Một số giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các mỏ than

Bài tiểu luận tóm lược những biện pháp áp dụng trong công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ than hiện nay. Các giải pháp áp dụng bao gồm các giải pháp liên quan đến quản lý và kỹ thuật.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các mỏ than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MỎ A/ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý MÔI TRƯỜNG Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, trước hết phải quan t©m tíi c¸c biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý, bao gåm: 1- Tuyªn truyÒn gi¸o dôc n©ng cao ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh©n d©n xung quanh khu vùc khai tr­êng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. H­ëng øng tÝch cùc c¸c phong trµo vÖ sinh m«i tr­êng do c¸c cÊp , c¸c ngµnh ph¸t ®éng, ®­a c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng thµnh ý thøc tù gi¸c trong mçi ng­êi. 2- X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch m«i tr­êng cña ®¬n vÞ; 3- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c¸c thñ tôc, hå s¬ vÒ m«i tr­êng theo qui ®Þnh, x©y dùng c¸c qui ®Þnh nh»m qu¶n lý chÆt chÏ viÖc t¹o ra chÊt th¶i; qu¶n lý c¸c nguån ph¸t sinh t¸c ®éng; 4- X©y dùng c¸c qui tr×nh thu gom, xö lý chÊt th¶i; phßng ngõa vµ øng cøu khi x¶y ra « nhiÔm vµ sù cè lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng m«i tr­êng. HiÖn nay, nhiÒu ®¬n vÞ ®· x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng theo tiªu chuÈn ISO 14001:2005; C¸c vÊn ®Ò sÏ ®­îc ®Ò cËp tíi khi x©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn ISO14001:2005 vÒ m«i tr­êng: - B¶n chÊt cña c¸c mèi nguy h¹i ®èi víi m«i tr­êng; - X©y dùng c¬ cÊu qu¶n lý m«i tr­êng; phßng chèng, øng phã víi sù cè m«i tr­êng bao gåm: ng­êi l·nh ®¹o, biªn chÕ ®éi ngò qu¶n lý m«i tr­êng, øng cøu sù cè m«i tr­êng, nh÷ng ®¬n vÞ hç trî, trang thiÕt bÞ øng cøu sù cè m«i tr­êng vµ kü thuËt øng phã víi sù cè m«i tr­êng. - §µo t¹o nguån lùc qu¶n lý m«i tr­êng vµ øng phã víi tr­êng hîp khÈn cÊp; - C¸c hµnh ®éng ®Ó gi¶m thiÓu thiÖt h¹i vÒ m«i tr­êng; - Lo¹i h×nh hay x¶y ra sù cè, quy m« cña sù cè vµ t×nh huèng khÈn cÊp; - C¸c ph­¬ng ph¸p thÝch øng nhÊt ®Ó øng phã sù cè; - DiÔn tËp t×nh huèng ®Ó hoµn thiÖn c¸c kh©u chuÈn bÞ vµ øng phã khi cÇn. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý b¶o vÖ m«i tr­êng rÊt hiÖu qu¶ ®· ®­îc rÊt nhiÒu C«ng ty, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ¸p dông. B/ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ I- B¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng khÝ. 1- Chèng bôi: * C¸c ho¹t ®éng chÝnh trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña má sinh ra bôi víi t¶i l­îng nh­ sau: B¶ng 2: T¶i