Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC SỐ 3. I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. 3 1. Quá trình thành lập Công ty xây lắp số 3. 3 2. Ngành nghề kinh doanh chính 4 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 4 II. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 8 1. Tình hình chiến lược kinh doanh 8 2. Kế hoạch Marketing 9 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 III. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua. 10 1. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty (các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp). 10 2. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo các yếu tố. 13 3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được của Công ty trong thời gian vừa qua. 17 4. Đánh giá nhận xét hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 19 CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 3. 22 I. Biện pháp 1: Nâng cao khả năng thắng thầu. 22 1. Tích cực tìm kiếm các gói thầu. 23 II. Biện pháp 2: Hoàn thiện bộ máy quản lí. 30 1. Phương pháp tiến hành. 30 2. Kết quả thực hiện 31 III. Biện pháp 3: Tăng cường công tác huy động và thu hút vốn đầu tư. 31 1. Phương pháp tiến hành. 31 2. Kết quả thực hiện. 32 IV. Biện pháp 4: Tạo động lực và khuyến khích người lao động. 33 1. Phương pháp tiến hành. 33 2. Kết quả thực hiện 35 KẾT LUẬN 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÓn vµ héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ khu vùc. NÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn v­ît bËc, l¹m ph¸t bÞ ®Èy lïi, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn râ rÖt, t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Cïng víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®­êng lèi “ViÖt nam muèn lµ b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn” ®· gióp ViÖt nam trë thµnh mét ®ÞÓm hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm cho nhu cÇu vÒ ®Çu t­ XDCB t¨ng lªn m¹nh mÏ, t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng. Sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè l­îng còng nh­ quy m« c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh x©y dùng ®· lµm cho møc ®é c¹nh tranh g¨y g¾t trong ngµnh nµy cµng t¨ng cao. V× vËy, mét vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh lµ lµm thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. §©y lµ mét c©u hái khã. Do nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ x©y l¾p ®iÖn n­íc sè 3”. Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ: Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 trong 5 n¨m gÇn ®©y ®Ó ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Néi dung cña ®Ò tµi ngoµi Lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 2 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3. Ch­¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 CH¦¥NG I ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p ®IÖn n­íc sè 3. I. Tæng quan vÒ C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty x©y l¾p sè 3. a) Tæng quan chung vÒ C«ng ty - Tªn ViÖt nam: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn n­íc sè 3 - Tªn giao dÞch: Contruction & erection of equipment for electrical and water system joit stock company No3 - Tªn viÕt t¾t: COMA3 - Thµnh lËp theo Q§ sè: 0103003082 ngµy 29/03/2004 - Trô së chÝnh: 813 §­êng Gi¶i phãng – QuËn Hoµng Mai – Hµ néi - §iÖn tho¹i: (04) 6642678 Fax: (04) 8641596 - M· sè thuÕ: 0101018881 TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn n­íc sè 3 lµ C«ng ty x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn n­íc sè 3 thuéc Tæng C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng, C«ng ty ®­îc thµnh lËp n¨m 1997. b) Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Tr¶i qua gÇn 10 n¨m x©y dùng ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh, th«ng qua ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn n­íc sè 3 lµ mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng, hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng cña C«ng ty ®­îc ph©n bæ trªn ph¹m vi toµn quèc vµ ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc. §ång thêi trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®· tÝch luü thªm vèn vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®­îc më réng, nhê vËy doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng §Ó ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ®ã lµ quy luËt chung cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó tån t¹i vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn n­íc sè 3 còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kiÖn toµn bé m¸y vµ thay ®æi tæ chøc víi tinh thÇn chñ ®éng vµ s¸ng t¹o, sù kiªn tr× vµ nç lùc trong c«ng t¸c ®æi míi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 lµ x©y dùng, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c nh­ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt c¬ khÝ, dÞch vô vËn t¶i. . . S¶n phÈm cña C«ng ty bao gåm: - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp (nhµ cöa, x­ëng s¶n xuÊt . . .) - C¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng (®­êng giao th«ng, s©n bay, bÕn c¶ng, c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn. . .). - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, ®iÖn l¹nh, hÖ thèng kü thuËt vÒ ®iÖn c«ng tr×nh, ®­êng ray vµ tr¹m biÕn thÕ - Gia c«ng l¾p ®Æt khung nh«m kÝnh, thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp - L¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyÓn giao c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ - VËt t¶i ®­êng , t­ vÊn x©y dùng - XuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ x©y dùng - S¶n xuÊt kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ VLXD ..... Gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p cña C«ng ty hµng n¨m ®¹t kho¶ng 80 tØ ®ång. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Qu¶n lÝ lµ yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó qu¶n lÝ tèt vµ cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cã mét tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lÝ phï hîp cïng víi mét ®éi ngò cÊn bé cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. Do nhËn thøc ®óng tÇm quan träng ®ã, C«ng ty ®· tõng b­íc cñng cè tæ chøc c¬ cÊu phßng ban, tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc nghiÖp vô cao, ®ång thêi ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho CBCNV cña C«ng ty cho phï hîp víi c«ng viÖc vµ phôc vô cho kÕ ho¹ch l©u dµi cu¶ C«ng ty. VÒ mÆt tæ chøc, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr­ëng qu¶n lÝ ®iÒu hµnh trong kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ CBCNV cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty bao gåm: a. Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ chung toµn C«ng ty, xÐt duyÖt vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho C«ng ty; quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña CBCNV toµn C«ng ty. b. V¨n phßng (phßng hµnh chÝnh ). Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô tham m­u cho Gi¸m ®èc ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ vµ y tÕ c¬ quan. V¨n phßng còng lµ n¬i thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n tiÕp kh¸ch. c. Phßng ®Êu thÇu. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, cã chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc trong c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu, tÝnh gi¸ bá thÇu c¸c c«ng tr×nh cho hîp lÝ. d. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, cã chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, triÓn khai, chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t­, thiÕt bÞ . . . e. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh, ®¶m nhiÖm träng tr¸ch vÒ h¹ch to¸n, ®¶m b¶o vèn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, x©y dùng c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong t­¬ng lai. Gi¸m ®èc P ®Êu thÇu P kÕ ho¹ch P.tµi chÝnh V¨n phßng p.G® kinh doanh p.G® hµnh chÝnh p.g® kü thuËt Chi nh¸nh Xn 141 Xn xd 55 Xn 79 C¸c ®éi x©y l¾p 2,3,15,16 C¸c ®éi x©y l¾p 5,6,7 C¸c ®éi x©y l¾p 1,4,10,12 C¸c ®éi x©y l¾p 9,11,815 S¬ ®å I: bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty Bé m¸y tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 rÊt gän nhÑ theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng: C¸c chøc n¨ng trong qu¶n lÝ ®­îc ph©n cho tõng phßng ban riªng biÖt, mçi phßng ban chøc n¨ng cã nghiÖp vô gi¶i quyÕt c«ng viÖc trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Tuy nhiªn, quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÉn thuéc vÒ Gi¸m ®èc. VÒ thùc chÊt, ®©y chÝnh lµ sù ph©n cÊp, ph©n quyÒn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Viªc tæ chøc nh­ thÕ sÏ ®¶m b¶o t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. C«ng ty x©y l¾p sè 3 gåm 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn, 1 chi nh¸nh vµ mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc. a. XÝ nghiÖp x©y dùng 55. Gåm 4 ®éi x©y l¾p lµ: §éi x©y l¾p 2, 3, 15 vµ 16. b. XÝ nghiÖp x©y dùng vµ gia c«ng c¬ khÝ 141. Gåm 3 ®éi x©y l¾p lµ: §éi x©y l¾p 5, 6 vµ 7. c. XÝ nghiÖp 79. Gåm x­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 815 cïng víi hai ®éi x©y l¾p lµ §éi x©y l¾p 9 vµ 11. d. Chi nh¸nh MiÒn Trung. Bao gåm 4 ®éi x©y l¾p lµ §éi x©y l¾p 1, 4, 10,12 cïng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn. * C¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh vµ ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng h¹ch to¸n ®éc lËp mµ ph¶i h¹ch to¸n phô thuéc, hµng tuÇn ph¶i b¸o sæ vÒ C«ng ty. Ii. C¤NG T¸C KÕ HO¹CH HO¹T §éng cña C«ng ty T×nh h×nh chiÕn l­îc kinh doanh ChiÕn l­îc dµi h¹n Duy tr× ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo h­íng hçn hîp tøc lµ võa n©ng cao chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm truyÒn thèng võa ®­a ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng TËn dông hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ hiÖn cã, kÕt hîp víi t¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u cho nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vµ tõng b­íc ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ Më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh trong n­íc nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm h­íng vÒ xuÊt khÈu. §ång thêi chó träng tíi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cña nhµ n­íc cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®Ó tõ ®ã cã h­íng ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c ngµnh ®ã gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña C«ng ty T¨ng nguån vèn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån huy ®éng vèn cho c¸c ho¹t ®éng ®æi míi. Sö dông cã hiÖu qña nguån vèn ®Çu t­ cho ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, h×nh thµnh héi ®ång ®¸nh gi¸ vµ thÈm ®Þnh chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ khi doanh nghiÖp cã nhu cÇu ®æi míi ChiÕn l­îc ng¾n h¹n Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ®Ò ra chiÕn l­îc n¨m 2005 nh­ sau: N©ng cao chÊt l­îng, kü thuËt c«ng nghiÖp ®èi víi c¸c s¶n phÈm ChÕ thö c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh x©y dùng ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, phô tïng ®Ó thay thÕ vµ gi¶m chi phÝ TiÕp cËn lÊy mÉu thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i dÇu khoan ®Êt, ®¸ cã kÕt cÊu míi cho ngµnh x©y dùng cÇu ®­êng ®ang ph¶i nhËp khÈu Më líp ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn ng¾n h¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cho kh¸ch hµng 2. KÕ ho¹ch Marketing Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing lín ®Ó ra m¾t, giíi thiÖu s¶n phÈm ra thÞ tr­êng X©y dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu th«ng qua h×nh thøc qu¶ng c¸o ngoµi trêi Më show room giíi thiÖu s¶n phÈm ®ång thêi còng lµ trung t©m t­ vÊn – hç trî kh¸ch hµng Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: truyÒn h×nh, b¸o chÝ, trªn m¹ng, trªn c¸c n¬i c«ng céng.....nh»m g©y sù chó ý cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ®­a kh¸ch hµng tiÕp cËn víi s¶n phÈm cña C«ng ty 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Ngoµi c¸c c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty giao thÇu. C«ng ty còng ph¶i l¾p ®Æt mét sè d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· ký hîp ®ång tõ cuèi n¨m 2004 nh­: + C«ng tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy t¹i C«ng ty Hoµng Long – B¾c Ninh trÞ gi¸ 1 tû ®ång. + C«ng tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o 6 b¨ng t¶i, 5 vi t¶i cho nhµ m¸y ®­êng NghÖ An trÞ gi¸ 1,138 tû ®ång + … Më réng s¶n xuÊt kinh doanh: Ngoµi c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ s½n cã nh­: m¸y ñi, m¸y xóc, xe trén bª t«ng phôc vô cho ngµnh x©y dùng, C«ng ty cßn tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. N¨m 2005 C«ng ty ®Çu t­ 1,5 tû ®ång ®Ó mua thªm m¸y sÊn t«n, m¸y Ðp thñy lùc, m¸y hµn tù ®éng vµ mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i kh¸c phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ. VÒ nh©n sù: C«ng ty còng ®· ®µo t¹o mét sè c¸n bé, c«ng nh©n kÜ thuËt nh»m n©ng cao tr×nh ®é vÒ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y. VÒ nguyªn vËt liÖu: C«ng ty dù kiÕn mua cña nhiÒu nhµ cung cÊp do vËy C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ vÒ gi¸ thµnh vµ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu do sù c¹nh tranh cña c¸c nhµ cung cÊp. C«ng ty còng tËn dông tèi ®a nguån nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trong n­íc, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m chi phÝ tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi vèn tù cã, vèn vay, C«ng ty dù tÝnh cho thuª nhµ x­ëng, ®Êt ®ai. Sè tiÒn thu ®­îc kho¶ng 800 triÖu ®Õn 1 tû ®ång. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. 1. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn C«ng ty (c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp). B¶ng I: t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m §VT: triÖu ®ång. ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 G.trÞ G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng 1.GTTSL 42.500 62.000 46 76.000 23 82.000 8 90.400 10 2.LN 753 867 15,14 967 11,53 1.068 10,44 1.171 9,6 Nguån: Phßng Tµi chÝnh a. ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng. ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng tiÒn ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ trùc tiÕp, h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. Đơn vị tính: Triệu đồng BiÓu ®å I: gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña C«ng ty Sè liÖu trªn cho thÊy kÕt qu¶ trùc tiÕp, h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn ngµy cµng nhiÒu vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¹t ®­äc ngµy cµng cao. §Æc biÖt n¨m 2001 lµ tæng s¶n l­îng cña C«ng ty t¨ng lªn 46% so víi n¨m 2000. §iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch lµ do sau qu¸ tr×nh thµnh lËp, C«ng ty ®· dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh, thÕ vµ lùc cña C«ng ty ®­îc cñng cè h¬n, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng cao h¬n. V× vËy, l­îng c«ng tr×nh mµ C«ng ty thi c«ng trong thêi gian nµy còng t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng còng t¨ng lªn. C¸c n¨m sau ®ã, C«ng ty vÉn gi÷ ®­îc møc ®é t¨ng tr­ëng vÒ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng mét c¸ch æn ®Þnh. §ã lµ do C«ng ty x¸c ®Þnh dóng nhiÖm vô kinh doanh, n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, t×m kiÕm c«ng tr×nh míi ®Ó thi c«ng lµm cho gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña C«ng ty th­êng xuyªn ®­îc t¨ng cao. b. Tæng møc lîi nhuËn. Đơn vị tính: Triệu đồng BiÓu II: tæng møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Sè liÖu ë b¶ng trªn còng cho ta thÊy lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty n¨m sau th­êng cao h¬n n¨m tr­íc vµ møc t¨ng tr­ëng ®­îc gi÷ ®Òu qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá sù cè g¾ng tÝch cùc cña C«ng ty trong viÖc t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng lîi nhuËn. MÆc dï thÞ tr­êng x©y dùng lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng lín nh­ng nhiÒu biÕn ®éng rñi ro bbÊt ngê rÊt dÔ x¶y ra, C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao. c. C¸c lo¹i tØ suÊt lîi nhuËn. B¶ng II: c¸c lo¹i tØ suÊt lîi nhuËn. ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1.Doanh thu(tr.®) 34.600 47.300 69.700 74.800 80.800 2.Chi phÝ s¶n xuÊt)(tr.®) 29.800 42.000 60.000 70.000 76.100 3.Tæng vèn(tr.®) 41.942 50.039 54.414 56.218 56.928 4.Lîi nhuËn(tr.®) 753 867 967 1.068 1.171 5.TØ suÊt LN/DT (=4/1)x100 2,176% 1,833% 1,387% 1,428% 1,449% 6.TØ suÊt LN/Z(=4/2)x100 2,527% 2,064% 1,612% 1,526% 1,539% 7.TØ suÊt LN/Tæng vèn (=4/3)x100 1,795% 1,733% 1,777% 1,900% 2,057% 8.TØ suÊt DT/Vèn KD (=1/3)x100 82,495% 94,526% 128,092% 133,0535 141,934% Nguån: Phßng Tµi chÝnh TØ suÊt lîi nhuËn cã thÓ tÝnh theo doanh thu, gi¸ thµnh, tæng vèn. Mçi c¸ch tÝnh sÏ cho ta mét chØ tiªu ph¶n ¸nh møc lîi nhuËn thu ®­îc tõ mét ®¬n vÞ doanh thu, chi phÝ hay vèn bá ra. Khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, cÇn tr¸nh quan niÖm gi¶n ®¬n cho r»ng tØ suÊt lîi nhuËn cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ cµng lín. §iÒu quan träng lµ kinh doanh ph¶i cã l·i. TØ suÊt lîi nhuËn chØ lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chø kh«ng ph¶i lµ c¨n cø duy nhÊt ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh theo c¸c yÕu tè. a. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng III: hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1.GTTSL(tr.®) 42.500 62.000 76.000 82.000 90.400 2.Doanh thu (tr.®) 34.600 47.300 69.700 74.800 80.800 3.Lîi nhuËn(tr.®) 753 867 967 1.068 1.171 4. Lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 759 797 887 940 1006 5.Tæng L§ ®­îc sö dông(ng­êi) 729 761 869 914 995 6. NSL§ b×nh qu©n(=1/4) 55,995 77,792 85,682 87,234 89,861 7.Doanh thu b×nh qu©n (nguêi) (=2/4) 45,586 59,348 78,579 79,574 80,318 8.Lîi nhuËn b×nh qu©n (nguêi) (=3/4) 0,992 1,088 1,09 1,136 1,164 9.HÖ sè sö dông L§(=5/4) 0,96 0,955 0,98 0,972 0,99 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Nguån: Phßng Tµi chÝnh b. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. biÓu III: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n Đơn vị tính: Triệu đồng NhËn xÐt:NSL§ b×nh qu©n cña C«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m (tõ 55,995 tr.®/ng­êi n¨m 2000 lªn 89,861 tr.®/ng­êi n¨m 2004). Mét lao ®éng t¹o ra ngµy cµng nhiÒu gi¸ trÞ s¶n l­îng cho C«ng ty. B¶ng IV: t×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1.Doanh thu(tr.®) 34.600 47.300 69.700 74.800 80.800 2.Quü l­¬ng(tr.®) 5.012 6.200 8.180 8.750 9.370 3.L§ bq(ng­êi) 759 797 887 940 1006 4.L­¬ng bq(ng th¸ng) 550,3 648,3 768,5 775,7 776,2 5.NSL§bq(tr.®) 44,3 59,3 78,6 79,6 8-,3 6.TØ sè tiÒn l­¬ng/D T(%) 11,5 13,1 11,8 11,7 11,6 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NhËn xÐt chung: Liªn tôc trong 5 n¨m liÒn (2000 - 2004), C«ng ty x©y l¾p sè 3 ®· sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc ®· æn ®Þnh t­ t­ëng cho CBCNV h¨ng say lµm viÖc. KÕt qu¶ lµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ doanh thu t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. Ng­îc l¹i, n¨ng suÊt lao ®éng vµ doanh thu t¨ng nhanh sÏ lµm cho thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng lªn. Doanh nghiÖp nªn cè g¾ng ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nµy. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. B¶ng V: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1.VC§(tr.®) 15.060 15.764 16.117 16.431 16.729 2.TSC§ hiÖn cã(tr.®) 12.000 12.200 13.000 13.200 13.400 3.TSC§ ®­îc huy ®éng(tr.®) 11.200 11.400 12.000 12.200 12.600 4.TSC§ ®­îc ®æi míi(tr.®) 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 5.Tgian lµm viÖc cña TSC§(h) 2400 2400 2400 2400 2400 6.GTTSL(tr.®) 42.500 62.000 76.000 82.000 90.400 7.Lîi nhuËn(tr.®) 753 867 967 1.068 1.171 8.HÖ sè sö dông TSC§(=3/2) 0,933 0,934 0,923 0,924 0,94 9.HÖ sè ®æi míi TSC§(=4/2) 0,500 0,533 0,538 0,568 0,597 10.Søc sinh lêi cña VC§(=7/1) 0.050 0,055 0.060 0,065 0,07 11.HiÖu qu¶ sö dông VC§(=6/1) 2,822 3,933 4,716 4,991 5,404 Nguån: Phßng Tµi chÝnh HÖ sè sö dông TSC§ cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· sö dông ngµy cµng cã hiÖu qu¶ TSC§, cè g¾ng huy ®éng TSC§ ®­a vµo s¶n xuÊt, kh«ng ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i trong t×nh tr¹ng chê viÖc. Cø 1 ®ång VC§ mµ doanh nghiÖp bá ra, doanh nghiÖp sÏ thu ®­îc tõ 0,05 ®Õn 0,07 ®ång lîi nhuËn. Gi¸ trÞ nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m chøng tá C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. NhËn xÐt chung: Qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy, C«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ nguån vèn cè ®Þnh vµ TSC§ cña m×nh. Mét ®ång vèn bá ra mang l¹i sè lîi nhuËn vµ gi¸ trÞ s¶n l­îng ngµy cµng cao. C«ng ty kh«ng ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i n»m chê viÖc, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty nªn ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nµy. c. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng b¶ng VI: hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1. Doanh thu ( Tr®) 34.600 47.300 69.700 74.800 80.800 2. Lîi nhuËn (Tr®) 753 867 967 1.068 1.171 3. VL§ b×nh qu©n (Tr®) 26.882 34.275 38.297 39.787 40.199 4. ThuÕ (Tr®) 1.301 1.313 1.943 2.223 3.682 5. Søc sinh lîi cña VL§ (2/3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 6. HÖ sè ®¶m nhËn cña VL§ (3/1-4) 0,807 0,745 0,565 0,548 0,521 7. Sè vßng quay cña VL§ (1/3) 1,29 1,38 1,83 1,88 2,01 8. Thêi gian 1 vßng quay (1n¨m/ 7) 0,775 0,725 0,546 0,532 0,498 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NhËn xÐt chung: C«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn l­u ®éng cña m×nh. Tuy nhiªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng kh«ng cao b»ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho C«ng ty h¬n. Do vËy, C«ng ty nªn ®Çu t­ vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thi c«ng c«ng tr×nh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi ®¹t ®­îc cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. a. Thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Mäi doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i cã nghÜa vô nép cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C«ng ty cã quyÒn qu¶n lÝ vµ sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªnghiÖp vôµ c¸c nguån lùc kh¸c cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Do ®ã, C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Nép ng©n s¸ch bao gåm c¸c kho¶n môc sau: + ThuÕ + C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c: khÊu hao c¬ b¶n, lÖ phÝ. . . B¶ng VII:t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 Tæng céng 2.331.000 2.598.789 2.781.233 3.263.297 4.762.000 A.Chia theo ®Þa chØ nép 1.Nép Nhµ n­íc 2.331.000 2.598.789 2.781.233 3.263.297 4.762.000 B.Chia theo kho¶n nép 1.ThuÕ 1.301.075 1.312.550 1.942.879 2.222.985 3.682.201 2.B¶o hiÓm 362.554 499.319 318.741 360.440 366.799 3.Nép kh¸c 667.371 786.920 519.613 679.872 713.000 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NHËN XÐT: Ta thÊy kÕt qu¶ nép ng©n s¸ch cña C«ng ty lu«n t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §ã lµ do Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng vµ doanh thu t¨ng, tøc lµ doanh nghiÖp cã sù më réng thÞ tr­êng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt nªn phÇn nép ng©n s¸ch còng t¨ng. b. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm c«ng tr×nh thi c«ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ th«ng qua ®ã n©ng cao møc sèng cho hä. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng VIII: thu nhËp cña c«ng nh©n trong C«ng ty ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1. L§ b×nh qu©n (ng­êi) 759 797 887 940 1006 2.L­¬ng b×nh qu©n (ng.®/th¸ng) 550,3 648,3 768,5 775,7 776,2 Thu nhËp b×nh qu©n cña C«ng ty t¨ng tõ 550,3 ng.®/ng­êi/th¸ng lªn 776,2 ng.®/ ng­êi/th¸ng. Trong thùc tÕ, thu nhËp nµy ch­a ®ång ®Òu. Bé phËn c«ng nh©n thuéc c¸c ®éi x©y l¾p cã thu nhËp cao h¬n (tõ 800.000 ®Õn 1.000.000 ®ång/ ng­êi/th¸ng), cßn c«ng nh©n thuéc bé phËn s¶n xuÊt VLXD (g¹ch chØ, bª t«ng…) cã l­¬ng thÊp h¬n (kho¶ng 500.000 ®ång/ng­êi/th¸ng). Tuy chªnh lÖch nh­ vËy nh­ng kh«ng ph¶i lµ bÊt hîp lÝ hay mÊt c«ng b»ng gi÷a c¸c bé phËn. Bé phËn x©y l¾p ph¶i di chuyÓn c¬ ®éng xa, ®iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n h¬n nªn thu nhËp cao h¬n lµ tho¶ ®¸ng. Tuy nhiªn, møc thu nhËp nµy míi chØ ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña CBCNV. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng lªn ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c, mang hÕt søc lùc vµ t©m huyÕt cña m×nh ra ®Ó phôc vô C«ng ty. 4. §¸nh gi¸ nhËn xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. a. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. HiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ th­íc ®o chÊt l­îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lÝ kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« kinh doanh, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. Nh×n chung, tuy cã vµi chØ tiªu kh«ng cao nh­ng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Òu cã xu h­íng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã chøng tá viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng tr×nh ®­îc thi c«ng, chÊt l­îng qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc ngµy cµng cã hiÖu qu¶. MÆc dï thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng g©y khã kh¨n nh­ng C«ng ty vÉn cè g¾ng kh¾c phôc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi Nhµ n­íc. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc cô thÓ nh­ sau: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng tõ 42.000 triÖu ®ång n¨m 2000 lªn 90.400 triÖu ®ång n¨m 2004 trong vßng 5 n¨m – mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi ®èi víi mét C«ng ty ch­a cã bÒ dµy lÞch sö lµ mét k× tÝch ®èi víi C«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng x©y dùng lµ kh¸ v÷ng ch¾c, C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn h¬n nªn nhËn ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh h¬n. - Lîi nhuËn thu ®­îc tõ 753 triÖu ®ång n¨m 2000 t¨ng lªn 1.171 triÖu ®ång n¨m 2004, tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m æn ®Þnh, xÊp xØ kho¶ng 10% mét n¨m. - T×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty: C«ng ty ®· cè g¾ng tèi ®a trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc cña m×nh. Víi mét l­îng ®Çu vµo (vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ) Ýt nhÊt, C«ng ty ®· t¹o ra ®­îc mét l­îng ®Çu ra lín h¬n rÊt nhiÒu, mang l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch c¸c sè liÖu ë trªn chøng tá C«ng ty lµm ¨n ngµy cµng tèt, hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc ngµy cµng cao. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do C«ng ty ®· chän ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi nhiÖm vô thùc t¹i vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng vµ cã n¨ng lùc trong qu¶n lý. Ngoµi ra, C«ng ty cßn rÊt chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, cã biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gióp cho C«ng ty ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao. C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nµy. b. Mét sè h¹n chÕ vµ tån t¹i ë C«ng ty cÇn kh¾c phôc. - C«ng t¸c ®Êu thÇu, t×m kiÕm viÖc lµm ch­a®¸p øng ®­îc nhiÖm vô ®­îc giao vµ tiÒm lùc cña C«ng ty. Nã thÓ hiÖn sù quan t©m ch­a ®óng møc tíi c«ng t¸c tiÕp thÞ, c«ng t¸c ®èi ngo¹i…C¸c c«ng tr×nh x©y dùng chñ yÕu lµ do Tæng C«ng ty giao thÇu. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë chç: nguån c«ng tr×nh ®­îc trªn giao thÇu ngµy cµng trë nªn khan hiÕm, nÕu C«ng ty kh«ng tù søc m×nh vËn ®éng ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng th× sÏ kh«ng nhËn ®­îc c«ng tr×nh ®Ó thi c«ng, kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng vµ kh«ng cã lîi nhuËn. KÌm theo ®ã lµ t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm cho c«ng nh©n, kh«ng cã thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho hä sÏ n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi mµ doanh nghiÖp kh«ng ®­îc phÐp ®Ó x¶y ra. V× vËy, n©ng cao kh¶ n¨ng t×m thÇu vµ th¾ng thÇu chÝnh lµ mét biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty. - Sè l­îng c¸c phßng ban cña C«ng ty tuy ®· ®­îc thu hÑp nh­ng viÖc bè trÝ chång chÐo tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c nh©n viªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khèi l­îng c«ng viÖc mµ mét ng­êi thùc sù ®¶m nhËn Ýt lµm cho chi phÝ cho qu¶n lÝ cao, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. MÆt kh¸c, sù phèi hîp ch­a nhÞp nhµng vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phßng ban còng lµ mét nguyªn nh©n g©y c¶n trë ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao h¬n. - C«ng t¸c tiÒn l­¬ng cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp, qu¶n lÝ ch­a chÆt chÏ vµ thèng nhÊt. C¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng cßn ®¬n ®iÖu, Ýt t¸c dông, nhiÒu biÖn ph¸p cßn mang tÝnh h×nh thøc… Qua ph©n tÝch vµ nhËn xÐt trªn ta thÊy: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi viÖc ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ trªn. C¸c gi¶i ph¸p ®­a ra ph¶i lµm ®ång bé míi mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kÕt qu¶ cho C«ng ty. Ch­¬ng II mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p sè 3. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. §Ó tån t¹i th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra kÕt qu¶ thu vÒ bï ®¾p ®­îc chi phÝ bá ra. Cßn muèn doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× kÕt qu¶ ngoµi bï ®¾p chi phÝ cßn ph¶i cã l·i ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. ChÝnh ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét yªu cÇu kh«ng chØ ®¬n thuÇn gi¶i quyÕt theo mét c«ng thøc, mét lèi mßn chung mµ nã ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch cô thÓ trong tõng thêi ®iÓm lÞch sö, tõng hoµn c¶nh thùc tiÔn. C¨n cø vµo nh÷ng lÝ luËn c¬ së khoa häc trong viÖc nghiªn cøu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty, t«i xin cã mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p so 3 trong thêi gian tíi nh­ sau: I. BiÖn ph¸p 1: N©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. HiÖn nay, ë C«ng ty nguån c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng x©y l¾p: + Nguån c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty giao thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. + Nguån do C«ng ty tù ®Êu thÇu hoÆc tù nhËn thÇu víi c¸c c¬ quan ngoµi (chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ, c«ng tr×nh d©n sù…). Víi thùc tr¹ng hiÖn nay cña C«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn nh»m gãp phÇn gióp C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña m×nh trong th¬× gian tíi nh­ sau: 1. TÝch cùc t×m kiÕm c¸c gãi thÇu. a. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. C«ng ty ph¶i cö ng­êi lu«n tÝch cùc theo dâi c¸c lo¹i b¸o, t¹p chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cïng c¸c th«ng tin bªn ngoµi x· héi ®Ó: + Ph¸t hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµ theo s¸t c¸c dù ¸n nµy cho ®Õn khi më thÇu ®Ó cã thÓ thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nh­: Tªn dù ¸n, néi dung môc tiªu cña dù ¸n, ®Þa ®iÓm dù ®Þnh thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, ai lµ chñ ®Çu t­, vèn ®Çu t­ lÊy tõ ®©u, c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt cña dù ¸n lµ g×?. . . + Ph¸t hiÖn c¸c th«ng b¸o mêi dù s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu mét c¸ch sím nhÊt ®Ó gióp cho C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c lËp hå s¬ s¬ tuyÓn vµ hå s¬ dù thÇu mét c¸ch hoµn chØnh. §ång thêi th«ng qua c¸c mèi quan hÖ liªn tôc vµ uy tÝn víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng cã thÈm quyÒn ®Ó khai th¸c thu thËp nguån th«ng tin quý gi¸ tõ hä vÒ c¸c dù ¸n chuÈn bÞ më thÇu. b. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. §iÒu kiÖn thùc hiÖn lµ C«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng nh¹y bÐn trong t×m hiÓu thÞ tr­êng. C¸c quan ®iÓm vÒ tiÕp thÞ ph¶i ®­îc qu¸n triÖt ë tÊt c¶ c¸c cÊp tõ C«ng ty ®Õn ®éi x©y dùng. c. KÕt qu¶ thu ®­îc. C«ng ty sÏ t×m ®­îc c¸c gãi thÇu mµ nÕu kh«ng t×m kiÕm sÏ bÞ bá qua. Xem xÐt c¸c gãi thÇu t×m kiÕm ®­îc, C«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh cã nªn tham gia ®Êu thÇu hay kh«ng, ®iÒu ®ã sÏ më ra c¬ héi vµ kh¶ n¨ng cã viÖc lµm, ®¶m b¶o vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, sö dông c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty. 2. X¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu hîp lÝ. a. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. Gi¸ dù thÇu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Stt Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh I Chi phÝ trùc tiÕp TT = VL +NC +M 1 Chi phÝ NVL VL = SQj*DjVl + CLVL 2 Chi phÝ nh©n c«ng NC =SQj*DjNC + (1+ F1/h1N + F2/h2N) 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng M =SQj*Djm II Chi phÝ chung C =P*NC III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc TL = (TT + C)*TØ lÖ quy ®Þnh IV Gi¸ dù to¸n XL tr­íc thuÕ Z = TT + C +TL V ThuÕ GTGT ®Çu ra VAT =Z*TGTGT VI G¸ dù to¸n XL sau thuÕ GXL = (TT +C + TL) + VAT Trong ®ã: QJ : khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p thø j. VL : chi phÝ NVL (trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp). D Jvl : chi phÝ NVL trong ®¬n gi¸ XDCB cña c«ng t¸c x©y l¾p thø j. CLvl : chªnh lÖch vËt liÖu. NC : chi phÝ nh©n c«ng. DJnc : chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ XDCB cña c«ng t¸c x©y l¾p j. F1 : c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l­¬ng tèi thiÓu. F2 : c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l­¬ng cÊp bËc. h1n : hÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña nhãm l­¬ng thø n. Nhãm I : h11= 2,342 NhãmIII: h13 = 2,638 Nhãm II: h12 =2,493 Nhãm IV:h14= 2,796 h2n : hÖ sè biÓu thi quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña nhãm l­¬ng thø n. Nhãm I: h21 =1,378 Nhãm III: h23 =1,363 NhãmII: h22 =1,370 Nhãm IV: h24 =1,375 M : chi phÝ m¸y thi c«ng. DJm : chi phÝ m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ XDCB cña c«ng t¸c x©y l¾p thø j. P : ®Þnh møc chi phÝ chung (%). TGTGT: møc thuÕ suÊt GTGT ®Çu ra. * Theo c¸ch tÝnh nµy, ®Ó cã møc gi¸ dù thÇu thÊp, C«ng ty cã thÓ t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung: - Gi¶m chi phÝ trùc tiÕp b»ng c¸ch gi¶m chi phÝ NVL, gi¶m chi phÝ nh©n c«ng hoÆc gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng. + Gi¶m chi phÝ NVL: Trong C«ng ty cã XÝ nghiÖp 141 chuyªn s¶n xuÊt VLXD (g¹ch). C«ng ty cã thÓ tËn dông møc gi¸ néi bé ®Ó cã ®­îc møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng. Ngoµi ra, C«ng ty cã thÓ liªn doanh - liªn kÕt víi c¸c ®¬n vi s¶n xuÊt VLXD kh¸c ®Ó cã ®­îc NVL víi gi¸ thÊp, chÊt l­îng cao mµ hai bªn l¹i cïng cã lîi. + Gi¶m chi phÝ nh©n c«ng: Th«ng th­êng, trong x©y dùng, khi x©y dùng mét c«ng tr×nh, doanh nghiÖp ph¶i thuª mét l­îng lín lao ®éng phæ th«ng b¶n ®Þa. ¦u ®iÓm cña nguån nh©n c«ng nµy lµ t­¬ng ®èi rÎ. V× vËy, ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n (phô nÒ, ®µo ®Êt…) th× C«ng ty kh«ng nªn ®­a thî cña m×nh tíi c«ng tr×nh mµ C«ng ty nªn thuª lao ®éng t¹i chç. Nh­ vËy, chi phÝ nh©n c«ng cña C«ng ty sÏ gi¶m ®­îc mét kho¶n ®¸ng kÓ vµ lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn. + Gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng: HiÖn nay, C«ng ty cã mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ khÊu hao gÇn hÕt hoÆc ®· hÕt khÊu hao. V× vËy, khi tÝnh to¸n chi phÝ m¸y mãc th× cÇn tÝnh gi¶m % khÊu hao, tÝnh møc sö dông nhiªn liÖu, n¨ng l­¬ng phôc vô cho m¸y mãc thiÕt bÞ ë møc tiÕt kiÖm nhÊt nh­ng vÉn ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ thi c«ng. MÆt kh¸c, C«ng ty còng cÇn cã biÖn ph¸p sö dông triÖt ®Ó l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cña m×nh, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng m¸y chê viÖc qu¸ l©u sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ dÉn ®Õn gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - Gi¶m chi phÝ chung: Chi phÝ chung bao gåm chi phÝ qu¶n lÝ c«ng tr×nh vµ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp. §Ó gi¶m chi phÝ chung ta ph¶i gi¶m c¶ hai lo¹i chi phÝ nµy: + Gi¶m chi phÝ qu¶n lÝ c«ng tr×nh: c¸c chi phÝ ¨n ë, ®i l¹i, chi phÝ thuª ®Êt lµm v¨n phßng. . . ®Òu cã thÓ gi¶m ë møc tiÕt kiÖm nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶. + Gi¶m chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp: c¶i tiÕn l¹i bé m¸y qu¶n lÝ doanh nghiÖp cho gän nhÑ, c¸c chi phÝ v¨n phßng nh­ ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n­íc, giÊy bót. . . ®Òu ph¶i ®­îc sö dông tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ. Ta ®­a ra mét vÝ dô ®Ó thÊy râ ®iÒu nµy: VD: TÝnh gi¸ thÇu cho 100 m3 t­êng. B¶ng ®Þnh møc c«ng t¸c x©y t­êng (1 m3) Thµnh phÇn ®vt ®Þnh møc 1. G¹ch Viªn 680 2. V÷a (xim¨ng + c¸t) m3 0,25 3. Gç v¸n m3 0,02 4. C©y chèng C©y 2 5. Nh©n c«ng C«ng 2,1 6. M¸y Ca 0,1 B¶ng ®Þnh møc cÊp phèi v÷a (xim¨ng - c¸t) Thµnh phÇn vËt liÖu ®vt ®Þnh møc Xim¨ng PC 300 Kg 95 C¸t vµng m3 1,2 B¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng + nh©n c«ng + m¸y Stt Tªn vËt liÖu ®vt Gi¸ thÞ tr­êng Gi¸ néi bé Chªnh lÖch 1 Xim¨ng Kg 850 780 70 ®ång 2 C¸t vµng m3 17.000 16.000 1.000 ®ång 3 G¹ch Viªn 330 300 30 ®ång 4 Gç v¸n m3 850.000 850.000 0 ®ång 5 C©y chèng C©y 8.000 8.000 0 ®ång 6 Nh©n c«ng C«ng 30.000 28.000 2.000 ®ång 7 M¸y Ca 38.000 36.000 2.000®ång * Møc gi¸ thÇu cho 1m3 t­êng theo gi¸ thÞ tr­êng: - Chi phÝ NVL: Xim¨ng: 95*850*0,25 =20.187,5 ®ång C¸t: 1,2*17.000*0,25 = 5.100 ®ång G¹ch: 680*330 = 224.400 ®ång Gç v¸n: 0,02*850.000 = 17.000 ®ång C©y chèng: 2*8.000 = 16.000 ®ång Tæng NVL: VL = 282.687,5 ®ång - Chi phÝ nh©n c«ng: NC = 2,1*30.000 = 63.000 ®ång - Chi phÝ m¸y x©y dùng: M = 0,1*38.000 = 3.800 ®ång VËy chi phÝ trùc tiÕp lµ: TT = VL + NC +M =349.487,5 ®ång Chi phÝ chung: C = NC *55% =63.000*55% = 34.650 ®ång L·I vµ thuÕ: LT = (TT+ C)*9% = 34.572,375 ®ång Gi¸ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ lµ: Z = TT +C + LT = 418.790,875 ®ång ThuÕ VAT ®Çu ra: VAT = Z* 10% = 41.870,9875 ®ång Gi¸ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ: GXL =Z + VAT = 460.580,8625 ®ång VËy: Gi¸ ®Ó thÇu 100 m3 t­êng lµ: 460.580,8625 *100m3 = 46.058.086,25 ®ång * NÕu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh­ ®· nªu th× chi phÝ x©y l¾p 1m3 t­êng sÏ lµ: + Chi phÝ NVL: Xim¨ng: 95*780*0.25 = 18.525 ®ång C¸t: 1,2*16.000*0,25 = 4.800 ®ång G¹ch: 680*300 = 204.000 ®ång Gç v¸n: 0,02*850.000 = 17.000 ®ång C©y chèng: 2*8.000 = 16.000 ®ång VËy: VL = 260.325 ®ång + chi phÝ nh©n c«ng: NC = 2,1*28.000 = 58.800 ®ång + chi phÝ m¸y x©y dùng: M = 0,1*36.000 = 3.600 ®ång Chi phÝ trùc tiÕp lµ: TT = VL +NC +M =322.750 ®ång Chi phÝ chung: C = NC*55% = 32.340 ®ång L·I vµ thuÕ: TL = (TT + C)*9% = 31.958,1 ®ång Gi¸ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ: Z = TT +C + TL = 387.048,1 ®ång ThuÕ VAT ®Çu ra: VAT = Z*10% = 38.704,81 ®ång Gi¸ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ: GXL = Z + VAT = 425.752,91 ®ång VËy: Gi¸ míi ®Ó thÇu 100m3 t­êng lµ: 425.752,91*100m3 = 42.575.291 ®ång Nh­ vËu sau khi ¸p dông c¸ch tÝnh míi, C«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸ thÇu xuèng víi møc gi¶m lµ: 46.058.100 – 42.575.291 = 3.482.809 ®ång =8,18% møc gi¸ thÇu dù kiÕn ®­a ra. VËy, nÕu C«ng ty ¸p dông biÖn ph¸p nµy th× trong c¸c n¨m tíi, C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cho 1m3 t­êng lµ: - Møc tiÕt kiÖm NVL: G¹ch: 30*680 = 20.400 ®ång Xi m¨ng: 70*0,25*95 = 1.662,5 ®ång C¸t: 1.000*0,25*1,2 = 300 ®ång VL = 22.362.5 ®ång - Møc tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng: NC = 2.000* 2,1 = 4.200 ®ång - Møc tiÕt kiÖm chi phÝ m¸y: M = 2.000*0,1 = 200 ®ång Tæng møc tiÕt kiÖm chi phÝ lµ: TT = VL + NC + M =26.762,5 ®ång. * Ngoµi ra, ®Ó cã thÓ tÝnh gi¸ bá thÇu mét c¸ch hîp lÝ th× C«ng ty ph¶i trang bÞ cho Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp, Phßng dù ¸n ®Êu thÇu vµ Phßng tµi chÝnh nh÷ng ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, nh÷ng tµi liÖu cËp nhËt liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ®Ó CBCNV ë ®©y cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. b. KÕt qu¶ thu ®­îc §Þnh gi¸ thÇu hîp lý sÏ mang l¹i cho C«ng ty mét lîi Ých rÊt lín. C«ng ty võa th¾ng thÇu, nhËn ®­îc c«ng tr×nh, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng l¹i võa mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh (tøc lµ thu ®­îc lîi nhuËn mong muèn). VÝ dô: -Theo tÝnh to¸n ë trªn, ®Ó thÇu 100 m3 t­êng th× gi¸ dù thÇu ban ®Çu lµ 46.058.086,25 ®ång. - Sau khi tÝnh to¸n l¹i th× gi¸ dù thÇu sÏ gi¶m cßn 42.575.291 ®ång. Nh­ vËy tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng chi phÝ lµ: 3.482.809 ®ång. ViÖc tiÕt kiÖm chi phÝ cã nghÜa lµ sÏ t¨ng lîi nhuËn, ®ång thêi kh¶ n¨ng th¾ng thÇu còng sÏ t¨ng cao. V©y: Cã thÓ nãi ®Þnh gi¸ thÇu hîp lý còng lµ mét biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty ( nhÊt lµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong dµi h¹n). II. BiÖn ph¸p 2: Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lÝ. 