Luận văn Nuôi trùn quế và khảo sát ảnh hưởng của đạm trùn quế trong ương nuôi cá lăng nha (Mystus wyckioides) từ giai đoạn cá hương lên cá giống

Đây là luận văn khoa học: "Nuôi trùn quế và khảo sát ảnh hưởng của đạm trùn quế trong ương nuôi cá lăng nha (Mystus wyckioides) từ giai đoạn cá hương lên cá giống." Phục cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Nghề nuôi thủy sản từ lâu đã được mọi người quan tâm, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà dân số gia tăng ngày càng nhanh, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủy sản ngày càng mạnh. Nếu chỉ dựa vào sản lượng thủy sản đánh bắt tự nhiên và những loài cá quen thuộc (rô phi, mè, chép ) thì chưa đủ. Hơn nữa, hiện nay do đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao nên nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản về số lượng cũng như chất lượng đều được nâng cao. Do đó, nghề nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là những loài cá mới có giá trị kinh tế cao) ngày càng được nhiều người quan tâm. Trong chu kì sống của cá có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cá. Trong đó yếu tố thức ăn là một trong những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trọng, sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá Việc tìm kiếm, tận dụng nguồn thức ăn dễ tìm, có hiệu quả kinh tế, đảm bảo đủ chất lượng, mang lợi nhuận cao là một trong những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu. Mặt khác, hiện nay giá cả các sản phẩm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản thường bấp bênh, chi phí thức ăn cho chăn nuôi biến động và có xu hướng tăng lên nhiều, đặc biệt đối với những hộ chăn nuôi ít vốn sản xuất thì càng gặp khó khăn hơn. Vì vậy việc tìm kiếm một loại thức ăn bổ sung protein dưới dạng động vật, có dinh dưỡng cao, dễ sản xuất tại chỗ, có thể tận dụng được phụ phẩm, chất thải động vật trong ngành nông nghiệp đang là vấn đề cấp thiết. Trước tình hình đó, được sự phân công của Khoa Thủy Sản, trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM, chúng tôi thực hiện đề tài: “ NUÔI TRÙN QUẾ VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM TRÙN QUẾ TRONG ƯƠNG NUÔI CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG” 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Trùn Quế 2 2.1.1 Phân loại 2 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2 2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng 3 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 3 2.1.5 Đặc điểm sinh sản 3 2.2 Thành Phần Dinh Dưỡng của Trùn Quế 4 2.3 Thành Phần Dinh Dưỡng của Cám Gạo 5 2.4 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng Nha 6 2.4.1 Phân loại 6 2.4.2 Phân bố 6 2.4.3 Đặc điểm hình thái 7 2.4.4 Đặc điểm dinh dưỡng 7 2.4.5 Đặc điểm sinh trưởng 8 2.4.6 Đặc điểm sinh sản 8 2.4.7 Phân biệt đực cái 8 2.5 Cơ Sở Lý Thuyết Thức Ăn Nuôi Tôm Cá 9 2.5.1 Nhu cầu năng lượng 9 2.5.2 Nhu cầu protein và acid amin 10 2.5.3 Nhu cầu lipid và acid béo 11 2.5.4 Nhu cầu carbohydrat 11 2.5.5 Nhu cầu muối khoáng 11 2.5.6 Nhu cầu vitamine 12 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 14 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 14 3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 15 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 16 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 3.4.2 Chăm sóc và quản lí 19 3.4.3 Kiểm tra tốc độ tăng trưởng của trùn quế và cá lăng nha 19 3.4.4 Phương pháp kiểm tra tỷ lệ sống của cá 20 3.5 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 21 IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 Phần I TRÙN QUẾ 4.1 Các Yếu Tố Anh Hưởng Sinh Trưởng của Trùn Quế 22 4.1.1 Nhiệt độ 22 4.1.2 Độ ẩm và độ chiếu sáng 22 4.1.3 Không khí 23 4.1.4 Độ pH 23 4.1.5 Chất nền 23 4.2 Sự Tăng Trưởng của Trùn Quế 24 Phần II CÁ LĂNG NHA 31 4.3 Điều Kiện Môi Trường Ao Thí Nghiệm 31 4.3.1 Nhiệt độ 31 4.3.2 Độ trong 32 4.3.3 pH 32 4.3.4 Oxy hòa tan 32 4.4 Thành Phần Dưỡng Chất của Các Loại Thức Ăn trong Thí Nghiệm 32 4.5 Sự Tăng Trưởng của Cá Lăng Nha (Mystus wyckioides) 33 4.5.1 Sự tăng trưởng về chiều dài của cá thí nghiệm 33 4.5.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng của cá thí nghiệm 36 4.5.3 Mối tương quan giữ chiều dài và trọng lượng của cá lăng nha 38 4.5.4 Tỷ lệ sống của cá lăng nha ở các nghiệm thức 46 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết Luận 48 5.2 Đề Nghị 49

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3169 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nuôi trùn quế và khảo sát ảnh hưởng của đạm trùn quế trong ương nuôi cá lăng nha (Mystus wyckioides) từ giai đoạn cá hương lên cá giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
