Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (icc)

LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài : Nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu, có giá trị nhất của doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh nhiều biến động hiện nay. Đây là điều mà hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều nhận thấy rõ. Như ông Phó chủ tịch công ty Toyota đã nói “ sự thành công của chúng ta do con người tạo ra. Máy móc không phải là những ý tưởng mới, cũng không giải quyết được vấn đề hay nắm bắt những cơ hội. Chỉ có con người tham gia và suy nghĩ mới có thể tạo nên sự khác biệt đó Mỗi một nhà máy sản xuất ôtô tại Hoa Kỳ đều có các máy móc và thiết bị như nhau. Nhưng con người được sử dụng và tham gia như thế nào thì khác nhau rất nhiều giữa các công ty. Chính nguồn nhân lực đã tạo cho bản thân công ty một vị thế cạnh tranh thực sự”. Như vậy có thể khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Việc quản trị nguồn nhân lực có liên quan đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Khi mà các nguồn lực tài chính và công nghệ không phải là ưu điểm của các doanh nghiệp Việt nam. Công ty ICC là một doanh nghiệp non trẻ chỉ mới được thành lập trong hơn 3 năm chuyên họat động trong lĩnh vực dịch vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực càng cần phải đựơc coi trọng. Tuy nhiên, ngược lại công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Aùn Quốc Tế (ICC) hiện nay chưa hề được chú trọng. Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM cùng với kinh nghiệm tham gia vào hoạt động của công ty từ ngày thành lập tôi mạnh dạn chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUỐC TẾ (ICC)” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Mục tiêu luận văn Mục tiêu luận văn là nhằm giúp công ty ICC có một cái nhìn chính xác về tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời nó có tác dụng như là tài liệu quan trọng giúp công ty tham khảo để sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực của mình, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Từ đó giúp công ty phát triển bền vững trong tương lai. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính là thực trạng nguồn nhân lực của công ty ICC Phạm vi nghiên cứu là tòan bộ Công ty ICC tại Hà Nội, Nha Trang và TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong luận văn này là phương pháp thống kê, mô tả, phân tích số liệu. Bên cạnh đó các phương pháp khoa học khác cũng được vận dụng trong luận văn như lý thuyết hệ thống, phương pháp thực nghiệm. Bố cục luận văn Luận văn được chia thành 3 chương : Chương 1 : Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực : chương này giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của quản trị nguồn nhân lực. Đây là cơ sở lý luận định hướng quản trị nguồn nhân lực tại công ty ICC. Chương 2 : Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC. Chương này bao gồm 3 phần chính : giới thiệu sơ lược về Công ty ICC, thực trạng nguồn nhân lực tại công ty ICC, nêu những hạn chế hiện nay trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Từ đó có những hướng đi nhằm khắc phục những hạn chế sẽ được trình bày trong chương 3 Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC. Xuất phát từ cơ sở lý luận ở chương 1 và sau khi phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC, chúng tôi đưa ra một số nhóm giải pháp chính nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty ICC. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. LÊ ANH CƯỜNG, NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN, NGUYỄN THỊ MAI (2004), Phương pháp và kỹ năng Quản lý nhân sự, NXB Lao động Xã Hội 2. TRẦN KIM DUNG (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục 2. PGS.TS LÊ THANH HÀ(1998), Ưùng Dụng Lý Thuyết Hệ Thống Trong Quản Trị Doanh Nghiệp(1998), NXB TRE.Û 3. TS. NGUYỄN THANH HỘI, TS.PHAN THĂNG (2001), Quản Trị Học, NXB Thống Kê 4. NGUYỄN HỮU LAM, ĐINH THÁI HOÀNG, PHẠM XUÂN LAN (1998), Quản trị chiến lược- Phát triển vị thế cạnh tranh, NXB Giáo dục 5. Brian E.Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich (2004), Sổ tay quản lý – Quản lý Nhân sự, NXB TP.HCM 6. Christine Hope, Alan Muhleman (2001), DOANH NGHIỆP DỊCH Vụ - Nguyên lý điều hành, NXB Thống kê. 7. George T.Milkovich, John W.Boudreau ((2002), Quản trị Nguồn Nhân lực, NXB Thống kê. 8. TS. Peter M.Senge(2003), Nguyên tắc thứ năm TƯ DUY HỆ THỐNG, NXB Trẻ. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ICC năm 2003 và 6 tháng đầu n

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (icc), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo cung caáp ñuû soá löôïng nhaân vieân vôùi caùc phaåm chaát phuø hôïp cho coâng vieäc cuûa doanh nghieäp. Noù goàm caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: a) Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: Ñaây laø quaù trình nghieân cöùu, xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc vaø ñöa ra caùc chính saùch, caùc chöông trình, hoaït ñoäng nhaèm baûo ñaûm cho doanh nghieäp coù ñuû nguoàn nhaân löïc vôùi caùc phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc caàn ñöôïc thöïc hieän trong moái lieân heä maät thieát vôùi quaù trình hoaïch ñònh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thoâng thöôøng quaù trình hoaïch ñònh ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau ñaây : 1) Phaân tích moâi tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu vaø chieán löôïc cho doanh nghieäp; 2) Phaân tích hieän traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp; 8 3) Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch daøi haïn, trung haïn) hoaëc xaùc ñònh khoái löôïng coâng vieäc vaø tieán haønh phaân tích coâng vieäc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn); 4) Döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc ((ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch daøi haïn, trung haïn) hoaëc xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn); 5) Phaân tích quan heä cung caàu nguoàn nhaân löïc, khaû naêng ñieàu chænh vaø ñeà ra caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình thöïc hieän giuùp cho doanh nghieäp thích öùng vôùi caùc nhu caàu môùi vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn nhaân löïc; 6) Thöïc hieän caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp; 7) Kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän. b) Phaân tích coâng vieäc, thieát laäp baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc trong doanh nghieäp Phaân tích coâng vieäc laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc, nhaèm xaùc ñònh ñieàu kieän tieán haønh, caùc nhieäm vuï, traùch nhieäm, quyeàn haïn khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc phaåm chaát, kyõ naêng nhaân vieân caàn thieát phaûi coù ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Phaân tích coâng vieäc laø coâng vieäc cô baûn 9 nhaát ñeå thöïc