l­îng « nhiÔm bôi Sè TT Lo¹i c«ng viÖc, (Nguån ph¸t sinh bôi) HÖ sè t¶i l­îng (kg/tÊn) Ghi chó  1 Næ m×n ph¸ vì ®Êt ®¸ 0,37  2 Xóc bèc, vËn t¶i ®Êt ®¸ 0,17  3 Xóc bèc, vËn t¶i than 0,17  4 §æ th¶i ®Êt ®¸ t¹i b·i th¶i 0,26  5 Sµng tuyÓn than 0,21     * C¸c t¸c ®éng cña bôi: - G©y ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp ®èi víi c«ng nh©n lµm viÖc t¹i má: Si-li-co, an-tra-co, viªm m¾t, viªm phÕ qu¶n.. . - Lµm gi¶m vÎ ®Ñp c¶nh quan khu vùc. - Lµm « nhiÔm c¸c nguån n­íc mÆt. - Ph¸t t¸n theo giã, ¶nh h­ëng tíi c¸c khu vùc xung quanh má, cã thÓ lan xa tíi 200 - 300 m. * C¸c biÖn ph¸p chèng bôi ®­îc ¸p dông réng r·i hiÖn nay: - L¾p ®Æt thiÕt bÞ thu hót phoi t¹i miÖng c¸c lç khoan; - Sö dông ph­¬ng ph¸p næ m×n vi sai ®Ó gi¶m bôi vµ chÊn ®éng; - Phun t­íi n­íc dËp bôi t¹i c¸c vÞ trÝ ph¸t sinh bôi: c¸c tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn; c¸c kho b·i, vÞ trÝ rãt than... - Dïng b¹t che phñ c¸c ®èng than l­u trªn b·i. - Trång c©y xanh. Theo kÕt qu¶ quan tr¾c vÒ nång ®é bôi t¹i c¸c má, do c¸c ®¬n vÞ göi vÒ Chi côc b¶o vÖ m«i tr­êng: rÊt nhiÒu vÞ trÝ quan tr¾c cã nång ®é bôi v­ît qu¸ TCCP; do vËy cÇn cã sù theo dâi chÆt chÏ vµ ®iÒu chØnh tÇn suÊt phun t­íi linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt tõng ngµy ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh l·ng phÝ vµ ®¹t hiÖu qu¶ chèng bôi tèi ­u nhÊt. 2- Chèng « nhiÔm thµnh phÇn kh«ng khÝ. * Nguån g©y « nhiÔm: Sinh ra khi næ m×n vµ khi c¸c thiÕt bÞ sö dông ®éng c¬ ®èt trong ho¹t ®éng sinh ra khÝ th¶i lµm « nhiÔm thµnh phÇn kh«ng khÝ. Theo tµi liÖu cña WHO vÒ l­îng ph¸t th¶i khi sö dông 1 tÊn dÇu ®èi víi ®éng c¬ ®èt trong nh­ sau: B¶ng 3: T¶i l­îng « nhiÔm kh«ng khÝ khi sö dông ®éng c¬ ®èt trong Sè TT Thµnh phÇn khÝ th¶i L­îng ph¸t th¶i sinh ra khi ®èt 1 tÊn dÇu (kg/tÊn dÇu) Ghi chó  1 Bôi 0,94  2 CO 0,05  3 SO2 2,8  4 NO2 12,3  5 HC 0,24  * T¸c ®éng cña khÝ th¶i tíi m«i tr­êng vµ c¬ thÓ con ng­êi: KhÝ CO vµ NO g©y t¸c h¹i rÊt m¹nh ®Õn c¬ thÓ khi hÝt ph¶i. Chóng cã kh¶ n¨ng kÕt hîp t¹o nªn mét hîp chÊt bÒn v÷ng víi Hemoglobin (Hb) trong m¸u. B×nh th­êng Hb cã kh¶ n¨ng kÕt hîp vµ t¸ch ra khái CO2 vµ O2 mét c¸ch dÔ dµng ®Ó lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn « xy ®i nu«i c¬ thÓ. Khi CO vµ NO kÕt hîp víi Hb t¹o thµnh hîp chÊt bÒn v÷ng khiÕn kh¶ n¨ng kÕt hîp víi « xy cña Hb kh«ng cßn, lµm cho l­îng « xy trong m¸u gi¶m ®i mét c¸ch râ rÖt, gi¶m l­îng « xy cung cÊp cho c¸c tæ chøc cña c¬ thÓ. Khi hÝt thë ph¶i khÝ SO2 ë nång ®é trªn møc cho phÐp sÏ g©y ra hiÖn t­îng co th¾t c¸c lo¹i sîi c¬ th¼ng cña phÕ qu¶n, ë nång ®é cao h¬n g©y gia t¨ng tiÕt chÊt nhÇy ë thµnh ®­êng h« hÊp trªn. Tuú thuéc l­îng SO2, CO, NO khi hÝt ph¶i mµ c¬ thÓ sÏ ph¶i chÞu c¸c bÖnh: H« hÊp nÆng, ®au ®Çu, yÕu c¬ b¾p, buån n«n, co giËt, h«n mª