Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình Dương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG 1. CÁC LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 1.1 Nền kinh tế thị trường . 1.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường . 1.1.2 Các nhân tố và các quan hệ cơ bản của kinh tế thị trường. 1.1.3 Quy luật cung cầu. 1.1.4 Những ưu và khuyết điểm của nền kinh tế thị trường 1.2 Nền kinh tế thị trường Việt Nam . 1.2.1 Nền kinh tế thị trường nước ta xây dựng trên cơ sở đa dạng hóa hình thức sở hữu, đa dạng hóa hình thức kinh tế . 1.2.2 Kinh tế thị trường ở nứơc ta là nền kinh tế tự do cạnh tranh. . 1.2.3 Nền kinh tế thị trường Việt Nam có sự quản lý, điều tiết của nhà nước thích hợp với kinh tế thị trường. . 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. . 2.1 Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo. . 2.2 Lý thuyết Heckscher – Ohlin (H-O). . 2.3 Lý thuyết về vòng đời sản phẩm. . 2.3.1 Chu kỳ sống của nhu cầu/ Công nghệ. . 2.3.2 Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sảp phẩm. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA SẢN PHẨM CỦA NGÀNH GỐM SỨ TÌNH BÌNH DƯƠNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TIỀM NĂNG, VÀ NGUỒN LỰC CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG. . 2.1.1 Điều kiện tự nhiên. . 2.1.2 Tiềm năng và nguồn lực . 2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.2.1 Làng gốm Lái Thiêu 2.2.2 Làng gốm Chánh Nghĩa. 2.2.3 Làng gốm Tân Phước Khánh. . 2.3 NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG . 2.4 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM QUA. . 2.4.1 Phân tích hình phát triển phân bố lực lượng sản xuất gốm sứ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua. 2.4.2 Thực trạng về công nghệ về sản xuất gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.3 Thực trạng nguồn nguyên liệu cho ngành gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.4 Thực trạng về chất lượng và khả năng cạnh trạnh của sản phẩm gốm sứ của tỉnh Bình Dương. . 2.4.5 Khả năng tiếp cận thị trường của các công ty gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.6 Kim ngạch xuất khẩu của ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương giai đọan 1999- 2003 . 2.5.7 Phân tích cơ cấu thị trường xuất khẩu gốm sứ Bình Dương giai đoạn 1998 – 2002 2.5.8 Đóng góp của ngành gốm sứ vào việc giải quyết việc làm của tỉnh Bình Dương. . 2.5.9 Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương. . CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GỐM SỨ CHO TỈNH BÌNH DƯƠNG. . 3.1.1 Định hướng về dòng sản phẩm . 3.1.2 Định hướng về thị trường 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN, VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.2.1 Giải pháp về nghiên cứu thị trường cho ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương. . 3.2.2 Giải pháp về thị trường. . 3.2.3 Giải pháp về mẫu mã sản phẩm. . 3.2.4 Giải pháp về công nghệ sản xuất . 3.2.5 Giải pháp về nguyên liệu. 3.2.6 Giải pháp về nhân lực. . 3.2.8 Giải pháp về công tác quy hoạch. 3.2.7 Giải pháp về môi trường. . 3.2.8 Giải pháp về hỗ trợ khác từ tỉnh Bình Dương. . 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP TRÊN ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHI TỈNH BÌNH DƯƠNG. 3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. 3.3.2 Các kiến nghị đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương KẾT LUẬN. PHỤ LỤC. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eäu, ngheøo naøn, thieáu söï saùng taïo. Caùc ñôn vò saûn xuaát haøng xuaát khaåu chæ döøng laïi ôû möùc saûn xuaát theo maãu cuûa khaùch haøng ñaët leân ñeán 66% (ñieàu tra rieâng cuûa taùc giaû), hoaëc baét chöôùc maãu maõ cuûa nhau. Theo ñieàu tra rieâng cuûa taùc giaû, hieän nay ôû Bình Döông coù ñeán 61% coâng ty vaø cô sôû saûn xuaát khoâng coù boä phaän taïo maãu chuyeân nghieäp. Trong soá coøn laïi 39% coù ñoäi nguõ cheá taïo maãu thì coù ñeán 70,5% laø khoâng qua tröôøng lôùp ñaøo taïo chuû yeáu laø theo kinh nghieäm, 7,5% coù trình ñoä trung caáp coøn laïi 12% coù trình ñoä cao ñaúng. Maët khaùc thì hieän nay quaù trình taïo maãu ôû caùc cô sôû saûn xuaát chuû yeáu laø thuû coâng tröïc tieáp baèng nguyeân lieäu coù tôùi 81% laø nhaø saûn xuaát taïo maãu theo kieåu naøy coøn laïi 11% söû duïng taïo maãu treân maùy vi tính. Ñaây laø moät thöïc traïng ñaùng lo ngaïi neáu tình traïng naøy khoâng ñöôïc caûi thieän sôùm thì seõ daãn ñeán moät laøng goám “thuï ñoäng” khoâng coù söùc saùng taïo, laøm maát ñi baûn saéc vaên hoùa trong saûn phaåm goám thuû coâng myõ ngheä, laøm maát ñi tính ñaëc saéc, yeáu toá haáp daãn cuûa loaïi saûn phaåm naøy vaø luùc ñoù thì vò trí cuûa goám Bình Döông treân thöông tröôøng seõ khoâng coøn nöõa. Theo taùc giaû thì lyù do daãn ñeán khoâng saùng taùc vaø taïo maãu môùi laø do: - Chöa coù chính saùch baûo hoä kieåu daùng coâng nghieäp moät caùch höõu hieäu ñeå caùc doanh nghieäp, caùc ñôn vò saûn xuaát, kinh doanh yeân taâm. Nhö hieän taïi thì hoï raát ngaïi vì khi taïo ñöôïc maãu môùi neáu baùn chaïy laäp töùc bò aên caép, do ñoù hoï khoâng muoán ñaàu tö vaøo khaâu naøy. - Nhieàu chuû doanh nghieäp chöa nhaän thöùc ñuùng taàm quan troïng cuûa khaâu naøy neân hoï khoâng ñaàu tö nhieàu tröø moät vaøi coâng ty lôùn. - Coâng taùc ñaøo taïo ñoäi nguõ chuyeân traùch vaán ñeà saùng taùc maãu chöa ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc. - Ñoäi nguõ quaûn lyù coâng ty vaø doanh nghieäp yeáu keùm, thieáu thoâng tin, khoâng ñònh höôùng ñöôïc doøng saûn phaåm neân khoâng bieát keát hôïp ñöôïc tính chaát truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi vaøo trong saûn phaåm. 