hieän vieäc khoa hoïc hoaù, theå cheá hoaù coâng taùc quaûn lyù trong caùc doanh nghieäp hieän ñaïi. Töø phaân tích coâng vieäc, tieán haønh xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn tieâu chuaån coâng vieäc. Ñeå quaù trình phaân tích coâng vieäc ñöôïc chuaån xaùc, ngoøai khaû naêng cuûa chuyeân vieân phaân tích, ñoøi hoûi phaûi coù söï phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn giöõa chuyeân vieân phaân tích coâng vieäc, nhaø quaûn lyù tröïc tieáp vaø baûn thaân nhaân vieân laøm coâng vieäc ñoù. c) Tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc Doanh nghieäp muoán toàn taïi vaø phaùt trieån caàn thöïc hieän vieäc tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc . Coù hai nguoàn öùng vieân cung caáp cho toå chöùc : thöù nhaát laø, nguoàn öùng vieân töø trong noäi boä vaø thöù hai laø, nguoàn öùng vieân töø beân ngoaøi. Hình thöùc tuyeån duïng noäi boä thöôøng ñöôïc thöïc hieän coâng khai, vôùi caùc tieâu chuaån roõ raøng ñoái vôùi caùc öùng vieân töø beân trong doanh nghieäp. Tuy nhieân khi nguoàn nhaân löïc trong noäi boä khoâng theå thoaû maõn ñöôïc nhu caàu phaùt trieån cuûa doanh nghieäp thì phaûi laáy theâm nhaân löïc töø beân ngoaøi. Thoâng thöôøng vieäc tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi tuaân theo quy trình sau : (xem sô ñoà soá 1) 10 Sô ñoà soá 1 : Quy trình tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi. Vieäc laøm roõ ñöôïc nhu caàu chính xaùc cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi nhaân vieân vaø thoâng qua phöông phaùp tìm kieám höõu hieäu ñeå thu huùt nhaân taøi laø ñieàu kieän tieân quyeát vaø laø khaâu quan troïng trong quaù trình tuyeån choïn vaø söû duïng nhaân vieân. Döï ñònh veà nhu caàu nguoàn nhaân löïc Tìm kieám ngöôøi ñeán xin vieäc Söû duïng phöông phaùp thích hôïp ñeå tuyeån choïn nhaân Ñaùnh giaù thoâng tin qua vieäc gaëp maët phoûng vaán ñeå quyeát ñònh coù thu duøng ngöôøi ñoù hay khoâng 1.1.2.2 Nhoùm 2 : Thöïc hieän chöùc naêng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaøo taïo cho nhaân vieân trong doanh nghieäp coù caùc kyõ naêng, trình ñoä caàn thieát ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân phaùt huy ñöôïc toái ña caùc naêng löïc caù nhaân. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn : 11 a) Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp Ñaây laø moät hình thöùc ñaàu tö chieán löôïc.Vieäc xaùc ñònh nhu caàu vaø muïc tieâu ñaøo taïo thöôøng phaûi döïa vaøo muïc tieâu, chính saùch, keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty, chöông trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc, nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù naêng löïc nhaân vieân. Töø ñoù caàn xaùc ñònh caùc muïc tieâu cuï theå vaø löïa choïn caùc hình thöùc, phöông tieän ñaøo taïo hôïp lyù coù khaû naêng naâng cao hieäu quaû coâng vieäc trong coâng ty. b) Xaây döïng keá hoaïch döï tröõ nguoàn nhaân löïc haøng naêm cho doanh nghieäp : Vaán ñeà naøy lieân quan ñeán vieäc haøng naêm caùc tröôûng boä phaän phaûi ñaùnh giaù keát quaû coâng taùc, tieàm naêng vaø khaû naêng keá thöøa cuûa taát caû caùc nhaân vieân cuûa mình. Vieäc naøy ñöôïc ñöa ra baøn vôùi laõnh ñaïo caáp treân vaø ngöôøi phuï traùch nhaân söï ñieàu phoái chöông trình, vaø cuoái cuøng, hình thaønh neân “bieåu ñoà döï tröõ nhaân söï toång theå” cho doanh nghieäp. 1.1.2.3 Nhoùm 3 : Thöïc hieän chöùc naêng duy trì nguoàn nhaân löïc Nhoùm chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm duy trì vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp. Ñaây laø moät vaán ñeà raát ña daïng töø vieäc ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc cuûa nhaân vieân, traû 12 löông, khen thöôûng, kích thích, ñoäng vieân ñoái vôùi nhaân vieân ñeán aùp duïng caùc chöông trình giao teá nhaân löïc, khuyeán khích nhaân vieân tham gia quaûn lyù, caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc. Chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc coâng vieäc cuï theå sau : a) Ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuûa caùc nhaân vieân Ñoái vôùi doanh nghieäp, caùc thoâng tin ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc seõ giuùp doanh nghieäp kieåm tra laïi chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc khaùc, nhö: tuyeån choïn, ñònh höôùng vaø höôùng daãn coâng vieäc, ñaøo taïo, traû coâng, quan heä lao ñoäng… Quaù trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuûa nhaân vieân bao goàm : vieäc xaùc ñònh muïc tieâu ñaùnh giaù; aán ñònh tieâu chuaån; xem xeùt vaø ñaùnh giaù; thaûo luaän vieäc ñaùnh giaù vôùi nhaân vieân vaø thöôøng ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc phöông phaùp nhö : • Phöông phaùp xeáp haïng luaân phieân ; • Phöông phaùp so saùnh caëp; • Phöông phaùp baûng ñieåm; • Phöông phaùp löu giöõ v.v…. Tuyø theo hoaøn caûnh vaø moâi tröôøng cuï theå cuûa töøng doanh nghieäp khaùc nhau, coù theå löïa choïn aùp duïng caùc phöông phaùp khaùc nhau. b) Thöïc hieän traû coâng lao ñoäng cho töøng nhaân vieân 13 Vieäc traû coâng lao ñoäng, luoân luoân laø moät trong nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm, thaùch thöùc nhaát cho caùc nhaø quaûn trò ôû moïi doanh nghieäp. Bôûi vì noù ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo tính coâng baèng. Taát caû caùc yeáu toá caáu thaønh thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng: löông caên baûn, thöôûng, phuùc lôïi, trôï caáp caàn ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû nhaèm taïo ra ñoäng löïc kích thích cao ñoái vôùi nhaân vieân. Nhaân vieân thöôøng mong ñôïi nhöõng coá gaéng vaø keát quaû thöïc hieän coâng vieäc cuûa hoï seõ ñöôïc ñaùnh giaù vaø khen thöôûng xöùng ñaùng. Nhöõng mong ñôïi naøy seõ hình thaønh vaø xaùc ñònh muïc tieâu, möùc ñoä thöïc hieän coâng vieäc maø nhaân vieân caàn ñaït ñöôïc trong töông lai. Tuy nhieân, xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng traû coâng naøo coù theå laøm cho taát caû moïi nhaân vieân trong doanh nghieäp luoân ñöôïc vöøa loøng laø ñieàu raát khoù thöïc hieän. Cho neân vieäc nghieân cöùu vaø ñieàu chænh tieàn löông treân thò tröôøng laø ñieàu caùc doanh nghieäp caàn thöïc hieän thöôøng xuyeân. 