66 I 53,39 42,31 24,33 18,40 II 30,22 38,85 24,35 37,45 III 37,28 54,31 29,81 21,24 IV 42,90 50,19 28,58 21,86 Theo keát quaû phaân tích ñöôïc veà toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cuûa caù laêng töø giai ñoaïn 10 ñeán 66 ngaøy tuoåi, nhìn chung laø phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån cuûa caù. Nghóa laø caù caøng nhoû thì chieàu daøi taêng caøng nhanh. Trong boán laàn kieåm tra, thì ôû laàn kieåm tra ñaàu tieân, caù ôû NT I coù toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cao hôn ba NT coøn laïi. Ñieàu naøy theå hieän roõ caù chöa quen vôùi vieäc chuyeån ñoåi thöùc aên töø caù xay sang thöùc aên cheá bieán. Rieâng ba NT thöùc aên cheá bieán thì toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái theo thöù töï thöùc aên cheá bieán naøo coù nguoàn goác ñoäng vaät cao seõ taêng cao. Sang laàn kieåm tra thöù hai vaø thöù ba (caù 38; 52 ngaøy tuoåi), caù ñaõ quen vôùi nguoàn thöùc aên môùi. Caù ôû NT III vaø NT IV cho toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cao hôn haún. Tuy nhieân, ôû NT II tuy coù cuøng thaønh phaàn thöùc aên nhö NT III vaø NT IV nhöng coù haøm löôïng truøn xay thaáp neân caù coù toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái thaáp hôn caù ôû NT I. Ñoà thò 4.5 Toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc ÔÛ laàn kieåm tra thöù tö, caù nuoâi vaãn taêng veà chieàu daøi nhöng coù phaàn giaûm laïi vaø ñöôïc theå hieän qua soá lieäu tyû leä taêng. Tuy nhieân, ôû laàn kieåm tra naøy coù söï ngöôïc laïi, caù ôû NT II cho toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cao nhaát (37,45%), theo sau laø NT IV (21,86%); NT III (21,24%) vaø cuoái cuøng laø NT I (18,40%). Ñieàu naøy coù theå do haøm löôïng thöùc aên haøng ngaøy caù laáy vaøo taêng maïnh daãn ñeán gia taêng haøm löôïng protein haáp thuï haøng ngaøy taêng cao, vì vaäy caù ôû NT II coù toác ñoä taêng chieàu daøi töông ñoái cao nhaát. Qua quan saùt chuùng toâi nhaän thaáy giai ñoaïn naøy caù NT II aên maïnh hôn caùc NT khaùc, coù leõ do ñaõ thích öùng vôùi thöùc aên. Söï taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa caù thí nghieäm Trong quaù trình thí nghieäm khaûo saùt söï taêng tröôûng thì söï taêng troïng cuûa caù ñöôïc theo doõi song song vôùi söï taêng tröôûng veà chieàu daøi. Chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû söï taêng troïng löôïng cuûa caù ôû Baûng 4.7 Töø keát quaû thu ñöôïc veà troïng löôïng caù trong suoát quaù trình nuoâi thí nghieäm qua caùc laàn kieåm tra vaø xöû lí thoáng keâ chuùng toâi nhaän thaáy: Troïng löôïng trung bình cuûa caù laêng nha taêng daàn theo thôøi gian nuoâi. ÔÛ NT IV cho keát quaû taêng troïng cao nhaát keá ñeán laø NT III; NT I vaø cuoái cuøng laø NT II. Qua boán laàn kieåm tra, söï sai khaùc giöõa caùc NT ñeàu coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P<0,05). Tuy nhieân, ôû laàn ño ñaàu tieân (caù 24 ngaøy tuoåi) troïng löôïng caù ôû NT I coù söï khaùc bieät raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ vôùi caùc NT khaùc. Ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vì caù xay ñöôïc söû duïng cho caù aên töø giai ñoaïn 7 ngaøy tuoåi, do ñoù thöùc aên ôû NT I trôû neân quen thuoäc vaø caù aên maïnh hôn caùc NT khaùc, ñieàu naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän qua thöïc teá cho aên. ÔÛ nhöõng laàn ño sau, caù ôû caùc NT IV, NT III cho söï taêng troïng cao nhaát, do caù ñaõ trôû neân quen vôùi thöùc aên cheá bieán. Toùm laïi, töông töï nhö taêng chieàu daøi trung bình thì ôû NT IV luoân cho keát quaû taêng troïng trung bình toát nhaát, keá ñeán laø NT III, NT I vaø cuoái cuøng laø NT II. Ñoà thò 4.6 Toác ñoä taêng troïng löôïng cuûa caù laêng nha ôû caùc nghieäm thöùc Toác ñoä taêng troïng löôïng töông ñoái cuûa caù laêng nha Baûng 4.9 Toác ñoää taêng troïng löôïng töông ñoái cuûa caù laêng nha NT Thôøi gian (ngaøy) 24 38 52 66 I 188,71 218,44 79,12 57,20 II 104,84 174,02 79,89 140,26 III 127,42 268,09 92,68 77,20 IV 158,06 254,38 87,30 72,98 Söï dieãn bieán gia taêng veà toác ñoä taêng troïng töông ñoái cuõng chòu aûnh höôûng bôûi thöùc aên cung caáp töông töï nhö ñoái vôùi chieàu daøi. Do caù chöa thích öùng vôùi thöùc aên cheá bieán neân ôû caùc NT II, NT III, NT IV caù baét moài ít hôn caù ôû NT I, do ñoù söï taêng troïng töông ñoái cuûa caù ôû NT I trong laàn ño ñaàu tieân laø cao nhaát (188,71%) so vôùi caùc NT IV(158,06%), NT III (127,42%) vaø NT II (108,84%). Ñoà thò 4.7 Toác ñoä taêng troïng löôïng töông ñoái cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc ÔÛ NT II, töông töï nhö söï taêng chieàu daøi töông ñoái. ÔÛ laàn ño thöù boán, do caù ñaõ thích nghi vôùi thöùc aên neân caù aên maïnh hôn caùc NT khaùc daãn ñeán haøm löôïng ñaïm haáp thuï haøng ngaøy taêng cao, vì vaäy caù ôû NT II coù toác ñoä taêng troïng löôïng töông ñoái cao nhaát (140,26%). Maët khaùc, qua Ñoà thò 4.9 vaø 4.10 chuùng toâi nhaän thaáy toác ñoä taêng troïng löôïng töông ñoái cuûa caù ôû caùc laàn ño taêng daàn theo thôøi gian, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån cuûa caù. Nghóa laø caù caøng nhoû thì chieàu daøi taêng caøng nhanh vì nhö theá caù seõ deã daøng toàn taïi, traùnh vaät döõ ñe doïa. Vì phaûi taäp trung taêng chieàu daøi neân toác ñoä taêng troïng cuûa caù chaäm, khi caù ñaït ñeán moät chieàu daøi nhaát ñònh thì caù taäp trung taêng troïng löôïng. 