Luận văn Phong trào đấu tranh của công nhân cao su thủ dầu một trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)

0.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Công nhân cao su Thủ Dầu Một là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong lịch sử ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp từ năm 1945 đến năm 1975, công nhân cao su ở Thủ Dầu Một là lực lượng chính trị, là một trong những “đội quân chủ lực” của phong trào cách mạng ở địa phương. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su tại đây đã diễn ra sớm, quyết liệt, lâu dài và được thế giới biết đến nhiều nhất. Những cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc của họ mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong ba mươi năm chiến tranh từ năm 1945 đến năm 1975, mọi diễn biến của phong trào công nhân cao su Thủ Dầu Một đều có ảnh hưởng đến phong trào công nhân cao su toàn xứ. Tìm hiểu phong trào đấu tranh của công nhân cao su Thủ Dầu Một thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975 là tìm hiểu một bộ phận của phong trào công nhân cao su Nam Bộ, qua đó làm sáng tỏ những đặc điểm, vị trí, thành tích đấu tranh và vai trò của họ trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đội ngũ công nhân cao su Thủ Dầu Một ngày một trưởng thành, nhất là sự vững vàng về nhận thức xã hội, về ý thức giai cấp, ý thức cách mạng. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đội ngũ công nhân cao su trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một xưa, nay thuộc hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước là một trong những lực lượng vẫn luôn đi đầu trong việc xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương. Lê nin – Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới đã chỉ rõ: “Đối với người công nhân giác ngộ không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn nhiệm vụ hiểu biết phong trào của chính giai cấp mình, hiểu biết bản chất, mục đích, nhiệm vụ, điều kiện và những hình thức hoạt động thực tiễn của phong trào đó”[75;12]. Chúng tôi chọn đề tài “Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Thủ Dầu Một trong 30 năm chiến tranh giải phóng từ năm 1945 đến năm 1975” để nghiên cứu, nhằm minh chứng vai trò và ảnh hưởng của đội ngũ công nhân cao su trong cuộc kháng chiến 30 năm. Lịch sử hình thành và phát triển các đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một xưa chính là lịch sử đấu tranh, lao động sản xuất của đội ngũ công nhân cao su sinh sống trên mảnh đất này. Trong từng thời kỳ, bằng sức lực, lòng quả cảm và sự hy sinh, họ đã chinh phục thiên nhiên, chống ngoại xâm, đấu tranh chống áp bức bóc lột . để bảo vệ, xây dựng xứ sở. Họ là những bậc tiền hiền, hậu hiện đáng tôn trọng, đã góp phần lớn công sức của mình vào việc đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ. Xuyên suốt các thời kỳ lịch sử, đội ngũ công nhân cao su ở xứ sở này tiếp tục truyền thống của cha ông, đem trí tuệ, công sức của mình để tạo dựng hào khí cho một vùng đất năng động, phát triển bền vững. .

pdf237 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phong trào đấu tranh của công nhân cao su thủ dầu một trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñöôïc caûnh “nöôùc maát - nhaø tan”. Tröôùc khi coù Ñaûng laõnh ñaïo, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät khoâng keå Kinh hay “Thöôïng”, ñaõ kieân quyeát ñaáu tranh choáng laïi giôùi chuû ñoøi quyeàn daân sinh daân chuû. Söï kieän “Phuù Rieàng ñoû” ñaõ noùi leân raèng phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vöøa mang tính chaát ñaáu tranh vì lôïi ích giai caáp vöøa mang tính chaát laät ñoå chính quyeàn cuûa chuû nghóa ñeá quoác. Töø khi coù Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuøng quaân vaø daân ñòa phöông ñaõ lieân tuïc ñaáu tranh, luùc coâng khai, luùc bí maät, vöôït qua moïi thöû thaùch aùc lieät do ñòch khuûng boá, ñaøn aùp, kieân trì xaây döïng phong traøo caùch maïng vaø ñaáu tranh caùch maïng ñeán cuøng. Thöïc tieãn khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, ñeá quoác Myõ xaâm löôïc cuûa quaân vaø daân Thuû Daàu Moät cho chuùng ta thaáy raèng moät trong nhöõng löïc löôïng lôùn maïnh, vaø laøm caùch maïng trieät ñeå nhaát laø löïc löôïng coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät. Nhöõng thaønh tích cuûa hoï trong lao ñoäng vaø trong chieán ñaáu chöùng toû raèng coâng nhaân cao su ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng. ÔÛ Thuû Daàu Moät, caùc huyeän xa tænh lî nhö Daàu Tieáng, Hôùn Quaûn, Baø Raù, Buø Ñoáp hoaëc caùc vuøng saâu trong röøng caùch xa caùc ñoàn ñieàn cao su laø ñòa baøn cö truù chuû yeáu cuûa nhöõng ngöôøi daân toäc thieåu soá. Khi thöïc daân Phaùp chieám laïi Thuû Daàu Moät, chuùng ñaõ duøng moïi aâm möu thuû ñoaïn baèng kinh teá, chính trò, toân giaùo ñeå duï doã loâi keùo, gaây chia reõ ngöôøi daân toäc vôùi ngöôøi Kinh, hoøng naém laáy ngöôøi daân toäc laøm choã döïa ñeå thöïc hieän möu ñoà chính trò, quaân söï, ñaøn aùp phong traøo khaùng chieán. Nhöng nhôø thöïc hieän toát chính saùch daân toäc, caùc caùn boä coâng ñoaøn cuøng caùc caáp Ñaûng boä trong tænh ñaõ vaän ñoäng vaø xaây döïng ñöôïc phong traøo caùch maïng trong vuøng daân toäc thieåu soá. Vôùi 405 nhieàu phöông thöùc vaän ñoäng linh hoaït, ngöôøi daân toäc thieåu soá coù nhieàu ñoùng goùp to lôùn cho khaùng chieán töø chieán ñaáu choáng caøn tieâu dieät ñòch, xaây döïng laøng xaõ chieán ñaáu, saûn xuaát cho ñeán vieäc nuoâi giaáu, che chôû caùn boä, boä ñoäi trong nhöõng luùc khoù khaên, cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm thuoác men cho caùch maïng. Maët khaùc, nhôø coâng taùc coâng vaän, soá ñoâng taàng lôùp xu, kyù, cai voán töøng laø coâng cuï ñaéc löïc cho tö baûn Phaùp ñaõ quay laïi vôùi caùch maïng, tích cöïc hoã trôï cho coâng nhaân cao su ñaáu tranh ñoøi daân sinh, daân chuû. Laøm toát coâng taùc coâng vaän vaø chính saùch daân toäc laø baøi hoïc raát coù yù nghóa ñoái vôùi vuøng ñaát coù nhieàu ngöôøi daân toäc thieåu soá sinh soáng nhö ôû Bình Döông vaø Bình Phöôùc ngaøy nay. Ba laø, Keát hôïp chaët cheõ phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vôùi phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa nhaân daân ñòa phöông. Trong thôøi kyø khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ, coâng nhaân cao su noùi rieâng, giai caáp coâng nhaân Vieät Nam noùi chung ñaáu tranh vôùi hai nhieäm vuï chính: ñaáu tranh giai caáp vaø ñaáu tranh daân toäc; ñaáu tranh ñeå giaønh quyeàn laøm chuû trong ñoàn ñieàn cao su vaø ñaáu tranh ñaùnh ñuoåi giaëc xaâm löôïc. Con ñöôøng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät raát gian truaân, coù luùc töôûng chöøng nhö khoâng vöôït qua noãi: hoaøn caûnh soáng laàm than, lao ñoäng khoå nhoïc vaát vaû ñeå ñoåi laáy mieáng côm, manh aùo coù khi coøn phaûi traû baèng caû sinh maïng cuûa mình. Ngöôøi coâng nhaân khoâng nhöõng bò nhöõng