1.2 CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TRONG DOANH NGHIEÄP : Coù nhieàu yeáu toá, chính saùch thöïc hieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp phaûi tính tôùi. Veà cô baûn, coù theå chia ra thaønh hai nhoùm yeáu toá chính. Ñoù laø: nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân ngoaøi nhö kinh teá, daân soá, phaùp luaät, vaên hoùa, ñoái thuû caïnh tranh, khoa hoïc, kyõ thuaät,v.v. … Vaø nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân trong, nhö muïc 14 tieâu, chieán löôïc coâng ty, vaên hoùa coâng ty, phong caùch cuûa caùc laõnh ñaïo coâng ty… (xem sô ñoà soá 2). Trong ñoù nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân ngoøai laø nhoùm yeáu toá ngoïai vi, khaùch quan. Doanh nghieäp chæ coù theå lôïi duïng, neù traùnh hoaëc tìm caùch thích nghi. Ngöôïc laïi nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân trong laø nhoùm caùc yeáu toá chuû quan. Doanh nghieäp coù theå ñieàu chænh, kieåm soùat. Nhöõng nhaân toá beân ngoaøi Xaõ hoäi Kinh teá Moâi tröôøng Coâng ngheä Nhöõng nhaân toá beân trong Quaûn trò Chieán löôïc, muïc tieâu Cô caáu toå chöùc Vaên hoùa doanh nghieäp LAÕNH ÑAÏO (Ñieàu khieån heä thoáng tröïc tieáp) QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC (Taïo döïng heä thoáng giaùn tieáp) Chöùc naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo: - Trong caùch giao tieáp - Trong vieäc aùp duïng caùc coâng cuï khích leä ñeå taïo aûnh höôûng leân haønh vi öùng xöû cuûa nhaân vieân. Phaân tích, ñöa vaøo öùng duïng vaø ñaùnh giaù thaønh quaû caùc moâ hình ñeå: - Tuyeån duïng - Phaùt trieån - Traû coâng - Xöû lyù quan heä lao ñoäng Phaùt trieån toå chöùc (Phaùt trieån heä thoáng lieân tuïc) 15 Sô ñoà soá 2 : Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi doanh nghieäp. 16 17 CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC) 2.1 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TY ICC : Teân giao dòch ñoái ngoaïi : INTERNATIONAL PROJECT INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (ICC). Truï sôû chính : 2A-4A Phoá Ñoäi Nhaân, Phöôøng Coáng Vò – Q.Ba Ñình – TP.Haø Noäi Coâng ty COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC) ñöôïc thaønh laäp ngaøy 28 thaùng 6 naêm 2001 taïi Sôû Keá hoïach ñaàu tö TP.Haø Noäi theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinhd oanh soá 0103000329. Ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty hieän nay laø : - Tö vaán ñaàu tö - Tö vaán xaây döïng (khoâng bao goàm thieát keá coâng trình) - Xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp, haï taàng kyõ thuaät; coâng trình vui chôi giaûi trí. - Kinh doanh baát ñoäng saûn 18 - Ñaïi lyù mua, ñaïi lyù baùn, kyù gôûi haøng hoaù. - Buoân baùn haøng tö lieäu saûn xuaát, tö lieäu tieâu duøng (maùy moùc thieát bò phuïc vuï saûn xuaát, ñieän töû tin hoïc, ñieän laïnh, thieát bò vaên phoøng, deät may). - Trang trí noäi thaát saân vöôøn. - Ñaïi lyù kinh doanh thieát bò böu chính vieãn thoâng. Ñaïi lyù cung caáp dòch vuï böu chính vieãn thoâng. Buoân baùn vaät tö, thieát bò böu chính vieãn thoâng. Xaây laép coâng trình böu chính, vieãn thoâng. - Dòch vuï giôùi thieäu vieäc laøm. Coâng ty coù hoïat ñoäng roäng treân nhieàu lónh vöïc. Nhöng töïu trung theá maïnh cuûa Coâng ty laø tö vaán, laäp döï aùn caùc coâng trình xaây döïng, loâ toâ ñieän toùan, kinh doanh xuaát nhaäp khaåu vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu, trang trí noäi thaát vaø söûa chöõa caùc coâng trình daân duïng. Coâng ty hieän coù hai chi nhaùnh taïi TP. Nha Trang vaø TP.HCM hoïat ñoäng theo söï uûy quyeàn cuûa Coâng ty taïi Haø Noäi. Keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003 vaø hai quyù ñaàu naêm 2004 ñöôïc theå hieän ôû baûng soá 1 vaø baûng soá 2 19 Baûng soá 1 : KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2003 Ñôn vò tính : ñoàng TT CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ QUÍ III/03 QUÍ IV/03 L.KEÁ CAÛ NAÊM TOÅNG DOANH THU 1 112,500,598,801 Trong ñoù:Doanh thu haøng XK 2 CAÙC KHOAÛN GIAÛM TRÖØ 3 * Chieát khaáu 4 * Giaûm giaù 5 * Gía trò haøng baùn bò traû laïi 6 * Thueá XK,DT phaûi noäp 7 1 Doanh thu thuaàn (1-3) 10 112,500,598,801 2 Gía voán haøng baùn 11 103,965,155,813 3 Lôïi töùc goäp (10-11) 20 8,535,442,988 4 Chi phí baùn haøng 21 469,594,136 5 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 2,401,907,686 6 Lôïi töùc thuaàn HÑKD (20- 21-22) 30 5,663,941,166 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 10,489,480 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 196,091,431 7 Lôïi töùc hoaït ñoäng taøi chính (31-32) 40 -185,601,951 Thu nhaäp baát thöôøng 41 Chi phí baát thöôøng 42 479,185,000 9 Lôïi töùc baát thöôøng (41-42) 50 -479,185,000 10 Toång lôïi töùc tröôùc thueá (30+40+50) 60 4,999,154,215 11 Thueá lôïi töùc phaûi noäp 70 1,399,763,180 12 Lôïi töùc sau thueá (60-70) 80 3,599,391,034 20 Baûng soá 2 : KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2004 Ñôn vò tính : ñoàng TT CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ QUÍ I/04 QUÍ II/04 LUYÕ KEÁ TOÅNG DOANH THU 1 38,664,129,229 Trong ñoù:Doanh thu haøng XK 2 CAÙC KHOAÛN GIAÛM TRÖØ 3 * Chieát khaáu 4 * Giaûm giaù 5 * Gía trò haøng baùn bò traû laïi 6 * Thueá XK,DT phaûi noäp 7 1 Doanh thu thuaàn (1-3) 10 38,664,129,229 2 Gía voán haøng baùn 11 35,818,021,435 3 Lôïi töùc goäp (10-11) 20 2,846,107,794 4 Chi phí baùn haøng 21 346,755,416 5 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 1,365,791,276 6 Lôïi töùc thuaàn HÑKD (20- 21-22) 30 1,133,561,102 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8,700,937 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 164,969,444 7 Lôïi töùc hoaït ñoäng taøi chính (31-32) 40 -156,268,507 Thu nhaäp baát thöôøng 41 Chi phí baát thöôøng 42 9 Lôïi töùc baát thöôøng (41-42) 50 10 Toång lôïi töùc tröôùc thueá (30+40+50) 60 977,292,595 11 Thueá lôïi töùc phaûi noäp 70 12 Lôïi töùc sau thueá (60-70) 80 21 Qua soá lieäu caùc baûng soá 1 vaø baûng soá 2 cho thaáy raèng : Doanh soá hai quyù ñaàu naêm taêng khoâng ñaùng keå so vôùi cuøng kyø naêm ngoùai. Trong khi ñoù chi phí quyõ löông laïi taêng nhanh hôn so vôùi toác ñoä taêng doanh soá. Ñieàu naøy daãn ñeán hieäu quaû hoïat ñoäng kinh doanh giaûm suùt so vôùi cuøng kyø naêm ngoùai. Ñaây laø 1 trong nhöõng daáu heäiu khoâng toát cho hoïat ñoäng cuûa coâng ty. 2.2 THÖÏC TRAÏNG NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY ICC 2.2.1 Ñaëc ñieåm cô caáu nguoàn nhaân löïc coâng ty Keå töø khi thaønh laäp naêm 2001 ñeán nay, soá löôïng coâng nhaân vieân coâng ty khoâng ngöøng gia taêng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu môû roäng hoïat ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty (xem baûng soá 3). Baûng soá 3 : Thöïc traïng nguoàn nhaân löïc töø 2001 Æ 6/2004 taïi coâng ty ICC Ñôn vò tính: ngöôøi Naêm 2001 2002 2003 6/2004 Toång soá 240 580 820 860 Soá taêng/ giaûm - 340 240 40 Möùc ñoä taêng - 141,6% 41,3% 4,8% Lao ñoäng nöõ 40 90 150 200 % toång soá 16,6% 15,5% 18,3% 23,2% 22 Lao ñoäng taïi caùc chi nhaùnh 5 320 540 600 % toång soá 2% 55,1% 65,8% 69,7% Qua soá lieäu trong baûng soá 3 nhaän thaáy tyû troïng nöõ chieám tyû leä töông ñoái oån ñònh so vôùi tyû leä toøan boä coâng ty. Ñieàu naøy giuùp coâng ty traùnh phaûi giaûi quyeát caùc cheá ñoä ñaëc bieät daønh cho lao ñoäng nöõ, nhö cheá ñoä thai saûn, oám ñau, boá trí nguoàn nhaân löïc cho hôïp lyù, chaêm soùc söùc khoeû taïi choã… Soá löôïng nhaân vieân taêng nhanh trong hai naêm 2002 vaø 2003 do quaù trình cuûa caùc chi nhaùnh taêng leân. • Cô caáu nguoàn nhaân löïc theo ñoä tuoåi: Baûng soá 4 : Cô caáu nguoàn nhaân löïc theo ñoä tuoåi taïi coâng ty ICC (thaùng 06/2004) Ñôn