Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

MỤC LỤC Tiêu đề Trang MỞ ĐẦU 3 1. Lí do chọn đề tài 3 1.1- Cơ sở lí luận 3 1.2- Cơ sở thực tiễn 3 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 3.1- Khách thể nghiên cứu 4 3.2- Đối tượng nghiên cứu 4 4. Các giả thuyết khoa học 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5.1- Nghiên cứu lí luận về đạo đức và quản lí giáo dục đạo đức 4 5.2- Đánh giá thực trạng đạo đức của học sinh và biện pháp giáo dục 4 5.3- Đề xuất các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 6.1- Nghiên cứu lý luận 4 6.2- Điều tra 4 6.3- Quan sát 5 6.4- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động 5 6.5- Xử lí số liệu 5 Chương thứ nhất CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 1- Khái niệm giáo dục đạo đức và chuẩn mực đạo đức theo các thời kì của xã hội 5 1.1- Khái niệm đạo đức 5 1.2- Một số phạm trù của đạo đức cơ bản 5 1.3- Các chức năng của đạo đức 5 2- Giáo dục đạo đức, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường trung học cơ sở 6 2.1- Khái niệm giáo dục đạo đức 6 2.2- Mục đích giáo dục đạo đức 6 2.3- Nội dung giáo dục đạo đức 6 2.4- Phương pháp giáo dục đạo đức 6 3- Khái niệm quản lý và quản lý giáo dục, quản lý trường học 7 3.1- Quản lý 7 3.2- Quản lý giáo dục 7 3.3- Quản lý đội ngũ giáo viên 7 4- Nhiệm vụ quản lý và vai trò của hiệu trưởng 7 4.1- Nhiệm vụ của hiệu trưởng 7 4.2- Vai trò của hiệu trưởng nhà trường 8 5- Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong trường Trung học cơ sở 8 Chương 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐẠO ĐỨC HỌC SINH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH 1 Đôi nét về địa phương và trường sở tại 8 2 Thực trạng đạo đức của học sinh 8 2.1- Một số hành vi vi phạm đạo đức của học sinh trong nhà trường 8 2.2- Tiến hành điều tra, nghiên cứu về hạnh kiểm của học sinh 9 2.3- Câu hỏi điều tra giáo viên 10 2.4- Nguyên nhân kết quả thu được 10 3 Các hoạt động giáo dục học sinh ở trường trung học sở tại 11 3.1- Giáo dục thông qua các giờ học 11 3.2- Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp 11 3.3- Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động của các tổ chức 11 4 Thực trạng biện pháp giáo dục đạo đức 11 4.1- Các hình thức quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh 11 4.2- Các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của hiệu trưởng 12 5 Tình hình đạo đức sau thử nghiệm tác động 14 5.1- Kết quả xếp loại hạnh kiểm 14 5.2- Kết quả điều tra giáo viên 15 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1-Kết luận 16 2-Kiến nghị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3084 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD-§T Chiªm Ho¸ ----------- – ² — ---------- s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh cña hiÖu tr­ëng tr­êng Trung häc c¬ së Tuyªn Quang, th¸ng 10 - 2008 Môc lôc Tiªu ®Ò Trang më ®Çu 3 1. LÝ do chän ®Ò tµi 3 1.1- C¬ së lÝ luËn 3 1.2- C¬ së thùc tiÔn 3 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 4 3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi t­îng nghiªn cøu 4 3.1- Kh¸ch thÓ nghiªn cøu 4 3.2- §èi t­îng nghiªn cøu 4 4. C¸c gi¶ thuyÕt khoa häc 4 5. NhiÖm vô nghiªn cøu 4 5.1- Nghiªn cøu lÝ luËn vÒ ®¹o ®øc vµ qu¶n lÝ gi¸o dôc ®¹o ®øc 4 5.2- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh vµ biÖn ph¸p gi¸o dôc 4 5.3- §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh 4 6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 6.1- Nghiªn cøu lý luËn 4 6.2- §iÒu tra 4 6.3- Quan s¸t 5 6.4- Nghiªn cøu s¶n phÈm ho¹t ®éng 5 6.5- Xö lÝ sè liÖu 5 Ch­¬ng thø nhÊt C¬ së lÝ luËn vÒ ®¹o ®øc vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc 1- Kh¸i niÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ chuÈn mùc ®¹o ®øc theo c¸c thêi k× cña x· héi 5 1.1- Kh¸i niÖm ®¹o ®øc 5 1.2- Mét sè ph¹m trï cña ®¹o ®øc c¬ b¶n 5 1.3- C¸c chøc n¨ng cña ®¹o ®øc 5 2- Gi¸o dôc ®¹o ®øc, môc ®Ých, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng trung häc c¬ së 6 2.1- Kh¸i niÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc 6 2.2- Môc ®Ých gi¸o dôc ®¹o ®øc 6 2.3- Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc 6 2.4- Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc 6 3- Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý gi¸o dôc, qu¶n lý tr­êng häc 7 3.1- Qu¶n lý 7 3.2- Qu¶n lý gi¸o dôc 7 3.3- Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn 7 4- NhiÖm vô qu¶n lý vµ vai trß cña hiÖu tr­ëng 7 4.1- NhiÖm vô cña hiÖu tr­ëng 7 4.2- Vai trß cña hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng 8 5- Qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng Trung häc c¬ së 8 Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng t×nh h×nh ®¹o ®øc häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh 1 §«i nÐt vÒ ®Þa ph­¬ng vµ tr­êng së t¹i 8 2 Thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh 8 2.1- Mét sè hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh trong nhµ tr­êng 8 2.2- TiÕn hµnh ®iÒu tra, nghiªn cøu vÒ h¹nh kiÓm cña häc sinh 9 2.3- C©u hái ®iÒu tra gi¸o viªn 10 2.4- Nguyªn nh©n kÕt qu¶ thu ®­îc 10 3 C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc häc sinh ë tr­êng trung häc së t¹i 11 3.1- Gi¸o dôc th«ng qua c¸c giê häc 11 3.2- Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp 11 3.3- Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc 11 4 Thùc tr¹ng biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc 11 4.1- C¸c h×nh thøc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh 11 4.2- C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cña hiÖu tr­ëng 12 5 T×nh h×nh ®¹o ®øc sau thö nghiÖm t¸c ®éng 14 5.1- KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm 14 5.2- KÕt qu¶ ®iÒu tra gi¸o viªn 15 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1-KÕt luËn 16 2-KiÕn nghÞ 17 tµi liÖu tham kh¶o më ®Çu 1- LÝ do chän ®Ò tµi 1.1- C¬ së lÝ luËn LÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng­êi g¾n liÒn víi gi¸o dôc, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña gi¸o dôc lu«n chÞu sù chi phèi cña kinh tÕ x· héi vµ ng­îc l¹i, gi¸o dôc cã vai trß to lín trong viÖc trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; gi¸o dôc lµ c«ng cô, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó c¶i tiÕn x· héi. Khi x· héi ph¸t triÓn, gi¸o dôc võa lµ ®éng lùc võa lµ môc tiªu cho cho viÖc ph¸t triÓn tiÕp theo cña x· héi. Gi¸o dôc trong nhµ tr­êng phæ th«ng gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n; ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t­ c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, nh»m thùc hiÖn tèt môc tiªu nguyªn lÝ gi¸o dôc cña §¶ng. