Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lời nói đầu Trong quá trình phát triển của một nền kinh tế quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp tác động trực tiếp đến quá trình phát triển nền kinh tế đó. Chuyển sang nền kinh tế thị tr¬ờng định h¬ướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nư¬ớc. Các doanh nghiệp đư¬ợc tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hết khả năng, năng lực của mình, tạo ra hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh đồng thời kéo theo sự phát triển của nền kinh tế. Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam,đươc thành lập tại Quết đính số 69/QĐ-TTf ngày 31/01/1996 của thủ tướng chính phủ là một đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính trong nền kinh tế thị tr¬ường và có một bộ máy quản lý điều hành lớn với 87 đơn vị thành viên nằm trải dài tư địa bàn Quảng Ninh tới Mũi Cà Mau, đã có những thành tựu đáng kể. Sau 10 năm hoạt động Tổng công ty đã đạt đ¬ược những kết quả hết sức khả quan. Tuy nhiên để đứng vững đư¬ợc trong cơ chế hiện nay với sự vận động không ngừng phát triển của nền kinh tế, với sự gia nhập của Việt Nam vào các tổ chức kinh tế trên thế giới, Công ty phải không ngừng hoàn thiện và v¬ươn lên để có thể đuổi kịp và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty. Chính vì vậy, sau thời gian thực tập tại Công ty, em đã quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam“ Chuyên đề đư¬ợc viết dựa trên những kiến thức đã tiếp thu trong thời gian học tại trường Kinh Tế Quốc Dân cũng nh¬ư thời gian gần 4 tháng thực tập tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ – Cô giáo Phan Tố Uyên và các cô chú, anh chị ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ VINASHIN đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Với thời gian thực tập và sự hiểu biết còn có hạn, bài viết chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Vì vậy những ý kiến nhận xét, góp ý của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty sẽ rất bổ ích và đáng quý. CHƯƠNG I NHƯNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I.BẢN CHẤT CÚA KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . I.1. Khái niệm và mục tiêu kinh doanh của các danh nghiệp Để có thể hiểu được trước hết chúng ta hãy xem xét khái niệm về kinh doanh: Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư (tiền của, công sức), từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh thương mại là dùng tiền của, công sức vào việc buôn bán hàng hoá nhằm mục đích kiếm lời. Như vậy kinh doanh thương mại là một dạng kinh doanh nó vừa có đặc điểm chung của hoật động kinh doanh nhưng lại có đặc thù riêng của lĩnh vực lưu thông hàng hoá. Thực chất hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động mua để bán theo công thức : T-H-T’ Để tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại cần phải có 3 điều kiện (yếu tố) cơ bản sau đây: Thứ nhất: Kinh doanh thương mại đòi hỏi phải có vốn kinh doanh đó là các khoản vốn bằng tiền và bằng các tài sản khác. Vốn kinh doanh bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Trong đó, đối với doanh nghiệp thương mại vốn lưu động chiếm tỷ lệ cao 70-80% tổng số vốn kinh doanh trong khi đối với doanh nghiệp sản xuất vốn lưu động chỉ chiếm khoảng 20%. Có thể lúc đầu vốn của doanh nghiệp là khoản vốn tích luỹ, vốn góp, vốn vay, vốn huy động ., có vốn mới thực hiện được chức năng lưu thông hàng hoá. Thứ hai: Kinh doanh thương mại đòi hỏi phải thực hiện hành vi mua để bán (buôn bán) tức là mua hàng để bán cho người khác chứ không phải là để mình dùng hay tiêu dùng cá nhân. Thứ ba: Kinh doanh thương mại là dùng vốn ( tiền của và công sức) vào hoạt động kinh doanh cũng đòi hỏi sau mỗi chu kỳ kinh doanh phải bảo toàn được vốn và có lãi. Có như vậy thì mới có thể mở rộng và phát triển kinh doanh. Hoạt động kinh doanh thương mại nhằm đạt được 3 mục đích cơ bản sau: Lợi nhuận: Lợi nhuận là mục tiêu trước mắt, lâu dài và thường xuyên của hoạt động kinh doanh và nó cũng là nguồn động lực của kinh doanh. Muốn có lợi nhuận thì doanh thu bán hàng và dịch vụ phải lớn hơn chi phí kinh doanh. Mức độ kỳ vọng về lợi nhuận phụ thuộc vào hàng hoá và chất lượng của chúng, khối lượng và giá cả của hàng hoá bán được, cung cầu của hàng hoá trên thị trường, chi phí kinh doanh, tốc độ tăng giảm của chi phí kinh doanh . Thế lực: Thế lực là mục tiêu phát triển cả về quy mô kinh doanh cả về thị phần trên thị trường. Từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, từ chỗ chen chân được vào thị trường tiến tới chiếm lĩnh và làm chủ thị trường. Kỳ vọng vào thế lực trong kinh doanh phụ thuộc vào nguồn lực, tài năng và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước trong từng giai đoạn. An toàn: An toàn cũng là một mục đích của kinh doanh thương mại bởi vì trong nền kinh tế thị trường luôn có sự canh tranh gay gắt và đầy biến động, có rất nhiều rủi ro nên vấn đề bảo toàn và phát triển vốn đòi hỏi phải đặt ra mục tiêu an toàn trong kinh doanh thương mại. Với mục đích an toàn trong kinh doanh thì cần phải đa dạng hoá kinh doanh, phải có chi phí bảo hiểm trong kinh doanh, cân nhắc mặt lợi, mặt hại, có tầm nhìn xa trông rộng . để tránh những rủi ro thiệt hại có thể xảy ra. I.2. Vai trò của việc kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp trong lưu thông hàng hoá, vì vậy nó có vị trí trung gian cần thiết giữa sản xuất và tiêu dùng, là tiền đề của sản xuất, là hậu cần của sản xuất và là khâu không thể thiếu được trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Kinh doanh thương mại có tác dụng nhiều mặt đối với lĩnh vực sản xuất vật chất và tiêu dùng xã hội. Thứ nhất: Kinh doanh thương mại có tác dụng nhiều mặt đối với lĩnh vực sản xuất vật chất và lĩnh vực tiêu dùng xã hội. Nó cung ứng những vật tư, hàng hoá cần thiết đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng, chất lượng một cách thuận lợi với quy mô ngày càng mở rộng đáp ứng yêu cầu cho cả sản xuất và tiêu dùng. Kinh doanh thương mại không chỉ cung cấp đầu vào cho sản xuất mà còn làm đầu ra cho sản xuất, làm nhiệm vụ tiêu thụ hàng hoá cho sản xuất một cách hiệu quả hơn dựa vào tính chuyên nghiệp trong lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá đến người tiêu dùng (sản xuất hoặc tiêu dùng cá nhân trong xã hội). Như vậy chính hoạt động kinh doanh thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, một mặt nó đưa sản phẩm, hàng hóa đến tay người tiêu dùng, mặt khác nó phản ánh trở lại người sản xuất những thái độ của người tiêu dùng về sản phẩm đó. Quan hệ hai chiều này được thể hiện thông qua sơ đồ sau:

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ën t¶i biÓn; XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t­, phô kiÖn , trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû vµ c¸c dÞch vô cho thuyÒn viªn; T­ vÊn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu; Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong vµ ngoµi n­íc ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc; Tæng C«ng ty lµ ®èi t¸c chÝnh cña phÝa ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n liªn doanh, liªn kÕt trong c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu, thùc hiÖn c¸c dù ¸n hîp t¸c khoa häc kü thuËt, c¸c dÞch vô t­ vÊn, thiÕt kÕ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi; 3.kÕt qu¶ ho¹t ®éng S¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y . 3.1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ãng míi, söa ch÷a tµu biÓn Tæng c«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng ®ãng tµu trong n­íc ®ång thêi h­íng tíi xuÊt khÈu, ®­a n¨ng lùc ®ãng míi vµ söa chòa tµu cña ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû lªn gÊp hµng chôc lÇn. Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc s¶n phÈm träng ®iÓm, s¶n phÈm mòi nhän mang tÝnh ®ét ph¸ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý còng nh­ vÞ thÕ cña Tæng C«ng ty ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÐ nh­ : Serie tµu hµng 6.500 tÊn, 11.500 - 12.500 tÊn, 15.000 tÊn, tµu dÇu 13.500 tÊn, tµu container 564 TEU, 610 TEU, 1016 TEU, tµu Lash mÑ 10.900 mÑ 10.900 tÊn, chuÈn bÞ ®ãng tµu chë dÇu th« 105.000 tÊn, tµu container 1.730 TEU, tµu hµng 22.500 tÊn, tµu hµng 31.500 tÊn. Tæng c«ng ty còng ®· thùc hiÖn thµnh c«ng mét sè s¶n phÈm tµu thñy xuÊt khÈu cho chñ tµu n­íc ngoµi : tµu hót bïn 1.000 - 1.500 m3/h xuÊt khÈu sang Irac, tµu kÐo 1.000 HP, sµ lan 2.500 tÊn xuÊt khÈu sang Singapore, kh¸ch s¹n næi 80 gi­êng cho chñ tµu PH¸p, tµu kh¸ch du lÞch 45 chç b»ng vËt liÖu míi: tµu hµng 6.380 tÊn cho chñ tµu NhËt B¶n vµ ®ang tiÕp tôc thi c«ng tµu xuÊt khÈu 10.500 tÊn, 8.700 tÊn cho chñ tµu NhËt B¶n vµ serie tµu 53.000 tÊn 34.000 tÊn cho chñ tµu Anh Quèc. §Æc biÖt, tµu Vinashin Sun 11.500 tÊn ®­îc ®ãng t¹i C«ng ty ®ãng B¹ch §»ng, tµu Vinashin Star 12.500 tÊn ®ãng t¹i Nhµ m¸y ®ãng tµu H¹ Long ®­îc C«ng ty vËn t¶i viÔn d­¬ng Vinashin ®­a vµo khai th¸c trªn c¸c tuyÕn vËn t¶i viÔn d­¬ng ®i Ch©u Phi. Ch©u MÜ La Tinh vµ ®­îc b¹n bÌ quèc tÕ khen ngîi. C«ng ty vËn t¶i BiÓn §«ng khai th¸c trªn tuyÕn §«ng Nam ¸ ®· më tuyÕn vËn t¶i container quèc tÕ ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3.2. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp phô trî Thùc hiÖn chñ tr­¬ng néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm, n©ng cao gi¸ trÞ ViÖt Nam trong mçi s¶n phÈm ®ãng tµu, ®Õn n¨m 2010 tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t 60-70 % gi¸ trÞ con tµu. HiÖn nay, Tæng c«ng ty ®ang ®Çu t­ c¸c khu c«ng nghiÖp phô trî víi c¸c dù ¸n nhµ m¸y thÐp tÊm ®ãng tµu t¹i khu c«ng nghiÖp tµu thuû C¸i L©n - Qu¶ng Ninh víi c«ng suÊt 500.000 tÊn/n¨m; Nhµ m¸y chÕ t¹o l¾p r¸p ®éng c¬ diezel ®Õn 23.000 HP th«ng qua hîp ®ång hîp t¸c liªn kÕt víi h·ng Man B & QW §an M¹ch vµ h·ng Mitsubishi - NhËt b¶n t¹i C«ng ty ®ãng tµu B¹ch ®»ng vµ khu c«ng nghiÖp tµu thuû An Hång ; nhµ m¸y chÕ t¹o néi thÊt tµu thuû, nhµ m¸y chÕ t¹o nåi h¬i tµu thuû, nhµ m¸y s¶n xuÊt xÝch neo .... t¹o khu c«ng nghiÖp tµu thuû An Hång - H¶i Phßng. §· tõng b­íc ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn tö, nghi khÝ hµng h¶i , c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ... lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn néi thÊt tµu thuû còng ®· ®­îc ®Çu t­ vµ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, s¶n phÈm néi thÊt kh«ng nh÷ng chØ l¾p ®Æt cho c¸c tµu trong n­íc mµ cßn ®­îc xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu hµn ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®ang ®­a ra thÞ tr­êng s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu c¶ trong vµ ngoµi ngµnh. 3.3. C¸c ho¹t ®éng x©y dùng vËn t¶i, th­¬ng m¹i dÞch vô M­êi n¨m qua, c¸c c«ng ty x©y dùng cña Tæng c«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao n¨ng lùc. §· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong toµn Tæng c«ng ty nh­ : ®µ tµu 53.000 T t¹i H¹ Long, ®µ tµu 53 000 T t¹i Nam TriÖu, ®µ tµu 30 000 T t¹i Phµ Rõng; ®µ tµu 550 TEU, cÇu tyÇu 550 TEU t¹i BÕn KiÒn, ®µ tµu 10 000T t¹i Sµi Gßn, ô kh« 5 000T t¹i s«ng CÊm, cÇu tµu 5. 000T t¹i CÇn Th¬, ®ª v©y ch¾n c¸t vµ san lÊp mÆt b»ng t¹i NM§T Dung QuÊt ... cïng nhiÒu dù ¸n trong toµn Tæng c«ng ty. N¨m 1996, toµn Tæng c«ng ty chØ cã mét C«ng ty x©y dùng víi doanh thu lµ 20 tû ®ång, ®Õn nay Tæng c«ng ty ®· cã 11 c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng vµ doanh thu n¨m 2005 lµ 573 tû ®ång. HiÖn nay, vËn t¶i ®· trë thµnh ngµnh kinh doanh lín thø hai trong ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty. ViÖc ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn võa mang ý nghÜa ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh võa mang ý nghÜa hç trî n©ng cao n¨ng lùc c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu. Thùc tÕ ®· chøng minh viÖc ph¸t triÓn ®éi tµu cña Vinashin cïng víi viÖc ph¸t triÓn ®éi tµu trong n­íc th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®ãng míi 32 tµu biÓn cho Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam ®· thùc sù lµ có hÝch quan träng n©ng cao n¨ng lùc ®ãng míi cña mét sè ®¬n vÞ trong Tæng c«ng ty . VÒ kÕt qu¶ kinh doanh, ho¹t ®éng vËn t¶i ®· cã nhiÒu ®ãng gãp quan träng trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty. Gi¸ trÞ doanh thu cña ho¹t ®éng vËn t¶i n¨m 2005 ®¹t712 tû ®ång. Tæng C«ng ty hiÖn cã 10 doanh nghiÖp ho¹t déng trong lÜnh vùc vËn t¶i víi tæng t¶i träng ®éi tµu lµ 200 000 DWT. §· më ra nhiÒu tuyÕn vËn t¶i quèc tÕ míi sang Ch©u Mü La Tinh, Ch©u Phi vµ nhiÒu n­íc Ch©u ¸ trong ®ã cã c¸c tuyÕn vËn t¶i container ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc n¨ng lùc cña ®«i tµu. C¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô ®· vµ ®ang triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o viÖc cung øng vËt t­ thiÕt bÞ cho c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu trong Tæng c«ng ty. 3.4. Ho¹t ®éng tµi chÝnh §Ó ®¸p øng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn Tæng c«ng ty, nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c tµi chÝnh ®· ®­îc cÊp uû vµ l·nh ®¹o tõ Tæng c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn , c¸c phßng ban, ®¬n vÞ chuyªn m«n th­êng xuyªn quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn. Cïng víi vèn hç trî cña Nhµ n­íc, Tæng C«ng ty ®· chñ ®éng vµ linh ho¹t trong viÖc t¹o lËp vµ huy ®éng c¸c nguån vèn vay cña ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc, ®a d¹ng ho¸ nguån vèn huy ®éng phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh d­íi c¸c h×nh thøc vèn vay, tiÒn göi, huy ®éng, tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp (03 ®ît) th«ng qua C«ng ty tµi chÝnh c«ng nghiÖp tµu thuû víi sè tiÒn gÇn 1.000 tû ®ång, ®Õn nay, táng nguån vèn huy ®éng cña C«ng ty tµi chÝnh lµ 1.167 tû ®ång vµ vèn ®iÒu lÖ ®¹t 120 tû ®ång. Gi¶i quyÕt, t¹o dùng mèi quan hÖ gi÷a quü hç trî ph¸t triÓn vµ c¸c ng©n hµng víi Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, tu©n thñ vµ thùc hiÖn ®óng c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. V× vËy, c«ng t¸c tµi chÝnh ®· ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, gãp phÇn tÝch cùc gi¶i quyÕt vèn cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, c¸c dù ¸n vµ s¶n phÈm träng ®iÓm. Th¸ng 10/2005 võa qua, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· lÇn ®Çu tiªn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra thÞ tr­êng quèc tÕ víi tæng trÞ gi¸ lµ 750 triÖu USD vµ cho Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt N¹m vay l¹i toµn bé sè tiÒn trªn ®Ó ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh. §©y ®­îc coi lµ b­íc ®i ®ét ph¸ cña Tæng c«ng ty trong viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ b­íc ®i ®Çu tiªn ®Ó Vinashin b­íc vµo thÞ tr­êng vèn quèc tÕ. 3.5.Sè liÖu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña 5 n¨m gÇn ®©y tõ 2000-2004. B¸m s¸t môc tiªu : "Më réng s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®ãng míi, söa ch÷a tµu thuû lªn møc hiÖn ®¹i trong khu vùc, ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu trong c¸c n­íc phôc vô vËn t¶i, dÇu khÝ, quèc phßng; tiÕp cËn vµ tiÕn tíi xuÊt khÈu tµu". H§QT vµ Ban ®iÒu hµnh ®· l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ sau : B¶NG Sè 1: KÕT QU¶ Kinh doanh CñA vinASHIN 2000-2004. ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1. GTTSL (tû ®ång) 1.266,17 1.895,75 2.765,65 6.266,17 7.985,75 2. Doanh thu (tû ®ång) 1.112,94 1.318,12 1.475,85 4.012,94 5.318,12 3. N¨ng suÊt L§ (1.000®) 8.078 10.883 11.836 11.978 13.883 4. TiÒn l­¬ng BQ (1.000®) 969 990 1.100 1.300 1.450 Th«ng qua biÓu ®å kÕt qu¶ kinh doanh cña t«ng c«ng ty qua 5 n¨m cho ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÇt vµ kinh doanh cña t«ng c«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan: Tõ n¨m 2000 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t con sè 1.266,17 tû ®ång cho ®Õn n¨m 2004 con sè nµy ®· t¨ng lªn 7.985,75 tû ®ång tøc lµ ®¹t møc t¨ng b×nh qu©n 62,32%/n¨m. Riªng n¨m 2002 ®Õn n¨m 2003 con sè tõ 2765,65 lªn ®Õn 6266,17 tøc lµ ®¹t 126,5%/n¨m ®iÒu nµy cho thÊy nhê cã sù ®Çu t­ ®æi míi vÒ c«ng nghÖ v,m¸y mãc céng víi sù thay ®æi trong c«ng viÖc qu¶n lý mµ t«ng c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tÝch v­ît tréi. Tõ n¨m 2000 doanh thu ®¹t 1.112,94 tû ®ång ®Õn n¨m 2004 con sè nµy ®· lªn ®Õn 5.318,12 tû ®ång tøc lµ ®¹t møc b×nh qu©n 58,7%/n¨m. ii.t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. §¨c ®iªm mÆt hµng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam lµ mét tËp ®oµn kinh tÕ lín chñ yªó söa ch÷a l¾p ®¹t vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu biÓn , chuyªn s¶n xuÊt c¸c nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm kim lo¹i va phi kim phôc vô c«ng nghiÖp ®ãng tµu vµ söa ch÷a tµu biÓn.Ngoµi ra tæng c«ng ty cßn chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt nhËp khÈu c¸c linh kiÖn, vËt t­ phô kiÖn trang thiÕt bÞ vËn t¶i thuû v¶ dÞch vô cho thuyÒn viªn.B¸n c¸c lo¹i tµu biÓn:tµu chuyªn dông,tµu vËn t¶i,tµu ®¸nh c¸,tµu chë kh¸ch cho c¸c c«ng ty kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. S¶n phÈm chñ yÕu : * Vinalines - Tµu hµng 6.500 tÊn - Tµu hµng 12.500 tÊn - Tµu hµng 22.500 tÊn - Tµu hµng 30.000 - 40.000 tÊn - Tµu container 1.000 - 1.500 TEU. - Tµu container 1.500 - 2.000 TEU. - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 10.000 - 30.000 tÊn - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 30.000 - 50.000 tÊn - Tµu chë dÇu th« 100.000 tÊn * Vinashin - Tµu container 1.016 TEU. - Tµu hµng 15.000 tÊn - Tµu hµng 25.000 tÊn - Tau lash 10.900 tÊn - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 13.500 tÊn - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 40.000 tÊn - Tµu chë LPG 2.500 - 3000 m3 * Ngµnh dÇu khÝ vµ vËn t¶i dÇu khÝ - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 13.500 tÊn - Tµu chë dÇu s¶n phÈm 40.000 tÊn - Tµu chë dÇu th« 100.000 tÊn - Tµu chë dÇu th« 250.000 tÊn - Kho chøa dÇu 100.000 - 1500 tÊn - Giµn khoa tù n©ng h¹ 90m - giµn khoan tù n©ng h¹ 120 m * Ngµnh vËn t¶i xi m¨ng, than vµ c¸c c«ng ty vËn t¶i trong n­íc kh¸c. - Tµu chë xi m¨ng 10.000 - 20.000 tÊn - Tµu chë hµng 6.500 - 12.500 tÊn - Tµu chë hµng 20.000 - 30.000 tÊn - Tµu chë dÇu vµ s¶n phÈm ®Õn 15.000 tÊn b) XuÊt khÈu - Tµu hµng 6.380 tÊn - Tµu hµng 3.000 - 5.000 tÊn - Tµu hµng 5.000 - 10.000 tÊn - Tµu hµng 10.000 - 20.000 tÊn - Tµu hµng 20.000 - 30.000 tÊn - Tµu hµng 17.000 tÊn - Tµu hµng 38.000 tÊn - Tµu hµng 53.000 tÊn - Tµu hµng 70.000 tÊn - 75.000 tÊn - Tµu dÇu 13.500 tÊn - Tµu dÇu 30.000 - 40.000 tÊn - Tµu container 700 ¸ 1.700 TEU C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i tµu biÓn cña tæng c«ng ty. Qua nghiªn cøu thi tr­êng Tæng c«ng ty ®a quyÕt ®Þnh thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc s¶n phÈm träng ®iÓm,s¶n phÈm mòi nhän mang tÝnh ®ét ph¸ nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty.Qua nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ víi t×nh h×nh th«ng th­¬ng vµ bu«n b¸n vËn chuyÓn tÊp lËp nh­ hiÖn nay th× ph­¬ng tiÖn tµu vËn chuyÓn cã c«ng suÊt vµ tréng t¶i lín lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña nhiÒu doanh nghiÖp lín cña c¶ trong va ngoµi n­íc.Tæng c«ng ty ®· cho ra ®êi tÇu t¶i träng ~ 10.000 T, dù ¸n liªn doanh víi n­íc ngoµi ®ãng míi tµu chë dÇu vµ söa ch÷a tµu cã t¶i träng ®Õn 400.000 T ®ång thêi tiÕn hµnh lËp dù ¸n ®Çu t­ cho giai ®o¹n 2 ®Ó n©ng n¨ng lùc ®ãng míi tµu 20.000 ¸ 50.000 tÊn t¹i khu ba khu v­c lín c¶ng H¶i Phßng, c¶ng Qu¶ng Ninh vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong t×nh h×nh du lÞch Quåc tÕ ®ang ph¸t triÓn th× viÖc cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm tµu kh¸ch vµ kh¸ch s¹n næi nh­ kh¸ch s¶n næi 80 gi­êng, tµu kh¸ch du lÞch 45 chç b»ng vËt liÖu míi ®Ó ®¸p øng nhu vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®ang ngµy cµng cao nh­ hiÖn nay. C«ng ty cßn cho ra ®êi mét sè lo¹i tµu ®Æc biÖt nh­: tµu dÇu 13.500 tÊn, tµu hót bïn 1.000 - 1.500 m3/h ,tµu kÐo 1.000 HP. Tµu chë dÇu th« 100.000 tÊn …Nh»m ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu vÒ vËn t¶i vµ söa chòa c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng thuû. 3.T×nh h×nh ®ãng vµ cung øng c¸c lo¹i tµu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. VINASHIN đã từng đóng cần cẩu nổi 600T, sà lan tự nâng hạ 2000T, tàu hút bùn 1500m3/h xuất khẩu cho I rắc, các tàu vận tải quân sự cho Bộ Quốc Phòng, tàu khách tốc độ cao 200 chỗ, tàu nghiên cứu biển, tàu dầu 3500T, tàu chở khí hoá lỏng 2500T, tàu hàng khô 6500DWT, ụ nổi 8500T và các tàu tuần tra cho Hải quan v..v.. Trên cơ sở nhu cầu của thị trường và phù hợp với kế hoạch phát triển đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, VINASHIN đang tích cực đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện có để khởi công trong 2002 đóng các tàu lớn hơn như tàu hàng 12000DWT, tàu chở dầu sản phẩm 13,500DWT, tàu chở dầu thô 100.000T, tàu Container 1016TEU và tàu hút bùn 1500m3/h Với cơ sở vật chất cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật bậc cao VINASHIN đã và đang cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước các sản phẩm đóng mới và sửa chữa với tính năng kỹ thuật và chất lượng cao. Sản phẩm đã phần nào đáp ứng được các nhu cầu của các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. 4.T×nh h×nh giao dich ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ®ãng tµu cña tæng c«ng ty. Để hội nhập thị trường khu vực và thị trường Quốc tế, ngoài việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các đối tác Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...Tổng công ty CNTTVN còn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các nước có công nghiệp đóng tàu phát triển Tây Bắc Âu và Đông Á như Trung Quốc, CHLB Đức, Đan Mạch, Thuỵ Điển,..để tiếp thu công nghệ mới. Nhằm xúc tiến từng bước xuất khẩu sản phẩm công nghiệp tàu thuỷ, Tổng công ty cũng đã đẩy mạnh hoạt động Marketing tại các nước Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Mỹ. Từ nǎm 2000 Tổng công ty đã ký được một số hợp đồng xuất khẩu tàu thuỷ sang Trung đông, Singapore. Để kịp thời nắm bắt thông tin về thị trường Tổng công ty đã và đang xây dựng mạng lưới bán hàng tại các khu vực thị trường tiềm năng với các Văn phòng đại diện như là một bước khởi đầu. Tổng công ty đang có kế hoạch hợp tác với hãng Issota Fraschini & Fincantery (Ý) thành lập công ty liên doanh lắp ráp động cơ thủy cao tốc và Hợp tác lắp ráp máy thuỷ thấp tốc MAN B&W tại Khu Công nghiệp tàu thuỷ An hồng Hải phòng. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo nguồn cung cấp tại chỗ các nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ ngành CNTT, Tổng công ty đang đàm phán với một số đối tác Châu Âu để xây dựng Nhà máy sản xuất thép tấm đóng tàu tại Khu công nghiệp tàu thuỷ Cái lân-Quảng ninh với công xuất ban đầu là 250.000 tấn/nǎm. Ngoài ra Tổng công ty đã ký nhiều thoả thuận đại lý bán hàng với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy hoạt động bán hàng và mở rộng thị trường của ngành. 5.HiÖu qu¶ hoat ®éng kinh doanh cña t«ng c«ng ty. Nhê cã sù m¹nh d¹n ®Çu t­ trong kinh doanh kh«ng ngõng n©ng cao c¬ së h¹ tÇng kü thuËt,x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý.§µo t¹o ®éi ngò kü s­ vµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt cao mµ c«ng ty ®· cã nh÷ng gÆt h¸i thµnh c«ng trong kinh doanh vãi sù t¨ng tr­ëng ®¸ng kinh ng¹c. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 30%, ®· ®ãng míi ®­îc trªn 500 chiÕc tµu c¸c lo¹i, söa ch÷a 1.526 l­ît chiÕc tµu ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng quèc tÕ phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ ngoµi n­íc. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, nh­ng doanh thu n¨m 2000 t¨ng gÊp 2,32 lÇn so víi n¨m 1996, n¨m 2001 t¨ng gÊp h¬n 3 lÇn so víi n¨m 1996. Lîi nhuËn vµ nép ng©n s¸ch t¨ng 1,92 lÇn so víi n¨m 1996. Lîi nhuËn n¨m 2004 t¨ng gÊp 5,1 lÇn vµ nép ng©n s¸ch n¨m 2004 t¨ng gÊp 4,3 lÇn so víi n¨m 1996. Do hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®­îc n©ng lªn, nªn Tæng C«ng ty ®· b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®­îc vèn nhµ n­íc giao, mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn ®· tÝch luü ®­îc vµ m¹nh d¹n ®Çu t­ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh . Do ®ã tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 tØ sè vèn t¨ng 7,47 lÇn so víi sè vèn Nhµ n­íc giao khi thµnh lËp. §Ó tim hiÓu râ h¬n hiÖu qu¶ kinh doanh cña tæng c«ng ty ta cã thÓ nghiªn cøu biÓu ®å tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ doanh thu mµ tæng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m 2002-2004. Th«ng qua biÓu ®å gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña t«ng c«ng ty qua 5 n¨m cho ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÇt vµ kinh doanh cña t«ng c«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan.Tõ n¨m 2000 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t c«n sè 1.266,17 tû ®ång cho ®Õn n¨m 2004 con sè nµy ®· t¨ng lªn 7.985,75 tû ®ång tøc lµ ®¹t møc b×nh qu©n 62,32%/n¨m.Tõ n¨m 2000 doanh thu ®¹t 1.112,94 tû ®ång ®Õn n¨m 2004 con sè nµy ®· lªn ®Õn 5.318,12 tû ®ång tøc lµ ®¹t møc b×nh qu©n 58,7%/n¨m. Qua kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy ®­îc sù ®i lªn kh«ng ngõng cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.víi mét tèc ®é chãng mÆt tr­¬c sù ph¸t triÓn nhu vu b·o cña ngµnh kinh tÕ quèc d©n nãi chung còng nh­ ngµnh kinh tÕ thÕ giíi nãi riªng.Tæng c«ng ty ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®­¬c c­¬ng vÞ dÉn ®Çu gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ngµy cµng vòng m¹nh. III.®¸nh gi¸ chung vÒ th­c tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty trong nhöng n¨m qua. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc . Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng ®­îc thùc hiÖn víi khèi l­îng rÊt lín. NhiÒu c«ng tr×nh, ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ ®· ®­îc hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c hiÖu qu¶ vµ thùc sù gãp phÇn quan träng trong viÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Tæng C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc, quy ho¹ch ®Þnh h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn dµi h¹n mét c¸ch nhÊt qu¸n, ®óng h­¬ng, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã träng ®iÓm, kh«ng dµn tr¶i, tËp trung ®Çu t­ vµo nh÷ng kh©u träng yÕu then chèt, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm; ®· tËp trung ®Çu t­ n©ng cÊp, më réng ®Çu t­ chiÒu s©u c¸c nhµ m¸y hiÖn cã, x©y dùng mét sè nhµ m¸y míi ë c¸c miÒn B¾c - Trung - Nam vµ c¸c khu c«ng nghiÖp bæ trî lµm vÖ tinh cho c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu : B¹ch §»ng, BÕn KiÒn, S«ng CÊm, BÕn Thuû, 76, C«ng ty CNTT Nhµ Trang, CNTT Sµi Gßn, §T & CNHH Sµi Gßn vµ thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp gi¶i ®o¹n 2 c¸c Nhµ m¸y ®ãng tµu : H¹ Long, Nam TriÖu, B¹ch §»ng, Phµ Rõng, BÕn KiÒn, C.Ty §T & CNHH Sµi Gßn ®Ó ®ãng ®­îc tµu tõ 20 000 tÊn ®Õn 70 000 tÊn . §· vµ ®ang triÓn khai dù ¸n x©y dùng NM§T Dung QuÊt ®Ó ®ãng tµu 100 000 ®Õn 250 000 tÊn vµ dµn khoan dÇu khÝ t¹i Qu¶ng Ng·i, ®ång thêi triÓn khai thùc hiÖn mét phÇn c¸c khu c«ng nghiÖp bæ trî : s¶n xuÊt ®iÖn, thÐp ®ãng tµu, chÕ t¹o l¾p r¸p ®éng c¬ thñy, chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y mãc , thiÕt bÞ tren boong, nghÞ khÝ hµng h¶i, trang thiÕt bÞ néi thÊt tµu thuû ... phôc vô ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu nh­ : Khu CNTT C¸i L©n, An Hång, H¶i D­¬ng, B¾c Giang, Nam §Þnh, Dung QuÊt, §ång Nai, TiÒn Giang, §Çu t­ n©ng cÊp ViÖn KHCN tµu thuû Thµnh Trung t©m nghiªn cøu thiÕt kÕ tµu thuû vµ bÓ thö m« h×nh tµu thuû ®· ®­îc c«ng nhËn lµ phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm quèc gia. ViÖc chÊp hµnh c¸c tr×nh tù, thñ tôc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cña Nhµ n­íc ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ tõng b­íc ®i vµo nÒn nÕp. Hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp, kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n vµ ®éi ngò c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­, qu¶n lý c¸c dù ¸n tõ c¬ quan Tæng C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc t¨ng c­êng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, tõng b­íc ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô míi. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû. I.Môc tiªu Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tÇu thuû ViÖt Nam . - Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi Môc tiªu tæng qu¸t lµ : Sau n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ trë thµnh quèc gia cã ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu ph¸t triÓn trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng víi tû lÖ gi¸ trÞ phÇn chÕ t¹o s¶n xuÊt néi ®Þa c¸c phô kiÖn cña c¸c s¶n phÈm ®ãng míi trong n­íc ®¹t 60-70% toµn gi¸ trÞ con tµu, ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu ph¸t triÓn ®éi tµu c¸c lo¹i trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®¹t 500 triÖu USD hµng n¨m. * Giai ®o¹n 1 : 2001 ®Õn 2002 : Cñng cè vµ n©ng cÊp c¸c c¬ së ®ãng tµu hiÖn cã. §Èy nhanh hoµn thµnh c¸c dù ¸n ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®Ó söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu biÓn, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n n©ng cÊp c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu B¹ch §»ng, Phµ Rõng, Nam TriÖu - H¶i Phßng; H¹ Long - Qu¶ng Ninh phôc vô ®ãng míi c¸c s¶n phÈm cã t¶i träng ~ 10.000 T; dù ¸n liªn doanh víi n­íc ngoµi ®ãng míi tµu chë dÇu vµ söa ch÷a tµu cã t¶i träng ®Õn 400.000 T ®ång thêi tiÕn hµnh lËp dù ¸n ®Çu t­ cho giai ®o¹n 2 ®Ó n©ng n¨ng lùc ®ãng míi tµu 20.000 ¸ 50.000 tÊn t¹i khu vùc H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. * Giai ®o¹n 2 : Tõ 2002 ®Õn n¨m 2005: Hoµn thiÖn vµ më réng c¹nh tranh. - Hoµn thµnh viÖc n©ng n¨ng lùc ®ãng míi tÇu 20.000 ¸ 50.000 tÊn t¹i khu vùc H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh vµ thµnh phè Hå chÝ Minh - Hoµn thiÖn c«ng nghÖ ®ãng míi tµu biÓn cã träng t¶i 50.000T tµu chë dÇu 100.000 tÊn; söa ch÷a tµu vµ hÖ thèng dµn khoan biÓn cã träng t¶i ®Õn 400.000 T., x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o thÐp ®ãng tµu, l¾p r¸p ®éng c¬ thuû cã c«ng suÊt ®Õn 6000 m· lùc, chÕ t¹o c¸c lo¹i phô kiÖn, thiÕt bÞ tµu thuû. * Giai ®o¹n 3 : Tõ n¨m 2006 ®Õn 2010 : HiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp - §ãng míi tÇu biÓn cã träng t¶i 50.000T - 200.000T tµu chë dÇu 100.000 T; söa ch÷a tµu vµ hÖ thèng dµn khoan biÓn cã träng t¶i ®Õn 400.000T., chÕ t¹o ®­îc thÐp ®ãng tµu, l¾p r¸p ®éng c¬ thuû cã c«ng suÊt ®Õn 6000 m· lùc, chÕ t¹o c¸c lo¹i phô kiÖn, thiÕt bÞ tµu thuû. - §Çu t­ hoµn chØnh gi©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c¸c c¬ së ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu lªn ngang tÇm víi nh÷ng quèc gia cã ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Nh­ vËy, sau n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ trë thµnh quèc gia cã ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu ph¸t triÓn trong khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng víi tû lÖ gi¸ trÞ hÇn chÕ t¹o s¶n xuÊt néi ®Þa vËt t­ m¸y mãc vµ c¸c trang thiÕt bÞ l¾p d­íi tµu ®¹t 60-70 % toµn gi¸ trÞ con tµu, ®¸p øng mäi nhu cÇu vËn t¶i, ®¸nh b¾t h¶i s¶n, du lÞch, khai th¸c dÇu khÝ vµ an ninh quèc phßng. - NhiÖm vô träng t©m ®Õn 2010 . + X©y dùng vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty CNTT ViÖt Nam thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ ®a ngµnh víi Trung t©m lµ CNTT ®Ó trë thµnh TËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn CNTT thµnh mét chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®ång bé tõ ®µo t¹o, nghiªn