vò tính : ngöôøi Ñoä tuoåi Soá löôïng Tyû leä/ toång soá Nam Tyû leä/ toång soá Nöõ Tyû leä/ toång soá Töø 20-30 400 46,5% 280 32,6% 120 14% Töø 31- 40 260 30,2% 220 25,6% 40 4,65% Töø 40 –50 150 17,4% 110 12,8% 40 4,65% Treân 50 50 5,9% 50 5,8% 0 0 23 Toång coäng 860 100% 660 76,8% 200 23,2% Qua baûng soá 4 cho thaáy : Nguoàn nhaân löïc Coâng ty ICC coù tuoåi ñôøi trung bình khaù thaáp, vôùi ñoä tuoåi bình quaân 33 tuoåi. Ñieàu naøy theå hieän ñuùng söï non treû cuûa Coâng ty. Soá lao ñoäng treû töø 20 ñeán 30 tuoåi cuûa Coâng ty chieám tyû leä chuû yeáu 46,5%. Chæ soá ít laõnh ñaïo trong HÑQT vaø Ban Giaùm ñoác coù tuoåi treân 50 (50 ngöôøi). • Cô caáu nguoàn nhaân löïc theo trình ñoä hoïc vaán: Baûng soá 5 : Cô caáu nhaân löïc theo trình ñoä: (06/2004) Ñôn vò tính: ngöôøi Trình ñoä hoïc vaán Toång soá nhaân vieân Tyû leä Töø lôùp 9 => 12 60 7% Cao ñaúng trung caáp 100 12% Ñaïi hoïc 690 80% Treân Ñaïi hoïc 10 1% Toång coäng 860 100% 24 Qua baûng soá 5 cho thaáy : Trình ñoä hoïc vaán cuûa nhaân vieân coâng ty ôû möùc khaù toát. 2.2.2 Nhöõng haïn cheá caàn khaéc phuïc trong coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC 2.2.2.1 Ñoái vôùi vieäc thu huùt nguoàn nhaân löïc : Hieän nay ICC khoâng coù phoøng chuyeân traùch quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Caùc chöùc naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong coâng ty do phoøng haønh chính- toå chöùc thöïc hieän. Phoøng naøy treân thöïc teá chæ quaûn lyù hoà sô nhaân vieân chöa thöïc hieän coâng taùc hoïach ñònh nguoàn nhaân löïc. Vieäc tuyeån duïng nhaân vieân thöôøng ñöôïc tieán haønh ñoät xuaát tuøy theo baûng ñeà xuaát nhaân vieân môùi töø caùc phoøng ban hoaëc caùc giaùm ñoác chi nhaùnh. Ñoàng thôøi phoøng haønh chính –toå chöùc cuõng chöa xaây döïng ñöôïc baûng moâ taû coâng vieäc cuõng nhö caùc tieâu chuaån cho töøng coâng vieäc vaø cho töøng chöùc vuï cuï theå. Chính nhöõng ñieàu naøy ñaõ laøm haïn cheá vieäc ñaùnh giaù ñuùng möùc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa moãi caù nhaân vaø vieäc ñaùnh giaù mang caûm tính cuûa ngöôøi laõnh ñaïo tröïc tieáp raát nhieàu. 25 Ñoái vôùi coâng taùc tuyeån duïng hieän nay, coâng ty chöa xaây döïng ñöôïc moät quy trình chuaån cho quaù trình tuyeån duïng. Ña soá nhaân söï ñöôïc tuyeån duïng trong thôøi gian qua phaàn lôùn do moái quan heä quen bieát vaø giôùi thieäu ngöôøi quen laãn nhau trong coâng ty. Ban giaùm ñoác thöôøng chæ caên cöù vaøo danh saùch ñeà xuaát cuûa caùc phoøng ban vaø ña soá ñeàu ñöôïc kyù duyeät maø ít xem xeùt laïi nhu caàu laâu daøi hoaëc söï truøng laëp laïi nhu caàu giöõa caùc phoøng ban. Ví duï, moãi phoøng ban ñeàu coù chuyeân vieân vi tính vaø nhaân vieân ngoïai ngöõ cho rieâng mình. Ñieàu naøy cuõng theå hieän tính khoâng coâng khai hoùa trong coâng taùc tuyeån duïng taïi coâng ty ICC. 2.2.2.2 Ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Hieän nay coâng ty hoaøn toaøn thöïc hieän ñaøo taïo taïi choã. Ngöôøi ñi tröôùc daãn daét ngöôøi ñi sau. Coâng ty khoâng coù coâng taùc ñaøo taïo hoøan chænh cuõng nhö chöa heà chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo. Neáu coù hoïat ñoäng naøo môùi maø doanh nghieäp chöa coù kinh nghieäm, caùc caùn boä laõnh ñaïo thöôøng “baét chöôùc” theo moâ hình cuûa caùc doanh nghieäp hoïat ñoäng trong lónh vöïc töông töï. Ngoaøi ra, hoïat ñoäng cuûa coâng ty chöa coù chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng laâu daøi. Töø ñoù laøm cho coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc thöôøng bò ñoäng vaø khoâng ñaït hieäu quaû cao. Coâng ty cuõng khoâng heà xaây döïng keá hoïach döï tröõ nguoàn nhaân löïc haøng naêm cho doanh nghieäp. 26 2.2.2.3 Ñoái vôùi coâng taùc duy trì nguoàn nhaân löïc. Xuaát phaùt töø hai nhöôïc ñieåm treân neân vieäc ñaùnh giaù vaø quaûn lyù hieäu quaû thaønh tích cuûa coâng ty vaãn coøn nhieàu baát caäp. Vieäc traû coâng lao ñoäng hieän nay ôû ICC cuõng hoøan toøan mang tính töï phaùt cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. Ngoøai möùc löông cô baûn cuûa coâng ty töï xaây döïng (cô baûn döïa treân caùch tính löông cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù söï töï ñieàu chænh heä soá), moät phaàn thu nhaäp khoâng nhoû cuûa caùc nhaân vieân (khoâng aùp duïng cho caùc nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát) laø do caùc tröôûng boä phaän ñeà xuaát möùc thöôûng theo hieäu quaû coâng vieäc cuûa boä phaän. Vieäc thöôûng hoøan toøan theo caûm tính cuûa ngöôøi laõnh ñaïo vaø thöôøng mang tính caøo baèng. Do ñoù deã daãn ñeán tình traïng khoâng kieåm soaùt ñöôïc chi phí vaø taâm lyù khoâng haøi loøng laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân. Qua phaân tích nhöõng haïn cheá treân cuûa doanh nghieäp, theo toâi, nguyeân nhaân chính cuûa nhöõng haïn cheá treân ñoù laøø doanh nghieäp chöa coi troïng coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø, do ñoù, khoâng coù boä phaän chòu traùch nhieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc “chuyeân nghieäp”. Nguyeân nhaân cuûa tình traïng treân coù theå xuaát phaùt töø tính “non treû” cuûa coâng ty. Thoâng thöôøng caùc coâng ty môùi thaønh laäp thöôøng chaïy theo nhu caàu tröôùc maét. Ñoù laø söï toàn taïi vaø lôïi nhuaän cao cho doanh nghieäp maø queân ñi tính laâu daøi vaø phaùt trieån beàn vöõng. Tuy nhieân haïn cheá naøy laø coù theå khaéc phuïc ñöôïc. 27 CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC) Töø nhöõng phaân tích vaø ñaùnh giaù ôû Chöông 2 vaø vaän duïng quan ñieåm cuûa lyù thuyeát heä thoáng, chuùng toâi ñöa ra moät vaøi giaûi phaùp sau ñaây vôùi mong muoán caûi thieän vaø naâng cao hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty. 3.1 THAØNH LAÄP PHOØNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TRONG COÂNG TY ICC Muïc ñích cô baûn cuûa phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø baûo ñaûm cho nguoàn löïc cuûa coâng ty ñöôïc quaûn lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû nhaát. Vieäc thaønh laäp phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc treân cô sôû caûi tieán phoøng haønh 28 chính- toå chöùc laø nhu caàu caáp thieát hieän nay. Ñeå thaønh laäp ñöôïc phoøng naøy Coâng ty caàn phaûi : a) Xaùc ñònh roõ vai troø, chöùc naêng cuûa phoøng nhaân söï trong quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty. Phoøng nhaân söï phaûi theå hieän heát vai troø quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty qua caùc ñieåm sau ñaây: • Phoøng nhaân löïc phaûi ñaûm baûo vieäc ñöa ra chính saùch söû duïng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân luïc coù hieäu quaû nhaát cho toaøn Coâng ty nhaèm khuyeán khích, ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc toát nhaát. • Phoøng nhaân söï phaûi thöïc söï ñoùng vai troø laø ngöôøi tö vaán, coá vaán cho caùc caáp quaûn trò khaùc trong vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc trong boä phaän cuûa hoï phuø hôïp vôùi