Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện Bắc Mê - Hà Giang và thực trạng

Mục lục Phần I 1 Mở đầu 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3 2.1. Mục tiêu chung 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4 3.1. Đối tượng nghiên cứu 4 3.2. Phạm vi nghiên cứu 4 Phần II 5 Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 5 2.1. Cơ sở lý luận 5 2.1.1. Các khái niệm liên quan đến đói nghèo 5 2.1.1.1. Quan niệm về đói nghèo 5 2.1.1.2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo 6 2.1.1.3. Quan niệm về xoá đói giảm nghèo 8 1.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo 8 2.1.3. Tác động của đói nghèo đến phát triển kinh tế - xã hội 9 2.1.4. Ý nghĩa của vấn đề xoá đói giảm nghèo 11 2.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân đói nghèo 11 2.1.5.1. Chỉ tiêu về điều kiện kinh tế 11 2.1.5.2. Chỉ tiêu về điều kiện xã hội 11 2.2. Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo 12 2.2.2. Các chương trình xoá đói giảm nghèo triển khai ở nước ta 13 2.2.3. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam 14 2.2.4. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở một số nước trong khu vực 16 Phần III 19 Đặc điểm vùng và phương pháp nghiên cứu 19 3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Bắc Mê 19 3.2 Đặc điểm phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp 22 3.3. Đặc điểm văn hóa xã hội 29 3.4. Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1. Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu 32 3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin 32 3.4.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng đói nghèo 33 3.5.4.1. Chỉ tiêu số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo 33 3.2.4.2. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất, đời sống sản xuất của hộ nghèo 34 Phần IV 35 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 35 4.1. Đánh giá thực trạng đói nghèo của huyện Bắc Mê 35 4.1.1. Thực trạng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo qua các năm 35 4.1.2. Thực trạng sản xuất và đời sống của hộ nghèo 38 4.1.2.1. Thực trạng sản xuất 38 4.1.2.2. Thực trạng đời sống của hộ nghèo (hộ điều tra) 42 4.1.3. Các kết luận rút ra từ thực trạng 46 4.2. Phân tích các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo 47 4.2.2. Nguyên nhân khách quan 48 4.3. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 50 4.3.1. Cơ sở xác định định hướng 50 4.3.1.1. Quan điểm phát triển của Nhà nước ta 50 4.3.2. Định hướng của huyện Bắc Mê 51 4.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 55 4.4.1. Giải pháp về kinh tế - quản lý 55 4.4.2. Giải pháp về kỹ thuật 63 Kết luận và kiến nghị. 65 Kết luận 65 Kiến nghị 67

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện Bắc Mê - Hà Giang và thực trạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o. Thùc hiÖn th«ng b¸o sè:1751/L§-TBXH, ngµy 20/05/1995 cña Bé lao ®éng- Th­¬ng binh vµ x· héi, vÒ viÖc: “ Quy ®Þnh møc nghÌo ®ãi trong ph¹m vi c¶ n­íc, cô thÓ cho c¸c vïng n«ng th«n miÒn nói, h¶i ®¶o, n«ng th«n, ®ång b»ng, trung du vµ vïng thµnh thÞ”. B»ng møc kg g¹o/ng­êi/th¸ng nh­ sau: - Hé ®ãi cã møc thu nhËp b×nh qu©n: + D­íi 13 kg ®èi víi vïng n«ng th«n miÒn nói. + D­íi 15 kg ®èi víi vïng n«ng th«n ®ång b»ng, trung du. + D­íi 20 kg ®èi víi vïng thµnh thÞ. - Hé nghÌo cã møc thu nhËp b×nh qu©n: + D­íi 15 kg ®èi víi vïng n«ng th«n miÒn nói. + D­íi 20 kg ®èi víi vïng n«ng th«n ®ång b»ng, trung du. + D­íi 25 kg ®èi víi vïng thµnh thÞ. §èi víi huyÖn B¾c mª tØnh Hµ Giang cã 13 x·, nh­ng cã 13 x· thuéc x· vïng III, thuéc x· (135/CP) x· ®Æc biÖt khã kh¨n. Theo quyÕt ®Þnh sè: 1143/2000/Q§-L§TBXH, ngµy 01/11/2000 cña Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi vÒ viÖc ®iÒu chØnh chuÈn nghÌo giai ®o¹n 2001-2005 ( kh«ng ¸p dông chuÈn ®ãi ) Hé nghÌo lµ hé cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi d­íi 80.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o vµ d­íi 100.000 ®ång/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng. §èi víi khu vùc thµnh thÞ, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi d­íi 150.000 ®ång/ng­êi/th¸ng ®­îc coi lµ nghÌo. §Ó cã c¨n cø ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, hµng n¨m tØnh, huyÖn chØ ®¹o Ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña huyÖn, Ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo c¸c x·, c¸c c¬ quan lµ thµnh viªn Ban chØ ®¹o, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cö c¸n bé cïng c¸c x· tiÕn hµnh rµ xo¸t, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸c hé ®ãi nghÌo, b×nh xÐt c¸c hé ®ãi nghÌo theo c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ ®­îc xem xÐt, d©n chñ tõ c¸c c¬ së. Hé nghÌo n¨m 2003 cã 857 hé chiÕm 15,12%, n¨m 2004 cã 641 hé chiÕm 11,08%, ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005 hé nghÌo gi¶m xuèng cßn 584 hé nghÌo chiÕm 9,60 % tæng sè hé toµn huyÖn. BiÓu 9 : T×nh h×nh ®ãi nghÌo cña huyÖn B¾c Mª qua 3 n¨m (2003-2005) DiÕn gi¶i N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè l­îng (hé) CC (%) Sè l­îng (hé) CC (%) Sè l­îng (hé) CC (%) 1. Tæng sè hé toµn huyÖn 5.670 100 5,794 100 6,093 100 - Hé kh¸, Giµu 300 5,30 835 14,42 911 14,96 - Hé Trung b×nh 4.512 79,58 4.316 74,50 4.596 75,44 - Hé nghÌo 875 15,12 641 11,08 584 9,60 2. Hé nghÌo chia theo vïng. 875 15,12 641 11,08 584 9,60 - Vïng 1 207 2,42 113 1,77 89 1,54 - Vïng 2 622 7,26 341 5,32 268 4,60 - Vïng 3 466 5,44 255 3,99 202 3,46 ( Nguån sè liÖu phßng thèng kª huyÖn B¾c Mª n¨m 2005 ) 4.1.2. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña hé nghÌo ( KÕt qu¶ ®iÌu tra thùc tr¹ng ®êi sèng hé nghÌo) 4.1.2.1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt KÕt qu¶ ®iÒu tra 30 hé t¹i x· Th­îng T©n huyÖn B¾c Mª: x· Th­îng T©n gåm cã 5 th«n, víi 2937 khÈu 593 hé, ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan thùc tr¹ng kinh tÕ cña c¸c hé n«ng d©n, chóng t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra hé n«ng d©n cña 3 th«n, sè hé ®iÒu tra cña 3 th«n lµ 30 hé, 10 hé kh¸, giµu: 10 hé trung b×nh; 10 hé nghÌo. KÕt qu¶ ®Þnh hé giµu, kh¸, trung b×nh, nghÌo ®­îc ph©n lo¹i theo QuyÕt ®Þnh sè: 1143/2000/Q§- L§TBXH, ngµy 1/11/2000 cña Bé Lao ®éng th­¬ng binh vµ X· héi “ VÒ viÖc ®iÒu chØnh chuÈn nghÌo giai ®o¹n 2001-2005”. §Ó ph©n tÝch ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña hé, tiÕn hµnh chia thanh 3 nhãm hé. - Nhãm 1: lµ nh÷ng hé kh¸, giµu. - Nhãm 2: lµ nh÷ng hé trung b×nh - Nhãm 3: lµ nh÷ng hé nghÌo. Trong tæng sè 30 hé ®iÒu tra cã tæng diÖn tÝch ®Êt thæ c­ lµ 2.700 m2, b×nh qu©n mçi hé lµ 90 m2, tæng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c lµ 20.466,6 m2, b×nh qu©n mçi hé lµ 682,2 m2, tæng diÖn tÝch ®Êt rõng lµ 37.000 m2, b×nh qu©n mçi hé lµ 1.233,3 m2. Qua sè liÖu ®iÒu tra, sè hé kh¸, giµu nhiÒu ®Êt h¬n hé nghÌo, ®Êt canh t¸c cña hé giµu còng nhiÒu gÊp ®«i hé kh¸, giµu v× hä cã vèn ®Çu t­ më réng diÖn tÝch ®Ó s¶n xuÊt, sè khÈu cña hé kh¸, giµu l¹i Ýt, khÈu cña hé nghÌo ®«ng h¬n. C«ng cô s¶n xuÊt chñ yÕu lµ c«ng cô thñ c«ng nh­ tr©u, bß cµy kÐo vµ mét sè Ýt c«ng cô c¶i tiÕn nh­ m¸y tuèt lóa, b×nh b¬m thuèc s©u. nh­ng c«ng cô nµy chñ yÕu tËp trung ë nh÷ng hé kh¸, giµu, cßn hé nghÌo sè c«ng cô phôc vô cho s¶n xuÊt chØ chiÕm 30%. Vèn s¶n xuÊt cña mçi hé gia ®×nh lµ 3.900 ngh×n ®ång. Trong ®ã vèn tù cã 2.400 ngh×n ®ång, vèn ®i vay 1.500 ngh×n ®ång. Qua sè liÖu trªn ta thÊy hé gia ®×nh ë x· Th­îng T©n cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ch©n