2.4.5 Khaû naêng tieáp caän thò tröôøng cuûa caùc coâng ty goám söù cuûa tænh Bình Döông. Ngoaïi tröø moät soá doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, moät soá danh nghieäp ñaõ khaúng ñònh ñöôïc teân tuoåi cuûa mình treân thöông tröôøng nhö: Minh Long I, Cöôøng Phaùt, Hoaøng Vieät coù saün thò tröôøng vaø khaû naêng tieáp caän thò tröôøng khaù toát. Hoï coù kinh nghieäm trong lónh vöïc thöông maïi, hoï coù haún moät ñoäi nguõ marketing vaø baùn haøng quoác teá, coøn laïi nhöõng ñôn vò goám söù ôû Bình Döông thì khoâng coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc thöông maïi quoác teá, khaû naêng tieáp caän thò tröôøng theá giôùi coøn nhieàu haïn cheá, tính chuû ñoäng cuûa caùc ñôn vò goám söù trong tænh Bình Döông chöa cao. Theo ñieàu tra rieâng cuûa taùc giaû trong phaàn lôùn caùc khaùch haøng cuûa caùc coâng ty vaø cô sôû saûn xuaát laø do khaùch haøng cuõ giôùi thieäu, löôïng khaùch naøy chieám tôùi 75% khaùch cuûa ngaønh goám söù tænh Bình Döông, coøn laïi qua caùc keânh khaùc khoâng nhieàu nhö qua caùc laàn tham gia hoäi chôï khoaûng 8%, qua maïng Internet laø 9%. Coøn veà vieäc tham gia caùc hoäi chôï trieån laõm trong vaø ngoaøi nöôùc thì tyû leä caùc doanh nghieäp vaø cô sôû tham gia raát ít. Theo ñieàu tra rieâng cuûa taùc giaû thì coù tôùi 84% khoâng tham gia hoäi chôï vaø trieån laõm trong nöôùc, 88% khoâng tham gia hoäi chôï trieån laõm quoác teá. Do ñoù hoï khoâng coù nhöõng hôïp ñoàng xuaát khaåu daøi haïn, khoâng coù nhieàu khaùch haøng môùi, giaù caû baáp beânh, ñoä ruûi ro cao, thaäm chí hoï coøn phaûi chaáp nhaän xuaát khaåu qua moät thò tröôøng trung gian vôùi moät tyû leä khoâng nhoû. Theo taùc giaû thì nhöõng lyù do sau ñaây daãn ñeán tình traïng caùc cô sôû goám söù Bình Döông khoâng maïnh veà vaán ñeà naøy: - Trình ñoä quaûn lyù cuûa caùc cô sôû goám söù coøn thaáp, chuû yeáu laø hoaït ñoäng theo kieåu cha truyeàn con noái. - Tình traïng ñaàu tö vaøo khaâu saùng taùc maãu raát keùm neân khoâng coù hieäu quaû trong caùc laàn ñi chaøo haøng. - Caùc cô sôû goám söù coù nhöõng quy moâ nhoû neân khoâng daùm maïo hieåm, vaû laïi khi coù ñôn haøng quaù lôùn thì hoï laïi khoâng ñaûm nhieäm heát. Neân haàu heát hieän nay hoï chaáp nhaän laøm gia coâng vaø baùn haøng qua khaâu trung gian. 2.4.6 Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh goám söù tænh Bình Döông giai ñoïan 1999-2003 Trong giai ñoaïn 1999 –2003, goám söù myõ ngheä Bình Döông ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp ñaùng keå vaøo kim nghaïch xuaát khaåu trong toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa toaøn tænh. Ñaây coù theå ñöôïc xem laø moät böôùc tieán vöôït baäc veà vaán ñeà xuaát khaåu, veà söï coá gaéng cuûa caùc cô sôû goám söù sau giai ñoaïn bò haøng nhöïa Thaùi Lan, Trung Quoác chieám thò tröôøng noäi ñòa, vaø sau giai ñoaïn khuûng khoûang taøi chính tieàn teä Chaâu AÙ 1997, vaø ñöôïc xem laø moät thaønh coâng ñaùng keå vôùi moät ngheà truyeàn thoáng. Moät ngheà khoâng phaûi ñaàu tö nhieàu veà voán nhö nhieàu ngaønh ngheà khaùc. Nhöõng ngöôøi thôï thuû coâng, vôùi soá voán thaät ít oûi, keát hôïp vôùi söï taøi hoa cuûa ñoâi tay coù theå laøm ñeïp cho ñôøi vaø laøm giaøu cho baûn thaân vaø ñaát nöôùc. Saûn phaåm cuûa goám söù Bình Döông ñaõ coù moät böôùc tieán daøi, vöôn ra thò tröôøng theá giôùi sau moät thôøi gian bò mai moät khi chæ quanh quaån vôùi thò tröôøng noäi ñòa nhoû heïp. Bieåu ñoà 2.1: Kim ngaïch xuaát khaåu goám söù Bình Döông 6,394 7,714 10,727 10,899 19,318 37,073 49,927 63,557 80,779 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 kim ngaïch XK goám söù (Ñvt 1000 USD) Nguoàn: Cuïc thoáng keâ Bình Döông Baûng 2.4: Kim ngaïch xuaát khaåu goám söù qua caùc naêm Kim ngaïch xuaát khaåu Naêm Giaù trò (1000 USD) Toác ñoä phaùt trieån % 1995 6,394 - 1996 7,714 1.21 1997 10,727 1.39 1998 10,899 1.02 1999 19,318 1.77 2000 37,073 1.92 2001 49,927 1.35 2002 63,557 1.27 2003 80,779 1.27 Nguoàn: Cuïc thoáng keâ tænh Bình Döông Nhìn chung kim ngaïch xuaát khaåu goám söù myõ ngheä Bình Döông taêng ñeàu qua caùc naêm: naêm 1995 kim ngaïch xuaát khaåu laø 6,394 ngaøn USD thì sang naêm 1996 gía trò xuaát khaåu ñaõ taêng leân 1,2 laàn ñaït (7.114 ngaøn USD), naêm 1998 taêng 1.39 laàn so vôùi naêm 1997. Nhöõng naêm 1998 – 2000 ñöôïc xem laø thôøi hoaøng kim cuûa goám söù myõ ngheä Bình Döông khi toác ñoä taêng leân lieân tuïc naêm sau gaàn gaáp 2 so vôùi naêm tröôùc. Töø naêm 1998 –2003 toác ñoä taêng töôûng coù chaäm laïi nhöng giaù trò ñaït ñöôïc raát cao naêm 2003 ñaït 80,779 ngaøn USD. Giaù trò naøy raát coù yù nghóa vôùi tænh nhaø vì ñaây laø moät ngheà truyeàn thoáng maø giaù trò nguyeân lieäu vaø phuï lieäu chính gaàn nhö laø coù saün trong tænh, khoâng toán ngoaïi teä ñeå nhaäp khaåu. 2.5.7 Cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu goám söù Bình Döông giai ñoaïn 1998 – 2002 töù tröôùc nhöõng naêm 1998 haøng goám söù myõ ngheä cuûa Vieät Nam noùi chung vaø cuûa Bình Döông noùi rieâng chuû yeáu taäp trung vaøo thò tröôøng chính laø Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu. Nhöng töø naêm 1998 ñeán nay vôùi vieäc naêng ñoäng cuûa caùc chuû doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc trong lónh vöïc goám myõ ngheä Bình Döông thì thò tröôøng xuaát khaåu ñaõ ñöôïc môû roäng sang nhieàu chaâu luïc. Hieän nay goám myõ ngheä Bình Döông ñaõ coù maët treân thò tröôøng cuûa 4 chaâu luïc: Chaâu AÙ, Chaâu Aâu, Chaâu Myõ vaø Chaâu Uùc. Trong ñoù thò tröôøng quan troïng nhaát cuûa goám söù Bình Döông laø chaâu Aâu, keá ñeán laø Chaâu AÙ. Coøn Chaâu Myõ laø thò tröôøng môùi nhöng laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng. Coøn Chaâu Uùc thì goám söù Bình Döông môùi ñaët chaân vaøo thò tröôøng naøy. (xem baûng 2.5) Baûng 2.5: Kim ngaïch xuaát khaåu goám söù Bình Döông theo thò tröôøng ÑVT: 1000 USD 2000 2001 2002 Gía trò Tyû troïng (%) Gía trò Tyû troïng (%) Gía trò Tyû troïng (%) Toång kim ngaïch 37,073 100 49,927 100 63,557 100 Caùc thò tröôøng chính 17,450 47.1 28,883 57.9 38,163 60.0 Anh 6,738 18.2 7,134 14.3 8,831 13.9 Phaùp 5,073 13.7 5,967 12.0 7,495 11.8 Ñöùc 2,874 7.8 7,100 14.2 9,643 15.2 Haø Lan 491 1.3 3,971 8.0 5,752 9.1 Myõ 1,102 3.0 991 2.0 2,208 3.5 Singapore 1,172 3.2 3,720 7.5 4,234 6.7 Caùc thò tröôøng khaùc 19,623 52.9 21,044 42.1 25,394 40.0 Naêm Thò tröôøng Nguoàn: Cuïc thoáng keâ Bình Döông Töø soá lieäu baûng treân cho thaáy ñeán nay goám söù Bình Döông ñaõ coù moät soá thò tröôøng lôùn vaø oån ñònh coù kim ngaïch xuaát treân 1 trieäu USD ñoù laø Anh, Phaùp, Ñöùc, Haø Lan, Myõ vaø Singapore. Saùu thò tröôøng naøy ñaõ taêng töø 47.1% ñeán 60% toång kim ngaïch xuaát goám söù cuûa tænh. Ñoái vôùi thi tröôøng Chaâu Aâu thì trong nhöõng naêm gaàn ñaây toác ñoä taêng tröôûng lieân tuïc do caùc laøng goám Bình Döông chuû yeáu laø saûn xuaát nhöõng maët haøng lôùn, duøng ñeå trang trí ngoaøi trôøi (out- door), (ngoaïi tröø quan ñieåm cuûa chieán löôïc cuûa coâng ty Minh Long) raát ñöôïc thò tröôøng chaâu Aâu öa chuoäng vaø hieän nay maët haøng khoâng coù ñoái thuû do chaát löôïng vaø maøu saéc, hôn nöõa maët haøng naøy hieän nay moät soá nöôùc khoâng chuoäng saûn xuaát doøng saûn phaåm naøy vì lyù do lôïi nhuaän thaáp do chi phí vaän