Luận văn Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng ubnd tỉnh Hải Dương

Tất cả các đối tƣợng nghiên cứu trong cơ quan đều đƣợc gửi bảng câu hỏi khảo sát. Tỷ lệ khảo sát lấy mẫu 100%, vì thế không cần phải kiểm định đối với các mẫu thu thập đƣợc. Sau khi thống kê kết quả khảo sát từ bảng câu hỏi, luận văn sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, nhận diện những khía cạnh văn hóa tổ chức phù hợp và chƣa phù hợp, đề xuất giải pháp giúp Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng duy trì và phát triển văn hóa tổ chức trong thời gian tới.

pdf23 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng ubnd tỉnh Hải Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ THƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ THƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CHUYEN NGANH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG VĂN HẢI XÁC NHẬN GVHD XÁC NHẬN CHỦ TỊCH HĐ HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu, kết quả nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thƣ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................... i DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ......................................................................... iii LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1 ..................................................................................................... 12 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TỔ CHỨC VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG CÔNG SỞ ...................................................................... 12 1.1. Khái niệm về văn hoá tổ chức và văn hóa tổ chức trong công sở ........... 12 1.1.1. Khái niệm văn hoá tổ chức.................................................................... 12 1.2. Khái niệm về công sở và bản chất của văn hóa công sởError! Bookmark not defined. 1.3. Đặc điểm và vai trò của văn hoá công sở Error! Bookmark not defined. 1.4. Cấu trúc của giá trị văn hóa tổ chức ......... Error! Bookmark not defined. 1.5. Các bƣớc xây dựng văn hóa của đơn vị hành chínhError! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 ..................................................... Error! Bookmark not defined. THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ ......... Error! Bookmark not defined. TẠI VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG.......... Error! Bookmark not defined. 2.1 Khái quát về văn phòng ubnd tỉnh hải dƣơngError! Bookmark not defined. 2.1.1 Giới thiệu chung về Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng ............... Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng ...... Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh hải dƣơng ................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của UBND Tỉnh Hải Dƣơng .................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Các yếu tố hữu hình .............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Môi trƣờng làm việc; mối quan hệ giữa các thành viên trong cơ quan ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Sự quan tâm đối xử ngƣời lao động tổ chứcError! Bookmark not defined. 2.2.5. Văn hóa giao tiếp và truyền đạt thông tin trong tổ chức ................ Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng văn hóa tổ chức .................. Error! Bookmark not defined. 2.2.7. Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ Error! Bookmark not defined. 2.3. Đánh giá tình hình xây dựng và phát triển văn hóa tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng ................................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 ..................................................... Error! Bookmark not defined. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNGError! Bookmark not defined. VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỦA VĂN PHÕNG UBND TỈNH ....... Error! Bookmark not defined. HẢI DƢƠNG .