Luận văn Phân tích hiệu quả của kinh tế - Tài chính dự án đầu tư siêu thị BD Mart Sóng Thần của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long

MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ Sự CẰN THIÉT NGHIÊN cứu ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN cứu 3 NỘI DUNG NGHIÊN cứu 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu .5 PHẢN 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN A. KH^I QUÁT VÈ Dự ÁN ĐÀU Tư_______________________________________________ ______________________6 I. Khái niêm đầu tir và dư án đầu tư 6 ã ã II. Vai trò của dự án đầu tư 6 III. Phân loai dư án đầu tư .7 ã ã ‘rv. Chu trình của dự án đầu tư .9 vẻ Tính khả thỉ của dự án đầu tư .10 B. KHỊUNG phân tích Dự ÁN ĐẰU TƯ .12 I. Phân tích tổng quan kỉnh tế - xã hội .— . 12 II. Phân tích về sản phẩm và thị trường 12 III. Phân tích kỹ thuật - công nghệ .—------------ .— 13 ĨV. Phân tích tài chánh dự án đầu tư 13 Yêu cầu chung của phân tích tài chánh dự án đầu tư .13 & Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá hiệu quả kỉnh tế - tài chánh của dự tư .14 c. PHẠN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TÉ-TÀI CHÁNH CỦA Dự ÁN ĐÀU TƯ 15 I. GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ (TIME VALUE OF MONEY) .15 1.1. Các chỉ số ỉãỉ của đồng tiền 15 1.1.1. Tiền lãi .15 1.1.2. Lãi suất 16 I.1.3ẵ Lãi đơn, I.1.4Ệ Lãi kép .16 I.2ẳ Giá trị tưong lai và giá trị hiện tại 17 1.2.1 Giá trị tư<mg đương . 17 1.2.2 Giá trị hiện tại và giá trị tương lai .17 n. CHIẾT KHẤU CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ_______________________________________________ _18 II.l. Chiết khấu 18 IIễ2. Chỉ phí cơ hội của đồng tiền (Opportunity Cost - OC) . 18 11.3. Chỉ phí cơ hội trong phân tích dự án đầu tư .19 11.4. Xác định tỷ suất chiết khấu tài chánh của dự án(Dỉscounting Rate) 20 II.4.1. Định nghĩa .20 u.4.2. Các phương pháp xác đỉnh tỷ suất chiết khấu của dự án lfr. CÁC CHỈ SỐ KINH TỂ - TÀI CHÁNH LIÊN QUAN ĐẾN Dự ÁN ĐẦU Tư ; .22 mệl. Lãi ròng của dự án .22 III.2ẻ Doanh thu dự án 22 fflẺ3. Chi phí của dự án .22 in.4ể Khấu hao hằng năm của dự án đầu tư 24 IV. CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CHÍNH DÙNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÁNH Dự ÁN ĐÀU TƯ .25 IV.1. Chỉ tiêu hiện giá lợi nhuận thuần NPV ệ-------25 IV.1Ế1. Công thức chung và khái niệm .25 ĨV.1.2ể Đánh giá trị số nhận được của NPV 26 IV.1.3Ế Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NPV 26 IV.1.4. Cách xác định NPV .27 rv.1.5. Một số vấn đề cần lưu ý 28 IV.2. Chỉ tiêu thòi hạn thu hồi vốn đầu tư (thòi hạn hoàn vốn) có tính đến chiết khấu (Thv) .28 IV.2.1. Cách xác đỉnh thòi han hoàn vốn đầu tư có tính đến ã ã chiết khấu r (Thv) .28 ĨV.2.2. Ưu nhươc điểm của chỉ tiêu Thv .ẳ.ẽẾ ềễểề .ẳỆ29 rv.3. Chỉ tiêu tỷ lệ thu hồi nội bộ IRR - (Internal Rate of Return) .29 rv.3.1. Khái niệm____________________________________________ ___________________ 29 rv.3.2. Phương pháp xác định IRR ----------------------------- .—30 ĨV.3.3Ề Ý nghĩa của chỉ tiêu IRR trong việc đánh gi PHẦN 2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Tư NHÂN DICH VU VÀ THƯƠNG MAI HẢI LONG ã ã ã A. GIỚI THIỆU LỊCH sử HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Tư NHÂN DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG 33 T ã ã ã ã I. Sơ LƯỢC VÈ DOANH NGHIỆP 33 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẺN 34 I II. MỘT SỐ Dự ÁN ĐẦU Tư CỦA DOANH NGHIỆP------------------------34 B. CHỊỨC NĂNG VÀ NHIỆM vụ KINH DOANH 36 Iề CHỨC NĂNG KINH DOANH_____________________________________________ _______________36 n. NHIỆM VỤ KINH DOANH 36 c. cd CẤU TỔ CHỨC Bộ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 37 I. Sơ ĐỒ TỔ CHỨC Bộ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP Tư NHÂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG .37 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ CỦA TỪNG Bộ PHẬN - PHÒNG BAN. .38 D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP ______40 I. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ_____________________________________________ _________________________40 1.1. Tinh hình tiêu thụ căn hộ chung cư —.Ể,— — .— 40 I.2. Tình hình tiêu thụ hàng hóa siêu thị .— .—42 E. NHÍTNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOẬNH Của doanh nghiệp 46 I. THUẬN LỢI 46 II. KHÓ KHĂN_____________________________________________ ______________________________________________47 F. ĐỊN|H Hướng phát triển tương lai của doanh nghiệp-----47 PHẦN 3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÁNH CỦA Dự ÁN ĐẦU Tư SIÊU THỊ BD MART SÓNG THẦN A. KHÁI QUÁT VỀ Dự ÁN SIÊU THỊ BD MART SÓNG THẦN---------------------49 I. GIỚI THIỆU Dự ÁN SIÊU THỊ BD MART SÓNG THẢN-----------49 n. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỀM KHU vực ĐẦU Tư Dự ÁN .49 III. Sự CÀN THIÉT PHẢI ĐẦU Tư .51 [V. VỐN ĐẦU Tư 52 B. PHẦN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÁNH CỦA Dự ÁN ĐÀU Tư siểJu thị bd mart Sóng thằn 53 I. CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ - TÀI CHÁNH LIÊN QUAN ĐÉN Dự ÁN __________________________________________________ __________________________________________________ _____________53 1.1. Nhu cầu mua hàng bán siêu thị 53 I.2. Doanh thu dự án____ .____________ . 54 I.3. Tổng chi phí dự án .55 1.3.1. Giá vốn hàng bán bình quân . ---- 55 1.3.2. Chi phí hoạt động siêu thị-----------------. --------------- .ễễ 58 1.3.3. Chỉ phí khấu hao tài sản .63 1.3.4. Chi phí lãi vay .66 II. ÁP DỤNG CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VẰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TÉ - TÀI CHÁNH CỦA Dự ÁN ĐẦU Tư SIÊU THỊ BD MART SÓNG THÀN 70 11.1. Chỉ tiêu loi nhuân thuần .70 ã ã 11.2. Chỉ tiêu thòi hạn thu hồi vốn 72 II.3. Chỉ tiêu tỷ lệ thu hồi nội bộ 73 11. XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TRONG Dự ÁN .75 vẳ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THựC TẾ CỦA SIÊU THI V. NÓI THÊM VỀ RỦI RO 83 PHẦN 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A. kỊèTLUẬN 85 B. KIẾN NGHỊ 86 II. KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP__________________________________________ 45 MỞ ĐẦU Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách kinh tế, các chính sách về tự do hóa thương mại - đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã và đang hoàn thiện dần cơ chế nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển phù hợp với quá trình toàn cầu hoá và khu vực hoáệ Song song với việc cải cách kinh tế, Việt Nam cũng đang trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Thực tiễn đặt ra như vậy đòi hỏi nền kinh tế của Việt Nam trong những năm ké tiếp phải thật sự vững mạnh, thật sự phát triển. Trên thực tế, kinh tế của nước ta đang tăng trưởng liên tục qua các năm : tỷ lệ táng GDP năm 2003 là 7,24%, đến năm 2005 tỷ lệ tăng GDP đã là 8,4%, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua. Điều đó đã nói lên rằng : cho đến nay chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh té xã hội, đồng thời đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng caoỀ Cũng như các ngành kinh tế quốc dân khác, ngành thương nghiệp đang cố gắng để tiếp thu những tri thức tiên tiến trên thế giới nhằm bắt kịp với các nước phát triểnẽ Vì thế sự xuất hiện của các hệ thống Siêu thị tại Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 chính là một xu thế tất yếu, đây là một bước đột phá trong sự phát tĩiển thương nghiệp theo hướng văn minh hiện đại.

pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4645 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hiệu quả của kinh tế - Tài chính dự án đầu tư siêu thị BD Mart Sóng Thần của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích hiệu quả của kinh tế - tài chính dự án đầu tư siêu thị BD Mart Sóng Thần của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long.pdf
Luận văn liên quan