chuyeån vaø hao toán nhieàu nguyeân lieäu. Thò tröôøng Chaâu AÙ cuõng laø moät thò tröôøng maø goám söù Bình Döông thaâm nhaäp vaøo khaù sôùm. Nhöng do söï caïnh tranh khoác lieät cuûa thò tröôøng naøy neân vò trí luøi xuoáng haøng thöù hai. Treân thi tröôøng chæ coøn coù moät thò tröôøng Singapore coøn coù kim ngaïch xuaát khaåu treân 1 trieäu USD. Nhöng Chaâu AÙ laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng vaø höùa heïn, tuy nhieân doøng saûn phaåm goám söù cuûa Bình Döông hieän nay khoâng phuø hôïp vôùi thò tröôøng naøy. Do vaäy ngaønh goám söù Bình Döông caàn taäp trung nhieàu hôn nöõa vaøo thò tröôøng naøy vì ñaây laø moät thò tröôøng coù neàn vaên hoùa phöông ñoâng töông ñoàng vôùi Vieät Nam. Saûn phaåm ngaønh goám myõ ngheä khoâng chæ coù giaù trò laø chi phí saûn xuaát kinh doanh maø coøn coù moät giaù trò khaùc nöõa ñoù laø giaù trò vaên hoùa, vaø tính daân toäc nhaát laø nhöõng saûn phaåm gia duïng trong gia ñình. Beân caïnh hai thò tröôøng treân Myõ cuõng laø moät thò tröôøng tieàm naêng, coù nhu caàu nhaäp khaåu goám söù raát lôùn, khoaûng 5 tyû USD/naêm. Sau khi hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ coù hieäu löïc (11/12/2001) caùc maët haøng thuû coâng myõ ngheä, trong ñoù coù haøng goám söù, nhaäp khaåu vaøo Myõ ñaõ ñöôïc giaûm thueá nhaäp khaåu töø 40% xuoáng coøn 3%. Caùc doanh nghieäp goám söù Bình Döông ñaõ taän duïng toát cô hoäi naøy vaø tìm moïi caùch thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy, taêng kim ngaïch xuaát khaåu leân ñaït möùc kyû luïc, ñaït 2.2 trieäu USD (caû nöôùc ñaït treân 12 trieäu USD). Keát quûa ñaït ñöôïc raát khaû quan nhöng so vôùi tieàm naêng thì chöa töông xöùng, caàn phaûi coá gaéng nhieàu hôn nöõa. 2.5.8 Ñoùng goùp cuûa ngaønh goám söù vaøo vieäc giaûi quyeát vieäc laøm cuûa tænh Bình Döông. Hieän nay ngaønh goám söù Bình Döông thu huùt khoaûng treân 30 nghìn lao ñoäng (chieám 15,5%) trong toång soá 196,7 nghìn lao ñoäng coâng nghieäp trong toaøn tænh. Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, moãi doanh nghieäp coù 10 – 20 coâng nhaân, nhöng ôû moät soá doanh nghieäp coù theå leân ñeán 500 – 600 lao ñoäng, ñaët bieät nhö Minh Long I coù 1500 lao ñoäng, Nam Vieät coù 1000 lao ñoäng. Ña soá lao ñoäng trong ngaønh goám laø thanh nieân, tuoåi trung bình töø 20 – 25, thöôøng laø lao ñoäng ôû noâng thoân, trình ñoä vaên hoùa thaáp. Veà trình ñoä tay ngheà caùc thôï thuû coâng goám coù nhieàu haïng, nhöng moät soá ít thôï goám coù chuyeân moân ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn, coøn phaàn lôùn chæ laø thôï hoïc ngheà, thôï phuï, chæ thöïc hieän nhöõng thao thaùc ñôn giaûn, laøm nhöõng coâng vieäc naëng nhoïc. Vì trình ñoä thaáp, chuyeân moân ñoøi hoûi khoâng cao, lao ñoäng naëng nhoïc coù neân löông ôû khu vöïc naøy khoâng cao. Neân thanh nieân Bình Döông cuõng nhö thanh nieân töø tænh khaùc veà ñaây chæ khi naøo caùc khu coâng nghieäp cheâ khoâng nhaän thì hoï môùi vaøo laøm taïi caùc doanh nghieäp goám söù. Ñaây laø moät hieän töôïng thaät ñaùng baùo ñoäng vì ngaønh goám söù myõ ngheä raát caàn nhöõng ngöôøi coù oùc saùng taïo, kheùo leùo, ñaøo taïo baøi baûn ñeå saùng taùc ra nhöõng maãu môùi saùng taïo, mang ñaäm baûn saéc vaên hoùa truyeàn thoáng daân toäc keát hôïp vôùi tính thôøi ñaïi môùi phuø hôïp vôùi thò hieáu ngaøy nay. 2.5.9 Ñoùng goùp vaøo kim ngaïch xuaát khaåu cuûa tænh Bình Döông. Töø naêm 1995 trôû laïi ñaây, ngaønh goám myõ ngheä Bình Döông ñaõ coù nhöõng böôùc taêng tröôûng ñaùng keå veà kim ngaïch xuaát khaåu. Naêm 1995 giaù trò xuaát khaåu ñaït 6,394 ngaøn USD chieám 4.6% giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû tænh ñeán naêm 1999 kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 19,318 ngaøn USD chieám 6,8% kim ngaïch xuaát khaåu toaøn tænh. Nhöõng naêm sau ñoù 2000, 2001, 2002 thì toác ñoä taêng tröôûng cuõng taêng khaù cao caû veà giaù trò tuyeät ñoái vaø tyû leä phaàn traêm trong kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû tænh. Ñeán naêm 2003 giaù trò xuaát khaåu ñaït 80,779 ngaøn USD nhöng chæ chieám 5.69% kim ngaïch xuaát khaåu toaøn tænh coù giaûm so vôùi nhöõng naêm tröôùc nhöng giaù trò tuyeät ñoái raát cao. Xem ñoà thò vaø baûng Bieåu ñoá2.2: Ñoùng Goùp Cuûa Goám Söù Myõ Ngheä Trong Kim Ngaïch XK sau: 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toång kim ngaïch XK tænh Bình Döông kim ngaïch XK goám söù Baûng 2.6 : Kim Ngaïch Xuaát Khaåu Goám Söù Bình Döông 1995 – 2003 NAÊM Toång kim ngaïch XK tænh Bình Döông (1000 USD) Kim ngaïch XK goám söù (1000 USD) Tyû troïng (%) 1995 138,689 6,394 4.61 1996 163,654 7,714 4.71 1997 277,581 10,727 3.86 1998 262,619 10,899 4.15 1999 287,048 19,318 6.73 2000 530,049 37,073 6.99 2001 684,442 49,927 7.29 2002 1,037,112 63,557 6.13 2003 1,418,570 80,779 5.69 Nguoàn: Cuïc thoáng keâ tænh Bình Döông KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II 1. Bình Döông laø moät tong nhöõng vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam, coù nhieàu tieàm löïc vaø nguoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá tænh nhaø, laø moät vuøng coù nhieàu ngaønh ngheà thuû coâng truyeàn thoáng laâu ñôøi. Trong ñoù coù ngaønh goám söù töø laâu khoâng chæ phuïc vuï nhu caàu trong tænh maø coøn phuïc vuï cho caùc tænh laân caän vaø cho xuaát khaåu. 2. Ngheà goám söù Bình Döông ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoïan phaùt trieån thaêng traàm khaùc nhau do caùc nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan. Do tình hình phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc vaø theá giôùi, ñaõ cuoán theo ngaønh goám söù Bình Döông coù nhöõng böôùc chuyeån ñoåi ñaùng keå, töø choã chæ saûn xuaát nhöõng maët haøng phuïc vuï cho ñôøi soáng ngöôøi daân noâng thoân nhö lu, khaïp ñeán nay ñaõ coù nhöõng saûn phaåm gia duïng, vaø trang trí cao caáp phuïc vuï cho ngöôøi daân trong nöôùc vaø moät löôïng lôùn xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi. Töø nhöõng coâng ñoaïn laøm goám vaø loø nung baèng thuû coâng ñeán nay ñaõ coù nhöõng cô sôû coâng ty ñaàu tö nhöõng trang thieát bò hieän ñaïi nung baèng gas, tuynel daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng ñöa goám söù Bình Döông leân moät taàm cao môùi. 3. Hoïat ñoäng xuaát khaåu goám söù Bình Döông trong thôøi gian qua coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc. Vôùi saûn löôïng goám vaø kim ngaïch xuaát khaåu taêng ñeàu qua caùc naêm ñaõ khaúng ñònh ñöôïc öu theá cuûa maët haøng naøy treân tröôøng quoác teá. Tuy nhieân vaán thieáu moät chieán löôïc ñuùng ñaén veà thò tröôøng vaø saûn phaåm xuaát khaåu. Thò tröôøng xuaát khaåu hieän nay chuû yeáu laø thò tröôøng trung gian, coøn saûn phaåm chuû yeáu laø saûn phaåm coù haøm löôïng chaát saùm vaø ñoä tinh xaûo chöa cao. 4. Ngaønh goám coù moät vai troø vaø vò trí kimh teá quan troïng ñoái vôùi ñòa phöông vaø cho khu vöïc. Noù giaûi quyeát cho moät löïc löôïng lôùn lao ñoäng coù coâng aên vieäc laøm töông ñoái oån ñònh, vaø ñoùng goùp moät phaàn vaøo kim ngaïch xuaát khaåu vaø nguoàn thu ngaân saùch cuûa tænh nhaø. CHÖÔNG III NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP NHAÈM ÑAÅY MAÏNG XUAÁT KHAÅU HAØNG GOÁM SÖÙ TÆNH BÌNH DÖÔNG 3.1 NHÖÕNG ÑÒNH HÖÔÙNG CÔ BAÛN NHAÈM ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU SAÛN PHAÅM GOÁM SÖÙ CHO TÆNH BÌNH DÖÔNG. 