Luận văn Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV

Chương 1: TỔNG QUAN 1 I/ Giới thiệu chung 1 II/ Các số' liệu chính của trạm 2 Chương 2 : PHỤ TẢI ĐIỆN 3 I/ Khái niệm 3 II/ Đồ thị phụ tải 4 Chương 3 :SƠ Đồ CẤU TRÚC CỦA TRẠM & CẨC PHƯƠNG ÁN 8 I/ Sơ đồ câu trúc 8 II/Nhận xét 10 Chương 4 : CHỌN MÁY BIÊN ÁP 11 I/ Khái niệm 11 II/ Chọn máy biến áp cho các phương án 12 Chương 5 : TÍNH TOÁN TON THAT 15 I/ Tính toán tển thất cho phương án 1 15 II/ Tính toán tốn thất cho phương án 2 16 Chương 6 : CHỌN sơ Đồ NÔÌ ĐIỆN 18 I/Kháỉ niệm 18 II/Chọn sơ đồ nốĩ điện cho từng phương án 18 Chương 7 : TÍNH TOÁN NGĂN MẠCH 21 I/ Khái niệm 21 II/ Tính toán ngắn mạch cho từng phương án 21 Chương 8 : CHỌN MẨY CAT VÀ DAO CÁCH LY 28 I/ Điều kiện chọn máy cắt và dao cách ly 28 II/ Chọn MC & DCL cho từng phương án 28 Chương 9 : TÍNH TOÁN KINH TẾ 32 l.Khảỉ niệm 32 II/ Tính toán kinh tế cho từng phương án 32 III/ So sánh kinh tế,kỹ thuật giữa hai phương án 35 Chương 10 : CHỌN KHÍ cụ ĐIỆN 36 I/Khái niệm 36 IV Chọn khí cụ điện 36 1/Chọn BU & BI 36 2/ Chọn sứ 40 3/ Chọn chống sét van 41 4 Chọn dây dẫn, thanh dẫn 43 Chương 11 :BẢO VỆ CHốNG SÉT ĐÁNH TRựC TIẾP VÀO TRẠM 51 I/Khái niệm chung 51 II/ Yêu cầu về kinh tế,kỹ thuật 51 III/Tính toán chông sét 52 Chương 12 : TÍNH TOÁN HỆ THốNG Nối DAT CHO TRẠM 69 I/ Các yêu cầu về kinh tế,kỹ thuật 69 II/ Tính toán nôl đất tự nhiên 69 III/Tính toán nốì đất nhân tạo 70 IV/ Thực hiện lưới đẳng thế 73 V/ Kiểm tra hệ thông nôì đất theo yêu cầu chông sét 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta là một nước đang phát triển. Các ngành công nghiệp,dịch vụ được chú trọng phát triển. Muốn thúc đẩy nền công nghiệp phát triển thì ngành công nghiệp năng lượng phải được chú trọng,phát triển trước . Trong các dạng năng lượng thì điện năng là dạng năng lượng được sử dụng rộng rải và rất có tiềm năng trong tương lai. Trong phát triển điện năng thì vấn đề phát triển nhà máy và vấn đề truyền tải là hai vấn đề quan trọng nhất. Điện năng từ nhà máy điện được truyền tải đến các hộ tiêu thụ phải qua nhiều lần tăng,giảm điện áp mới có thể sử dụng được. Việc tăng hoặc giảm điện áp đó phải nhờ vào trạm biến áp. Nói cách khác, trạm biến áp là một khâu hết sức quan trọng trong việc sản xuất và truyền tải điện năng. Vì vậy ,muốn phát triển ngành năng lượng điện thì cần phải phát triển các trạm biến áp ằ Với Mến thức đã tiếp thu được trong suốt quá trình học tập tại trường và các lần thực tập,tham quan về trạm biến áp và nhà máy điện đã được thể hiện trong quyển luận văn tối nghiệp này ẵ Tuy nhiên,cồn có hạn chếtrong việc cập nhật các thông tin, thiết bị mới hiện nay, kiến thức có giới hạn nên không tránh khỏi sai phạm xin quí thầy cô chỉ dạy thêm .

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4831 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế trạm biến áp 220-110-22kV.pdf
Luận văn liên quan