Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn dài 119 trang: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Giáo dục và Đào tạo có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia trên thế giới. Những bài học về sự phát triển “thần kỳ” của các nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v , và một số quốc gia khác đã cho thấy giáo dục phát triển là yếu tố cơ bản để đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế - xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai 2 của Ban chấp hành Trung ương khoá VIII khẳng định: “Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.” [7], quan điểm đó đã định hướng cho chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới của đất nước. Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần IX cũng đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho ngành Giáo dục và đào tạo. Đây cũng được xem như là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trước những yêu cầu đổi mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trước sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, của khoa học - công nghệ nói chung và khoa học giáo dục nói riêng, chương trình và sách giáo khoa hiện hành đã bộc lộ những hạn chế. Chính vì vậy Quốc hội đã có Nghị quyết số 40/2000/QH10 vào ngày 09 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốclần thứ IX của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 đã nêu rõ việc “khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước chương trình và sách giáo khoa phổ thông, phù hợp với yêu cầu phát triển mới”. Trước những biến đổi, xu thế phát triển hiện nay, không chỉ có Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới đã thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi đất nước. Trong bối cảnh đó nền giáo dục Việt Nam cũng có nhiều đổi mới. Bên cạnh các môn học tự nhiên và xã hội, tiếng Anh là phương tiện để người học có thể tiếp cận nhanh chóng nhất tới các nền văn hoá và tri thức của thế giới. Mặc dù môn tiếng Anh có đặc điểm riêng nhưng cũng giống như các môn học khác cần được đổi mới nội dung chương trình để phù hợp hơn, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Từ khi đổi mới chương trình THPT, việc dạy và học môn Tiếng Anh cũng có những thay đổi theo, nó ảnh hưởng đến các hoạt động dạy, kiểm tra, đánh giá của giáo viên và việc học tập của học sinh. Do vậy, việc quản lý hoạt động dạy và học tiếng Anh theo chương trình mới ở THPT cần những sự thay đổi thích ứng. Trong những năm qua hoạt động quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và huyện Yên Lạc nói riêng vẫn theo cách làm truyền thống đã được hình thành từ nhiều thập kỷ trước Cách quản lý hoạt động dạy học của nhà trường nói chung và môn học tiếng Anh nói riêng phần lớn theo kinh nghiệm tự học hỏi nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc” có ý nghĩa thiết thực và đáp ứng yêu cầu ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh nói riêng và chất lượng dạy học trong nhà trường THPT nói chung, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 4. Giả thuyết khoa học Hiện nay công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nhất định song bên cạnh đó còn có nhiều hạn chế. Nếu xây dựng được các biện pháp hợp lí và khả thi sẽ đáp ứng được các yêu cầu của chương trình mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới ở trường THPT 5.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và nguyên nhân của thực trạng đó 5.3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 6.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 6.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu ở 4 trường THPT thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Trường THPT Yên Lạc 1 Trường THPT Yên Lạc 2 Trường THPT Phạm Công Bình Trường THPT Đồng Đậu 6.3 Giới hạn khách thể điều tra Đề tài tiến hành khảo sát trên các đối tượng cụ thể sau: - 4 Hiệu trưởng - 7 Hiệu phó - 4 Tổ trưởng tổ chuyên môn - 4 Tổ trưởng tổ bộ môn - 36 Giáo viên dạy tiếng Anh - 120 HS của các khối lớp 7. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp sau: 7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hoá, khái quát hoá các tài liệu lí luận, các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến GD&ĐT, quản lý hoạt động dạy học nói chung và dạy học tiếng Anh nói riêng để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra Chúng tôi xây dựng và sử dụng một hệ thống câu hỏi (xem phụ lục) để trưng cầu ý kiến của các cán bộ quản lý và giáo viên trường THPT để tìm hiểu thực trạng việc dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. 7.2.2. Phương pháp quan sát Phương pháp quan sát được sử dụng trong đề tài với mục đích quan sát cách thức quản lý, cách thực hiện hoạt động dạy và học môn tiếng Anh hiện nay của giáo viên và học sinh các trường THPT để thu thập tài liệu bổ sung cho kết quả điều tra. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn Chúng tôi tiến hành phỏng vấn một số Hiệu trưởng, Hiệu phó, tổ trưởng bộ môn và giáo viên dạy tiếng Anh của một số trường THPT để tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình dạy tiếng Anh và quản lý hoạt động dạy tiếng Anh theo chương trình mới nhằm góp phần làm rõ thực trạng. 7.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Nghiên cứu các đánh giá sản phẩm hoạt động giảng dạy, hoạt động chuyên môn của giáo viên và các sản phẩm hoạt động học của học sinh qua kết quả các bài kiểm tra, các bài thi, các kỹ năng học sinh thể hiện trong học tập tiếng Anh hiện nay. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu thu được. 8. Đóng góp mới của đề tài - Phát hiện được thực trạng các biện pháp quản lý HĐDH tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. - Đề xuất được một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý HĐDH tiếng Anh cho Hiệu trưởng các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT. - Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý dạy học tiếng Anh theo chương trình mới của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. - Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5841 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uần tuý, tổ trưởng bộ môn luôn động viên khuyến khích giáo viên sử dụng phương pháp dạy học theo các tình huống, thúc đẩy động cơ học tập của học sinh, động cơ học tập được hình thành khi học sinh cảm thấy hứng thú với môn học và sự tiến bộ của chính mình, do vậy giáo viên cần sử dụng những tình huống hấp dẫn, lôi cuốn học sinh vào các hoạt động trong lớp, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình trong học tập, giáo viên cần đề ra mục tiêu học tập vừa sức với học sinh, chấp nhận sự mắc lỗi của học sinh trong quá trình thực hành tiếng, tạo nên không khí không sợ mắc lỗi của học sinh trong thực hành giao tiếp, góp phần vào việc tiếp thu tiếng Anh có hiệu quả hơn. Ngoài ra giáo viên cần giúp đỡ học sinh tìm ra phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả, hướng