguồn viện trợ từ Liên Xô và các nước Đông âu không còn nữa. Quá trình cấu trúc lại nền kinh tế quốc dân đang được đẩy mạnh, nhanh theo hướng ngày càng hợp lý và có hiệu quả hơn. Tiếp đó, Đảng ta tiến hành đại hội VII (1990) và đại hội Đảng VIII (1995) với cương lĩnh và mục tiêu tiến lên xã hội chủ nghĩa thông qua quá trình công nghiệp hoá kết hợp với hiện đại hoá. c. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đại hội Đảng VII Đảng ta đã đề ra mục tiêu chỉ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá như sau : "Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu quản lý hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với quá trình đã phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh." Mục tiêu này, cũng gắn liền với mục tiêu kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được xem xét trên các tiêu thức về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao của mọi thành viên xã hội. 2. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm cuối của thập kỷ 90 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình được thực hiện gắn liền với những chặng đường nhất định. Trong mỗi chặng đường đó, công nghiệp hoá, hiện đại hoá được tiến với những nội dung khác nhau và tất yếu được hoàn thành với tốc độ không giống nhau. a. Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn - Phát triển toàn diện nông - lâm - ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản và liên kết với công nghiệp ở đô thị. - Thực hiện thuỷ lợi hoá, điện khí hoá, cơ giới hoá và hoá học hoá. - Phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống và các ngành nghề mới bao gồm tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp khai thác và chế biến các nguồn nguyên liệu phi nông nghiệp, các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. - Hoàn thành cơ bản việc giao đất giao rừng cho hộ nông dân, điều chỉnh việc phân bổ vốnvà huy động thêm nhiều nguồn vốn cho phát triển nông lâm ngư nghiệp và kinh tế nông thôn. b. Phát triển công nghiệp Ưu tiên các ngành chế biến lương thực - thực phẩm sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, phát triển có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng như : Năng lượng, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, đóng và sửa tàu thuỷ, hoá chất. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu cần thiết trong từng thời kỳ. c. Xây dựng kết cấu hạ tầng - Khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ thống giao thông hiện có bằng cách khôi phục nâng cấp và mỏ rộng những tuyến giao thông trọng yếu. Mở thêm đường đến các vùng sâu vùng xa cải tạo nâng cấp một số cảng sông cảng biển, sân bay, xây dựng dần cảng biển nước sâu. - Tiếp tục phát triển và hiện đại hoá mạng thông tin liên lạc quốc gia, mở rộng lưới điện đáp ứng nhu cầu và cung cấp điện ổn định. Cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho nông thôn. Tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, khoa học, văn hoá, thông tin) d. Phát triển nhanh du lịch Các dịch vụ hàng không, hàng hải, bưu chính viễn thông, thương mại, vận tải và các dịch vụ phục vụ cuộc sống nhân dân. Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch, thương mại dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực. e. Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế, tiềm năng của từng vùng, liên kết hỗ trợ nhau, làm cho tất cả các vùng đều phát triển. - Đầu tư ở mức cần thiết cho các vùng kinh tế trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta cần làm giảm bớt sự chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng, coi đây là một trọng tâm chỉ đạo của các ngành các cấp. Hình thành mạng lưới đô thị hợp lý, tránh không tạo thành các siêu đô thị. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị. g. Nội dung cuối cùng là mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại - Đó là việc đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại. Tạo thêm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Giảm tỷ trọng sản phẩm thô và sơ chế, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sau và tình trạng hàng xuất khẩu. Nâng cao phần giá trị gia tăng trong quá trị gia tăng trong quá trình hàng nhập khẩu. Giảm dần nhập siêu, có chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước . - Điều chỉnh cơ cấu thị trường để vừa hội nhập khu vực, vừa hội nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta với đối tác. - Tính toán kỹ khả năng vay, sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả được nợ. Cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại tệ, thử nghiệm để tiến tới thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài. c. Phần kết thúc 1. Khái quát nội dung đề tài Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam là quá trình nhằm mục tiêu biến nước ta thành một nước công nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với sự phát triển sản xuất, nguồn lực con người được phát huy, mức sống vật chất tinh thần được nâng cao, quốc phòng an ninh ổn định vững chắc dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Như vậy, đẩy mạnh công cuộc nghiệp hoá, hiện đại hoá là một tất yếu khách quan đối với nền kinh tế Việt nam, là một quá trình lâu dài để tạo một sự chuyển đổi cơ bản toàn diện bộ mặt đất nước ta về kinh tế - chính trị, quốc phòng và an ninh. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam mới chỉ là bước đầu, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng và nhà nước ta nên cũng đạt được một số thành tựu đáng khích lệ mà như Đảng ta đã kết luận trong đại hội Đảng VIII, nước ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do những năm trước để lại - nền kinh tế bắt đầu có tích luỹ nội bộ, tổng sản phẩm quốc nội đạt nhịp độ tăng bình quân là 8% đời sống của đông đảo nhân dân được cải thiện sản xuất các ngành công nghiệp dịch vụ trong các thành phần kinh tế nhìn ching đã thích nghi với cơ chế thị trường, sản lượng công nghiệp tăng bình quân hàng năm cao hơn mức kế hoạch. Quan hệ kinh tế với nước ngoài được mở rộng, cán cân thanh toán đựơc cải thiện, nguồn thu ngoại tệ đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu vật tư và hàng hoá cần thiết cho đời sống và sản xuất. Việc Đảng và nhà nước chọn con đường tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ( CNH-HĐH ) là rất đúng đắn. Bằng sự thông minh sáng tạo, cần cù của nhân dân ta, chúng ta hoàn toàn tin tưởng trong một tương lai không xa Việt nam sẽ " cất cánh " trở thành một con rồng Châu á và chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu CNH - HĐH đất nước, đưa " Việt Nam sánh vai cùng với các cường quốc năm châu " như Hồ Chủ Tịch đã dặn trước lúc đi xa. 2. Một vài ý kiến cá nhân Công nghiệp hoá, hiện đại hoá lời giải của bài toán phát triển, trực tiếp đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng của mười năm đổi mới qúa trình mở cửa, hội nhập với thế giới cũng đã mang lại cho chúng ta những kết quả rất đáng tự hào. Song mặc dù vậy, chúng ta còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Vậy để giải quyết những vấn đề khó khăn đó làm cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công thì chúng ta phải làm gì để đạt được điều đó ? a. Các giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý và điều tiết nền kinh tế trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá với điều kiện kinh tế hiện nay. Nhà nước là cơ quan cao nhất sử dụng chính sách kinh tế vĩ mô, quản lý toàn bộ nền kinh tế thông qua các bộ luật, các chính sách đòn bẩy kinh tế, hàng rào thuế quan ... Từ đó điều chỉnh nền kinh tế vận hành đúng đắn và đạt được mục tiêu của mình b. Giải pháp về công nghệ bảo vệ môi trường sinh thái . Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đồng thời là quá trình, cơ cấu kinh tế theo hướng các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao . Để đạt được mục tiêu này phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp đổi mới công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, phải sử dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với việc bảo vệ môi trường sinh thái . c. Giải pháp nâng cao trình độ người lao động . Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố chiến lược cơ bản cụ thể là phải không ngừng đào tạo lại nâng cao trình độ người lao động, xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý năng động, am hiểu về kinh tế thị trường, đội ngũ viên chức Nhà nước có phẩm chất đạo đức và năng lực để điều hành nền kinh tế theo luật định. d. Giải pháp về tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Vốn là tiền đề cơ bản cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nước ta tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện thiếu vốn trầm trọng, vì vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để huy động đủ vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Có huy động được nguồn vốn từ bên ngoài và phát triển nhanh chóng nguồn vốn trong nước mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá Phát triển nhanh chóng nguồn vốn trong nước. Hiện nay nguồn vốn trong dân cư vẫn còn tồn đọng khá lớn nhưng chưa được sử dụng đúng mục đích do đó chưa phát huy được sức mạnh của cơ cấu kinh tế, vì vậy cần có các giải pháp để triển khai và phát huy tối đa nguồn vốn tối đa này. Trong việc tìm kiếm các giải pháp đầu tư phát triển nền kinh tế trong thời gian tới ta cần phải quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước. Coi nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng. Để phát triển nhanh chóng nguồn vốn trong nước cần tập trung giải quyết những vấn đề: + Giải quyết mối quan hệ giữa tiêu dùng và tích luỹ trong nội bộ nền kinh tế cho đầu tư phát triển sản xuất. Nâng cao tỷ lệ tích luỹ : tăng nguồn thu và giảm mức thâm hụt ngân sách; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham ô lãng phí. Đồng thời phải tăng năng