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng THCS nh»m môc ®Ých h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh, gi¸o dôc ®¹o ®øc nh»m cung cÊp cho häc sinh nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vÒ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ chuÈn mùc ®¹o ®øc, trªn c¬ së ®ã gióp c¸c em h×nh thµnh niÒm tin ®¹o ®øc. §øc vµ tµi lµ hai mÆt c¬ b¶n hîp thµnh trong mét c¸ nh©n. NhiÒu quan ®iÓm cho r»ng ®¹o ®øc lµ gèc cña nh©n c¸ch, v× thÕ “Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n” hoÆc nh­ tôc ng÷ ph­¬ng T©y “Ng­êi thµnh ®¹t trong häc thøc mµ kh«ng thµnh ®¹t trong ®¹o ®øc coi nh­ kh«ng thµnh ®¹t”. Gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng gi¸o dôc, nh­ B¸c Hå ®· nãi "Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc th× tµi ®ã còng v« dông..." hoÆc trong luËn ng÷ cña Khæng Tö kh¼ng ®Þnh: “Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ, nh©n bÊt häc bÊt tri ®¹o” (nghÜa lµ: Viªn ngäc kh«ng mµi dòa th× kh«ng thµnh ®å dïng ®­îc, con ng­êi kh«ng häc th× kh«ng biÕt ®¹o) vµ nhiÒu nhµ hiÒn triÕt ®· nhÊn m¹nh “Con ng­êi muèn trë thµnh con ng­êi cÇn ph¶i cã gi¸o dôc”. V× vËy, viÖc quan t©m tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ®Êt n­íc trong thêi kú míi lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸, ng­êi hiÖu tr­ëng cÇn tËp trung chØ ®¹o vµ qu¶n lý tèt nhiÖm vô gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ë c¸c tr­êng häc. 1.2- C¬ së thùc tiÔn Trong giai ®o¹n chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, thµnh qu¶ cña nã ®em l¹i lµ rÊt to lín, kh«ng thÓ phñ nhËn. Song mÆt tr¸i cña nã kh«ng ph¶i lµ Ýt, c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· lµm thay ®æi ®i phÇn nµo thuÇn phong, mü tôc cña d©n téc; ®Æc biÖt nã ®· len lái vµo lèi sèng, phong c¸ch, quan ®iÓm vµ t­ t­ëng cña thÕ hÖ trÎ, lµm cho ®¹o ®øc cña nhiÒu trÎ bÞ sa sót nghiªm träng. Thùc tÕ ë tr­êng t«i, cuéc sèng míi ®· lµm thay ®æi bé mÆt quª h­¬ng, nã chi phèi tíi cuéc sèng cña mçi gia ®×nh vµ con em trªn ®Þa ph­¬ng, lµm cho ®¹o ®øc cña häc sinh cã phÇn bÞ sa sót, ¶nh h­ëng rÊt lín tíi nÒn nÕp sinh ho¹t cña nhµ tr­êng. Quen lèi gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh vïng thuÇn n«ng, ch­a theo kÞp víi sù ph¸t triÓn nhanh vµ t¸c ®éng xÊu cña vïng ®« thÞ, viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh t¹i tr­êng t«i vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ: - ChÊt l­îng ®Çu vµo cña nhµ tr­êng rÊt thÊp, sè l­îng häc sinh kh¸ giái ë tiÓu häc vµ con em c¸c gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn l¹i göi lªn häc ë c¸c tr­êng néi thÞ vµ ë thÞ trÊn cña c¸c huyÖn l©n cËn. - ChÊt l­îng d©n trÝ vµ ®iÒu kiÖn d©n c­ thÊp, cßn nhiÒu bÊt cËp, kho¶ng c¸ch giµu nghÌo trong ®Þa ph­¬ng kh¸ lín. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, ch­a ®­îc thùc hiÖn ë mäi n¬i, mäi lóc; thiÕu sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nhµ tr­êng víi gia ®×nh, c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh h÷u quan, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ quÇn chóng nh©n d©n. - C¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc, nhµ tr­êng cßn bu«ng láng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tõng cÊp häc; Cã mét sè c¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn nÐ tr¸nh nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh ®Ó lÊy ch÷ “yªn th©n’’. - Gi¸o viªn lªn líp cßn nÆng d¹y ch÷, ch­a chó träng ®Õn vÊn ®Ò d¹y ng­êi. M«n gi¸o dôc c«ng d©n ë c¸c tr­êng ®­îc xem lµ “m«n phô’’, nÆng lÝ luËn thiÕu sù ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y m«n gi¸o dôc c«ng d©n trong c¸n bé vµ gi¸o viªn. - C¸c hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh, nh­ xóc ph¹m tíi nh©n c¸ch nhµ gi¸o kh«ng ®­îc nhµ tr­êng, c¸c c¬ quan ph¸p luËt xö lÝ nghiªm minh kÞp thêi. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë tr­êng chóng t«i lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do nãi trªn, t«i xin ®Ò xuÊt "Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh cña hiÖu tr­ëng tr­êng Trung häc c¬ së" 2- Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së nghiªn cøu lÝ luËn vµ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò ®¹o ®øc vµ qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc, t«i muèn ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë tr­êng chóng t«i. 3- Kh¸ch thÓ vµ ®èi t­îng nghiªn cøu 3.1 Kh¸ch thÓ nghiªn cøu Qu¸ tr×nh gi¸o dôc cho häc sinh trong nhµ tr­êng. 3.2 §èi t­îng nghiªn cøu Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh cña hiÖu tr­ëng tr­êng Trung häc c¬ së 4- Gi¶ thuyÕt khoa häc Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong nhµ tr­êng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña gi¸o dôc toµn diÖn. HiÖn nay chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng cßn nhiÒu bÊt cËp vµ h¹n chÕ, nÕu ®Ò xuÊt ®­îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh mét c¸ch khoa häc, phï hîp víi thùc tiÔn, ch¾c ch¾n nã sÏ gãp phÇn n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë tr­êng THCS. 5- NhiÖm vô nghiªn cøu 5.1 Nghiªn cøu lÝ luËn vÒ ®¹o ®øc vµ qu¶n lÝ gi¸o dôc ®¹o ®øc. 5.2 T×m hiÓu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh vµ biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh t¹i tr­êng së t¹i. 5.3 §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. 6- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 6.1 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: §äc tµi liÖu, s¸ch b¸o. 6.2 Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra: Ra c©u hái, GV, HS tr¶ lêi. 6.3 Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: C¸ch giao tiÕp, øng xö. 6.4 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm ho¹t ®éng: KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc h»ng n¨m. 6.5 Ph­¬ng ph¸p xö lÝ sè liÖu. Néi dung nghiªn cøu Ch­¬ng 1: C¬ së lÝ luËn vÒ ®¹o ®øc vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc 1- Kh¸i niÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ chuÈn mùc ®¹o ®øc theo c¸c thêi k× cña x· héi. 1.1- Kh¸i niÖm ®¹o ®øc Tõ khi con ng­êi xuÊt hiÖn ë trªn tr¸i ®Êt, kh«ng thÓ tr¸nh khái mét quy luËt tÊt yÕu lµ ph¶i häc, ph¶i cã quan hÖ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp víi nhau ®Ó sinh tån vµ ph¸t triÓn, mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi ngµy cµng phøc t¹p, phong phó ®ßi hái mçi c¸ nh©n ph¶i lùa chän mét c¸ch giao tiÕp, øng xö, ®iÒu chØnh th¸i ®é, hµnh vi cña m×nh sao cho phï hîp víi lîi Ých chung cña mäi ng­êi, cña céng ®ång, cña x· héi. Trong tr­êng hîp ®ã, c¸ nh©n ®­îc coi lµ ng­êi cã ®¹o ®øc. Ng­îc l¹i, cã nh÷ng c¸ nh©n biÓu hiÖn th¸i ®é, hµnh vi cña m×nh chØ v× lîi Ých b¶n th©n lµm ph­¬ng h¹i tíi lîi Ých cña ng­êi kh¸c, cña céng ®ång...bÞ x· héi chª tr¸ch, phª ph¸n th× c¸ nh©n ®ã bÞ coi lµ lµ ng­êi thiÕu ®¹o ®øc. §¹o ®øc lµ mét hiÖn t­îng x· héi, ph¶n ¸nh c¸c mèi quan hÖ hiÖn thùc b¾t nguån tõ b¶n th©n cuéc sèng con ng­êi; ®¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lµ tæng hîp nh÷ng quy t¾c, nguyªn t¾c, chuÈn mùc x· héi, nhê ®ã con ng­êi tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh sao cho phï hîp víi lîi Ých h¹nh phóc cña con ng­êi vµ tiÕn bé x· héi trong quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, gi÷a c¸ nh©n víi x· héi. 1.2- Mét sè ph¹m trï cña ®¹o ®øc c¬ b¶n C¸c ph¹m trï ®¹o ®øc c¬ b¶n bao gåm ph¹m trï h¹nh phóc, nghÜa vô, l­¬ng t©m, thiÖn vµ ¸c. C¸c ph¹m trï cña c¬ b¶n ®¹o ®øc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt qui ®Þnh nã vÒ mÆt nguån gèc, qu¸ tr×nh h×nh thµnh, sù biÕn ®æi kh«ng gièng víi nh÷ng hiÖn t­îng kh¸c trong x· héi loµi ng­êi. Nhê lÜnh héi ®­îc c¸c ph¹m trï c¬ b¶n nµy mµ con ng­êi nhËn thøc ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ toµn diÖn bé mÆt ®¹o ®øc cña x· héi vµ soi chiÕu ®¸nh gi¸ cho tõng c¸ nh©n. 1.3- C¸c chøc n¨ng cña ®¹o ®øc §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i x· héi gãp phÇn quan träng x©y dùng mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. §¹o ®øc lµ ph­¬ng thøc nhËn thøc hiÖn thùc cã tÝnh chÊt mÖnh lÖnh, ®¸nh gi¸, nã ®iÒu chØnh hµnh vi cña con ng­êi trªn c¬ së sù vËn ®éng cña nh÷ng mÆt ®èi lËp vÒ thiÖn vµ ¸c. §¹o ®øc cßn cã vai trß to lín gióp con ng­êi s¸ng t¹o ra h¹nh phóc vµ gi÷ g×n, b¶o vÖ cuéc sèng tèt ®Ñp cña x· héi vµ n©ng cao phÈm gi¸ cña c¸ nh©n. V× vËy ta cÇn ph¶i quan t©m tíi c¸c chøc n¨ng cña ®¹o ®øc. Chøc n¨ng ®Þnh h­íng gi¸o dôc: Gi¸o dôc ®¹o ®øc gãp phÇn quan träng vµo viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho häc sinh. Cïng víi qu¸ tr×nh gi¸o dôc th× qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc nhê vµo ho¹t ®éng vµ giao l­u tÝch cùc, häc sinh míi hiÓu ®­îc vai trß to lín cña l­¬ng t©m, nghÜa vô, ý thøc, danh dù vµ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn thiÕt cña c¸ nh©n m×nh ®èi víi céng ®ång vµ tËp thÓ. - Chøc n¨ng ®iÒu chØnh hµnh vi: B¶n chÊt cña nã lµ sù ®iÒu chØnh hµnh vi tøc lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh chiÕn th¾ng cña c¸i thiÖn víi c¸i ¸c, cña c¸i tèt víi c¸c xÊu, cña c¸i l­¬ng t©m vµ c¸i v« l­¬ng t©m.... - Chøc n¨ng kiÓm tra ®¸nh gi¸: chøc n¨ng nµy gióp chñ thÓ ®¹o ®øc ph©n biÖt ®­îc c¸i tèt, c¸i xÊu, c¸i thiÖn, c¸i ¸c. C¸i ¸c trong thùc tiÔn cuéc sèng th­êng biÕn ®æi vµ ®­îc ®Þnh h­íng chÝnh x¸c, tin t­ëng vµo hµnh vi cña m×nh. 2- Gi¸o dôc ®¹o ®øc, môc ®Ých, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng trung häc c¬ së 2.1- Kh¸i niÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc - Gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét bé phËn cña cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc tæng thÓ, nh»m h×nh thµnh cho häc sinh niÓm tin, thãi quen, hµnh vi, chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng tíi häc sinh cña nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi, nh»m h×nh thµnh cho häc sinh ý thøc, t×nh c¶m, niÒm tin ®¹o ®øc vµ x©y dùng thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng thãi quen, hµnh vi ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi. 2.2- Môc ®Ých gi¸o dôc ®¹o ®øc: - Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vÒ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ chuÈn mùc ®¹o ®øc, trªn c¬ së ®ã gióp c¸c em h×nh thµnh niÒm tin ®¹o ®øc. Häc sinh ph¶i hiÓu vµ nhËn thÊy r»ng cÇn lµm cho c¸c hµnh vi cña m×nh phï hîp víi nh÷ng t­ t­ëng, nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc ®¹o ®øc cña x· héi, phï hîp víi lîi Ých cña x· héi, niÒm tin ®¹o ®øc ®­îc h×nh thµnh v÷ng ch¾c ë c¸c em sÏ cã vai trß ®Þnh h­íng cho t×nh c¶m vµ hµnh vi ®¹o ®øc. - Kh¬i dËy ë häc sinh nh÷ng rung ®éng, nh÷ng c¶m xóc ®èi víi nh÷ng hiÖn thùc xung quanh, lµm cho chóng biÕt yªu, biÕt ghÐt râ rµng vµ cã th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi c¸c hiÖn t­îng phøc t¹p trong x· héi vµ tËp thÓ. Th¸i ®é thê ¬, l·nh ®¹m lµ “s¶n phÈm” xÊu kh«ng mong muèn cña gi¸o dôc t×nh c¶m. Gi¸o dôc th¸i ®é, t×nh c¶m cho häc sinh trung häc c¬ së lµ båi d­ìng cho c¸c em t×nh c¶m ®¹o ®øc tÝch cùc, bÒn v÷ng vµ c¸c phÈm chÊt, ý chÝ; T×nh c¶m tÝch cùc ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së ®óng ®¾n vµ ®­îc cñng cè, kh¼ng ®Þnh qua hµnh vi, ng­îc l¹i nã cã t¸c dông thóc ®Èy t¹o ®éng c¬ cho viÖc nhËn thøc chuÈn mùc vµ thùc hiÖn hµnh vi ®¹o ®øc. - Gi¸o dôc cho häc sinh hµnh vi thãi quen ®¹o ®øc: lµ tæ chøc cho häc sinh lÆp ®i, lÆp l¹i nhiÒu lÇn nh÷ng hµnh ®éng ®¹o ®øc ®óng ®¾n vµ tõ ®ã cã thãi quen ®¹o ®øc bÒn v÷ng. 2.3- Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhu cÇu ®¹o ®øc x· héi, ®­îc ®Ò ra cho ng­êi c«ng