Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe máy

Bậ t cô ng tắ t ở vị trí ON. - Kiểm tra thô ng mạ ch đầ u 5 củ a tiế p điểmvà cuộ ndâ y rơle bơm vớ i châ n 21 ECM: + Nế u thô ng mạ ch thì tố t. + Nế u khô ng thô ng thì kiểm tra, sử a chữ a hoặ c thay thế dâ y dẫ n nố i từ rơle bơm đế n ECM . - Kiểm tra thô ng mạ ch đầ u 5 củ a tiế p điểmvà cuộ ndâ y rơle bơm vớ i mộ t đầ u sau tiế p điể m rơle Stop, châ n26 ECM,kim phun,dâ y sơ cấ p bobine, DLC: + Nế u thô ng mạ ch thì tố t. + Nế u khô ng thô ng thì kiểm tra, sử a chữ a hoặ c thay thế dâ y dẫ n nố i từ rơle bơm đế n cá c bộ phậ n trê n. - Kiểm tra thô ng mạ ch đầ u 6 củ a tiế p điểm rơle bơm vớ i cự c dương củ a bơm nhiê n liệ u: + Nế u thô ng mạ ch thì tố t. + Nế u khô ng thô ng thì kiểm tra, sử a chữ a hoặ c thay thế dâ y dẫ n nố i từ tiế pđiể m rơle bơm đế n bơm nhiên liệ u .

pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDUONG THANH LONG.pdf