vµ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong Khi cã c¸c thiÕt bÞ sö dông ®éng c¬ ®èt trong lµm viÖc ë ®¸y moong, kh«ng khÝ l­u th«ng kÐm, ph¶i quan t©m ®Õn thµnh phÇn c¸c khÝ ®éc h¹i trong bÇu kh«ng khÝ. * C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng: - Sö dông c¸c lo¹i thuèc næ cã c©n b»ng « xy ( 0 khi næ m×n. - Sö dông ®óng chñng lo¹i nhiªn liÖu phï hîp víi lo¹i thiÕt bÞ. - Th­êng xuyªn duy tu, b¶o d­ìng, ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n ë t×nh tr¹ng tèt. Thay thÕ c¸c thiÕt bÞ ®· hÕt khÊu hao b»ng c¸c thiÕt bÞ míi. N©ng cÊp dÇn c¸c thÕ hÖ m¸y mãc cò b»ng c¸c thÕ hÖ míi th©n thiÖn h¬n víi m«i tr­êng. 3- Chèng ån: * T¸c ®éng cña tiÕng ån. Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, viÖc ph¸t sinh ra tiÕng ån lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Nh­ng khi ®é ån qu¸ cao, v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp sÏ g©y ra nhiÒu ¶nh h­ëng xÊu tíi c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp t¹i hiÖn tr­êng. - Møc ©m lín nhÊt cña tiÕng ån kh«ng g©y t¸c ®éng ®Õn trao ®æi th«ng tin lµ 55 dBA. - TiÕng ån víi møc ©m l­îng lín h¬n 70 db cã t¸c ®éng xÊu ®Õn viÖc trao ®æi th«ng tin c«ng céng, ¶nh h­ëng ®Õn thÝnh gi¸c. - Tõ møc ®é ån 90 dBA trë lªn, tiÕng ån cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hÖ thÇn kinh cña con ng­êi: g©y mÊt th¨ng b»ng, chãng mÆt, lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng tõ 20 ( 40% vµ gia t¨ng kh¶ n¨ng g©y tai n¹n lao ®éng. - Tõ 140 dBA trë lªn, tiÕng ån cã thÓ g©y r¸ch mµng nhÜ vµ ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi søc khoÎ con ng­êi. Theo TCVN 5949 - 1998: ¢m häc - TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c­ - Møc ån tèi ®a cho phÐp, giíi h¹n tiÕng ån tèi ®a cho phÐp t¹i c¸c khu d©n c­ xen kÏ khu vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô s¶n xuÊt lµ: 75 dBA. * BiÖn ph¸p chèng ån. - ¸p dông ph­¬ng ph¸p næ m×n vi sai thay cho ph­¬ng ph¸p næ ®ång lo¹t tøc thêi ®Ó gi¶m c­êng ®é ©m thanh khi næ m×n. - Th­êng xuyªn duy tu b¶o d­ìng, thay thÕ thiÕt bÞ hÕt khÊu hao vµ n©ng cÊp tiªu chuÈn thiÕt bÞ nh­ ®èi víi môc tiªu chèng « nhiÔm thµnh phÇn kh«ng khÝ. - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ dïng ®éng c¬ ®èt trong nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc l¾p bé phËn gi¶m thanh ®óng qui c¸ch. - Sö dông b¶o hé lao ®éng: mò cã bé phËn gi¶m ©m hoÆc nót tai chèng ån cho c«ng nh©n lµm viÖc th­êng xuyªn ë n¬i cã ®é ån cao. II- B¶o vÖ nguån n­íc. * C¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc - N­íc th¶i tõ x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ: VÖ sinh thiÕt bÞ, röa tay... lÉn dÇu mì; - N­íc th¶i sinh ho¹t: chøa c¸c lo¹i chÊt h÷u c¬ dÔ ph©n huû vµ cã hµm l­îng cÆn l¬ löng cao, t¹p khuÈn