chieán löôïc chính saùch söû duïng con ngöôøi trong toaøn Coâng ty, nhö : thuyeân chuyeån coâng taùc, ñeà baït, taêng löông, khen thöôûng, kyû luaät, an toaøn veä sinh lao ñoäng, v.v…. • Thöïc hieän cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï nhö tuyeån duïng, ñaøo taïo, löông boång phuùc lôïi cho caùc boä phaän khaùc. Thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi caùc giaùm ñoác, tröôûng boä phaän ñeå naém baét kòp thôøi nhu caàu cuûa hoï. • Kieåm tra, giaùm saùt thöïc thi caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa caùc giaùm ñoác, tröôûng boä phaän khaùc. b) Xaùc ñònh roõ nhieäm vuï cuï theå cuûa quaûn trò nhaân söï vieân : 29 Theo toâi, nhieäm vuï ñoù caàn xaùc ñònh nhö sau : • Tuyeån choïn nhaân vieân: cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát cho quaù trình tuyeån duïng, tuyeån choïn nhaân vieân, ra caùc quyeát ñònh tuyeån choïn nhaân vieân. • Duy trì ñoäi nguõ nhaân vieân hieän coù: Caùc quaûn trò vieân phaûi coù traùch nhieäm ñoái xöû nhaân vieân coâng baèng, giaûi quyeát caùc maâu thuaån xung ñoät trong boä phaän, khích thích tinh thaàn laøm vieäc ñoàng ñoäi, toân troïng nhaân vieân vaø ñieàu chænh löông boång. • Phaùt trieån nhaân vieân: ñaøo taïo taïi choå nhaân vieân, huaán luyeän, giao quyeàn, ñaùnh giaù thaønh tích coâng vieäc cuûa nhaân vieân. • Giao teá nhaân söï: kyû luaät, sa thaûi, thuyeân chuyeån, ñeà baït. Vieäc thaønh laäp Phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc chæ laø böôùc ban ñaàu trong quaù trình caûi tieán vaø hoaøn thieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty ICC. Böôùc tieáp theo ñoù laø Phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn phaûi tham möu vaø keát hôïp vôùi Ban Gíam ñoác coâng ty hoaøn thieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc thoâng qua ba nhoùm giaûi phaùp chính sau : 3.2 NHOÙM GIAÛI PHAÙP VEÀ THU HUÙT NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 3.2.1 Toå chöùc trieån khai thöïc hieän phaân tích coâng vieäc vaø baûn moâ taû coâng vieäc Phaân tích coâng vieäc laø moät chöùc naêng cô baûn cuûa coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø laø nguoàn goác cuûa söï phaân coâng lao ñoäng hôïp lyù, laøm 30 vieäc coù hieäu quaû. Phaân tích coâng vieäc taïo cô sôû cho söï tuyeån choïn, thuyeân chuyeån, aán ñònh caùc tuyeán thaêng tieán vaø taïo cô sôû cho caùc chöông trình huaán luyeän. Ñeå tieán haønh phaân tích coâng vieäc moät caùch hieäu quaû, theo toâi, coâng taùc phaân tích coâng vieäc phaûi ñöôïc thöïc hieän theo 5 böôùc . (Xem sô ñoà soá 3) Böôùc 1 : Laäp keá hoïach Böôùc 2 : Thieát keá Böôùc 3 : Thu thaäp, phaân tích thoâng tin Böôùc 4 : Dieãn ñaït keát quaû Ñieàu haønh coâng taùc phaân tích coâng vieäc Böùôùc 5 : Vaän duïng keát quaû Sô ñoà soá 3 : Quy trình phaân tích coâng vieäc caàn thöïc hieän trong coâng ty ICC 3.2.2 Xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc hoaøn chænh Hieän nay ICC chöa coù baûn phaân tích coâng vieâc cho caùc chöùc vuï. Do ñoù phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc bao goàm nhöõng noäi dung chuû yeáu sau : 1) Thoâng tin cô baûn : 31 a) Teân goïi chöùc vuï b) Caáp treân tröïc tieáp c) Phoøng ban tröïc thuoäc d) Baäc löông e) Möùc löông f) Nhaân vieân caáp döôùi g) Tính chaát coâng vieäc h) Caùc noäi dung nhö hoï teân, chöùc vuï, ngöôøi pheâ duyeät cuûa caùn boä phaân tích coâng vieäc 2) Moâ taû coâng vieäc : a) Khaùi quaùt coâng vieäc b) Noäi dung hoïat ñoäng cuûa coâng vieäc c) Chöùc traùch ñoái vôùi coâng vieäc d) Keát quaû coâng vieäc e) Quan heä coâng vieäc f) Nguoàn taøi nguyeân cho caùn boä, nhaân vieân söû duïng 3) Tieâu chuaån hoùa thuyeát minh veà tö caùch nhaäm chöùc : a) Hoïc löïc toái thieåu caàn thieát b) Thôøi gian vaø chöông trình caàn ñaøo taïo c) Nieân haïn vaø kinh nghieäm coâng taùc d) Khaû naêng noùi chung 32 e) Sôû thích f) Caù tính ñaëc tröng g) Yeâu caàu veà ñoä tuoåi, giôùi tính caàn theáit cho chöùc vuï h) Yeâu caàu veà theå naêng 4) Moâi tröôøng laøm vieäc : a) Nôi laøm vieäc b) Ñoä nguy hieåm cuûa moâi tröôøng laøm vieäc c) Beänh ngheà nghieäp d) Thôøi gian laøm vieäc e) Tính can ñoái cuûa coâng vieäc f) Möùc ñoä thoûai maùi trong moâi tröôøng laøm vieäc Khi bieân soïan baûn thuyeát minh coâng vieäc neân caên cöù vaøo muïc ñích phaân tích coâng vieäc ñeå tieán haønh ñieàu chænh noäi dung; trong baûn thuyeát minh coâng vieäc neân söû duïng lôøi leõ ñôn giaûn deã hieåu, caâu chöõ roõ raøng, traùnh hieän töôïng mô hoà, khoù hieåu. 3.2.2.1 Moät soá ví duï ñieån hình caàn tham khaûo khi xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc (Xem phuï luïc 2 vaø 3) 3.2.2.2 Baûn moâ taû vaø tieâu chuaån coâng vieäc coâng ty ICC neân aùp duïng : Maõ soá tö lieäu : 33 I. Thoâng tin cô baûn 1. Teân chöùc vuï : Chaùnh vaên phoøng 2. Caáp treân tröïc tieáp : Toång giaùm ñoác 3. Ban ngaønh tröïc thuoäc : Vaên phoøng 4. Baäc löông 5. Möùc löông 6. Thôøi gian phaân tích 7. Soá nhaân vieân tröïc thuoäc 8. Soá ngöôøi trong bieân cheá 9. tính chaát coâng vieäc 10. nhaân vieân phaân tích 11. ngöôøi pheâ duyeät II. Khaùi quaùt coâng vieäc 1. Sô löôïc veà coâng vieäc Quaûn lyù veà haønh chính toång hôïp cuûa coâng ty, ñieàu hoøa quan heä giöõa caùc ban ngaønh, phaân tích thöôøng xuyeân tình hình kinh doanh cuûa coâng ty, ñeà ra caùc keá hoïach vaø cheá ñoä, quy taéc, ñieàu leä, ñoàng thôøi phuï traùch ñoân ñoác giaùm saùt vieäc thöïc thi, chòu traùch nhieäm quaûn lyù, thuyeát minh, phoái hôïp vôùi phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñaøo taïo nhaân vieân cuûa phoøng. 2. Moâ taû coâng vieäc: 34 Baûng soá 6 : Moâ taû coâng vieäc Thöù töï Noäi dung cuûa coâng vieäc Quyeàn haïn Soá quy ñònh cuûa coâng vieäc Thôøi gian phaûi duøng (%) 1 Xöû lyù toång hôïp caùc loïai vaên kieän vaø tö lieäu cuûa coâng ty 2 Quan heä coäng ñoàng 3 Ñeà xuaát vôùi phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc veà vaán ñeà nhaân söï 4 Döï kieán quy hoïach phaùt trieån vaø keá hoïach haøng naêm cuûa coâng ty 5 Thieát laäp, thöïc thi vaø söûa chöõa cheá ñoä quy taéc ñieàu leä cuûa coâng ty 6 Phaân tích thöôøng xuyeân tình hình kinh doanh cuûa coâng ty 3. Tö caùch nhaäm chöùc ƒ Hoïc löïc toái thieåu caàn thieát : Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh ƒ Chuyeân ngaønh : Quaûn lyù haønh chính vaø quaûn trò doanh nghieäp ƒ Ñaøo taïo kyõ naêng caàn thieát : 6-12 thaùng ƒ Chöông trình ñaøo taïo : thö kyù, laõnh ñaïo, quan heä coâng ñoàng, phaùp luaät vaø taøi vuï. ƒ Kinh nghieäm laøm vieäc caàn coù : ƒ Nhu caàu naêng löïc chung 35 - Khaû naêng khích leä - Khaû naêng laäp keá hoïach - Quan heä giao tieáp ƒ Caù tính ñaëc tröng : - Tinh thaàn traùch nhieäm - Tö töôûng oån ñònh - Tính chi phoái ƒ Quan heä chöùc vò - Chöùc vò coù theå thaêng tieán : Phoù Toång Giaùm ñoác - Chöùc vò coù theå chuyeån ñoåi qua laïi : Trôï lyù Toång Gaùim ñoác 3.2.3 Thöïc hieän thöôøng xuyeân coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC Sau