Luận văn Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc môi trề (Channa sp.)

Đây là luận văn khoa học: "Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc môi trề (Channa sp.)" Phục vụ các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu nghiên cứu. 1/ MỞ ĐẦU Thủy sản là tặng phẩm của thiên nhiên dành cho con người. Việc khai thác và bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên này là hết sức cần thiết. Vì vậy bên cạnh việc khai thác nguồn thủy sản từ sông biển cần phải có những kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống, ương nuôi để phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng cũng như để bù đắp cho lượng thủy sản đánh bắt mỗi năm từ tự nhiên. Cá là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa các loại axit amin thiết yếu, các axit béo không no cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của con người. Những người sử dụng cá thường xuyên trong bữa ăn sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn so với những người sử dụng thực phẩm từ thịt. Trong khi các loại cá da trơn như cá Tra, cá Basa chủ yếu nhằm xuất khẩu thì cá Lóc lại đáp ứng cho nhu cầu nội địa. Từ những người có thu nhập thấp, trung bình đến cao đều có thể sử dụng cá Lóc làm nguồn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Cá Lóc môi trề (Channa sp.) là loài phân bố rộng và sống được ở nhiều loại hình mặt nước khác nhau nhờ khả năng chịu đựng tốt với điều kiện môi trường. Chúng là loài mắn đẻ và đẻ nhiều lần trong năm do đó chúng có khả năng khôi phục quần đàn khá nhanh. Vào những năm 95 – 97, một số hộ thuộc khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp và An Giang đã tiến hành nuôi cá Lóc và đã phát triển thành phong trào. Hình thức nuôi thường đi đôi với vấn đề giải quyết thức ăn cũng như biện pháp phòng trị bệnh cho cá. Trong tự nhiên, cá Lóc là loài cá chuyên ăn mồi sống cho nên muốn nuôi cá Lóc trong ao với mật độ cao như hiện nay thì vấn đề nghiên cứu loại thức ăn thay thế hoàn toàn hay một phần cá tạp là rất cần thiết. Trong những năm qua đã có rất nhiều nghiên cứu trên các loài cá Lóc và vấn đề đặt ra là làm sao để tăng được năng suất ương và nuôi. Một trong những hướng nghiên cứu cho mục tiêu này là tìm hiểu về đặc điểm ăn của cá trong giai đoạn bột và hương để chế biến thức ăn phù hợp. Xuất phát từ những vấn đề trên, được sự phân công của Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thực hiện đề tài: “Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá Lóc môi trề (Channa sp.)’’. Việc sử dụng thức ăn chế biến thay thế cho thức ăn tươi sống để ương nuôi cá Lóc phải đảm bảo dinh dưỡng và nhằm hạn chế mầm bệnh khi ương nuôi bằng thức ăn tự nhiên và chủ động hơn khi nuôi thương phẩm. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Lóc 3 2.1.1 Phân loại 3 2.1.2 Phân bố 3 2.1.3 Đặc điểm hình thái 3 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 4 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 4 2.1.7 Môi trường sống của cá Lóc 5 2.1.7.1 Nhiệt độ 5 2.1.7.2 Ôxy hòa tan 6 2.1.7.3 Độ pH 6 2.1.7.4 Độ mặn 6 2.1.7.5 Ammonia 6 2.2 Thức Ăn Và Tập Tính An Của Cá Lóc 7 2.2.1 Sơ lược tình hình nghiên cứu dinh dưỡng của cá Lóc 7 2.2.1.1 Sự lựa chọn thức ăn của cá bột cá Lóc đen 7 2.2.1.2 Khả năng sử dụng các loại thức ăn khác nhau ở cá Lóc đen bột 7 2.2.1.3 Khả năng sử dụng thức ăn chế biến ở cá Lóc bột 8 2.2.2 Một số loại thức ăn cho cá thí nghiệm 8 2.2.2.1 Trùn chỉ 8 2.2.2.2 Thức ăn chế biến 10 2.2.2.3 Thức ăn cá tạp 10 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 11 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 11 3.3 Vật Liệu Và Trang Thiết Bị 11 3.4 Nguồn Nước 11 3.5 Thức An Cho Cá Thí Nghiệm 11 3.6 Bố Trí Thí Nghiệm 12 3.6.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn chế biến (TĂCB) lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá Lóc môi trề ở giai đoạn cá bột 12 3.6.2 Thí nghiệm 2 : So sánh tốc độ tăng trưởng của giống cá Lóc môi trề và cá Lóc đen khi sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi 13 3.7 Chuẩn Bị Thức An Và Phương Pháp Cho An 13 3.8 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 14 3.8.1 Thí nghiệm 1 14 3.8.2 Thí nghiệm 2 14 3.9 Các Yếu Tố Thủy Lý Hóa Của Nước Trong Bể 14 3.10 Các chỉ tiêu tính toán 14 3.11 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 15 IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Thí Nghiệm 1: Khảo Sát Anh Hưởng Của Thức An Chế Biến Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Và Tỷ Lệ Sống Của Cá Lóc Môi Trề Ơ Giai Đoạn Cá Bột 16 4.1.1 Các yếu tố môi trường 16 4.1.1.1 Nhiệt độ 16 4.1.1.2 Độ pH 17 4.1.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 17 4.1.1.4 Hàm lượng Ammonia tổng số (mg/l) 17 4.1.2 Thành phần hóa học của các loại thức ăn thí nghiệm 18 4.1.3 Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá thí nghiệm 18 4.1.3.1 Tỷ lệ sống 19 4.1.3.2 Sự phân đàn 21 4.1.3.3 Sự tăng trưởng 24 4.2 Thí nghiệm 2 So Sánh Tốc Độ Tăng Trưởng Của Giống Cá Lóc Môi Trề Và Cá Lóc Đen Khi Sử Dụng Thức An Chế Biến Để Ương Nuôi 28 4.2.1 Trọng lượng 28 4.2.2 Chiều dài 29 4.2.3 Tỷ lệ sống 30 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết Luận 31 5.2 Đề Nghị 31