3.1.1 Ñònh höôùng veà doøng saûn phaåm. Theo ñieàu tra rieâng cuûa taùc giaû thì hieän nay ngaønh goám söù cuûa tænh Bình Döông saûn xuaát ñeå xuaát khaåu laø chuû yeáu, saûn phaåm goám söù xuaát khaåu cuûa tænh Bình Döông laø chaäu caùc loaïi chieám 44%, ñoân thuù caùc loaïi 7%, bình caùc loaïi 11%. Theo cô caáu xuaát khaåu nhö treân thì roõ raøng laø lôïi nhuaän ñem veà khoâng cao do chi phí saûn xuaát vaø vaän chuyeån cao, giaù baùn thaáp vaø saûn phaåm coù haøm löôïng chaát xaùm raát thaáp. Do ñoù theo taùc giaû thì chuùng ta caàn phaûi xaùc ñònh laïi doøng saûn phaåm ñeå saûn xuaát vaø xuaát khaåu phuø hôïp hôn vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng, naâng cao hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi nguyeân cuûa ñòa phöông vaø naâng cao vò theá vaø thöông hieäu cuûa goám söù tænh Bình Döông treân thò tröôøng quoác teá. Giaûm bôùt tyû leä saûn phaåm xuaát khaåu chaäu caùc loaïi vaø taäp trung vaøo saûn xuaát nhöõng saûn phaåm saønh söù phuïc vuï cho ngaønh thöïc phaåm, söù caùch ñieän caùc loaïi, cheùn baùt, bình uoáng nöôùc, caùc loaïi goám myõ thuaät khoâng caàn traùng men giaû coå, mang tính töï nhieân vaø thieân nhieân phuïc vuïc cho vieäc trang trí trong nhaø vaø ngoaøi trôøi vôùi haøm löôïng chaát xaùm vaø tính ngheä thuaät cao Tieáp tuïc hoã trôï vaø taäp trung ñaåy maïnh xuaát khaåu caùc saûn phaåm goám söù cao caáp, caùc saûn phaåm coù nhu caàu lôùn, ña daïng maãu maõ naâng cao chaát löôïng saûn phaåm coù khaû naêng caïnh tranh cao treân thò tröôøng quoác teá. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng saùng taùc maãu môùi, keát hôïp tính hieän ñaïi vôùi neùt truyeàn thoáng trong saûn phaåm. Ña daïng hoùa saûn phaåm, taïo ra nhöõng nhu caàu môùi trong saûn phaåm nhaèm kích thích thò hieáu ngöôøi tieâu duøng. Treân cô sôû nhöõng saûn phaåm xuaát khaåu quen thuoäc, taïo theâm coâng duïng môùi trong saûn phaåm, taêng tính tieän ích khi söû duïng nhaèm taêng giaù baùn, trong khi chi phí saûn xuaát khoâng taêng laø maáy, nhaèm taêng lôïi nhuaän. Xaây döïng thöông hieäu goám söù cho nhöõng laøng goám ôû Bình Döông nhaèm baûo veä uy tín treân thò tröôøng theá giôùi. 3.1.2 Ñònh höôùng veà thò tröôøng. Môû roäng vaø chieám lónh thò tröôøng theá giôùi laø moät ñieàu heát söùc quan troïng cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån ngaønh goám myõ ngheä tænh Bình Döông. Treân cô sôû ña phöông hoùa thò tröôøng, ñaëc bieät chuù yù ñeán nhöõng thò tröôøng tieàm naêng vaø coù khaû naêng thanh toaùn cao, nhu caàu lôùn nhö thò tröôøng Chaâu Aâu, thò tröôøng Myõ. Xem ñoù laø nhöõng thò tröôøng chieán löôïc vì ñaây laø nhöõng thò tröôøng coù nhu caàu, tieàm naêng lôùn vaø khaû naêng thanh toaùn raát toát. Xaâm nhaäp nhieàu hôn nöõa thò tröôøng chaâu aù nhö Haøn Quoác, Nhaät, Singapore… vì ñaây laø nhöõng thò tröôøng coù neàn vaên hoùa vaø sinh hoaït gaàn gioáng nöôùc ta. Giaûm bôùt nhöõng thò tröôøng trung gian, tieáp caän ñeán thò tröôøng tieâu thuï cuoái cuøng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy moät maët caùc doanh nghieäp xuaát khaåu goám söù myõ ngheä caàn phaûi naêng ñoäng hôn nöõa trong vieäc tìm kieám ñoái taùc ôû nöôùc ngoaøi. Tham gia nhieàu hôn nöõa vaøo nhöõng hoäi chôï trieãn laõm haøng tieâu duøng vaø haøng goám myõ ngheä treân nhöõng nöôùc maø chuùng ta cho laø thò tröôøng thò tröôøng tieàm naêng, coù nhu caàu lôùn vaø caùc thò tröôøng hieän laø baïn haøng cuûa chuùng ta. 3.2 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP NHAÈM ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU SAÛN PHAÅM GOÁM SÖÙ MYÕ NGHEÄ TÆNH BÌNH DÖÔNG. 3.2.1 Giaûi phaùp veà nghieân cöùu thò tröôøng cho ngaønh goám söù myõ ngheä tænh Bình Döông. Ñeå ñaåy maïnh saûn xuaát, tieâu thuï vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì thò tröôøng laø moät khaâu quan troïng quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm. Neáu laøm toát khaâu naøy thì ñaàu ra cho saûn phaåm chuùng ta khoâng phaûi lo. Nhöng hieän nay khaâu nghieân cöùu thò tröôøng vaø marketing cuûa caùc cô sôû, coâng ty goám söù myõ ngheä cuûa Bình Döông raát yeáu hoï chæ baùn nhöõng caùi hoï ñaõ coù vaø thuï ñoäng ngoài chôø khaùch haøng maø thoâi. Do ñoù caàn ñoåi môùi tö duy laøm aên kinh doanh kieåu cuõ theo caùch laøm hieän ñaïi ngaøy nay laø raát caàn thieát. Neân caùc cô sôû caàn ñaàu tö nhieàu hôn nöõa vaøo khaâu nghieân cöùu thò tröôøng treân theá giôùi. Laøm toát vieäc naøy giuùp caùc doanh nghieäp bieát ñöôïc mình ñang ôû “khuùc” naøo cuûa thò tröôøng, thò tröôøng naøo laø thò tröôøng muïc tieâu, vaø thò tröôøng naøo laø thò tröôøng tieàm naêng cuûa mình. Beân caïnh ñoù neáu laøm toát khaâu naøy coøn giuùp caùc doanh nghieäp bieát ñöôïc caùc ñoái thuû caïnh cuûa chuùng ta laø ai, chaát löôïng, giaù caû cuûa hoï nhö theá naøo, seõ giuùp chuùng ta coù nhöõng ñieàu chænh hôïp lyù nhaèm môû roäng vaø chieám lónh thò tröôøng. Ngoaøi ra vieäc nghieân cöùu thò tröôøng coøn giuùp caùc doanh nghieäp bieát ñöôïc xu höôùng phaùt trieån, bieán ñoäng cuûa thò tröôøng theá giôùi, giuùp doanh nghieäp naém baét ñöôïc thò hieáu ngöôøi tieâu duøng töø ñoù khai thaùc toái ña nhöõng lôïi theá vaø tieàm naêng saün coù cuûa mình nhaèm ñaùp öùng toát nhaát cho nhu caàu khaùch haøng. Treân cô sôû nhöõng keát quaû nghieân cöùu thò tröôøng ñaõ thu thaäp ñöôïc chuùng ta tieán haønh toå chöùc laïi saûn xuaát, caûi tieán maãu maõ, caûi tieán quy trình coâng ngheä ñeå coù theå khai thaùc toái ña tieàm naêng cuûa ñòa phöông. Saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò tröôøng vaø ñieàu chænh