Marketing Chính sách sản phẩm

C Đặc tính của sản phẩm C Chủng loại danh mục sản phẩm C Đóng gói, bao bì C Lập nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm C Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm C Thiết kế và marketing sản phẩm mới

ppt23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Marketing Chính sách sản phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* CHƯƠNG 3 ChÝnh s¸ch S¶n phÈm * Nội dung của chương 3 Khái niệm về sản phẩm Phân loại sản phẩm Các quyết định về sản phẩm Qui trình đưa sản phẩm mới ra thị trường * Kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm S¶n phÈm lµ bÊt kú c¸i g× cã thÓ ®­a ra thÞ tr­êng ®Ó t¹o ra sù mua s¾m, sö dông hay tiªu thô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu hay ­íc muèn (TV, xe máy, nước hoa…) Sản phảm cũng có thể là những dịch vụ Sản phẩm có thể là một vật chất cụ thể (du lịch, bảo hiểm, điện thoại…) * Ba cÊp ®é cña s¶n phÈm * Ph©n lo¹i s¶n phÈm S¶n phÈm * C¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm §Æc tÝnh cña s¶n phÈm Chñng lo¹i danh môc s¶n phÈm §ãng gãi, bao b× LËp nh·n hiÖu hµng ho¸ cho s¶n phÈm DÞch vô hç trî s¶n phÈm ThiÕt kÕ vµ marketing s¶n phÈm míi * §Æc tÝnh cña s¶n phÈm ChÊt l­îng cña s¶n phÈm - Kh¶ n¨ng cña s¶n phÈm: §é bÒn, ®é tin cËy, chÝnh x¸c, kh¶ n¨ng dÔ sö dông vµ söa ch÷a - ChÊt l­îng cña sp ®­îc ®o l­êng theo c¶m nhËn vµ nhËn thøc cña KH C¸c ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm §©y lµ c«ng cô cho sù kh¸c biÖt ho¸ cña s¶n phÈm ThiÕt kÕ s¶n phÈm - Bao gåm kiÓu d¸ng vµ chøc n¨ng - §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng cô rÊt hiÖu nghiÖm cho viÖc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm vµ ®Þnh vÞ s¶n phÈm * QuyÕt ®Þnh vÒ nh·n hiÖu cña s¶n phÈm Nh·n hiÖu cña sp lµ tªn, thuËt ng÷, ký hiÖu, biÓu t­îng hoÆc sù kÕt hîp cña nh÷ng yÕu tè nµy víi môc ®Ých ph©n biÖt hµng ho¸, dÞch vô cña mét ng­êi b¸n hoÆc mét nhãm ng­êi b¸n vµ ®Ó lµm kh¸c biÖt hµng ho¸, dÞch vô ®ã víi s¶n phÈm c¹nh tranh. * Nh·n hiÖu cña s¶n phÈm Nh·n hiÖu Cã thÓ ®äc ®­îc thµnh tiÕng: ký tù, con sè, tõ Kh«ng thÓ ph¸t thµnh ©m thanh: biÓu t­îng, mµu s¾c, h×nh ¶nh * C¸c môc tiªu cña nh·n hiÖu §Ó t¨ng kh¶ n¨ng nhí vÒ s¶n phÈm cho kh¸ch hµng Lµm kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm khi so víi ®èi thñ c¹nh tranh T¨ng c­êng cho viÖc nhËn thøc vÒ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm T¨ng sè l­îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng * C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tªn nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÓ ng­êi chñ nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÒ quan hÖ hä hµng cña nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÒ tªn nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc më réng giíi h¹n sö dông nh·n hiÖu QuyÕt ®Þnh vÒ quan ®iÓm nhiÒu nh·n hiÖu * Yªu cÇu cho viÖc ®Æt tªn s¶n phÈm Ph¶i nãi ®­îc vÒ lîi Ých cña s¶n phÈm Nã ph¶i nãi lªn ®­îc chÊt l­îng, c«ng dông hoÆc mµu s¾c cña s¶n phÈm Nã ph¶i dÔ ®äc, dÔ nhí Nã ph¶i tr¸nh ®­îc nghÜa xÊu khi ®­îc dÞch ra tiÕng n­íc ngoµi. * QuyÕt ®Þnh vÒ bao b× Bao b× bao gåm 4 yÕu tè cÊu thµnh: Líp tiÕp xóc trùc tiÕp víi s¶n phÈm Líp b¶o vÖ líp tiÕp xóc Bao b× vËn chuyÓn Th«ng tin trªn bao b× * Vai trß cña bao b× §Ó ®ùng vµ b¶o vÖ s¶n phÈm §Ó khuyÕch tr­¬ng cho s¶n phÈm §Ó thu hót sù chó ý, miªu t¶ s¶n phÈm, t¹o viÖc b¸n hµng Phô trî cho vÞ trÝ cña s¶n phÈm, & chiÕn l­îc Marketing Phï hîp víi c¸c kªnh ph©n phèi * Chñng lo¹i vµ danh môc s¶n phÈm Chñng lo¹i