giôùi chuû ngöôøi Phaùp boùc loät vaø haønh haï maø coøn phaûi höùng chòu nhöõng cuoäc caøn queùt, khuûng boá lieân mieân cuûa lính nhaø binh. Chín naêm khaùng chieán choáng Phaùp vaø 21 naêm choáng Myõ laø 30 naêm maát maùt hy sinh thaàm laëng cuûa nhöõng coâng nhaân cao su caùch maïng. Nhöng vôùi tinh thaàn xaû thaân vì toå quoác, vì giai caáp, vôùi yù chí saét ñaù quyeát soáng cheát vôùi keû thuø cöôùp nöôùc, boùc loät, hoï ñaõ anh duõng, kieân cöôøng töøng böôùc ñaùnh baïi moïi aâm möu thaâm ñoäc, haønh ñoäng ñaøn aùp man rôï cuûa keû thuø, gaày döïng laïi phong ñaáu tranh choáng laïi keû thuø ñeán ngaøy thaéng lôïi hoaøn toaøn. Quaù trình ñaáu tranh caùch maïng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû Thuû Daàu Moät thôøi kyø töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 khoâng taùch rôøi vôùi quaù trình ñaáu tranh caùch maïng cuûa nhaân daân ñòa phöông. Caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ôû trong ñoàn ñieàn vaø ngoaøi ñòa phöông ñeàu taùc ñoäng hoã trôï nhau. Vì thaønh phaàn cö daân chuû yeáu ôû Thuû Daàu 406 Moät laø coâng nhaân cao su neân thanh nieân toøng quaân vaøo boä ñoäi taäp trung, boä ñoäi ñòa phöông hoaëc daân quaân du kích, töï veä laøng, xaõ ña soá laø coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su. Coâng nhaân cao su chieám soá ñoâng trong caùc chi ñoäi 1, chi ñoäi 11, chi ñoäi 10, tieåu ñoaøn 302, 303, 304… Trong nhöõng luùc khaùng chieán khoù khaên aùc lieät, haàu heát caùc ñôn vò ñöùng chaân hoaït ñoäng ôû Thuû Daàu Moät ñeàu döïa vaøo söï uûng hoä tieáp teá cuûa coâng nhaân cao su. Caùc hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su trong ñoàn ñieàn cuõng ñöôïc caùc löïc löôïng caùch maïng ñòa phöông hoã trôï ñaéc löïc. Moái quan heä gaén boù, hoã trôï ñaáu tranh giöõa coâng nhaân cao su vaø löïc löôïng vuõ trang ñòa phöông ñuùc keát thaønh tình “daân vaø quaân nhö caù vôùi nöôùc”, duø khoù khaên gian khoå ñeán ñaâu hoï cuõng ñeàu tin vaøo nhau, döïa vaøo nhau maø baùm laøng, baùm ñaát, vöôït leân treân moïi maát maùt ñau thöông ñeå chieán thaéng keû thuø. Ngaøy nay trong söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû Bình Döông vaø Bình Phöôùc vaãn laø moät trong nhöõng löïc löôïng luoân ñi ñaàu trong vieäc xaây döïng kinh teá, chính trò, vaên hoaù, xaõ hoäi ôû ñòa phöông. Ñoù laø ñoäi quaân tieân phong, laø choã döïa, laø cô sôû vöõng chaéc cuûa caùch maïng trong quaù khöù cuõng nhö trong hieän taïi ôû tænh Bình Döông, Bình Phöôùc noùi rieâng vaø ôû caû nöôùc noùi chung. Ngöôïc laïi, söï phaùt trieån veà chính trò, kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi, quoác phoøng - an ninh ôû ñòa phöông ñeàu coù taùc ñoäng saâu saéc ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh kinh teá cao su vaø phong traøo coâng nhaân cao su. Vì vaäy, vieäc keát hôïp chaët cheõ phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vôùi phong traøo caùch maïng ôû ñòa phöông laø moät trong nhöõng baøi hoïc quan troïng ruùt ra töø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø cuoäc khaùng chieán cuûa caû nöôùc noùi chung trong thôøi kyø 30 naêm khaùng chieán töø naêm 1945 ñeán naêm 1975. * * * 30 naêm lòch söû daân toäc (1945-1975) laø moät thôøi kyø khoâng daøi so vôùi lòch söû nhöng laø moät thôøi kyø ñaëc bieät: thôøi kyø ñaõ ñaùnh ñoå cheá ñoä thöïc daân kieåu cuõ cuûa Phaùp vaø cheá ñoä thöïc daân kieåu môùi cuûa Myõ. Ñoäi nguõ coâng nhaân cao su cuøng giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ñaõ hoaøn thaønh toát vai troø, söù meänh cuûa giai caáp mình trong thôøi kyø lòch söû ñaëc bieät ñoù. Coâng nhaân cao su cuøng toaøn theå giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ñaõ töøng laø cô sôû xaõ hoäi, laø cô sôû giai caáp cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Lòch söû 30 naêm (1945-1975), 407 ñaõ chöùng toû raèng coâng nhaân chæ coù theå trôû thaønh moät giai caáp giaùc ngoä caùch maïng cao khi coù Ñaûng tieàn phong laõnh ñaïo. Ñieàu kieän naøy, trong giai ñoaïn hieän nay, cuõng caàn phaûi coù ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng phuø hôïp thì hoï môùi coù theå phaùt huy tính naêng ñoäng vaø vai troø tieân phong cuûa mình. Nhìn toång quaùt töø thöïc teá lòch söû ñaõ qua vaø nhöõng bieán ñoåi döõ doäi cuûa tình hình kinh teá-xaõ hoäi hieän nay. Nhöõng bieán ñoåi lôùn veà cô caáu theo caùc thaønh phaàn kinh teá, veà ngaønh ngheà vaø soá löôïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ñang ñaët ra nhöõng vaán ñeà môùi phaûi giaûi quyeát. ÔÛ ñaây, traùch nhieäm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Coâng Ñoaøn, toaøn xaõ hoäi vaø baûn thaân coâng nhaân cao su ñoái vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ngaønh ngheà cao su laø quan troïng. Töø tìm hieåu thöïc tieãn lòch söû trong phong traøo coâng nhaân cao su 30 naêm qua (1945-1975). Chuùng toâi xin ñeà xuaát nhöõng quan taâm ñeán vieäc boài döôõng, phaùt trieån ñoäi nguõ, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø vaên hoùa cho coâng nhaân cao su ngaøy nay: - Thöïc hieän chieán löôïc xaây döïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su, vôùi nhöõng bieän phaùp cuï theå laø giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Ñaøo taïo môùi coâng nhaân cao su veà hoïc vaán, tay ngheà, yù thöùc chính trò… Chuù troïng ñaøo taïo ngöôøi coâng nhaân kyõ thuaät, daàn caûi tieán coâng vieäc töø lao ñoäng thuû coâng baèng chaân tay sang thöïc hieän lao ñoäng baèng phöông phaùp kyõ thuaät. - Quan taâm hôn nöõa chính saùch xaõ hoäi ñoái vôùi coâng nhaân cao su. Tröôùc heát laø ñeàn ôn ñaùp nghóa. Ñaûng boä vaø chính quyeàn ñòa phöông caàn ghi nhaän moät caùch traân troïng söï ñoùng goùp vaø hy sinh lôùn lao cuûa ñoàng baøo, chieán só vaø coâng nhaân cao su khoâng nhöõng trong ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp maø coøn trong choáng Myõ vaø trong lao ñoäng. Coù cheá ñoä ñaõi ngoä ñoái vôùi ngöôøi coù coâng trong caùc thôøi kyø chieán tranh ñeå gìn giöõ vaø xaây döïng neàn kinh teá cao su cuûa tænh nhaø. Ñaåy maïnh caùc chöông trình coâng taùc xaõ hoäi, giaùo duïc giôùi treû ngaøy nay hoïc nhöõng baøi hoïc caùch maïng, tröïc tieáp ngay trong göông saùng cuûa oâng cha, nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu vaø hy sinh cho haïnh phuùc vaø töông lai cuûa daân toäc. - Xaây döïng tænh nhaø moät caùch toaøn dieän treân caùc maët chính trò, kinh teá, vaên hoaù- xaõ hoäi, xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân vöõng maïnh; khoâng ngöøng toå chöùc taäp luyeän, saün saøng chieán ñaáu trong moïi tình huoáng; keát hôïp chaët cheõ kinh teá vôùi quoác phoøng-an ninh, quoác phoøng vôùi kinh teá; keát hôïp söùc maïnh cuûa toaøn daân ôû ñòa phöông vôùi caû nöôùc. - Ngoaøi vieäc quan taâm khai thaùc caùc theá maïnh tieàm naêng veà ñaát ñai, taøi nguyeân… 408 ñeå phaùt trieån neàn kinh teá cao su troïng ñieåm, Ñaûng boä vaø chính quyeàn ñòa phöông