khi baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc ñaõ ñöôïc hoaøn thieän. Ñieàu tröôùc tieân maø coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty caàn phaûi quan taâm löu yù ñoù laø coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty. Phoøng nhaân söï caàn phaûi tieán haønh nghieân cöùu, phaân tích nguoàn nhaân löïc hieän taïi moät caùch coù heä thoáng vaø caên cöù vaøo chieán löôïc, keá hoaïch kinh doanh maø döï baùo moä soá coâng vieäc trong töông lai, sau ñoù döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc cho Coâng ty trong töông lai caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng 36 ñeå töø ñoù taïo cô sôû cho caùc hoaït ñoäng tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân. 3.2.3.1 Thöôøng xuyeân boå sung caùc thoâng tin veà nhaân vieân ñeå xaùc ñònh nguoàn nhaân löïc thöïc teá trong töøng thôøi kyø Ñeå tieán haønh döï baùo nguoàn nhaân löïc ñuùng vaø coù hieäu quaû ñoøi hoûi phaûi coù soá lieäu veà tình hình söû duïng nguoàn nhaân löïc hieän taïi, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, khoù khaên vaø thuaän lôïi cuûa nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty. Ngoaøi ra, phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc phaûi tieán haønh caäp nhaät toaøn boä thoâng tin cuûa caù nhaân veà kinh nghieäm laøm vieäc, kyõ naêng chuyeân moân, trình ñoä hoïc vaán, … cuûa nhaân vieân nhaèm laøm cô sôû cho coâng taùc ñaøo taïo, thaêng chöùc, thuyeân chuyeån nhaân vieân sau naøy. 3.2.3.2 Xaùc ñònh söï bieán ñoäng cuûa nguoàn nhaân löïc qua moät soá chæ tieâu ñònh löôïng. Nguoàn nhaân löïc taïi baát kyø coâng ty naøo luoân luoân coù söï thay ñoåi do nhieàu lyù do nhö : höu trí, maát söùc, tai naïn, xin thoâi vieäc, bò sa thaûi, ñöôïc thaêng chöùc, thuyeân chuyeån coâng taùc, nghæ hoä saûn, nghæ taïm thôøi,v.v.… . vì vaäy, vieäc döï ñoaùn söï bieán ñoäng nhaân söï laø raát caàn thieát. 3.2.3.3 Thöïc hieän döï ñoaùn nhu caàu nhaân löïc cuûa coâng ty trong töông lai 37 Nhu caàu nhaân löïc taïi coâng ty chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá trong vaø ngoaøi Coâng ty. Nhu caàu nhaân löïc töông lai ñöôïc xaùc ñinh theo hai maët : soá löôïng vaø chaát löôïng. Veà maët soá löôïng, nhu caàu nguoàn nhaân löïc trong töông lai ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc sau : • Toång soá nhaân vieân caàn coù trong töông lai = Toång soá nhaân vieân hieän taïi – (toång soá nhaân vieân nghæ vieäc + Toång soá nhaân vieân thay theá) + (toång soá nhaân vieân hieän taïi x tyû leä % ñieàu chænh lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu keá hoïach saûn xuaát kinh doanh) hoaëc : • Toång soá nhaân vieân caàn ñöôïc tuyeån duïng trong töông lai = Toång soá nhaân vieân nghæ vieäc + Toång soá nhaân vieân caàn ñöôïc thay theá + (toång nhaân vieân hieän taïi x tyû leä % ñieàu chænh lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh). - Trong ñoù tyû leä % ñieàu chænh lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh coù theå aâm hoaëc döông. Song song vôùi vieäc döï ñoaùn nguoàn nhaân löïc veà soá löôïng, coâng ty caàn phaûi döï ñoaùn veà maët chaát löôïng nhaân söï. Ñeå döï ñoaùn veà maët chaát löôïng, coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong Coâng ty ICC caàn phaûi heä thoáng hoùa caùc kyû naêng, trình ñoä, kinh nghieäm ñoøi hoûi cho töøng coâng vieäc, phoái hôïp vôùi caùc giaùm ñoác chi nhaùnh, tröôûng boä phaän nhaèm xaùc ñònh yeâu caàu veà 38 chaát löôïng nhaân söï treân cô sôû cuûa caùc tieâu chuaån ñoù. Ñoàng thôøi, phaûi döï baùo sô boä moät soá tieâu chuaån coâng vieäc trong töông lai treân cô sôû keá hoaïch kinh doanh vaø tieâu chuaån coâng vieäc trong hieän taïi. 3.2.4 Caûi tieán coâng taùc tuyeån duïng nhaân vieân Ñeå coâng taùc tuyeån duïng nhaân vieân trong coâng ty ICC coù hieäu quaû, noäi dung chính cuûa keá hoaïch tuyeån duïng phaûi traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi sau : 1. Nhöõng cöông vò naøo caàn tìm kieám nhaân vieân ? Tìm kieám bao nhieâu ngöôøi ? 2. Tö caùch nhaäm chöùc cuûa moãi nhaân vieân ôû moãi cöông vò laø gì ? 3. Khi naøo caàn thoâng baùo tìm kieám ? Löïa choïn phöông thöùc naøo ñeå tìm kieám ? 4. Laøm theá naøo ñeå tieán haønh kieåm tra, ñaùnh giaù nhaân vieân ? Coù theå uyû nhieäm cho boä phaän chuyeân moân tieán haønh khoâng ? 5. Chi phí tìm kieám laø bao nhieâu ? 6. Thôøi gian, thôøi haïn tìm kieám ? 7. Khi naøo nhaân vieân môùi caàn coù maët vaø baét ñaàu laøm vieäc ? Sau khi phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc traû lôøi roõ ñöôïc caùc caâu hoûi treân, chuùng ta caàn tieán haønh vieäc löïa choïn phöông phaùp tuyeån choïn nhaân vieân hôïp lyù. 39 Xeùt moät caùch toång theå, phöông thöùc tìm kieám nhaân vieân bao goàm vieäc tìm kieám trong vaø ngoaøi doanh nghieäp. Hieän nay coâng ty ICC neân aùp duïng phöông thöùc tuyeån choïn nhaân vieân qua caùc hình thöùc sau : 1) Quaûng caùo qua baùo chí hoaëc Internet. Khi söû duïng hình thöùc quaûng caùo laøm phöông thöùc tìm kieám, ICC cuõng caàn phaûi chuù yù maáy ñieåm sau ñaây : a) Thoâng qua ñieàu tra nghieân cöùu thò tröôøng ñeå löïa choïn phöông tieän truyeàn thoâng quaûng caùo coù hieäu quaû cao nhaát; b) Thieát keá quaûng caùo phaûi laøm noåi baät ñöôïc tieâu chí cuûa doanh nghieäp; c) Phaûi söû duïng lôøi leõ quaûng caùo coù tính coå ñoäng vaø aán töôïng saâu saéc; d) Khi soaïn thaûo noäi dung quaûng caùo phaûi caên cöù vaøo baûn thuyeát minh vò trí coâng vieäc trong döï ñònh tuyeån choïn nhaân vieân; e) Noäi dung quaûng caùo phaûi xaùc ñònh roõ vò trí coâng vieäc, soá löôïng tìm kieám vaø tö caùch nhaäm chöùc caàn coù, ngoaøi ra coøn ghi roõ nhöõng ñaõi ngoä cuûa coâng ty ñoái vôùi ngöôøi ñeán tuyeån v.v… Hình thöùc naøy coâng ty neân aùp duïng doái vôùi nhöõng keá hoïach tuyeån duïng trong naêm. 2) Toå chöùc thöôøng xuyeân caùc hoäi nghò toaï ñaøm vôùi sinh vieân toát nghieäp töø caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø trung hoïc chuyeân nghieäp. 40 3) Ñaåy maïnh hôïp taùc vôùi caùc trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm ñeå tìm kieám caùc öùng vieân coù chaát löôïng cao. Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm thöôøng coù raát nhieàu soá lieäu cô baûn veà ngöôøi tìm vieäc ôû nhieàu phöông dieän, hoï phuï traùch vieäc coâng boá thoâng tin tuyeån duïng, sau ñoù saøng loïc ra nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töông ñoái toát. Hình thöùc naøy coâng ty chæ neân aùp duïng khi coù nhu caàu tuyeån duïng töùc thôøi. Tuy nhieân tröôùc khi tuyeån duïng chính thöùc coâng ty caàn phaûi tieán haønh traéc nghieäm laïi ñoái vôùi ngöôøi ñaõ ñöôïc trung taâm löïa choïn. 