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng ubnd tỉnh hải dƣơng ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Về mặt pháp lý ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về văn hóa tổ chức ( văn hóa hành chính ) .............................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2. Các đề xuất và kiến nghị cơ bản để xây dựng và phát triển văn hóa tại cơ quan văn phòng ubnd tỉnh hải dƣơng .............. Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Định hƣớng xây dựng và phát triển văn hóa của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng ................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Các giải pháp triển khai nhằm xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. .......... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆN THAM KHẢO i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU NGUYÊN NGHĨA 1 CBCNV Cán bộ công nhân viên 2 CBCCVC Cán bộ công nhân viên chức 3 UBND Uỷ ban nhân dân ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình CBCNV tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng .... Error! Bookmark not defined. Bảng 2.2. Tình hình thực hiện công tác đào tạo chuyên môn chính trị, nghiệp vụ chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh ... Error! Bookmark not defined. iii iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.3. Biểu đồ khảo sát về kiến trúc và lối bài trí của cơ quan ......... Error! Bookmark not defined. Văn phòng ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.4. Biểu đồ khảo sát về mức độ đánh giá của CBCNV về trang ... Error! Bookmark not defined. thiết bị, máy móc làm việc và hình ảnh của Văn phòngError! Bookmark not defined. UBND tỉnh Hải Dƣơng ................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.5. Biểu đồ khảo sát mức độ đánh giá của CBCNV về các lễ nghi, nghi thức và các hoạt động phong trào của Văn phòng UBNDError! Bookmark not defined. tỉnh Hải Dƣơng ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 2.6. Biểu đồ khảo sát các yếu tố về cách ứng xử của các thành viên ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.7. Biểu đồ khảo sát mức độ đánh giá của CBCNV về mối quan hệ, hợp tác giữa các thành viên trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh ............... Error! Bookmark not defined. Hình 2.8. Biểu đồ khảo sát mức độ đánh giá của CBCNV về sự ............ Error! Bookmark not defined. quan tâm của lãnh đạo và chế độ lƣơng thƣởng củaError! Bookmark not defined. Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng................. Error! Bookmark not defined. Hình 2.9. Biểu đồ khảo sát về việc nắm bắt thông tin của CBCNV ........ Error! Bookmark not defined. v Hình 2.10. Biểu đồ khảo sát mức độ đánh giá về thực hiện nội quy, quy chế của CBCNV trong Văn phòng UBND tỉnh Hải DƣơngError! Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong đời sống xã hội, con ngƣời bị ảnh hƣởng bởi nền văn hoá trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin, thái độ và những hành vi mong đợi. Cũng nhƣ xã hội, ở phạm vi hẹp hơn, một cơ quan tổ chức cũng có nền văn hoá riêng gọi là văn hoá tổ chức, đó là một trong những yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để đƣa đơn vị của họ phát triển hiệu quả và bền vững. Văn hoá tổ chức càng phát triển thì việc thực hiện chức năng của bộ máy quản lý càng đầy đủ và rõ ràng hơn, uy tín của bộ máy quản lý do đó cũng đƣợc nâng lên. Vì thế trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng và phát triển văn hoá tổ chức là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu ở các tổ chức. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao tính văn hoá trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”. Điều đó thể hiện tính văn hoá phải đƣợc thể hiện trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Để triển khai giai đoạn 2 của chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2001 - 2010, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, trong đó xác định việc xây dựng Quy chế văn hoá công sở là một trong những nội dung của đổi mới phƣơng thức điều hành và hiện đại hoá công sở. Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006 - 2010 cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu là đến năm 2010, 100% cán bộ công chức hành chính phải đƣợc trang bị kiến thức về văn hoá công sở. Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nƣớc chỉ là một nội dung trong văn hoá tổ chức. Tuy nhiên văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nƣớc lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc cái cách hành chính mà Đảng và Nhà nƣớc đang tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nƣớc. Trong tình hình thực tế hiện nay, văn hoá giao tiếp, ứng xử, giải quyết công vụ ở một số cơ quan hành chính nhà nƣớc chƣa đƣợc coi trọng. Có lúc, có nơi cán bộ công chức còn thể hiện thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, cửa quyền, thiếu tôn trọng nhân dân. Nhằm đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cƣơng pháp luật và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nƣớc, xây dựng một phòng cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hƣớng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao, ngày 02/8/2007 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg về "Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước " quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng là một cơ quan hành chính sự nghiệp, là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân tỉnh, có chức năng tham mƣu tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mƣu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) chỉ đạo, điều hành các hoạt chung của bộ máy hành chính ở địa phƣơng; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với mong muốn ứng dụng các kiến thức đã đƣợc học về ngành quản trị kinh doanh trong việc bảo tồn những giá trị văn hoá mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng trong giai đoạn cải cách hành chính; tôi quyết định chọn đề tài “Xây dựng và phát triển văn hoá tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương” để nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp. Thông qua đề tài, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay và trong năm tới. 2. Tình hình nghiên cứu Liên quan đến xây dựng và phát triển văn hoá tổ chức đã có rất nhiều bài báo, bài nghiên cứu về xây dựng và phát triển văn hoá tổ chức nhƣ: 1. Đỗ Minh Cƣơng (2001), Văn hoá kinh doanh và triết lý kinh doanh, nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 2. Đỗ Thị Thanh Tâm (2009), “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong xu hướng hội nhập”, Trung tâm học liệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 3. Phạm Văn Đồng (1996), “Văn hoá và đổi mới”, Tác phẩm và bình luận, nhà xuất bản Văn hoá thông tin Hà Nội. 4. Nguyễn Thu Linh (2004), “Văn hoá tổ chức – Lý thuyết, thực trạng và giải pháp phát triển văn hoá tổ chức ở Việt Nam”. Nghiên cứu đã chỉ ra một cách khái quát và đầy đủ về lý thuyết về văn hoá tổ chức, vai trò của tổ chức đối với việc quản lý và sự phát triển của một tổ chức. Ngoài ra, đề tài còn đƣa ra một số nghiên cứu khảo sát văn hoá tổ chức theo hai loại hình: tổ chức hành chính và tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở các thành tố chính của văn hoá tổ chức, thể hiện qua sáu khía cạnh quan trọng nhƣ đặc trƣng của tổ chức, phong cách lãnh đạo, chất kết dính của các thành viên trong tổ chức, cách ứng xử và phong cách quản lý. Tác giả đã đƣa ra bài học kinh nghiệm xây dựng văn hoá tổ chức tại một số doanh nghiệp thành công nhƣ văn hoá Microsoft, văn hoá Honda, văn hoá FPT, văn hoá Mai Linh. Từ đây, đề tài đã rút ra đƣợc những tác động của văn hoá tổ chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Việt Nam và đƣa ra một số giải pháp cơ bản để xây dựng văn hoá tổ chức tại Việt Nam. 5. “Văn hoá tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập” (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh số 25/2009; tr.230-238) của Tiến sĩ Nguyễn Viết Lộc, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết đã nhấn mạnh văn hoá tổ chức có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho tổ chức nhờ phát huy đƣợc nguồn lực nội sinh và tìm kiếm, dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. 