caàn chuù troïng ñeán vieäc ñaûm baûo söï haøi hoaø thích hôïp giöõa lôïi ích cuûa nhaø nöôùc, cuûa taäp theå vaø cuûa caù nhaân; naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho ngöôøi coâng nhaân, xaây döïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su thöïc söï laø löïc löôïng noøng coát trong coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc noùi chung vaø coâng nghieäp hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân noùi rieâng. - Cuoäc soáng ñaày ñuû, an toaøn vaø coâng baèng laø moät chæ tieâu toång hôïp cuûa moïi hoaït ñoäng kinh teá – xaõ hoäi. Vì vaäy ñieàu caàn thieát laø phaûi quan taâm phaùt trieån moïi maët ôû nhöõng vuøng caên cöù cuõ, vuøng saâu vuøng xa, nhaèm bieán nôi ñaây thaønh moät vuøng kinh teá vaên hoaù phaùt trieån, chính trò, quoác phoøng an ninh oån ñònh vaø vöõng maïnh. Ñoù laø thöôùc ño möùc ñoä thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa ngöôøi lao ñoäng, thöôùc ño baûn chaát caùch maïng cuûa nhöõng ngöôøi laøm nhieäm vuï döôùi cheá ñoä môùi hieän nay. - Söu taàm, bieân soaïn lòch söû khaùng chieán cuûa coâng nhaân ngaønh cao su, goùp phaàn giaùo duïc loøng yeâu nöôùc cho theá heä treû, ñaëc bieät laø theá heä treû treân caû hai queâ höông Bình Döông vaø Bình Phöôùc ngaøy nay. Ñieàu naøy seõ giuùp ích raát nhieàu cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá cao su khoâng nhöõng chæ cho ñòa phöông mình maø coøn cho caû nöôùc. DANH MUÏC COÂNG TRÌNH KHOA HOÏC ÑAÕ COÂNG BOÁ COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI LUAÄN AÙN CUÛA TAÙC GIAÛ 1. Nguyeãn Thò Moäng Tuyeàn: 2003, Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, Nxb Lao Ñoäng, Haø Noäi. 2. Nguyeãn Thò Moäng Tuyeàn: 2005, Böôùc ñaàu tìm hieåu veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Vieät Nam, Taäp san Hoäi khoa hoïc lòch söû Bình Döông. 409 3. Nguyeãn Thò Moäng Tuyeàn: 2006, Quaù trình tieáp quaûn caùc ñoàn ñieàn cao su ôû mieàn Ñoâng Nam Boä (naêm 1975), Taäp san Hoäi khoa hoïc lòch söû Bình Döông. 4. Nguyeãn Thò Moäng Tuyeàn: 2006, “Maët traän cao su chieán” ôû mieàn Ñoâng Nam boä trong khaùng chieán choáng Phaùp (1945-1954), Taäp san Hoäi khoa hoïc lòch söû Bình Döông. 5. Nguyeãn Thò Moäng Tuyeàn: 2007, Ñaëc ñieåm phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong khaùng chieán choáng Phaùp (1945-1954), Taäp san Hoäi khoa hoïc lòch söû Bình Döông. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Dieäp Lieân Anh (1963), Maùu traéng maùu ñaøo, Nxb. Lao ñoäng môùi, Saøi Goøn. 2. Hoaøi Anh (1977), “Thuû Daàu Moät döôùi maét ngöôøi Phaùp”, Taïp chí Xöa vaø Nay, (Soá 45 B ). 3. Nguyeãn Quang AÂn (1997), Vieät Nam nhöõng thay ñoåi ñòa danh vaø ñòa giôùi caùc ñôn vò haønh chính 1945-1987, Nxb. Vaên hoùa - Thoâng tin, Haø Noäi. 4. Toaøn AÙnh (1974), Cao nguyeân mieàn Thöôïng, Saøi Goøn. 5. Ban chæ ñaïo leã kyû nieäm 300 naêm vuøng ñaát Bieân Hoøa - Ñoàng Nai (1998), Bieân Hoøa - Ñoàng Nai 300 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, Nxb. Ñoàng Nai, Ñoàng Nai. 410 6. Ban chæ ñaïo toång keát chieán tranh - Tröïc thuoäc Boä Chính trò (1996), Toång keát cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc thaéng lôïi vaø baøi hoïc, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 7. Ban chæ ñaïo toång keát chieán tranh - Tröïc thuoäc Boä Chính trò (1996), Toång keát cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp thaéng lôïi vaø baøi hoïc, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 8. Ban nghieân cöùu lòch söû coâng ñoaøn Vieät Nam (1975), Lòch söû phong traøo coâng nhaân vaø coâng ñoaøn Vieät Nam (1860-1945), Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 9. Ban nghieân cöùu lòch söû coâng ñoaøn Vieät Nam (1985), Lòch söû phong traøo coâng nhaân vaø coâng ñoaøn Vieät Nam trong khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp (9 -1945 – 7- 1954), Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 10. Ban nghieân cöùu lòch söû Ñaûng Trung öông (1976), Nhöõng söï kieän lòch söû Ñaûng, taäp 1 (1920-1945), Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 11. Ban nghieân cöùu lòch söû Ñaûng Trung öông (1979), 50 naêm hoaït ñoäng cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Nxb. Söï thaät Haø Noäi. 12. Ban nghieân cöùu lòch söû Ñaûng Trung öông (1979), Nhöõng söï kieän lòch söû Ñaûng, taäp 2 (1945-1954), Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 13. Ban nghieân cöùu lòch söû Ñaûng Trung öông (1985), Lòch söû Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 14. Ban Thöôøng vuï huyeän UÛy Phöôùc Long (1994), Lòch söû truyeàn thoáng caùch maïng cuûa Ñaûng boä quaân vaø daân Phöôùc Long (thôøi kyø 1930-1975), Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 15. Ban Thöôøng vuï tænh UÛy Soâng Beù (1995), Lòch söû Ñaûng boä Soâng Beù, taäp 1 (1930- 1954), Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 16. Ban Thöôøng vuï tænh UÛy vaø Boä chæ huy quaân söï tænh Soâng Beù (1990), Soâng Beù – Lòch söû chieán tranh nhaân daân 30 naêm (1945-1975), Nxb. Toång Hôïp Soâng Beù. 17. Ban Toång keát lòch söû Boä Toång tham möu (1977), Toång keát Boä Toång tham möu trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 18. Boä Quoác phoøng, Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam (1988), Cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc 1954-1975-Nhöõng söï kieän quaân söï, Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam xuaát baûn. 19. Boä chæ huy quaân söï tænh Bình Phöôùc (2002), Lòch söû Bình Phöôùc khaùng chieán (1945-1975), Nxb. chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 20. Boä Quoác Phoøng Quaân Khu 7: (2004), Lòch söû Boä chæ huy Mieàn (1961-1976), Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 21. Ban chaáp haønh Ñaûng boä tænh Bình Döông (2003), Lòch söû Ñaûng boä tænh Bình Döông(1930-1975), Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 22. Cao Vaên Bieàn (1979), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam thôøi kyø 1936-1939, Nxb. Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 411 23. Cao Vaên Bieàn (1974), “Nhöõng chuyeån bieán cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam döôùi aùnh saùng Chuû nghóa Maùc-Leânin”, trong saùch Moät soá vaán ñeà veà lòch söû giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 24. Leâ Böôûi (chuû bieân) (1984), Quaù trình cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa Ñeá Quoác Myõ vaø quy luaät hoaït ñoäng cuûa Myõ – nguî treân chieán tröôøng B2, Ban toång keát chieán tranh B2. 