dẫn học sinh cách tự học và thực hành giao tiếp để tạo điều kiện cho mọi học sinh được tham gia quá trình học tập ở trên lớp nhiều nhất. Để thực hiện đổi mới quản lý phương pháp dạy học phù hợp với chương trình mới, Hiệu Trưởng phải biết vận dụng các chức năng, phương pháp quản lý vào việc chỉ đạo, tổ chức quá trình đổi mới phương pháp ở từmg giờ lên lớp, ở từng giáo viên cụ thể để đưa vào nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao nhận thức của từng giáo viên trong việc áp dụng phương pháp dạy học mới nhất là rất quan trọng, khi họ đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, họ sẽ nhiệt tình tham gia vào việc thay đổi để phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình mới, yêu cầu mới - Đổi mới quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn. Hiệu trưởng chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên, nghiêm túc về những vấn đề giảng dạy tiếng Anh là điều kiện để các giáo viên học tập, trao đổi với nhau về kinh nghiệm giảng dạy, cách chuẩn bị bài giảng, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, ra đề thi, kiểm tra sao cho phù hợp với nội dung chương trình mới ở phổ thông, đồng thời kịp thời điều chỉnh rút kinh nghiệm về những sai sót. Sinh hoạt tổ chuyên môn để giới thiệu sách, tài liệu mới, chương trình mới, các giáo viên cùng nhau trao đổi những vấn đề mới trong sách, tài liệu đó, ngoài ra khi sử dụng một sách giáo khoa mới, các giáo viên cùng nhau trao đổi những điểm mới, định hướng cho phương pháp giảng dạy mới, xu hướng của dạy học tiếng Anh là dạy ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp không tách rời nhau, luôn gắn liền với ngữ cảnh, quan tâm phối hợp các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. * Cách tiến hành - Thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận về quản lý và hoạt động dạy học qua các đợt tập huấn chuyên môn để bồi dưỡng lí luận quản lý, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh cho Hiệu trưởng, tổ trưởng bộ môn tiếng Anh. - Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, những quy định hướng dẫn của cấp trên về quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường THPT. - Để nâng cao nhận thức, năng lực và trình độ quản lý của Hiệu trưởng, Hiệu phó và tổ trưởng bộ môn tiếng Anh về đổi mới quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên tiếng Anh đòi hỏi Hiệu trưởng cần phải nắm vững phương pháp quản lý, để có thể điều hành hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới mang lại hiệu quả tốt, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu dạy tiếng Anh nói riêng góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. - Luôn trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới với các trường trong thành phố cũng như trong tỉnh và cả nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh thực tế của trường và bộ môn mình quản lý. - Có nhận thức sâu sắc về đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh (phương pháp dạy học đặc trưng của môn học), nắm vững nội dung chương trình mới môn Anh văn, từ đó có phương pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. - Đổi mới sinh họat tổ chuyên môn, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tiếng Anh tích cực, phương pháp soạn bài, khuyến khích giáo viên khai thác sử dụng tối đa trang thiết bị vào giảng dạy. ơ * Điều kiện thực hiện biện pháp - Hiệu trưởng chỉ đạo Hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng bộ môn tiếng Anh phải thường xuyên tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc quản lý, phải tự bồi dưỡng thường xuyên để nằm chắc mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục, có như vậy mới có đủ khả năng tổ chức, quản lý quá trình đổi mới với nhiều tình huống mới xuất hiện trong thực tiễn hoạt động dạy học môn Anh văn theo chương trình mới. - Hiệu trưởng các trường cần quan tâm tạo điều kiện cho các tổ trưởng bộ môn tiếng Anh học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. - Bản thân các tổ trưởng chuyên môn phải tích cực bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý để tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. 3.3.4. Đổi mới quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh của học sinh * Mục tiêu của biện pháp Quản lý hoạt động học tập tiếng Anh của học sinh là giáo dục tinh thần thái độ, động cơ học tiếng Anh đúng đắn cho học sinh để họ thấy được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh đối với học tập cũng như công việc của họ sau này và nhằm hiểu rõ phương pháp học của học sinh và qua kết quả đạt được, qua quá trình học tập của họ để điều chỉnh phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong việc học tiếng Anh. * Nội dung của biện pháp - Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập tiếng Anh đúng đắn cho học sinh nhằm thúc đẩy họ cố gắng vươn lên trong học tập, biết được tầm quan trọng của học tiếng Anh đối với việc học tập và công việc của họ sau này. + Thông qua các giờ lên lớp, qua các bài giảng để học sinh hiểu biết hơn về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh, làm cho học sinh thêm thích học tiếng Anh. + Thông qua các hoạt động ngoại khoá như thảo luận về phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh để giúp học sinh có nhận thức đúng đắn hơn trong việc học tiếng Anh, từ đó họ có động cơ học tập và phương pháp học hiệu quả, cao hơn, giúp các em có ý thức và tự ý thức đúng đắn hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là phải học tập tốt không chỉ môn tiếng Anh mà còn tất cả các môn khác. + Đảm bảo nghiêm túc, công bằng trong thi cử, tạo niềm tin vững chắc trong học sinh, thường xuyên tuyên dương những HS học tốt, những HS có nhiều tiến bộ trong học tập tiếng Anh, động viên, kích thích họ luôn tự phấn đấu vươn lên trong học tập. - Quản lý về nề nếp học tập của học sinh. + Hiệu trưởng chỉ đạo Hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng bộ môn tiếng Anh phối hợp với các bộ môn khác trong trường và các giáo viên tiếng Anh thông qua học tập trên lớp, lôi cuốn học sinh tích cực tham gia đóng góp vào bài học thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra việc học tập tiếng Anh của học sinh. + Thành lập đội cờ đỏ kết hợp với từng lớp theo dõi việc thực hiện nội quy học tập trên lớp và giờ tự học. + Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên và gia đình học sinh để nhắc nhở, động viên học sinh thực hiện tốt giờ tự học ở nhà đặc biệt là trong tự học tiếng Anh. + Tăng cường quản lý tự học của học sinh để nâng cao kết quả học tập môn tiếng Anh. Chất lượng dạy học sẽ đạt đến hiệu quả cao khi giảng dạy kết hợp với tự học của người học và từ đó tạo ra năng lực sáng tạo của người học, kết hợp quá trình đào tạo với quá trình tự học, tự đào tạo là con đường ngắn nhất, tốt nhất để tạo ra nội lực cần thiết cho sự phát triển của học sinh. Muốn phát huy năng lực tự học, tự đào tạo, tự rèn luyện của học sinh, Hiệu