Mã hoá trong hệ thống OFDM

MỤC LỤC BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI GIỘI THIỆU MỤC LụC PHẦN I Lý thuyết và ứng dụng của OFDM Chương I: Tồng quan các kĩ thuật của OFDM 1.1. Giới thiệu về kĩ thuật OFDM 1.2. Những hạn chế của kĩ thuật hiện hành 1.2.1. Kĩ thuật đơn sóng mang 1.2.2. Kĩ thuật đa sóng mang trực giao OFDM 1.3. Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) 1.4. Nguyên lí của OFDM 1.5. OFDM, đa đường dẫn và hiệu quả quang phổ 1.6. Các ưu điểm, nhược điểm của OFDM 1.6. l.Ưu điểm 1.6.2 Nhược điểm Chương II: Nguyên lý hoạt động và điều chế OFDM 2.1. Mở đầu 2.2. Đa sóng mang (Multicarrier) 2.3. Tính trực giao 2.3.1. Ý tưởng 2.3Ỗ2. Định nghĩa 2.3.3. Trực giao miền tần số 2M. Mô hình hệ thống truyền dẫn OFDM 2.4.1. Mô tả toán học tín hiệu OFDM 2.4.2ỗ Sơ đồ hệ thống truyền dẫn OFDM 2.4.2.1. Tầng chuyển đổi nối tiếp sang song song 2.4.2-2. Tầng điều chế sóng mang con 2.4.2.3. Tầng chuyển đổi từ miền tần số sang miền thời gian 2ử4.2.4. Tầng điều chế sóng mang RF 2.5. Khoảng bảo vệ (guard period) 2.5.1. Bảo vệ chống lại offset thời gian 2.5.2. Overhead của khoảng bảo vệ và khoảng cách các tải phụ 2.6. Các thông số đặc trưng và dung lượng hệ thống truyền dẫn OFDM 2.6.1. Cấu trúc tín hiệu OFDM 2.6.2. Các thông số trong miền thời gian TD 2.6.3. Các thông số trong miền tần số FD 2.6.4. Quan hệ giữa các thông số trong miền thời gian và miền tần Số25 2.6.5. Các tham số của OFDM 26 2.6.6. Dung lượng của hệ thống OFDM 27 2Ì7. Điều chế OFDM 29 2*8. Các nhân tố ảnh hưởng của kênh fading lên hiệu năng hệ thống truyền dẫn OFDM và giải pháp khắc phục 32 2.8.1. ISI và giải pháp khấc phục 32 2.8.2 Ảnh hưởng của ICI và cách khắc phục 34 2i9. Ảnh hưởng của nhiễu Gauss trắng cộng AWGN đến OFDM 38 2.9.1. So sánh truyền OFDM với truyền sóng mang đơn 38 2.9.2. Các giới hạn điều chế của hệ thống 39 2.10. ứng dụng của OFDM 40 2.10.1 ỗ Thu di động 40 2.10.2. Mạng đơn tần SFN (Signal Frequency Network) 40 Chương III: Mã hóa trong hệ thống OFDM 42 3.1. Kĩ thuật điều chế COFDM 42 3 2. Mã BCH 43 33. Mã convolution (Mã chập) 47 3.3.1. Tổng quan 47 3.3.2. Phân bố trong mã chập 47 3.3.3. Cấu trúc mã chập 49 3.3.4. Phân bố trọng số trong mã chập 52 3.3.5. Giải mã mã chập 52 PHẦN KẾT: Mô phỏng OFDM 56 KếT Luận 68 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2927 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mã hoá trong hệ thống OFDM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMã hoá trong hệ thống OFDM.pdf