25. Nguyeãn Coâng Bình (1974), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam vôùi söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc, trong saùch “Moät soá vaán ñeà veà lòch söû giai caáp coâng nhaân Vieät Nam”, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 26. Traàn Töû Bình (1965), Phuù Rieàng ñoû, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 27. Traàn Vaên Cang (1999), “Hôùn Quaûn, röøng khaùng chieán gian lao maø anh duõng”, trong saùch Nhöõng naêm ñaàu khaùng chieán: Hoài kyù veà chi ñoäi 1 trung ñoaøn 301 vaø daân quaân Thuû Daàu Moät, Hoäi vaên hoïc – ngheä thuaät Bình Döông xuaát baûn. 28. Traàn Vaên Cang (1999), “Hoài öùc veà hoaït ñoäng cuûa boä ñoäi Hôùn Quaûn - Loäc Ninh - Buø Ñoáp”, trong saùch Nhöõng naêm ñaàu khaùng chieán: Hoài kyù veà chi ñoäi 1 trung ñoaøn 301 vaø daân quaân Thuû Daàu Moät”, Hoäi vaên hoïc – ngheä thuaät Bình Döông xuaát baûn. 29. Hoaøng Caàm (1995), Chaëng ñöôøng möôøi nghìn ngaøy (hoài kyù), Nxb. Quaân ñoäi Nhaân daân, Haø Noäi. 30. Gabrien Coâncoâ (1991), Giaûi phaåu moät cuoäc chieán tranh, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 31. Coâng ñoaøn cao su Vieät Nam (2003), Lòch söû phong traøo coâng nhaân cao su Vieät Nam (1906-2001), Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 32. Nguyeãn Khoa Chi – Haø Xuaân Tö (1985), Caây cao su kyõ thuaät troàng khai thaùc vaø cheá bieán, Nxb. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 33. Traàn Khaùng Chieán (1997), “Ngöôøi laõnh ñaïo Phuù Rieàng ño û”, Taäp san cao su Vieät Nam, (Soá 58-59). 34. Coâng ty cao su Daàu Tieáng (2000), Lòch söû phong traøo coâng nhaân cao su Daàu Tieáng, Nxb. Lao Ñoäng, Haø Noäi. 35. Leâ Duaån (1968), Vai troø cuûa giai caáp coâng nhaân, nhieäm vuï cuûa coâng ñoaøn trong giai ñoaïi tröôùc maét, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 36. Leâ Duaån (1976), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam vaø Lieân minh coâng noâng, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 37. Leâ Duaån (1980), Tieán leân döôùi ngoïn côø veõ vang cuûa Ñaûng, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 38. Leâ Duaån (1993), Veà chieán tranh nhaân daân Vieät Nam, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 412 39. Vaên Tieán Duõng (1991), Cuoäc khaùng chieán choáng Myõ toaøn thaéng, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 40. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (1998), Vaên kieän Ñaûng toaøn taäp, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 41. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2000), Vaên kieän Ñaûng toaøn taäp, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 42. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2002), Vaên kieän Ñaûng toaøn taäp, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 43. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (1997), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng coäng saûn Vieät Nam laàn thöù IV (12/1976). Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 44. Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam (1974), Vaên kieän Ñaûng veà coâng taùc vaän ñoäng coâng nhaân, taäp I, Nxb. Lao Ñoäng, Haø Noäi. 45. Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam (1976), Vaên kieän Ñaûng veà coâng taùc vaän ñoäng coâng nhaân, taäp II, Nxb. Lao Ñoäng, Haø Noäi. 46. Ñaûng UÛy coâng ty cao su Phöôùc Hoøa vaø Ban nghieân cöùu lòch söû Ñaûng Soâng Beù (1984), 30 naêm ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Phöôùc Hoøa 1945-1975, VHTT tænh Bình Döông. 47. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (2004), Vaên kieän Ñaûng toaøn Taäp, Nxb. Chính Trò Quoác Gia, Haø Noäi. 48. Ñaûng uyû – Boä tö leänh Quaân khu 7 (1993), Mieàn Ñoâng Nam Boä khaùng chieán (1945- 1975), taäp II, Nxb. Quaân ñoäi Nhaân daân, Haø Noäi. 49. Ñaûng uûy coâng ty cao su Ñoàng Phuù, Ban cöùu lòch söû Ñaûng Soâng Beù (1985), Töø Phuù Rieàng Ñoû ñeán coâng ty cao su Ñoàng Phuù, , Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 50. Ngoïc Ñaûn (1999), “Chuû Tòch Ho à Chí Minh vôùi coâng nhaân vaø toå chöùc coâng ñoaøn”, Baùo cao su Vieät Nam, (soá 79). 51. Phaïm Vaên Ñoàng (1968), Taêng cöôøng coâng taùc vaän ñoäng coâng nhaân, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 52. Traàn Baïch Ñaèng (1997), “100 naêm cao su Vieät Nam”, Taäp san cao su Vieät Nam, (Soá 58-59). 53. Traàn Baïch Ñaèng (2005), Lòch söû Nam Boä khaùng chieán, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 54. Hoà Sôn Ñaøi (1999), “Ñaëc ñieåm phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp”, Taïp chí Lòch söû quaân söï, (soá 4). 55. Hoà Sôn Ñaøi (2002), Lòch söû Bình Phöôùc khaùng chieán (1945-1975), Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 413 56. Hoà Sôn Ñaøi (1996), Chieán khu ôû mieàn Ñoâng Nam Boä (1945-1954), Nxb. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 57. Hoà Sôn Ñaøi (1995), Caên cöù ñòa khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp ôû mieàn Ñoâng Nam Boä (1945-1954), Luaän aùn Phoù tieán só khoa hoïc lòch söû, Vieän Khoa hoïc xaõ hoäi taïi TP. HCM. 58. Nguyeãn Ñình Ñaàu (1999), Cheá ñoä coâng ñieàn coâng thoå trong lòch söû khaån hoang laäp aáp ôû Nam kyø luïc tænh, Nxb. Treû Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 59. Nguyeãn Ñình Ñaàu (1997), “Ñòa danh Bình Döông”, Taïp chí Xöa vaø Nay, (soá 45B). 60. Nguyeãn Ñình Ñaàu (1991), “Ñòa lyù lòch söû Soâng Beù”, trong saùch Ñòa chí tænh Soâng Beù, Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 61. Nguyeãn Ñình Ñaàu (1994), Toång keát nghieân cöùu ñòa baøn Nam Kyø luïc tænh, Nxb. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 62. Nguyeãn Ñình Ñaàu (1997), “Bình Döông moät theá kyû xöa”, Taïp chí Xöa vaø Nay, (soá 45 B ). 63. Nguyeãn Minh Ñöùc (1998), “Ñòa danh Thuû Daàu Moät söï tích vaø truyeàn thuyeát”, Baùo vaên ngheä Bình Döông, (soá 9). 64. Nguyeãn Vieát Ñöùc (1972), Thöïc teá khai thaùc cao su cuûa ngöôøi Phaùp taïi Bình Long, Luaän vaên cao hoïc Quoác gia haønh chaùnh Saøi Goøn naêm 1972, löu taïi phoøng ñoïc haïn cheá - Thö vieän Khoa hoïc toång hôïp thaønh phoá Hoà Chí Minh, kyù hieäu 0595. 65. Maïc Ñöôøng (1985), “Vaán ñeà daân cö vaø daân toäc ôû Soâng Beù qua caùc thôøi kyø lòch söû”, trong saùch Vaán ñeà daân toäc ôû Soâng Beù, Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 66. Philip B. Ñavitson (1995), Nhöõng bí maät cuûa cuoäc chieán tranh Vieät Nam, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 67. F. Enghen (1964), Nguyeân taéc cô baûn veà vaán ñeà chieán tranh, Nxb. Quaân ñoäi Nhaân daân, Haø Noäi. 68. F. Enghen (1962), Tình caûnh giai caáp coâng nhaân Anh, Nxb. Söû hoïc, Haø Noäi. 69. Voõ Nguyeân Giaùp (1970), Maáy vaán ñeà veà ñöôøng loái quaân söï cuûa Ñaûng ta, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 70. Traàn Vaên Giaøu (1958), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam - Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa noù töø giai caáp “töï mình” ñeán giai caáp “cho mình”, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 71. Traàn Vaên Giaøu (1979), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 72. Voõ Nguyeân Giaùp (1964), Töø nhaân daân maø ra, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 73. Leâ Maäu Haõn (1999), Ñaïi cöông lòch söû Vieät Nam, taäp III (1945-1995), Nxb. Giaùo duïc. 414 74. Leâ Huyønh Hoa (1997), “Caây cao su ñaëc saûn cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä”, Taïp chí Xöa vaø Nay, (soá 45 B ). 