4.5.3 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng cuûa caù laêng nha Trong cuøng moät loaøi caù, chieàu daøi vaø troïng löôïng luoân coù moái töông quan vôùi nhau. Söï töông quan naøy tuøy thuoäc vaøo ñoä tuoåi vaø ñöôïc theå hieän baèng caùc ñoà thò sau Ñoà thò 4.8 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù laêng nha (NT I) Ñoà thò 4.9 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù laêng nha (NT II) Ñoà thò 4.10 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù laêng nha (NT III) Ñoà thò 4.11 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù laêng nha (NT IV) Qua ñoà thò 4.11, 4.12, 4.13 vaø 4.14, chuùng toâi nhaän thaáy söï taêng tröôûng veà chieàu daøi vaãn nhanh hôn so vôùi söï gia taêng veà troïng löôïng trong giai ñoaïn caù töø 10 ñeán 66 ngaøy tuoåi. Keát quaû cho thaáy, moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng ôû NT I, NT II, NT III vaø NT IV raát chaët cheõ vôùi nhau (ta coù R2 laàn löôït laø: 0,9969; 0,999; 0,9988; 0,9977 theo thöù töï caùc NT). Hình 4.1 Caù laêng nha ôû NT I (38 ngaøy tuoåi). Hình 4.2 Caù laêng nha ôû NT II (38 ngaøy tuoåi). Hình 4.3 Caù laêng nha ôû NT III (38 ngaøy tuoåi). Hình 4.4 Caù laêng nha ôû NT IV (38 ngaøy tuoåi). Hình 4.5 Caù laêng nha ôû NT I (52 ngaøy tuoåi). Hình 4.6 Caù laêng nha ôû NT II (52 ngaøy tuoåi). Hình 4.7 Caù laêng nha ôû NT III (52 ngaøy tuoåi). Hình 4.8 Caù laêng nha ôû NT I (66 ngaøy tuoåi). Hình 4.9 Caù laêng nha ôû NT II (66 ngaøy tuoåi). Hình 4.10 Caù laêng nha ôû NT III (66 ngaøy tuoåi). Hình 4.11 Caù laêng nha ôû NT IV (66 ngaøy tuoåi). 4.5.4 Tyû Leä Soáng cuûa Caù Laêng Nha ôû Caùc Nghieäm Thöùc Tyû leä soáng vaø taêng tröôûng laø hai chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa quaù trình öông nuoâi caù. Tyû leä soáng cuûa caù cao cuõng nhö söï taêng tröôûng toát seõ mang laïi hieäu quaû lôùn. Tyû leä soáng cuûa caù phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö: chaát löôïng thöùc aên, loaïi thöùc aên, yeáu toá moâi tröôøng, cheá ñoä quaûn lyù, chaêm soùc, … Trong thí nghieäm cuûa chuùng toâi muïc ñích laø khaûo saùt aûnh höôûng cuûa thöùc aên cheá bieán leân söï taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù laêng nha neân chuùng toâi tieán haønh theo doõi tyû leä soáng ôû cuoái giai ñoaïn thí nghieäm. Baûng 4.10 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm (%) Loâ NT thí nghieäm NT I NT II NT III NT IV 1 2 46,5 56,5 64,0 51,0 85,0 62,0 64,0 67,5 Trung bình 51,5 57,5 73,5 65,75 Qua keát quaû thu ñöôïc cho thaáy ôû NT III coù tyû leä soáng cao nhaát so vôùi NT I, NT II, vaø NT IV. Nhöng xeùt veà maët thoáng keâ thì NT III khoâng coù söï khaùc nhau coù yù nghóa so vôùi NT I vaø NT II (P>0,05). Ñoà thò 4.12 Tyû leä soáng cuûa caù laêng nha ôû caùc nghieäm thöùc Do caù laêng nha laø loaøi aên ñoäng vaät neân thöùc aên coù pha tyû leä truøn queá cao raát thích hôïp, vì theá caù ñaït tyû leä soáng cao. Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm cuõng giaûm daàn theo tyû leä truøn queá pha troän. Nhìn chung, tyû leä soáng cuûa caù laêng öông töø giai ñoaïn höông leân gioáng vôùi kích côõ ban ñaàu 18,6 cm vaø naëng 0,062g, sau 56 ngaøy nuoâi tyû leä soáng ñaït cao nhaát laø 73,5%, thaáp nhaát laø 51,5%. Keát quaû naøy töông ñoái chaáp nhaän ñöôïc, theo chuùng toâi chuû yeáu do caùc nguyeân nhaân sau: Trong soá caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc ghi nhaän ñöôïc trong quaù trình thí nghieäm thì nhieät ñoä nöôùc hôi cao, vöôït khoûi phaïm vi thích hôïp cuûa caù neân moät phaàn aûnh höôûng ñeán söï toàn taïi cuûa caù. Trong quaù trình nuoâi xuaát hieän hieän töôïng caù phaân ñaøn daãn ñeán caù taêng tröôûng khoâng ñeàu vaø caù aên thòt laãn nhau laøm hao huït. Tuy nhieân, söï phaân ñaøn naøy dieãn ra ôû nhöõng nghieäm thöùc thöùc aên chöa phuø hôïp nhieàu hôn. Chuùng toâi tieán haønh thí nghieäm vôùi maät ñoä thaáp neân söï phaân ñaøn caøng roõ raøng hôn, maët khaùc thôøi gian ñaàu coù theå caù coøn nhoû neân söï phaân taùn caøng lôùn, daãn ñeán tình traïng caù khoâng gaëp ñöôïc thöùc aên, vì vaäy daãn ñeán vieäc hao huït. Ñieàu naøy cuõng ñöôïc chuùng toâi ghi nhaän vaøo nhöõng ngaøy ñaàu thí nghieäm caù xuaát hieän ôû maùng aên raát ít. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän a Veà ñieàu kieän moâi tröôøng soáng: - Veà truøn queá: Caùc yeáu toá nhieät ñoä, pH ñeàu naèm trong phaïm vi thích hôïp cho truøn (pH töø 7,0 - 7,5, nhieät ñoä töø 26-290C). - Veà caù laêng nha: Caùc yeáu toá pH, oxy hoøa tan cuõng thích hôïp cho caù (pH töø 6,5 – 8,0), oxy töø (3,0 – 5,5 mg/L) Nhieät ñoä coù hôi cao hôn trong phaïm vi thích hôïp cho caù (29 – 34 0 C) ñaõ coù aûnh höôûng ñeán tyû leä soáng vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù. b Veà taêng tröôûng vaø tyû leä soáng: - Truøn queá Thöùc aên phaân boø töôi ôû thí nghieäm 1 cho sinh khoái (1075g) cao hôn so vôùi phaân boø khoâ (700g). Truøn queá nuoâi ôû maät ñoä 1kg/m2 ôû thí nghieäm 2 cho hieäu quaû kinh teá cao hôn (NT 4 ñaït sinh khoái laø 625g vôùi maät ñoä 1kg/m2 so vôùi NT 5 vaø NT 3 töông öùng laø 665g, 2kg/m2 vaø 380g, 1kg/m2). - Caù laêng nha: Thöùc aên vôùi tyû leä 60% truøn queá + 40% caùm gaïo cho taêng tröôûng toát nhaát, ñaït chieàu daøi trung bình (CDTB) laø 66,55mm vaø troïng löôïng trung bình (TLTB) laø 1,837g. Keá ñeán laø NT III, NT II vaø sau cuøng laø NT I. Thöùc aên ôû NT III cho tyû leä soáng cao nhaát (73,5%), keá ñeán laø NT IV (65,75%), NT II (57,5%) vaø thaáp nhaát laø NT I (51,5%). Ñeà Nghò Truøn queá: Nghieân cöùu saâu hôn caùc yeáu toá aûnh höôûng cuõng nhö caùc yeáu toá goùp phaàn gia taêng sinh khoái truøn queá. Nghieân cöùu öùng duïng saûn phaåm truøn queá trong caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng nhö thöïc phaåm, y hoïc, noâng nghieäp, … goùp phaàn giaûi quyeát ñaàu ra cho saûn phaåm. Caù laêng nha Tieán haønh boá trí thí nghieäm nuoâi thöông phaåm ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa caù laêng nha nuoâi baèng ñaïm truøn queá. Boá trí thí nghieäm laëp laïi ñeå khaúng ñònh phaàn traêm truøn queá pha troän trong thöùc aên cho caù laêng nha töø giai ñoaïn caù höông leân caù gioáng. Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa ñaïm truøn queá ñoái vôùi caùc ñoái töôïng thuûy saûn khaùc, nhaát laø ñoái vôùi caùc ñoái töôïng coù giaù trò kinh teá cao. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO NGUYEÃN VAÊN BAÛY, 2004. Höôùng daãn kyõ thuaät nuoâi truøn ñaát. NXB Noâng Nghieäp Tp. HCM. PHAÏM THÒ KIEÀU DIEÃM, 2003. Aûnh höôûng cuûa thöùc aên leân söï taêng tröôûng cuûa caù thaùc laùc. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. MAI THÒ KIM DUNG, 1998. Ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa caù laêng. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. LEÂ TRUNG HAÄU, 2005. Khaûo saùt moät soá ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa caù laêng vaøng lai. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. ÑAØO PHAÏM MINH HOØA, 2004. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa thöùc aên leân söï taêng tröôûng cuûa caù laêng vaøng. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. LEÂ THANH HUØNG, 2000. Dinh döôõng vaø thöùc aên toâm caù. Baøi giaûng Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. NGOÂ TROÏNG LÖ vaø THAÙI BAÙ HOÀ, 2001. Kyõ thuaät nuoâi thuûy ñaëc saûn nöôùc ngoït. NXB Noâng Nghieäp, Haø Noäi. NGOÂ TROÏNG LÖ vaø LEÂ VAÊN KHUYEÁN, 2002. Kyõ thuaät nuoâi caù treâ, löôn, giun ñaát. NXB Noâng Nghieäp, Haø Noäi. NGUYEÃN VAÊN THOA vaø BAÏCH THÒ QUYØNH MAI,1996. Thöùc aên nuoâi toâm caù. NXB Noâng Nghieäp, Tp. HCM. LA THANH TUØNG, 2001. Nghieân cöùu moät soá ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa caù laêng vaøng vaø laêng nha. LVTN Khoa Thuûy Saûn,Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. TRAÀN VAÊN VYÕ, 1982. Thöùc aên töï nhieân cuûa caù. NXB Noâng Nghieäp. PHUÏ LUÏC 1 BAÛNG ANOVA SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC NT CUÛA THÍ NGHIEÄM VEÀ THÖÙC AÊN NUOÂI TRUØN QUEÁ Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TN.trongluong Level codes: TN.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 250000.00 1 250000.00 100.000 .0099 Within groups 5000.00 2 2500.00 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 255000.00 3 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) Multiple range analysis for TN.trongluong by TN.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 2 700.0000 X 2 2 1200.0000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -500.000 215.133 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TNL2.trongluong Level codes: TNL2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 164025.00 1 164025.00 73.719 .0133 Within groups 4450.00 2 2225.00 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 168475.00 3 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) Multiple range analysis for TNL2.trongluong by TNL2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 2 775.0000 X 2 2 1180.0000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -405.000 202.956 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TNL3.trongluong Level codes: TNL3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 140625.00 1 140625.00 106.132 .0093 Within groups 2650.00 2 1325.00 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 143275.00 3 . Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) Multiple range analysis for TNL3.trongluong by TNL3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 2 700.0000 X 2 2 1075.0000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -375.000 156.619 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. PHUÏ LUÏC 2 BAÛNG ANOVA SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC NT CUÛA THÍ NGHIEÄM VEÀ MAÄT ÑOÄ TRUØN QUEÁ Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TN1L1.trongluong Level codes: TN1L1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 71905.333 2 35952.667 33.517 .0089 Within groups 3218.000 3 1072.667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 75123.333 5 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) Multiple range analysis for TN1L1.trongluong by TN1L1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 2 198.00000 X 4 2 310.00000 X 5 2 465.00000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 3 - 4 -112.000 104.230 * 3 - 5 -267.000 104.230 * 4 - 5 -155.000 104.230 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TN1L2.trongluong Level codes: TN1L2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 76825.000 2 38412.500 8.689 .0565 Within groups 13262.500 3 4420.833 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 90087.500 5 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) Multiple range analysis for TN1L2.trongluong by TN1L2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 2 295.00000 X 4 2 402.50000 XX 5 2 570.00000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 3 - 4 -107.500 211.599 3 - 5 -275.000 211.599 * 4 - 5 -167.500 211.599 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà sinh khoái giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TN1L3.trongluong Level codes: TN1L3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 95233.333 2 47616.667 1.783 .3088 Within groups 80100.000 3 26700.000 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 175333.33 5 PHUÏ LUÏC 3 BAÛNG ANOVA SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC NT CUÛA THÍ NGHIEÄM VEÀ ÖÔNG NUOÂI CAÙ LAÊNG NHA Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN1.chieudai Level codes: DUYTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 599.4792 3 199.82639 21.028 .0000 Within groups 2242.6833 236 9.50290 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 2842.1625 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) Multiple range analysis for DUYTN1.chieudai by DUYTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 24.216667 X 3 60 25.516667 X 4 60 26.583333 X 1 60 28.533333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 4.31667 1.10903 * 1 - 3 3.01667 1.10903 * 1 - 4 1.95000 1.10903 * 2 - 3 -1.30000 1.10903 * 2 - 4 -2.36667 1.10903 * 3 - 4 -1.06667 1.10903 --------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN1.trongluong Level codes: DUYTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0925413 3 .0308471 13.253 .0000 Within groups .5493050 236 .0023276 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .6418463 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 1) Multiple range analysis for DUYTN1.trongluong by DUYTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 .1266667 X 3 60 .1405000 X 4 60 .1596667 X 1 60 .1786667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 0.05200 0.01736 * 1 - 3 0.03817 0.01736 * 1 - 4 0.01900 0.01736 * 2 - 3 -0.01383 0.01736 2 - 4 -0.03300 0.01736 * 3 - 4 -0.01917 0.01736 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN2.chieudai Level codes: DUYTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 1844.2049 3 614.73498 23.891 .0000 Within groups 6072.5284 236 25.73105 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 7916.7333 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) Multiple range analysis for DUYTN2.chieudai by DUYTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 33.633333 X 3 61 39.491803 X 4 59 39.813559 X 1 60 40.600000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 6.96667 1.82493 * 1 - 3 1.10820 1.81743 1 - 4 0.78644 1.83264 2 - 3 -5.85847 1.81743 * 2 - 4 -6.18023 1.83264 * 3 - 4 -0.32176 1.82518 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN2.trongluong Level codes: DUYTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 1.9861888 3 .6620629 17.738 .0000 Within groups 8.8084908 236 .0373241 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 10.794680 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 2) Multiple range analysis for DUYTN2.trongluong by DUYTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 .3480000 X 3 61 .5167213 X 4 59 .5696610 X 1 60 .5703333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 0.22233 0.06950 * 1 - 3 0.05361 0.06922 1 - 4 0.00067 0.06980 2 - 3 -0.16872 0.06922 * 2 - 4 -0.22166 0.06980 * 3 - 4 -0.05294 0.06951 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN3.chieudai Level codes: DUYTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 3538.6234 3 1179.5411 54.085 .0000 Within groups 5146.9391 236 21.8091 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 8685.5625 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) Multiple range analysis for DUYTN3.chieudai by DUYTN3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 59 41.983051 X 1 60 50.483333 X 3 61 50.803279 X 4 60 51.333333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 8.50028 1.68720 * 1 - 3 -0.31995 1.67320 1 - 4 -0.85000 1.68010 2 - 3 -8.82023 1.68033 * 2 - 4 -9.35028 1.68720 * 3 - 4 -0.53005 1.67320 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN3.trongluong Level codes: DUYTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 7.003496 3 2.3344986 31.264 .0000 Within groups 17.622254 236 .0746706 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 24.625750 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 3) Multiple range analysis for DUYTN3.trongluong by DUYTN3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 59 .6318644 X 3 61 .9885246 X 1 60 1.0206667 X 4 60 1.0628333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 0.38880 0.09872 * 1 - 3 0.03214 0.09790 1 - 4 -0.04217 0.09831 2 - 3 -0.35666 0.09832 * 2 - 4 -0.43097 0.09872 * 3 - 4 -0.07431 0.09790 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 4) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN4.chieudai Level codes: DUYTN4.