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. §Ó phï hîp víi nhiÖm vô chøc n¨ng cña bé m¸y qu¶n trÞ vµ t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lÝ, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty nªn kiÖn toµn l¹i bé m¸y qu¶n trÞ cña m×nh theo hai h­íng: a. Bè trÝ s¾p xÕp l¹i c¸c CBCNV trong c¸c phßng ban. ViÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn qu¶n trÞ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ. Khi giao viÖc ph¶i giao lu«n c¶ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho CBCNV. Møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ®­îc giao ph¶i t­¬ng ®­¬ng hoÆc cao h¬n kh¶ n¨ng cña ng­êi ®ã mét chót ®Ó kÝch thÝch sù v­¬n lªn còng nh­ ®Ó tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña hä. Cô thÓ nh­ sau: Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt qu¶n lý phßng §Êu thÇu, phßng KÕ ho¹ch. Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc kinh doanh qu¶n lý phßng Tµi chÝnh – kinh doanh. Phã gi¸m ®èc kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nguån vµ ®iÒu tiÕt kinh doanh cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n lý nguån nh©n lùc cña C«ng ty nh­ bè trÝ, ®µo t¹o, s¾p xÕp c¸c nguån nh©n lùc cho phï hîp víi bé m¸y cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung, quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. b. C¶i tiÕn mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ph¶i ®¶m b¶o cã sù phèi hîp nhÞp nhµng ®Ó ®¹t môc tiªu chung. CÇn lo¹i bá nh÷ng mèi quan hÖ trung gian kh«ng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn Do bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty chØ gåm 30 ng­êi rÊt gän nhÑ nªn ta kh«ng thÓ bít ng­êi (v× nh­ thÕ kh«ng hiÖu qu¶, mét ng­êi ph¶i lµm viÖc qu¸ nhiÒu vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng gi¶m ®­îc còng kh«ng ®¸ng kÓ). NÕu hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty theo h­íng trªn ( tøc lµ s¾p xÕp l¹i vµ c¶i thiÖn mèi quan hÖ) th× hiÖu qu¶ thu ®­îc sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu. - C¸c nh©n viªn ®­îc s¾p xÕp l¹i sÏ kh«ng g©y hiÖn t­îng chång chÐo tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc cña mäi ng­êi sÏ ®­îc ph¸t huy tèi ®a. - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng ®­îc phèi hîp nhÞp nhµng vµ ®ång bé. C¸c c¶i tiÕn trªn ®­a ®Õn cho C«ng ty mét kÕt qu¶ lín lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng bá ra kh«ng t¨ng lªn nh­ng kÕt qu¶ thu ®­îc rÊt lín: Mäi ng­êi ®­îc ph©n ®Þnh quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm râ rµng sÏ h¨ng say lµm viÖc, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn lµm cho tû lÖ chi phÝ gi¶m xuèng, lîi nhuËn t¨ng lªn tøc lµ hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lªn. III. BiÖn ph¸p 3: T¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vµ thu hót vèn ®Çu t­. 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. - T¹o vèn b»ng c¸ch më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó t¨ng tæng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. Tõ ®ã, tØ lÖ trÝch nhËp quü vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng t¨ng lªn. - §Èy m¹nh kh¶ n¨ng t¹o vèn b¨ng c¸ch tham gia liªn doanh -liªn kÕt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî vÒ VL§, t¨ng kh¶ n¨ng n¨ng lùc vèn c«ng nghÖ. . . ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §ång thêi qua ®ã còng häc hái thªm kinh nghiÖm, nhÊt lµ kinh nghiÖm qu¶n lÝ vèn cã hiÖu qu¶ cho C«ng ty. - §Èy m¹nh kh¶ n¨ng t¹o vèn b»ng c¸ch thi c«ng døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, rót ng¾n thêi gian x©y dùng . . . Cã nh­ vËy míi t¨ng kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t­, rót ng¾n chu k× s¶n xuÊt, t¨ng nhanh vßng quay vèn. -Nhanh chãng huy ®éng vèn nhµn rçi t¹m thêi cña CBCNV trong toµn C«ng ty víi l·i suÊt phï hîp. - T¹o vµ më réng h¬n n÷a c¸c mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh – ng©n hµng ®Ó vay vèn, b¶o l·nh nhËn thÇu . . . - Hoµn thµnh nhanh chãng c¸c hå s¬ ph¸p lÝ vµ hîp ®ång nhËn thÇu, giao thÇu. - Ph¶i lËp kÕ ho¹ch vèn (dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n). Tõ ®ã míi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó tµi trî cho ®Çu t­ thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu. - Duy tr× c¸c mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung øng VLXD nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é cung øng kÞp t×nh thêi víi gi¸ c¶ hîp lÝ, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn. NÕu C«ng ty sö dông c¸c gi¶i ph¸p trªn mét c¸ch ®ång bé th× kh¶ n¨ng huy ®éng vµ thu hót vèn kinh doanh sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, trong c¸c gi¶i ph¸p trªn th× gi¶i ph¸p “thi c«ng døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ rót ng¾n thêi gian x©y dùng” lµ gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt, mang l¹i sù chñ ®éng cao nhÊt cho C«ng ty. §Ó thÊy râ hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p nµy, ta sö dông chØ tiªu sau: - Chi phÝ vèn gi¶m ®­îc do rót ng¾n thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh: H1 = H®m *V( T®m – TTT) Trong ®ã: H1 : phÇn chi phÝ vèn gi¶m ®­îc do rót ng¾n thêi gian thi c«ng. H®m: hÖ sè hiÖu qu¶ kinh tÕ so víi ®Þnh møc cña ngµnh cã c«ng tr×nh x©y dùng. V :Vèn ®Çu t­ cña c«ng tr×nh ®ã. T®m : thêi gian x©y dùng ®Þnh møc. TTT : thêi gian x©y dùng thùc tÕ. - Ngoµi ra, rót ng¾n thêi gian thi c«ng, sím ®­a c«ng tr×nh vµo bµn giao cßn gi¶m ®­îc thêi gian ø ®äng vèn ®Çu t­. IV. BiÖn ph¸p 4: T¹o ®éng lùc vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. a. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng. Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty h×nh thµnh trªn c¬ së Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch do cÊp trªn duyÖt. ViÖc thùc hiÖn quü l­¬ng hiÖn nay phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¶ thÞ tr­êng x©y dùng, kh¶ n¨ng ®Êu thÇu vµ c¹nh tranh cña ®¬n vÞ. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng sau: * §èi víi khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho tËp thÓ, cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt theo khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ kho¸n s¶n phÈm: TL = ( Qi*Zi) + TLc® + Pc Trong ®ã:TL : tæng tiÒn l­¬ng tr¶ cho tËp thÓ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. QI : l­îng s¶n phÈm lµm ra trong k×. Z I : ®¬n gi¸ kho¸n néi bé cña s¶n phÈm. TLc®: l­¬ng chÕ ®é (lÔ, phÐp, èm. . . ). Pc : phô cÊp c¸c lo¹i. Tõ quü l­¬ng cña bé phËn nµy, c¨n cø vµo ngµy c«ng, hÖ sè cÊp bËc thî, hÖ sè thi ®ua. . . mµ c¸c bé phËn tiÕn hµnh ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. * §èi víi khèi qu¶n lÝ gi¸n tiÕp vµ phôc vô. Quü l­¬ng ®­îc h×nh thµnh tõ l­¬ng b×nh qu©n cña khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt nh©n víi sè CBCNV qu¶n lÝ gi¸n tiÕp vµ phôc vô, råi nh©n víi tØ lÖ (80%). TLGt = Lbqsx*Tæng sè CBCNV gi¸n tiÕp*80% Tõ quü l­¬ng gi¸n tiÕp tiÕp tôc tÝnh to¸n theo l­¬ng c¬ b¶n, hÖ sè tr¸ch nhiÖm, hÖ sè ­u ®·i, phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé. Gi¶i ph¸p: ViÖc t¨ng l­¬ng vµ n©ng bËc sÏ chØ ®­îc thùc hiÖn trong n¨m khi cã sù thay thÕ vÞ trÝ mét ng­êi kh¸c hoÆc bè trÝ vµo c«ng viÖc míi ë bËc cao h¬n. Sù t¨ng l­¬ng sÏ kh«ng theo % mét c¸ch cã