6.”Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam”, Tác phẩm của Tiến Sĩ : Đỗ Thị Thanh Tâm, Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh – Năm 2006 7. “Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hóa Doanh nghiệp tại Công ty điện thoại Tây Thành phố” Tác phẩm của Tiến Sĩ : Đặng Văn Ơn , Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011. Ý nghĩa: Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, nó sẽ ảnh hƣởng lớn tới quá trình kinh doanh cững nhƣ hòa nhập thị trƣờng của doanh nghiệp. 8.” Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng techcombank trong thời kỳ hội nhập kinh tế”. Tác phẩm của Tiến Sĩ: Nguyễn Văn Hải, Đại học Ngoại Thƣơng – Năm 2010 9. “Xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh Hậu Giang hiện nay”. Tác phẩm của Th.Sĩ Đỗ Thị Thùy Trang., Đại Học Cần Thơ năm 2009 10.”Tiểu luận văn hóa và con người ” Tác phẩm củaHoàn Đình Cúc. Với nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Văn hóa là nền tảng của nội lực và con ngƣời thực sự là nhân tố quyết định nội lực. Những nghiên cứu trên đã mang lại những giá trị rất có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; đây đƣợc xem là những công trình nghiên cứu khá đầy đủ về văn hoá tổ chức, vai trò của văn hoá tổ chức đối với sự trƣờng tồn và phát triển bền vững của một tổ chức trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên vấn đề xây dựng và phát triển văn hoá công sở ở các cơ quan hành chính nhà nƣớc chƣa đƣợc đề cập đến nhiều mặc dù đó là một vấn đề còn nhiều hạn chế hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu luận văn Mục đích cơ bản của Luận văn là đề xuất đƣợc các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển một số yếu tố văn hoá công sở điển hình tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Tập hợp có hệ thống nội dung đề lý luận về văn hoá và văn hóa công sở. - Đánh giá thực trạng văn hoá của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng - Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá công sở tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng của đề tài nghiên cứu này là xây dựng và phát triển văn hóa công sở Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài đƣợc nghiên cứu trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. - Thời gian: Chủ yếu nghiên cứu sự hình thành và phát triển văn hóa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Những tài liệu thu thập đƣợc từ các quyển kỷ yếu, quyển thống kê thƣờng niên của Văn phòng UBND tỉnh Hải DƣơngHải Dƣơng. Tìm hiểu thông tin, tài liệu qua sách, các bài viết, các báo cáo của các tác giả trong và ngoài nƣớc; các trang website có liên quan đến nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tổ chức, văn hóa công sở, và các chuyên đề nghiên cứu về văn hóa tổ chức. 5.2. Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp: - Thu thập dữ liệu bằng bảng hỏi: Tác giả đã sử dụng bảng hỏi đối với các thành viên trong cơ quan. Bảng hỏi đã đƣợc chuẩn hóa có liên quan đến các thành tố, những tác nhân bên ngoài và bên trong của cơ quan nhằm tìm hiểu thông tin, những nhận xét đóng góp ý kiến của CBCNV trong cơ quan để đánh giá thực trạng văn hóa tổ chức tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. Tác giả đã xây dựng bảng hỏi làm công cụ điều tra, khảo sát , đối tƣợng bao gồm: - Các đối tƣợng: Các cán bộ công chức, viên chức, nhân viên toàn cơ quan , từ các ban ngành trong đơn vị - Khảo sát: Lãnh đạo Văn phòng , Các tổ chức Ban ngành và Cấp cao trên Huyện Và Tỉnh. - Bảng hỏi điều tra khảo sát cho tất cả các thành viên trong cơ quan; đƣợc soạn thảo dựa trên các thành tố, các nhân tố cơ bản của văn hóa tổ chức. Các câu hỏi đƣợc sắp xếp đi từ tổng quát đến chi tiết, các câu hỏi đều là những câu hỏi mở có liên quan đến nội dung văn hóa tổ chức, các thành viên có thể lựa chọn câu trả lời hay