nu«i, nh­ng vèn vµ c«ng cô s¶n xuÊt cßn thiÕu thèn. * Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña hé ®iÒu tra. XÐt nhãm hé: nhãm hé nghÌo cßn rÊt khã kh¨n vÒ vèn, c«ng cô s¶n xuÊt th« s¬ l¹c hËu, ®Êt ®ai Ýt, lao ®éng d­ thõa, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nhËn thøc cßn h¹n chÕ kh«ng biÕt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nªn n¨ng xuÊt, s¶n l­îng s¶n phÈm cßn thÊp, ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. BiÓu 10: §iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña hé ®iÒu tra STT ChØ tiªu §VT BQ chung Nhãm I II III 1 §Êt canh t¸c m2 6.822,2 9.523,4 6.374,5 4.568,7 2 §Êt thæ c­ m2 900 1.050 900 750 3 §Êt rõng m2 12,333 15.000 12.000 10.000 4 Nh©n khÈu Ng­êi 5,83 4,5 5,6 7,4 5 Lao ®éng L§ 2,73 2,3 2,7 3,2 6 §Êt canh t¸c/khÈu m2 1.290,7 2.116,3 1.138,3 617,4 7 §Êt canh t¸c/lao ®éng m2 2.645,7 4.140,6 2.368,9 1.427,7 8 Gia sóc - Tr©u Con 1,93 3,4 1,6 0,8 - Bß Con 1,83 2,7 1,8 1,0 - Lîn Con 3,63 5,6 3,8 1,5 9 C«ng cô s¶n xuÊt % - M¸y xay x¸t % 10,0 20,0 10,0 0 - M¸y tuèt lóa % 70 100 90 30 - B×nh phun thuèc s©u % 76,7 100 90 40 - Cµy, bõa % 100 100 100 100 10 Vèn 1000® 3.900 6.200 4.000 1.500 - Vèn tù cã 1000® 2.400 4.200 2.500 500 - Vèn ®i vay 1000® 1.500 2.000 1.500 1.000 (Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) BiÓu 11: KÕt qu¶ s¶n xuÊt c©y trång chÝnh cña nhãm hé ®iÒu tra. Lo¹i c©y trång Nhãm I Nhãm I Nhãm I I- C©y lóa: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 350,2 280,8 200,5 - Chi phÝ trung gian 150,0 120,8 80,0 - Thu nhËp hçn hîp 200,2 160,0 120,5 II- C©y ng«: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 145 111 85 - Chi phÝ trung gian 63 55 45 - Thu nhËp hçn hîp 82 56 40 III- C©y ®Ëu t­¬ng - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 90 65 42 - Chi phÝ trung gian 35 23 16 - Thu nhËp hçn hîp 55 42 26 ( Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) BiÓu 12: KÕt qu¶ ch¨n nu«i cña nhãm hé ®iÒu tra. ChØ tiªu §VT Nhãm I Nhãm II Nhãm III - Sè tr©u b×nh qu©n/hé Con 3,4 1,6 0,8 - Sè bß b×nh qu©n/ hé Con 2,7 1,8 1,8 - §Çu lîn b×nh qu©n/ hé Con 5,6 3,8 1,5 - Lîn h¬i xuÊt chuång Kg 342 202 56 - Gia cÇm Kg 80 60 30 ( Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) Qua ®iÒu tra nhãm hé cho thÊy hé giµu, kh¸ 100% lµ hé ®Òu ch¨n nu«i tr©u, bß, lîn, gia cÇm. Nhãm hé trung b×nh th× 90% hé nu«i tr©u, bß; 100% hé nu«i lîn, 100% hé nu«i gia cÇm. Nhãm hé nghÌo cã 80% hé nu«i tr©u, bß; 100% hé nu«i lîn, 100% hé nu«i gia cÇm. Nh­ng sè hé nghÌo ®Òu nu«i gia cÇm nh­ng sè l­îng Ýt v× hä kh«ng cã vèn ®Ó ®Çu t­ cho ph¸t triÓn ch¨n nu«i, do thiÕu vèn hé nghÌo kh«ng nu«i lîn n¸i, chØ ch¨n nu«i lîn thÞt lµ chñ yÕu tËn dông thøc ¨n thõa vµ phÕ phô cña ngµnh trång trät, hé nghÌo chØ chØ ®Çu t­ cho b÷a ¨n hµng ngµy nªn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i dÉn ®Õn gia sóc gia cÇm ph¸t triÓn chËm. Ch¨n nu«i cña hé nghÌo kÐm nªn l­îng ph©n h÷u c¬ Ýt, thiÕu ph©n bãn ®Çu t­ cho c©y trång, v× vËy n¨ng xuÊt c©t trång thÊp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao. §©y chÝnh lµ lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ®ãi nghÌo. 4.1.2.2. Thùc tr¹ng ®êi sèng cña hé nghÌo (hé ®iÒu tra) §êi sèng cña hé n«ng d©n ®­îc quyÕt ®Þnh bëi kÕt qu¶ thu nhËp hµng n¨m, thu nhËp hµng n¨m cña mçi hé lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Bao gåm, kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, dÞch vô…trong tõng hé, ngoµi ra cßn thu nhËp tõ bªn ngoµi cña mét sè hé. BiÓu 13: Thu nhËp vµ kÕt qu¶ thu nhËp cña nhãm hé ChØ tiªu §VT Nhãm I Nhãm I Nhãm I I - Tæng thu nhËp 1.000® 10.512,5 8.025,1 5.813,0 1- Thu nhËp hçn hîp tõ s¶n xuÊt 1.000® 8.525,0 6.234,5 4.015,0 - Thu tõ trång trät 1.000® 6.214,5 4.234,7 2.942,5 - Thu tõ ch¨n nu«i 1.000® 2.310,5 1.999,8 1.072,5 2- Thu tõ lµm thuª 1.000® 0 425,2 935 3- Thu kh¸c 1.000® 1.987,5 1.365,4 863,0 4- Thu nhËp b×nh qu©n/khÈu/th¸ng 1.000® 233,6 143,3 78,5 II- C¬ cÊu thu nhËp % 100 100 100 1- Thu tõ s¶n xuÊt % 81,09 77,69 69,07 2- Thu tõ dÞch vô - lµm thuª % 0 5,30 16,08 3- Thu kh¸c % 18,91 17,01 14,85 ( Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) Tæng thu hnhËp cña hé nghÌo thÊp chØ chiÕm 55,3% tæng thu nhËp cña hé kh¸, giµu, nh­ng thu nhËp b×nh qu©n mét khÈu/th¸ng cña hé nghÌo chØ chiÕm 33,6% hé kh¸, giµu. Thu nhËp cña nhãm hé kh¸, giµu chñ yÕu thu nhËp tõ s¶n xuÊt chiÕm 81,09%, do hä cã nhiÒu ®Êt s¶n xuÊt, nhiÒu vèn ®Çu t­ th©m canh, n¨ng suÊt, s¶n l­îng ®¹t cao, ch¨n nu«i ph¸t triÓn hç trî cho ngµnh trång trät nªn ®êi sèng cña hé kh¸, giµu ngµy cµng ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Nhãm hé nghÌo do thiÕu vèn s¶n xuÊt, thiÕu ®Êt canh t¸c, lao ®éng d­ thõa nªn hä ph¶i ®i lµm thuª chiÕm 16,8%. Thu nhËp tõ trång trät chiÕm 69,07%, thu nhËp tõ ch¨n nu«i chiÕm 26,71%. Trång trät vµ ch¨n nu«i mÊt c©n ®èi, kh«ng hç trî cho nhau. Thu nhËp thÊp chi tiªu cho ¨n uèng còng khã kh¨n kh«ng cã kh¶ n¨ng tÝch luü cho ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. ChÝnh v× vËy l©m vµo t×nh c¶nh nghÌo ®ãi, Ýt ®­îc tiÕp cËn víi bªn ngoµi vµ c¸c th«ng tin ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm lµm ¨n. C¸i nghÌo dÉn ®Õn tù ti kÌm theo mÊt tÝnh n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, kh«ng d¸m m¹nh d¹n ®Çu t­ s¶n xuÊt nªn rÊt khã v­¬n lªn trong s¶n xuÊt còng nh­ ®êi sèng sinh ho¹t, ®iÒu kiÖn ph­¬ng tiÖn phôc vô cho nhu cÇu ®êi sèng sinh ho¹t còng nghÌo nµn thiÕu thèn. Qua ®iÒu tra cho thÊy nhãm hé kh¸, giµu chiÕm 100% sè hé cã nhµ ch¾c ch¾n, nhãm hé nghÌo chØ cã 10% hé cã nhµ ch¾c ch¾n cßn l¹i 90% hé sèng ë nhµ t¹m bî tranh, tre v¸ch nøa. §iÒu kiÖn sinh ho¹t kh¸c nh×n chung cßn nghÌo nµn thiÕu thèn, cã 20% hé cã ti vi, trong ®ã nhãm hé kh¸, giµu chiÕm 50%, hé nghÌo kh«ng cã; bµn nghÕ tñ hé nghÌo còng kh«ng cã hÆc cã chØ dïng lo¹i bµn nghÕ rÎ tiÒn. Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yÕu ë hé kh¸, giµu cã xe m¸y, hé nghÌo kh«ng cã vµ chiÕc cã 20% hé cã xe ®¹p. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho c¸c hé nghÌo v­ît qua khã kh¨n, v­¬n lªn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng sinh ho¹t. C¸c cÊp, c¸c ngµnh ®oµn thÓ, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu c¸ch t¸c ®éng gióp ®ì cho c¸c hé nghÌo vay vèn, hç trî gièng c©y trång vËt nu«i, tuyªn truyÒn h­íng dÉn ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, Êp dông c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. BiÓu 14. KÕt qu¶ ®iÒu tra ph­¬ng tiÖn phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c nhãm hé. §¬n vÞ tÝnh: (%) STT ChØ tiªu B. qu©n chung Nhãm hé I II III 1 Hé cã nhµ cöa ch¾c ch¾n 56,67 100 60 10 2 Hé cã nhµ t¹m 43,3 0 40 90 3 Hé cã ti vi 20,0 50 10 0 4 Hé cã Ra®i« 53,3 90 60 10 5 Hé cã xe m¸y 36,6 80 30 0 6 Hé cã xe ®¹p 50,0 80 50 20 7 Hé cã tñ 33,3 70 30 0 8 Hé cã bµn nghÕ 73,3 100 90 30 ( Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) C¬ quan t¸c ®éng tÝch cùc nh­ Ng©n hµng cho vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, Tr¹m khuyÕn n«ng, Phßng Kinh tÕ lµ nh÷ng c¬ quan t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt nh­ h­íng dÉn ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, hç trî gièng c©y trång vËt nu«i, h­íng dÉn thay ®æi c¸ch nghÜ c¸ch lµm. Héi phô n÷ gióp ®ì chÞ em vay vèn lµm kinh tÕ trang tr¹i. Phßng Y tÕ - D©n sè KHHG§ ch¨m lo kh¸m, ch÷a bÖnh theo thÎ (139/CP) cho c¸c hé nghÌo, ®ång thêi h­íng dÉn chÞ em ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh kh«ng sinh con thø ba. Héi Cùu