Coliform. - N­íc b¬m tõ moong khai th¸c: + ChiÕt xuÊt tõ ®Êt ®¸, than c¸c kim lo¹i nÆng, c¸c chÊt kho¸ng hoµ tan ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng; + T¹o axit tõ Firit: 2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4+ + 2H2SO4 4FeSO4+ + 2H2SO4 + O2 = 2Fe(SO4)3+ + 2H2O 2Fe2(SO4)3+ + 12H2O = 4Fe(OH)3 + 6H2SO4. * BiÖn ph¸p xö lý n­íc th¶i: 1- Xö lý n­íc th¶i chøa dÇu mì. Cho ch¶y qua c¸c bÉy dÇu ®Ó thu dÇu mì theo nguyªn lý sau:qua c¸c bÓ nhiÒu ng¨n: DÇu sÏ ®­îc gi÷ l¹i qua tõng ng¨n nhê tÝnh chÊt nhÑ h¬n n­íc, næi lªn trªn mÆt vµ sÏ ®­îc ®Þnh kú thu gom. 2- Xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t. BiÖn ph¸p th«ng dông vµ hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay lµ sö dung c¸c bÓ tù ho¹i 3 ng¨n. Nguyªn lý vµ cÊu t¹o bÓ tù ho¹i 3 ng¨n nh­ sau:  3- Xö lý n­íc th¶i má (b¬m tõ moong khai th¸c). Tr­íc khi ®æ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung cña vïng, n­íc th¶i do th¸o kh« má vµ n­íc röa tr«i bÒ mÆt cÇn ®­îc thu gom xö lý ®Ó ®¶m b¶o c¸c thµnh phÇn « nhiÔm n»m d­íi møc cho phÐp. ( Chän gi¶i ph¸p qui ho¹ch hÖ thèng tho¸t n­íc chung cña má ®Ó tËp trung vµo c¸c hå l¾ng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý tËp trung. - Trªn däc tuyÕn r·nh, kho¶ng 30(50m t¹o 1 hè ga cã kÝch th­íc phï hîp ®Ó l¾ng ®äng than, ®Êt ®¸ tr«i; S¬ ®å bè trÝ c¸c hè ga cô thÓ nh­ sau: H×nh IV-3: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng xö lý ®é PH trong n­íc th¶i má b»ng s÷a v«i. 3- Chèng tr«i lÊp ®Êt ®¸ th¶i. Qu¸ tr×nh bãc líp ®Êt ®¸ phñ ®Ó tiÕp cËn vØa than sinh ra ®Êt ®¸ th¶i. ( Tr«i lÊp ®Êt ®¸ th¶i tõ c¸c b·i th¶i do m­a; tr«i than tõ c¸c kho, b·i. C«ng nghÖ ®æ th¶i ®Êt ®¸ chủ yếu hiện nay: b»ng « t« kÕt hîp xe g¹t: Qu¸ tr×nh ®æ th¶i lµm thay ®æi ®Þa h×nh ®Þa m¹o cña khu vùc vµ chiÕm dông ®Êt ®ai, ph¸ huû th¶m thùc vËt bÒ mÆt khu vùc b·i ®æ th¶i. Khi ®æ th¶i, cã sù ph©n t¸ch vÒ cì h¹t theo tõng ®é cao kh¸c nhau cña b·i th¶i: C¸c t¶ng ®¸ lín ph©n bè ë d­íi ch©n b·i th¶i. §Êt, c¸t vµ c¸c côc ®¸ nhá ph©n bè ë phÝa trªn cña s­ên b·i th¶i. §Êt ®¸ trong b·i th¶i cã ®é bÒn v÷ng kÐm, lùc dÝnh kÕt yÕu, dÔ tr­ît lë khi cã ngo¹i lùc t¸c ®éng hay khi cã n­íc m­a ch¶y qua. Trong mïa m­a, s­ên dèc cña b·i th¶i bÞ n­íc m­a bµo mßn t¹o thµnh c¸c r·nh xãi. C¸c r·nh xãi nµy tËp trung n­íc m­a trªn bÒ mÆt s­ên b·i th¶i, lµm cho tèc ®é xãi mßn bÞ ®Èy nhanh h¬n... vµ chu tr×nh cø thÕ tiÕp diÔn nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn xãi mßn kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. HËu qu¶ cña qu¸ tr×nh xãi mßn b·i th¶i lµm cuèn tr«i ®Êt ®¸ tõ c¸c møc cao xuèng c¸c khe, suèi, n©ng dÇn lßng suèi vµ lµm thay ®æi l­u l­îng dßng ch¶y. §Ó gi¶m t¸c ®éng cña b·i th¶i tíi m«i tr­êng, cÇn h¹n chÕ chiÒu cao b·i th¶i ë møc cho phÐp, ®¾p ®ª ch©n b·i