nhất. Bảng hỏi bao gồm 10 câu hỏi, 8 câu hỏi đầu liên quan đến lựa chọn nhân xét, các yếu tố đánh giá các thành tố văn hóa tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. Câu 9 (gồm 13 ý nhỏ) các thành viên trong cơ quan lựa chọn câu trả lời theo mức độ đánh giá nhƣ Rất hài lòng - Hài lòng – Bình thƣờng – Không hài lòng – Rất không hài lòng. Câu 10 (gồm 03 ý nhỏ) các thành viên đánh giá theo mức độ: Tốt – Chƣa tốt ( còn lại không tham gia ý kiến). - Thu thập thông tin: Tất cả các đối tƣợng nghiên cứu trong cơ quan đều đƣợc gửi bảng câu hỏi khảo sát. Tỷ lệ khảo sát lấy mẫu 100%, vì thế không cần phải kiểm định đối với các mẫu thu thập đƣợc. Sau khi thống kê kết quả khảo sát từ bảng câu hỏi, luận văn sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, nhận diện những khía cạnh văn hóa tổ chức phù hợp và chƣa phù hợp, đề xuất giải pháp giúp Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng duy trì và phát triển văn hóa tổ chức trong thời gian tới. - Thu thập dữ liệu qua phỏng vấn: Ngoài việc thu thập qua bảng hỏi, tác giả thực hiện phỏng vấn miệng một số lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan để có thêm thông tin chi tiết, cụ thể liên quan đến các giá trị văn hóa tổ chức hiện hữu và định hƣớng các giá trị văn hóa tổ chức tƣơng lai của cơ quan. - Phƣơng pháp quan sát trực tiếp: - Quan sát trực tiếp: Tác giả thực hiện quan sát tổng quan các hoạt động thực tiễn liên quan đến các hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng, đồng thời mô tả về kiến trúc, trụ sở, môi trƣờng làm việc, các hoạt động diễn ra tại sở. - Quan sát gián tiếp: Thực hiện việc nghiên cứu của các văn bản, kế hoạch, các quy chế, công văn,.. của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. 5.3. Phương pháp phân tích dữ liệu - Phƣơng pháp thống kê mô tả: Luận văn thống kê mô tả các thông tin từ những tài liệu, văn bản có liên quan đến các hoạt động, hành vi văn hóa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng qua việc quan sát trực tiếp đến quan sát gián tiếp. - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Dựa trên kết quả trả lời các câu hỏi trong bảng điều tra khảo sát gửi cho từng CBCNV trong Sở Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng, luận văn đã phân tích, tổng hợp lại để đánh giá thực trạng văn hóa tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. - Phƣơng pháp hệ thống: Sắp xếp, hệ thống các thông tin lại theo từng tiêu chí đánh giá thực trạng văn hóa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết quả, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục thì luận văn gồm có 3 chƣơng nhƣ sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về văn hoá tổ chức, văn hóa tổ chức trong công sở. - Chương 2: Thực trạng văn hoá công sở tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương - Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hoá công sở tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. CHƢƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TỔ CHỨC VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG CÔNG SỞ 1.1. Khái niệm về văn hoá tổ chức và văn hóa tổ chức trong công sở 1.1.1. Khái niệm văn hoá tổ chức “ Tổ chức tự nó có một chất lƣợng không thể quan sát đƣợc. Nó thể hiện phong cách, một tính cách, một cách thức nhất định nào đó trong việc giải quyết vấn đề, điều này có thể mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều so với những mệnh lệnh bất kỳ một hệ thống chính thức nào. Để hiểu linh hồn của tổ chức đòi hỏi chúng ta phải đi sâu, vƣợt qua các sơ đồ tổ chức, các tài liệu về luật lệ của tổ chức, các quy trình,để tới một thế giới ngầm của văn hoá tổ chức”. Khái niệm văn hoá tổ chức “văn hoá tổ chức” (Organisational CulTure) đƣợc tổng – tích hợp từ hai khái niệm “ văn hoá” và “ tổ chức”. Khi kết hợp thành khái niệm “ văn hoá tổ chức”, dù nghĩa đã đƣợc thu hẹp nhƣng vẫn tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau. Khái niệm về văn hoá tổ chức cũng đa dạng và phong phú, sau đây là một số khái niệm về văn hoá tổ chức mang