75. Ngoâ Vaên Hoøa, Döông Kinh Quoác (1978), Giai caáp coâng nhaân Vieät Nam tröôùc khi thaønh laäp Ñaûng, Nxb. Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 76. Haø Minh Hoàng (1999), “Phuù Rieàng Ñoû trong phong traøo coâng nhaân Mieàn Ñoâng Nam Kyø ”, Taïp chí nghieân cöùu lòch söû, (soá 306). 77. Cao Huøng (1991), Phuï nöõ Soâng Beù 45 naêm ñaáu tranh giaûi phoùng (1930-1975), Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 78. Huyeän uûy Huyeän Ñoàng Phuù (1994), Lòch söû ñaáu tranh caùch maïng cuûa Ñaûng boä vaø nhaân daân Ñoàng Phuù (1930-1975), Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 79. Leâ Vaên Khoa (1990), 70 naêm lòch söû coâng nhaân cao su Daàu Tieáng, Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 80. Hoà Syõ Khoaùch (1999), “Phuù Rieàng nhöõng cô sôû caùch maïng ñaàu tieân cuûa coâng nhaân cao su”, Taïp chí Xöa vaø Nay, (soá 69B). 81. Tröông Vónh Kyù, Nguyeãn Ñình Ñaàu (1997), Tieåu giaùo trình ñòa lyù Nam Kyø, Nxb. Treû, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 82. Huyønh Löùa (chuû bieân) (1993), Lòch söû phong traøo coâng nhaân cao su Vieät Nam (1906-1990), Nxb. Treû. 83. Huyønh Löùa (1987), Lòch söû khai phaù vuøng ñaát Nam Boä, Nxb. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 84. Huyønh Löùa (1999), “Phaùc thaûo vaøi neùt veà ñaát Bình Döông thôøi khai phaù”, trong saùch Thuû Daàu Moät-Bình Döông ñaát laønh chim ñaäu, Nxb. Vaên ngheä Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 85. Huyønh Löùa (chuû bieân) (1988), Truyeàn thoáng ñaáu tranh caùch maïng cuûa quaân vaø daân huyeän Bình Long, Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 86. Huyønh Löùa (chuû bieân) (1996), Coâng ty cao su Ñoàng Phuù truyeàn thoáng xaây döïng vaø phaùt trieån (1927-1995), Sôû Vaên hoùa thoâng tin Soâng Beù xuaát baûn. 87. Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh Bình Döông (2003), Lòch söû phong traøo coâng nhaân lao ñoäng vaø coâng ñoaøn tænh Bình Döông (töø ñaàu theá kyû XX ñeán 30-04-1975), Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 88. Cao Vaên Löôïng (1977), Coâng nhaân mieàn Nam Vieät Nam trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc (1954-1975), Nxb. Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 89. C. Maùc (1959), Baøn veà toå chöùc lao ñoäng, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 90. C. Maùc (1959), Lao ñoäng laøm coâng vaø tö baûn, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 415 91. C. Maùc (1962), Tö baûn, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 92. C. Maùc – Ph AÊngghen – Leânin (1984), Veà söù meänh lòch söû theá giôùi cuûa giai caáp voâ saûn, Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 93. C. Maùc – Ph. AÊngghen (1995), Toaøn taäp, Nxb. Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 94. Hoà Chí Minh (2002), Toaøn taäp, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 95. Thaùi Nhaân Hoaø, Hoà Sôn Ñaøi (1997), Muøa xuaân giaûi phoùng, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 96. Ñoã Ngoïc Nam (1991), Tìm hieåu phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Soâng Beù (1930-1975), tieåu luaän cao hoïc lòch söû, Vieän Khoa hoïc xaõ hoäi taïi TP. HCM. 97. Sôn Nam (1997), Lòch söû khaån hoang Mieàn Nam, Nxb. Treû Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 98. Thaønh Nam (1982), Phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng Nam Boä, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 99. Só Ngoï (1997), “Moät ngöôøi phu contrat xöa”, Taäp san cao su Vieät Nam, (Soá 58- 59). 100. Trònh Nhu (1995), Lòch söû caùch maïng thaùng Taùm 1945, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 101. Nguyeãn Phong (1963), Tö baûn Phaùp vaø vaán ñeà cao su ôû Vieät Nam, Nxb. Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 102. Phong traøo coäng saûn, coâng nhaân vaø giaûi phoùng daân toäc quoác teá, Dòch töø nguyeân baûn tieáng nga, 1981, Nxb. saùch giaùo khoa Maùc- Leâ-nin. 103. Vuõ Huy Phuùc (1974), “Söï hình thaønh ngöôøi coâng nhaân vaø ñaëc ñieåm lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam”, trong saùch Moät soá vaán ñeà veà lòch söû giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 104. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ngaønh cao su Vieät Nam, Taäp san cao su Vieät Nam, thaùng 9-10/1997, Soá 58-59. 105. Döông Kinh Quoác (1974), “Tình hình coâng nhaân Vieät Nam töø cuoái theá kyû XIX ñeán chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhaát”, trong saùch Moät soá vaán ñeà veà lòch söû giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, Nxb. Lao ñoäng, Haø Noäi. 106. Phaïm Hoàng Sôn (1997), Ngheä thuaät ñaùnh giaëc giöõ nöôùc cuûa daân toäc Vieät Nam, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 107. Minh Taán (1959), “Ngaønh troàng tæa cao su Vieät Nam”, Taäp san phoøng thöông maõi Saøi Goøn, löu taïi Vieän Khoa hoïc Xaõ Hoäi vuøng Nam Boä, ngaøy 03-05-1959, soá 68. 416 108. Nguyeãn Vieát Taù (1990), Mieàn Ñoâng Nam Boä khaùng chieán 1945-1975, taäp 1 , Nxb. Quaân ñoäi Nhaân daân, Haø Noäi. 109. Nguyeãn Vieát Taù (1997), Mieàn Ñoâng Nam Boä trong cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy muøa xuaân 1975, trong saùch Muøa xuaân giaûi phoùng, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 110. Nguyeãn Vieát Taù (1991), Soâng Beù 30 naêm chieán tranh giaûi phoùng, trong saùch “Ñòa chí Soâng Beù”, Nxb. Toång hôïp Soâng Beù. 111. Vaên Taïo (1997), Moät soá vaán ñeà veà giai caáp coâng nhaân vaø coâng ñoaøn Vieät Nam, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 112. Nguyeãn Höõu Thoï (1994), “Chính phuû Myõ vôùi cuoäc ñaûo chính Dieäm (1963)”, Ñaëc san Söï kieän vaø Nhaân chöùng, (soá 5). 113. Löu Huyønh Thoáng (1991), “Lòch söû ñaáu tranh caùch maïng Soâng Beù (1920-1945)”, trong saùch Ñòa chí tænh Soâng Beù, Nxb. Toång Hôïp Soâng Beù. 114. Vuõ Thuøy (1985), Coâng nhaân cao su chieán ñaáu, Nxb. Lao ñoäng. 115. Nguyeãn Khaéc Thuaàn (1997), Traän ñaïi thaéng muøa xuaân 1975 khuùc huøng traùng nhaát cuûa thieân söû giöõ nöôùc oai huøng, trong saùch Muøa xuaân giaûi phoùng, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 116. Traàn Toaûn (1991), “Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Ñoàng Nai qua caùc thôøi kyø lòch söû (1906-1991)”, Luaän aùn Phoù Tieán Syõ Khoa hoïc lòch söû, Vieän Khoa hoïc xaõ hoäi taïi TP. HCM. 117. Traàn Vaên Traø (1982), “Nhöõng chaëng ñöôøng lòch söû cuûa B2 thaønh ñoàng. Keát thuùc cuoäc chieán tranh 30 naêm”, Vaên Ngheä Tp. HCM, taäp 5. 118. Traàn Quang Toaïi (1996), “Lòch söû Ñaëc Coâng mieàn Ñoâng Nam Boä trong khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp 1945-1954”, Luaän aùn Thaïc syõ Khoa hoïc Lòch söû, Vieän Khoa hoïc Xaõ hoäi taïi TP. HCM. 119. Nguyeãn Tuøng (1997), “Chuyeän veà Phuù Rieàng ñoû naêm 1930”, Taäp san cao su, (soá 58-59). 