th¶i, ®Þnh kú n¹o vÐt các mương suèi vµ trång c©y xanh trªn bÒ mÆt, s­ên b·i th¶i ®Ó gi÷ ®Êt. Trong qu¸ tr×nh ®æ th¶i cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Tu©n thñ triÖt ®Ó thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc duyÖt, h¹n chÕ chiÒu cao tÇng th¶i < 30m ®Ó h¹n chÕ kh¶ n¨ng s¹t lë cña ®Êt ®¸ s­ên tÇng th¶i. - Trªn mÆt b·i th¶i t¹o ®é dèc nghiªng ®Ó tho¸t n­íc vµo phÝa trong, ®¾p ®ª ch¾n mÐp tÇng th¶i, kh«ng cho n­íc ch¶y tù do qua s­ên b·i th¶i ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng xãi mßn vµ röa tr«i ®Êt ®¸. - Qui ho¹ch hÖ thèng tho¸t n­íc hîp lý däc theo c¸c ch©n tÇng vµ c¸c m­¬ng tho¸t n­íc theo h­íng dèc (liªn th«ng gi÷a c¸c tÇng). - Tæ chøc ®æ bª t«ng, x©y kÌ, xÕp kÌ khan ®¸ héc hoÆc kÌ rä ®¸ däc theo ch©n b·i th¶i t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt ®Ó gi÷ cho b·i th¶i ®­îc æn ®Þnh. - §Þnh kú n¹o vÐt c¸c suèi tho¸t n­íc h¹ l­u b·i th¶i. 4- Thu gom xö lý chÊt th¶i nguy h¹i: * §iÒu 3 - LuËt BVMT 2005 ®Þnh nghÜa: Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác - Danh môc chÊt th¶i nguy h¹i ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2006/Q§-BTNMT ngµy 26/12/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng. Một ví dụ về loại chất thải nguy hại điển hình là PCB: Đây là loại hoá chất hoàn toàn không có trong tự nhiên, chỉ có ở dạng nhân tạo, có rất nhiều tính năng vượt trội và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp (Chất cách điện, xúc tác, bôi trơn, làm mát...), song cũng cực kỳ độc hại. PCB có các tính chất như sau: - Tồn tại lâu: Trong môi trường tự nhiên có thể tồn tại tới 30-40 năm; - Mặc dầu khó tan trong nước nhưng rất dễ hoà tan trong dầu và trong các mô mỡ và rất bền vững, do vậy có khả năng tích luỹ sinh học qua chuỗi thức ăn: Qua rêu tảo - cá - động vật ăn cá - con người, ngoài ra còn có thể thâm nhập vào cơ thể con người qua da và qua đường hô hấp. - Độc tính rất cao: Có thể gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, hệ thần kinh, hệ nội tiết và đặc biệt là hệ sinh sản gây dị dạng cho trẻ sơ sinh. Đã bị cấm sản xuất từ những năm 1980s. Trên thể giới có rất ít nước có cơ sở được phép tiêu huỷ PCB. Việt Nam chưa có cơ sở nào được phép tiêu huỷ PCB. Theo QCVN 07: 2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại: khi một chất có chứa PCB ≥ 5ppm - Parts per million sẽ bị coi là chất thải nguy hại. Việt Nam tuy không sản xuất nhưng có sử dụng một lượng dầu nhập khẩu có chứa PCB, ước tính khoảng hơn 7.000 tấn và 11.800 thiết bị điện có thể chứa PCB, trong đó phần lớn nằm trong các biến thế và tụ điện của ngành điện lực nhập khẩu từ trước năm 1985; Tại Quảng ninh có: Điện lực Quảng ninh, Công ty CP Thiết bị điện TKV... là các đơn vị cần kiểm tra PCB Năm 2007, Công ty Cửu long Vinashin nhập