trưởng phải luôn khuyến khích các giáo viên phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh, khơi dậy tư duy tự chiếm lĩnh tri thức, thực học cốt lõi là tự học, tự nghiên cứu cách tư duy và cách giải quyết vấn đề, năng lực phát hiện giải quyết vấn đề nổi trội hơn người. Do vậy, để việc quản lý tự học của học sinh có hiệu quả, Hiệu trưởng phải: + Thường xuyên phát động phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong các khối lớp tạo môi trường tự học sôi nổi, lành mạnh trong học sinh. + Phương pháp giảng dạy và việc tổ chức thi, kiểm tra sao cho các em phải luôn tự nghiên cứu, đọc thêm tài liệu khác ngoài chương trình học tập trên lớp, có như vậy mới đạt điểm cao. + Tổ chức tọa đàm về phương pháp học nói chung và phương pháp học môn tiếng Anh nói riêng, học tiếng Anh phải kiên trì, học mọi nơi, mọi lúc, học trên lớp, học với bạn bè, học qua sách vở, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua phim ảnh, bài hát ... - Tổ chức hoạt động ngoại khóa về phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả. + Môn tiếng Anh học sinh được học từ THCS nhưng kết quả học tiếng Anh thường không cao do học sinh chưa có phương pháp học có hiệu quả, việc tổ chức hoạt động ngoại khoá về phương pháp học tiếng Anh giúp học sinh biết cách học, tiết kiệm được thời gian và đạt được kết quả cao. + Hiệu trưởng chỉ đạo tổ trưởng bộ môn phải lập kế hoạch cụ thể về chương trình hoạt động ngoại khóa ngay từ đầu năm học, chuẩn bị nội dung, phương pháp tiến hành, thời gian, địa điểm thực hiện hoạt động ngoại khóa, nhà trường cần tạo điều kiện cho các bộ môn khác trong trường tổ chức hoạt động ngoại khóa này, trong trường hợp cần thiết bộ môn tiếng Anh phải kết hợp với Đoàn thanh niên và các tổ bộ môn khác trong trường hoặc ngoài trường cùng tổ chức góp phần nâng cao kết quả học tập tiếng Anh của học sinh. + Tiếng Anh là môn dễ tổ chức các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, hấp dẫn đối với học sinh, lôi cuốn họ tham gia như: sinh hoạt tiếng Anh theo chủ đề, qua các trò chơi... Trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa có thể mời các khách nước ngoài tham gia (những người nước ngoài làm việc ở những cơ quan tổ chức gần trường, nói tiếng Anh giỏi). - Phát động phong trào thi đua học tiếng Anh trong học sinh. Hiệu trưởng phải phát động phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” tiếng Anh, thúc đẩy các hoạt động, tạo môi trường, khí thế dạy và học tiếng Anh với mục đích nâng cao hiệu quả giảng dạy trong giáo viên và học tập trong học sinh. + Theo dõi thi đua phải được tiến hành thường xuyên, sát sao, có số liệu cụ thể nhằm đánh giá đúng và công bằng. + Nội dung thi đua phải cụ thể hóa bằng các hoạt động. + Đăng kí giờ giảng tốt + Đăng kí giờ học tốt + Thực hiện tốt nội quy, quy chế giảng dạy và học tập. Việc tổng kết đánh giá thi đua phải khách quan, công bằng, trung thực dựa trên việc theo dõi, kiểm tra kết quả cụ thể có tác dụng động viên giáo viên và học sinh tích cực tham gia. Phát động phong trào khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, phần thưởng thi đua phải có ý nghĩa, có tác dụng giáo dục. Thực tế cho thấy việc tổ chức tốt các phong trào thi đua làm cho phong trào học tập, rèn luyện của học sinh luôn sôi nổi, hào hứng và đạt kết quả tốt, qua các đợt thi đua luôn xuất hiện những gương điển hình, tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh. * Cách tiến hành Hiệu trưởng yêu cầu tổ trưởng bộ môn, các giáo viên tiếng Anh phải nắm vững hệ thống kỹ năng học tiếng Anh cơ bản và thiết yếu mà học sinh cần phải có để có thể học tiếng Anh thành công và phát triển học tiếp. Thông qua các giờ lên lớp, qua các bài giảng tiếng Anh, lôi cuốn học sinh ham thích học, thấy được lợi ích của học tiếng Anh đối với hiện tại và công việc của họ sau này. Qua các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh có phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Qua các bài kiểm tra, thi và kết quả học tập của học sinh là thông tin phản hồi về chất lượng dạy của giáo viên và quá trình lĩnh hội kiến thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng của giáo viên và phương pháp học của học sinh. * Điều kiện thực hiện biện pháp Hiệu trưởng phải luôn động viên khuyến khích các giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, áp dụng phương pháp giảng dạy tiếng Anh mới, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Hiệu trưởng luôn động viên, tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại khóa của các bộ môn. 3.3.5. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh cho phù hợp với chương trình mới THPT * Mục tiêu của biện pháp Hiệu trưởng phải quan tâm đến CSVC và thiết bị phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh để GV có thể trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sử dụng trang thiết bị và đồ dùng học tập hợp lý, khai thác hết khả năng của nó để phục vụ tốt nhất cho dạy học tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh. Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học hiệu quả đối với bộ môn tiếng Anh giúp HS được tăng cường luyện tập, được nghe băng để sửa cách phát âm cho chuẩn, được tận mắt nhìn các hình ảnh thực làm cho các em tăng thêm hứng thú học tập, giúp các em tư duy nhanh, nhớ lâu bài học, được thực hành giao tiếp, tham gia các hoạt động nghe, nói, đọc, viết cùng với các phương tiện dạy học khác nhau các em sẽ học tốt và tự tin trong học tập. * Nội dung của biện pháp - Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về vai trò và tác dụng của cơ sở vật chất, phương tiện và đồ dùng dạy học trong giảng dạy nói chung và giảng dạy tiếng Anh nói riêng. - Với quan điểm Giáo dục - Đào tạo cùng khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, thì kinh phí cho đào tạo phải được giải quyết một cách thoả đáng bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác… Hiệu trởng cần có kế hoạch, biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư về CSVC như trường lớp, thư viện, phòng học, đài, cát xét, băng, đĩa tiếng, băng, đĩa hình, tranh ảnh… là rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học tiếng Anh. - Để GV có thể áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại hiệu quả, các nhà trường còn cần quan tâm đầu tư và hướng dẫn GV sử dụng được các thiết bị dạy học hiện đại như máy tính, đèn chiếu, máy projector, bồi dưỡng GV cách sử dụng phần mềm powerpoint để soạn giáo án điện tử, xây dựng phần mềm dùng trên máy vi tính hỗ trợ dạy học tiếng Anh, quản lý hoạt động dạy và học, nắm được các tính năng, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học sáng tạo, triệt để, không lãng phí, kết hợp sử dụng thiết bị dạy học hiện đại và các đồ dùng dạy học đơn giản. - Phát động phong trào sử dụng phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học đồng bộ, thống nhất trong toàn trường, cho các bộ môn, các khối lớp, đảm bảo đủ phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học