120. Nguyeãn Thu Vaân (1999), Lòch söû khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp cuûa quaân vaø daân Bình Phöôùc 1945-1954, Luaän aùn Thaïc syõ Khoa hoïc Lòch söû, Vieän Khoa hoïc Xaõ hoäi taïi TP. HCM. 121. Vieän lòch söû Ñaûng (2002), Lòch söû bieân nieân Xöù uyû Nam Boä vaø Trung öông Cuïc mieàn Nam (1954-1975), Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 122. Vieän söû hoïc (1991), Lòch söû khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc (1954-1975), Nxb. Söï Thaät, Haø Noäi. 417 123. Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam (1994), Lòch söû cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp 1945-1954, taäp 1, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 124. Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam (1994), Lòch söû cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp 1945-1954, taäp 2, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 125. Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam (1994), Lòch söû quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam, taäp 1, Nxb. Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi. 126. Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam (2003), Heä thoáng toå chöùc quaân söï cuûa Myõ vaø Vieät Nam Coäng hoaø trong chieán tranh Vieät Nam, Nxb. Quaân ñoäi Nhaân daân, Haø Noäi. 127. Vieän Haøn Laâm Khoa Hoïc Lieân Xoâ (1985), Phong traøo coâng nhaân quoác teá, taäp 1, Baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nxb. Tieán boä vaø Nxb. Söï thaät. 128. Vieän Haøn Laâm Khoa Hoïc Lieân Xoâ (1986), Phong traøo coâng nhaân quoác teá, taäp 2, Baûn dòch tieáng Vieät cuûa Nxb. Tieán boä vaø Nxb. Söï thaät. 129. Vieät Nam Thoâng Taán Xaõ (1971), Taøi lieäu maät Boä Quoác phoøng Myõ veà cuoäc chieán tranh Vieät Nam, Taäp 1, VNTTX, Haø Noäi. 130. Ñaëng Vaên Vinh (1997), “Cao su thieân nhieân hoâm qua hoâm nay vaø ngaøy mai”, Taäp san cao su Vieät Nam, (Soá 58;59). 131. Ñaëng Vaên Vinh (1997), Cao su thieân nhieân theá giôùi, Nxb. Noâng nghieäp, Tp.HCM. 132. Ñaëng Vaên Vinh (2000), 100 naêm cao su ôû Vieät Nam, Nxb. Noâng Nghieäp. 133. Robert S. Mc Namara (1995), Nhìn laïi quaù khöù, taán thaûm kòch vaø nhöõng baøi hoïc veà Vieät Nam, Nxb. Chính trò Quoác Gia, Haø Noäi. 134. Yves Gras (1982), Lòch söû cuoäc chieán tranh Ñoâng Döông, Nxb. Plon, Paris, 1979, baûn dòch cuûa Vieän Lòch söû quaân söï Vieät Nam. 135. UÛy Ban Trung Öông MTDTGPMNVN (1965), Maët Traän Daân Toäc Giaûi Phoùng Mieàn Nam Vieät Nam (Tuyeân ngoân vaø chöông trình 10 ñieåm), Nxb. Söï thaät, Haø Noäi. 136. UÛy ban Khoa hoïc Xaõ hoäi Vieät Nam, Vieän Söû hoïc (1985), Söùc maïnh chieán thaéng cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc, Nxb. KHXH, Haø Noäi. 418 TAØI LIEÄU LÖU TRÖÕ 137. Ban coâng vaän Mieàn (1969), Baùo caùo cuûa Ban coâng vaän Mieàn naêm 1969, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL.03/69. 138. Ban chaáp haønh Trung öông (1950), Baùo caùo tình hình Nam Boä naêm 1950, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.69. 139. Ban coâng vaän mieàn Nam (1960), Baùo caùo tình hình coâng nhaân lao ñoäng mieàn Nam Vieät Nam trong 10 naêm qua (1956-1960), Toång coâng ty cao su Vieät Nam, ML. 1286/66. 140. Boä tö leänh Khu 7 (1950), Baùo caùo coâng taùc phaù hoaïi kinh teá ñòch naêm 1948-1949, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng- Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô 2033. 141. Boä tö leänh khu 7 (1948), Baùo caùo tình hình chung mieàn Ñoâng Nam Boä naêm 1948, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 142. Boä tö leänh khu 7 (1943), Chi ñoäi 1_ giaûi phoùng quaân Nam Boä, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 23/43. 143. Huyønh Vaên Ngheä- chæ huy tröôûng Veä quoác ñoaøn Bieân Hoøa, Baùo caùo chieán dòch Beán Caùt vaø kinh nghieäm thaùng 10/1950, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng- Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 03/50. 144. Huyønh Vaên Ngheä- chæ huy tröôûng Veä quoác ñoaøn Bieân Hoøa (1948), Tình hình daân quaân Nam Boä thaùng 12 - 1948, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 03/48. 145. Hoà sô soá 11661, Muïc luïc S006,Trung Taâm Löu Tröõ Quoác Gia II. 419 146. Nhaän ñònh cuûa ñòch trong taøi lieäu “Keá hoaïch AN16” naêm 1963, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, TL.09/63. 147. Nguyeãn Vaên Nghi (1989), Hoài kyù veà coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät giai ñoaïn khaùng chieán choáng Phaùp (1945-1954), löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng - Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 25/20. 148. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1954), Khuyeách tröông vieäc troàng cao su, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô soá 14186. 149. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1956), Coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn Thuû Daàu Moät bò baét bôù (kieán nghò cuûa caùc lieân hieäp nghieäp ñoaøn thuoäc toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam naêm 1956), löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Muïc luïc soá S001, Hoà sô soá 1726. 150. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1951), Baûn toång keát tình hình tranh ñaáu coâng nhaân cao su Thuû Bieân-Taây Ninh naêm 1951, löu taïi Phoøng Khoa hoïc - Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.51. 151. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1954), Baùo caùo 6 thaùng ñaàu naêm 1954 cuûa Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä gôûi Phaân lieân khu uûy Mieàn Ñoâng, löu taïi Phoøng Khoa hoïc - Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.201. 152. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1960), Baùo caùo 6 thaùng ñaàu naêm 1960 cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn naêm 1960, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 09/60. 153. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1947), Baùo caùo chính trò khu 7 naêm 1947, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 4/47. 154. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1948), Baùo caùo chung nieân naêm 1948 veà tình hình cao su ôû Nam Boää, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 155. Lieân Hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1949), Baùo caùo phaù hoaïi kinh teá ñòch töø thaùng 7 ñeán thaùng 12/1949, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô 2033, tôø 5-10. 156. Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su tænh Thuû Daàu Moät (1948), Baùo caùo soá 8/TB ngaøy 5 thaùng 11 naêm 1948 veà cao su Thuû Daàu Moät cuûa LHCÑCS tænh Thuû Daàu Moät gôûi Ban toå chöùc LHND Nam Boä, lưu tại hoøng Khoa hoïc - Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 420 157. Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä (1954), Baùo caùo thaønh tích tham gia khaùng chieán cuûa coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng Nam Boä trong khaùng chieán choáng Phaùp, lưu tại Phoøng Khoa hoïc - coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, taøi lieäu ñaùnh maùy soá 119. LS.46. 158. Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä (1948), Baùo caùo tình hình coâng nhaân Nam Boä (töø ñaàu naêm 1945 ñeán cuoái naêm 1948), löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 159. Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä (1949), Baùo caùo tình hình Nam Boä naêm 1949, Lieân Hieäp coâng ñoaøn Nam Boä, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.49. 160. Lieân Hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1951), Baùo caùo tình hình Nam Boä naêm 1951, Lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.70. 161. Lieân Hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1954), Baùo caùo tình hình Nam Boä naêm 1952-1953, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.40. 162. Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä (1950), Baùo caùo veà sinh hoaït, chuû tröông vaø coâng taùc cuûa Thöôøng vuï Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä gôûi Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam ngaøy 1 thaùng 7 naêm 1950, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.50. 163. Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä (1950), Baùo caùo veà tình hình phong traøo töø thaùng 1 ñeán thaùng 6/50 Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä gôûi Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam, lưu tại Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS. 50. 164. Lieân Hiệp công đoàn Thủ Dầu Một (1951), Baûo veä an ninh cho caùc ñoàn ñieàn, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô soá 7375. 165. Lieân Hiệp công đoàn Thủ Dầu Một (1948), Bieân baûn cuoäc hoäi nghò coâng nhaân toaøn tænh thaùng 3/48 ngaøy 12 cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn Thuû Daàu Moät, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS 79/48. 166. Lieân Hiệp công đoàn Thủ Dầu Một (1962), Caùc vuï ñình coâng ôû ñoàn ñieàn 1961- 1962, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô soá 11662. 167. Lieân Hiệp công đoàn Nam Boä (1958), Caùc vuï taán coâng ñoàn ñieàn Michelin (Daàu Tieáng) 1958, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô soá 11657. 421 168. Lieân hieäp coâng ñoaøn phaân lieân khu Mieàn Ñoâng (1954), Chæ thò soá 03/CT-54 cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn phaân lieân khu Mieàn Ñoâng kieâm Coâng ñoaøn cao su Mieàn Ñoâng gôûi Lieân hieäp coâng ñoaøn 5 tænh Mieàn Ñoâng veà vieäc binh tuyeån chieán só thi ñua ngaønh coâng nghieäp 1953-1954, löu taïi phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS 176/54. 169. Lieân hieäp coâng ñoaøn phaân lieân khu Mieàn Ñoâng (1954), Chæ thò soá 1/CÑPLK-54 cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn phaân lieân khu Mieàn Ñoâng kieâm Coâng ñoaøn cao su Mieàn Ñoâng veà vieäc chaán chænh cuûng coá coâng ñoaøn cô sôû, taøi lieäu ñaùnh maùy 5 trang löu taïi phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS 177/54. 170. Lieân Hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä (1948), Chæ thò veà phaùt trieån Ñaûng 17-12- 1948, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL.03/48. 171. Lieân hieäp coâng ñoaøn cao su Nam Boä (1948), Coâng taùc vaø keá hoaïch phaù hoaïi cao su trong naêm 1948, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS 13/48. 172. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1945), Hieän tình lao ñoäng nam Boä, Phoøng Lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.45/50. 173. Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (1948), Thaønh tích khaùng chieán cuûa Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (töø 1945 ñeán 1948), taøi lieäu ñaùnh maùy 9 trang löu taïi Phoøng Khoa hoïc- Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 174. Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (1948), Thaønh tích ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Nam Boä töø 1945 ñeán 1948, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 175. Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (1946), Thaønh tích ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vaø tình hình coâng nhaân Nam Boä 1946, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.46 176. Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (1949), Thaønh tích ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vaø tình hình coâng nhaân Nam Boä töø 1945 ñeán 1949, löu taïi Ban söû Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam, Taøi lieäu BS-03, tr.25. 177. Lieân ñoaøn cao su Nam Boä (1947), Thaønh tích tham gia khaùng chieán cuûa coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng Nam Boä, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, Taøi lieäu LS 119. 422 178. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1954), Hieän tình lao ñoäng nam Boä, Phoøng Lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.55/54. 179. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1950), Thoáng keâ thaønh tích tranh ñaáu trong vuøng ñòch cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä töø 23/9/45 ñeán thaùng 6/1950, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.50. 180. Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä (1959), Thoâng tö soá 45 cuûa Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä gôûi Lieân hieäp coâng ñoaøn thaønh, tænh vaø caùc Lieân ñoaøn cao su, Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS. 49. 181. Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä (1952), Baùo caùo chung nieân naêm 1952 cuûa gôûi Phaân lieân khu uûy Mieàn Ñoâng, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.52. 182. Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä (1948), Baùo caùo coâng taùc phaù hoaïi cao su ñòch vaø tình hình cao su ôû Nam Boä naêm 1948 cuûa Lieân Hieäp Coâng Ñoaøn Nam Boä, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä & Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48 183. Phoøng Toång keát–Nghieân cöùu cuûa Boä Tham möu Mieàn (1972), Nghò quyeát ñaùnh baïi chính saùch bình ñònh laán chieám môùi cuûa Myõ – Nguî tieán leân hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân Thuû Daàu Moät, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, TL. 7357/1. 184. Sôû Tö Phaùp Nam Boä (1949), Baùo caùo chung nieân naêm 1949, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô 1141, tôø 24-43. 185. Soá lieäu thoáng keâ Vieän kinh teá Saøi Goøn 1966, Trung taâm löu tröõ Quoác Gia II taïi TP .HCM, Muïc luïc 1342. HS.30/66. 186. Tænh Thuû Daàu Moät, taøi lieäu löu tröõ cuûa Trung Öông Ñaûng, ñaùnh maùy 17 trang, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, TL. 20527.197 187. Taïp chí Chaán höng kinh teá vaø Thoáng keâ cuûa Vieän kinh teá Saøi Goøn, Saøi Goøn 1968. 