3.3 NHOÙM GIAÛI PHAÙP VEÀ ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY ICC 3.3.1 Hoaøn thieän coâng taùc ñaøo taïo. Coâng taùc ñaøo taïo cuûa coâng ty ICC hieän nay ñang bò “boû queân”. Do ñoù, coâng ty ICC caàn phaûi hoøan thieän coâng taùc ñaøo taïo cuûa mình. Ñeå laøm toát coâng taùc ñaøo taïo coâng ty ICC caàn phaûi thöïc hieän moät soá vieäc sau : • Phaân tích roõ nhu caàu ñaøo taïo cho töøng boä phaän hieän taïi cuõng nhö döï ñoùan nhu caàu töông lai • Tuøy vaøo nhu caàu ñaøo taïo maø coâng ty tieán haønh choïn phöông phaùp vaø chöông trình ñaøo taïo cho hôïp lyù. • Kích thích nhaân vieân chuû ñoäng tham gia ñaøo taïo, coâng ty caàn phaûi giuùp nhaân vieân nhaän thöùc ñöôïc raèng, ñaøo taïo laø bieän phaùp 41 quan troïng cuõng nhö con ñöôøng cô baûn giuùp nhaân vieân naâng cao trình ñoä naêng löïc baûn thaân. Coâng ty cuõng phaûi giaùo duïc nhaân vieân nhaän thöùc ñöôïc raèng ñaøo taïo khoâng nhöõng coù lôïi cho muïc tieâu phaùt trieån cuûa doanh nghieäp maø coøn coù lôïi cho thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån treân con ñöôïng ngheà nghieäp cuûa moãi caù nhaân. Neáu nhaân vieân nhaän thöùc ñöôïc nhöõng ích lôïi treân thì hoï seõ vui veû tham gia vaø uûng hoä cho hoïat ñoäng ñaøo taïo. Coâng vieäc ñaøo taïo môùi phaùt huy hieäu quaû. • Coâng ty caàn phaûi daønh khoûan chi phí thích ñaùng haøng naêm cho coâng taùc ñaøo taïo. 3.3.2 Hoaøn thieän coâng taùc ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo Ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo laø böôùc cuoái cuøng trong trong coâng taùc ñaøo taïo cuûa coâng ty. Vieäc ñaùnh giaù naøy giuùp coâng ty ño löôøng ñöôïc hieäu quaû vaø lôïi ích coù ñöôïc qua quaù trình ñaøo taïo. Ñoàng thôøi laø khaâu quan troïng ñeå hoøan thieän hôn coâng taùc ñaøo taïo sau naøy. Do ñoù vieäc ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo laø coâng vieäc heát söùc caàn thieát ñoái vôùi coâng ty ICC sau moãi quaù trình ñaøo taïo. Vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû keát quaû ñaøo taïo theo toâi coâng ty neân tieán haønh theo caùc bieän phaùp sau : • Tham khaûo yù kieán cuûa ngöôøi tham gia khoùa ñaøo taïo. • Toå chöùc thi sau ñaøo taïo. Neáu coâng ty aùp duïng hình thöùc 42 thueâ ñaøo taïo beân ngoøai thì bieän phaùp naøy thuôøng luoân ñöôïc ñôn vò ñaøo taïo aùp duïng. • Ñaùnh giaù söï thay ñoåi haønh vi cuûa ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo sau khi ñaøo taïo xong. • Phaân tích ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa vieäc ñaøo taïo trong doanh nghieäp 3.4 NHOÙM GIAÛI PHAÙP DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 3.4.1 Hoaøn thieän heä thoáng ñaùnh giaù thaønh tích cuûa caùc nhaân vieân trong coâng ty. Ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc laø moät trong nhöõng chöùc naêng cô baûn cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty. Vieäc ñaùnh giaù thaønh tích seõ quyeát ñònh tính trung thaønh vaø thaùi ñoä laøm vieäc cuûa nhaân vieân. Vôùi taàm quan troïng treân, theo toâi, coâng ty caàn phaûi xem xeùt laïi coâng taùc vaø chöông trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc nhaân vieân theo höôùng sau ñaây: Tröôùc tieân, xaùc ñònh laïi muïc tieâu cuûa coâng taùc ñaùnh giaù thaønh tích nhaân vieân. Ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc nhaân vieân khoâng chæ ñôn giaûn laø ñeå phaùt thöôûng cuoái naêm maø coøn laø keânh cung caáp thoâng tin phaûn hoài cho nhaân vieân bieát möùc ñoä hoaøn thaønh coâng taùc cuûa mình so vôùi tieâu chuaån 43 ñöôïc giao. Töø ñoù giuùp nhaân vieân söûa chöõa sai laàm trong naêm qua vaø laø cô sôû cho coâng taùc ñaøo taïo trong naêm sau. Thöù hai laø, Coâng ty caàn phaûi choïn löïa nhöõng phöông phaùp ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc phuø hôïp vôùi hoøan caûnh caùc nhaân vieân trong coâng ty. Theo toâi, ñoái vôùi caáp quaûn trò vieân Coâng ty neân tieán haønh ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc baèng phöông phaùp quaûn trò theo muïc tieâu (MBO) vaø ñoái vôùi nhaân vieân vaên phoøng vaø coâng nhaân thì neân söû dung phöông phaùp möùc thang ñieåm. Phöông phaùp naøy khaù ñôn giaûn, deã aùp duïng, mang tính thöïc teá, deã hieåu ñoái vôùi nhaân vieân trong coâng ty. Thöù ba laø, maãu ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cho nhaân vieân vaø coâng nhaân (xaây döïng) coù theå thöïc hieän nhö sau : (xem baûng soá 7) Baûng soá 7 : BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ DAØNH CHO NHAÂN VIEÂN VAØ COÂNG NHAÂN Thôøi gian ñaùnh giaù: Töø ........................ Ñeán: ............................................ Hoï teân: ................................................. Vò trí: .......................................... Boä phaän ............................................... Teân giaùm saùt vieân ...................... Moâ taû thaønh tích thöïc teá: so saùnh keát quaû, thaønh tích ñaït ñöôïc vôùi töøng tieâu chuaån ñaùnh giaù töø ñoù quyeát ñònh theo thang ñieåm sau: khoâng thoûa maõn yeâu caàu ñeà ra = 0 thoûa maõn yeâu caàu = 1, vöôït yeâu caàu = 2. Toång soá ñieåm ñöôïc tính döïa vaøo baûng tính toaùn keøm theo. Teân chuaån ñaùnh giaù (1) % Thaønh tích thöïc teá (2) Ñieåm (3) Keát quaû 1. Hieäu quaû coâng vieäc __ ___ ___ 2. Thaùi ñoä laøm vieäc vaø ñoä tin caäy trong coâng vieäc __ ___ ___ 44 3. Tinh thaàn laøm vieäc vaø thaùi ñoä hôïp taùc __ ___ ___ 4. Khaû naêng giaùm saùt (neáu coù) __ ___ ___ 5. Trao ñoåi thoâng tin __ ___ ___ 6. Khaû naêng nhaän ñònh & giaûi quyeát vaán ñeà __ ___ ___ 7. Tính chuû ñoäng coâng vieäc __ ___ ___ 8. Möùc ñoä hieåu bieát coâng vieäc __ ___ ___ 9. Kyû luaät & an toaøn lao ñoäng __ ___ ___ 10. Möùc ñoä phaán ñaáu trong coâng vieäc vaø trong hoïc taäp, trao doài kyõ naêng môùi. __ ___ ___ (4) Toång soá ñieåm ___ (1) = Tyû leä % treân toång theå caù tieâu chuaån ñaùnh giaù (2) = Ñieåm ñaùnh giaù thaønh tích so vôùi tieâu chuaån ñaùnh giaù (3) = (1) x (2): ra keát quaû ñaùnh giaù (4) = Toång soá cuûa coät (3): ra keát quaû ñaùnh giaù toång theå nhö sau 1.51 – 1.80 = Khaù 1.81 – 2.00 = Xuaát saéc 0 – 0.74 = Khoâng ñaït yeâu caàu 0.75 – 1.50 = Ñaït yeâu caàu Toång soá ñieåm = Ñaùnh giaù Toång theå Taát nhieân, trong quaù trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc seõ gaëp nhieàu khoù khaên, trôû ngaïi, ñaëc bieät laø moái quan heä giöõ ngöôøi ñaùnh giaù vaø ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù nhö kieán thöùc, aùp löïc taâm lyù, …Do vaäy, ngöôøi ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc caàn phaûi ñöôïc ñaøo taïo, huaán luyeän kieán thöùc vaø kyõ naêng veà coâng taùc ñaùnh giaù. Ñeå giaûm thieåu nhöõng sai laàm khi ñaùnh giaù, coâng ty ICC caàn phaûi: − Trong quaù trình ñaùnh giaù caàn xem xeùt moät caùch toaøn dieän veà thaønh tích. 45 − Khuyeán khích, ñoäng vieân ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù tham gia tích cöïc vaø chuû ñoäng vaøo chöông trình ñaùnh giaù thaønh tích nhaèm traùnh caùc thaùi ñoä thieáu hôïp taùc töø ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù. − Chuù troïng vaøo ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuûa nhaân vieân chöù khoâng ñaùnh giaù caù tính, ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa nhaân vieân. 