chiÕn binh, Uû ban MÆt trËn, §oµn thanh niªn, Héi n«ng d©n, Phßng Néi vô- Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi HuyÖn. §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®oµn thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé v­¬n lªn lµm giµu. Nh­ng do tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ, sù tiÕp nhËn gióp ®ì cña c¸c ngµnh chøc n¨ng ch­a ®­îc ¸p dông ®óng møc, c¸c hé nghÌo cßn sö dông ®ång vèn kh«ng ®óng môc ®Ých dÉn ®Õn ®êi sèng cña hé nghÌo còng ®­îc n©ng lªn nh­ng ch­a cao. BiÓu 15: C¸c tæ chøc vµ c¸c ®oµn thÓ t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña hé ®iÒu tra STT C¬ quan, ®oµn thÓ t¸c ®éng Sè hé ®­îc t¸c ®éng Tû lÖ (%) 1 Ng©n hµng 25 83,3 2 Héi phô n÷ 20 66,7 3 Héi n«ng d©n 12 40 4 Héi cùu chiÕn binh 7 23,3 5 §oµn thanh niªn 15 50 6 MÆt trËn tæ quèc 50 15 7 Tr¹m khuyÕn n«ng 30 100 8 Phßng Kinh tÕ 20 66,7 9 Phßng Néi vô L§TB - XH 10 33,3 10 Phßng y tÕ - D©n sè KHHG§ 20 66,7 (Nguån sè liÖu UBND huþen B¾c Mª n¨m 2005) 4.1.3. C¸c kÕt luËn rót ra tõ thùc tr¹ng Trong nh÷ng n¨m qua, d­íi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, H§ND, UBND tØnh, sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña Th­êng trùc huyÖn uû- H§ND - UBND HuyÖn, §¶ng bé vµ nh©n d©n c¸c d©n téc huyÖn B¾c Mª ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc nh­ kinh tÕ - v¨n ho¸ x· héi - an ninh quèc phßng. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ HuyÖn ®Õn c¬ cë, cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, nÒn kinh tÕ cña HuyÖn æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña tØnh vµ cïa huyÖn ®Ò ra ®Òu ®¹t kÕ ho¹ch, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch ®óng h­íng, huy ®éng nguån lùc tèi ®a trong nh©n d©n, c¸c lÜnh vùc x· héi cã b­íc tiÕn bé, quèc phßng an ninh ®­îc cñng cè, trËt tù an toµn x· héi ®­îc gi÷ v÷ng, ®Æc biÖt lµ an ninh biªn giíi. T×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc æn ®Þnh, c«ng t¸c cøu trî nh©n ®¹o, c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. C¸c chÝnh s¸ch x· héi ®­îc quan t©m, c«ng t¸c v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng næi bËt, lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng víi ChÝnh quyÒn ngµy cµng bÒn v÷ng. §¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do cã sù kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong nhiÒu n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh. Cã sù quan t©m trùc tiÕp cña TØnh uû-H§ND-UBND tØnh vµ c¸c ngµnh trong tØnh. Sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ ban th­êng vô HuyÖn uû-Th­êng trùc H§ND-UBND huyÖn c¸c ngµnh ®oµn thÓ vµ nh©n d©n c¸c d©n téc trong huyÖn. KÕt qu¶ ®ã lµ sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c tæ chøc quÇn chóng trong viÖc ®éng viªn nh©n d©n ph¸t huy néi lùc, huy ®éng søc ng­êi, søc cña t¹i chç, thùc hµnh tiÕt kiÖm v× thÕ ®· t¹o ra søc m¹nh tæng hîp trong viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®ã lµ: HiÖu qu¶ ®Çu t­ ch­a cao, chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång theo mïa vô cßn chËm, lao ®éng viÖc lµm, n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña ë c¬ së cßn h¹n chÕ. 4.2. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn tíi ®ãi nghÌo Trong 30 hé ®iÒu tra, khi ®­îc hái cã ®ñ ®Êt ®Ó s¶n xuÊt kh«ng? cã 17/30 hé chiÕm 56,6% hé cho r»ng thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c còng gÆp khã kh¨n, tËp hîp nh÷ng ý kiÕn pháng vÊn qua ®iÒu tra tõ c¸c hé cho thÊy. Qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra chóng t«i thÊy r»ng, hé nghÌo do nhiÒu nguyªn nh©n ®­a l¹i vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nguyªn nh©n còng kh¸c nhau, viÖc t×m hiÓu kü tõng nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®ãi nghÌo sÏ lµm c¨n cø cho viÖc x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p sau nµy bao gåm c¸c nguyªn nh©n sau : BiÓu 16: Nguyªn nh©n ®ãi nghÌo vµ ý kiÕn cña hé STT Nguyªn nh©n c¬ b¶n ý kiÕn cña chñ hé Tû lÖ (%) 1 ThiÕu ®Êt s¶n xuÊt 17/30 56,6 2 ThiÕu vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt 28/30 93,3 3 ThiÕu lao ®éng 12/30 40 4 ThiÕu kinh nghiÖm s¶n xuÊt 15/30 16,6 5 èm ®au 8/30 26,6 6 §«ng ng­êi ¨n 15/30 50 7 Rñi ro 5/30 16,6 8 Nguyªn nh©n kh¸c 5/30 16,6 ( Nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005) 4.2.1. Nguyªn nh©n chñ quan §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng g©y ra sù nghÌo ®ãi cña hé. Bªn c¹nh ®ã do phong tôc tËp qu¸n ma chay, c­íi xin linh ®×nh, kÐo dµi ngµy dÉn tíi c¸c hé r¬i vµo c¶nh tóng bÊn nî nÇn, nghÌo ®ãi ngµy cµng trÇm träng h¬n. Do thiÕu vèn, thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, thiÕu viÖc lµm, thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu kiÕn thøc thÞ tr­êng, d©n trÝ thÊp. Do gia ®×nh ®«ng ng­êi ¨n, ®Î nhiÒu, thiÕu lao ®éng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu nhËp thÊp, ¨n uèng thiÕu thèn dÉn ®Õn èm ®au bÖnh tËt, trÎ em suy dinh d­ìng. Do m¾c ph¶i tÖ n¹n x· héi nh­ r­îu chÌ, cê b¹c, ma tuý lµm hao tèn tiÒn cña, chi tiªu kh«ng hîp lý. 4.2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan Lµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra ngoµi ý muèn chñ quan bao gåm: Rñi ro, thiªn tai, h¹n h¸n, dÞch bÖnh... vµ nguyªn nh©n tõ x· héi nh­ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tr×nh ®é ph¸t triÓn, sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc...§©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n n»m trong chÝnh b¶n th©n hé, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn sù nghÌo ®ãi cña hé. Qua ®iÒu tra thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng chóng t«i t×m ra ®­îc mét sè nguyªn nh©n sau : - Do thiÕu vèn vµ ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, kh«ng cã hoÆc Ýt vèn nªn hé n«ng d©n kh«ng cã thÓ ®Çu t­ kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt nh­ trång trät ®Õn mïa cÇn ®Çu t­ s¶n xuÊt th× hä ph¶i ®i mua chÞu th«ng th­êng hä mua c¸c lo¹i vËt t­ n«ng s¶n víi gi¸ cao h¬n khi ®Õn mïa thu ho¹ch míi tr¶, ®Çu t­ Ýt, chËm kh«ng kÞp thêi, dÉn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt n¨ng xuÊt thÊp. MÆt kh¸c qua ®iÒu tra cho thÊy 100% sè hé nghÌo do thiÕu vèn, thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, nh­ng kh«ng ph¶i hé nµo còng cã nhu cÇu vay vèn, V× hä kh«ng biÕt lµm g× víi sè vèn vay ®ã ®Ó cã thÓ tr¶ tiÒn khi hÕt h¹n vay hoÆc sî nÕu gÆp rñi ro trong s¶n xuÊt kh«ng tr¶ næi. §©y lµ nguyªn nh©n bao chïm kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh sù nghÌo ®ãi cña hé mµ nã cßn phô thuéc vµo nguyªn nh©n s©u xa kh¸c. - Do tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp, thiÕu kinh nghiÖm lµm ¨n tõ ®ã dÉn ®Õn khã tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt cña hé. - Kh«ng cã ngµnh nghÒ phô còng lµ nguyªn nh©n kh«ng nhá g©y nªn nghÌo ®ãi cña hé. - Do èm ®au bÖnh tËt, gÆp tai n¹n rñi ro… gi¶m chi phÝ kh¸c ®Ó ch÷a trÞ bÖnh tËt. - Do chi tiªu còng lµ mét nguyªn nh©n kh«ng nhá g©y nªn ®ãi nghÌo, do chi tiªu kh«ng hîp lý g©y l·ng phÝ thiÕu viÖc lµm vµ nî nÇn. Ngoµi ra nguyªn nh©n tÖ n¹n x· héi còng lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m kh«ng nh÷ng nghÌo ®ãi mµ nã cßn lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¶ x· héi. Nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc: Nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tÝn dông, ®Êt ®ai khuyÕn n«ng, hç trî gi¸ n«ng s¶n. tuy ®· cã nhiÒu mÆt tiÕn bé song vÉn cßn nhiÒu mÆt ch­a hîp lý. Ngoµi ra cßn cã mét sè nguyªn nh©n nh­ gÆp tai n¹n bÊt ngê, èm ®au hoÆc gia ®×nh kh«ng hoµ thuËn còng g©y ra t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo trong hé. 4.3. §Þnh h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 4.3.1. C¬ së x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng 4.3.1.