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2468 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc môi trề (Channa sp.), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thí Nghieäm 1: Khaûo Saùt Aûnh Höôûng Cuûa Thöùc Aên Cheá Bieán Leân Toác Ñoä Taêng Tröôûng Vaø Tyû Leä Soáng Cuûa Caù Loùc Moâi Treà Ôû Giai Ñoaïn Caù Boät. Caù Loùc laø loaøi caù döõ trong töï nhieân, caù boät caù Loùc moâi treà aên caùc loaøi ñoäng vaät noåi nhö luaân truøng vaø caùc ñoäng vaät phuø du khaùc. Trong soá nhieàu loaøi ñoäng vaät noåi vaø ñoäng vaät ñaùy, gioáng Moina (Cladocera) vaø truøng chæ ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát vì chuùng khoâng laøm maát döôõng chaát nhö thöùc aên cheá bieán vaø kích thöôùc phuø hôïp vôùi côõ mieäng cuûa haàu heát caùc loaøi caù (Verreth vaø ctv., 1993; trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). Trong nghieân cöùu cuõng nhö ngoaøi thöïc teá, vieäc chuyeån töø thöùc aên töôi soáng sang thöùc aên nhaân taïo ñöôïc thöïc hieän caøng sôùm caøng toát neáu noù khoâng aûnh höôûng ñeán söï taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù boät. Neáu caù söû duïng toát thöùc aên nhaân taïo thì seõ haïn cheá ñöôïc nhöõng beänh laây nhieãm qua thöùc aên töôi soáng vaø chuû ñoäng ñöôïc nguoàn thöùc aên trong öông nuoâi. Trong thí nghieäm naøy caùc loâ thí nghieäm ñöôïc nuoâi trong ñieàu kieän thuûy lyù hoùa nhö nhau. Thöùc aên ñöôïc cho aên toái ña cho ñeán khi caù khoâng aên nöõa thì seõ ñieàu chænh cho phuø hôïp (cho aên thoûa maõn) ñeå ñaùnh giaù söï taêng tröôûng. 4.1.1 Caùc yeáu toá moâi tröôøng Trong quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa caùc loaøi thuyû saûn noùi chung vaø caù Loùc moâi treà noùi rieâng ñeàu chòu aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø caùc yeáu toá sinh hoïc khaùc. Döôùi ñaây laø moät soá yeáu toá thuûy lyù hoaù cuûa thí nghieäm. 4.1.1.1 Nhieät ñoä Nhieät ñoä nöôùc aûnh höôûng raát lôùn ñeán toác ñoä tieâu hoùa, söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa caù. Nhieät ñoä quaù thaáp hay quaù cao thì söï phaùt trieån cuûa caù khoâng bình thöôøng hay khi nöôùc thay ñoåi ñoät ngoät 3 – 4oC coù theå laøm caù cheát. Baûng 4.1 Yeáu toá nhieät ñoä trong thí nghieäm Thôøi gian Nhieät ñoä (oC) Max Min Dao ñoäng 17/4 – 24/4 25/4 – 01/5 02/5 – 08/5 29,0 28,5 29,0 27,5 27,0 27,0 1,5 1,5 2,0 Bieán thieân nhieät ñoä trong thí nghieäm dao ñoäng trong khoaûng 27,0 – 29,0oC. Dao ñoäng nhieät trong ngaøy khoâng vöôït quaù 2oC neân khoâng aûnh höôûng ñeán söï taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù. 4.1.1.2 Ñoä pH pH cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng soáng cuûa caù. pH thaáp hay cao seõ taùc ñoäng xaáu leân chaát nhôøn cuûa mang, da caù, ngaên caûn söï hoâ haáp laøm caù cheát ngaït. Yeáu toá pH cuûa thí nghieäm ñöôïc trình baøy qua baûng sau. Baûng 4.2 Yeáu toá pH trong thí nghieäm Thôøi gian pH NT 1 NT 2 NT 3 Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 17/4 – 24/4 25/4 – 01/5 02/5 – 08/5 7,5 7,1 7,0 7,1 6,5 7,0 7,5 7,1 6,5 6,7 6,9 6,6 7,3 6,8 6,7 7,0 6,8 6,5 Qua baûng treân cho thaáy pH bieán ñoåi khoâng ñaùng keå, khoaûng dao ñoäng töø 6,5 – 7,5 laø thích hôïp cho söï sinh tröôûng cuûa caù. 4.1.1.3 Haøm löôïng oxy hoøa tan (DO) Baûng 4.3 Yeáu toá oxy hoøa tan trong thí nghieäm Thôøi gian DO (mg/l) NT 1 NT 2 NT 3 Saùng chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 17/4 – 24/4 25/4 – 01/5 02/5 – 08/5 5,0 5,9 6,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,2 6,5 7,0 6,5 6,5 5,0 5,9 5,5 6,1 6,5 6,5 Haøm löôïng oxy hoøa tan dao ñoäng trong khoaûng töø 5,0 – 7,0 thöôøng thaáp vaøo buoåi saùng vaø cao vaøo buoåi chieàu do qua moät ñeâm caù aên vaø thaûi phaân nhieàu. Tuy nhieân ñoái vôùi caù Loùc laø loaøi coù cô quan hoâ haáp phuï thì khoaûng dao ñoäng naøy khoâng gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán söï sinh tröôûng cuûa caù. 4.1.1.4 Haøm löôïng Ammonia toång soá Baûng 4.4 Haøm löôïng Ammonia Thôøi Gian NH3 (mg/l) NT 1 NT 2 NT 3 17/4 – 24/4 25/4 – 01/5 02/5 – 08/5 0,01 – 0,02 0,02 – 0,03 0,02 – 0,03 0,40 – 0,90 0,02 – 0,05 0,02 – 0,03 0,40 – 0,80 0,80 – 2,00 0,50 – 2,00 Haøm löôïng NH3 phuï thuoäc vaøo löôïng ñaïm trong thöùc aên dö, phaân. Theo keát quaû phaân tích thaønh phaàn dinh döôõng cuûa caùc loaïi thöùc aên ôû baûng 4.5 thì haøm löôïng proâteâin trong thöùc aên cheá bieán laø 37,38%, ôû truøng chæ laø 59,90% vaø trong caù taïp xay laø 42,90%. Trong tuaàn thöù 1, NT2 vaø NT3, haøm löôïng NH3 cao hôn ôû NT1 do thöùc aên laø truøn chæ. Töø tuaàn thöù 2, haøm löôïng NH3 ôû NT2 giaûm coøn ôû NT3 taêng cao vì luùc naøy truøn chæ ñaõ ñöôïc thay theá baèng TAÊCB ôû NT2 vaø caù taïp xay ôû NT3. ÔÛ NT1, haøm löôïng NH3 luoân oån ñònh tuy nhieân moâi tröôøng nöôùc ôû nhöõng nghieäm thöùc söû duïng TAÊCB deã baån do thöùc aên vaø phaân caù mau choùng tan raõ trong nöôùc. 4.1.2 Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa caùc loaïi thöùc aên thí nghieäm Baûng 4.5 Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa caùc loaïi thöùc aên thí nghieäm (g/ 100 troïng löôïng khoâ) Thaønh phaàn hoaù hoïc (% vaät chaát khoâ) Caùc loaïi thöùc aên Truøn chæ (*) TAÊCB daïng öôùt (**) Caù xay (***) Ñoä aåm 80,00 45,70 - Proâteâin thoâ 59,90 37,38 42,90 Chaát beùo 12,80 28,36 24,80 Xô thoâ - 2,90 - Tro 6,53 6,92 6,18  (*) (***) Theo Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004 (**) Theo keát quaû phaân tích cuûa Traàn Thò Kim Thô vaø Vuõ Thò Phöông Thuùy, 2005. Keát quaû phaân tích cho thaáy haøm löôïng proâteâin trong thöùc aên cheá bieán thaáp hôn so vôùi truøn chæ vaø caù taïp (37,38%; 59,90%; 42,90%) nhöng vaãn phuø hôïp vôùi nhu caàu chaát ñaïm cuûa caùc loaøi caù. Haøm löôïng lipit cuûa thöùc aên cheá bieán cao nhaát (28,36%) ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu chaát beùo töông ñoái cao cuûa caù nhoû laø 18 – 30% (Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). 4.1.3 Taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm Caù thí nghieäm ñöôïc cho aên caùc loaïi thöùc aên khaùc nhau. Sau moãi tuaàn seõ coù söï chuyeån ñoåi thöùc aên ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm caù Loùc moâi treà söû duïng hieäu quaû thöùc aên cheá bieán thoâng qua söï taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù. Baûng 4.6 Sô löôïc tieán trình thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) NT 1 NT 2 NT 3 17/4 – 24/4 25/4 – 01/5 02/5 – 08/5 TAÊCB TAÊCB TAÊCB Truøn chæ TAÊCB TAÊCB Truøn chæ Caù taïp xay Caù taïp xay 4.1.3.1 Tyû leä soáng Ngoaøi toác ñoä taêng tröôûng thì thöùc aên coøn aûnh höôûng tôùi tyû leä soáng ôû moãi nghieäm thöùc. Qua tyû leä soáng, ta coù theå ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng dinh döôõng cuõng nhö söï thích nghi cuûa caù vôùi loaïi thöùc aên ñoù. Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm ñöôïc tính döïa treân soá caù cheát ñeám ñöôïc xaùc vaø soá caù maát ñi do bò aên laãn nhau. Baûng 4.7 Tyû leä soáng (%) cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) NT 1 NT 2 NT 3 Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy 40,44 ± 4,44 a 25,75 ± 2,73 a 24,22 ± 2,04 a 84,44 ± 3,15 b 79,11 ± 2,04 b 76,44 ± 3,15 b 82,67 ± 1,77 b 76,22 ± 2,77 b 69,33 ± 3,46 c Ghi chuù: Giaù trò theå hieän laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån. Caùc giaù trò treân cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc nhau khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p<0,05). Keát quaû cho thaáy trong 7 ngaøy ñaàu ôû NT1 khi cho caù aên thöùc aên cheá bieán, coù tyû leä soáng caù boät thaáp nhaát (40,44%) vaø khaùc bieät raát coù yù nghóa so vôùi 2 nghieäm thöùc coøn laïi. NT2 vaø NT3 caù söû duïng thöùc aên töôi soáng laø truøn chæ thì coù tyû leä soáng töông ñoái cao vaø khaùc bieät khoâng coù yù nghóa vôí nhau (84,44% vaø 82,67%). Trong 7 ngaøy keá tieáp, tyû leä soáng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc tieáp tuïc giaûm, trong ñoù, tyû leä soáng ôû NT1 vaãn laø thaáp nhaát vaø khaùc bieät coù yù nghóa so vôùi NT2 vaø NT3, song chuùng toâi nhaän thaáy soá caù cheát haèng ngaøy vaø soá caù maát ñi giaûm ñaùng keå. Rieâng ñoái vôùi NT2, ñaõ ñöôïc loaïi boû daàn thöùc aên töôi soáng ñeå thay theá baèng thöùc aên cheá bieán, thì trong nhöõng ngaøy ñaàu coù soá caù cheát töø 2 – 3 con/ngaøy, veà sau giaûm daàn vaø khoâng cheát nöõa. Ôû NT3, thöùc aên ñaõ ñöôïc thay theá baèng caù taïp xay. Qua 7 ngaøy cuoái cuûa thí nghieäm, tyû leä soáng ôû 3 nghieäm thöùc ñeàu khaùc nhau coù yù nghóa trong ñoù chuùng toâi nhaän thaáy tyû leä soáng cuûa caù ôû NT1 giaûm ít nhaát vaø oån ñònh hôn do caù ôû nghieäm thöùc naøy ñaõ lôùn vaø quen daàn vôí thöùc aên cheá bieán, tyû leä soáng cuûa caù ôû NT2 laø cao nhaát laàn löôït laø 24,22%; 76,44%; 69,33%. Ñieàu naøy cho thaáy neáu cho caù aên thöùc aên cheá bieán ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu khi caù vöøa tieâu heát noaõn hoaøn thì tyû leä soáng thaáp. Töø ngaøy thöù 14 sau khi tieâu heát noaõn hoaøn, caù coù theå söû duïng hieäu quaû thöùc aên cheá bieán. Traùi vôùi keát quaû naøy, Qin vaø ctv (1997) cho raèng, ôû caù Loùc ñen boät (Channa striata) khi söû duïng hoaøn toaøn thöùc aên cheá bieán tyû leä soáng laø 0% (trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). Haøng ngaøy chuùng toâi quan saùt vaø ñeám soá caù cheát. Tuy nhieân so vôùi soá löôïng thoáng keâ thì soá caù coøn laïi trong beå sau moãi ñôït kieåm tra ít hôn nguyeân nhaân laø do moät soá con ñaõ bò maát. Theo chuùng toâi ghi nhaän nhöõng caù theå naøy bò maát ñi do hieän töôïng aên nhau. Keát quaû theo doõi cho thaáy tyû leä caù bò aên nhau ñöôïc trình baøy qua baûng. Baûng 4.8 Tyû leä caù bò aên laãn nhau trong quaù trình thí nghieäm (%) Nghieäm thöùc (NT) NT 1 NT 2 NT 3 Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy 46,67 ± 6,36 a 8,22 ± 2,77 a 0,45 ± 0,39 a 3,78 ± 1,39 b 2,00 ± 1,76 b 0,89 ± 0,38 b 4,45 ± 2,34 b 3,78 ± 1,39 b 2,89 ± 1,39 c Ghi chuù: Giaù trò theå hieän laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån. Caùc giaù trò treân cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc bieät khoâng coù yù nghó thoáng keâ (p<0,05) Hieän töôïng caù lôùn nuoát caù beù trong quaù trình öông nuoâi caù Loùc vaø caùc loaøi caù döõ khaùc luoân ñöôïc ñeà caäp ñeán khi moâi tröôøng thieáu thöùc aên. Ôû caùc loaøi caù aên ñoäng vaät, söï khaùc nhau veà kích côõ trong cuøng moät dieän tích nuoâi seõ laøm taêng tyû leä aên nhau. Ñoái vôùi caù Loùc laø loaøi caù döõ, tham aên, thích aên moài soáng thì thöùc aên khoâng phuø hôïp laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï aên laãn nhau. Söï cheânh leäch giöõa caù nhoû vaø caù lôùn nhieàu laøm cho nhöõng con lôùn coù ñieàu kieän taán coâng nhöõng con nhoû gaây hao huït hôn. Ñoái vôùi caùc loaøi caù aên ñoäng vaät, tyû leä soáng chuû yeáu bò aûnh höôûng bôûi tính aên laãn nhau nhö nhaän ñònh cuûa Chen vaø Tsai (1994) treân caù Muù (Epinephelus malabaricus) vaø Qin JianGuang vaø ctv., (1996) treân caù Loùc gioáng (Channa striata). Ñoà thò 4.1 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm Qua ñoà thò chuùng toâi thaáy raèng, trong 7 ngaøy ñaàu tyû leä soáng ôû NT1 giaûm raát nhanh coù theå laø do thôøi ñieåm cho caù aên thöùc aên cheá bieán quaù sôùm, heä tieâu hoùa chöa phaùt trieån ñeå thích hôïp söû duïng thöùc aên cheá bieán. Khi quan saùt thaáy giai ñoaïn naøy caù aên raát ít vaø coù hieän töôïng aên laãn nhau. Tyû leä soáng cuûa caù ôû 2 nghieäm thöùc coøn laïi töông ñoái cao do truøn chæ laø thöùc aên hôïp khaåu vò ñoái vôùi caù trong giai ñoaïn naøy vì thöùc aên naøy vöøa vôùi côõ mieäng vaø phuø hôïp vôùi sôû thích aên moài soáng cuûa caù Loùc. Sau 21 ngaøy thí nghieäm, caù ôû NT1 vaø NT2 ñaõ ñaùp öùng maïnh vôùi thöùc aên cheá bieán laø do caù ñaõ lôùn, luùc naøy heä tieâu hoùa ñaõ hoaøn thieän, thöùc aên cheá bieán coù kích thöôùc phuø hôïp neân khi cho aên, thöùc aên phaân boá ñeàu trong nöôùc taïo ñieàu kieän cho caù coù cô hoäi baét moài ngang nhau. Maët khaùc khi cho aên, chuùng toâi nhaän thaáy caù baét moài raát nhanh. Traùi laïi ôû NT3, khi cho aên caù taïp xay, thöùc aên khoâng theå phaân boá ñeàu nhö thöùc aên cheá bieán neân coù hieän töôïng moät soá caù khoâng baét ñöôïc thöùc aên vaø taán coâng nhöõng caù khaùc laøm caù suy yeáu vaø cheát nhieàu. Theo caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây, caù boät thöôøng coù tyû leä soáng thaáp do nhieàu nguyeân nhaân nhö beänh, tính aên laãn nhau, khaû naêng tieâu hoaù thöùc aên keùm (Subagja vaø ctv., 1998; Qin vaø ctv., 1996; Cahu vaø Zambonino Infante, 2001). Theo Phaïm Thanh Lieâm (2003) thì thôøi ñieåm baét ñaàu dinh döôõng ngoaøi quyeát ñònh tyû leä soáng cuûa caù boät vaø thöôøng haàu heát caùc loaøi caù boät ñeàu baét ñaàu laáy thöùc aên ngoaøi khi noaõn hoaøn coøn chöa ñöôïc haáp thu hoaøn toaøn (trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). Theo Nguyeãn Thò Ngoïc Lan (2004) caù Loùc boät ñoøi hoûi 3 ngaøy söû duïng thöùc aên töôi soáng tröôùc khi chuyeån sang tröïc tieáp aên thöùc aên cheá bieán maø khoâng aûnh höôûng tôùi taêng tröôûng vaø tyû leä soáng. 