một lô hàng thiết bị điện từ Hàn quốc về cảng Cái lân, trong đó có 01 máy biến thể chứa 5,94 m3 dầu biến thế có PCB. Do không tái xuất được, Công ty Cửu long Vinashin đã bị UBND Tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 95 triệu đồng và bị buộc lưu giữ nguyên trạng tại Cảng Cái lân từ năm 2007 tới nay, chưa có biện pháp xử lý. Ngoài ra còn nhiều chất thải nguy hại khác đang là các bài toán khó cho các chuyên gia môi trường trong vấn đề xử lý, tiêu huỷ. C¸c lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i chÝnh ph¸t sinh tõ má: TT Tªn chÊt th¶i  1 DÇu mì th¶i  2 ¾c quy ch× th¶i  3 Phin läc dÇu th¶i  4 M¸ phanh háng chøa Ami¨ng  5 GiÎ lau dÝnh dÇu mì  6 C¸c lo¹i linh kiÖn, thiÕt bÞ ®iÖn tö cò, háng (Chøa kim lo¹i nÆng, ho¸ chÊt ®éc h¹i...)   C¸c chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i ®­îc qu¶n lý theo c¸c qui ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng V/v H­íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬, ®¨ng ký, cÊp phÐp hµnh nghÒ, m· sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i, víi c¸c néi dung chÝnh cÇn l­u ý nh­ sau: IV_1. Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH (trích TT12): 1- Đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường. 2- Áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh CTNH; chịu trách nhiệm đối với CTNH cho đến khi chúng được xử lý, tiêu huỷ an toàn thông qua việc lựa chọn chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ có đủ điều kiện phù hợp cũng như theo dõi, giám sát việc chuyển giao và xử lý, tiêu huỷ CTNH với sự trợ giúp của chứng từ CTNH. 3- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn; đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm đầy đủ các thông tin theo qui định (cụ thể yêu cầu lưu giữ chất thải nguy hại trong kho có mái che, tường bao và nền bê tông). CTNH phải được nhanh chóng đưa đi xử lý, tiêu huỷ (lưu kho không quá 06 tháng). Trong trường hợp cần phải lưu giữ tạm thời CTNH quá thời hạn 06 (sáu) tháng do chưa có công nghệ xử lý, tiêu huỷ an toàn hoặc chưa tìm được chủ xử lý, tiêu huỷ phù hợp, thì phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường và định kỳ 06 (sáu) tháng một lần báo cáo cho cơ quan này. 4- Khi không có đủ khả năng tự vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ CTNH (theo qui định) thì phải ký hợp đồng với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH đã được cấp Giấy phép QLCTNH có địa bàn hoạt động phù hợp. 5- Sử dụng Chứng từ CTNH do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để xuất cho chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ mỗi khi chuyển giao CTNH. Nộp liên 6 về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMột số giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các mỏ than.doc