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc ta + Gi¶m 1/2 sè ng­êi trªn thÕ giíi sèng d­íi 1USD/ ngµy. + Gi¶m 1/2 sè ng­êi trªn thÕ giíi sèng trong c¶nh ®ãi kÐm + Hoµn thµnh hoµn toµn viÖc phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc + §¹t b×nh ®¼ng giíi trong gi¸o dôc + Gi¶m 3/4 tû lÖ tö vong do sinh ®Î + Gi¶m 2/3 tû lÖ tö vong cña trÎ d­íi 5 tuæi + ChÊm døt vµ thu hÑp sù l©y lan HIV/AIDS, bÖnh sèt rÐt vµ c¸c bÖnh dÞch lín kh¸c. * §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX häp t¹i Hµ Néi th¸ng 4/2001 ®· x¸c ®Þnh: “ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m 2001-2010 nh»m ®­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt dêi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020, n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp, theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, khoa häc c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm n¨ng kinh tÕ, an ninh quèc phßng ®­îc t¨ng c­êng, thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n; vÞ thÕ n­íc ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao…”. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ 5 n¨m (2001-2005), b­íc quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc 10 n¨m (2001-2010), còng ®­îc x¸c ®Þnh: “T¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n…t¹o chuyÓn biÕn nhanh vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, t¹o viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi…”. * T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña huyÖn NghÞ quyÕt HuyÖn §¶ng bé B¾c Mª còng ®· kh¼ng ®Þnh: TËp trung xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c x· vïng cao lµ cÇn thiÕt, cµng lµm nhanh cµng tèt. Huy ®éng tæng lùc c¸c cÊp, c¸c ngµnh t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì bµ con n«ng d©n nhÊt lµ hé nghÌo s¶n xuÊt, vùc hä dËy b»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó mçi gia ®×nh t¹o ra nh÷ng ®ét biÕn nhanh chãng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tiÕn tíi lµm giµu trªn m¶nh ®Êt quª h­¬ng m×nh. 4.3.2. §Þnh h­íng cña huyÖn B¾c Mª * Quan ®iÓm ph¸t triÓn Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn ®Õn n¨m 2010 ®­îc x¸c ®Þnh: “ §Èy nhanh viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, th©m canh t¨ng vô, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o, ®Èy nhanh ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ”. C¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn víi môc tiªu lµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. Víi nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ - x· héi ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua. huyÖn B¾c Mª tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÓm n¨ng s½n cã t¹i ®Þa bµn, tranh thñ sù ®Çu t­ hç trî cña Trung ­¬ng, cña tØnh, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh tÕ - x· héi do §¹i héi §¶ng bé huyÖn ®Ò ra, t¹o thuËn lîi cho nh÷ng n¨m tiÕp theo, tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng d©n c­. §Õn n¨m 2010 d©n c­ trªn ®Þa bµn huyÖn cã møc sèng tõ trung b×nh kh¸ trë lªn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi gÊp 2 lÇn n¨m 2004. PhÊn ®Êu gi¶m tû träng n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i, dÞch vô. * §Þnh h­íng ph¸t triÓn - Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ®a d¹ng nhiÒu thµnh phÇn trªn nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiªn tiÕn th©m canh t¨ng vô t¹o n¨ng xuÊt, s¶n l­îng cao cã søc c¹nh tranh víi thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, kinh tÕ trang tr¹i nh»m khai th¸c tæng hîp mäi nguån lùc ph¸t triÓn. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. - §Èy m¹nh viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ theo h­íng gi¶m c¬ cÊu n«ng nghiÖp, chó träng khai th¸c tiÓm n¨ng vÒ du lÞch, dÞch vô vµ chÕ biÕn hµng n«ng s¶n nh»m n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp, ®em l¹i thu nhËp cho n«ng d©n. - §¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc t¹i chç. T¨ng nhanh diÖn tÝch 3 lo¹i c©y hµng ho¸ lµ c©y chÌ, c©y ®Ëu t­¬ng, c©y c©y th¶o qu¶, ph¸t triÓn m¹nh ®µn gia sóc g¾n víi trång cá vµ më réng thÞ tr­êng, giao l­u hµng ho¸ cho c¸c mÆt hµng nµy ®èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng l©n cËn. - Ph¸t triÓn kinh tÕ cöa khÈu kÕt hîp víi viÖc mêi gäi thu hót nguån vèn tµi trî ®Çu t­ cña c¸c thµnh phÇn, tæ chøc kinh tÕ nh»m tranh thñ tèi ®a ngo¹i lùc, t¨ng nguån thu tõ bªn ngoµi. - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc, nguån vèn hç trî, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc vµ ph¸t huy néi lùc cña nh©n d©n ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi g¾n víi viÖc qui ho¹ch c¸c côm d©n c­, trong ®ã ®Æc biÖt chó träng c¸c x· biªn giíi, vïng s©u vïng xa. - N©ng cao mét b­íc chÊt l­îng, hiÖu qu¶ sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o ë c¸c cÊp häc, bËc häc, duy tr× kÕt qu¶ c«ng t¸c phæ cËp trung häc c¬ së vµ tiÕn tíi thùc hiÖn phæ cËp trung häc phæ th«ng ë c¸c x· cã ®iÒu kiÖn g¾n víi viÖc n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng kiÕn thøc lao ®éng s¶n xuÊt, t¹o dùng ý thøc s¶n xuÊt hµng ho¸ cho ng­êi d©n lao ®éng. - §Èy m¹nh c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®µo t¹o nghÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nh»m gi¶m hé nghÌo, t¨ng nhanh hé kh¸, giµu. - Ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, ®Çu t­ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc x· héi nh»m thùc hiÖn hµi hoµ gi÷a c¸c môc tiªu kinh tÕ víi c¸c môc tiªu x· héi, h­íng vµo môc tiªu ch¨m sãc, båi d­ìng vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ v¨n minh ë khu d©n c­, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. - Ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, bæ sung vµ n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn trong giai ®o¹n míi…Chän läc vµ tiÕp thu ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - Ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®­êng biªn giíi vµ chñ quyÒn biªn giíi quèc gia. B¶o ®¶m trËt tù an toµn x· héi, cñng cè vµ ph¸t triÓn nÒn quèc phßng toµn d©n, ®¶m b¶o an ninh nh©n d©n, t¹o mäi thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - T¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ tõ huyÖn ®Õn c¬ së ngµy mét v÷ng m¹nh, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña §¶ng. N©ng cao mét b­íc n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña bé m¸y chÝnh quyÒn tõ huyÖn ®Õn c¬ së theo h­íng khoa häc, hiÖu qu¶. * Môc tiªu C¨n cø ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, trªn c¬ së ph¸t huy tiÒm lùc vµ lîi thÕ cña tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng. Môc tiªu ®Ò ra phÊn ®Êu kÕ ho¹ch 5 n¨m giai ®o¹n (2001-2005) vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n (2006-2010) lµ: * Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu giai ®o¹n (2001-2005) 1- Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh : 198,78 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh N«ng l©m nghiÖp : 116,77 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh C«ng nghiÖp - X©y dùng : 38,22 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh Th­¬ng m¹i - DÞch vô : 43,79 tû ®ång 2- C¬ cÊu kinh tÕ : (%) + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh N«ng l©m nghiÖp : 58,74% + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh C«ng nghiÖp - X©y dùng : 19,23% + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh Th­¬ng m¹i - DÞch vô : 22,03% 3- Thu nhËp l­¬ng thùc b×nh qu©n/ ng­êi/n¨m : 420kg 4- Thu nhËp b»ng tiÒn b×nh qu©n/ng­êi/n¨m : 3,61 tr.