4.1.3.2 Söï phaân ñaøn Trong öông nuoâi caù Loùc thöôøng xaûy ra hieän töôïng phaân ñaøn daãn ñeán tình traïng caïnh tranh thöùc aên. Ñaëc bieät laø tyû leä aên nhau raát cao, söï cheânh leäch giöõa caù lôùn vaø caù nhoû nhieàu laøm cho nhöõng con lôùn coù ñieàu kieän taán coâng nhöõng con nhoû gaây hao huït nhieàu. Ôû giai ñoaïn caù coøn nhoû, hieän töôïng phaân ñaøn xaûy ra nhanh do toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù ôû giai ñoaïn naøy nhanh hôn ôû caù lôùn vaø laøm cho khaû naêng aên laãn nhau cuûa caù cuõng taêng. Caù Loùc moâi treà laø loaøi caù döõ, aên ñoäng vaät, trong quaù trình nuoâi do caïnh tranh veà thöùc aên daãn ñeán söï taêng tröôûng khoâng ñeàu. Moät soá con thöôøng coù kích thöôùc lôùn hôn haún nhöõng con cuøng loaïi. Do ñoù phaûi luoân theo doõi söï sinh tröôûng cuûa chuùng vaø taùch rieâng ra nhöõng beå khaùc nhau. Caù töø 30 ngaøy tuoåi lôùn raát nhanh, ñoøi hoûi löôïng thöùc aên phong phuù vaø giaøu ñaïm. Trong tröôøng hôïp naøy neáu trong ao, beå nuoâi thieáu thöùc aên thì chuùng saün saøng aên thòt laãn nhau ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Thoâng thöôøng thì caù lôùn aên thòt caù beù caù lôùn laïi lôùn raát nhanh vaø ngaøy caøng aên thòt caù nhoû nhieàu hôn tröôùc. Muoán haïn cheá chuùng aên thòt laãn nhau thì chæ coù caùch giaõn thöa maät ñoä nuoâi vaø cung caáp ñaày ñuû thöùc aên coù tyû leä ñaïm ñoäng vaät cao >30% (Phaïm Vaên Trang vaø Traàn Vaên Vyõ, 2002). Trong ñieàu kieän thí nghieäm, tính phaân ñaøn cuûa caù boät caù Loùc moâi treà ôû giai ñoaïn boät sau 3 tuaàn nuoâi ñöôïc trình baøy qua baûng 4.9. Keát quaû cho thaáy ôû caùc nghieäm thöùc söû duïng thöùc aên khaùc nhau theå hieän tính phaân ñaøn cuõng khaùc nhau. Baûng 4.9 Söï phaân ñaøn cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy nuoâi. Nghieäm thöùc (NT) N (con) Pmin (g) Pmax (g) SD (g) Cv (%) 1 2 3 90 90 90 0,22 0,31 0,21 2,53 1,55 0,78 0,50 0,22 0,16 58,82 37,93 34,78 N: Toång soá caù theå trong nghieäm thöùc (con) Pmin: Troïng löôïng caù nhoû nhaát trong nghieäm thöùc (g) Pmax: Troïng löôïng caù lôùn nhaát trong nghieäm thöùc (g) SD: Ñoä leäch chuaån troïng löôïng (g) Cv: Heä soá bieán ñoäng troïng löôïng (%) Heä soá bieán ñoäng (HSBÑ) laø moät chæ soá theå hieän tính phaân ñaøn trong nghieäm thöùc. Heä soá bieán ñoäng caøng lôùn thì tính phaân ñaøn caøng cao. Baûng 4.9 cho thaáy HSBÑ cuûa troïng löôïng cuûa caù ôû NT1 cao hôn ôû NT2 vaø NT3 do ñoù ôû NT1 coù söï phaân ñaøn cao nhaát vaø ôû NT3 laø thaáp nhaát. Baûng 4.10 Baûng phaân boá taàn soá veà troïng löôïng cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy nuoâi Nhoùm Toå troïng löôïng(g) Taàn soá (con) NT1 NT2 NT3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,08 – 0,33 0,34 – 0,59 0,60 – 0,84 0,85 – 1,10 1,11 – 1,36 1,37 – 1,62 1,63 – 1,88 1,89 – 2,13 2,14 – 2,39 2,40 – 2,66 8 (8,89%) 28 (31,11%) 20 (22,22%) 13 (14,44) 6 (6,67%) 8 (8,89%) 3 (3,33%) 0 (0%) 2 (2,22%) 2 (2,22%) 3 (3,33%) 57 (63,33%) 21 (23,33%) 4 (4,44%) 4 (4,44%) 1 (1,11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (31,11%) 43 (47,78%) 19 (21,11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Ñoà thò 4.2 Söï phaân ñaøn cuûa caù thí nghieäm Qua ñoà thò cho thaáy caù ôû 3 nghieäm thöùc ñeàu theå hieän söï phaân ñaøn trong ñoù caù ôû NT1ù phaân boá ñeàu ôû taát caû caùc côõ. Nguyeân nhaân laø do nhöõng ngaøy ñaàu caù chöa söû duïng toát thöùc aên cheá bieán neân khi ñoùi chuùng thöôøng taán coâng laãn nhau, do ñoù moät soá caù lôùn raát nhanh vaø taäp trung vaøo caùc nhoùm 7, nhoùm 9, nhoùm 10. Chính nhoùm côõ lôùn naøy laø nguyeân nhaân gaây hao huït nhieàu. Caù ôû NT2 taäp trung nhieàu vaøo caùc nhoùm côõ nhoû (nhoùm 2 vaø 3), nhoùm côõ lôùn chieám khoaûng 5%. Maëc duø taêng troïng thaáp nhaát nhöng caù ôû NT3 töông ñoái ñeàu vaø chæ xuaát hieän ôû 3 nhoùm côõ (nhoùm1 - nhoùm 3), phaàn lôùn caù taäp trung vaøo nhoùm 2 (47,78%). Söï phaân ñaøn cuûa caù ôû NT2 vaø NT3 coù theå chæ xaûy ra töø tuaàn thöù 2 khi coù söï chuyeån ñoåi thöùc aên. Söï phaân ñaøn ôû 2 nghieäm thöùc naøy thaáp cuõng coù theå do khi ñöôïc cho aên thöùc aên cheá bieán hay caù taïp xay vaøo tuaàn thöù 2, thì luùc naøy caù ñaõ söû duïng toát neân kích côõ töông ñoái ñoàng ñeàu. Keát quaû thí nghieäm cho thaáy söï phaân ñaøn xaûy ra maïnh meõ ôû NT1 khi cho aên thöùc aên cheá bieán vaøo thôøi ñieåm raát sôùm sau khi caù tieâu heát noaõn hoaøn. Ñoàng thôøi tyû leä hao huït cuõng xaûy ra cao nhaát ôû nghieäm thöùc naøy do moät soá caù khoâng söû duïng thöùc aên maø aên nhöõng con khaùc vaø laøm caù taêng tröôûng khoâng ñeàu. Qin JianGuang vaø ctv. (1996) cho raèng caù phaân ñaøn nhieàu seõ laøm taêng tyû leä hao huït. Theo nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Lan (2004), söï phaân ñaøn cuûa caù Loùc boâng (Channa micropeltes) chuû yeáu phuï thuoäc vaøo hieäu quaû söû duïng caùc loaïi thöùc khaùc nhau. Khi hieän töôïng phaân ñaøn xaûy ra nhoùm caù lôùn chính laø nguyeân nhaân gaây hao huït nhieàu (do chuùng aên nhöõng con nhoû hôn). Ñoái vôùi caùc loaøi caù aên ñoäng vaät, söï khaùc nhau veà kích côõ trong cuøng moät dieän tích nuoâi seõ laøm taêng tyû leä aên nhau (Guang vaø ctv., 1996; trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). Victor (1992), trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004 cuõng nhaän thaáy khi ñöôïc nuoâi ñôn trong ñieàu kieän dinh döôõng thaáp (tyû leä daï daøy roãng cao 75%) cho thaáy ñieàu kieän dinh döôõng ngheøo, thöùc aên ñöôïc cung caáp cho caù khoâng thích hôïp, caù phuï thuoäc vaøo thöùc aên töï nhieân vaø luùc naøy chuùng theå hieän tính aên nhau raát lôùn. 4.1.3.3 Söï taêng tröôûng Caù Loùc moâi treà coù troïng löôïng trung bình ban ñaàu 0,033g/con qua 3 tuaàn nuoâi thí nghieäm trong ñieàu kieän moâi tröôøng nhö nhau chæ thay ñoåi khaåu phaàn thöùc aên. Keát quaû veà söï taêng troïng ñöôïc trình baøy qua baûng 4.11 vaø ñoà thò 4.2 Baûng 4.11 Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) NT 1 NT 2 NT 3 Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy 0,14 ± 0,01 a 0,41 ± 0,04 a 0,85 ± 0,14 a 0,11 ± 0,05 b 0,22 ± 0,01 b 0,58 ± 0,04 b 0,11 ± 0,02 b 0,17 ± 0,03 c 0,46 ± 0,02 c Ghi chuù: Giaù trò theå hieän laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån. Caùc giaù trò treân cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p<0,05). Trong laàn thu maãu ñaàu tieân, taêng tröôûng veà khoái löôïng cuûa caù ôû NT2 vaø NT3 khaù chaäm vaø khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ laàn löôït laø 0,11g ; 0,11 g. Traùi laïi ôû NT1, caù taêng tröôûng nhanh vaø ñaït troïng löôïng trung bình laø 0,14 g. Laàn thu maãu keá tieáp, caù ôû nghieäm thöùc cho aên hoaøn toaøn thöùc aên cheá bieán baét ñaàu coù söï ñaùp öùng toát vôùi loaïi thöùc aên naøy vaø coù söï taêng tröôûng vöôït troäi so vôùi 2 nghieäm thöùc coøn laïi laàn löôït laø 0,140g; 0,107g; 0,110g. Ôû NT2, caù ñaõ ñöôïc chuyeån sang cho aên thöùc aên cheá bieán vaø coù söï thích öùng nhanh choùng neân caù coù khuynh höôùng taêng tröôûng nhanh hôn so vôùi caù ôû NT3 ñöôïc cho aên caù taïp xay. Caøng veà cuoái thí nghieäm thì taêng troïng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc thí nghieäm caøng theå hieän söï khaùc bieät roõ reät. Nghieäm thöùc cho caù aên hoaøn toaøn thöùc aên cheá bieán coù taêng troïng vaø taêng tröôûng tuyeät ñoái cao nhaát (0,85g; 0,04g/ngaøy). Ôû nghieäm thöùc caù ñöôïc cho aên caù taïp xay thì taêng troïng vaø taêng tröôûng tuyeät ñoái (0,46g; 0,03g/ngaøy) ñaõ thaáp hôn coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc chuyeån töø truøng chæ sang thöùc aên cheá bieán (0,58g; 0,02g/ngaøy). Ñieàu naøy cho thaáy söï chuyeån ñoåi töø thöùc aên truøn chæ sang thöùc aên cheá bieán ôû 7 ngaøy sau laø phuø hôïp. Baûng 4.12 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) NT 1 NT 2 NT 3 Wo (g) Wi (g) WG (g) DWG (g/ngaøy) SGR (%/ngaøy) 0,03 a 0,85 a 0,81 a 0,04 a 15,39 a 0,03 a 0,58 b 0,55 b 0,03 ab 14,12 ab 0,03 a 0,46 b 0,43 b 0,02 b 13,01 b Ghi chuù: Giaù trò theå hieän laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån. Caùc giaù trò treân cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p<0,05). Traùi vôùi keát quaû cuûa thí nghieäm naøy, Leâ Thò Ngoïc Thanh (2000) cho raèng taêng tröôûng cuûa caù söû duïng thöùc aên cheá bieán thaáp hôn so vôùi thöùc aên laø caù taïp vì khi cho aên thöùc aên cheá bieán thì caù baét moài raát chaäm. Qua quaù trình theo doõi hoaït ñoäng cuûa caù ôû thí nghieäm naøy thì töø nhöõng ngaøy cuoái cuûa tuaàn thöù nhaát caù ñaõ ñaùp öùng toát daàn vôùi thöùc aên cheá bieán. 7 ngaøy sau, caù baét moài nhanh vaø aên nhieàu hôn. Ñoà thò 4.3 Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm Qua ñoà thò chuùng toâi nhaän thaáy caù ôû NT1 coù troïng löôïng cao hôn haún so vôùi NT2 vaø NT3. ÔÛ NT1 söï taêng troïng nhanh hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc theå hieän roõ qua ñoà thò ôû tuaàn thöù nhaát. Ñeán tuaàn thöù 2 thì söï khaùc bieät naøy caøng roõ raøng hôn. Coù theå noùi söï taêng troïng cuûa caù trong giai ñoaïn naøy laø do söû duïng toát thöùc aên cheá bieán, vì trong quaù trình thí nghieäm chuùng toâi quan saùt thaáy caù ñaõ baét ñaàu aên maïnh vaø soá löôïng caù maát ñi giaûm ñaùng keå. Caøng veà cuoái thí nghieäm thì troïng löôïng caù ôû NT1 caøng taêng nhanh hôn cho thaáy vieäc cho aên thöùc aên cheá bieán ôû giai ñoaïn naøy laø phuø hôïp. Ñieàu naøy coøn ñöôïc chöùng minh roõ hôn ôû NT2. Cuõng qua ñoà thò naøy cho thaáy ôû khoaûng thôøi gian töø ngaøy ñaàu cho ñeán ngaøy thöù 7 söï taêng troïng cuûa caù ôû NT2 vaø NT3 gaàn nhö truøng nhau. Nguyeân nhaân laø do thöùc aên cuøng laø truøn chæ. Nhöng söï thay ñoåi veà khaåu phaàn thöùc aên vaøo tuaàn thöù 2 ñaõ keùo theo söï thay ñoåi troïng löôïng cuûa caù ôû 2 nghieäm thöùc naøy tuy nhieân vaãn chöa coù söï khaùc bieät roõ. Cho ñeán tuaàn thöù 3 thì coù söï khaùc bieät roõ reät giöõa 2 nghieäm thöùc naøy trong ñoù thöùc aên cheá bieán ñaõ laøm caù ôû NT2 taêng troïng nhanh hôn. Ñieàu naøy cho thaáy caù ôû NT2 ñaõ baét ñaàu söû duïng hieäu quaû thöùc aên cheá bieán töø tuaàn thöù 2 nguyeân nhaân laø do heä tieâu hoaù cuûa caù Loùc ñaõ hoaøn thieän nhôø vaäy caù ñaõ thích nghi vôùi vieäc tieâu hoaù vaø haáp thuï thöùc aên. Keát quaû nghieân cöùu treân caùc loaøi caù aên ñoäng vaät thì chuùng söû duïng chaát beùo hieäu quaû hôn caùc loaøi caù aên thöïc vaät vaø aên taïp. Ôû caù nhoû thì khaû naêng söû duïng chaát beùo cao hôn nhieàu so vôùi caù gioáng. Caù Cheõm boät (Dicentrarchus ladrax) neáu chaát beùo trong thöùc aên töø 10 – 30% thì taêng tröôûng vaø tyû leä soáng toát nhaát ôû möùc 30% (Zambonino Infante vaø Cahu, 1999; trích bôûi Nguyeãn Thò Ngoïc Lan, 2004). Trong thí nghieäm naøy, thöùc aên cheá bieán coù haøm löôïng chaát beùo khaù cao (24,78%) so vôùi haøm löôïng chaát beùo trong caù taïp xay (11,9%) vaø taêng troïng , tyû leä soáng cuûa caù ôû nghieäm thöùc naøy cuõng ñaït möùc cao hôn. Ñoà thò 4.4 toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái (SGR) cuûa caù thí nghieäm Söï khaùc bieät veà toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù Loùc giöõa caùc nghieäm thöùc coøn theå hieän qua toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái (SGR). Qua ñoà thò 4.4 cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù ôû NT1 laø cao nhaát (15,39%/ngaøy), keá tieáp laø NT2 (14,12%/ngaøy) vaø cuoái cuøng laø NT3 (13,01%/ngaøy). Keát quaû thoáng keâ cho thaáy sau 21 ngaøy thí nghieäm thì toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái cuûa caù ôû NT1 khaùc bieät coù yù nghóa so vôùi NT3. Taêng tröôûng cuûa caù ôû NT1 khaùc bieät coù yù nghóa so vôùi NT2 tuy nhieân toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái giöõa hai nghieäm thöùc naøy laïi khoâng khaùc nhau veà maët thoáng keâ. Toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái cuûa caù ôû NT2 khoâng coù söï khaùc bieät so vôùi NT3. NT 1 NT2 NT3 Hình 4.1 Caù Loùc moâi treà ôû caùc nghieäm thöùc sau 21 ngaøy nuoâi Thí nghieäm 2 So Saùnh Toác Ñoä Taêng Tröôûng Cuûa Gioáng Caù Loùc Moâi Treà Vaø Caù Loùc Ñen Khi Söû Duïng Thöùc Aên Cheá Bieán Ñeå Öông Nuoâi. Ñeå kieåm tra ñoä taêng tröôûng cuûa 2 gioáng caù Loùc chuùng toâi theo doõi, caân troïng löôïng, ño chieàu daøi thaân baèng caùch vôùt toaøn boä soá caù ôû moãi beå vôùi chu kyø 1 tuaàn. Tuy troïng löôïng ban ñaàu cuûa 2 gioáng caù khoâng ñeàu nhau nhöng chuùng toâi so saùnh döïa treân toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät veà khoái löôïng vaø chieàu daøi cuûa 2 gioáng caù naøy vaø tyû leä taêng tröôûng töông ñoái trong moãi ñôït kieåm tra. 4.2.1 Troïng löôïng Sau 2 tuaàn boá trí thí nghieäm taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa hai gioáng caù ñöôïc trình baøy qua baûng 4.13 vaø 4.14. Baûng 4.13 Taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa hai gioáng caù Nghieäm thöùc Wo (g) Wt (g) WG (g) SGR(%/ngaøy) Loùc moâi treà 2,45 7,76 5,31 8,36 Loùc ñen 0,87 2,18 1,31 6,65 Baûng 4.14 Tyû leä taêng troïng (%) cuûa hai gioáng caù Nghieäm thöùc Thôøi gian (tuaàn) 1 2 Loùc moâi treà 66,16 94,37 Loùc ñen 55,93 62,99 Ñoà thò 4.5 Tyû leä taêng troïng töông ñoái cuûa hai gioáng caù Caên cöù vaøo caùc baûng treân chuùng toâi thaáy taêng troïng cuûa gioáng caù Loùc moâi treà nhanh hôn caù Loùc ñen. Trong tuaàn ñaàu tyû leä taêng troïng cuûa caù Loùc moâi treà laø 66,16% trong khi tyû leä taêng troïng cuûa gioáng Loùc ñen laø 55,93%. Tuaàn thöù 2, tyû leä taêng troïng cuûa hai gioáng caù ñeàu gia taêng vaø gioáng Loùc moâi treà vaãn coù xu höôùng taêng troïng nhanh hôn (94,37%; 62,99%). Maët khaùc, qua baûng 4.13 cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái cuûa caù Loùc moâi treà cuõng cao hôn caù Loùc ñen (8,36%/ngaøy; 6,65%/ngaøy). Tuy nhieân trong quaù trình thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy gioáng Loùc ñen laïi coù khaû naêng chòu ñöïng toát, ít xaûy ra beänh vaø tính aên nhau cuõng thaáp. 4.2.2 Chieàu daøi Quaù trình theo doõi söï taêng tröôûng veà chieàu daøi ñöôïc tieán haønh song song vôùi söï khaûo saùt taêng troïng vaø chuùng toâi ghi laïi keát quaû nhö sau: Baûng 4.15 Taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa cuûa hai gioáng caù Nghieäm thöùc Lo (cm) Lt (cm) LG (cm) SLR(%/ngaøy) Loùc moâi treà 6,33 9,61 3,28 2,99 Loùc ñen 3,73 6,36 2,69 3,88 Baûng 4.16 Tyû leä taêng chieàu daøi töông ñoái (%) cuûa hai gioáng caù Nghieäm thöùc Thôøi gian (tuaàn) 1 2 Loùc moâi treà 24,57 22,04 Loùc ñen 41,72 30,51 Ñoà thò 4.6 Tyû leä taêng chieàu daøi töông ñoái Ngöôïc vôùi söï taêng tröôûng veà troïng löôïng, söï taêng tröôûng veà chieàu daøi thaân cuûa hai gioáng caù Loùc qua hai tuaàn thí nghieäm coù khuynh höôùng giaûm daàn. Qua baûng 4.15 cho thaáy chieàu daøi thaân caù Loùc ñen coù khuynh höôùng gia taêng nhanh hôn caù Loùc moâi treà (3,88%/ngaøy; 2,99%/ngaøy). Ñieàu naøy coù theå lyù giaûi laø do ñaëc ñieåm gioáng loaøi vì trong quaù trình thí nghieäm chuùng toâi cuõng coù quan saùt thaáy caù Loùc ñen coù hình daïng ngoaøi thon daøi coøn caù Loùc moâi treà thì troøn vaø ngaén hôn. Baûng 4.16 vaø ñoà thò 4.6 cho thaáy trong tuaàn thöù nhaát, tæ leä taêng chieàu daøi thaân cuûa caù Loùc ñen cao hôn caù Loùc moâi treà (laàn löôït laø 24,57% vaø 41,72%). Qua tuaàn 2, söùc taêng tröôûng chieàu daøi cuûa 2 gioáng caù ñeàu giaûm trong ñoù chieàu daøi thaân cuûa caù Loùc ñen giaûm nhanh hôn. 4.2.3 Tyû leä soáng Trong quaù trình thí nghieäm, caù ôû caùc nghieäm thöùc khoâng cheát neân tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm laø 100%. V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Qua thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi chuùng toâi coù theå ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau: Trong thí nghieäm söû duïng thöùc aên cheá bieán ñeå öông nuoâi caù Loùc moâi treà ôû giai ñoaïn boät chuùng toâi nhaän thaáy Caù Loùc moâi treà boät sau khi tieâu heát noaõn hoaøng caàn phaûi coù thôøi gian söû duïng thöùc aên töôi soáng tröôùc khi chuyeån sang aên thöùc aên cheá bieán. Caù Loùc moâi treà boät coù khaû naêng söû duïng hieäu quaû thöùc aên cheá bieán vaøo ngaøy thöù 14 sau khi nôû, taêng tröôûng nhanh coù tyû leä soáng töông ñoái cao vaø töông ñöông vôùi caù ñöôïc cho aên caù taïp cuøng thôøi ñieåm. Caù Loùc moâi treà boät söû duïng thöùc aên cheá bieán vaøo ngaøy thöù 7 sau khi nôû coù tyû leä hao huït cao do heä tieâu hoùa chöa thích hôïp ñeå söû duïng thöùc aên cheá bieán vaø do hieän töôïng aên nhau laø chuû yeáu. Tính phaân ñaøn theå hieän ôû taát caû caùc nghieäm thöùc nhöng ôû möùc ñoä coù khaùc nhau vaø chòu aûnh höôûng cuûa thöùc aên. Ôû caùc nghieäm thöùc coù söû duïng thöùc aên cheá bieán thì tính phaân ñaøn cao hôn. Thôøi gian söû duïng thöùc aên cheá bieán caøng sôùm thì tính phaân ñaøn caøng cao. Trong thí nghieäm so saùnh toác ñoä taêng tröôûng cuûa gioáng caù Loùc moâi treà vaø caù Loùc ñen khi söû duïng thöùc aên cheá bieán ñeå öông nuoâi chuùng toâi nhaän thaáy Caù Loùc moâi treà coù taêng tröôûng veà troïng löôïng nhanh hôn nhöng taêng tröôûng veà chieàu daøi laïi chaäm hôn so vôùi caù Loùc ñen. Ñeà Nghò Nghieân cöùu thieát keá coâng thöùc thöùc aên cheá bieán giaûm löôïng caù taïp vaø tính hieäu quaû kinh teá khi öông nuoâi. Tieáp tuïc öông nuoâi caù Loùc moâi treà ôû giai ñoaïn caù gioáng baèng thöùc aên coâng nghieäp. Keùo daøi thôøi gian thí nghieäm ñeå xaùc ñònh chính xaùc hôn toác ñoä taêng tröôûng cuûa hai gioáng caù Loùc. Söû duïng nguoàn nöôùc ao phuø hôïp vôùi taäp tính soáng cuûa caù Loùc ñeå öông nuoâi. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO LEÂ ÑÌNH HAØ vaø NGUYEÃN HOAØNG MINH, 2004. So saùnh toác ñoä taêng truôûng cuûa ba doøng caù Roâ Phi (Oreochromis): doøng Ñaøi Loan, Ñieâu Hoàng vaø doøng Gift. Nghieân cöùu khoa hoïc. LEÂ THANH HUØNG, 2000. Dinh döôõng vaø thöùc aên thuyû saûn. Baøi giaûng toùm taét Khoa Thuyû Saûn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. NGOÂ TROÏNG LÖ – thaùi baù hoà, 2001. Kyõ thuaät nuoâi thuûy ñaëc saûn nöôùc ngoït. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi. NGUYEÃN THÒ NGOÏC LAN, 2004. Nghieân cöùu söû duïng thöùc aên cheá bieán ñeå öông nuoâi caù Loùc boâng (Channa micropeltes). Luaän aùn thaïc só khoa hoïc nuoâi troàng thuûy saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô. NGUYEÃN VAÊN HAÛI, 1997. Thöïc nghieäm nuoâi caù Loùc (Channa striatus Bloch) baèng loàng löôùi trong ao nuoâi caù nöôùc tónh. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuûy Saûn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM . NGUYEÃN THÒ THANH, 2005. Khaûo saùt söï phaân ñaøn vaø taäp tính aên nhau cuûa caù Loùc (Channa striatus Bloch). Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuûy Saûn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. TRAÀN THÒ KIM THÔ vaø VUÕ THÒ PHÖÔNG THUÙY, 2005. Nghieân cöùu söû duïng thöùc aên cheá bieán ñeå öông nuoâi caù Laêng lai (Mystus memurus vaø Mystus filamentus). Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuûy Saûn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. NGUYEÃN DUY KHOAÙT, 2004. Soå tay nuoâi caù nöôùc ngoït. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp. PHAN THÒ HUYEÀN NHUNG, 2005. Khaûo saùt söï phaân ñaøn vaø taäp tính aên nhau cuûa caù Treâ lai con (Clarias gariepinus x C. macrocephalus). Luaän vaên toát nghieäp khoa Thuûy Saûn tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. PHAÏM VAÊN TRANG – PHAÏM BAÙU, 1999. Kyõ thuaät gaây nuoâi moät soá loaøi ñaëc saûn. NXB Noâng Nghieäp Haø Noäi. PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC I: Keát quaû thí nghieäm Baûng 4.7 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy Nghieäm thöùc (NT) Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy NT1 NT1 NT1 35,33 43,33 42,67 22,67 27,33 27,33 22,00 26,00 24,67 NT2 NT2 NT2 83,33 88,00 82,00 77,33 81,33 78,67 75,33 80,00 74,00 NT3 NT3 NT3 81,33 84,67 82,00 74,00 79,33 75,33 67,33 73,33 67,33 Baûng 4.8 Tyû leä caù bò aên nhau (%) Nghieäm thöùc (NT) Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy NT 1 NT 1 NT 1 50,67 39,33 50,00 6,00 7,33 11,33 0,67 0,00 0,67 NT 2 NT 2 NT 2 5,33 2,67 3,33 2,67 0,00 3,33 0,67 1,33 0,00 NT 3 NT 3 NT 3 6,67 2,00 4,67 3,33 2,67 5,33 4,00 1,33 3,33 Baûng 4.11 Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) Sau 7 ngaøy Sau 14 ngaøy Sau 21 ngaøy NT 1 NT 1 NT 1 0,15 0,13 0,14 0,44 0,37 0,43 0,98 0,71 0,85 NT 2 NT 2 NT 2 0,11 0,11 0,10 0,21 0,22 0,23 0,56 0,56 0,63 NT 3 NT 3 NT 3 0,10 0,10 0,13 0,14 0,18 0,19 0,46 0,48 0,44 Baûng 4.12 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc (NT) Wo W21 WG PWG SGR 1 1 1 0,03 0,03 0,04 0,98 0,71 0,85 0,95 0,68 0,81 3.157,78 2.250,00 2.022,50 16,59 15,03 14,55 2 2 2 0,03 0,03 0,03 0,56 0,56 0,63 0,53 0,53 0,60 1.762,22 1.771,11 1.988,89 13,93 13,95 14,47 3 3 3 0,04 0,03 0,03 0,46 0,48 0,44 0,42 0,45 0,41 1.050,00 1.495,83 1.376,67 11,63 13,19 12,82 Baûng 4.13 Taêng troïng cuûa caù ôû thí nghieäm 2 Nghieäm thöùc Wo W7 W14 SGR Caù Loùc ñen Caù Loùc ñen 3,30 1,60 5,46 2,67 10,06 5,46 7,31 5,97 Caù Loùc moâi treà Caù Loùc moâi treà 0,70 1,04 1,16 1,52 1,95 2,40 7,96 8,76 Baûng 4.14 Tyû leä taêng troïng löôïng Nghieäm thöùc Thôøi gian (tuaàn) 1 2 Caù Loùc ñen Caù Loùc ñen 65,71 46,15 68,10 57,89 Caù Loùc moâi treà Caù Loùc moâi treà 65,45 66,88 84,25 104,49 Baûng 4.15 Chieàu daøi cuûa caù ôû thí nghieäm 2 Nghieäm thöùc Lo L7 L14 SLR Caù Loùc ñen Caù Loùc ñen 6,91 5,74 8,68 7,09 10,45 8,77 3,82 3,93 Caù Loùc moâi treà Caù Loùc moâi treà 3,59 3,87 4,99 5,59 6,04 6,68 2,95 3,03 Baûng 4.15 Tyû leä taêng chieàu daøi cuûa caù ôû thí nghieäm 2 Nghieäm thöùc Thôøi gian (tuaàn) 1 2 Caù Loùc ñen Caù Loùc ñen 38,99 44,44 22,85 20,04 Caù Loùc moâi treà Caù Loùc moâi treà 25,62 23,52 20,39 23,69 PHUÏ LUÏC II: Keát quaû xöû lyù thoáng keâ I. Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm qua caùc giai ñoaïn kieåm tra 1.1 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm sau 7 ngaøy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. Level ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 3721.9664 2 1860.9832 170.366 .0000 Within Groups 65.5408 6 10.9234 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 3787.5072 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 3 40.443333 X 3 3 82.666667 X 2 3 84.443333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -44.0000 6.60518 * 1 - 3 -42.2233 6.60518 * 2 - 3 1.77667 6.60518 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 1.2 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm sau 14 ngaøy ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Between Groups 5397.3264 2 2698.6632 424.317 .0000 Within Groups 38.1600 6 6.3600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total 5435.4865 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups ---------------------------------------------------------------------------- 1 3 25.776667 X 3 3 76.220000 X 2 3 79.110000 X ---------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -53.3333 5.04003 * 1 - 3 -50.4433 5.04003 * 2 - 3 2.89000 5.04003 ---------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 1.3 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy --------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 4812.1393 2 2406.0696 276.780 .0000 Within 52.158533 6 8.6930 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 4864.2978 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 3 24.223333 X 3 3 69.330000 X 2 3 76.443333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -52.2200 5.89239 * 1 - 3 -45.1067 5.89239 * 2 - 3 7.11333 5.89239 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. II. Tyû leä aên nhau cuûa caù thí nghieäm qua caùc giai ñoaïn kieåm tra 2.1 Tyû leä aên nhau cuûa caù thí nghieäm sau 7 ngaøy ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 3622.5294 2 1811.2647 113.463 .0000 Within Groups 95.780800 6 15.9634 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 3718.3102 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 3 3.776667 X 3 3 4.446667 X 1 3 46.666667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 42.8900 7.98487 * 1 - 3 42.2200 7.98487 * 2 - 3 -0.67000 7.98487 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 2.2 Tyû leä aên nhau cuûa caù thí nghieäm sau 14 ngaøy -------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 61.588156 2 30.794078 7.261 .0250 Within Groups 25.447467 6 4.2412444 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 87.035622 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 3 2.0000000 X 3 3 3.7766667 X 1 3 8.2200000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 6.22000 4.11577 * 1 - 3 4.44333 4.11577 * 2 - 3 -1.77667 4.11577 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 2.3 Tyû leä aên nhau cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 10.136822 2 5.0684111 6.835 .0284 Within Groups 4.4489333 6 .7414889 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 14.585756 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 3 .4466667 X 2 3 .8900000 X 3 3 2.8866667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 -0.44333 1.72090 1 - 3 -2.44000 1.72090 * 2 - 3 -1.99667 1.72090 * -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. III. Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm qua caùc giai ñoaïn kieåm tra 3.1 Troïng löôïng cuûa caù thí nghieäm sau 7 ngaøy ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups .0020222 2 .0010111 7.000 .02 Within Groups .0008666 6 .0001444 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Total .0028888 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 3 .1066667 X 3 3 .1100000 X 1 3 .1400000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 0.03333 0.02402 * 1 - 3 0.03000 0.02402 * 2 - 3 -0.00333 0.02402 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 3.2 Troïng löôïng cuûa caù thí nghieäm sau 14 ngaøy ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups .0990889 2 .0495444 66.552 .0001 Within Groups .0044667 6 .0007444 -------------------------------------------------------------------------------- Total .1035556 8 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 .1700000 X 2 3 .2200000 X 1 3 .4133333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 0.19333 0.05453 * 1 - 3 0.24333 0.05453 * 2 - 3 0.05000 0.05453 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 3.3 Troïng löôïng cuûa caù thí nghieäm sau 21 ngaøy ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups .2340667 2 .1170333 17.324 .0032 Within Groups .0405333 6 .0067556 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Total .2746000 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 .4600000 X 2 3 .5833333 X 1 3 .8466667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 0.26333 0.16426 * 1 - 3 0.38667 0.16426 * 2 - 3 0.12333 0.16426 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. IV. Taêng tröôûng trung bình cuûa caù thí nghieäm 4.1. Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm (WG) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups .2297556 2 .1148778 17.005 .0034 Within Groups .0405333 6 .0067556 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Total .2702889 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 .4300000 X 2 3 .5533333 X 1 3 .8133333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 0.26000 0.16426 * 1 - 3 0.38333 0.16426 * 2 - 3 0.12333 0.16426 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 4.2 Toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái ------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 8.5337556 2 4.2668778 10.115 .0120 Within Groups 2.5311333 6 .4218556 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 11.064889 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 13.006667 X 2 3 14.116667 XX 1 3 15.390000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 1.27333 1.29803 1 - 3 2.38333 1.29803 * 2 - 3 1.11000 1.29803 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 4.3 Toác ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái (DWG) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------------------------------ Between Groups .0006 2 .0003 9.000 .0156 Within Groups .0002 6 .00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Total .0008 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 .0200000 X 2 3 .0300000 XX 1 3 .0400000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 0.01000 0.01154 1 - 3 0.02000 0.01154 * 2 - 3 0.01000 0.01154 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. 4.4 Tyû leä taêng troïng (PWG) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------------------------- Between Groups 2056035.3 2 1028017.6 7.163 .0257 Within Groups 861081.56 6 143513.59 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 2917116.8 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 1307.5000 X 2 3 1840.7400 XX 1 3 2476.7600 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits 1 - 2 636.020 757.096 1 - 3 1169.26 757.096 * 2 - 3 533.240 757.096 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN.doc
  • pdfLVTN.pdf
Luận văn liên quan