s¶n phÈm Lµ mét nhãm s¶n phÈm cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau do gièng nhau vÒ chøc n¨ng hay do b¸n chung cho cïng mét nhãm kh¸ch hµng, hay cïng th«ng qua nh÷ng kiÓu tæ chøc th­¬ng m¹i, hay trong khu«n khæ cïng mét d·y gi¸. Danh môc s¶n phÈm lµ mét tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm vµ mÆt hµng mµ mét nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®­a ra ®Ó b¸n cho ng­êi mua. Khi ®Ò cËp ®Õn danh môc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ng­êi ta sö dông c¸c kh¸i niÖm ®é réng, ®é s©u vµ ®é dµi cña danh môc s¶n phÈm vµ møc ®é hµi hoµ cña danh môc * Chñng lo¹i vµ danh môc s¶n phÈm §é réng hçn hîp s¶n phÈm cña c«ng ty thÓ hiÖn c«ng ty cã bao nhiªu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. §é s©u cña hçn hîp s¶n phÈm lµ thÓ hiÖn sè c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt trong mçi lo¹i s¶n phÈm. §é dµi cña hçn hîp s¶n phÈm lµ tæng sè mÆt hµng trong danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty. Møc ®é hµi hoµ cña danh môc ph¶n ¸nh ®é gÇn gòi cña s¶n phÈm thuéc c¸c nhãm chñng lo¹i kh¸c nhau * Chñng lo¹i vµ danh môc s¶n phÈm Ph¸t triÓn chñng lo¹i HH: Ph¸t triÓn h­íng xuèng d­íi Ph¸t triÓn h­íng lªn trªn Ph¸t triÓn theo hai h­íng Bæ sung chñng lo¹i HH: Mong muèn thªm lîi nhuËn TËn dông n¨ng lùc d­ thõa Trë thµnh c«ng ty chñ chèt víi chñng lo¹i HH ®Çy ®ñ Xo¸ bá nh÷ng chç trèng kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh * QuyÕt ®Þnh vÒ dÞch vô QuyÕt ®Þnh vÒ néi dung dÞch vô QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt l­îng dÞch vô QuyÕt ®Þnh vÒ chi phÝ dÞch vô QuyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc lµm dÞch vô * S¶n phÈm míi lµ g×? S¶n phÈm hiÖn cã nh­ng ®­îc t¨ng c­êng chÊt l­îng S¶n phÈm míi cho ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c trong cïng thÞ tr­êng S¶n phÈm cã liªn quan ®Õn sù thay ®æi lín vÒ c«ng nghÖ C¶i tiÕn vÒ chøc n¨ng hoÆc h×nh thøc cña s¶n phÈm §­a thªm mét sè ®Æc ®iÓm míi cho s¶n phÈm * V× sao lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt Sù thay ®æi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ¸p lùc c¹nh tranh C¸c chiÕn l­îc marketing phô thuéc vµo chu kú cña s¶n phÈm C¸c ®Æc ®iÓm vµ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ¶nh h­ëng tíi sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng * ThiÕt kÕ s¶n phÈm míi H×nh thµnh ý t­ëng Lùa chän ý t­ëng ThiÕt kÕ s¶n phÈm (R&D) Thö nghiÖm trong ®iÌu kiÖn thÞ tr­êng LËp chiÕn l­îc marketing So¹n th¶o vµ thÈm ®Þnh dù ¸n s¶n phÈm míi Ph©n tÝch kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô TriÓn khai s¶n xuÊt ®¹i trµ * Qui tr×nh ®­a s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng Lùa chän chÝnh thøc c¸ch bao gãi, nh·n hiÖu vµ tªn s¶n phÈm; S¶n xuÊt thö vµ tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm s¶n phÈm; Lùa chän kªnh ph©n phèi vµ tæ chøc huÊn luyÖn cho c¸c nhµ ph©n phèi cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm; §µo t¹o huÊn luyÖn nh©n viªn b¸n hµng vÒ s¶n phÈm míi; Qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm míi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. * Chu kú sèng cña s¶n phÈm Giíi thiÖu Ph¸t triÓn B·o hoµ Suy tho¸i Thêi gian Møc tiªu thô * Chia sÎ… S¶n phÈm cña doanh nghiÖp anh/chÞ ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng? H·y ®­a ra c¸c biÖn ph¸p marketing cho tõng chu kú sèng cña s¶n phÈm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptMarketing -Chính sách sản phẩm, powerpoint.ppt
Luận văn liên quan