®ång 5- Gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng trÎ em : 24,8% 6- H¹ tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn xuèng : 1,45 7- Gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo xuèng : 9,35 * §Þnh h­íng mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu giai ®o¹n (2006-2010) 1- Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh : 349,8 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh N«ng l©m nghiÖp : 167,9 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh C«ng nghiÖp - X©y dùng : 70,0 tû ®ång + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh Th­¬ng m¹i - DÞch vô : 111,9 tû ®ång 2- C¬ cÊu kinh tÕ : (%) + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh N«ng l©m nghiÖp : 48% + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh C«ng nghiÖp - X©y dùng : 20% + C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh Th­¬ng m¹i - DÞch vô : 32% 3- Thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn HuyÖn ®¹t : 15 tû ®ång. 4- Thu nhËp l­¬ng thùc b×nh qu©n/ ng­êi/n¨m : 430kg 5- Thu nhËp b»ng tiÒn b×nh qu©n/ng­êi/n¨m : 6,0 tr.®ång 6- Gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng trÎ em : 16% 7- H¹ tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn xuèng cßn : 1,2% 8- Gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo xuèng d­íi 30% (theo tiªu chÝ míi) 9- Cã 100% sè x· cã tr­êng häc, tr¹m x¸, trô së 2 tÇng. 10- PhÊn ®Êu 75% sè hé ®­îc sö dông ®iÖn. 11- Tû lÖ phñ sãng truyÒn h×nh 90%, tû lÖ phñ sãng ph¸t thanh 98%. 4.4. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo T×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë huyÖn B¾c Mª b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n, c¶ nguyªn nh©n chñ quan vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Æt ra vµ n©ng cao ®­îc ®êi sèng nh©n d©n ®ßi hái ph¶i cã sù cè g¾ng ®ång bé cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ sù cè g¾ng chÝnh tõ b¶n th©n hé nghÌo. Trªn c¬ së thùc tr¹ng ®êi sèng cña nh©n d©n trong huyÖn vµ dùa vµo ®Æc ®iÓm riªng cña HuyÖn vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ vÞ trÝ ®Þa lý, c¬ së h¹ tÇng, chóng t«i ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m gi¶m nghÌo nh­ sau: 4.4.1. Gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ - qu¶n lý a- Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nhÊt lµ ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn HuyÖn ®Ó t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Õn giai ®o¹n 5 n¨m (2006-2010) - §Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, träng t©m lµ theo vïng, theo x·, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng tÝch cùc, ph¸t huy thÕ m¹nh kinh tÕ rõng. Chó träng ph¸t triÓn ®ång bé c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i dÞch vô vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. - ChuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ tù tóc tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo h­íng tËp trung träng ®iÓm nh­ c©y chÌ, c©y ®Ëu t­¬ng, ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc. Trªn c¬ së th©m canh t¨ng vô, ¸p dông tiÕn bé khoa häc ®­a gièng míi cã n¨ng xuÊt cao vµo s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo h­íng ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®óng h­íng, t¨ng diÖn tÝch th©m canh phï hîp víi khÝ hËu cña tõng vïng. - §Èy m¹nh ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o n©ng cao d©n trÝ vµ ®êi sèng tinh thÇn, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. - TËp trung khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng thÕ m¹nh s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng - §Èy m¹nh môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn v¨n ho¸ th«ng tin, ph¸t thanh truyÒn h×nh, thùc hiÖn qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n cã hiÖu qu¶. - T¨ng c­êng an ninh quèc phßng, x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - PhÊn ®Êu gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp, t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i - dÞch vô, ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhÊt lµ ®­êng giao th«ng liªn th«n, b¶n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2007, 118/118 th«n, b¶n ®Òu cã ®­êng d©n sinh, trong ®ã cã 70% « t« con ®i ®­îc, huy ®éng triÖt ®Ó nguån lao ®éng c«ng Ých ®Ó tËp trung cho më míi ®­êng giao th«ng, b¶o d­ìng ®­êng giao th«ng vµ x©y dùng thuû lîi. §Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, më réng diÖn tÝch th©m canh t¨ng vô, ®­a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt gieo trång. TËp trung chØ ®¹o 3 lo¹i c©y chÝnh lµ: c©y chÌ, c©y ®Ëu t­¬ng, c©y th¶o qu¶. Bªn c¹nh ®ã ph¸t triÓn c©y rau, c©y m©y nÕp, cá ch¨n nu«i. æn ®Þnh diÖn tÝch lóa, ng«, ®­a gièng lóa lai lóa thuÇn cã n¨ng xuÊt chÊt l­îng cao, h­íng dÉn kü thuËt th©m canh cã n¨ng xuÊt cao. - Chó träng ph¸t triÓn c©y chÌ víi môc tiªu 5 n¨m tíi n©ng diÖn tÝch chÌ toµn huyÖn ®¹t tõ diÖn tÝch 3092 ha n¨m 2005 lªn 4000 ha n¨m 2010, ch¨m sãc thu h¸i tèt 3.000 diÖn tÝch chÌ cho thu ho¹ch ®Ó ®Õn n¨m 2010 ®¹t: 10.800 tÊn chÌ bóp t­¬i, trång míi chÌ ®Æc s¶n víi diÖn tÝch 100 ha tËp trung ph¸t triÓn c©y chÌ ë c¸c x· phÝa nam cña huyÖn. - Ph¸t triÓn diÖn tÝch c©y ®Ëu t­¬ng, ®Èy m¹nh c«ng th©m canh t¨n n¨ng xuÊt, phÊn ®Êu n©ng diÖn tÝch trång ®¹t tõ 5000 ha n¨m 2010 víi c¬ cÊu gièng gåm c¸c lo¹i DT84, DT95, DT22, VX93 chÊt l­îng cao, ®ång thêi tiÕp tôc ®­a c¸c lo¹i gièng míi cã n¨ng xu¸t cao vµo trång kh¶o nghiÖm. C©y ®Ëu t­¬ng lµ mét lo¹i c©y lµm giµu cho nh©n d©n trong huyÖn, coi ®©y lµ b­íc ®ét ph¸ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn. - Më réng diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y nh­ th¶o qu¶ trång cá ch¨n nu«i. Qui ho¹ch ph¸t triÓn c©y rau an toµn theo vïng träng ®iÓm, g¾n trång rau víi c«ng nghÖ chÕ biÕn, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô. - §Èy m¹nh ch¨n nu«i theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸. TËp trung vµo 3 con gia sóc cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (tr©u, bß, dª). PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr­ëng ®µn tr©u hµng n¨m ®¹t 5% trë lªn, n©ng cao chÊt l­îng ®µn gia sóc b»ng viÖc nhËp mét sè gièng chÊt l­îng cao ®Ó nh©n réng. Duy tr× vµ gi÷ v÷ng tû lÖ t¨ng tr­ëng ®µn gia sóc hiÖn cã, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tæng ®µn tr©u cã: 19672 con, tæng ®µn bß: cã 4532 con, tæng ®µn dª cã: 19387 con... ph¸t triÓn m¹nh ®µn gia cÇm. §Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh trång cá ch¨n nu«i, lµm tèt c«ng t¸c tiªm phßng b¶o vÖ ®µn gia sóc, cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn phßng chèng dÞch bÖnh. - Kiªn cè ho¸ toµn bé hÖ thèng kªnh m­¬ng theo ch­¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng néi ®ång víi ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm, tranh thñ sù tµi trî cña c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû n«ng, tu söa n¹o vÐt kªnh m­¬ng ®Ó ®¶m b¶o ®ñ n­íc t­íi cho diÖn tÝch gieo trång. Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh 5 triÖu ha rõng, ch¨m sãc b¶o vÖ rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng... phÊn ®Êu n©ng ®é che phñ rõng tõ 39,3% n¨m 2005 lªn 50% vµo n¨m 2010. * §Çu t­ x©y dùng, n©ng cÊp 6 lo¹i c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n TËp trung ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tµng nh­: §iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m, n­íc s¹ch n«ng th«n, chî trung t©m c¸c x·. §­îc ChÝnh phñ ®Çu t­ dù ¸n (135/CP) ®­îc triÓn khai thùc hiÖn tõ n¨m 2001 ®Õn hÕt n¨m 2005. §Çu t­ x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh nh­ c«ng tr×nh thuû n«ng, x©y dùng nhµ y tÕ - d©n sè, hç trî mua tr©u, bß cµy kÐo phôc vô s¶n xuÊt cña Dù ¸n chia sÎ ®­îc thùc hiÖn tõ th¸ng 8 n¨m 2005 ®Õn n¨m 2008, Dù ¸n (134/CP) ®Çu t­ x©y bÓ n­íc hé gia ®×nh, cung cÊp tÊm lîp lµm nhµ xo¸ nhµ t¹m, khai hoang ruéng… thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch giao ®Êt, giao rõng l©u dµi ®Ó nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi d©n nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. * Gi¶i ph¸p vÒ vèn Qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån vèn cña c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó ®¶m b¶o tèt nguån vèn cã môc ®Ých vµ hiÖu qu¶. Tr­íc khi ®­a vµo triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ph¶i thÈm ®Þnh kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c, viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, c«ng khai, minh b¹ch v× nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ cña dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm tõ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n còng mang ý nghÜa rÊt quan träng vµ ph¶i tiÕn hµnh ngay sau dù ¸n ®· ®­îc hoµn thµnh vµ c¶ trong c¸c dù ¸n ®ang ®­îc triÓn khai. Ch­¬ng tr×nh dù ¸n nµo cã kÕt qu¶ kh¶ quan, cã thÓ më réng cÇn b¸o c¸o víi cÊp trªn hoÆc c¸c tæ chøc tµi trî ®Ó cã thÓ më réng. Ng­îc l¹i, nÕu dù ¸n kh«ng kh¶ thi th× cã thÓ h¹n chÕ hoÆc kÕt thóc sím. Cã h×nh thøc ®·i ngé thÝch ®¸ng cho c¸c tËp thÓ vµ c¸c nh©n ho¹t ®éng tÝch cùc vµ ®¹t ®­îc thµnh tÝch xuÊt s¾c. §ång thêi kû luËt nghiªm minh ®èi víi sù bª trÔ, thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh dù ¸n còng nh­ trong lÜnh vùc tÝn dông, ng©n hµng. Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ qu¶n lý vèn cho c¸c c¸n bé ®oµn thÓ nh­: Héi Phô n÷, Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh, §oµn Thanh niªn… + Huy ®éng vèn gi¶m nghÌo tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o ®ñ cho ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cÇn huy ®éng mäi nguån vèn nh­: Ng©n s¸ch Trung ­¬ng, ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n cã thÓ tù chi tiªu tiÕt kiÖm, ®óng môc ®Ých vµ tù ®Çu t­ ®ãng gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. + Hç trî vèn cho c¸c hé nghÌo: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Ng©n hµng ng­êi nghÌo cho c¸c hé nghÌo vay võa mang tÝnh chÊt hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. * Lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n kh¸c Lång ghÐp ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n kinh tÕ x· héi kh¸c lµ sù lång ghÐp vÒ môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ ®éng lùc sao cho c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gi¶m tèi thiÓu sù chång chÐo, c¶n trë trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn. S¬ ®å1: Lång ghÐp c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi Ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch vµ vÖ sinh MT Môc tiªu Ch­¬ng tr×nh søc khoÎ céng ®ång xo¸ Ch­¬ng tr×nh xo¸ mï ch÷ vµ PCGD ®ãi Ch­¬ng tr×nh d©n sè- KHHG§ gi¶m Ch­¬ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng NT nghÌo Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸n bé x· nghÌo Ch­¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c * Ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng th­¬ng m¹i - dÞch vô nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n vµ t¨ng nguån thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn. b- Gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý * Quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc, c¬ quan, ®oµn thÓ §­îc sù quan t©m ®Çu t­ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cho c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho ng­êi d©n trong huyÖn (nhÊt lµ c¸c hé nghÌo) ®­îc h­ëng lîi rÊt nhiÒu tõ c¸c dù ¸n. §Æc biÖt huyÖn B¾c Mª hiÖn nay ®ang ®­îc lîi tõ dù ¸n ViÖt Nam - Thôy §iÓn ( Dù ¸n chia sÎ) b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ th¸ng 8 n¨m 2005 vµ triÓn khai ra ®­îc 12 x· trong huyÖn. D­íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn, toµn thÓ c¸c c¬ quan ®oµn thÓ trong huyÖn. huyÖn ®· tËp trung chØ ®¹o cô thÓ vµo mét sè néi dung sau: - Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch x· héi, t¹o viÖc lµm nh»m ®Èy m¹nh c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng. Th­êng xuyªn ch¨m lo c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sü, bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng theo ®óng chÝnh s¸ch ®·i ngé cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Tõng b­íc x· héi ho¸ vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo theo h­íng Nhµ n­íc hç trî, céng ®ång gióp ®ì, hé tù v­¬n lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo. Nghiªn cøu kh«i phôc vµ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng thñ c«ng truyÒn thèng ®Ó tËn dông lao ®éng, t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. TiÕp tôc thùc hiÖn nu«i dª lu©n phiªn. ®Çu t­ vèn vay gi¶i quyÕt viÖc lµm cã hiÖu qu¶, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 gi¶m tû lÖ hé nghÌo xuèng d­íi 30%, t¨ng hé giµu, kh¸ lªn trªn 35%. - Thµnh lËp ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Phã Chñ tÞch UBND huyÖn lµm tr­ëng ban vµ cã sù tham gia cña Héi Phô n÷ huyÖn, MÆt trËn tæ quèc huyÖn, §oµn Thanh niªn, Phßng N«ng nghiÖp vµ PTNT, Tr¹m KhuyÕn n«ng, Ng©n hµng... - ChØ ®¹o c¸c x· ®iÒu tra ph©n lo¹i hé nghÌo theo thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Qua ®ã t×m ra nguyªn nh©n cña sù ph©n ho¸ cña tõng x·, tõng hé gia ®×nh. - §Ò ra mét sè gi¶i ph¸p cho phï hîp. Trong 3 n¨m qua huyÖn B¾c Mª ®· tËp trung lùc l­îng t¸c ®éng mét sè kh©u chñ yÕu nh­ cho vay vèn nu«i tr©u bß hµng ho¸, gióp ®ì hé nghÌo nu«i dª lu©n phiªn, hç trî gièng, ph©n bãn; h­íng dÉn ng­êi nghÌo lµm khuyÕn n«ng, ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc cho c¸n bé x· nghÌo, gióp cho x· nghÌo, hé nghÌo ph¸t triÓn s¶n xuÊt v­ît qua mäi khã kh¨n trong ®êi sèng. - ChØ ®¹o Ng©n hµng cho n«ng d©n vay nghÌo vay vèn ®Ó s¶n xuÊt. thùc hiÖn chÝnh s¸ch giao ®Êt, giao rõng l©u dµi cho hé n«ng d©n, HuyÖn ®· chØ ®¹o c¸c x· n¾m l¹i toµn bé quÜ ®Êt canh t¸c ®Ó giao ®Êt cho hé n«ng d©n sö dông l©u dµi. §ång thêi giao mét sè diÖn tÝch ®Êt rõng cho n«ng d©n ®Ó hä tËp trung trång rõng vµ ch¨m sãc rõng tèt h¬n t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n. - H­íng dÉn kü thuËt cho n«ng d©n. huyÖn ®· giao cho Tr¹m KhuyÕn n«ng tæ chøc c¸c líp tËp huÊn kü thuËt trång trät, ch¨n nu«i cho n«ng d©n t¹i c¸c x·. - §Èy m¹nh c¸c ho¹t ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao, truyÒn thanh - truyÒn h×nh, ®¸p øng nhu cÇu vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n, lµm thay ®æi diÖn m¹o n«ng th«n míi mét c¸ch toµn diÖn. Cñng cè