tính phổ biến: “ văn hoá” đề cập đến những niềm tin, giá trị nguyên tắc ngầm tạo thành cơ sở cho việc quản lý một tổ chức cũng nhƣ cho tập hợp các hành động quản lý, hành vi quản lý, cả hai điều đó làm gƣơng điển hình và tăng cƣờng các nguyên tắc cơ bản ấy (Denison, 1990). Văn hoá tổ chức có thể đƣợc mô tả nhƣ một tập hợp chung các tín ngƣỡng, thông lệ, hệ thống giá trị, quy chuẩn hành vi ứng xử và cách thức hoạt động riêng của từng tổ chức. Các mặt đó quy định mô hình hoạt động của tổ chức và cách ứng xử của các thành viên trong tổ chức đó (Tunstall, 1983). Một học giả nổi tiếng về lĩnh vực này ông Edgar.Schein, định nghĩa văn hoá tổ chức là: Một dạng những giả định cơ bản – đƣợc sáng tạo, khám phá, phát triển và tích luỹ thông qua giải quyết các vấn đề mà tổ chức gặp phải trong quá trình thích ứng với môi trƣờng bên trong. “ Các giả định cơ bản này đã đƣợc xác nhận qua thời gian. Vì thế, nó đƣợc truyền đạt cho những thành viên mới nhƣ là một cách thức đúng đắn đề nhân thức, suy nghĩ và định hƣớng giải quyết mọi vấn đề”. Các định nghĩa trên đã phản ánh các cách hiểu khác nhau về văn hoá tổ chức. Để làm rõ hơn, có thể sắp xếp các định nghĩa trên theo 2 loại: ẩn dấu và thể hiện. Loại định nghĩa theo kiểu ẩn dấu xem “ văn hoá tổ chức là những yếu tố chứa đựng những nguyên tắc ẩn dấu đƣợc chia sẻ, đƣợc chấp nhận bởi một nhóm ngƣời trong tổ chức, quyết định nhận thức, suy nghĩ, hành động của họ và của tổ chức đối với sự biến đổi của môi trƣờng xung quanh” (Kinicki, 1998). Theo hình thức thể hiện, “ văn hoá tổ chức là hệ thống chia sẻ quan điểm nhận thức, quan điểm của các thành viên trong tổ chức, để phân biệt tổ chức này với tổ chức khác” ( Robins, 2012). Hệ thống đó đã đặt ra những tính chất phản ánh các giá trị của tổ chức, ông đã đƣa ra 7 tính chất cơ bản thể hiện văn hoá của một tổ chức: + Khả năng thực hiện cải cách + Mức độ tin tƣởng để thể hiện quan điểm của mình. + Xu hƣớng tập trung vào kết quả của công việc, hơn là chú ý đến kỹ thuật hay cách thức để đạt kết quả đó. + Mức độ quan tấm đến yếu tố con ngƣời: xem xét ảnh hƣởng của kết quả công việc tới các thành viên trong tổ chức. + Xu hƣớng làm việc theo tập thể hay cá nhân. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Đỗ Minh Cƣơng (2001), Giáo trình Văn hóa kinh doanh và Triết lý kinh doanh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. [2] Nguyễn Viết Lộc (2009), “Văn hóa tổ chức Đại học quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh số 25/2009; tr.230-238 [3] John C.Maxwell (2008), 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, NXB Lao động & Xã hội, dịch giả Đinh Việt Hòa [4] John C.Maxwell (2008), 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, NXB Lao động & Xã hội, dịch giả Đinh Việt Hòa [5] Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng (2010), Quá trình hình thành và phát triển Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng [6] Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng (2010), Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dƣơng Tài liệu tiếng Anh: [7] Anthony J. Mayo & Nitin Nohria (2006), In their time - The greatest leaders of the twetieth century, Harvard Business Scholl Press. [8] Dick Martin (2007), Rebuiding Brand America, Amacom, American management association. [9] Pricewaterhousecoopers (2009), Vietnam M&A activity review- First half 2009. Tài liệu trên internet: [1] Trần Thanh Hải (2009), Văn hoá doanh nghiệp – cần hay không? ( khong.html) [2] Đinh Việt Hoà (2008), Văn hoá doanh nghiệp – Sự sống còn của công ty, ( n-ho-doanh-nghip---s-sng-cn-ca-cng-ty&catid=66:vanhoadoanhnhan) [3] Đinh Việt Hoà (2010), Sự vĩ đại từ tầm nhìn của Henry Ford, ( ca-henry-ford.html) [4] Đinh Việt Hoà (2008), Lee Iacocca - Con người huyền thoại ( [5] Đinh Việt Hoà (2010), Đam mê của lãnh đạo là đam mê của dân tộc, ( toc) Nguyễn Thu Linh (2008), Cấu trúc của Văn hóa doanh nghiệp, ( dao/Cau_truc_Van_hoa_doanh_nghiep)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nguyen_thi_thu_tt_3293_2065498.pdf
Luận văn liên quan