188. Traän tieâu dieät ñoàn Hoaø Myõ thuoäc quaän Chaâu Thaønh tænh Thuû Daàu Moät cuûa C73 ñeâm 21-06-1973, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, TL.885. 189. Thöôøng vuï Khu uyû mieàn Ñoâng (1974), Baùo caùo cuûa Thöôøng vuï Khu uyû mieàn Ñoâng naêm 1974, löu taïi phoøng lòch söû Ñaûng, Ban Tuyeân Giaùo tænh Ñoàng Nai, HS 08/74. 190. Tieâu Nhö Thuûy (1990), Hoài kyù veà coâng taùc xaây döïng Ñaûng ôû Thuû Daàu Moät giai ñoaïn khaùng chieán choáng Phaùp (1945-1954), löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng - Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 30/45. 423 191. Traàn Vaên Laéc (1999), Hoài kyù veà phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Daàu Tieáng, nguyeân UÛy vieân ban thöôøng vuï Coâng Ñoaøn tænh Soâng Be ù, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng - Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 37/ÑP. 192. Traàn Vaên Laéc (1997), Ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, Taøi lieäu phoøng lòch söû Quaân khu 7, TL. 15744. 193. Theo phuùc trình cuûa Thieáu töôùng nguïy Traàn Töû Oai, ngaøy 07-01-1962, Taøi lieäu quoác saùch aáp chieán löôïc cuûa Nha chieán tranh taâm lyù nguî (taøi lieäu thu ñöôïc cuûa ñòch) löu taïi phoøng Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi Tröôøng Quaân Khu 7, LS 62. 194. UÛy Ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1951), Baùo caùo cuoái naêm 1951, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, tôø 19-54. 195. UÛy Ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1953), Baùo caùo cuûa Phaân lieân khu mieàn Ñoâng veà tình hình chung cuûa ñòch vaø ta naêm 1953 ôû lieân khu. AÂm möu cuûa ñòch, nhieäm vuï cuûa ta 1954, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.54. 196. UÛy Ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1952), Baùo caùo cuûa uûy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä nhaän ñònh veà ta moïi maët naêm 1952 vaø nhieäm vuï cuûa naêm 1953, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 7/52. 197. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam bộ (1949), Baùo caùo thaønh tích thi ñua 1948- 1949, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô 2397, tôø 12-14. 198. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1954), Baùo caùo thi ñua phaàn quaân söï töø 3.3_19.5.1954, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, TL. 7/54. 199. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1948), Baùo caùo tình hình chung naêm 1948 cuûa UBKCHC tænh Thuû Daàu Moät, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô 1462. 200. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1952), Baùo caùo tình hình Nam Boä töø 10- 01-1951 ñeán 20-02-1952, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, HS 72/52. 201. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1952), Baùo caùo tình hình Nam Boä töø 26- 05-1952 ñeán 30-07-1952, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, HS 72/33. 424 202. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1949), Baùo caùo tình hình quaân söï khu 7 (25-08-1945 – 06-1949), lưu tại Phoøng Khoa hoïc -Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS.68. 203. Ủy ban kháng chiến hành chính tænh Thuû Daàu Moät (1949), Baùo caùo tình hình tænh Thuû Daàu Moät trong naêm 1949 gởi UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô 1463. 204. Ủy ban kháng chiến hành chính tænh Thuû Daàu Moät (1948), Baùo caùo veà quoác daân thieåu soá trong tænh Thuû Daàu Moät cuûa UBKCHC tænh Thuû Daàu Moät naêm 1948, löu taïi Phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng-Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, Hoà sô 597. 205. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1954), Phuùc trình tình hình quoác daân thieåu soá khu 7 tænh Thuû Daàu Moät, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô 597. 206. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1975), Quaân giôùi Nam Boä vaø Thuû Daàu Moät, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS. 35. 207. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1976), Söï kieän giaûi phoùng tænh Thuû Daàu Moät trong toång tieán coâng vaø noäi daäy xuaân 1975 (13/03-30/04/1975), löu taïi Ban Tuyeân Giaùo tænh Bình Döông, TL 5689/2. 208. UÛy ban khaùng chieán haønh chính tænh Thuû bieân (1954), Taäp quyeát ñònh, chæ thò, thoâng tö, chöông trình, keá hoaïch naêm 1954 cuûa tænh Thuû Bieân, , Hoà sô 1474, 72 tôø löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông. 209. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1954), Taêng löông cho coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô soá 3828. 210. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1948), Thaønh tích “cao su chieán” 1947 ñeán 4/1948, taøi lieäu ñaùng maùy 6 trang löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7. LS.48. 211. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1973), Tieáp teá cho caùc ñoàn ñieàn cao su Bình Long, löu taïi phoøng nghieân cöùu lòch söû Ñaûng – Ban Tuyeân giaùo tænh UÛy Bình Döông, hoà sô soá 4996. 212. UÛy ban khaùng chieán haønh chính Nam Boä (1950), Ñaïi ñoäi cao su Thuû Daàu Moät – Tröïc thuoäc lieân ñoaøn 301 –310, löu taïi Phoøng Khoa hoïc-Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, LS. 48. 425 PHUÏ LUÏC 426 427 428 429 Taøi lieäu löu tröõ taïi Phoøng Khoa hoïc Coâng ngheä moâi tröôøng Quaân khu 7. 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 _____________ 15, 16 : AÛnh tö lieäu taïi Phoøng truyeàn thoáng Coâng ty cao su Daàu Tieáng. 440 441 ______________ 19, 20 : AÛnh tö lieäu löu taïi VP coâng ñoaøn Coâng ty cao su Bình Long. 442 21 22 ______________ 21, 22 : AÛnh tö lieäu löu taïi VP coâng ñoaøn Coâng ty cao su Bình Long. 443 23 24 ______________ 23, 24 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 444 25 26 ______________ 25, 26 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 445 27 28 ______________ 27, 28 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 446 29 30 ______________ 29, 30 : AÛnh tö lieäu Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. ______________ Nguoàn : Ban tuyeân giaùo tænh Bình Döông. 2 Quaân vieãn chinh luøng suïc caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät ______________ Nguoàn : 3 Sô ñoà aáp chieán löôïc naêm 1963 ôû mieàn Nam Vieät Nam 4 ______________ Nguoàn : Nguoàn : 5 ____________ Nguoàn : Nhaân daân theá giôùi möøng Vieät Nam chieán thaéng naêm 1975 Quaân vieãn chinh ruoàng boá caùc ñoàn ñieàn cao su 6 Töôûng nhôù ñoàng ñoäi cuûa cöïu chieán binh Myõ veà cuoäc ôû chieán Vieät Nam ______________ Nguoàn :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf[ tiến sĩ ] phong trào đấu tranh của công nhân cao su thủ dầu một trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975).pdf
Luận văn liên quan