3.4.2 Hoaøn thieän phöông thöùc traû coâng lao ñoäng. 3.4.2.1 Hoaøn thieän heä thoáng thang löông taïi coâng ty nhaèm kích thích moïi ngöôøi naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Heä thoáng tieàn löông cuûa Coâng ty ICC aùp duïng hieän nay coù 3 ñaëc ñieåm cô baûn : moät laø phuï thuoäc vaøo toång quyõ tieàn löông hình thaønh maø ñem phaân phoái; hai laø tính bình quaân trong phaân phoái, khoâng phaân bieät giaù trò lao ñoäng; ba laø cheá ñoä thaâm nieân. Vôùi caùc ñaëc ñieåm treân, chính saùch tieàn löông coâng ty ñaõ khoâng theå giöõ chaân ñöôïc nhöõng nhaân vieân gioûi maø coøn gaây ra nhöõng baát maõn, trì treä. Vì vaäy, vieäc hoøan thieän heä thoáng thang löông cuûa coâng ty laø caàn thieát. Ñeå thöïc hieän vaán ñeà naøy, theo toâi, khi tieán haønh xaây döïng thang baûng löông môùi cho Coâng ty caàn thöïc hieän caùc böôùc vôùi noäi dung nhö sau : Böôùc 1: Hình thaønh thang löông sô boä:goàm caùc coâng vieäc : - Phaân nhoùm coâng vieäc theo ñaëc ñieåm caáp trình ñoä maø coâng vieäc ñoøi hoûi. Theo chuùng toâi coù theå phaân thaønh 4 nhoùm sau : 46 1) Coâng vieäc ñoøi hoûi trình ñoä Ñaïi hoïc vaø treân Ñaïi hoïc 2) Coâng vieäc ñoøi hoûi trình ñoä cao ñaúng 3) Coâng vieäc ñoøi hoûi trình ñoä trung caáp 4) Coâng vieäc khoâng caàn trình ñoä. - Xaùc ñònh ñoä cheânh leäch hôïp lyù giöõa caùc möùc thaáp nhaát giöõa caùc nhoùm coâng vieäc ñeå xaùc ñònh heä soá löông baäc 1 giöõa caùc thang löông. - Xaùc ñònh hôïp lyù ñoä cheânh leäch giöõa caùc baäc löông trong cuøng moät nhoùm löông hay thang löông (chuû yeáu döïa vaøo xaùc ñònh trình ñoä laønh ngheà) vaø soá baäc löông döï tính. Böôùc 2: Hình thaønh baûng löông chi tieát cho töøng loaïi coâng vieäc Caên cöù vaøo thang löông sô boä, keát hôïp vôùi vieäc ñaùnh giaù xaùc ñònh giaù trò coâng vieäc (caên cöù chuû yeáu laø caùc yeáu toá veà ñieàu kieän laøm vieäc vaø traùch nhieäm, möùc ñoä quan troïng ) töø ñoù hình thaønh caùc baûng löông soá baäc trong baûng löông ñoù. 3.4.2.2 Caûi tieán heä thoáng tieàn thöôûng Song song vôùi vieäc caûi toå heä thoáng tieàn löông, coâng ty neân hình thaønh keøm theo chính saùch tieàn thöôûng coù söï phaân bieät roõ raøng giöõa caùc möùc ñoùng goùp. Vì heä thoáng tieàn thöôûng hieän taïi mang tính caøo baèng vaø tuøy 47 thuoäc vaøo söï ñaùnh giaù caûm tính cuûa ngöôøi laõnh ñaïo tröïc tieáp. Theo toâi, coâng ty neân thöïc hieän caûi tieán chính saùch tieàn thöôûng theo caùc höôùng sau: - Taêng cöôøng khoaûn thöôûng saùng kieán - Haï thaáp möùc thöôûng coá ñònh haøng naêm. Ñaây laø möùc toái thieåu maø baát kyø ai coøn ôû laïi Coâng ty ñeàu ñöôïc höôûng, nhö töø tröôùc tôùi nay Coâng ty ñang aùp duïng. Coâng ty haï möùc thöôûng naøy xuoáng, toái ña khoâng vöôït quaù 1 thaùng löông cuûa ngöôøi ñoù. - Caùc khoaûn thöôûng sau khi ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc phaûi coù söï cheânh leäch lôùn. Nhöõng ngöôøi ñaùnh giaù laø khoâng ñaït yeâu caàu thì khoâng theå thöôûng cho hoï khoaûn naøy. - Boû caùc khoaûn thöôûng töï phaùt sau moãi döï aùn hoaëc caùc thöông vuï kinh doanh. - Caùc chi nhaùnh ñöôïc trích moät phaàn doanh soá ñeå laäp quyõ thöôûng vaø phuùc lôïi rieâng ñoái vôùi nhöõng döï aùn hoaëc thöông vuï kinh doanh maø chi nhaùnh töï khai thaùc ñöôïc. 48 KEÁT LUAÄN Trong caùc nguoàn löïc cuûa moät doanh nghieäp thì nguoàn nhaân löïc coù ñieåm ñaëc bieät laø noù hieän hieän ôû taát caû caùc khaâu trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø noù quyeát ñònh ñeán hieäu quaû mang laïi cuûa caùc nguoàn löïc khaùc. Vieäc coù ñöôïc moät nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao seõ laø yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï thaønh baïi cuõng nhö söï phaùt trieån laâu beàn cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy thì caùc nhaø quaûn trò caáp cao nhaát coâng ty, 49 tröôùc tieân, phaûi xem coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa mình. Vieäc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC hieän nay vaãn coøn nhieàu haïn cheá do coâng ty chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Sau khi phaân tích kyõ löôõng thöïc traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty ICC, vaän duïng phöông phaùp tieáp caän cuûa lyù thuyeát heä thoáng keát hôïp vôùi lyù luaän quaûn trò nguoàn nhaân löïc hieän ñaïi, baûn luaän vaên ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty. Caùc giaûi phaùp phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñoàng boä vaø coù heä thoáng vì caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc khoâng heà ñoäc laäp nhau maø chuùng coù moái quan heä töông hoã vôùi nhau. Trong ñoù löu yù caùc giaûi phaùp sau: - Thaønh laäp Phoøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc. - Tieán haønh phaân tích coâng vieäc moät caùch cuï theå, xaây döïng caùc baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc, laøm cô sôû cho caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñöôïc khoa hoïc. - Tieán haønh thöôøng xuyeân vaø coù hieäu quaû coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc nhaèm ñaùnh giaù ñuùng tình hình hieän taïi, döï baoù cho töông lai ñeå hoã trôï cho caùc giaûi phaùp quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñi ñuùng höôùng. - Hoøan thieän coâng taùc ñaøo taïo vaø ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo. 50 - Tieán haønh ñaùnh giaù nhaân vieân moät caùch baøi baûn nhaèm khuyeán khích nhaân vieân, vaø laøm cô sôû ñeå phaùt trieån nhaân vieân theo ñuùng höôùng muïc tieâu, chieán löôïc cuûa coâng ty. - Caûi tieán cheá ñoä ñaõi ngoä vaät chaát, ñeå noù trôû thaønh moät coâng cuï maïnh meõ kích thích ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc vaø giöõ chaân ñöôïc nhöõng nhaân vieân gioûi, khuyeán khích ñöôïc lao ñoäng saùng taïo. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. LE ANH CÖÔØNG, NGUYEÃN THÒ LEÄ HUYEÀN, NGUYEÃN THÒ MAI (2004), Phöông phaùp vaø kyõ naêng Quaûn lyù nhaân söï, NXB Lao ñoäng Xaõ Hoäi 2. TRAÀN KIM DUNG (2001), Quaûn trò nguoàn nhaân löïc, NXB Giaùo duïc 51 2. PGS.TS LE THANH HAØ(1998), Öùng Duïng Lyù Thuyeát Heä Thoáng Trong Quaûn Trò Doanh Nghieäp(1998), NXB TRE.Û 3. TS. NGUYEÃN THANH HOÄI, TS.PHAN THAÊNG (2001), Quaûn Trò Hoïc, NXB Thoáng Keâ 4. NGUYEÃN HÖÕU LAM, ÑINH THAÙI HOAØNG, PHAÏM XUAÂN LAN (1998), Quaûn trò chieán löôïc- Phaùt trieån vò theá caïnh tranh, NXB Giaùo duïc 5. Brian E.Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich (2004), Soå tay quaûn lyù – Quaûn lyù Nhaân söï, NXB TP.HCM 6. Christine Hope, Alan Muhleman (2001), DOANH NGHIEÄP DÒCH Vuï - Nguyeân lyù ñieàu haønh, NXB Thoáng keâ. 7. George T.Milkovich, John W.Boudreau ((2002), Quaûn trò Nguoàn Nhaân löïc, NXB Thoáng keâ. 8. TS. Peter M.Senge(2003), Nguyeân taéc thöù naêm TÖ DUY HEÄ THOÁNG, NXB Treû. Baùo caùo tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ICC naêm 2003 vaø 6 thaùng ñaàu n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (icc).pdf
Luận văn liên quan