hÖ thèng ®èi víi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn mçi n¨m hoÆc trong n¨m. Tuú theo c«ng viÖc th­êng xuyªn vµ kÕt qu¶ tµi chÝnh, viÖc t¨ng l­¬ng ph¶i phï hîp víi c«ng lao cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n. Møc lµm thªm ngoµi giê vµ ngµy nghØ cã l­¬ng cÇn ph¶i quy ®Þnh nh­ sau: nh÷ng ng­êi ®­îc yªu cÇu lµm thªm ngoµi giê hoÆc cã sè ngµy c«ng trong th¸ng v­ît qu¸ sè ngµy c«ng quy ®Þnh mµ C«ng ty kh«ng bè trÝ ngµy nghØ bï th× sÏ ®­îc tr¶ 150% møc l­¬ng c¬ b¶n cho ngµy giê v­ît ®ã. b. Hoµn thiÖn chÕ ®é tiÒn th­ëng. C¨n cø vµo thµnh tÝch cña CBCNV trong tõng c«ng viÖc cô thÓ ®­îc giao, Ban thi ®ua sÏ tËp hîp, lªn danh s¸ch vµ b¸o c¸o Gi¸m ®èc xÐt duyÖt th­ëng ®ét xuÊt b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vvËt. TiÒn th­ëng lÊy tõ quü khen th­ëng cña C«ng ty. ViÖc khen th­ëng nµy cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t©m lÝ ng­êi lao ®éng. Nã thÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o ®èi víi ng­êi lao ®éng, nã cã t¸c dông thóc ®Èy ng­êi lao ®éng nç lùc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, nhÊt lµ trong nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n hay nh÷ng thêi ®iÓm quan träng. HiÖn nay, quü khen th­ëng cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. V× vËy, C«ng ty cÇn t¨ng thªm kinh phÝ cho quü nµy. Ngoµi ra, C«ng ty nªn bá chÕ ®é khen th­ëng ®Þnh k× v× viÖc b×nh bÇu xÐt chän theo chÕ ®é nµy thiÕu c¬ së khoa häc, kh«ng chÝnh x¸c vµ mang nÆng tÝnh chñ nghÜa b×nh qu©n nªn kh«ng cßn phï hîp víi c¬ chÕ hiÖn nay. c. Hoµn thiÖn chÕ ®é trî cÊp. §Ó duy tr× vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng CBCNV gÆp kh¨n, ngoµi c¸c kho¶n trî cÊp Nhµ n­íc quy ®Þnh, C«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè chÕ ®é trî cÊp bæ sung theo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ: - Trî cÊp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng tõ 300.000 - 500.000 ®ång/lÇn (hiÖn nay lµ 100.000 ®ång/lÇn). - Trî cÊp h­u trÝ, th«i viÖc lµ 250.000 ®ång/ng­êi (hiÖn nay lµ 150.000 ®ång/ ng­êi). 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ trî cÊp lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh hai mÆt. NÕu tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ trî cÊp cao sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc mang l¹i n¨ng suÊt lao ®éng cao nh­ng sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Ng­îc l¹i, tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng kh«ng hîp lÝ vµ tho¶ ®¸ng sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng, t¹o ra t©m lÝ ch¸n n¶n sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, tøc lµ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, x¸c ®Þnh møc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng mét c¸ch hîp lý sao cho kÕt qu¶ thu ®­îc ph¶i bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i sÏ lµm cho tû lÖ chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m xuèng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc n©ng lªn. KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶. Sù chuyÓn ®æi kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng ®i vµo chiÒu s©u hiÖn nay ®· ®Æt ra vÊn ®Ò hiÖu qu¶ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc XDCB, C«ng ty x©y l¾p sè 3 ®· vµ ®ang t×m cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c tiÒm n¨ng cña m×nh, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. §©y lµ mét bµi to¸n khã gi¶i, ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n nµy cÇn sù nç lùc cña mäi ng­êi doanh nghiÖp. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ x©y l¾p ®iÖn n­íc sè 3” trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh cã thÓ coi lµ mét ®¸p sè. Em hi väng víi bµi viÕt trªn cïng víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c sÏ phÇn nµo gióp C«ng ty n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh trong thêi gian tíi. Do nhiÒu h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian, tr×nh ®é, kinh nghiÖm thùc tÕ nªn ®Ò tµi kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em mong thÇy c« gãp ý kiÕn ®Ó luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, Em xin c¶m ¬n c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong C«ng ty x©y l¾p sè 3, ®Æc biÖt lµ trong Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp vµ TiÕn sÜ Ph¹m Quang HuÊn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, ngµy 16/3/2006. Sinh viªn thùc hiÖn Lý Tr­êng S¬n danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp – Tr­êng §H KTQD PGS.PTS Lª V¨n T©m chñ biªn. 2. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ vµ qu¶n lÝ c«ng nghiÖp – Tr­êng §H KTQD GS.PTS NguyÔn §×nh Phan chñ biªn. 3. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp –                Tr­êng §H KTQD PGS.PTS Ph¹m H÷u Huy chñ biªn. 4. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ vµ kinh doanh x©y dùng – Tr­êng §H KTQD TS. Lª C«ng Hoa chñ biªn. 5. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp – Tr­êng §H KTQD PTS. Vò Duy Hµo chñ biªn. 6. Gi¸o tr×nh: Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Tr­êng §H KTQD 7. T¹p chÝ x©y dùng 2000 – 2004 Môc lôc Lêi më ®Çu 1 CH¦¥NG I: ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p ®IÖn n­íc sè 3. I. Tæng quan vÒ C«ng ty. 3 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty x©y l¾p sè 3. 3 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh 4 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 4 II. C¤NG T¸C KÕ HO¹CH HO¹T §éng cña C«ng ty 8 1. T×nh h×nh chiÕn l­îc kinh doanh 8 2. KÕ ho¹ch Marketing 9 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 9 III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. 10 1. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn C«ng ty (c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp). 10 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh theo c¸c yÕu tè. 13 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi ®¹t ®­îc cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. 17 4. §¸nh gi¸ nhËn xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 19 Ch­¬ng II: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p sè 3. 22 I. BiÖn ph¸p 1: N©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. 22 1. TÝch cùc t×m kiÕm c¸c gãi thÇu. 23 II. BiÖn ph¸p 2: Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lÝ. 30 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. 30 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn 31 III. BiÖn ph¸p 3: T¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vµ thu hót vèn ®Çu t­. 31 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. 31 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn. 32 IV. BiÖn ph¸p 4: T¹o ®éng lùc vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. 33 1. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. 33 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn 35 KÕt luËn 36 danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3.DOC
Luận văn liên quan