n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c lµng v¨n hãa, thùc hiÖn qui ­íc nÕp sèng v¨n ho¸, ph¸t huy vai trß cña nh©n d©n trong viÖc b¶o vÖ trËt tù an toµn x· héi, chèng mª tÝn dÞ ®oan ®Ó x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­. - Trî cÊp khã kh¨n: tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc tham gia c«ng t¸c tõ thiÖn gióp ®ì nh÷ng gia ®×nh nghÌo vµ khã kh¨n ®Ó trî cÊp khã kh¨n, tuy sè l­îng ch­a nhiÒu song kho¶n trî cÊp khã kh¨n cã ý nghÜa vÒ t©m t­ t×nh c¶m cña bµ con. - Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu ngµnh häc vµ cÊp häc ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m« vµ chÊt l­îng. Huy ®éng trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi vµo mÉu gi¸o ®¹t trªn 68%, trong ®ã tû lÖ trÎ 5 tuæi vµo mÉu gi¸o ®¹t trªn 86,6%, huy ®éng trÎ 6-14 tuæi ®Õn tr­êng ®¹t 85%. Tuyªn truyÒn vËn ®éng sinh ®Î cã kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña bÊt cø quèc gia nµo lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã ý nghÜa trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, ®¶m b¸o søc khoÎ céng ®ång. HuyÖn ®· më c¸c ®ît vËn ®éng tuyªn truyÒn vµ cö c¸c ®oµn c¸n bé y tÕ vÒ x· h­íng dÉn chÞ em phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Lu«n quan t©m ch¨m lo søc khoÎ cho nh©n d©n nh­ cÊp thuèc vµ kh¸m ch÷a bÖnh theo thÎ (139/CP) cho c¸c hé nghÌo. KÕt qu¶ cho thÊy nhiÒu bµ con ®· nhËn thøc ®­îc vai trß vµ tÝnh cÊp thiÕt cña viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. - Bµi trõ tÖ n¹n x· héi: lµ huyÖn vïng s©u, chñ yÕu lµ c¸c d©n téc Ýt ng­êi chung sèng, phong tôc tËp qu¸n cã mét sè cßn mang nÆng tÝnh hñ tôc nÆng nÒ nh­ thñ tôc ma chay, c­íi xin cßn rêm rµ, hiÖn t­îng mª tÝn, n¹n r­îu chÌ, ë mét sè d©n téc chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ, cã mét sè ®èi t­îng nghiÖn hót ma tuý. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, huyÖn chØ ®¹o triÖt ®Ó c¸c x· ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, kÕt qu¶ cho thÊy ®Õn nay huyÖn kh«ng cßn trång c©y thuèc phiÖn. N¹n nghiÖn hót cã gi¶m ®i, c¸c tÖ n¹n kh¸c huyÖn tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ qu¶n lý tèt nªn c¸c hñ tôc l¹c hËu ®­îc gi¶m dÇn. * Gi¶i ph¸p vÒ bé m¸y c¸n bé §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn th¾ng lîi hay thÊt b¹i trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, kiÖn toµn ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë huyÖn vµ c¸c x· ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. * VÒ c¸n bé ë cÊp HuyÖn: cÇn bè trÝ tõ 1- 3 c¸n bé chuyªn tr¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ngoµi ra nªn bè trÝ thªm tõ 1 - 5 c¸n bé kiªm nhiÖm, gióp viÖc cho Ban chØ ®¹o . ë cÊp x·: cÇn bè trÝ c¸n bé theo dâi gióp viÖc, mét c¸n bé chuyªn tr¸ch h­ëng trî cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ g¾n x·, thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã tr¸ch nhiÖm tham m­u, gióp c¸c x· t­ vÊn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cã hiÖu qu¶. * VÒ tæ chøc vËn ®éng x©y dùng nguån lùc Víi ph­¬ng ch©m x· héi ho¸ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¸t huy néi lùc lµ chÝnh, c¸c nguån lùc huy ®éng chñ yÕu lµ: trÝch tõ ng©n s¸ch huyÖn, x·, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tõ 1 -3 % tæng chi th­êng xuyªn hµng n¨m bæ sung vµo quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Huy ®éng c¸c nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc ngoµi n­íc, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, céng ®ång d©n c­, x©y dùng quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo theo céng ®ång d©n c­, tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸c hé gia ®×nh gióp nhau vÒ vèn, søc lao ®éng, kü thuËt, kinh nghiÖm lµm ¨n. 4.4.2. Gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt * C«ng t¸c khuyÕn n«ng - KhuyÕn n«ng lµ mét c«ng t¸c ®µo t¹o kiÕn thøc khoa häc kü thuËt vµ rÌn luyÖn tay nghÒ cho n«ng d©n, ®ång thêi gióp hä hiÓu ®­îc chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kü thuËt, kinh nghiÖm, th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Ó hä cã kh¶ n¨ng ®Ó gi¶i quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò trong s¶n xuÊt nh»m c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng th«n míi. - §éi ngò khuyÕn n«ng c¬ së hiÖn nay huyÖn cã 13 x·, gåm 118 th«n b¶n th× c¸c x· vµ th«n b¶n ®Òu cã c¸n bé khuyÕn n«ng, c¸n bé khuyÕn n«ng x· huyÖn ph¶i cã tr×nh ®é tõ Trung cÊp ®Õn §¹i häc. Ngoµi ra tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé khuyÕn n«ng lµ nh÷ng ng­êi n«ng d©n giái cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. Th­êng xuyªn h­íng dÉn n«ng d©n thay ®æi c¸ch lµm ¨n cò, sö dông gièng míi cã n¨ng xuÊt cao, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, th­êng xuyªn më c¸c líp h­íng dÉn ng­êi nghÌo lµm khuyÕn n«ng, tËp huÊn cho c¸n bé khuyÕn n«ng c¬ së, më c¸c héi nghÞ ®Çu bê, h­íng dÉn lµm m« h×nh trång ng«, ®Ëu t­¬ng gièng míi, m« h×nh ch¨n nu«i, m« h×nh canh t¸c trªn ®Êt dèc. - HÖ thèng khuyÕn n«ng cÇn thÓ hiÖn tÝnh da d¹ng, thuËn tiÖn vµ phæ biÕn réng r·i qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: truyÒn h×nh, ph¸t thanh, b¸o chÝ, b¶n tin th«n xãm. KhuyÕn n«ng cÇn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh­: - Nghiªn cøu hÖ thèng ®Êt canh t¸c cho phï hîp cã hiÖu qu¶ víi tõng lo¹i c©y trång, chuyÓn lo¹i ®Êt kÐm hiÖu qu¶ sang trång lo¹i c©y kh¸c cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - TriÓn khai phæ biÕn dïng c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®óng qui c¸ch vµ thêi gian tíi tõng hé n«ng d©n. - Chó träng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng theo qui m« th«n b¶n ®Ó tiÖn cho viÖc sinh ho¹t. + §­a tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt: - §èi víi ch¨n nu«i: Thay thÕ h×nh thøc ch¨n nu«i theo kiÓu tËn dông sang ch¨n nu«i c«ng nghiÖp phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm nh­ gµ tam hoµng, vÞt siªu trøng. Gia sóc nh­ tr©u, bß, dª, lîn… ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong vïn còng nh­ c¸c vïng l©n cËn. - §èi víi trång trät: ®­a c¸c lo¹i c©y trång cã kinh tÕ cao thay thÕ c¸c lo¹i gièng cò nh­ lóa lai, ng« lai, ®Ëu t­¬ng DT84, DT95, DT22, VX93, trång cá ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc nh­ cá voi, cá guatªmala, ph¸t triÓn trång chÌ. Trong ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nªn kÕt hîp gi÷a c¸c biÖn ph¸p hç trî víi c¸c häat ®éng cña c¸c tæ chøc khuyÕn n«ng cho c¸c hé nghÌo vay vèn víi l·i xuÊt ­u ®·i víi l·i xuÊt thÊp trong thêi gian tõ 3 - 5 n¨m. Ngoµi ra cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn trao ®æi, më líp tËp huÊn ®óc rót kinh nghiÖm lµm ¨n giái trong céng ®ång ®Ó phæ biÕn cho hé nghÌo häc tËp vµ lµm theo, x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vÒ c©y lóa, c©y ng«, m« h×nh ch¨n nu«i lîn…®Ó gióp n«ng d©n tiÕp thu ®­îc c¸c tiÕn bé kü thuËt míi ¸p dông vµo s¶n xuÊt vµ phÇn nµo gióp n«ng d©n kh¾ phôc ®­îc khã kh¨n, gi¶i quyÕt l­¬ng thùc t¹i chç, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt canh t¸c, ®Æc biÖt chó ý ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, kinh tÕ v­ên, ao, chuång nh»m phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, kh¾c phôc v­ên t¹p. Khai th¸c tiÒm lùc lao ®éng n©ng cao thu nhËp cho hé n«ng d©n nghÌo gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹i ®Þa ph­¬ng. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. KÕt luËn Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao møc sèng cho ng­êi d©n lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra cho mäi quèc gia tõ rÊt l©u nh­ng cho ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò. Tõ khi ®Êt n­íc ta giµnh ®­îc ®éc lËp, Hå Chñ TÞch ®· x¸c ®Þnh giÆc ®ãi, giÆc rèt vµ giÆc ngo¹i x©m lµ ba kÎ thï cña d©n téc. §Õn nay ®Êt n­íc ta ®· giµnh ®­îc ®éc lËp vµ ®ang trong thêi kú ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc th× c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m ngÌo vÉn lµ nh÷ng th¸ch thøc víi ®èi vãi sù ph¸t triÓn cña ®Êt nuíc. Nh÷ng n¨m qua víi tinh thÇn n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, v­ît khã ®i lªn. §¶ng bé vµ nh©n d©n c¸c d©n téc huyÖn B¾c Mª ®· hoµn thµnh c¬ b¶n c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001-2005 mµ §¹i héi §¶ng bé HuyÖn kho¸ 17 ®· ®Ò ra. Kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, tû lÖ hé giµu kh¸ t¨ng lªn râ rÖt, tû lÖ hé nghÌo gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Tõ 15,12% n¨m 2002 ®· gi¶m xuèng cßn 11,08% n¨m 2003, n¨m 2004 tû lÖ hé nghÌo gi¶m xuèng cßn 9,60%. KÕt qu¶ ®ã thÓ hiÖn sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng, ChÝnh phñ, c¸c bé, ban, ngµnh ë Trung ­¬ng, cña tØnh, huyÖn ®· cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, cho vay vèn ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp, Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî ng©n s¸ch tr¶ l·i cho ng­êi nghÌo vay vèn trong thêi h¹n 3 n¨m, ®Ó c¸c hé nghÌo cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt, nhanh chãng tho¸t khái ®ãi nghÌo. TØnh, huyÖn ®· cã nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hîp lßng d©n, cïng víi viÖc ph¸t huy néi lùc cña toµn d©n trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo... Do vËy, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi nghÌo tho¸t nghÌo, ®êi sèng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, gãp phÇn cñng cè quèc phßng- an ninh ë mét huyÖn vïng s©u. Trong thêi gian tíi ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¸c cÊp, c¸c ngµnh cÇn cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ, ®ång bé h¬n, ®Ò ra c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hîp lßng d©n h¬n, thiÕt thùc h¬n, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña Ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo c¸c cÊp, tham m­u ®¾c lùc cho cÊp uû, chÝnh quyÒn trong viÖc ®Ò ra ®­îc c¸c môc tiªu cô thÓ, cã c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo s¸t thùc, cã nh­ vËy míi cã thÓ tæ chøc thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mµ nghÞ quyÕt cña §¶ng bé huyÖn vµ H§ND HuyÖn ®· ®Ò ra. §Ó x©y dùng huyÖn B¾c Mª v÷ng vÒ kinh tÕ, m¹nh vÒ quèc phßng - an ninh, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. KiÕn nghÞ Qua nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, sau ®©y t«i xin cã mét sè kiÕn nghÞ ®Ó c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn HuyÖn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n, nh»m gi¶m nhanh tû lÖ ®ãi nghÌo mµ môc tiªu ®· ®Ò ra. - §èi víi Nhµ n­íc + Nhµ n­íc ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó ®µo t¹o båi d­ìng, tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nguån vèn tÝn dông cho c¸n bé c¬ së, nhÊt lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch, theo dâi c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. + Lång ghÐp chÆt chÏ h¬n n÷a c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, víi môc tiªu, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn vµ cã sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. - T¨ng c­êng chØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c c¬ së, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Ó c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc thùc sù ®Õn víi ng­êi nghÌo. - §èi víi cÊp HuyÖn + KiÖn toµn l¹i c¸c Ban xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÊp c¬ së +Båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò lµm c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo +Rµ so¸t l¹i c¸c ®èi t­îng ®ãi nghÌo vµ gióp ®ì b»ng mäi h×nh thøc ®Ó c¸c ®èi t­îng nµy cã h­íng phÊn ®Êu ®i lªn. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c thµnh viªn vÒ chØ ®¹o c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c nguån vèn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §èi víi hé gia ®×nh. - Hé n«ng d©n ph¶i cã tinh thÇn v­ît khã, tù lùc c¸nh sinh, h¹n chÕ t­ t­ëng tr«ng chê, û l¹i vµo sù ®Çu t­, hç trî cña Nhµ n­íc, ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc s½n cã, kÕt hîp víi sù hç trî cña nguån lùc tõ bªn ngoµi nh­: vay vèn ­u ®·i cña Nhµ n­íc, ®æi míi quy tr×nh s¶n xuÊt, tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ... t¨ng c­êng häc tËp kinh nghiÖm lµm ¨n tõ c¸c m« h×nh kinh tÕ giái, c¸c hé lµm kinh tÕ giái, tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm bæ Ých c¸c hé s¶n xuÊt, kinh doanh, tiÕp cËn, n¾m b¾t thÞ tr­êng, ®Ó cã h­íng s¶n xuÊt phï hîp, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng, sím tho¸t khái ®ãi nghÌo. tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi 1999 - Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn liªn hîp quèc, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc gia. Trung t©m Khoa häc x· héi nh©n v¨n quèc gia. B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam n¨m 2000: TÊn c«ng ®ãi nghÌo - Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp quèc. Trung t©m th«ng tin ViÖt Nam. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn B¾c Mª n¨m 2004, 2005, 2006. B¸o c¸o ®¹i héi ®¹i biÓu huyÖn ®¶ng bé B¾c Mª, khãa VII, nhiÖm kú 2006-2010, 10/2006. HuyÖn ñy B¾c Mª. B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi n¨m 2001- Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp quèc - Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia. B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam 2001- Tæng quan - Trung t©m th«ng tin ph¸t triÓn ViÖt Nam. KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra N«ng th«n, N«ng nghiÖp vµ Thuû s¶n n¨m 2001( NXB Thèng kª, Hµ Néi n¨m 2003 ) Niªn gi¸m thèng kª ViÖt nam 2000- NXB Thèng kª. Niªn gi¸m thèng kª huyÖn B¾c Mª n¨m 2004-2006, phßng Thèng kª huyÖn B¾c Mª. NguyÔn ThÞ Ngµ Thanh - Ng« ThÞ ThuËn – NguyÔn Méng KiÒu - §Æng Xu©n Lîi - Ph¹m V¨n Hïng (1997) Gi¸o tr×nh thèng kª n«ng nghiÖp - Tr­êng §¹i häc n«ng nghiÖp I Hµ Néi- NXB n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn con ng­êi tõ quan niÖm ®Õn chiÕn l­îc vµ hµnh ®éng- Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn liªn hîp quèc (UNDP) t¹i ViÖt nam. Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. Quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp n¨m 2003. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph©n hãa giµu nghÌo ë c¸c n­íc vµ ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp n¨m 2000. Ph¹m V©n §×nh - §ç Kim Chung (1997) Gi¸o tr×nh kinh tÕ n«ng nghiÖp - Tr­êng §¹i häc n«ng nghiÖp I Hµ néi - NXB n«ng nghiÖp. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n (2001-2005) vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n (2006-2010) huyÖn B¾c Mª V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII - NXB chÝnh trÞ Quèc gia. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX - NXB chÝnh trÞ Quèc gia. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếunhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện Bắc Mê - Hà Giang và thực trạng.doc