cøu, thiÕt kÕ ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. + §Èy nhanh qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ héi nhËp ngµnh CNTT. VÒ b­íc ®i cña s¶n xuÊt cÇn tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc sau ®©y: - HÕt søc coi träng viÖc söa ch÷a c¸c lo¹i tµu thuyÒn v× söa ch÷a tµu thuyÒn lµ thÞ tr­êng lu«n cã nhu cÇu bøc xóc cÇn ®¸p øng; h¬n n÷a trong söa ch÷a gióp ta bè trÝ ®­îc nhiÒu lao ®éng d­ thõa, thu håi vµ quay vßng vèn nhanh, kh¾c phôc mét phÇn c¸c khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp. - Chó träng tËn dông nh÷ng c¬ së chÐ t¹o c¬ khÝ trong n­íc, liªn kÕt víi c«ng nghiÖp quèc phßng , tõng b­íc chÕ t¹p c¸c bé phËn tiÕn tíi chÕ t¹o c¸c côm tæng thµnh m¸y vµ trang thiÕt bÞ trªn tµu. T×m mäi c¸ch n©ng tû lÖ gi¸ trÞ phÇn s¶n xuÊt néi ®Þa cña c¸c s¶n phÈm ®ãng míi ®¹t møc 60-70% toµn bé gi¸ trÞ con tµu, trong ®ã cã s¶n xuÊt ®­îc thÐp ®ãng tµu vµ l¾p r¸p ®éng c¬ diezel cì lín. KhÈn tr­¬ng triÓn khai c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, ChØ thÞ sè 15/CP cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc kiÖn toµn vµ s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tiÕn tíi thµnh lËp tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh lÊy ®ãng míi vµ söa tµu lµ kh©u nßng cèt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tËp ®oµn, h×nh thµnh tËp ®oµn theo m« h×nh c¸c c«ng ty mÑ - C«ng ty con, kinh doanh vèn qua c«ng ty tµi chÝnh. -. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 : §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh trong ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch giai ®o¹n tõ 2000-2010, c¨n cø kÕt qu¶ lµm viÖc víi c¸c kh¸ch hµng còng nh­ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ n¨ng lùc hiÖn t¹i ; Tæng C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu sau ®©y : B¶NG sè 2:kÕ hO¹CH S¶N XUÊT KINH DOANH Vµ §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN CñA VINASHIN 2006-2010. ChØ tiªu/n¨m §¬n vÞ tÝnh 2006 2007 2008 2009 2010 1. Tæng s¶n l­îng Tû ®ång 13.500 17.500 23.000 30.000 40.000 Tèc ®é t¨ng tr­ëng % 130% 130% 131% 130% 133% 2. Doanh thu Tû ®ång 10.500 14.500 19.500 26.500 37.000 Tèc ®é t¨ng tr­ëng % 136% 138% 134% 134% 140% 3. Gi¸ trÞ XK TriÖu USD 300 450 600 850 1000 §Çu t­ ph¸t triÓn KÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005-2010 víi tæng møc ®Çu t­ lµ 43.328 tû ®ång. Gåm c¸c dù ¸n träng ®iÓm sau ®©y : - Dù ¸n khu c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt : N¨ng lùc ®ãng tµu ®Õn 300.000 tÊn, söa ch÷a ®Õn 400.000 tÊn víi 02 ô kh«, khu c«ng nghiÖp phô trî, s¶n xuÊt thÐp, ... - Dù ¸n Nhµ m¸y ®ãng tµu H¹ Long : ®ãng míi tµu ®Õn 70.000 tÊn - Dù ¸n C«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû Nam TriÖu : §ãng míi tµu ®Õn 70.000 tÊn. - Dù ¸n Nhµ m¸y ®ãng tµu Soµi R¹p : ®ãng míi söa ch÷a tµu ®Õn 100.000 - 150.000 tÊn; - Dù ¸n Nhµ m¸y ®ãng tµu Vòng ¸ng (Hµ TÜnh) : ®ãng míi, söa ch÷a tµu ®Õn 100.000 tÊn; luÖyn c¸n thÐp ®ãng tµu. - Dù ¸n Nhµ m¸y ®ãng tµu Nghi S¬n : ®ãng míi, söa ch÷a tµu ®Õn 50.000 tÊn, s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu hµn. - Dù ¸n khu c«ng nghiÖp tµu thuû C¸i L©n : s¶n xuÊt thÐp tÊm c¸n nãng ®ãng tµu c«ng suÊt 500.000 tÊn/n¨m, nhµ m¸y ®iÖn diezel 60 MW, s¶n xuÊt néi thÊt tµu thuû, ... - Dù ¸n khu c«ng nghiÖp tµu thuû S«ng Chanh : ®ãng vµ söa ch÷a tµu dÕn 50.000 tÊn, s¶n xuÊt trang thiÕt bÞ néi thÊt tµu thuû. - Dù ¸n khu c«ng nghiÖp tµu thuû An Hång : L¾p r¸p ®éng c¬ diezel ®Õn 3.000 HP, s¶n xuÊt xÝch neo, néi thÊt tµu thuû, l¾p r¸p nåi h¬i, nghi khÝ hµng h¶i vµ nhiÒu dù ¸n kh¸c trong toµn Tæng C«ng ty. - X©y dùng trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt th­¬ng m¹i kü thuËt cao C«ng nghiÖp tµu thñy - t¹i Thµnh phè Hµ Néi : Víi c¸c trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt tíi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Nh»m môc tiªu hoµ nhËp vµo m¹ng th­¬ng m¹i, xóc tiÕn b¸n hµng víi quèc tÕ vµ khu vùc qua m¹ng chuyªn dông. Nh»m môc tiªu s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao phôc vô trong vµ ngoµi ngµnh, tæ chøc c¸c dÞch vô c«ng nghÖ cao. - X©y dùng hÖ thèng tr­êng ®µo t¹o kü thuËt vµ nghiÖp vô : ®Ó ®µo t¹o c¸n bé, kü s­ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ phôc vô cho ngµnh ®ãng tµu víi sè l­îng 4.000 ng­êi/n¨m bao gåm : 2 tr­êng tËp trung t¹i phÝa B¾c vµ phÝa Nam, 4 tr­êng trong c¸c nhµ m¸y lín. Nh­ vËy, Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam sÏ trë thµnh n¬i tËp trung chñ yÕu nh÷ng n¨ng lùc vÒ ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuû./. II.Mét sè biÖn ph¸p chñ yªó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong nhöng n¨m tíi. 1.Hoµn thiÖn chiÕn l­îc s¶n phÈm kinh doanh. Trªn thÞ tr­êng vËn t¶i ®­êng thuû trong vµ ngoµi n­íc hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i tµu biÓn nhau ®­îc b¸n bëi nh÷ng c«ng ty sña chòa vµ s¶n xuÊt kh¸c nhau, do ®ã nhiÒu c«ng ty kh¸ch hµng lu«n cã c¬ héi ®øng tr­íc sù lùa chän gi÷a c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy. Trong t×nh h×nh ®ã Tæng c«ng ty VINASHIN cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l­îc s¶n phÈm hîp lý. Mét chiÕn l­îc s¶n phÈm tèt sÏ lµ c«ng cô c¹nh tranh hÕt søc quan träng, chØ cã x¸c ®Þnh râ chiÕn l­îc s¶n phÈm míi t¹o ra cho c«ng ty h­íng ®Çu t­ nghiªn cøu ®óng ®¾n vµ lµ c¨n cø ®Ó ®Ò suÊt c¸c gi¶i ph¸p tiÕp theo, lµm cho c¸c gi¶i ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cña c¹nh tranh. §Ó cã thÓ l¾p gi¸p vµ s¶n xuÊt ®ãng míi ®­îc tµu biÓn trong n­íc víi nhiÒu lo¹i tµu tiªn tiÕn träng t¶i lín thêi gian tíi th× ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét sè l­îng vèn khæng lå ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o nh©n lùc cho viÖc kinh doanh s¶n xuÊt. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, tuy nhiªn víi tèc ®é ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng vµ uy tÝn nh­ hiÖn nay cña Tæng c«ng ty, VINASHIN hoµn toµn cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau: vèn tÝch luü qua c¸c n¨m, vèn vay...vµ ®Æc biÖt lµ víi lîi thÕ cña mét c«ng ty Nhµ n­íc VINASHIN cã thÓ xin trî cÊp vèn cña Nhµ n­íc th«ng qua Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng. C«ng ty nªn chñ ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó t×m ra nh÷ng mÆt hµng hiÖn cã nhu cÇu nh­ng c¸c s¶n phÈm trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc hoÆc ®¸p øng ch­a tèt. Tõ ®ã c©n nh¾c víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®Ó nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. 2.Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Tr¶i qua 10 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Õn nay thÞ tr­êng tµu biÓn cña Tæng c«ng ty ®· chiÕm mét tØ träng lín trªn toµn bé thÞ tr­êng cña c¶ n­íc cung nh­ thÞ tr­êng nø¬c ngoµi . Uy tÝn vµ tiÕng t¨m cña c«ng ty ®· ®ùoc nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt ,vËn t¶i biÕt ®Õn vµ t×m ®Õn Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nµy ®Ó cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh c«ng ty cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. VÒ mÆt tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng: HiÖn nay c«ng ty ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng chñ yÕu do c¸c c¸n bé phßng KÕ ho¹ch kinh doanh, tæ trî lý vµ ®éi ngò chµo hµng trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty thùc hiÖn. §©y chÝnh lµ c¸c ®Çu mèi thu thËp th«ng tin tõ gi¸ c¶, t©m lý kh¸ch hµng nh­ c¸c c«ng ty vËn t¶i ®­êng s«ng.. nh­ng ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc chÝnh nªn hiÖu qu¶ nghiªn cøu bÞ gi¶m sót. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao, gióp ban l·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn kinh doanh cã quyÕt dÞnh kinh doanh ®óng ®¾n phï hîp th× c«ng ty nªn tæ chøc mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng trªn c¬ së c¸c nh©n viªn chuyªn tr¸ch vÒ thÞ tr­êng ®­îc ®µo t¹o, cã kiÕn thøc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng quy vÒ mét mèi sÏ gióp c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hÖ thèng . Tæng c«ng ty cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé vµ khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng, th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng vµ chuÈn ho¸ tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, giao tiÕp... ®Æc biÖt lµ trong viÖc xö lý, ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng míi chØ tró träng trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çu ra tøc thÞ tr­êng b¸n hµng trong khi thÞ tr­êng ®Çu vµo l¹i Ýt ®­îc quan t©m h¬n. C«ng ty cÇn ®iÒu tra hoÆc mua th«ng tin tõ c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi n­íc ngoµi ®Ó t×m kiÕm c¸c nguån nguyªn vËt liÖu bæ sung vµo ho¹t ®éng kinh doanh vµ s¶n xuÊt t×m hiÓu thÞ tr­êng cña c¸c ®èi t¸c mµ c«ng ty nhËn lµm ®¹i lý ®Ó cã kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng cho phï hîp víi tõng s¶n phÈm, mÆt hµng cña tõng h·ng, tr¸nh t×nh tr¹ng qu¶ng c¸o chung, ®¸nh ®ång c¸c lo¹i mÆt hµng. Trong nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn më réng hÖ thèng c¸c ®Çu mèi thu thËp th«ng tin ë c¶ thµnh phè vµ c¸c khu vùc xa trung t©m, nh÷ng khu vùc cã nhu cÇu lín vÒ tµu biÓn ,ph­¬ng tiÖn v©n chuyÓn ®­êng thñy phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. CÇn th­êng xuyªn tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ®Æt ra vÒ møc ®é hoµn thµnh, t×m hiÓu nguyªn nh©n ®­a ®Õn thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i ®Ó thÞ tr­êng t×m ra biÖn ph¸p thÝch hîp n©ng cao chÊt l­îng nghiªn cøu thÞ tr­êng. HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin (nh­: ph­¬ng tiÖn lÊy tin....vµ ph©n tÝch th«ng tin thu thËp ®­îc. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch th«ng tin kh¸c nhau nh­ thèng kª, to¸n häc ®Ó ph¸t huy ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña mçi ph­¬ng ph¸p. VÒ ph­¬ng thøc nghiªn cøu thÞ tr­êng: C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu vËn dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn dùa vµo c¸c sè liÖu thèng kª, t×nh h×nh thùc tÕ qua c¸c n¨m so víi tèc ®é t¨ng tiªu dïng b×nh qu©n hµng n¨m,... vµ mua th«ng tin tõ c¸c h·ng kh¸c. Ph­¬ng ph¸p nµy hiÖn nay mang l¹i hiÖu qu¶ tèt vµ ph¶i mÊt chi phÝ cho viÖc mua th«ng tin nh­ng trong thêi gian tíi nhu cÇu tµu biÓn träng t¶i thÊp vµ trung b×ng sÏ t¨ng lªn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c v× thÕ c«ng ty cÇn tæ chøc lùc l­îng, vËn dông kÕt hîp nghiªn cøu t¹i bµn víi nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng vµ nghiªn cøu nhê c¸c chuyªn gia, cö c¸n bé nghiªn cøu xuèng tËn ®Þa bµn thÞ tr­êng ®Ó t×m hiÓu, ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin, n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin thu thËp ®­îc. 3. Lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån mua vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt phôc vô trong kinh doanh §Ó cã thÓ b¸n tèt th× cÇn ph¶i cã s¶n phÈm tµu biÓn c«ng nghÖ cao vµ gi¸ thanh ph¶i ch¨ng , v× thÕ Tæng c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b¸n ra th«ng qua viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån mua hµng ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c dù tr÷, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu vµ linh kiÖn s¶n xuÊt trong kho, chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu tr­íc khi mang ra s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng. C«ng t¸c t¹o nguån mua hµng: C¸c nguån hµng cña c«ng ty hiÖn nay ®Òu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi vµ mét sè nguyªn vËt liÖu cã s½n trong n­íc, Tuy nhiªn nguån hµng nµy ®«i khi chËm trÔ do hµng kh«ng cã ngay ®Ó ®¸p øng c¸c ®¬n hµng hay yªu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã ngoµi c¸c nguån nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt do s¶n xuÊt ®­îc ¬ trong n­¬c Tæng c«ng ty cã thÓ liªn kÕt víi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c cña n­¬c ngoµi,c¸c c«ng ty t¶u biÓn næi tiÕng trªn thÕ giíi ®Ó bæ sung vËt liÖu kÞp thêi ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu tµu biÓn. Tæng c«ng ty cÇn cã sù linh ho¹t h¬n, ngoµi viÖc nhËp hµng theo chñ tr­¬ng kinh doanh s¶n xuÊt t¶u thuû chÊt l­îng cao vµ träng t¶i lín c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ s¶n xuÊt c¸c lo¹i tµu biÓn nhá cã träng t¶i thÊp phñ hîp víi hÖ thèng giao th«ng nhiÒu s«ng ngßi.hay s¶n xuÊt c¸c lo¹i tµu ®¸nh b¸t thuû h¶i s¶n nhá phï hîp víi doanh nghiÖp ®¸nh b¾t ng­ nghiÖp nh­ hiÖn nay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao th«ng vËn t¶ ®­êng thuû trong n­íc, thùc hiÖn chiÕn l­îc “VÐt c¹n thÞ tr­êng”. §Ó lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån mua nguyªn vËt liÖu hay linh kiÖn tµu biÓn th× ®ßi hái c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã hÖ thèng tõ viÖc nghiªn cøu nhu cÇu mÆt hµng cña kh¸ch hµng, nghiªn cøu thÞ tr­ßng nguån hµng vµ lùa chän b¹n hµng cho ®Õn viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång mua hµng vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua hµng. C¸c b­íc c«ng viÖc nµy cÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c bé phËn kh¸c nhau Maketing, FCD, phßng KÕ ho¹ch kinh doanh...®Ó b¶o ®¶m cã s¶n phÈm b¸n ra liªn tôc kh«ng bÞ ng¾t qu·ng, ¸ch t¾c trong c¸c kh©u. Tæng c«ng ty ph¶i tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin tõ nguån nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vÒ doanh nghiÖp th«ng qua viÖc cö ®¹i diÖn mua hµng t×m hiÓu thÞ tr­êng ë n­íc ngoµi, c¸c céng t¸c viªn th­êng xuyªn... ViÖc cö ®¹i diÖn mua hµng ë n­íc ngoµi cßn cã t¸c dông gi¸m s¸t ®«n ®èc viÖc giao hµng còng nh­ kiÓm tra kü thuËt cña m¸y mãc trang thiÕt bÞ tr­íc khi ®­a hµng ra c¶ng tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ®· vÒ ®Õn c¶ng ViÖt Nam l¹i ph¶i göi tr¶ l¹i do kh«ng b¶o ®¶m vÒ kü thuËt hay cã sai sãt vÒ kü thuËt víi chi phÝ vËn chuyÓn tèn kÐm. §Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng t¹o nguån mua hµng mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, ®óng l­îng, lo¹i c«ng ty cÇn cã chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi bé phËn thu mua, c¸n bé lµm c«ng t¸c thu mua b»ng c¸c h×nh thøc: khen th­ëng, båi d­ìng, kû luËt, ph¹t tiÒn nÕu lµm sai, cè ý g©y chËm tiÕn ®é giao nhËn hµng g©y c¶n trë cho viÖc giao nhËn hµng. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÒu: Do ®Æc thï cña tµu biÓn lµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi n­oc mÆn vµ m«i tr­êng ®ßi hái ph¶i b¶o qu¶n trong c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ viÖc chèng l¹i sù ¨n mßn cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn do vËy viÖc b¶o qu¶n ph¶i tu©n thñ theo tiªu chuÈn chÕ ®é nhÊt ®Þnh. C¸c c¸n bé kho cña Tæng c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn thùc hiÖn vµ kiÓm tra hÖ thèng thiÕt bÞ b¶o qu¶n tr¸nh h­ háng g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty.§Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o qu¶n hµng hãa c«ng ty cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt b¶o qu¶n tiªn tiÕn. Mçi ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i cã ®éi ngò nh©n viªn chuyªn tr¸ch giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, cã sù hiÓu biÕt vÒ c¸c chi tiÕt kÜ thuËt cña m¸y mãc, n¾m ch¾c c¸c yªu cÇu vµ kü thuËt b¶o qu¶n m¸y. C«ng ty cÇn thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm còng nh­ khuyÕn khÝch viÖc ®­a ra s¸ng kiÕn trong b¶o qu¶n, vËn chuyÓn. §éi ngò nh©n viªn kho ph¶i th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o ®Ó tiÕp cËn víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn dù tr÷, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu vµ linh kiÖn tµu thuû hiÖn ®¹i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. MÆt kh¸c ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ b¶o qu¶n c«ng ty còng cÇn ph¶i cã sù tÝnh to¸n dù tr÷ mét c¸ch hîp lý ®Ó ®¶m b¶o ®ñ hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr­êng, kh«ng dù tr÷ thiÕu dÉn ®Õn kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÈu vÒ ®Æt hµng, kh«ng dù tr÷ qu¸ nhiÒu lµm cho chi phÝ b¶o qu¶n t¨ng lªn do thêi gian dù tr÷ l©u hoÆc kh«ng b¸n ®­îc hµng lµm ø ®äng vèn hoÆc b¸n lç v× trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi ®· xuÊt hiÖn lo¹i tµu thuû víi kü thuËt tiªn tiÕn 4.Sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶. Trong thêi gian qua Tæng c«ng ty cã sù ®Çu t­ nhiÒu cho ho¹t ®éng b¸n hµng nh­ng ch­a thËt sù cã hiÖu qu¶, chi phÝ cho b¸n hµng kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m víi tèc ®é cao nh­ng l­îng b¸n l¹i t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ n¨m 2000 tæng chi phÝ t¨ng nhanh h¬n doanh thu. §Ó ho¹t ®éng chi phÝ cã hiÖu qu¶ c«ng ty nªn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau. Do ®Æc thï mÆt hµng t¶u biÓn vµ linh kiÖn tµu biÓn cã gi¸ trÞ cao nªn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp hµng nhiÒu c«ng ty nªn tiÕp tôc thùc hiÖn h×nh thøc nhËp theo c¸c ®¬n hµng ®Æt tr­íc cña c¸c kh¸ch hµng nh­ vËy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n, hao mßn v« h×nh... Nh­ng ng­îc l¹i chi phÝ vËn chuyÓn quèc tÕ l¹i tèn kÐm, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ng ty cÇn dùa vµo c«ng thøc l­îng ®Æt hµng tèi ­u, kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong viÖc nhËp hµng. Víi c¸c ®¬n ®Æt hµng tr­íc c«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc giao hµng th¼ng kh«ng qua kho nh­ vËy sÏ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n trong kho, thay v× ph¶i qua kho råi míi ®­a ®Õn c¸c c«ng ty khach hµng nh­ tr­íc ®©y. 5.Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c h×nh thøc dÞch vô kh¸c nhau. Kinh doanh ,s¶n xuÊt s¶n phÈm tµu thuû mµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty trong va ngoµi n­íc kh¸c kinh doanh th× ®Ó b¸n s¶n phÈm Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c kÌm theo víi viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm t¶u biÓn. HiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang cung cÊp nhiÒu c¸c dÞch vô kh¸ch hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao. C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a. 6.T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng vµ c¸c kü thuËt yÓm trî b¸n hµng cã vai trß rÊt quan träng, nã lµ ®éng lùc thóc ®Èy b¸n hµng. C«ng ty cÇn nhËn thøc râ h¬n vµ ®óng ®¾n h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó dµnh mét ng©n s¸ch thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng xóc tiÕn, khuyÕch tr­¬ng c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o: Trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty ®· vµ ®ang cã nhiÒu chiÕn dÞch kh¸c nhau nh­ng ho¹t ®éng nµy vÉn ch­a ®­îc c«ng ty quan t©m ®óng møc hÇu nh­ míi chØ qu¶ng c¸o qua c¸c b¸o, t¹p chÝ, §Çu t­... ho¹t ®éng qu¶ng c¸o míi chØ theo sù cung cÊp cña ®èi t¸c mµ c«ng ty lµm ®¹i lý ph©n phèi, qu¶ng c¸o cho c¸c nhµ ®¹i lý, c¸c kh¸ch hµng dù ¸n, c¸c c¬ quan, c¸c c«ng ty, tæ chøc lµ chñ yÕu cßn c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n th× ch­a ®­îc chó träng. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, c«ng ty muèn gi÷ ®­îc kh¸ch hµng s½n cã vµ l«i kÐo ®­îc thªm c¸c kh¸ch hµng míi ®Æc biÖt lµ khèi tiªu dïng c¸ nh©n th× cÇn ph¶i cã sù quan t©m h¬n n÷a ®Õn lÜnh vùc nµy. T¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ truyÒn h×nh, radio, m¹ng Internet b»ng th«ng tin h×nh ¶nh c¸c chi tiÕt vÒ kÝch cì tÝnh n¨ng t¸c dông tÝnh n¨ng vËn hµnh cña tµu thñy . Qu¶ng c¸o b»ng pano, ¸p phÝch víi néi dung thiÕt thùc vµ hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng, tiÕp tôc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ ®Æc biÖt lµ c¸c b¸o, t¹p chÝ chuyªn ®Ò bëi nh÷ng ­u ®iÓm cña nã nh­ ®· tr×nh bµy. §ång thêi c«ng ty tiÕp tôc göi c¸c catalogue cho c¸c c¬ quan doanh nghiÖp ®Ó giíi thiÖu kÌm theo c¸c th«ng sè cô thÓ vÒ chñng lo¹i tµu vµ linh kiÖn l¾p ®¹t . Héi chî triÓn l·m: Lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm, n¬i gÆp gì gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh lín vÒ tµu thuû trong v¶ ngoµi n­íc còng nh­ lµ n¬i gÆp gì víi kh¸ch hµng. C«ng ty còng ®· tham gia mét sè héi chî triÓn l·m nh­ng tham gia ch­a nhiÒu cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a. Chän läc c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao nhÊt, tiªn tiÕn nhÊt, chÊt l­îng cao nhÊt theo ph­¬ng ch©m kinh doanh cña m×nh ®Ó tr­ng bµy. Tr­ng bµy hµng ho¸ mét c¸ch hÊp dÉn vµ thuyÕt phôc ®èi víi kh¸ch hµng, ®ång thêi in catalogue kÕt hîp h×nh ¶nh, mµu s¾c vµ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt ®Ó ®­a cho ng­êi xem héi chî biÕt ®Õn kh«ng chØ mét s¶n phÈm mµ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh, ®Ó l¹i ®Þa chØ ®Ó khi cÇn hä cã thÓ liªn hÖ víi c«ng ty ®Ó biÕt chi tiÕt h¬n... KÕt hîp gi÷a thuyÕt tr×nh t¹i quÇy víi ph¸t tê r¬i. C¸c nh©n viªn thuyÕt tr×nh còng ®ßi hái ph¶i hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. Do vËy, c«ng ty còng cÇn ph¶i cã sù tuyÓn chän kü l­ìng, chuÈn bÞ chu ®¸o tr­íc khi tham gia vµo c¸c cuéc héi trî triÓn l·m nµy. 7. C¸c biÖn ph¸p kh¸c. w §Çu t­ ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi: Con ng­êi lµ mét nh©n tè quan träng, lµ c¬ së cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty nãi chung vµ VINASHIN nãi riªng. Tæng c«ng ty mÆc dï hiÖn nay ®· cã mét ®éi ngò nh©n lùc lín, tr×nh ®é cao g¾n bã víi c«ng ty nh­ng kh«ng thÓ v× thÕ mµ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng. Nguån nh©n lùc trong kinh doanh s¶n xuÊt vµ l¾p ®¹t tµu biÓn ®ßi hái kh«ng chØ ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô kinh doanh th«ng th­êng, n¨ng ®éng nh¹y bÐn, ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng mµ cßn ®ßi hái ph¶i cã sù am hiÓu vÒ gãc ®é kü thuËt cña m¸y mãc ®Ó cã biÖn ph¸p xö trÝ kÞp thêi tr­íc ph¶n øng cña c¸c c«ng ty kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thiÕt thùc nh­ tæ chøc c¸c líp båi d­ìng, thuyÕt tr×nh giíi thiÖu khi cã dßng s¶n phÈm míi ra ®êi... §Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kinh doanh s¶n xuÊt ngµy cµng lín m¹nh h¬n gãp phÇn t¹o ra mét søc m¹nh nh©n lùc cho tiÒm lùc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Do vËy Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c tr­êng ®¹i häc nh­ §H Giao th«ng vËn t¶i, §H hµng h¶i, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c c¬ quan khoa häc, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. Chän läc nh÷ng ng­êi cã hiÓu biÕt vµ cã kh¶ n¨ng kinh doanh tèt. Th­êng xuyªn giíi thiÖu c¸c kü thuËt míi nhÊt cho ®éi ngò nh©n viªn kinh doanh. ¸p dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, mét mÆt khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc vµ sù g¾n bã cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, mÆt kh¸c n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, hoµn thµnh nghÜa vô ®­îc giao, nç lùc lao ®éng s¸ng t¹o, ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Gi¸o dôc cho mçi c¸n bé nh©n viªn hiÓu râ ý nghÜa vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng ty , cho hä thÊy r»ng mäi ho¹t ®éng cña hä ®Òu quan hÖ ®Õn lîi Ých cña b¶n th©n còng nh­ lîi Ých cña c«ng ty. QuyÒn lîi cña hä chØ ®­îc ®¶m b¶o khi kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cã nh­ vËy c«ng ty míi khuyÕn khÝch ®­îc hä lµm viÖc n¨ng ®éng h¬n, s¸ng t¹o h¬n gãp phÇn t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp kÕt hîp gi÷a yÕu tè vËt chÊt vµ yÕu tè con ng­êi, x©y dùng tiÒm lùc m¹nh n©ng cao søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. w Hoµn thiÖn bé m¸y vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý: HiÖn nay trong c«ng ty ®· cã c¸c bé phËn phô tr¸ch vÒ kinh doanh phÇn cøng nh­ phßng KÕ ho¹ch kinh doanh, FCD..., c¸c bé phËn nµy ®· vµ ®ang ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao nh­ng nhiÒu lóc ch­a thèng nhÊt ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung. Do vËy, cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng h¬n n÷a, v¹ch ra c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ ®Ó lµm tèt vµ n¨ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. w C«ng ty nªn th­êng xuyªn duy tr× vµ cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan, cÊp chÝnh quyÒn liªn quan nh­ Bé Khoa häc C«ng nghÖ m«i tr­êng, Bé Th­¬ng m¹i, c¬ quan thuÕ... §Ó chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh, ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ, xin ý kiÕn, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc nhanh gän. H¬n thÕ n÷a c«ng ty cßn cã thÓ cã c¸c ®Ò ¸n lín tõ phÝa c¸c c¬ quan nµy còng nh­ cã ®­îc nh÷ng ­u ®·i trong kinh doanh. 8. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. Nhµ n­íc lµ mét yÕu tè kh¸ch quan cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp, s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cã thÓ t¹o ra m«i tr­êng vµ c¬ héi kinh doanh cho c«ng ty còng nh­ k×m h·m vµ t¹o nguy c¬ cho c«ng ty. V× vËy trong thêi gian tíi ®Ó thóc ®Èy khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ c«ng nghiªp n¨ng ph¸t triÓn. Nhµ n­íc cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vµ d­íi luËt lµ c¬ së ®Ó ph¸p quy ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ h­íng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc. Kinh doanh theo ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng ®ßi hái bøc thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, v× chØ cã dùa vµo ph¸p luËt c¸c doanh nghiÖp míi x¸c ®Þnh ®­îc m×nh kinh doanh trong nh÷ng lÜnh vùc nµo míi ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh. Thùc tÕ ë ViÖt Nam cho thÊy Nhµ n­íc vÉn ch­a x¸c lËp ®­îc nh÷ng chuÈn mùc ph¸p lý ®Ó cho c¸c chñ thÓ kinh doanh chÊp hµnh. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a cã hÖ thèng vµ ®ång bé cßn kång kÒnh thËp chÝ cßn m©u thuÉn nhau, chång chÐo lªn nhau g©y khã kh¨n cho ng­êi kinh doanh. ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cßn phøc t¹p vµ kÐo dµi, gi¶i quyÕt cßn ch­a tho¶ ®¸ng lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ ®×nh trÖ. C¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho viÖc xin giÊy phÐp nh­ h¹n ng¹ch..cßn r­êm rµ vµ chê ®îi l©u lµm gi¶m tèc ®é kinh doanh. V× vËy trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn ph¶i hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp trong c¶ n­íc trong ®ã cã Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµh thuû viÖt nam , khuyÕn khÝch m¹nh d¹n ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. C¸c mÆt hµng linh kiªn,nguyªn vËt liÖu vµ vËt t­ c«ng nghiÖp ch­a cã mét tiªu chuÈn kü thuËt râ rµng do vËy chÊt l­îng cña c¸c linh kiÖn tµu thñy vÈn cßn do nhµ cung cÊp n­íc ngoµi, c¸c nhµ nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm. NÕu tiÕp tôc t×nh tr¹ng nµy th× ViÖt Nam sÏ trë thµnh b·i r¸c cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Do vËy Nhµ n­íc cÇn cã mét khung ph¸p lý râ rµng, quy ®Þnh møc tiªu chuÈn kü thuËt nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®­êng thuû. HiÖn nay t×nh tr¹ng nhËp lËu c¸c linh kiªn, nguyªn vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt ®ang diÔn ra. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã quy ®Þnh chÆt chÏ vµ xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp nµy tr¸nh t×nh tr¹ng hµng lËu x©m nhËp b¸n ph¸ gi¸ lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty c«ng nghiÖp nÆng trong n­íc. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc. Nhµ n­íc ta ®· ra nhiÒu chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ øng dông CNTT, nh­ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn l¹i ch­a nhiÒu nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ h¹n chÕ. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ trong thêi gian tíi cÇn ®­îc Nhµ n­íc quan t©m h¬n n÷a lµ: ChÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu: Nhµ n­íc cÇn cã mét chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty kinh doanh va s¶n xuÊt nh­ VINASHIN, còng nh­ khuyÕn khÝch øng dông c«ng nghÖ cao vµo s¶n xuÊt kinh doanh.T¶u thuû lµ mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao nªn víi møc thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn cao nh­ hiÖn nay ®· lµm cho trÞ gi¸ cña nh­ng con t¶u tang lªn rÊt nhiÒu. V× vËy trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn ph¶i gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng nguyªn vËt liÖu vµ linh kiÖn s¶n xuÊt tµu thuû. X©y dùng c¸c biÓu thuÕ cho tíi tõng lo¹i vËt t­, linh kiÖn víi møc thuÕ phï hîp. ChuyÓn tõ c¸ch ®¸nh thuÕ theo bé linh kiÖn ph©n theo c«ng nghÖ l¾p gi¸p SKD, CKD, IKD sang ®¸nh thuÕ theo lo¹i hµng ho¸: nguyªn vËt liÖu,linh kiÖn, cÊu kiÖn. Gi¶m hoÆc miÕn thuÕ nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu, cÊu kiÖn råi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp n¨ng trong n­íc l¾p gi¸p vµ söa chöa m¸y mãc. §ång thêi gi¶m hoÆc miÔn thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong n­íc trong thêi gian ®Çu ho¹t ®éng ®Ó thóc ®Èy cho s¶n xuÊt trong n­íc. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu Nhµ n­íc nªn quy vÒ mét sè mèi nhÊt ®Þnh ®Ó dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ cho viÖc ®Æt hµng ra n­íc ngoµi vµ vËn chuyÓn quèc tÕ tèn kÐm còng nh­ lµ vÞÖc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu theo tiªu chuÈn kü thuËt nhÊt ®Þnh ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn. w X©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i: Nhµ n­íc cÇn cã sù t¨ng c­êng ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Çu t­ vèn, trang thiÕt bÞ cho c«ng nghÖ l¾p gi¸p vµ chÕ t¹o m¸y trong n­íc. X©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­¬Ý giao th«ng quèc gia thu©n tiÖn ChÝnh s¸ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm vÒ nghiªn cøu kü thuËt hiÖn ®¹i ph¶i ®­îc coi lµ quèc s¸ch. Ph¶i ®Çu t­ vµo c¸c c¬ së ®µo t¹o, theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp trªn thÕ giãi. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é cao, am hiÕu nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y mãc ®Ó phôc vô cho l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt trong n­íc. w Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n dµnh mét kho¶n ng©n s¸ch ®¸ng kÓ cho viÖc trang bÞ ,®¸o t¹o mét ®éi ngò c«ng nh©n vµ thî lµnh nghÒ cã tr×nh ®é cao ch¼ng h¹n lÊy tõ quü ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, cho phÐp thùc hiÖn khÊu hao nhanh... khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hîp t¸c víi c¸c h·ng n­íc ngoµi d­íi mäi h×nh thøc ®Ó mét mÆt n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng, mÆt kh¸c lµ khai th¸c ­u thÕ nh©n lùc trÝ tuÖ gi¸ rÎ ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n c«ng nghÖ cao cña hä tiÕn tíi lµm chñ c«ng nghÖ ®ã. KÕt luËn ViÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh c«ng nghiÖp nÆng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p ®¹t lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng t¸c nh©n quan träng gióp cho thÞ tr­êng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nãi chung dÇn ®i vµo æn ®Þnh. NÕu thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nµy cña m×nh th× viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ phôc vô cho quèc gia ®Æc biÖt lµ phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Th«ng qua ®Ò tµi, Em muèn nªu lªn mét c¸ch tiÕp cËn vÊn ®Ò nµy ë cÊp ®é doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Do ®iÒu kiÖn vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé phßng kÕ ho¹ch kinh doanh, C« gi¸o, TiÕn sÜ. Phan Tè Uyªn cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Th­¬ng M¹i ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Sinh viªn thùc hiÖn:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan