Luận văn Thiết kế và thi công mô hình cân và đóng gói sản phẩm

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG 4 NHẠN xét Của giáo viên phản biện .5 PHẦNI .6 HỆ THỐNG CÂN VÀ ĐÓNG GÓI SẦN PHẨM 6 CHƯƠNG 1 6 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THốNG CÂN VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHAM .6 1.1. KHÁI NIÊM CHƯNG .6 1.2. NGUYÊN TÁC cơ BẢN 6 1.3. Sơ LƯỢC VỀ NGUYÊN TAC họ at động .6 CHƯƠNG 2 .ệ Ệ .7 HỆ THỐNG CÂN SỬ DỤNG LOOADCELL .7 2.iề CÁC LỌ AI CẢM BIẾN 7 2.2. LOADCELL 8 2.2.3. Một sô" loadcell trên thị trường .8 2.2.4. Đặt tính của loadcell 9 2.3. CÁCH BỐ TRÍ VÀ sơ Đồ Nối DÂY CỦA HỆ THốNG sử DỤNG NHlỀư LOADCELL .! .15 2.4. CÁC THÔNG số KỶ THUẬT CỦA LOADCELL DÙNG TRONG MÔ HÌNH. 17 CHƯƠNG 3 18 CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CÂN .18 3.1. THIẾT BỊ ĐẦU CÂN K3NV (OMRON): .18 3.2. CÁC CHỨC NĂNG VÀ BỘ PHẬN CHÍNH CỦA K3NV 18 3.3. THIẾT BỊ ĐAU cân BS4200 (BONGSHIN): .24 CHƯƠNG 4 ễ 26 VI ĐIỀU KHIỂN 89C51 26 4.1. GIỚI THỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951): .26 4.2. KHẢO SÁT Sơ ĐỒ CHÂN 8951, CHỨC NĂNG TỪNG CHÂN: .28 4.2.1. Sơ đồ chân 8951: 28 4.2.2. Chức năng các chân của 8951: .28 4.3. CẤU TRÚC BÊN TRONG VI ĐỀU KHIỂN .30 4.3.1. Tổ chức bộ nhớ: 30 4.3.2. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt: 33 4.3.3. Bộ nhớ ngoài (external memory):: 34 4.4. HOẠT ĐỘNG TIMER CỦA 8951: .35 4.4.1. Giới thiệu : 35 4.4.2. Các thanh ghi điều khiển timer 36 4.5. HOẠT ĐỘNG PORT NỐI TIẾP .38 4.5.1. Giới thiệu 38 4.5.2. Các thanh ghi và các chế độ hoạt động của port nối tiếp: .39 4.5.2.1. Thanh ghi điều khiển port nối tiếp 39 4.5.2.2. Chế độ o ( Thanh ghi dich đơn 8 bit) .40 4.5.3. Chế độ 1 (UART 8 bit với tốc độ baud thay đổi được): .41 4.5.4. UART 9 bit với tốc độ baud cố định (chế độ 2): 42 4.5.5. Khởi động và truy xuất các thanh ghi cổng nối tiếp: .42 4.5.6. Tốc độ baud port nối tiếp .42 4.6. TỔ CHỨC NGẮT TRONG 8051 43 4ể6.1. Cho Phép và Không Cho Phép Ngắt 43 4.6.2. Xử lý ngắt .44 4.6.3. VécTơ Ngắt 45 4.6.4. Ngắt Port nốì Tiếp 45 4.7. CÁC CHẾ ĐỘ ĐÁNH ĐỊA CHỈ: TRONG TẬP LỆNH CÓ 8 CHẾ độ đánh ĐỊA CHỈ .ễ .ứ 45 a. Thanh ghi địa ghi: .45 b. Địa chĩ trực tiếp 45 c. Địa chỉ gián tiếp .46 d. Địa chỉ tức thời .46 e. Địa chỉ tương đôi 46 f. Địa chĩ tuyệt đối 46 g. Địa chỉ dài 47 h. Địa chỉ tham chiếu 47 CHƯỜNG 5 47 TRUYỀN THÔNG Nối TIEP .47 Thanh ghi điều khiển MODEM .49 CHƯƠNG 6 .51 HỆ THỐNG VAN VÀ KHÍ NÉN 51 6.1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRUYEN động bằng khí NÉN: 51 6ề2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THốNG TRUYEN động bằng khí NÉN: .52 6.3. CÁC VAN KHÍ NÉN 53 6ề4. CÁC BỘ PHẬN DẪN ĐỘNG .54 4.6.1. Xi lanh tác dụng đơn 54 4.6.2. Xi lanh tác động kép 55 4.6.3. Đặc tính kỹ thuật của xi lanh .56 PHẦN II .57 HỆ THỐNG MÔ HÌNH CẤN VÀ 57 ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM .57 CHƯƠNG 1 57 THI CÔNG MÔ HÌNH CÂN VÀ .57 ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM .57 1.1. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG 57 1.2. KẾT NỐI THIẾT BỊ : 57 1.3. Sơ ĐỒ GIẢI THUẬT : 58 1.4. PHẦN LẬP TRÌNH : .59 CHƯƠNG 2 .65 KẾT LUẬN 65 Mô hình cân và đóng gói sản phẩm

pdf66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế và thi công mô hình cân và đóng gói sản phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mô hình cân và đóng gói sản phẩm.pdf