chieán löôïc kinh doanh kòp thôøi laø hai nhaân toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Vieäc nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi khoâng phaûi laø ñôn giaûn vaø toán chi phí raát nhieàu neân caùc cô sôû kinh doanh hieän nay khoâng thöïc hieän ñöôïc vaø trong töông lai cuõng khoù maø thöïc hieän ñöôïc. Do ñoù caàn coù söï hôïp taùc cuûa caùc doanh nghieäp vaø söï hoã trôï cuûa tænh nhaø. Theo taùc giaû thì ñeå laøm toát khaâu naøy chuùng ta caàn phaûi: Thaønh laäp hieäp hoäi goám söù myõ ngheä tænh Bình Döông nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp trong khaâu nghieân cöùu thò tröôøng, quaûng baù hình aûnh vaø teân tuoåi goám söù myõ ngheä Bình Döông. Giuùp caùc doanh nghieäp naém baét ñöôïc nhöõng coâng ngheä môùi treân thò tröôøng theá giôùi. Giuùp caùc doanh nghieäp tham gia vaøo caùc hoäi chôï trieån laõm goám söù treân theá giôùi, vaø toå chöùc hoäi chôï, trieån laõm trong nöôùc. Hieäp hoäi cuõng coù theå xaây döïng moät trung taâm tröng baøy saûn phaåm nhaèm thu huùt khaùch haøng ñeán vôùi caùc laøng goám Bình Döông. Xaây döïng trang Web ñeå giôùi thieäu veà goám myõ ngheä tænh Bình Döông. Ngoaøi ra hieäp hoäi coøn laø trung taâm, giôùi thieäu nhöõng maãu maõ môùi cuûa caùc doanh nghieäp ñeán vôùi khaùch haøng, ñaây coøn ñaàu moái giao dòch chính, tìm kieám khaùch haøng môùi vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu. Thöïc hieän toát vieäc nghieân cöùu thò tröôøng giuùp caùc doanh nghieäp coù ñoái saùch kòp thôøi daãn ñeán vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï coù ñöôïc nhöõng thò tröôøng oån ñònh hôn. 3.2.2 Giaûi phaùp veà thò tröôøng nhaèm môû roäng thò tröôøng. Hieän nay theo taùc giaû thì ngaønh goám myõ ngheä Bình Döông caàn quan taâm ñeán nhöõng thò tröôøng sau: Thò tröôøng EU: Ñaây laø thò tröôøng coù yeâu caàu raát cao veà chaát löôïng haøng hoùa. Thò tröôøng naøy ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi maët haøng goám myõ ngheä tænh Bình Döông, ñeå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy tröôùc heát chuùng ta caàn: Ñaàu tö kyõ thuaät vaøo coâng ngheä saûn xuaát, ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Nhö vaäy môùi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thò tröôøng naøy. Thöôøng xuyeân tham gia vaøo nhöõng hoäi chôï quoác teá toå chöùc haøng naêm ôû caùc nöôùc Chaâu Aâu nhö: Hoäi chôï quoác teá taïi Frankurt taïi Ñöc dieãn ra vaøo thaùng 2, vaø thaùng 8 haøng naêm, hoäi chôï quoác teá Jabuerr- Amsterdam taïi Haø Lan ñöôùc toå chöùc vaøo thaùng 9 haøng naêm…. . Ñaûm baûo uy tín trong kinh doanh, thöïc hieän toát caùc ñieàu kieän cam keát trong hôïp ñoàng. Thò Tröôøng Nhaät: Ñaây laø moät thò tröôøng heát söùc khoù tính ñeå coù theå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy chuùng ta caàn löu yù moät soá ñieåm sau: Chaát löôïng saûn phaåm phaûi cao, mang ñaäm baûn saéc phöông ñoâng, ñoàng thôøi phaûi duy trì ñöôïc ñoä oån ñònh ñoàng ñeàu cuûa saûn phaåm. Khuyeán khích ñaët vaên phoøng taïi Nhaät. Thöôøng xuyeân tham gia vaøo nhöõng hoäi chôï trieån laõm ôû Nhaät. Hieän nay haøng naêm ôû Nhaät coù khoûang 200 cuoäc hoäi chôï trieån laõm lôùn nhoû cho caùc saûn phaåm trong vaø ngoaøi nöôùc. Keát hôïp chaët cheõ vôùi trung taâm xuùc tieán thöông maïi cuûa Nhaät (Toå chöùc JETTO) ñeå thu thaäp thoâng tin veà ngaønh goám myõ ngheä, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi caùc doanh nghieäp Nhaät taïi Vieät Nam ñeå toå chöùc hoäi thaûo, trieån laõm ñeå giôùi thieäu cô hoäi thaâm nhaäp thò tröôøng. Thò tröôøng Myõ: Ñaây laø maët haøng haàu nhö khoâng ñöôïc saûn xuaát treân ñaát Myõ neân hoï coù nhu caàu nhaäp khaåu raát cao. Haøng goám myõ ngheä cuûa Bình Döông hieän nay xuaát sang Myõ chuû yeáu laø caùc loaïi töôïng, chaäu goám söù vaø caùc loaïi goám söù myõ thuaät. Nhöng hieän nay taïi thò tröôøng Myõ chuùng ta ñang gaëp phaûi moät ñoái thuû caïnh tranh raát lôùn ñoù laø Trung Quoác. Hoï coù giaù thaønh thaáp hôn chuùng ta raát nhieàu, do ñoù chuùng ta caàn phaûi naém baét toát nhöõng cô hoäi nhaèm ñaåy maïnh xuaát khaåu vaøo thò tröôøng naøy. Chuùng ta chuù yù ñeán nhöõng ñieåm sau ñaây nhaèm ñaåy maïnh xuaát khaåu vaøo Myõ: Taêng cöôøng vaø tìm kieám söï hôïp taùc cuûa caùc doanh nhaân Vieät kieàu ñeå baùn haøng tröïc tieáp vaøo thò tröôøng Myõ. Phoái hôïp vôùi phoøng thöông maïi Myõ ñeå tieáp caän vaø môû roäng thò tröôøng naøy. Naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa goám myõ ngheä baèng chaát löôïng vaø giaù caû vì ñoái thuû cuûa chuùng ta laø goám söù Trung Quoác. Hieåu bieát saâu roäng veà luaät phaùp cuûa Myõ nhaèm haïn cheá nhöõng vuï kieän veà thöông maïi sau naøy. 3.2.3 Giaûi phaùp veà maãu maõ saûn phaåm. Caùc loaïi saûn phaåm goám myõ ngheä Bình Döông hieän nay ñang saûn xuaát vaø xuaát khaåu chuû yeáu laø caùc chaäu boä, bình hoa, ñoân, thuù caùc loaïi …. ngoaïi tröø coâng ty Minh Long, Cöôøng Phaùt, Hoaøng Vieät. Doøng saûn phaåm naøy trôû neân raát quen thuoäc vôùi khaùch haøng nhöng lôïi nhuaän khoâng cao vaø toán raát nhieàu nguyeân lieäu. Khoâng mang ñöôïc neùt truyeàn thoáng ñoäc ñaùo, khoâng coù tính saùng taïo vaø giaù caû coù xu höôùng giaûm. Do ñoù chuùng ta caàn phaûi maïnh daïn ñoåi môùi, thay ñoåi caùi cuõ thaønh nhöõng caùi môùi chuùng ta caàn taïo nhöõng saûn phaåm khaùc mang haøm löôïng chaát xaùm cao hôn, tính ngheä thuaät, saùng taïo nhieàu hôn nöõa nhaèm naâng cao hieäu quaû vieäc söû duïng taøi nguyeân vaø taêng lôïi nhuaän cho cô sôû, taïo ra ñöôïc doøng goám söù Bình Döông (Laùi Thieâu, Taân Phöôùc Khaùnh, Chaùnh Nghóa). Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì coâng taùc taïo maãu caàn thöïc nhöõng giaûi phaùp sau: - Caàn phaûi coù moät ñoäi nguõ cheá taùc maãu chuyeân nghieäp vaø coù trình ñoä taïi caùc cô sôû vaø coâng ty cuûa mình, nhaèm chuû ñoäng hôn nöõa trong vieäc ñöa ra nhöõng maãu maõ môùi ñöa ñeán ngöôøi tieâu duøng. - Söû duïng coâng ngheä hieän ñaïi vaøo khaâu cheá taùc maãu, nhö söû duïng maùy vi tính ñeå taïo maãu, nhaèm taïo ra ñöôïc nhöõng ñöôøng neùt vaø hoa vaên saéc xaûo hôn. - Khoâng ngöøng caûi tieán maãu maõ ñeå ñaùp öùng nhö caàu thò hieáu ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng ña daïng. - Phaùt trieån maïnh nhöõng neùt coå truyeàn vaø keát hôïp vôùi tính hieän ñaïi trong caùc laøng ngheà nhö: Laùi Thieâu, Chaùnh Nghóa, Taân Phöôùc Khaùnh nhaèm taïo ra nhöõng neùt rieâng ñoäc ñaùo trong saûn phaåm. - Tieàm hieåu thò tröôøng, tieáp caän hôn nöõa neàn vaên hoùa caùc nöôùc, lieân tuïc ñöa ra nhöõng maãu maõ môùi phuø hôïp vôùi thò hieáu ngöôøi tieâu duøng cuûa khaùch haøng ôû nhöõng nöôùc khaùc nhau. Thay ñoåi caùch baùn haøng hieän nay laø ngoài nhaø chôø khaùch haøng ñeán vaø baùn caùi mình coù baèng caùch laø naêng ñoäng ñi tieàm kieám khaùch haøng, phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái roäng raõi vaø baùn caùi khaùch haøng caàn. 3.2.4 Giaûi phaùp veà coâng ngheä saûn xuaát. Hieän nay coâng ngheä cuûa ngaønh goám myõ ngheä cuûa tænh Bình Döông coøn raát laïc haäu chuû yeáu laø söû duïng loø ñoát baèng cuûi truyeàn thoáng. Chính vì vieäc nung baèng loø cuûi vaø kieåm soaùt nhieät ñoä nung baèng maét thöôøng vaø baèng kinh nghieäm neân chaát löôïng saûn phaåm khoâng ñeàu, pheá phaåm cao, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø chaët phaù röøng böøa baõi, maø ñaây laø moät khaâu cöc kyø quan troïng trong caùc coâng ñoaïn laøm goám noù quyeát ñònh ñeán chaát löôïng vaø tính ñaëc saéc cuûa saûn phaåm. Chính vì vaäy chuùng ta caàn phaûi ñoåi môùi nhöõng loø nung naøy baèng nhöõng loø nung tuynel ñoát baèng gas hoaëc daàu, hoaëc theo taùc giaû thì chuùng ta coù theå xaây döïng moät hai trung taâm loø nung cho taát caùc caùc cô sôû, ñieàu naøy seõ giuùp caùc cô sôû nhoû khoâng caàn ñaàu tö maø coù theå thueâ ñeå nung theo töøng ñôn haøng hay töøng thôøi vuï khaùc nhau. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp sau: - Quy hoïach ñaát ñeå caùc cô sôû saûn xuaát yeân taâm ñaàu tö. - Hoã trôï voán ñeå caùc cô sôû saûn xuaát tieán haønh di dôøi vaøo khu laøng ngheà vaø thay ñoåi coâng ngheä. - Khuyeán khích caùc cô sôû nhoû huøn voán laïi laøm chung vôùi nhau ñeå coù ñuû khaû naêng taøi chính ñoåi môùi coâng ngheä. - Tænh hoã trôï cho vieäc mua coâng ngheä môùi theo hình thöùc traû chaäm. - Ñaåy maïnh vieäc lieân doanh, lieân keát keâu goïi voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 3.2.5 Giaûi phaùp veà nguyeân lieäu. Taát caû caùc cô sôû saûn xuaát goám myõ ngheä ñeàu cho raèng ñaàu vaøo cuûa saûn xuaát laø quan troïng nhaát, noù quyeát ñònh ñeán chaát löôïng ñaàu ra cuûa saûn phaåm. Hieän nay ôû Bình Döông haàu heát caùc cô sôû vaø coâng ty thöïc hieän khaâu naøy hoaøn toaøn baèng phöông phaùp thuû coâng, vaø truyeàn thoáng, Vì vaäy khaâu naøy caàn ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc vaø quan taâm nhieàu hôn nöõa. Coù nhö vaäy chuùng ta môùi taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm chaát löôïng cao, ñoàng nhaát vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. Ñeå laøm ñöôïc vieäc naøy chuùng ta caàn phaàn thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp sau ñaây: - Theo taùc giaû thì chuùng ta caàn xaây döïng moät trung taâm nghieân cöùu, phaân loaïi caolanh, ñaát seùt, tieán haønh khaùc thaùc, cheá bieán caùc nguyeân phuï lieäu caàn ñöôïc taäp trung vaøo moät ñaàu moái, khi ñoù caùc cô sôû vaø coâng ty coù nhu caàu caàn nguyeân lieäu thì chæ caàn ñeán ñaây mua veà saûn xuaát . Giaûi phaùp naøy giuùp chuùng ta tieát kieäm ñöôïc nguyeân lieäu thoâ, taïo ra nguyeân lieäu ñoàng nhaát, haï giaù thaønh nguyeân lieäu, traùnh khai thaùc taøi nguyeân böøa baõi, laõng phí,vaø laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng. - Thöïc hieän ñöôïc vieäc chuyeân moân hoùa saûn xuaát nguyeân lieäu ñaàu vaøo cho caùc cô sôû saûn xuaát goám myõ ngheä, laø giuùp caùc cô sôû tieát kieäm ñöôïc cho phí ñaàu vaøo laøm haï giaù thaønh saûn phaåm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng quoác teá vaø taïo ra nhöõng saûn phaåm ñoàng ñeàu hôn. - Ñaàu tö nghieân cöùu saûn xuaát caùc chaát phuï gia vaø men maøu truyeàn thoáng sao cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi saûn phaåm vaø töøng loaïi ñaát nhaèm giaûm bôùt löôïng nhaäp khaåu töø beân ngoøai seõ laøm giaûm chi phí, vaø naâng cao tính truyeàn thoáng vaø vaên hoùa cuûa saûn phaåm. 3.2.6 Giaûi phaùp veà nhaân löïc. Hieän nay nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho ngaønh goám söù Bình Döông vöøa thieáu laïi vöøa yeáu ñaëc bieät laø caùn boä trong khaâu quaûn lyù, saùng taïo maãu vaø hoïa só coù trình ñoä cao coù theå söû duïng ñöôïc nhöõng tieán boä khoa hoïc nhö taïo hình vaø taïo maãu treân maùy vi tính… . Do ñoù vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laø cöïc kyø quan troïng nhaèm höôùng tôùi vieäc phaùt trieån beàn vöõng vaø hieäu quaû moät laøng ngheà truyeàn thoáng cuûa tænh nhaø. Taùc giaû ñeà nghò moät soá giaûi phaùp sau ñaây: - Ñaøo taïo lôùp thôï baäc cao cho ngheà goám myõ ngheä cuûa tænh do caùc ngheä nhaân, lieân keát vôùi giaûng vieân myõ thuaät giaûng daïy haøng naêm. - Ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä cho ñoäi nguõ quaûn lyù caùc cô sôû saûn xuaát goám söù veà khaû quaûn lyù, nghieäp vuï xuaát nhaäp khaåu, Marketing, trình ñoä ngoaïi ngöõ, thieát keá vaøo taïo maãu treân maùy vi tính. 3.2.8 Giaûi phaùp veà coâng taùc quy hoaïch. Hieän nay theo thoáng keâ cuûa sôû coâng nghieäp tænh Bình Döông hieän coøn hôn 200 cô sôû saûn xuaát naèm ngay khu vöïc daân cö, ñoâ thò gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng caàn phaûi di dôøi. Vì vaäy vieäc quy hoaïch caùc cuïm goám söù, caùc laøng ngheà truyeàn thoáng laø raát caàn thieát vaø caàn ñöôïc tieán haønh ngay. Hieän nay caùc cô sôû goám myõ ngheä ñang hoaït ñoäng taïi Thuû Daàu Moät, Dó An, Thuaän An vaø thò traán Taân Phöôùc Khaùnh (Taân Uyeân) caàn phaûi di dôøi sôùm. Nhöng hieän nay vieäc di dôøi naøy gaëp raát nhieàu khoù khaên, maëc duø tænh ñaõ coù chuû tröông vì gaëp phaûi moät soá khoù khaên nhö: Chi phí di dôøi lôùn, caùc chuû cô sôû khoâng coù ñuû naêng löïc taøi chính, quy moâ cuûa hoï coøn nhoû do ñoù tænh Bình Döông caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp hoã trôï höõu hieäu nhaèm giuùp ñôõ caùc doanh nghieäp sôùm di dôøi ra khoåi khu daân cö vaø thò traán, thò xaõ. 3.2.7 Giaûi phaùp veà moâi tröôøng. Ñeå giaûm thieåu naïn oâ nhieãm moâi tröôøng do caùc cô sôû goám myõ ngheä ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn tænh gaây ra, chuû yeáu laø do söû duïng nhöõng loø nung baèng cuûi truyeàn thoáng vaø thöïc hieän khaâu chuaån bò nguyeân lieäu baèng thuû coâng gaây ra thì chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp sau ñaây: - Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp di dôøi vaøo nhöõng khu coâng nghieäp vaø cuïm laøng ngheà truyeàn thoáng. - Khuyeán khích caùc cô sôû chuyeån ñoåi töø loø nung baèng cuûi truyeàn thoáng sang nung baèng loø tuynel ñoát baèng gas hoaëc daàu. - Xöû lyù nghieâm nhöõng cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. - Höôùng daãn caùc doanh nghieäp thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - Xaây döïng caùc döï aùn söû lyù chaát thaûi - Naâng cao hieäu quaû vaø baûo veä vieäc khai thaùc taøi nguyeân. - Caùc cô sôû phaûi coù bieän phaùp baûo veä moâi truôøng. 