d©n, ®­îc ®Ò ra trong mét x· héi nhÊt ®Þnh vµ ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c mèi quan hÖ: - Mèi quan hÖ gi÷a chñ nghÜa Mar–Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n­íc ta trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Quan hÖ víi Tæ Quèc vµ c¸c d©n téc; Quan hÖ víi lao ®éng; Quan hÖ víi ng­êi kh¸c; Quan hÖ víi b¶n th©n. 2.4- Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc - Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c m«n häc - Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ, nh­ ho¹t ®éng §oµn; §éi ë tr­êng vµ kÕt hîp víi ho¹t ®éng §oµn; §éi ë ®Þa ph­¬ng. 3- Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý gi¸o dôc, qu¶n lý tr­êng häc 3.1- Qu¶n lý HiÖn nay cã nhiÒu c¸ch gi¶i thÝch thuËt ng÷ qu¶n lý. Cã quan niÖm cho r»ng qu¶n lý lµ hµnh chÝnh, lµ cai trÞ... Quan niÖm kh¸c l¹i cho r»ng qu¶n lý lµ ®iÒu hµnh, lµ ®iÒu khiÓn, chØ huy. Tuy nhiªn c¸c quan niÖm ®ã kh«ng kh¸c g× nhau vÒ néi dung, mµ chØ kh¸c nhau vÒ thuËt ng÷. Song nÕu xem xÐt d­íi gãc ®é chÝnh trÞ – x· héi vµ gãc ®é hµnh ®éng thiÕt thùc, qu¶n lý ®­îc hiÓu nh­ sau: ®ã lµ sù t¸c ®éng cã ý thøc ®Ó chØ huy, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña con ng­êi nh»m ®¹t ®Õn môc tiªu, ý chÝ cña ng­êi qu¶n lý vµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan. VËy qu¶n lý võa lµ mét khoa häc võa lµ mét nghÖ thuËt vµ lµ mét nghÒ. Nã mang tÝnh khoa häc v× c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cã tæ chøc, cã ®Þnh h­íng, ®Òu dùa trªn nh÷ng quy luËt, nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cô thÓ. §ång thêi nã còng mang tÝnh nghÖ thuËt, bëi nã cÇn ®­îc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, trong sù t¸c ®éng nhiÒu mÆt cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau trong ®êi sèng x· héi, nã phô thuéc vµo c¸ nh©n chñ thÓ. Nã lµ mét nghÒ v× ng­êi qu¶n lý ph¶i cã chuyªn m«n s©u, cã tay nghÒ v÷ng vµng vµ lµ ng­êi " thî c¶" mÉu mùc. NhiÒu s¸ch b¸o khi ®Ò cËp vai trß cña qu¶n lý ®· trÝch dÉn c©u sau ®©y cña Marx:"Mét nghÖ sü vÜ cÇm th× tù ®iÒu khiÓn b¶n th©n, cßn dµn nh¹c th× cÇn nh¹c tr­ëng". 3.2 Qu¶n lý gi¸o dôc Gi¸o dôc lµ mét chøc n¨ng cña x· héi loµi ng­êi, nã ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tù gi¸c, v­ît qua ho¹t ®éng “tËp tÝnh” cña c¸c loµi ®éng vËt. Còng nh­ mäi ho¹t ®éng cña x· héi loµi ng­êi, gi¸o dôc ®­îc qu¶n lý trªn ph­¬ng diÖn thùc tiÔn, ngay tõ khi ho¹t ®éng gi¸o dôc cã tæ chøc míi h×nh thµnh. B¶n th©n sù gi¸o dôc ®­îc tæ chøc vµ cã môc ®Ých ®· lµ mét thùc tiÔn qu¶n lý gi¸o dôc sèng ®éng. Qu¶n lý gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh, phèi hîp c¸c lùc l­îng x· héi nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c thÕ hÖ trÎ, ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña x· héi. 3.3 Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn lµ néi dung chñ yÕu quan träng trong viÖc qu¶n lý nguån nh©n lùc cña nhµ tr­êng nãi riªng vµ ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o nãi chung. Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn lµ qu¶n lý tËp thÓ nh÷ng con ng­êi cã häc vÊn, cã nh©n c¸ch ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao. Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn nh»m gióp cho hä ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®éng s¸ng t¹o. Khai th¸c ë møc cao nhÊt n¨ng lùc, tiÒm n¨ng cña ®éi ngò ®Ó hä cã thÓ cèng hiÕn ®­îc nhiÒu nhÊt cho môc tiªu gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. Qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn lµ nh»m môc ®Ých h­íng hä vµo phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, cña céng ®ång vµ x· héi. §ång thêi ph¶i ®¶m b¶o tho¶ ®¸ng quyÒn lîi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho hä theo ®óng quy chÕ, qui ®Þnh thèng nhÊt cña ph¸p luËt nhµ n­íc. 4- NhiÖm vô qu¶n lý vµ vai trß cña hiÖu tr­ëng 4.1 NhiÖm vô cña hiÖu tr­ëng: - Tæ chøc bé m¸y nhµ tr­êng - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc; - Qu¶n lý gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh; qu¶n lý chuyªn m«n, ph©n c«ng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña gi¸o viªn, nh©n viªn; - Qu¶n lý vµ tæ chøc gi¸o dôc cho häc sinh; - Qu¶n lý hµnh chÝnh, tµi s¶n cña nhµ tr­êng; - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh; tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng; - §­îc theo häc líp chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ h­ëng c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh. 4.2- Vai trß cña hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng - HiÖu tr­ëng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc t¹i tr­êng. - HiÖu tr­ëng ®­îc xem lµ “linh hån” cña tËp thÓ s­ ph¹m trong nhµ tr­êng, cïng víi gi¸o viªn lµ nh÷ng ng­êi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc. 5- Qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng Trung häc c¬ së Qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng Trung häc c¬ së lµ tæng hîp c¸c c¸ch thøc cña hiÖu tr­ëng t¸c ®éng ®Õn gi¸o viªn, nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc nh©n c¸ch cho häc sinh. Thùc chÊt cña c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh lµ tæ hîp c¸c t¸c ®éng cã ý thøc, cã kÕ ho¹ch ®Õn nhËn thøc t×nh c¶m, hµnh vi cña ®èi t­îng, nh»m thóc ®Èy, kÝch thÝch hä thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ®¹o ®øc häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh t¹i tr­êng thcs 1- §«i nÐt vÒ ®Þa ph­¬ng vµ tr­êng së t¹i Tr­êng chóng t«i ®ãng t¹i x· vïng xa, vïng s©u, cã tíi 60% ®ång bµo lµ ng­êi d©n téc Tµy. Nhµ tr­êng víi quy m« gåm 19 líp, sè l­îng häc sinh ®«ng – gÇn 800 em, tæng sè gi¸o viªn lµ 45 ng­êi. Trong nh÷ng n¨m tr­íc, t×nh h×nh trËt tù, an ninh vµ ®¹o ®øc cña häc sinh rÊt tèt, häc sinh thuÇn vµ ngoan. KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc h»ng n¨m ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao: 76% ®¹t lo¹i tèt; 20,2% ®¹t lo¹i kh¸; 3,8% ®¹t lo¹i trung b×nh, kh«ng cã häc sinh c¸ biÖt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· chi phèi vµ len lái vµo tõng gia ®×nh, tõng th«n xãm. Cïng víi bé mÆt n«ng th«n ®­îc thay ®æi theo xu h­íng ®« thÞ ho¸ th× vÊn ®Ò ®¹o ®øc vµ nh©n c¸ch cña häc sinh cã nhiÒu x¸o trén vµ biÕn ®éng. Trong khi ®ã ®Æc ®iÓm cña d©n c­ trªn ®Þa bµn lµ trªn 60% hé gia ®×nh lµ ng­êi d©n téc Tµy, tû lÖ sinh ®Î cao, bè mÑ ph¶i b«n ba ®i lµm ¨n ë vïng xa nªn viÖc ®Çu t­ vµ gi¸o dôc con c¸i gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vÞ trÝ cña ®Þa ph­¬ng lµ x· l©n cËn thÞ trÊn, nªn sè häc sinh kh¸, giái vµ con nh÷ng gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn th× l¹i göi lªn häc t¹i c¸c tr­êng néi thÞ vµ tr­êng chuyªn cña c¸c huyÖn l©n cËn, v× thÕ chÊt l­îng ®Çu vµo cña nhµ tr­êng rÊt thÊp. ChÝnh v× vËy viÖc gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng trªn ®Þa bµn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc. 2- Thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh 2.1- Mét sè hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh trong nhµ tr­êng: Qua t×m hiÓu tõ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ thùc tÕ b¶n th©n t«i chøng kiÕn, hiÖn nay t×nh tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh nãi chung vµ häc sinh tr­êng t«i nãi riªng, chÊt l­îng ®¹o ®øc cña häc sinh xuèng cÊp kh¸ nghiªm träng. C¸c hµnh vi vi ph¹m phæ biÕn nh­: - V« lÔ víi ng­êi lín, xóc ph¹m nh©n c¸ch nhµ gi¸o, nãi tôc, vÏ viÕt bËy, ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ tr­êng, vÖ sinh m«i tr­êng yÕu. - LËp héi ®¸nh nhau, trém c¾p, ®e do¹ xin ®Óu tiÒn trong häc sinh vµ ng­êi ngoµi - ý thøc ®Êu tranh tù phª b×nh, gãp ý, x©y dùng trong c¸c tËp thÓ häc sinh gióp b¹n tiÕn bé cßn yÕu. - Kh«ng chÊp hµnh néi quy häc tËp g©y rèi trong c¸c giê häc víi môc ®Ých kh«ng cho b¹n häc bµi, g©y øc chÕ th¸ch thøc gi¸o viªn. 2.2 TiÕn hµnh ®iÒu tra, nghiªn cøu vÒ h¹nh kiÓm cña häc sinh: §Ó nhËn biÕt hiÖn tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh ta c¨n cø vµo kÕt qu¶ xÕp lo¹i vÒ h¹nh kiÓm qua ba n¨m häc sau: N¨m häc Sè HS Lo¹i tèt Lo¹i kh¸ Lo¹i TB Lo¹i yÕu SL % SL % SL % SL % 2002-2003 820 820 76 170 20.2 30 38 2003-2004 800 594 74.2 181 22.7 17 21 8 1 2004-2005 798 530 66.4 217 27.2 35 44 16 2 B¶ng 1: XÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña häc sinh tõ n¨m häc 2002-2003 ®Õn n¨m häc 2004-2005. *NhËn xÐt: Sè liÖu trªn ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh chãng t¹i ®Þa ph­¬ng, c¸c dÞch vô “mäc lªn nh­ nÊm”, sè häc sinh t¹i tr­êng tham gia héi ®¸nh dµy ë c¸c qu¸n hµng, c¸c tô ®iÓm c«ng céng t¨ng lªn. V× suèt buæi la cµ ë hµng qu¸n, tiÕp xóc nhiÒu víi c¸c yÕu tè tÖ n¹n trong x· héi, c¸c em rÊt dÔ häc ®ßi c¸c thãi h­, tËt xÊu dÉn ®Õn ý thøc vµ hµnh vi ®¹o ®øc cña c¸c em bÞ gi¶m sót nghiªm träng. Nh÷ng em nµy th­êng lËp thµnh héi, nhãm, hay cã biÓu hiÖn nãi tôc, ¨n mÆc nhè nh¨ng, hót thuèc, la cµ hµng qu¸n vµ häc tËp gi¶m sót. §Õn buæi ®i häc nh÷ng em nµy th­êng lµm ¶nh h­ëng tíi nÒn nÕp häc tËp cña líp, l«i kÐo c¸c b¹n kh¸c vµo héi, “truyÒn nhiÔm” c¸c thãi xÊu tíi c¸c b¹n trong tr­êng vµ trong líp. ChÝnh v× vËy mµ qua thèng kª ta thÊy tõ n¨m häc 2002 – 2003 trë ®i, tû lÖ h¹nh kiÓm lo¹i tèt gi¶m, lo¹i trung b×nh thËm chÝ c¶ lo¹i yÕu l¹i t¨ng. RÊt nhiÒu c« chñ nhiÖm ®· than v·n vÒ vÊn ®Ò ®¹o ®øc cña häc sinh xuèng cÊp. H«m bµn giao ca trùc vµo chiÒu thø 7, c« gi¸o chñ nhiÖm líp 7C ph¶n ¸nh: - Trong giê Ng÷ v¨n cña t«i, em NguyÔn V¨n A ®· nãi tôc trong giê häc, t«i mêi ra khái líp nh­ng em ®ã kh«ng chÞu ra mµ cßn thÓ hiÖn v« lÔ víi t«i. §Ò nghÞ hiÖu tr­ëng cã c¸ch xö lý. Cã tr­êng hîp häc sinh líp 7A trèn häc ra qu¸n tiªu xµi, vµo v­ên h¸i trém qu¶ cña gia ®×nh gÇn tr­êng hay lµ tr­êng hîp nhãm häc sinh x· A, v× nî tiÒn qu¸n qu¸ nhiÒu, kh«ng cã tr¶ liÒn rñ c¸c b¹n ¨n c¾p xe ®¹p ®em b¸n, may mµ nhµ tr­êng ph¸t hiÖn ra sím vµ ®· xö lý kÞp thêi ... 2.3 KÕt qu¶ ®iÒu tra gi¸o viªn Trong buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, t«i lµm 45 phiÕu víi c©u hái: “Thùc tr¹ng vÒ ®¹o ®øc cña häc sinh trong tr­êng hiÖn nay nh­ thÕ nµo?”. KÕt qu¶ t«i thu ®­îc nh­ sau: TT C¸c tiªu chÝ Sè l­îng TØ lÖ 1 RÊt ngoan 10 22% 2 Ngoan 22 49% 3 Kh«ng ngoan 9 20% 4 RÊt kh«ng ngoan 4 9% B¶ng 2: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn vÒ t×nh h×nh ®¹o ®øc cña häc sinh * NhËn xÐt: 10 gi¸o viªn ®¸nh gi¸ häc sinh rÊt ngoan, thùc tÕ lµ 10 gi¸o viªn d¹y c¸c m«n chÝnh To¸n vµ V¨n nªn häc sinh rÊt ngoan trong c¸c giê häc nµy. T«i hái mét c« d¹y V¨n vµ mét thÇy d¹y To¸n t¹i sao l¹i tr¶ lêi lµ rÊt ngoan? Hä ®Òu cã chung c©u tr¶ lêi " Thêi ®¹i b©y giê häc sinh nh­ vËy lµ rÊt ngoan råi, kh«ng tham gia c¸c tÖ n¹n x· héi lµ tèt l¾m råi"; Khi hái mét trong 22 gi¸o viªn b¶o häc sinh b©y giê lµ ngoan th× hä tr¶ lêi b©ng qu¬, thiÕu lËp tr­êng vµ thiÕu tr¸ch nhiÖm. Tr­êng hîp 9 gi¸o viªn tr¶ lêi kh«ng ngoan vµ 4 gi¸o viªn tr¶ lêi rÊt kh«ng ngoan th× hä rÊt cùc ®oan cho r»ng so víi "ngµy x­a th× t×nh h×nh ®¹o ®øc häc sinh hiÖn nay xuèng cÊp rÊt trÇm träng". 2.4 Nguyªn nh©n kÕt qu¶ thu ®­îc Tõ thùc tr¹ng "xuèng cÊp" vÒ mÆt ®¹o ®øc cña häc sinh nãi trªn, xÐt cho cïng th× cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan ®· dÉn tíi t×nh tr¹ng trªn, t«i xin nªu c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n nh­ sau: - Nguyªn nh©n t©m lý: + Häc sinh bËc THCS n»m trong ®é tuæi tõ 11 ®Õn 15, ®©y lµ ®é tuæi cã sù khñng ho¶ng m¹nh vÒ t©m sinh lý, lµ giai ®o¹n c¸c em tËp lµm ng­êi lín nªn rÊt dÔ häc c¸c thãi h­, tËt xÊu trong khi thùc chÊt c¸c em ch­a thùc sù lµ ng­êi lín. + Mét sè em do tr×nh ®é ph¸t triÓn kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc mµ nhµ tr­êng vµ gia ®×nh ®­a ra, nhµ gi¸o dôc Ðp buéc trÎ ph¶i ®i theo chuÈn mùc mét c¸ch cøng nh¾c, ¸p ®Æt, dÉn ®Õn hiÖn t­îng trÎ chèng ®èi theo c¸ch cña lµ m×nh l× lîm, quÊy rèi... - Nguyªn nh©n vÒ phÝa gia ®×nh: + NhiÒu phô huynh nhËn thøc cßn phiÕn diÖn, lÖch l¹c, sai lÇm vÒ c¸ch nu«i d­ìng vµ c¸ch ch¨m sãc trÎ; + Quan t©m nu«ng chiÒu con mét c¸ch th¸i qu¸, tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña trÎ. + Sö dông quyÒn uy cña bè mÑ mét c¸ch cùc ®oan. + §Ó cho con chøng kiÕn c¸c tÊm g­¬ng ph¶n diÖn cña ng­êi lín. + TrÎ bÞ l©m vµo c¶nh ngé Ðo le, t×nh c¶m bÞ chia sÏ, bè mÑ bá nhau... + Gi¸o dôc thiÕu tÝnh s­ ph¹m: nÆng nÒ vÒ thuyÕt gi¸o, kh«ng cho con lao ®éng, dïng vò lùc, kh«ng khuyÕn khÝch hoÆc khuyÕn khÝch sai, xóc ph¹m trÎ... - Nguyªn nh©n tõ phÝa nhµ tr­êng: + NhiÒu nhµ s­ ph¹m thiÕu thiÖn c¶m, ®Þnh kiÕn, kh«ng cã gi¶ thuyÕt l¹c quan ®èi víi trÎ khã gi¸o dôc. Nhµ tr­êng cßn chñ quan trong viÖc ch¨m lo gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, ch­a chó träng c¸c m«n phô. + NhiÒu gi¸o viªn cßn l¹m dông quyÒn lùc, kh«ng t«n träng nhu cÇu, nguyÖn väng vµ c¸c yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña trÎ. + ThiÕu hiÓu biÕt, thiÕu t×nh th­¬ng, thê ¬ vµ thiÕu sù c¶m th«ng ®èi víi häc sinh khã b¶o. + Trong ®¸nh gi¸ häc sinh cßn cã tiªu cùc, kh«ng c«ng b»ng, kh«ng t«n träng sù cè g¾ng cña häc sinh. + ThiÕu thèng nhÊt trong t¸c ®éng cña c¸c nhµ s­ ph¹m – gia ®×nh – x· héi. - Nguyªn nh©n tõ x· héi: + T¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o ra sù ph©n cùc cao (Giµu – nghÌo; Sù coi träng – bÞ xem th­êng...), ®iÒu nµy th­êng lµm cho trÎ cã ®éng c¬ sai, lÖch h­íng. + ¶nh h­ëng cña lèi sèng coi träng ®ång tiÒn. + ¶nh h­ëng cña c¸c tÖ n¹n x· héi + ¶nh h­ëng cña nhãm b¹n... + Do ®Æc tr­ng cña häc sinh vïng gi¸o, nªn thêi gian häc tËp cña c¸c em bÞ chi phèi nhiÒu, thêi gian ë nhµ th× ph¶i tËp trung vµo häc gi¸o lý, trong khi ®ã ë nh÷ng vïng nµy tû lÖ sinh ®Î rÊt cao nªn ®iÒu kiÖn gi¸o dôc con c¸i bÞ h¹n chÕ. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn ®an xen, chång chÐo lÉn nhau, chØ cÇn cã mét trong vµi nguyªn nh©n ®ã ®· ®ñ lµm háng mét nh©n c¸ch häc sinh. 3- C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng trung häc c¬ së 3.1 Gi¸o dôc th«ng qua c¸c giê häc: - Th«ng qua giê gi¸o dôc c«ng d©n, thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc ®¹o ®øc theo ch­¬ng tr×nh vµ yªu cÇu cña s¸ch gi¸o khoa. - Th«ng qua giê lÞch sö, gi¸o dôc cho häc sinh truyÒn thèng yªu n­íc, truyÒn thèng nh©n nghÜa, truyÒn thèng cÇn cï s¸ng t¹o, truyÒn thèng trong gi¸o dôc, t«n s­ träng ®¹o, truyÒn thèng hiÕu häc cña d©n téc ViÖt Nam qua nhiÒu thÕ hÖ, ngay tõ thêi kú c¸c vua Hïng dùng n­íc ®Õn chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, giang s¬n thu vÒ mét mèi, n­íc nhµ hoµn toµn ®éc lËp thèng nhÊt. - Th«ng qua c¸c giê To¸n, Lý, Ho¸, Sinh, C«ng nghÖ..., ®Ó gi¸o dôc cho häc sinh thÊy c¸c thµnh tùu to lín cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, gi¸o dôc cho häc sinh c¸c ®øc tÝnh th¼ng th¾n, nghiªm tóc, trung thùc trong t­ duy vµ trong hµnh ®éng, cho c¸c em cã ®iÒu kiÖn t×m tßi nghiªn cøu khoa häc, t×m ra ch©n lÝ cña m×nh... 3.2 Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp: C¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp cã chñ ®Ò, chñ ®iÓm sinh ho¹t rÊt khoa häc, song do sè l­îng ch­¬ng tr×nh qu¸ nÆng nªn gi¸o viªn chñ nhiÖm cßn coi th­êng vµ Ýt cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng nµy. 3.3 Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc: - Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng cña Liªn §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua tæ chøc §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh. 4 Thùc tr¹ng biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc 4.1 C¸c h×nh thøc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh §Ó n¾m b¾t ®­îc hiÖu qu¶ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh qua c¸c h×nh thøc ®· gi¸o dôc trong nhµ tr­êng, t«i ®· lµm mét cuéc tr¾c nghiÖm b»ng c¸ch ra c©u hái:" C¸c h×nh thøc gi¸o dôc nµo trong nhµ tr­êng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh?" KÕt qu¶ tr¶ lêi cña 45 gi¸o viªn vµ 50 häc sinh trong tr­êng nh­ b¶ng sau: TT H×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ Häc sinh ®¸nh gi¸ Chung SL % SL % SL % 1 Th«ng qua m«n häc 9 20 6 12 15 15.8 2 Th«ng qua m«n gi¸o dôc c«ng d©n 11 24.4 12 24 23 24.2 3 Th«ng qua gi¸o viªn chñ nhiÖm 12 26.7 18 36 30 31.6 4 Th«ng qua ho¹t ®éng §oµn, §éi 8 17.8 10 20 18 18.9 5 Th«ng qua phæ biÕn ph¸p luËt 5 11.1 4 8 9 9.5 Tæng 45 100 50 100 95 100 B¶ng 3: HiÖu qu¶ cña c¸c h×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc *NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn cho thÊy, tû lÖ cho r»ng h×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ hiÖu qu¶ nhÊt (31,6%), sau ®ã lµ qua d¹y häc m«n gi¸o dôc c«ng d©n (24,2%) vµ th«ng qua ho¹t ®éng ®oµn ®éi (18,9%) còng cã hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. 4.2- C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cña hiÖu tr­ëng §øng tr­íc thùc tr¹ng ®ã, t«i ®· ¸p dông thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh nh­ sau: - Gi¸o dôc nhËn thøc chÝnh trÞ cho c¸n bé gi¸o viªn vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong nhµ tr­êng. §Æc biÖt lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i chó träng giê sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. - Phèi kÕt hîp víi c¸c tæ chøc trong tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng, gia ®×nh vµ x· héi. - Hoµn thiÖn ®éi ngò gi¸o viªn d¹y m«n gi¸o dôc c«ng d©n, phèi hîp thèng nhÊt víi gi¸o viªn chñ nhiÖm. - X©y dùng tËp thÓ häc sinh tù qu¶n. - X©y dùng c¸c tiªu chÝ vµ tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c c¸ nh©n tËp thÓ... - X©y dùng thùc hiÖn tèt quy chÕ phèi hîp trong vµ ngoµi nhµ tr­êng cïng gi¸o dôc häc sinh. - X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, tæ chøc qu¶n lÝ chØ ®¹o thùc hiÖn th­êng xuyªn, kÞp thêi bæ cøu rót kinh nghiÖm. - Ph¸t huy tèi vai trß chøc n¨ng cña tæ chøc §oµn, §éi tr­êng häc, tËp thÓ líp, chi ®éi, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ theo tõng chñ ®Ò ho¹t ®éng, c©u l¹c bé nh»m thu hót häc sinh vµo nh÷ng ho¹t ®éng bæ Ých. - KÕt hîp gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm, c¸c gi¸o viªn bé m«n nh»m qu¶n lÝ tèt häc sinh trong c¸c tiÕt häc. - Qu¸n triÖt nhiÖm vô d¹y ch÷, d¹y ng­êi th«ng qua c¸c m«n häc, tiÕt häc. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t­ t­ëng thiÕu toµn diÖn trong d¹y häc, thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm tr­íc nh÷ng hµnh vi vi ph¹m cña häc sinh. - ChØ ®¹o toµn tr­êng xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh theo tõng th¸ng häc. - Quy chÕ phèi hîp ngoµi nhµ tr­êng: - Phèi kÕt hîp tèt gi÷a nhµ tr­êng víi cha mÑ häc sinh, víi nhµ cha xø hoÆc ban hµnh gi¸o cña nhµ thê cïng qu¶n lÝ gi¸o dôc con em ë tr­êng, ë nhµ: + Phô huynh cïng kÝ cam kÕt phèi hîp cïng nhµ tr­êng gi¸o dôc con em. + Tæ chøc häp phô huynh b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp rÌn luyÖn cña häc sinh. + Häp phô huynh nh÷ng häc sinh vi ph¹m néi quy häc tËp, vi ph¹m c¸o hµnh vi ®¹o ®øc kh¸c + Mêi vÞ ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh tham gia héi ®ång khen th­ëng, kû luËt cña nhµ tr­êng. - KÕt hîp víi c«ng an: + Truy quÐt téi ph¹m vµ ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt cña häc sinh. + B¸o c¸o t×nh h×nh trËt tù an ninh trong tr­êng häc, phèi hîp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt xÈy ra trong nhµ tr­êng. - Phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®Þa ph­¬ng. + Phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®Þa ph­¬ng cïng tham gia gi¸o dôc häc sinh, nh»m t¹o ra m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh ë mäi lóc, mäi n¬i. + Tham m­u víi ®Þa ph­¬ng ®­a kÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc häc sinh lµm mét tiªu chuÈn ®Ó xÐt chän gia ®×nh v¨n ho¸, xÕp lo¹i §¶ng viªn, xÕp lo¹i héi viªn cña cha mÑ häc sinh. + Th«ng b¸o vÒ ®Þa ph­¬ng nh÷ng häc sinh c¸ biÖt vi ph¹m ®¹o ®øc, phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng, gia ®×nh cïng gi¸o dôc. + Bµn giao häc sinh vÒ sinh ho¹t hÌ, sinh ho¹t tèi thø 7 t¹i c¸c ®Þa bµn d©n c­ do §oµn thanh niªn ®Þa ph­¬ng phô tr¸ch, nhµ tr­êng cö gi¸o viªn vÒ thùc tÕ phèi hîp thùc hiÖn. Thùc hiÖn tèt quy chÕ phèi hîp, nhµ tr­êng ®· x©y dùng ®­îc m«i tr­êng gi¸o dôc häc sinh ë mäi n¬i, mäi lóc, tõ nhµ tr­êng, gia ®×nh x· héi. Sù phèi hîp gi÷a nhµ tr­êng, gia ®×nh, x· héi lµ mét trong nh÷ng nguån lùc chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh. - VËn ®éng häc sinh thùc hiÖn tèt tinh thÇn phª vµ tù phª b×nh ®Ó gióp b¹n cïng tiÕn bé: + Ph¸t ®éng häc sinh toµn tr­êng tù gi¸c bá phiÕu kÝn ph¸t gi¸c nh÷ng häc sinh cã hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc nh­ng ch­a ®­îc ph¸t hiÖn. Th«ng qua h×nh thøc nµy nhµ tr­êng ®· n¾m ®­îc nh÷ng c¸ nh©n häc sinh vi ph¹m nh­: LËp héi ®¸nh nhau, trém c¾p, ®e do¹ xin ®Óu tiÒn b¹n trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, nh÷ng häc sinh lîi dông t×nh th­¬ng, sù nu«ng chiÒu qu¶n lý thiÕu chÆt chÏ cña bè mÑ, trém tiÒn, xin tiÒn cña gia ®×nh ®Ó ®¸nh b¹c, ch¬i ®iÖn tö, bi da... + Tæ chøc tèt sinh ho¹t §éi, tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn, kiÓm ®iÓm nghiªm kh¾c trong tËp thÓ líp, chi ®éi tr­íc nh÷ng vi ph¹m cña häc sinh. - Thùc hiÖn nghiªm tóc lÔ chµo cê ®Çu tuÇn: + §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tËp thÓ líp, chi ®éi; + Tuyªn d­¬ng vµ nªu g­¬ng c¸c g­¬ng tèt, phª b×nh d­íi cê nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n häc sinh vi ph¹m; + Rót kinh nghiÖm kÞp thêi nh÷ng tån t¹i cña tËp thÓ líp, chi ®éi, häc sinh; phæ biÕn c¸c nhiÖm vô träng t©m trong tuÇn. - Xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh: + Nh÷ng vi ph¹m cña häc sinh ®­îc lËp biªn b¶n x¸c nhËn, cho häc sinh lµm t­êng tr×nh kiÓm ®iÓm trong tËp thÓ líp, lÊy ý kiÕn ®Ò nghÞ cña tËp thÓ líp vµ gi¸o viªn phô tr¸ch. + Th«ng b¸o vµ häp phô huynh nh÷ng häc sinh vi ph¹m (Thµnh phÇn tham gia cuéc häp gåm: ban gi¸m hiÖu, gi¸o viªn chñ nhiÖm, chi héi tr­ëng phô huynh líp, ®¹i diÖn gia ®×nh häc sinh vi ph¹m). Trong thêi gian qua nhµ tr­êng ®· xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc cña häc sinh: + Th¸ng 11 n¨m 2005: Héi ®ång kû luËt nhµ tr­êng quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc häc tËp cña em NguyÔn Anh B, häc sinh líp 7B, v× cã hµnh vi v« lÔ xóc pham gi¸o viªn + Th¸ng 4 n¨m 2006: Héi ®ång kû luËt nhµ tr­êng quyÕt ®Þnh ®uæi häc em TrÇn V¨n C, häc sinh líp 8C, sau khi ®· cã 3 lÇn ®×nh chØ häc tËp v× téi ¨n c¾p vÆt trong líp, nay l¹i t¸i ph¹m ¨n c¾p xe ®¹p cña b¹n. + Sang n¨m häc 2006 – 2007: Héi ®ång nhµ tr­êng ®· quyÕt ®Þnh cho 6 em xÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu, rÌn luyÖn trong hÌ kh«ng tiÕn bé ë l¹i líp. 1.Em TrÇn V¨n D, ë l¹i líp 8A. 2.Em NguyÔn §×nh E, ë l¹i lí 7C 4.Em TrÇn Quang K, ë l¹i líp 8C 5.Em Lª ThÞ L, ë l¹i líp 6A 3.Em NguyÔn V¨n H, ë l¹i líp 6E 6.Em Bïi Quang M, ë l¹i líp 8D + Trong kú xÐt tèt nghiÖp THCS võa qua, héi ®ång xÐt tuyÓn ®· kh«ng c«ng nhËn tèt nghiÖp THCS cho 3 em v× cã xÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu: 1. Lª §øc P SN: 27/9/1989 Chç ë: ........................................ 2. Tr­¬ngC«ng Q SN: 26/10/1988 Chç ë: ........................................ 3. Vâ T¸ X SN: 10/8/1989 Chç ë: ........................................ 5- T×nh h×nh ®¹o ®øc sau thö nghiÖm t¸c ®éng Víi viÖc thùc hiÖn ®ång bé, phèi hîp c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cô thÓ, ý thøc, hiÖu qu¶ gi¸o dôc ®¹o ®øc cña gi¸o viªn ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt, chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ tr­êng ®­îc n©ng lªn, cô thÓ nh­ sau: 5.1- KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm C¨n cø vµo kÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm h»ng n¨m cña toµn tr­êng, ta thÊy ®­îc sù biÕn ®éng nh­ sau: N¨m häc Sè HS Lo¹i tèt Lo¹i kh¸ Lo¹i TB Lo¹i yÕu SL % SL % SL % SL % 2002-2003 820 620 76 170 20.2 30 3.8 0 0 2003-2004 800 594 74.2 181 22.7 17 2.1 8 1 2004-2005 798 530 66.4 217 27.2 35 4.4 16 2 2005-2006 800 560 70 212 26.5 20 2.5 8 1 HKI,06-07 718 538 75 158 22 22 3 0 0 B¶ng 4: KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm tõ n¨m häc 2002-2003 ®Õn nay §Ó cã c¸i nh×n trùc quan h¬n b»ng h×nh ¶nh, ta cã biÓu ®å sau: * NhËn xÐt: Sè liÖu vµ biÓu ®å trªn cho thÊy, trong 3 n¨m ®Çu nhËp vÒ thÞ x·, tû lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm lo¹i tèt gi¶m tõ 76% xuèng 66.4%vµ tû lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm trung b×nh t¨ng tõ 3.8% lªn 4.4%, cã c¶ lo¹i yÕu, tõ 0% lªn 2% . Tõ khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng th× tû lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm lo¹i tèt t¨ng tõ 66.4% lªn 75% ®ång thêi tû lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm trung b×nh gi¶m tõ 4.4% xuèng 3% vµ lo¹i yÕu gi¶m tõ 2% xuèng 0%. 