Môn: Phân tích định lượng

Khi GDP bình quân trên đầu người tăng lên 1 đơn vị, tuổi thọ trung bình của phụ nữ tăn g 4,819 tuổi. Đây là biến ảnh hưởn g lớn nhất đến tuổi t họ trung bình của phụ nữ. Khi thu nhập c ao hơn, người ta sẽ có điều kiện dinh dưỡng tốt hơn, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn. Cũng như có điều kiện về vật chất tốt hơn, người ta sẽ có một tinh thần sống thoải mái, vui vẻ, bớt lo lắng. Do đó, sức khỏe sẽ được nâng cao, nên nhữn g người có mức GDP cao hơn sẽ có tuổi thọ cao hơn. Các nước có GPD cao như: A ustralia, Fr ance, Denmark, Can ada.

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn: Phân tích định lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ O TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔN: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG BÀI TẬP NHÓM GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG TRỌNG NHÓM THỰC HIỆN: 1. Nguyễn Thái Hiệp 2. Trần Thị Ánh Nguyệt 3. Nguyễn Tuấn Quang 4. Trần Ngọc Minh Sơn 5. Trần Phạm Thanh Vân 6. Phan Thị S ao Vi TP.HCM, 03/2009 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 2 MỤC LỤC 1. Lập ma trận hệ số tương quan giữa tất cả các biến 2. Phân tích m a trận và loại bỏ một số biến 3. Lựa chọn biến phân tích 4. Xây dựng mô hình hoàn chỉnh 5. Phân tích m ô hình 6. Kết luận Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 3 1. Lập ma trận h ệ số tương quan giữa tất cả các biến, ta có bảng dữ liệu sau Correlations Soá löôïng daân Maät ñoä daân soá (ngöôøi/ km2) T æ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%) Tuoåi thoï TB phuï nöõ T uoåi tho ï TB nam giôùi T æ leä daân bieát chöõ (%) T oác ñoä taêng daân soá (%/naê m) T æ suaát töû treû sô sinh o/oo GDP tính treân ñaàu ngöôøi (USD) Region or econom ic group Calori naïp haøng ngaøy T B 1 ngöôøi Aids cases Tæ suaát sinh o/oo T æ suaát töû o/oo Number of aids cas es / 100000 people Birth to death ratio Soá con TB cuûa 1 phuï nöõ CROPG ROW Tæ leä nam giôùi bieát chöõ (%) Tæ leä nöõ giôùi bieát chöõ (%) Khí haäu chính LGGDP Soá l öôïng daân 1 -.018 -.175 -.071 -.033 -.064 -.050 .088 -.087 -.079 -.047 .138 -.039 -.048 -.054 -.051 -.069 .127 .006 -.046 .108 -.202 Maät ñoä daân soá (ngöôøi/km2 ) -.018 1 .223 .128 .151 .031 -.165 -.142 .201 -.052 .067 -.042 -.153 -.121 -.060 -.061 -.162 -.005 .085 .029 -.022 .165 Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%) -.175 .223 1 .743 .730 .650 -.375 -.718 .605 -.159 .692 .043 -.629 -.483 -.287 -.032 -.619 -.129 .587 .612 .241 .754 Tuoåi thoï TB phuï nöõ -.071 .128 .743 1 .982 .865 -.579 -.962 .642 -.321 .775 .019 -.862 -.696 -.433 -.087 -.838 .066 .777 .819 .337 .831 Tuoåi tho ï TB nam giôùi -.033 .151 .730 .982 1 .809 -.502 -.936 .639 -.287 .765 .011 -.805 -.739 -.447 -.011 -.783 .046 .717 .745 .282 .805 Tæ leä daân bieát chöõ (%) -.064 .031 .650 .865 .809 1 -.699 -.900 .552 -.344 .682 .062 -.869 -.486 -.160 -.271 -.866 .146 .948 .973 .455 .732 Toác ñoä taêng daân soá (%/naêm) -.050 -.165 -.375 -.579 -.502 -.699 1 .602 -.521 .628 -.609 -.056 .861 -.041 .083 .800 .840 -.417 -.619 -.638 -.707 -.557 Tæ s uaát töû treû s ô sinh o/oo .088 -.142 -.718 -.962 -.936 -.900 .602 1 -.640 .355 -.777 -.044 .865 .630 .285 .118 .833 -.104 -.809 -.843 -.388 -.824 GDP tính treân ñaàu ngöôøi (USD) -.087 .201 .605 .642 .639 .552 -.521 -.640 1 -.650 .751 .258 -.651 -.166 -.031 -.338 -.583 .009 .417 .429 .402 .867 Region or economic group -.079 -.052 -.159 -.321 -.287 -.344 .628 .355 -.650 1 -.577 -.139 .555 -.224 .027 .628 .475 -.291 -.145 -.110 -.585 -.494 Calori naïp haøng ngaøy T B 1 ngöôøi -.047 .067 .692 .775 .765 .682 -.609 -.777 .751 -.577 1 .167 -.762 -.352 -.245 -.240 -.696 .081 .576 .548 .430 .847 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 4 Aids cases .138 -.042 .043 .019 .011 .062 -.056 -.044 .258 -.139 .167 1 -.054 .066 .397 -.106 -.046 .007 .085 .096 .105 .118 Tæ s uaát sinh o/oo -.039 -.153 -.629 -.862 -.805 -.869 .861 .865 -.651 .555 -.762 -.054 1 .367 .278 .483 .975 -.263 -.794 -.835 -.585 -.769 Tæ s uaát töû o/oo -.048 -.121 -.483 -.696 -.739 -.486 -.041 .630 -.166k -.224 -.352 .066 .367 1 .523 -.513 .396 .206 -.486 -.510 .192 -.402 Number of aids cases / 100000 people -.054 -.060 -.287 -.433 -.447 -.160 .083 .285 -.031 .027 -.245 .397 .278 .523 1 -.167 .287 .044 -.156 -.170 .042 -.191 Birth to death rati o -.051 -.061 -.032 -.087 -.011 -.271 .800 .118 -.338 .628 -.240 -.106 .483 -.513 -.167 1 .452 -.386 -.153 -.148 -.667 -.209 Soá c on T B cuûa 1 phuï nöõ -.069 -.162 -.619 -.838 -.783 -.866 .840 .833 -.583 .475 -.696 -.046 .975 .396 .287 .452 1 -.232 -.796 -.839 -.557 -.693 CROPGRO W .127 -.005 -.129 .066 .046 .146 -.417 -.104 .009 -.291 .081 .007 -.263 .206 .044 -.386 -.232 1 .178 .173 .356 -.009 Tæ leä nam giôùi bieát chöõ (%) .006 .085 .587 .777 .717 .948 -.619 -.809 .417 -.145 .576 .085 -.794 -.486 -.156 -.153 -.796 .178 1 .964 .333 .611 Tæ leä nöõ giôùi bieát chöõ (%) -.046 .029 .612 .819 .745 .973 -.638 -.843 .429 -.110 .548 .096 -.835 -.510 -.170 -.148 -.839 .173 .964 1 .349 .632 Khí haäu chính .108 -.022 .241 .337 .282 .455 -.707 -.388 .402 -.585 .430 .105 -.585 .192 .042 -.667 -.557 .356 .333 .349 1 .323 LGGDP -.202 .165 .754 .831 .805 .732 -.557 -.824 .867 -.494 .847 .118 -.769 -.402 -.191 -.209 -.693 -.009 .611 .632 .323 1 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 5 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 6 2. Phân tích m a trận và loại bỏ một số biến Từ bảng dữ liệu trên, – Chúng ta có thể loại bỏ được một số biến không có mối tương quan đối với tuổ i thọ trung bình của ph ụ nữ như: số lượng dân, mật độ dân, tốc độ tăng dân số, regional or economic gro up, Aids case, number of aids case/ 100 000 người, khí hậu chính. – Biến tỷ lệ dân biết chữ và tỷ lệ nữ biết chữ, tỷ lệ nam giới biết chữ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng, do R 2 của tỷ lệ dân biết chữ và tuổi thọ trung bình phụ nữ lớn hơn R 2 của tỷ lệ nữ giới biết chữ và nam giới biết chữ nên ta loại bỏ biến tỷ lệ nữ giới biết chữ và tỷ lệ nam giới biết chữ. – Giá trị R2 của lg GDP tính trên đầu người lớn hơn R2 của GDP tính trên đầu người, nên ta loại bỏ biến GDP tính trên đầu n gười. – Giá trị p- value của biến birth to death ratio và crop grow cao, nên ta có thể tiếp tục loại bỏ ha i biến trên. – Biến số con trung bình của một phụ nữ có mối tương quan rất chặt với biến tỷ suất sinh, tuy nhiên do R 2 của tỷ suất sinh của phụ nữ đối với biến t uổi thọ trung bình phụ nữ lớn hơn R 2 của số con trung bình của phụ nữ đối với biến tuổi thọ trung bình của phụ nữ nên ta loại bỏ biến số con trung bình của ph ụ nữ 3. Lựa chọn biến phân tích  Các bước phân tích ta giữ lại 7 biến để quan sát 1. Tỷ lệ dân sống ở đô thị 2. Tỷ lệ dân biết chữ 3. Tỷ suất sinh 4. Tỷ suất tử của trẻ sơ sinh 5. Log GDP bình quân đầu người 6. Số con trung bình của ph ụ nữ 7. Calories nạp hàn g ngày 4. Xây dựng mô hình Sử dụng phương pháp Enter đưa tất cả các biến vào phân tích cùng một lúc, Ta có bảng phân tích dữ liệu sau Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 7 Variables Entered/Removed(b) Mod el Variables Entered Variable s Removed Method 1 Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Soá con TB cuûa 1 phuï nöõ, Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ leä daân bieát chöõ (%), LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo(a) . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of t he Estimate 1 .977(a) .955 .950 2.557 a Predictors: (Constant), Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Soá con TB cuûa 1 phuï nöõ, Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ leä daân bieát chöõ (%), LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo ANOVA(b) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 9135.943 7 1305.135 199.619 .000(a) Residual 431.517 66 6.538 Total 9567.459 73 a Predictors: (Constant), Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Soá con TB cuûa 1 phuï nöõ, Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ leä daân bieát chöõ (%), LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Coefficients(a) Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 8 Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Stati stics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constan t) 62.227 5.355 11.61 9 .000 Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%) .020 .022 .045 .935 .353 .298 3.35 4 Tæ suaát töû o/oo -1.002 .087 -.392 - 11.51 4 .000 .590 1.69 4 Tæ suaát sinh o/oo -.403 .144 -.438 -2.794 .007 .028 35.9 26 LGGDP 3.348 1.193 .195 2.807 .007 .142 7.03 9 Tæ leä daân bieát chöõ (%) .086 .029 .173 2.964 .004 .200 5.00 3 Soá con TB cuûa 1 phuï nöõ .914 .811 .155 1.127 .264 .036 27.7 45 Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi .002 .001 .095 1.836 .071 .258 3.88 1 a Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Từ bảng số liệu ta thấy có xảy ra sự cộng t uyến giữa 2 biến số con trung bình của một phụ nữ và tỷ suất sinh, do R2 của tỷ suất sinh của phụ nữ đối với biến tuổ i Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 9 thọ trung bình ph ụ nữ lớn hơn R2 của số con trung bình của phụ nữ đối với biến tuổ i thọ trung bình của ph ụ nữ nên ta loại bỏ biến số con trung bình của ph ụ nữ. – Chạy lại mô hình với 6 biến còn lại, ta có bảng dữ liệu như sau: Variables Entered/Removed(b) Model Variables Entered Variable s Removed Method 1 Calori naïp haøng nga øy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ suaát sinh o/oo, L GGDP(a) . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Model Summary Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .977(a) .954 .950 2.562 a Predictors: (Constant), Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ suaát sinh o/oo, LGGDP ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Reg ression 9127.642 6 1521.274 231.74 5 .000(a) Residual 439.818 67 6.564 Total 9567.459 73 a Predictors: (Constant), Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi, Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), Tæ suaát sinh o/oo, LGGDP b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Coefficients(a) Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 10 Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Stati stics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constan t) 59.85 8 4.935 12.128 .000 Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%) .017 .022 .038 .791 .431 .303 3.296 Tæ suaát töû o/oo -.978 .085 -.383 -11.559 .000 .626 1.597 Tæ suaát sinh o/oo -.254 .057 -.275 -4.456 .000 .180 5.571 LGGDP 3.847 1.110 .224 3.466 .001 .165 6.070 Tæ leä daân bieát chöõ (%) .082 .029 .166 2.848 .006 .203 4.937 Calori naïp haøng ngaøy TB 1 ngöôøi .002 .001 .099 1.924 .059 .259 3.858 a Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Từ dữ liệu trên ta thấy có mối quan hệ giữa biến calories và số GDP tính trên đầu người, t uy nhiên do số lượng calor ies nạp h àng này có hệ số hồi quy không có ý nghĩa nên ta loại bỏ biến calories nạp hằng ngày. Chạy lại mô hình với 5 biến còn lại ta có bảng dữ liệu sau Variables Entered/Removed(b) Mod Variables Entered Variable s Method Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 11 el Remove d 1 Tæ leä daân bieát chöõ (% ), Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%), LGGDP, Tæ suaá t sinh o/oo(a) . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: T uoåi thoï T B phuï nöõ Model Summary Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .975(a) .950 .948 2.434 a Predictors: (Constant), Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân soáng ôû v uøng ñoâ thò (%), LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 11367.329 5 2273.466 383.621 .000(a) Residual 592.634 100 5.926 Total 11959.962 105 a Predictors: (Constant), Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ suaát töû o/oo, Tæ leä daân soáng ôû v uøng ñoâ thò (%), LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Coefficien ts(a) Model Unstandardized Coefficient s Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Stati stics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 64.78 8 3.847 16.842 .000 Tæ leä daân soáng ôû vuøng ñoâ thò (%) .018 .017 .041 1.065 .289 .336 2.979 Tæ suaát töû o/oo -.904 .068 -.362 -13.394 .000 .680 1.471 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 12 Tæ suaát sinh o/oo -.308 .044 -.357 -7.076 .000 .195 5.130 LGGDP 4.341 .767 .254 5.658 .000 .246 4.066 Tæ leä daân bieát chöõ (%) .078 .022 .167 3.461 .001 .212 4.708 a Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Kết quả từ bảng dữ liệu trên cho thấy biến Tỷ lệ dân sống vùng đô thị có m ức ý nghĩa thấp, tỷ suất tử của trẻ sơ sinh có VIF tương đối cao. Do đó nhóm chỉ chọn 4 biến còn lại để phân tích và x ây dựng mô hình tiếp theo. Chạy lại mô hình với bốn biến còn lại là + Tỷ lệ dân biết chữ (%) + Tỷ suất sinh (‰) + LGGDP bình quân đầu n gười + Tỷ suất tử (‰) Ta có mô hình sau: Variables Entered/Removed(b) Mod el Variable s Entered Variable s Remove d Method 1 Tæ leä daân bieát chöõ (% ), Tæ suaát töû o/oo, LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo(a) . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Model Summary(b) Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .975(a) .950 .948 2.436 a Predictors: (Constant), Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ suaát töû o/oo, LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 13 ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi o n 11360.606 4 2840.151 478.606 .000(a) Residual 599.356 101 5.934 Total 11959.962 105 a Predictors: (Constant), Tæ leä daân bieát chöõ (%), Tæ suaát töû o/oo, LGGDP, Tæ suaát sinh o/oo b Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ Coefficien ts(a) Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s T Sig. Collinearity Stati stics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Con stan t) 64.03 1 3.783 16.925 .000 Tæ suaát töû o/oo -.926 .064 -.370 -14.380 .000 .748 1.33 7 Tæ suaát sinh o/oo -.303 .043 -.351 -6.998 .000 .197 5.07 4 LGGDP 4.819 .623 .282 7.733 .000 .373 2.67 8 Tæ leä daân bieát chöõ (%) .081 .022 .174 3.630 .000 .216 4.62 7 a Dependent Variable: Tuoåi thoï TB phuï nöõ 5. Phân tích mô hình Ta có phương trình phụ thuộc là: Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 14 Y= 64,041 – 0,926x1 – 0,303x2 + 4,819x3 + 0,081x4 + e Trong đó: Y : độ tuổi trung bình của phụ n ữ x1 : Tỷ suất tử (‰) x2 : tỷ suất sinh (‰) x3 : Lg của GDP b ình quân đầu n gười x4 : Tỷ lệ dân biết chữ (%) Hệ số tương quan (R 2 ) hiệu chỉnh = 0,948 6. Kết luận: Độ tuổi trung bình của phụ nữ phụ thuộc vào 4 yếu tố: tỷ suất tử, tỷ suất sinh, GDP/bình quân đầu ngưồi, tỷ lệ dân biết chữ. Khi các biên tác động về tuổi thọ trung bình của ph ụ nữ là 0 thì độ t uổi trung bình cùa phụ nữ lúc này là 64 tuổ i. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình của phụ nữ: - Tỷ suất tử: Ty suat tu o/oo 3020100 T u o i th o t ru n g b in h p h u n u 90 80 70 60 50 40 Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 15 Khi tỷ xuất tử tăng lên 1 ‰, tuổi thọ trung bình của phụ nữ giảm 0,926 tuổi. Tỷ suất tử cao có thể do điều kiện sống thiếu thốn về dinh dưỡng, không được chăm sóc y tế đầy đủ, đặc biệt khi có bệnh. Do đó tỷ suất tử càng cao, thì tuổi thọ của phụ nữ càng thấp. Điều này gặp phải ở các nước nghèo như: Zambia, Tanzania, Wranda, Cent . Afri.R... - Tỷ suất sinh: Ty suat sinh o/oo 6050403020100 T u o i th o t ru n g b in h p h u n u 90 80 70 60 50 40 Khi tỷ suất sinh tăng lên 1 ‰, tuổi thọ trung bình của phụ nữ giảm 0,303 tuổi. Thường gặp phải ở các nước nghèo, trình độ dân trí thấp, thường họ sinh đẻ tự nhiên mà không áp dụng tốt các biện pháp tránh thai. Và khi sinh con ra càng nhiều, người phụ nữ càng phải v ất vả làm việc để nuôi và chăm sóc cho con cái. Họ không có nhiều điều k iện để chăm sóc cho bản thân. Dẫn đến tuổi thọ của họ càng thấp đi. Tỷ suất sinh cao thường gặp phải ở các nước: Bolivia, Lybia, Wranda, Somalia... - GDP bình quân đầu người: Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 16 LGGDP 4.54.03.53.02.52.0 T u o i t h o T B p h u n u 90 80 70 60 50 40 Khi GDP bình quân trên đầu người tăng lên 1 đơn vị, t uổi thọ trung bình của phụ n ữ tăng 4,819 tuổ i. Đây là biến ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ trung bình của phụ nữ. Khi thu nh ập cao hơn, người ta sẽ có điều k iện dinh dưỡng tốt hơn, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn. Cũng như có điều kiện về vật chất tốt hơn, người ta sẽ có m ột tinh thần sống thoải mái, vui vẻ, bớt lo lắng. Do đó, sức khỏe sẽ được nâng cao, nên nh ững người có mức GDP cao hơn sẽ có tuổ i thọ cao hơn. Các nước có GPD cao như: Australia, France, Denmark, Canada... - Tỷ lệ dân biết chữ: Môn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page 17 Ty le dan biet chu (%) 120100806040200 T u o i th o t ru n g b in h p h u n u 90 80 70 60 50 40 Khi tỷ lệ biết chữ tăng 1%, tuổi thọ trung bình của phụ nữ tăng 0,081 tuổi. Tỷ lệ người biết chữ, đồng nghĩa với việc có học thức cao hơn. Có thể lý giải tuổ i thọ trung bình của phụ nữ có ảnh hưởng bởi tỷ lệ dân có chữ, v ì khi người ta càng có học thức cao hơn, người ta càng biết cách ăn uống, nghỉ ngơi có khoa học hơn. Việc tự chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như cách sử dụng các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp người ta có được t uổi thọ cao hơn. Các nước có tỷ lệ dân biết chữ cao: Australia, Iceland, Finland...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmba8_kt_nhom6_1035.pdf
Luận văn liên quan