Luận văn Vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán u quái buồng trứng

U quái buồng trứng • U tế bào mầm thƣờng gặp nhất • Mô học: trƣởng thành, không trƣởng thành, dạng đơn mô  lành và ác ?  khác nhau về chiến lƣợc điều trị và quản lý BN • Siêu âm, CHT

pdf23 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán u quái buồng trứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAI TRÒ CỘNG HƢỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U QUÁI BUỒNG TRỨNG BS. MAI THỊ TÚ UYÊN HDKH: PGS.TS. PHẠM NGỌC HOA 18/8/2018 hinhanhykhoa.com NỘI DUNG 18/8/2018 ĐẶT VẤN ĐỀ U quái buồng trứng • U tế bào mầm thƣờng gặp nhất • Mô học: trƣởng thành, không trƣởng thành, dạng đơn mô  lành và ác ?  khác nhau về chiến lƣợc điều trị và quản lý BN • Siêu âm, CHT 18/8/2018 hinhanhykhoa.com MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả đặc điểm u quái buồng trứng trên CHT 2. Vai trò CHT trong chẩn đoán u quái buồng trứng lành và ác 18/8/2018 hinhanhykhoa.com ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP • BN đƣợc chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/2014 đến 12/2016. Đối tƣợng nghiên cứu • Có chụp CHT trƣớc phẫu thuật • GPB là u quái buồng trứng. Tiêu chuẩn chọn vào • Bệnh nhân có thai Tiêu chuẩn loại trừ 18/8/2018 Siemens Magnetom Espree 1.5Tesla TR/TE (ms) TF FOV (cm) Matrix Thick/gap (mm) NEX SagT2W 4500/90 21 28 320x300 5,0/0,5 2 Ax T2W 4500/90 29 28 320x240 4/0 1 Cor T2W FS 5500/90 25 28 320x300 4/0 1 Ax T1W 500/10 2 28 320x240 4/0 1 Ax T1W FS 650/10 3 28 256x200 4/1.2 1 T1W FS Gad Ax 650/10 3 28 256x200 4/1.2 1 Cor 500/10 3 28 256x200 4/0 1 Sag 450/10 3 28 256x220 5/0,5 1 18/8/2018 1. Tuổi 2. GPB 3. Kích thƣớc 4. Thành phần đặc 5. Phân bố mỡ 6. Thành, vách 7. Dịch bụng 18/8/2018 Biến số KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 18/8/2018 • 218 BN • 256 u quái - 220 u lành - 36 u ác 18/8/2018 hinhanhykhoa.com 1.Tuổi 2. GPB 18/8/2018 3. Kích thƣớc 18/8/2018 U ác (N=36) U lành (N=220) Đặc (+) 100% (36) 8.6% (19) Đặc (-) 0% (0) 91.4% (201) U ác (N=36) U lành (N=220) ≥1/2 91.7% (33) 2.7% (6) <1/2 8.3% (3) 97.3% (214) Sen: 100 91.7 Sp: 91.4 97.3 PPV: 65.5 84.6 NPV: 100 98.6 ĐCX: 92.6 96.5 4. Thành phần đặc (Đặng Hiếu T. 26 tuổi. SNV: 35306. U quái buồng trứng (P). GPB: u quái không trưởng thành, độ 2 ở buồng trứng) 5. Phân bố mỡ 18/8/2018 6. Thành, vách 18/8/2018 7. Dịch bụng Sen: 83,3% Sp: 91,8% U ác (N=36) U lành (N=182) Trung bình, nhiều 83,3% (30) 8.2% (15) Không có, ít 16,7% (6) 91.8% (167) 18/8/2018 Đặc điểm OR đơn biến OR đa biến Giá trị p Thành dày >3 mm 5.3 0.04 0.078 Vách dày >3 mm 27.0 2.8 0.373 Số vách >5 13.3 0.8 0.848 Thành phần đặc 262.8 143.5 <0.001 Mỡ dạng ổ nhỏ, rải rác trong u 412.5 20.9 0.036 Dịch bụng 19.0 16.8 0.001 Hồi quy đa biến 18/8/2018 hinhanhykhoa.com KẾT LUẬN • CHT có độ chính xác cao trong mô tả các đặc điểm của u quái buồng trứng • Ba yếu tố dự báo mạnh nhất khả năng ác tính là thành phần đặc ƣu thế, mỡ ổ nhỏ rải rác, dịch bụng lƣợng trung bình – nhiều. 18/8/2018 KIẾN NGHỊ • Ứng dụng CHT trong chẩn đoán u quái buồng trứng, đặc biệt những trƣờng hợp siêu âm cho kết quả không chắc chắn. 18/8/2018 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ THẦY, CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN 18/8/2018

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvai_tro_cong_huong_tu_trong_chan_doan_u_quai_buong_trung_8774_2087882.pdf
Luận văn liên quan