với chất lượng tốt, có hiệu quả. * Cách tiến hành - Hiệu trưởng kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức và cử người tham gia vào các lớp tập huấn, học tập, hội thảo về tầm quan trọng và cách sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, giới thiệu các tài liệu tham khảo về đồ dùng dạy học để GV nghiên cứu, lựa chọn sao cho phù hợp với môn mình giảng dạy. - Hiệu trưởng có kế hoạch với Sở Giáo dục và Đào tạo để đầu tư kinh phí hàng năm theo phương châm: trang thiết bị dạy học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng mục đích học tập bộ môn tiếng Anh theo chương trình mới. - Hiệu trưởng phải tăng cường phát động phong trào, khuyến khích GV sưu tầm, tự làm, sử dụng đồ dùng dạy học đơn giản, ít tốn kém bằng các nguyên vật liệu sẵn có mà lại có tính hiệu quả cao, sử dụng được thường xuyên và phổ biến, dễ mang, dễ sử dụng. Tăng cường các sinh hoạt tổ, nhóm bàn về cách làm, sử dụng hiệu quả của từng loại đồ dùng dạy học, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo của cá nhân hay tập thể. - Hiệu trưởng chỉ đạo việc đưa công nghệ thông tin vào sử dụng trong nhà trường, xây dựng các bộ giáo án điện tử, góp phần thay đổi hình thức tổ chức dạy học, nếu có điều kiện về CSVC và đội ngũ GV thì nên tổ chức dạy học tiếng Anh trên máy vi tính nhằm nâng cao khả năng tìm tòi, khai thác, phát triển nhận thức và tư duy cho HS. - Hiệu trưởng đề ra các quy định, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giảng dạy đối với GV cho việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, đồ dùng dạy học trong các tiết học, tạo sự tích cực, tự giác, dân chủ, hợp tác chặt chẽ với nhau trong tập thể sư phạm nhà trường, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, làm mạnh và có trách nhiệm, có tổng kết, đánh giá và khen thởng nhằm khuyến khích GV sử dụng có hiệu quả và thường xuyên. - Hiệu trưởng các trường THPT cần có kế hoạch liên kết với nhau để tổ chức các hội thảo, trao đổi, báo cáo tình hình sử dụng phương tiện và đồ dùng dạy học, cho ý kiến nhận xét, đánh giá về tác dụng, hiệu quả và chất lượng của các phương tiện, đồ dùng được cấp để ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng, độ chuẩn, sự chính xác, sử dụng được lâu dài và đồng bộ. Hiệu trưởng phải thường xuyên cho kiểm tra sổ đăng ký sử dụng phương tiện và đồ dùng dạy học, dự giờ GV, trực tiếp thị sát và kiểm tra phương tiện, đồ dùng dạy học được cấp, mua sắm để có kế hoạch cho năm học sau. - Bên cạnh kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học các trường cũng phải có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hoạt động thường xuyên, để có thể sử dụng được lâu dài, hiệu quả và không lãng phí. * Điều kiện thực hiện biện pháp - Hiệu trưởng cần phát động, khuyến khích sự nhiệt tình, tính sáng tạo của GV trong việc sưu tầm, tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học. - Hiệu trưởng phối hợp và huy động các lực lượng xã hội để hỗ trợ, cấp kinh phí để các trường làm, mua sắm, đầu tư các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho giáo dục. - Trên cơ sở dự toán nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, lên kế hoạch phù hợp với sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục như phụ huynh, nhà trường và các cấp ngành khác, để đầu tư dài hơn theo từng mảng như CSVC trường, lớp, trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học, đặc biệt là trang thiết bị và đồ dùng dạy học môn tiếng Anh. 3.3.6. Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới * Mục tiêu của biện pháp Tăng cường, đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học tiếng Anh phải đáp ứng được với mục tiêu dạy học tiếng Anh theo chương trình mới để đánh giá một cách khách quan, thực chất hoạt động dạy và học tiếng Anh, nhằm kiểm tra kết quả học tập của HS, giúp HS đánh giá được bản thân các em đã có những tiến bộ gì? và những gì các em chưa đạt được? Kết quả các bài kiểm tra sẽ tạo động lực thúc đẩy động cơ học tập của HS được tốt hơn. Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học tiếng Anh còn giúp Hiệu trưởng, đồng thời cũng giúp GV đánh giá được chất lượng, nắm được trình độ, sức học của HS để tự kiểm tra được hiệu quả của các phương pháp giảng dạy của mình để điều chỉnh việc dạy học cho phù hợp hơn. * Nội dung của biện pháp Nội dung và cấu trúc của các bài kiểm tra cần sát với nội dung kiến thức và chủ điểm đã học trong sách giáo khoa. Khi tiến hành xây dựng phương án kiểm tra Hiệu trưởng sẽ thông qua các quy chế cho điểm, đầu điểm, thời lượng, thời gian của các bài kiểm tra khác nhau đối với từng khối lớp. Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu theo đặc thù bộ môn tiếng Anh như kiểm tra kiến thức về ngôn ngữ, yêu cầu GV phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định sau: + Các hình thức kiểm tra, mục đích kiểm tra của từng loại hình là kiểm tra đáng giá năng lực, kiểm tra xác định trình độ, hay kiểm tra kết quả học tập để xếp HS theo nhóm, lớp thích hợp. + Xác định kết quả đạt được sau một khoá học, để đánh giá năng lực của HS, phải xây dựng đề kiểm tra cho phù hợp với mục đích, yêu cầu, trình độ, đối tượng HS và kiểm tra kỹ năng gì? Thời gian làm bài, dạng bài, tỷ lệ điểm, số bài kiểm tra trong một học kỳ, một năm học. * Cách tiến hành Đối với việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học tiếng Anh ở THPT, Hiệu trưởng các trường cần chỉ đạo để GV thực hiện tốt các yêu cầu sau: - Tổ chức kiểm tra, đánh giá dạy học tiếng Anh phải căn cứ vào mục tiêu dạy học. Cụ thể là các bài kiểm tra phải nhằm kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong khuôn khổ các kiến thức ngôn ngữ trong nội dung chương trình như sau: + Nội dung các bài kiểm tra như bài nói, đọc, nghe, viết phải nằm trong phạm vi các chủ điểm, chủ đề được giới thiệu trong chương trình, nội dung sách giáo khoa đổi mới. + Kiến thức từng loại kỹ năng, cần được thực hiện qua kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút. Các bài kiểm tra 1 tiết nên bao gồm ba kỹ năng: nghe - đọc - viết. Các bài kiểm tra học kỳ, cuối năm, thi tốt nghiệp nên gồm năm hình thức: nói - nghe - đọc - viết - và ngôn ngữ. + Đánh giá theo thang điểm lớn hơn 10 (100 điểm) sau đó quy về thang điểm 10. Để đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá việc dạy học tiếng Anh theo chương trình mới phù hợp với mục tiêu và phương pháp dạy học tiếng nước ngoài ở các trường THPT, hiệu trưởng các trường THPT cần: - Tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, học tập, thông qua các quy chế, nội dung và các hình thức kiểm tra, đánh giá của Sở GD-ĐT vào đầu các năm học để GV nghiêm túc thực hiện. Đồng thời trong quá trình giảng dạy, căn cứ vào mục tiêu kiến thức của HS để xây dựng, cải tiến các hình thức kiểm tra phù hợp để có thể kiểm tra được kiến thức của HS trong cả một quá trình học tập. - Lập kế hoạch thường xuyên, định kỳ và việc kiểm tra, đánh giá GV về mọi mặt. Khi lập kế hoạch kiểm tra cần đưa ra mục đích, nội dung và các tiêu chí để kiểm tra. Việc tổ chức các ban kiểm tra phải đúng cơ cấu, đúng nguyên tắc, cần xây dựng rõ ràng thang điểm kiểm tra. Kết quả kiểm tra cuối cùng phải được quy thành điểm số, từ đó để đánh giá và kết luận mức độ khen thưởng hay kỷ luật. Tăng cường cách kiểm tra 1 tiết, học kỳ (45 phút) chung cho toàn khối, chấm điểm kiểm tra chéo giữa các lớp để đánh giá được trình độ, kiến thức chung của HS và có tính khách quan, công bằng. - Hiệu trưởng cần quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào quản lý điểm, nhằm mục đích quản lý được tiến độ kiểm tra theo qui định của GV, đánh giá kết quả học tập của HS, vừa quản lý điểm một cách khách quan, công bằng và chính xác, lập ngân hàng đề đối với bộ môn tiếng Anh theo các khối lớp. - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng qua các đợt thi đua, các đợt kiểm tra định kỳ hay thanh tra toàn diện về dạy học của GV để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời có chế độ, chính sách khen chê, nhắc nhở kịp thời. * Điều kiện thực hiện biện pháp - Hiệu trưởng kết hợp với tổ trưởng bộ môn thường xuyên tổ chức kiểm tra dạy và học của GV và HS theo yêu cầu đổi mới của chương trình, nội dung sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình mới. - Kiểm tra việc thực hiện theo trách nhiệm được phân công của các bộ phận, tổ, nhóm chuyên môn trong quá trình thực hiện chương trình, nội dung sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình mới. - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về các đầu điểm, điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ để từ đó có thể đánh giá được chất lượng giảng dạy của từng GV, chất lượng học tập của từng lớp, từng khối và chất lượng chung của cả trường. - Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện hay từng mảng công việc để các trường tổng kết, rút kinh nghiệm và không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu quả dạy học ngày càng tốt hơn. 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới được nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ nhau, có tính thống nhất, đồng bộ tuân thủ việc quản lý các thành tố của quá trình dạy học từ quản lý kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đến quản lý hai hoạt động quan trọng nhất là quản lý hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS. Ngoài ra còn phải quản lý việc trang bị và sử dung các phương tiện, đồ dùng dạy học, quản lý việc kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học nhằm bổ sung và hoàn thiện quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh. 3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất Để có thể vận dụng được các biện pháp nêu trên vào thực tiễn quản lý dạy học tiếng Anh theo chương trình mới, tác giả đã tiến hành khảo nghiệm mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp này qua ý kiến của CBQL và GV tiếng Anh các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả được thể hiện ở bảng 19: Bảng 19: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính độ khả thi của các biện pháp đề xuất Các biện pháp quản lý Mức độ cấn thiết (50) Mức độ khả thi (50) CT ICT K TB KT IKT K TB 1. Tăng cường quản lý công tác lập kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới 36 14 0 2,72 6 32 18 0 2,64 5 2. Quản lý việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng dạy môn tiếng Anh 48 2 0 2,96 1 42 8 0 2,84 1 3. Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đổi mới 46 4 0 2,92 2 37 13 0 2,74 3 4. Đổi mới quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh của học sinh 39 11 0 2,78 5 35 15 0 2,7 4 5. Tăng cường quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh phù hợp với chương trình mới THPT 41 9 0 2,82 4 31 19 0 2,62 6 6. Tăng cường quản lý việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình đổi mới 44 6 0 2,88 3 40 10 0 2,8 2 Chú thích: - Cần thiết (CT: 3 điểm), Ít cần thiết (ICT:2 điểm), Không cần thiết (KCT:1 điểm). - Khả thi (KT:3 điểm), Ít khả thi (IKT: 2 điểm), Không khả thi (KKT: 1 điểm). Số liệu bảng 19 cho thấy, cả 6 biện pháp đề xuất là rất cần thiết. Biện pháp được cán bộ, GV đánh giá cao nhất là biện pháp “ Quản việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới” với = 2,96 điểm, xếp thứ 1. Tiếp đến là biện pháp “Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới” với = 2,92 điểm, xếp thứ 2. Biện pháp “Đổi mới quản lý hoạt động học tập của học sinh” xếp thứ 5 với = 2,78…. Biện pháp xếp thứ bậc cuối cùng là biện pháp “Tăng cường công tác lập kế hoạch quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới” với = 2,72 điểm. Kết quả trên khẳng định, để nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới, cũng như hiệu quả quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới thì Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc phải quan tâm đến việc quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng thời phải tăng cường công tác quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh cho phù hợp với chương trình mới. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi trong dạy học, GV là người quyết định chất lượng dạy học. Chất lượng đội ngũ GV cao với những phương pháp giảng dạy mới và thích hợp cùng cơ cấu đội ngũ hợp lý, không chồng chéo, quá tải sẽ thúc đẩy được HS học tập tích cực hơn giúp cho chất lượng dạy học tốt hơn. Hai biện pháp được cho là cấn thiết nhất là những biện pháp mang tính quyết định trong tất cả các biện pháp được đề xuất. Mặc dù vậy, các biện pháp khác có tác dụng hỗ trợ và là điều kiện cho các biện pháp cùng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học. Đối với tính khả thi, số liệu bảng 19 cho thấy- các biện pháp đề xuất đều có thể thực hiện với độ khả thi cao và không có ý kiến nào đánh giá ở mức độ không khả thi. Biện pháp được đánh giá cao nhất là biện pháp “Quản lý việc xây dựng hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới” với = 2,84 điểm xếp thứ 1. Đứng thứ hai là biện pháp “Tăng cường quản lý việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới” với = 2,8 điểm xếp thứ 2. Biện pháp “Tăng cường quản lý công tác lập kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới” xếp thứ 5 với = 2,64 điểm. Biện pháp có tính khả thi thấp nhất là biện pháp “Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh phù hợp với chương trình mới THPT” với = 2,62 điểm. Như vậy, các biện pháp được cho là cần thiết nhất cũng chính là những biện pháp có khả năng thành hiện thực nhất. Hai biện pháp có tính khả thi thấp nhất nhưng với điểm trung bình cũng tương đối cao. Sở dĩ như vậy bởi những biện pháp này kém khả thi hơn bởi một phần lớn do yếu tố khách quan đem lại như nguồn ngân sách hạn chế, trình độ GV chưa tương xứng với những trang thiết bị hiện đại được nhà trường mua về, ... Bảng trên cũng cho thấy có sự tương đồng trong đánh giá về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp được đề xuất. Để so sánh kỹ hơn về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất, tác giả đã tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman và thu được kết quả R = 0,78 là tương quan thuận và chặt chẽ. Như vậy, có sự phù hợp về mức độ cần thiết và mức độ khả thi trong việc thực hiện các biện pháp nêu trên, hay nói cách khác, các biện pháp được đánh giá là cần thiết thì cũng được thực hiện với tính khả thi cao. Tiểu kết chương 3 Trước thực trạng hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới tại các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh phúc thì việc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới của hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là một việc làm hết sức cấn thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học môn tiếng Anh nói riêng và chất chượng đào tạo của các nhà trường nói chung. Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đề xuất 6 biện pháp quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. Cụ thể: - Biện pháp 1: Tăng cường quản lý công tác lập kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới - Biệp pháp 2: Quản lý việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới - Biệp pháp 3: Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đổi mới - Biệp pháp 4: Đổi mới quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh của học sinh - Biệp pháp 5: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh cho phù hợp với chương trình mới THPT - Biệp pháp 6: Tăng cường quản lý đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình đổi mới Qua khảo nghiệm các biện pháp đã khẳng định mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận - Quản lý hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường THPT là công việc của một bộ phận liên kết giữa các thành viên như GV trực tiếp giảng dạy, tổ trưởng bộ môn, giám hiệu phụ trách chuyên môn dưới sự chỉ đạo chung của hiệu trưởng để thực hiện các công việc như đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch, xác định các điều kiện, tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động này trong mối quan hệ với các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường để phát triển toàn diện nhân cách của HS, nâng cao chất lượng học tập cho các em. - Quản lý dạy học tiếng Anh theo chương trình mới ở trường THPT là quản lý mục tiêu và nội dung dạy học tiếng Anh, quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung sách giáo khoa, quản lý về đào tạo và bồi dưỡng GV dạy tiếng Anh, quản lý về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học, quản lý về kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh trong trường THPT. -Thực trạng hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới cũng phần nào giúp HS dễ hiểu, học tập sôi nổi hơn với việc GV hướng dẫn phương pháp học tập và nghiên cứu tài liệu liên quan đến tiếng Anh đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do chương trình mới nên trong dạy học tiếng Anh ở trường THPT còn nhiều vấn đề bất cập cần có những giải pháp tháo gỡ…. - Đề xuất 6 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới gồm: +Tăng cường quản lý công tác lập kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới; + Quản lý việc xây dựng hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng môn tiếng Anh theo chương trình mới; + Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đổi mới; + Đổi mới quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh của học sinh; + Tăng cường quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh phù hợp với chương trình mới THPT; +Tăng cường quản lý việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình đổi mới. - Các biện pháp đề ra đều có tính cần thiết và tính khả thi và có thể vận dụng được vào thực tế của các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Khuyến nghị 2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc: + Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình mới các môn học trong đó có môn tiếng Anh + Thống nhất quy trình kiểm tra đánh giá, ... + Cần quan tâm bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động dạy học nói chung và năng lực quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới nói riêng cho CBQL các trường THPT nói chung và Hiệu trưởng nói riêng. + Biên soạn các tài liệu hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh theo chương trình mới, cũng như chỉ đạo việc phát hành bộ tranh ngoài và đĩa hình kèm theo SGK giúp cho hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS được thuận lợi. + Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho GV và đặc biệt là các lớp tập huấn về chương trình Tiếng Anh mới cho GV tiếng Anh. + Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT. + Mở các hội thảo, tổng kết kinh nghiệm sau khi chương trình được tiến hành để rút ra những bài học quý báu trong dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. 2.2. Đối với Hiệu trưởng các trường THPT huyện Yên Lạc: + Phải nắm vững được mục tiêu cụ thể trong chương trình mới môn tiếng Anh thì mới có thể quản lý được việc dạy học môn này, không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ quản lý nhất là quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới. + Có nhận thức đúng đắn về môn tiếng Anh theo chương trình mới. Động viên GV đổi mới phương pháp dạy học nhằm phù hợp với sự đổi mới chương trình môn tiếng Anh. + Đầu tư trang thiết bị hiện đại, phương tiện dạy học hiện đại phục vụ việc đổi mới chương trình môn tiếng Anh. + Tạo điều kiện để GV học tập nâng cao trình độ để chuẩn hóa và nâng chuẩn trong đội ngũ GV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - Đào tạo TƯ1, Hà Nội. 2. Nguyễn Ngọc Bảo - Hà Thị Đức (2000), Hoạt động dạy học ở trường THCS, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 3. Nguyên Ngọc Bảo - Trần Kiểm (2005), Lý luận dạy học ở trường THCS, Nxb ĐHSP Hà Nội,Hà Nội. 4. Bill Clinton (1997), Lời kêu gọi hành động vì sự nghiệp giáo dục của Mỹ (A Call to Action for American education), Tài liệu dịch của Viện thông tin khoa học xã hội. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Điều lệ trường trung học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 6. C. Mác – Ph. Ăngghen toàn tập (1993), Bản tiếng việt, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 7. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 8. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị BCHTW lần 2 khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khoá IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 10. Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 11. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về quản lý giáo dục và khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 12. M.I. Kônđacốp (1984), Những cơ sở lý luận quản lý trường học, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo TƯ, Hà Nội. 13. Nguyễn Lân (1975), Lịch sử giáo dục thế giới, Tài liệu Trường ĐHSP Hà Nội. 14. Luật giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 15. Hồ Chí Minh (1997), Vấn đề về giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 16. Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 17. Hoàng Phê (Chủ biên) (1998), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng. 18. Nguyễn Kim Phụng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện chương trình SGK mới tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội. 19. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - Đào tạo TƯ1, Hà Nội. 20. Vũ Trí Thức, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THPT huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội. 21. Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề cơ bản của giáo dục hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội. PHỤ LỤC Mẫu số 1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN ( Dành cho cán bộ quản lý nhà trường) Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau: ( Đánh dấu x vào phương án mà đồng chí cho là thích hợp) Câu 1: Ở trường đồng chí công tác hiện nay đang tổ chức dạy ngoại ngữ nào trong số các ngoại ngữ dưới đây? Anh Pháp Nga Trung Câu 2: Xin đồng chí cho biết, trường đồng chí dạy tiếng Anh theo chương trình ban nào trong các ban sau? Tự nhiên Xã hội Cơ bản Câu 3: Theo đồng chí, chương trình tiếng Anh đổi mới so với chương trình cũ thì thế nào? Khó hơn Bình thường Dễ hơn Câu 4: Theo đồng chí, môn tiếng Anh theo chương trình mới có đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay không? Vì sao? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5: Các giáo viên tiếng Anh ở trường đ/c đã sử dụng các hình thức dạy học nào để dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới? Nội dung Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ Dạy theo kiểu cũ ( GV nói, HS nghe Sử dụng nhiều phương pháp dạy học mới như ( thảo luận, nghe, nói, … Tích cực cho học sinh luyện nghe nói theo chủ điểm của bài Sử dụng nhiều phương tiện hiện đại Tổ chức rút kinh nghiệm hàng tuần Câu 6: Theo đ/c, từ khi dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới thì kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh ở trường đ/c tăng hoặc giảm bao nhiêu %? Tốt: Tăng…………% Giảm………% Khá: Tăng ……….% Giảm ……. % Trung bình: Tăng ………….% Giảm……….% Yếu: Tăng ………….% Giảm ……….% Câu 7: Trong công tác quản lý của mình, đ/c đã sử dụng những biện pháp quản lý nào để quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 8: Trong các biện pháp kể trên thì biện pháp nào hiệu quả nhất ? Vì sao? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 9: Xin đ/c cho biết quan điểm của mình về tính cần thiết và mức thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới: TT Các biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện RCT CT KCT T K TB Y 1 Lựa chọn tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất, năng lực tốt và có uy tín trong GV 2 Tổ cức cho GV học tập bồi dưỡng chuyên môn về chương trình mới 3 Yêu cấu GV nắm vững nội dung chương trình mới của bộ môn. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng học kỳ và cả năm hoc. 4 Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, bổ xung và điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch chung của toàn trường 5 Theo dõi thực hiện chương trình hàng tuần, hàng tháng có biện pháp xử lý kịp thời đối với GV vi phạm quy chế chuyên môn 6 Duy trì chế độ dự giờ, thăm lớp theo kế hoạch và dự giớ đột xuất khi cần thiết có rút kinh nghiệm và đánh giá 7 Chỉ đạo chặt chẽ tổ chuyên môn sinh hoạt theo nề nếp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong giảng dạy 8 Tăng cường công tác than tra, kiểm tra GV về thực hiện các quy định chuyên môn, nhằm đánh giá xếo loại GV hàng tháng 9 Tổ chức hội nghị trao đổi chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm khi thực hiện chương trình mới 10 Tổ chức cho GV tham quan học tập kinh nghiệm các trường trong và ngoài tỉnh 11 Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phục vụ việc dạy học môn tiếng Anh và có kế hoạch bổ xung mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại Xin đ/c vui lòng có thể co tôi biết thêm một số thông tin: Đơn vị: Trường THPT…………………… Nam …… hay Nữ……. Thâm niên công tác ……….. Thâm niên làm quản lý:…….. Xin chân thành cảm ơn đ/c. Mẫu số 2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các trường THPT) Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau: ( Đánh dấu x vào phương án mà đồng chí cho là thích hợp) Câu 1: ở trường đồng chí công tác hiện nay đang tổ chức dạy ngoại ngữ nào trong số các ngoại ngữ dưới đây? Anh Pháp Nga Trung Câu 2: Xin đồng chí cho biết, trường đồng chí dạy tiếng Anh theo chương trình ban nào trong các ban sau? Tự nhiên Xã hội Cơ bản Câu 3: Theo đồng chí, chương trình tiếng Anh mới so với chương trình cũ thì thế nào? Khó hơn Bình thường Dễ hơn Câu 4: Theo đồng chí, môn tiếng Anh theo chương trình mới có đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay không? Vì sao? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 5: Đồng chí đã sử dụng các hình thức dạy học nào để dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới? Nội dung Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ Dạy theo kiểu cũ ( GV nói, HS nghe Sử dụng nhiều phương pháp dạy học mới như ( thảo luận, nghe, nói, … Tích cực cho học sinh luyện nghe nói theo chủ điểm của bài Sử dụng nhiều phương tiện hiện đại Tổ chức rút kinh nghiệm hàng tuần Câu 6: Theo đ/c, từ khi dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới thì kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh ở trường đ/c tăng hoặc giảm bao nhiêu %? Tốt: Tăng…………% Giảm………% Khá: Tăng ……….% Giảm ……. % Trung bình: Tăng ………….% Giảm……….% Yếu: Tăng ………….% Giảm ……….% Câu 7: Trong công tác quản lý, Hiệu trưởng trường đ/c đã sử dụng những biện pháp quản lý nào để quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Để góp phần đánh giá đúng thực trạng hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới, xin đ/c vui lòng cho ý kiến của mình về một số nội dung sau đây: Phong trào học tập tiếng Anh của học sinh. a. Có b. đôi khi c. không có 2. Số học sinh trong một lớp học. a. Rất nhiều b. Hợp lý c. Rất ít 3. Kiến thức tiếng Anh của học sinh vào lớp 10 ( Sau tốt nghiệp THCS ) a. Tốt b. TBình c. Yếu 4. Sách giáo khoa đang sử dụng trong dạy học. a. Đủ b. Thiếu c. Thiếu nhiều 5. Thiết bị sử dụng trong dạy học tiếng Anh. a. Đầy đủ b. Thiếu c. Không có 6. Phân phối chương trình dạy học môn tiếng Anh. a. Nhiều b. Thiếu c. Không có Câu 9: Xin đ/c cho biết quan điểm của mình về các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình mới của Hiệu trưởng theo bảng sau: TT Các biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện RCT CT KCT T K TB Y 1 Lựa chọn tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất, năng lực tốt và có uy tín trong GV 2 Tổ cức cho GV học tập bồi dưỡng chuyên môn về chương trình mới 3 Yêu cấu GV nắm vững nội dung chương trình mới của bộ môn. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng học kỳ và cả năm hoc. 4 Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, bổ xung và điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch chung của toàn trường 5 Theo dõi thực hiện chương trình hàng tuần, hàng tháng có biện pháp xử lý kịp thời đối với GV vi phạm quy chế chuyên môn 6 Duy trì chế độ dự giờ, thăm lớp theo kế hoạch và dự giớ đột xuất khi cần thiết có rút kinh nghiệm và đánh giá 7 Chỉ đạo chặt chẽ tổ chuyên môn sinh hoạt theo nề nếp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong giảng dạy 8 Tăng cường công tác than tra, kiểm tra GV về thực hiện các quy định chuyên môn, nhằm đánh giá xếo loại GV hàng tháng 9 Tổ chức hội nghị trao đổi chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm khi thực hiện chương trình mới 10 Tổ chức cho GV tham quan học tập kinh nghiệm các trường trong và ngoài tỉnh 11 Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phục vụ việc dạy học môn tiếng Anh và có kế hoạch bổ xung mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại Xin đ/c vui lòng có thể co tôi biết thêm một số thông tin: Đơn vị: Trường THPT…………………… Nam …… hay Nữ……. Thâm niên công tác ……….. Xin chân thành cảm ơn đồng chí! Mẫu số 3 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN ( Dành cho học sinh THPT) Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau: ( Đánh dấu x vào phương án mà đồng chí cho là thích hợp) Câu 1: Ở trường em hiện nay đang tổ chức dạy ngoại ngữ nào trong số các ngoại ngữ dưới đây? Anh Pháp Nga Trung Câu 2: Để nâng cao hiệu quả trong việc học tập môn tiếng Anh theo chương trình mới ở các trường THPT, xin em vui lòng cho ý kiến của mình về những nội dung sau: Thái độ của em đối với việc học tập môn tiếng Anh a. Rất thích b. Thích c. Bình thường d. Không thích 2. Phong trào học tập tiếng Anh của học sinh ở trường em. a. Rất sôi nổi b. Sôi nổi c. Bình thường d. Không sôi nổi 3. Học tiếng Anh khó nhất cho em là: a. Ngữ pháp b. Đặt câu c. Phát âm đọc từ d. học từ 4. Học tiếng Anh với em khó nhất ở chức năng nào? a. Nghe b. Nói c. Đọc d. Viết 5. Các phương pháp giảng dạy của GV với em thì thế nào? a. Dễ hiểu b. Khó hiểu c. Bình thường d. Không hiểu . 6. Giáo trình học tiếng Anh hiện đang sử dụng thế nào? a. Rất hợp lý b. Hợp lý c. Không hợp lý d. Không biết 7. Mức độ thi cử định kỳ. a. Rất khó b. Khó c. Bình thường d. Dễ 8. Thời gian làm bài thi cử mọi lần. a. Rất hợp lý b. Hợp lý c. Bình thường d. Không hợp lý 9. Đề của bài thi. a. Dễ hiểu b. Khó hiểu c. Không rõ d. Bình thường Câu 3: ở trường cuỉa em các thầy cô đã sử dụng hình thức dạy học nào làm em thích nhất. GV truyền đạt nội dung, HS thụ động ngồi nghe. GV sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. GV cho học sinh thảo luận theo chủ đề bài học. GV luyện cho học sinh phát triển 4 kỹ năng: Nghe; Nói; Đọc; Viết trong giờ học GV sử dụng các trò chơi để gây hứng thú và giúp học sinh luyện được từ vựng có trong bài Cuối bài GV yêu cầu HS tóm tắt nội dung bài học bằng tiếng Anh. Xin các em vui lòng cung cấp cho tôi một số thông tin say: Họ và tên …………………… Nam …… hay nữ ……. Lớp:……………………. Trường THPT ……………………… Xin chân thành cảm ơn các em đã bhiệt tình giúp đỡ tôi. Mẫu số 4 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý) Để có cơ sở đánh giá của cán bộ quản lý về tầm quan trọng của các nội dung quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trong trường THPT. (Xin đồng chí tích X vào ô mà đồng chí cho là thích hợp) TT Nội dung quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Mức độ đánh giá RQT QT KQT 1 Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 2 Quản lý việc thực hiện chương trình, hồ sơ chuyên môn… 3 Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên 4 Quản lý việc lên lớp của giáo viên 5 Quản lý việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn của giáo viên, tổ chuyên môn 6 Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên 7 Quản lý hoạt động học của học sinh 8 Quản lý cơ sở vật chất phục vụ dạy học 9 Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng trang thiết bị trong giảng dạy 10 Quản lý công tác kiểm tra và đánh giá giáo viên, học sinh Mẫu số 5 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên ) Để có cơ sở đánh giá của cán bộ quản lý cấp dưới và giáo viên về tầm quan trọng các nội dung quản lý HĐDH của hiệu trưởng trường THCS (Xin đồng chí tích X vào ô mà đồng chí cho là thích hợp) TT Nội dung quản lý hoạt động dạy học Mức đánh giá RQT QT KQT 1 Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 2 Quản lý việc thực hiện chương trình, hồ sơ chuyên môn… 3 Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên 4 Quản lý việc lên lớp của giáo viên 5 Quản lý việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn của giáo viên, tổ chuyên môn 6 Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên 7 Quản lý hoạt động học của học sinh 8 Quản lý cơ sở vật chất phục vụ dạy học 9 Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị trong giảng dạy 10 Quản lý công tác kiểm tra và đánh giá giáo viên, học sinh Mẫu số 6 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN ( Dành cho CBQL và GV tiếng Anh các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) Để có cơ sở vận dụng được các biện pháp nêu quản lý hoạt động dạy - học tiếng Anh theo chương trình mới của hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn kuyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào thực tiễn xin các đồng chí cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dưới đây: (Đánh dấu "x" vào ý kiến mà đồng chí cho là phù hợp) TT Nội dung biện pháp Mức độ cần thiết Tính khả thi 1 Tăng cường quản lý công tác lập kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình mới 2 Quản lý việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu đội ngũ GV, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình mới 3 Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đổi mới 4 Đổi mới quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh của học sinh 5 Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh cho phù hợp với chương trình mới THPT 6 Tăng cường quản lý đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học Tiếng Anh theo chương trình đổi mới Xin cảm ơn đồng chí! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT BGH : Ban giám hiệu CBCNV : Cán bộ cônng nhân viên CBQL : Cán bộ quản lý CĐ : Cao đẳng CNH : Công nghiệp hoá CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất ĐH : Đại học GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo GV : Giáo viên HĐDH : Hoạt động dạy học HĐH : Hiện đại hoá HS : Học sinh QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuanvan.doc
  • docBồi dưỡng.doc
  • docdanh muc chu viet tat.doc
  • docMỤC LỤC.doc
  • docphụ lục.doc
  • docTOM TAT.doc
Luận văn liên quan