5.2- KÕt qu¶ ®iÒu tra gi¸o viªn: Vµo cuèi häc kú I n¨m häc nµy, t«i lµm 45 phiÕu víi c©u hái: “Thùc tr¹ng vÒ ®¹o ®øc cña häc sinh trong tr­êng hiÖn nay nh­ thÕ nµo?”. KÕt qu¶ t«i thu ®­îc nh­ sau: + KÕt qu¶ gi¸o viªn tr¶ lêi: TT C¸c tiªu chÝ Sè l­îng TØ lÖ 1 RÊt ngoan 25 56% 2 Ngoan 18 40% 3 Kh«ng ngoan 2 4% 4 RÊt kh«ng ngoan 0 0% B¶ng 5: KÕt qu¶ ®iÒu tra gi¸o viªn vÒ thùc tr¹ng ®¹o ®øc häc sinh sau thö nghiÖm t¸c ®éng + BiÓu ®å minh ho¹ Tr­íc khi thö nghiÖm t¸c ®éng: + Sau khi thö nghiÖm t¸c ®éng: Trong häc kú, n¨m häc 2006 – 2007 nµy, c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc bªn ngoµi x· héi x©m nhËp vµo bÞ ng¨n chÆn kÞp thêi, kh«ng cßn hiÖn t­îng häc sinh bá häc la cµ hµng qu¸n, t×nh tr¹ng ¨n c¾p vÆt trong tr­êng kh«ng cßn, häc sinh ngoan ngo·n vµ t«n trong thÇy c« h¬n, c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng yªu nghÒ vµ l¹c quan h¬n. Qua kÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm trong häc kú I võa qua, ta sÏ thÊy râ ®iÒu ®ã: TT Khèi SL HS Tèt Kh¸ TB YÕu TS % TS % TS % TS % 1 6 165 144 87 14 8 7 4 0 0 2 7 199 120 60 69 35 10 5 0 0 3 8 187 144 77 41 22 2 1 0 0 4 9 167 130 78 34 20 3 2 0 0 Tæng 718 538 75 158 22 22 3 0 0 B¶ng 6: KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm trong häc kú I, n¨m häc 2006 - 2007 *NhËn xÐt: Qua b¶ng 6 ta thÊy tû lÖ lo¹i tèt ë khèi 7 lµ thÊp nhÊt, chøng tá häc sinh khã kh¨n trong gi¸o dôc ®¹o ®øc th­êng n»m ë líp 7, ®©y lµ løa tuæi cã sù khñng ho¶ng m¹nh vÒ t©m sinh lÝ, hiÖu tr­ëng rÊt chó träng trong viÖc lùa chän gi¸o viªn chñ nhiÖm khèi nµy. Cßn ë khèi 8 vµ 9, häc sinh ®· cã ý thøc h¬n nªn tû lÖ lo¹i tèt cao h¬n. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn BiÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng trung häc c¬ së lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung qu¶n lý mµ hiÖu tr­ëng vµ héi ®ång s­ ph¹m trong tr­êng hÕt søc quan t©m. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy nh»m ®¸nh gi¸ l¹i thùc tr¹ng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh ë tr­êng chóng t«i, mÆt kh¸c còng thÊy ®­îc thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh trong tr­êng. Tõ kÕt qu¶ trªn ®· rót ra ®­îc mét sè kÕt luËn sau: - TÊt c¶ c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng cho r»ng ®Ó rÌn luyÖn tèt vÒ mÆt ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng, th× ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tÝch cùc, khoa häc vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh t¹i mçi ®Þa ph­¬ng. - ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ph¶i ®­îc qu¸n triÖt s©u s¾c trong héi ®ång nhµ tr­êng, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm - ®©y lµ nßng cèt ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng. - C¸c biÖn ph¸p trªn chØ ®¹t kÕt qu¶ tèi ­u khi ng­êi qu¶n lý ph¶i biÕt phèi kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c gi¶i ph¸p trªn. - ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh chØ thùc hiÖn ®­îc hiÖu qu¶ khi nhµ tr­êng ph¶i biÕt vµ chñ ®éng phèi kÕt hîp víi gia ®×nh, b¹n bÌ vµ x· héi. - Phong trµo ho¹t ®éng §oµn §éi trong nhµ tr­êng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trung häc c¬ së. - Trong tÊt c¶ c¸c m«n häc ®Òu cã thÓ kÕt hîp ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. - Quan t©m chØ ®¹o d¹y tèt c¸c giê ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ ho¹t ®éng cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. 2. KiÕn nghÞ §Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng trung häc c¬ së nãi chung vµ ë tr­êng chóng t«i nãi riªng, t«i xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: - TÊt c¶ gi¸o viªn trong tr­êng ph¶i lu«n x¸c ®Þnh râ vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. - CÇn cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc khoa häc vµ phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tõng hoµn c¶nh, tõng bèi c¶nh cô thÓ. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin trong vµ ngoµi tr­êng ®Ó biÕt râ sù ph¸t triÓn mäi mÆt trong cuéc sèng ®Ó cã sù linh ®éng trong hµnh ®éng. - CÇn níi réng cho nhµ tr­êng thªm “chÕ tµi” xö lý vµ kû luËt ®èi víi häc sinh. HiÖn t¹i vÊn ®Ò d©n chñ vµ sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®· phÇn nµo “cµo b»ng” kho¶ng c¸ch b¾t buéc ph¶i cã gi÷a thÇy vµ trß. - Ph¶i coi träng viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th«ng qua c¸c giê d¹y, ®Æc biÖt ph¶i coi träng giê gi¸o dôc c«ng d©n vµ c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. ViÖc nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh cña t«i ë tr­êng chóng t«i, tuy ®· cã mét sè kÕt qu¶ cô thÓ nh­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ do thêi gian vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña vµ góp ®ì cña ng­êi ®äc./. Ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2007 Ng­êi viÕt Tµi liÖu tham kh¶o 1. §¹o ®øc häc - PTS Ph¹m Kh¾c Ch­¬ng & PGS - PTS Hµ NhËt Th¨ng (chñ biªn) - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc - 1998. 2. §Ò c­¬ng bµi gi¶ng vÒ nghiÖp vô qu¶n qu¶n lý - Tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m Hµ TÜnh. 3. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ gi¸o dôc trung häc c¬ së - S¸ch båi d­ìng th­êng xuyªn chu kú 1997 - 2000. 4. Tr¸i tim t«i hiÕn d©ng cho trÎ - V.A.Xukhomlinxki - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc - 1983. 5. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tr­êng trung häc c¬ së - Hµ NhËt Th¨ng (chñ biªn) - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc - 1999. 6. LuËt gi¸o dôc söa ®æi. 7. CÈm nang nghiÖp vô qu¶n lý tr­êng häc - Lª Quúnh (chñ biªn) - Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở.doc
Luận văn liên quan