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 1362.246 3 454.08194 8.345 .0000 Within groups 12841.550 236 54.41335 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 14203.796 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT (so saùnh laàn 4) Multiple range analysis for DUYTN4.chieudai by DUYTN4.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 56.483333 X 1 60 59.766667 X 3 60 61.983333 XX 4 60 62.550000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 3.28333 2.65381 * 1 - 3 -2.21667 2.65381 1 - 4 -2.78333 2.65381 * 2 - 3 -5.50000 2.65381 * 2 - 4 -6.06667 2.65381 * 3 - 4 -0.56667 2.65381 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 4) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: DUYTN4.trongluong Level codes: DUYTN4.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 4.189085 3 1.3963617 4.190 .0065 Within groups 78.646913 236 .3332496 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 82.835998 239 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT (so saùnh laàn 4) Multiple range analysis for DUYTN4.trongluong by DUYTN4.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 60 1.5035000 X 1 60 1.6045000 XX 3 60 1.7715000 XX 4 60 1.8368333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 0.10100 0.20768 1 - 3 -0.16700 0.20768 1 - 4 -0.23233 0.20768 * 2 - 3 -0.26800 0.20768 * 2 - 4 -0.33333 0.20768 * 3 - 4 -0.06533 0.20768 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Baûng phaân tích phöông sai (ANOVA) veà tyû leä soáng giöõa caùc NT One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TLS.TLS Level codes: TLS.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 553.59375 3 184.53125 1.822 .2831 Within groups 405.12500 4 101.28125 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 958.71875 7 0 missing value(s) have been excluded. PHUÏ LUÏC 4 Baûng caùc chæ tieâu thuûy lí hoùa trong öông nuoâi caù laêng. DO (mg/l) pH Nhieät ñoä (oC) Thôøi gian saùng chieàu saùng chieàu saùng chieàu 04/05 4,0 5,5 7,5 8,0 31 33 11/05 3,5 5,5 7,0 7,5 29 32 18/05 4,0 5,5 7,0 7,5 30 32 25/05 3,5 5,0 6,5 7,0 30 31,5 01/06 3,0 5,0 7,0 7,5 30 32 08/06 3,5 5,5 6,5 7,0 29 31 15/06 3,5 5,0 7,5 8,0 29 33 22/06 3,0 5,5 6,5 7,2 30 32 29/06 3,5 5,5 7,0 7,5 31 33 Baûng caùc chæ tieâu hoùa lí trong nuoâi sinh khoái truøn queá pH Nhieät ñoä (oC) Thôøi gian saùng chieàu Thí nghieäm 1 27/04 7,5 27 29 04/05 7,5 28 30 11/05 7,0 27 28 18/05 7,0 27 30 25/05 7,5 28 29 01/06 7,0 28 30 08/06 7,5 28 29 Thí nghieäm 2 15/06 7,5 27 28 22/06 7,5 27 29 29/06 7,0 28 29 06/07 7,5 28 30 13/07 7,5 27 29 PHUÏ LUÏC 5 TROÏNG LÖÔÏNG TRUNG BÌNH VAØ CHIEÀU DAØI TRUNG BÌNH CAÙ LAÊNG NHA. Troïng löôïng vaø chieàu daøi caù laêng nha(10 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: g). STT Chieàu daøi Troïng löôïng 1 18 0,06 2 17 0,06 3 18 0,06 4 18 0,04 5 17 0,07 6 21 0,06 7 20 0,06 8 16 0,05 9 20 0,08 10 18 0,05 11 18 0,05 12 18 0,07 13 19 0,06 14 19 0,05 15 18 0,05 16 19 0,08 17 18 0,06 18 17 0,04 19 20 0,08 20 17 0,06 21 20 0,07 22 18 0,06 23 20 0,09 24 19 0,07 25 17 0,06 26 20 0,06 27 20 0,07 28 20 0,08 29 21 0,06 30 17 0,04 Nhoû nhaát 16 0,04 Lôùn nhaát 21 0,09 Trung bình 18.60 0,062 Troïng löôïng caù laêng nha (24 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: g). STT NT I NT II NT III NT IV Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 0,17 0,13 0,12 0,1 0,18 0,13 0,26 0,15 2 0,18 0,19 0,14 0,13 0,2 0,08 0,18 0,16 3 0,15 0,26 0,08 0,1 0,18 0,08 0,08 0,14 4 0,2 0,16 0,24 0,08 0,18 0,17 0,18 0,19 5 0,13 0,15 0,1 0,08 0,22 0,11 0,09 0,2 6 0,17 0,15 0,12 0,13 0,11 0,05 0,18 0,1 7 0,16 0,19 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,18 8 0,18 0,14 0,38 0,03 0,12 0,08 0,09 0,12 9 0,2 0,2 0,12 0,08 0,21 0,08 0,25 0,15 10 0,2 0,2 0,24 0,09 0,05 0,13 0,13 0,18 11 0,24 0,19 0,09 0,05 0,13 0,08 0,19 0,25 12 0,18 0,2 0,16 0,07 0,16 0,08 0,16 0,21 13 0,18 0,21 0,12 0,14 0,15 0,15 0,19 0,17 14 0,15 0,2 0,11 0,15 0,2 0,09 0,24 0,14 15 0,19 0,21 0,2 0,17 0,27 0,17 0,18 0,14 16 0,23 0,18 0,18 0,08 0,18 0,09 0,09 0,14 17 0,23 0,17 0,2 0,08 0,19 0,12 0,12 0,13 18 0,15 0,21 0,19 0,09 0,2 0,1 0,16 0,08 19 0,17 0,16 0,15 0,1 0,17 0,12 0,25 0,12 20 0,2 0,15 0,12 0,07 0,24 0,06 0,17 0,14 21 0,18 0,21 0,15 0,07 0,12 0,23 0,17 0,22 22 0,16 0,21 0,17 0,05 0,17 0,13 0,16 0,22 23 0,15 0,18 0,14 0,22 0,22 0,13 0,15 0,18 24 0,2 0,1 0,12 0,11 0,28 0,06 0,1 0,2 25 0,18 0,1 0,13 0,2 0,11 0,1 0,15 0,22 26 0,25 0,14 0,12 0,09 0,12 0,19 0,15 0,15 27 0,25 0,14 0,16 0,07 0,1 0,09 0,18 0,13 28 0,2 0,16 0,15 0,08 0,14 0,12 0,15 0,13 29 0,18 0,15 0,16 0,09 0,18 0,16 0,12 0,13 30 0,15 0,12 0,12 0,07 0,14 0,1 0,13 0,17 Pmin 0,13 0,1 0,08 0,03 0,05 0,05 0,08 0,08 Pmax 0,25 0,26 0,38 0,22 0,28 0,23 0,26 0,25 Trung bình 0,185 0,172 0,153 0,099 0,167 0,113 0,158 0,161 Troïng löôïng caù laêng nha (38 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: g). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 0,53 0,58 1,34 0,31 0,41 0,93 0,39 0,6 2 0,69 0,49 0,7 0,54 0,58 0,95 0,58 0,76 3 0,37 0,6 0,32 0,24 0,56 0,53 0,66 1,07 4 0,55 0,5 0,31 0,19 0,6 0,55 0,36 0,51 5 0,56 0,5 0,32 0,25 0,44 1,19 0,61 0,6 6 0,63 0,81 1,12 0,32 0,89 0,48 0,59 0,49 7 0,48 0,61 0,54 0,34 0,39 0,57 0,43 1,03 8 0,53 0,51 0,31 0,62 0,5 0,46 0,45 0,52 9 0,44 0,93 0,59 0,36 0,6 0,78 0,52 0,45 10 0,5 0,63 0,32 0,19 0,57 0,32 1,56 0,64 11 0,48 0,41 0,36 0,26 0,72 0,43 0,6 0,48 12 0,83 0,7 0,3 0,24 0,68 0,78 0,69 0,33 13 0,53 0,47 0,38 0,33 0,59 0,73 0,73 0,47 14 0,57 0,45 0,36 0,22 0,67 0,49 0,68 0,55 15 1,01 0,49 0,37 0,29 0,57 0,37 0,32 0,54 16 0,6 0,65 0,53 0,2 0,54 0,56 0,98 0,4 17 0,62 0,55 0,71 0,24 0,57 0,31 0,48 0,44 18 0,56 0,63 0,44 0,27 0,48 0,46 0,34 0,49 19 0,48 0,45 0,33 0,22 0,56 0,47 0,38 0,53 20 0,37 0,45 0,31 0,15 0,41 0,35 1,24 0,52 21 0,52 0,48 0,26 0,26 0,65 0,42 0,73 0,43 22 0,49 0,47 0,34 0,21 0,39 0,42 0,89 0,55 23 0,48 0,62 0,37 0,18 0,41 0,28 0,44 0,57 24 0,86 0,45 0,28 0,23 0,43 0,49 0,53 0,33 25 0,61 0,46 0,23 0,18 0,41 0,41 0,47 0,4 26 0,6 0,43 0,34 0,19 0,33 0,37 0,6 0,67 27 0,5 1,13 0,26 0,18 0,37 0,42 0,37 0,32 28 0,6 0,52 0,24 0,15 0,46 0,36 0,46 0,36 29 0,56 0,56 0,33 0,2 0,43 0,29 0,66 0,42 30 0,47 0,67 0,52 0,19 0,41 0,34 0,35 0,44 Pmin 0,37 0,41 0,23 0,15 0,33 0,28 0,32 0,32 Pmax 1,01 1,13 1,34 0,62 0,89 1,19 1,56 1,07 Trung binh 0,567 0,573 0,437 0,258 0,521 0,517 0,603 0,530 Troïng löôïng caù laêng nha (52 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: g). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 0,98 1,12 0,98 0,76 1,52 0,46 0,98 1,15 2 1,06 0,81 0,73 0,78 0,96 0,86 1,2 1,4 3 1,09 0,92 0,61 0,67 0,77 0,97 0,87 0,91 4 0,99 0,88 0,45 0,51 1,03 0,64 0,92 0,99 5 1,18 0,95 0,58 0,42 0,94 1,91 0,9 0,63 6 1,26 1,19 0,91 0,3 1,14 1,64 1,08 1,19 7 1,05 1,13 0,92 1,81 1,06 1,16 0,9 0,89 8 0,78 1,09 0,68 0,88 0,97 1,18 1,01 1,06 9 0,8 1,14 0,64 0,47 0,81 1,3 0,92 1,27 10 0,91 0,95 0,74 0,49 0,84 0,73 0,99 0,87 11 0,95 1 0,89 0,45 1,03 1,34 1,17 0,84 12 0,78 1,05 1,08 0,92 0,8 1,07 0,98 1,17 13 0,97 0,97 1,35 0,54 1,38 0,92 0,87 1,16 14 0,84 0,94 0,83 0,67 0,93 1,15 1,98 1,19 15 1,31 1,07 0,4 0,32 0,87 0,87 0,91 1,83 16 0,81 1,43 0,61 0,61 1,1 1,44 1,31 1 17 0,8 0,76 0,58 0,57 0,91 1,2 1,04 1,02 18 0,96 0,87 0,72 0,46 0,78 0,85 0,91 1,17 19 0,87 0,89 0,33 0,43 0,78 1 1,04 0,83 20 0,74 1,14 0,58 0,78 1,11 0,97 0,8 0,69 21 1,43 0,91 0,52 0,45 0,61 1 0,97 0,71 22 1 1,32 0,87 0,42 0,55 1,08 0,87 0,89 23 1,2 1,19 0,72 0,73 1,03 0,72 1,08 0,88 24 1,01 1,22 0,47 0,41 0,44 1,09 0,91 2,5 25 1,75 0,86 0,28 0,51 1,08 1,07 0,85 1,19 26 0,85 0,97 0,36 0,49 0,85 1,05 0,84 1,76 27 0,89 0,89 0,58 0,37 1,73 0,98 0,6 0,95 28 1,34 0,94 0,46 0,63 1,06 0,82 0,69 1,67 29 0,88 0,89 0,59 0,39 0,68 1,07 1,18 1,04 30 1,23 1,04 0,58 0,29 0,72 0,99 1,19 0,96 Pmin 0,74 0,76 0,28 0,29 0,44 0,46 0,6 0,63 Pmax 1,75 1,43 1,35 1,81 1,73 1,91 1,98 2,5 Trung bình 1,023 1,017 0,668 0,584 0,949 1,051 0,998 1,127 Troïng löôïng caù laêng nha (66 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: g). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 2,54 1,29 1,29 3,41 0,74 1,33 1,72 3,78 2 2,11 1,07 1,44 2,04 1,82 1,95 2,02 1,81 3 2,01 1,41 2,03 1,84 1,64 1,54 1,51 1,99 4 1,36 2,33 1,68 2,03 1,23 3,31 1,03 1,51 5 1,08 2,42 1,34 0,56 1,68 1,59 1,69 1,54 6 1,11 2,28 1,69 1,15 1,87 2,16 2,04 1,61 7 3,19 1,31 1,55 1,69 1,49 1,79 1,94 1,65 8 1,21 1,08 1,36 1,25 1,47 1,48 2,12 1,46 9 1,26 0,92 1,39 0,44 1,07 2,08 2,01 1,5 10 2,33 2,46 2,1 0,81 1,79 2,22 1,56 2,03 11 1,09 1,22 1,19 1,16 0,54 1,57 2,15 1,8 12 1,16 1,15 1,32 1,72 1,5 3,58 2,64 1,71 13 2,03 1,13 1,66 0,88 0,95 2,53 1,41 2,16 14 2,97 1 1,65 1,12 2,23 1,92 2,47 1,68 15 1,13 1,18 1,08 1,17 1,51 1,83 1,49 2,82 16 0,97 2,08 1,29 1,24 1,87 2,13 1,36 1,68 17 1,3 1,45 1,86 1,05 1,08 1,77 1,11 1,71 18 0,89 3,25 3,67 0,99 1,88 1,78 1,52 1,82 19 2,31 1,66 1,22 1,62 1,61 2,06 1,19 1,64 20 1,14 2,12 1,3 0,47 2,45 1,89 1,24 1,65 21 0,91 1,2 2,46 1,13 0,81 1,56 2,11 1,47 22 0,81 2,24 1,7 2,38 2,23 1,76 1,21 2,13 23 1,6 1,1 2,36 0,89 1,44 1,49 1,2 1,84 24 1,18 1,21 1,66 1,39 1,72 2,68 1,65 2,16 25 2,88 1,32 1,52 1,21 1,39 1,66 2,69 2,81 26 0,93 2,56 1,13 0,68 1,96 1,5 2,01 1,96 27 1,38 1,16 1,68 0,9 1,4 1,99 2,09 1,72 28 0,97 1,59 1,4 1,62 1,81 1,67 2,34 1,84 29 1,43 1,17 1,37 1,63 1,49 1,61 1,82 1,79 30 2,41 2,23 3,3 1,05 2,51 2,68 2,13 1,47 Pmin 0,81 0,92 1,08 0,44 0,54 1,33 1,03 1,46 Pmax 3,19 3,25 3,67 3,41 2,51 3,58 2,69 3,78 Trung bình 1,589 1,619 1,689 1,317 1,572 1,970 1,782 1,891 Chieàu daøi caù laêng nha (24 ngaøy tuoåi). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 27 29 25 22 32 21 35 27 2 29 28 26 25 27 23 28 23 3 32 33 24 22 22 22 27 25 4 28 28 30 19 28 25 26 28 5 24 27 23 21 22 27 28 27 6 27 26 25 25 28 20 26 26 7 27 30 25 24 23 29 23 23 8 31 27 37 16 19 25 27 27 9 30 29 26 23 31 26 32 25 10 31 31 28 23 23 27 19 26 11 26 28 20 17 30 31 25 22 12 29 33 27 22 26 27 29 27 13 28 29 26 27 28 26 25 26 14 26 31 26 28 30 24 25 24 15 34 27 28 27 28 25 29 29 16 30 32 27 22 20 24 26 24 17 27 28 27 21 23 26 27 23 18 28 29 29 20 25 20 31 28 19 29 26 24 24 32 26 27 26 20 27 28 25 19 29 26 26 21 21 26 29 27 19 26 29 24 33 22 27 33 26 18 25 28 25 27 23 29 27 25 29 26 26 28 27 24 29 31 25 24 22 27 32 26 25 32 25 26 30 26 28 23 26 26 33 27 21 22 24 25 23 28 27 30 24 27 19 29 25 27 27 28 28 29 26 21 25 24 28 26 29 27 25 25 24 22 18 27 33 30 29 23 25 19 24 26 29 28 Lmin 24 23 20 16 19 18 19 21 Lmax 34 33 37 30 32 31 35 33 Trung bình 28.666 28.4 26.033 22.4 25.833 25.2 26.9 26.266 Chieàu daøi caù laêng nha (38 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: mm). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 39 38 34 54 37 41 34 46 2 42 37 41 45 39 43 46 51 3 38 44 31 35 38 52 39 42 4 37 38 27 32 32 39 40 42 5 40 41 32 34 40 41 39 52 6 45 47 35 50 41 36 46 37 7 37 42 34 38 36 52 35 40 8 38 38 43 33 38 40 35 40 9 46 48 35 41 41 34 41 45 10 41 45 28 33 53 38 44 34 11 37 54 32 34 43 38 43 39 12 45 47 29 34 44 31 45 47 13 32 39 34 37 45 36 42 46 14 37 36 31 35 42 37 45 39 15 47 41 32 35 33 40 46 35 16 37 43 27 40 33 49 41 41 17 40 42 27 43 35 37 41 33 18 43 42 32 36 32 38 38 37 19 36 39 30 36 36 39 41 39 20 33 43 29 33 60 40 39 34 21 43 40 32 33 37 44 43 37 22 36 38 28 36 45 39 39 38 23 36 45 29 38 36 39 35 33 24 42 40 26 33 41 36 38 42 25 42 39 29 30 38 38 35 36 26 42 37 27 35 43 42 35 36 27 38 39 28 32 32 34 34 58 28 41 38 27 31 36 33 37 37 29 38 44 29 35 44 37 37 32 30 42 42 28 31 33 37 39 35 Lmin 32 36 26 30 32 31 34 32 Lmax 47 54 43 54 60 52 46 58 Trung bình 39.67 41.53 30.87 36.40 39.43 39.33 39.73 40.10 Chieàu daøi caù laêng nha (52 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: mm). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 49 51 51 45 53 45 52 65 2 51 49 46 43 50 49 55 56 3 54 49 47 39 48 51 50 49 4 52 44 44 38 51 44 48 51 5 50 48 50 36 50 63 52 42 6 54 56 43 32 54 62 54 55 7 54 50 41 46 52 53 49 48 8 47 55 45 44 51 57 51 52 9 42 54 50 36 48 55 50 54 10 55 52 46 37 49 48 51 49 11 49 51 48 38 52 56 54 48 12 41 53 55 49 48 54 50 54 13 49 48 52 42 49 47 50 54 14 44 52 47 40 51 56 52 54 15 46 50 40 33 49 57 50 50 16 55 51 42 44 52 59 55 50 17 46 53 43 35 51 55 52 51 18 52 45 46 40 46 50 51 53 19 46 47 40 36 47 53 50 48 20 49 56 43 42 53 51 46 42 21 54 54 42 38 43 52 51 47 22 49 51 48 41 44 55 50 50 23 51 55 33 45 53 47 52 50 24 52 55 42 36 42 46 50 68 25 54 50 46 37 52 54 46 55 26 53 47 35 39 48 52 48 61 27 48 49 42 33 62 50 42 49 28 58 47 37 44 55 50 46 58 29 49 49 44 36 45 52 54 52 30 57 48 45 32 45 51 53 51 Lmin 41 44 33 32 42 44 42 42 Lmax 58 56 55 49 62 63 55 68 Trung bình 50.33 50.63 44.43 39.20 49.77 52.47 50.47 52.20 Chieàu daøi caù laêng nha (66 ngaøy tuoåi) (ñôn vò: mm). STT NT I NT II NT III NT IV Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 1 69 61 78 76 61 80 42 58 2 59 57 56 62 64 63 56 64 3 56 63 58 66 58 65 62 59 4 59 64 66 63 54 60 66 76 5 54 67 60 44 66 59 64 62 6 55 62 58 56 74 58 54 67 7 59 61 59 60 58 62 58 66 8 61 58 58 53 65 63 53 49 9 60 54 66 39 63 59 71 68 10 61 67 56 48 58 55 79 69 11 54 64 66 49 55 66 59 62 12 55 61 54 63 56 62 64 81 13 57 57 56 49 58 66 61 69 14 59 54 60 55 77 67 64 68 15 59 61 59 54 61 60 58 64 16 53 57 52 55 52 73 59 65 17 59 67 55 52 53 63 56 67 18 51 64 62 48 60 61 82 63 19 64 63 80 62 55 63 62 63 20 60 59 56 42 57 64 64 65 21 54 61 54 54 64 59 57 62 22 49 66 67 58 58 65 65 59 23 63 62 64 49 55 63 63 63 24 58 63 69 58 61 67 49 59 25 56 58 62 56 64 76 76 74 26 57 58 58 46 59 64 59 46 27 64 63 53 49 61 64 53 58 28 53 70 61 51 65 61 58 64 29 62 61 56 64 56 62 72 59 30 59 64 57 52 60 61 52 66 Lmin 49 54 52 39 52 55 42 46 Lmax 69 70 80 76 77 80 82 81 Trung bình 57.97 61.57 60.53 54.43 60.27 63.70 61.27 63.83 PHUÏ LUÏC 6 Sinh khoái trung bình cuûa truøn queá. (ñôn vò: g) Thí nghieäm 1: AÛnh höôûng cuûa thöùc aên leân sinh khoái truøn queá. Thôøi gian NT 3 NT 4 NT 5 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Laàn ño 1 176 220 280 340 450 480 Laàn ño 2 260 330 380 425 640 500 Laàn ño 3 300 460 800 450 720 610 Thí nghieäm 2: AÛnh höôûng cuûa maät ñoä leân sinh khoái truøn queá. (ñôn vò: g) Thôøi gian NT 1 NT 2 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 1 Loâ 2 Laàn ño 1 670 730 1160 1240 Laàn ño 2 750 800 1140 1220 Laàn ño 3 690 710 1110 1040

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdamtrunhue.doc
  • pdfdamtrunhue.pdf
Luận văn liên quan