xuất lao động; đa dạng hoá ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. + Xây dựng một hệ thống ngân sách có hiệu quả cao, điều chỉnh mức lãi suất hợp lý, đảm bảo được mức cung tiến, khống đẩy lùi được lạm phát, huy động được tất cả các nguồn vốn nhàn rỗi tạo nền tảng phát triển cho các loại thị trường tiền tệ. + Đẩy nhanh sự hình thành thị trường chứng khoán. Đây là một đòi hỏi tất yếu khách quan giúp ta trong việc mở rộng các hình thức thu hút vốn trực tiếp thông qua phát hành chứng khoán, cho phép chúng ta có thể huy động triệt để mọi nguồn vốn nhàn rỗi chưa được sử dụng đúng mục đích để phục vụ cho các hoạt động đầu tư . Huy động vốn từ bên ngoài: Ngoài việc tạo vốn trong nước, cần phải huy động vốn từ bên ngoài ta cần phải có những chính sách hợp lý nhằm tranh thủ các nguồn viện trợ, vốn vay và đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Để thực hiện được điều này, cần phải có các giải pháp sau: + Thực hiện chính sách mở cửa, đa phương hoá đa dạng hoá quan hệ quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết mở đường cho mọi nguồn vốn đầu tư bên ngoải rót về để đầu tư phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thông qua các mối quan hệ, hoạt động kinh tế thêm phong phú, góp phần khắc phục những khó khăn to lớn của nền kinh tế nước ta nhằm tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi. + Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải kho tàng, bến bãi ... Nhằm tạo điều kiện vật chất thuận lợi thu hút tối đa các nhà đầu tư các tổ chức kinh tế. Đẩy mạnh chính sách kinh tế nhiều thành phần, nâng cao trình độ chất lượng của kinh tế quốc doanh, mở rộng kinh tề tư nhân và gia đình. ổn định kinh tế, chính trị, có hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp và thống kê quốc tế. Điều đó tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các quan hệ kinh tế quốc tế, các hợp đòng với người nước ngoài, làm cho họ yên tâm đầu tư kinh doanh đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích đất nước. Như vậy sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình phân công lao động trong khu vực và trên thế giới. Thông qua nhiều hoạt động để tranh thủ sự giúp đỡ của tất cả các chính phủ và nhân dân các nước tạo tiền đề cuốn hút các vốn đầu tư vào hoạt động. Bên cạnh đó chúng ta cần phải xây dựng và kiện toàn hệ thống hành chính cơ chế quản lý các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Song song với việc khai thác tối đa các nguồn vốn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả tối ưu, chống tham nhũng lãng phí trong việc sử dụng và coi đó là " tiền chùa " Qua phân tích những giải pháp trên cho thấy, thông qua công nghiệp hoá, hiện đại hoá để phát triển đất nước thì không còn cách nào khác là phải sử dụng tối đa các nội lực sẵn có trong nước và ngoại lực. Quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đầy gian nan vì vậy để đạt được tới đích chúng ta phải khắc phục khó khăn, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước sẽ giúp chúng ta có lực mới để có thể tăng nhanh tốc độ phát triển. Không những thế, do có hiện đại hoá, chúng ta có điều kiện để đi tắt đón đầu, tăng tốc, chạy tắt, chính là những yếu tố tổng hợp để giải bài toán đất nước. Tài liệu tham khảo 1. Phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội VIII của Đảng - Bài : Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (PGS, PTS khoa học kinh tế - Vũ Hiền - NXBCTQG - Hà Nội) 2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa (PGS, PTS Chu Văn Lập) 3. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, VI, VII, VIII. 4. Kinh tế chính trị học (Trường ĐH Kinh tế quốc dân NXBGD). 5. Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cách mạng công nghệ (NXBCTQG - Hà nội). 6. Tạp chí : Kinh tế 96 - 97 Việt nam và Thế giới (Thời báo kinh tế Việt nam ). 7. Tạp chí cộng sản 7 năm 1996 và 01/01/1997. 8. Tạp chí triết học số 1 tháng 02/1996 và số 5 tháng 10/1996. Mục lục A. Phần mở đầu 1 B. Phần nội dung 2 I. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2 1. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 2 2. Tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 3 3. Định nghĩa công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mối quan hệ 3 II. Quá trình phát triển của công nghiệp hoá ở nước ta 5 1. Trước thời kỳ đổi mới 5 2. Trong và sau thời kỳ đổi mới 5 III. Những thuận lợi, khó khăn khi nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá 6 1. Những khó khăn 6 2. Những thuận lợi 7 IV. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá 8 1. Quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 8 2. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm 10 của thập kỷ 90 C. Phần kết thúc 12 - Khái quát nội dung đề tài 12 - Một vài ý kiến cá nhân 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Nhận thức đầy đủ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá.pdf
Luận văn liên quan