3.2.9 Giaûi phaùp veà hoã trôï khaùc töø tænh Bình Döông. Ngoaøi vieäc thöïc hieän ñoàng boä nhöõng giaûi phaùp treân ñaây chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp haønh chính sau ñaây nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn nöõa cho caùc cô sôû vaø doanh nghieäp hoaït ñoäng: - Tieáp tuïc caûi caùch haønh chính. - Môû caùc lôùp huaán luyeän nghieäp vuï khai baùo haûi quan vaø xuaát nhaäp khaåu. - Tieáp tuïc xaây döïng moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoaùng, bình ñaúng ñeå moïi doanh nghieäp coù theå tham gia hoaït ñoäng xuaát khaåu. - Ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò, toå chöùc tham gia caùc hoäi chôï tong vaø ngoaøi nöôùc, huaán luyeän vaø tieáp thò qua maïng Internet, xaây döïng trang Wed veà goám söù Bình döông. 3.3 NHÖÕNG KIEÁN NGHÒ NHAÈM THÖÏC HIEÄN NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP TREÂN ÑEÅ MÔÛ ROÄNG THÒ TRÖÔØNG CHI TÆNH BÌNH DÖÔNG. 3.3.1 Kieán nghò ñoái vôùi caùc cô quan chöùc naêng tænh Bình Döông. Ñeå hoã trôï cho ngaønh goám myõ ngheä tænh Bình Döông thöïc hieän toát nhöõng giaûi phaùp ñaõ neâu nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu goám myõ ngheä tænh nhaø, xin kieán nghò ñoái vôùi caùc cô quan chöùc naêng vaø höõu traùch nhö sau: - Thöïc hieän vieäc hoã trôï veà taøi chính cho caùc cô sôû vaø doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh goám myõ ngheä nhö: cho vay vôùi laõi xuaát thaáp nhaèm khuyeán khích vieäc di dôøi vaø thay ñoåi coâng ngheä nung vaø cheá bieán nguyeân lieäu. Giaûm hoaëc mieãn thueá trong nhöõng naêm ñaàu ñaàu tö vaø sau khi ñi vaøo hoaït ñoäng, cho thueâ ñaát vôùi giaù öu ñaõi. - Ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc haønh chính lieân quan nhö caáp giaáy pheùp ñaàu tö, giaáy pheùp xaây döïng, ruùt ngaén thôøi gian pheâ duyeät döï aùn khaû thi, giaûm bôùt caùc khoaûn phí laø leä phí. - Khuyeán khích thöôûng cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu. - Môû hoäi thi tay ngheà truyeàn thoáng haøng naêm nhaèm giuùp ngöôøi lao ñoäng yeâu ngheà vaø gaén boù vôùi ngheà laâu daøi. - Coâng boá nhöõng chính saùch öu ñaõi veà ñònh höôùng ngaønh ngheà vaø hoã trôï theâm thoâng tin veà thò tröôøng theá giôùi. 3.3.2 Caùc kieán nghò ñoái vôùi caùc ñôn vò saûn xuaát vaø kinh doanh ngaønh goám söù tænh Bình Döông. Beân caïnh söï hoã trôï töø chính quyeàn vaø caùc cô quan chöùc naêng tænh nhaø thì baûn thaân caùc cô sôû vaø doanh nghieäp cuõng phaûi töï vaän ñoäng vaø naêng ñoäng hôn nöõa trong hoaït ñoäng cuûa mình neân taùc giaû xin ñeà ra nhöõng kieán nghò sau cho caùc doanh nghieäp: - Naêng ñoäng hôn trong vieäc tieàm kieám thò tröôøng vaø baïn haøng. - Gia taêng, vaø quan taâm ñuùng möùc vaøo khaâu nghieân cöùu thò tröôøng. - Baûn thaân caùc chuû doanh nghieäp phaûi coá gaéng hoïc hoûi kinh nghieäm, vaø phong caùch laøm aên trong thôøi ñaïi môùi, phaûi ñoåi môùi tö duy laøm aên khoâng neân troâng chôø quaù nhieàu vaøo söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc. - Khoâng ngöøng cuûng coá caùc moái quan heä vôùi caùc coâng ty thöông maïi nöôùc ngoaøi, höôùng ñeán vieäc môû roäng thò tröôøng nhieàu hôn nöõa, ñaëc bieät quan taâm ñeán nhöõng thò tröôøng coù dung löôïng lôùn vaø khaû naêng thanh toaùn cao, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm xuaát khaåu. - Naâng cao heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø hôïp lyù hoùa saûn xuaát nhaèm giaûm chi phí saûn xuaát ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 1. Vôùi lôïi theá laø moät trong nhöõng khu vöïc troïng ñieåm cuûa vuøng kinh teá mieàn nam Ñoâng Nam Boä, Bình Döông coù ñaày ñuû caùc yeáu toá ñeå phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp ñaëc bieät laø ngaønh coâng nghieäp goám söù. Quan ñieåm phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp goám söù döïa treân moät soá nhöõng caên cöù sau ñaây; - Bình Döông coù theá maïnh veà nguyeân lieäu saûn xuaát goám söù vôùi chaát löôïng toát, tröõ löôïng cao. - Nhanh choùng ñöa haøng goám söù myõ ngheä chieám lónh thò tröôøng theá giôùi. - Khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá tham gia vaøo vieäc phaùt trieån ngaønh haøng naøy. - Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù taïo moïi ñieàu kieän cho söï phaùt trieån ngaønh haøng naøy. 2. Ñaåy maïnh xuaát khaåu haøng goám söù myõ ngheä laøm tieàn ñeà ñeå cho ngaønh coâng nghieäp khaùc phaùt trieån. 3. Caùc giaûi phaùp ñeà xuaát thöïc hieän bao goàm caùc giaûi phaùp sau: - Giaûi phaùp veà nghieân cöùu thò tröôøng cho ngaønh goám söù tænh Bình Döông. - Giaûi phaùp veà thò tröôøng. - Giaûi phaùp veà maãu maõ saûn phaåm. - Giaûi phaùp veà coâng ngheä saûn xuaát. - Giaûi phaùp veà nguyeân lieäu. - Giaûi phaùp veà nhaân löïc. - Giaûi phaùp veà moâi tröôøng. - Giaûi phaùp veà hoã trôï khaùc töø tænh Bình Döông. KEÁT LUAÄN Quan ñieåm cô baûn cuûa luaän vaên laø xem maët haøng goám söù myõ ngheä xuaát khaåu laø saûn phaåm coù nhieàu lôïi theá so saùnh cuûa Bình Döông, ñaët ra yeâu caàu nay maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu maët haøng naøy nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao treân tröôøng quoác teá, qua ñoù taêng nguoàn thu ngoaïi teä, giaûi quyeát vieäc laøm cho moät boä phaän ngöôøi lao ñoäng, thuùc ñaåy caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc phaùt trieån, goùp phaàn vaøo söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa cuûa tænh nhaø. Treân cô sôû khaûo saùt thöïc traïng xuaát khaåu cuûa ngaønh trong nhöõng name gaàn nay vaø ñieàu tra thöïc teá veà tình hình hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh hieän taïi coù theå ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau: - Haøng goám söù myõ ngheä Bình Döông laø moät maët haøng mang ñaäm tính tryeàn thoáng, thuû coâng neân vaãn toàn taïi moät soá nhöôïc ñieåm nhaát ñònh. Tuy nhieân trong nhöõng naêm qua nhìn chung ngaønh coù nhöõng böôùc phaùt trieån vaø ñoùng goùp thieát thöïc cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa tænh nhaø. - Vaán ñeà xaây döïng chieán löôïc xuaát khaåu maët haøng goám söù myõ ngheä tænh Bình Döông laø quan troïng vaø caàn thieát vì hieän nay vieäc phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu ñoái vôùi caùc cô sôû, vaø coâng ty coøn raát yeáu vaø töï phaùt. Löôïng khaùch haøng cuõ giôùi thieäu vaø khaùc töï tìm ñeán chieám tyû troïng cao trong giaù trò xuaát khaåu. - Haøng goám söù myõ ngheä Bình Döông ñaõ thaâm nhaäp vaøo ñöôïc nhöõng thò tröôøng tieâu thuï coù yeâu caàu cao veà chaát löôïng nhö : Nhaät Baûn, Chaâu AÂu, Chaâu Myõ. Ñaây quaû laø moät tín hieäu ñaùng möøng vì nhöõng thò tröôøng naøy ñöïôc xem laø nhöõng thò tröôøng muïc tieâu caàn ñöôïc tieáp tuïc duy trì vaø phaùt trieån trong nhöõng naêm tôùi. - Ñeå nhöõng ñònh höôùng vaø chieán löôïc treân trôû thaønh hieän thöïc, luaän vaên coù ñöa ra caùc giaùi phaùp chieán löôïc nhaèm taêng nhanh caùc hoïat ñoäng vaø ñaåy maïnh xuaát khaåu cuûa ngaønh naøy. - Luaän vaên cuõng ñeà xuaát moät soá kieán nghò ñoái vôùi caùc cô sôû, coâng ty, vaø caùc cô quan nhaø nöôùc caàn coù nhöõng noã löïc, giaûi phaùp cuï theå, vaø nhöõng hoã trôï caàn thieát nhaèm ñaåy maïnh hoïat ñoäng xuaát khaåu maët haøng naøy nhaèm phaùt huy toát ña nhöõng lôïi theá vaø tieàm naêng cuûa tænh nhaø. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN – PGS. TS Mai Ngoïc Cöôøng. NXB Chính Trò Quoác Gia. 2. Kinh teá quoác teá – GS.TS Hoaøng Thò Chænh, PGS.TS Nguyeãn Phuù Tuï, Ths Nguyeãn Höõu Loäc. 3. Marketing quoác teá – PTS Buøi Leâ Haø, PTS Nguyeãn Ñoâng Phong. 4. Kinh teá ñoái ngoaïi – PGS.TS Voõ Thanh Thu. 5. Kinh teá hoïc David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. 6. Lôïi theá caïnh cuûa caûi quoác gia. Michaele Porter Ngöôøi dòch Trieàu Nguyeân. 7. Vaøi neùt veà ngaønh thuû coâng Bình Döông- PGS. TS Phan An. 8. Marketing quoác teá – A.Oliver, A. Dayan, R. Ourset. 9. Baùo caùo veà hoaït ñoäng goám söù cuûa sôû coâng nghieäp Bình Döông naêm 2004. BAÛNG CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP GOÁM SÖÙ BÌNH DÖÔNG Kính göûi: Quyù oâng, Baø giaùm ñoác coâng ty, Chuû doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát goám myõ ngheä Bình Döông. Traân troïng göûi ñeán quyù Oâng, Baø lôøi caàu chuùc söùc khoûe vaø laøm aên phaùt ñaït, gia quyeán ñöôïc an khang, thinh vöôïng. Trong tinh thaàn nhieät tình cuûa tuoåi treû, muoán ñoùng goùp moät phaàn coâng söùc nhoû cuûa mình baèng vieäc nghieân cöùu ñeå tìm ra moät soá giaûi phaùp cho vieäc phaùt trieån ngaønh goám söù myõ ngheä Tænh nhaø. Chuùng toâi göûi ñeán quyù Oâng, quyù Baø baûng caâu hoûi vaø raát mong nhaän ñöôïc söï hôïp taùc traû lôøi ñaày ñuû cuûa oâng baø cho nhöõng caâu hoûi sau ñaây: Teâncoâng y:………………………………………………………………………………………….. Ñòachæ: ……………………………………………………………………………………………………………………… Ñieänthoaïi: ………………………………………………………………………………………………………………… Chöùc vuï ngöôøi ñöôïc phoûng vaán:…………………………………………………………………………. 1. Anh Chò cho bieát Coâng ty anh chò thuoäc loaïi hình doanh nghieäp naøo ? a. Doanh nghieäp nhaø nöôùc b.Doanh nghieäp tö nhaân. c. Coâng ty nöôùc ngoaøi d. Cô sôû saûn xuaát. e. Coâng ty TNHH f. Khaùc. 1. Hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. a. Kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. b. Vöøa saûn xuaát vöøa kinh doanh c. Cô sôû saûn xuaát, khoâng xuaát khaåu. d. Gia coâng xuaát khaåu. 2. Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty anh chò: a.Chaäu caùc loaïi. b. Ñoân thuù caùc loaïi. c. Bình caùc loaïi. d. Khaùc …. 3. Coâng ty anh chò coù ñoäi nguõ taïo maãu khoâng ? a. Coù. b. khoâng. 5. Trình ñoä ñoäi nguõ taïo maãu cuûa coâng ty anh : a. Trung caáp . b. Cao ñaúng. c. Ñaïi hoïc. d. khoâng qua ñaøo taïo(kinh nghieäm). 6. Anh chò taïo maãu baèng coâng cuï gì? a. Maùy vi tính. b. Tröïc tieáp baèng vaät lieäu c. Khaùc 7. Quaù trình taïo maãu môùi cuûa anh chò coù quan troïng khoâng ? a. Khoâng. b. Bình thöôøng. c. Quan troïng. d. Raát quan troïng. 8. Haøng thaùng anh chò cho ra bao nhieâu maãu môùi ? [ ] 9. Lyù do naøo khieán anh chò cho ra maãu môùi ? a. Theo yeâu caàu khaùch haøng. b. Giuùp ña daïng hoaù saûn phaåm. c. Khaùc………………… 10. Anh Chò chaøo maãu môùi baèng caùch naøo ? a. Qua trang web b. qua hoäi chôï. c. Göiû tröïc tieáp ñeán khaùch haøng. d. Khaùc… 11.Haøng naêm anh chò coù tham gia hoäi chôï trieån laõm trong nöôùc khoâng ? a. coù b. khoâng 12.Haøng naêm anh chò coù tham gia hoäi chôï trieån laõm nöôùc ngoaøi khoâng ? a. coù b. khoâng 13. Anh chò xuaát khaåu maët haøng chuû yeáu. a.Chaäu caùc loaïi. b. Ñoân thuù caùc loaïi. c. Bình caùc loaïi. d. Khaùc …. 14. Anh chò tìm kieám khaùch haøng môùi baèng caùch naøo ? a. Qua caùc laàn tham döï hoäi chôï. b. qua maïng Internet. c. Khaùch haøng cuõ giôùi thieäu. c. khaùc….. 15. Löôïng haøng xuaát khaåu cuûa anh chò chieám bao nhieâu % saûn löôïng ? [ ]. 16. Anh chò thöôøng xuaát khaåu vaøo nhöõng thò tröôøng naøo ? a. Chaâu aù: Nhaät, Singapore, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Indonesia ,….. b. Chaâu Aâu: CHLB Ñöùc, Haø Lan, Anh, Phaùp,YÙ, Taây Ban Nha, Bæ,…. c. Chaâu Myõ La Tinh. Myõ, Canada, Meâhico, Chileâ… d. Caùc nöôùc khaùc. 17. Trong nhöõng thò tröôøng treân thò tröôøng naøo laø thò tröôøng truyeàn thoáng >3 naêm ? a. Chaâu aù: Nhaät, Singapore, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Indonesia ,….. b.Chaâu Aâu: CHLB Ñöùc, Haø Lan, Anh, Phaùp,YÙ, Taây Ban Nha, Bæ,…. c. Chaâu Myõ La Tinh. Myõ, Canada, Meâhico, Chileâ… d. Caùc nöôùc khaùc. 18. Trong nhöõng thò tröôøng treân thò tröôøng naøo laø thò tröôøng môùi <3 naêm ? a.Chaâu aù: Nhaät, Singapore, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Indonesia ,….. b.Chaâu Aâu: CHLB Ñöùc, Haø Lan, Anh, Phaùp,YÙ, Taây Ban Nha, Bæ,…. c.Chaâu Myõ La Tinh. Myõ, Canada, Meâhico, Chileâ… d.Caùc nöôùc khaùc. 19. Trong nhöõng thò tröôøng treân thò tröôøng naøo laø thò tröôøng tieàm naêng ? a. Chaâu aù: Nhaät, Singapore, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Indonesia ,….. b. Chaâu Aâu: CHLB Ñöùc, Haø Lan, Anh, Phaùp,YÙ, Taây Ban Nha, Bæ,…. c. Chaâu Myõ La Tinh. Myõ, Canada, Meâhico, Chileâ… d. Caùc nöôùc khaùc. 20. Anh chò cho bieát nhöõng ñieåm maïnh cuûa saûn phaåm anh chò treân thò tröôøng theá giôùi. 21. Anh chò cho bieát nhöõng ñieåm yeáu cuûa saûn phaåm anh chò treân thò tröôøng theá giôùi. 22. Anh chò coù saün saøng thay ñoåi coâng ngheä vaø caùch quaûn lyù theo caùch hieän ñaïi hay khoâng? Vì sao? 23. Anh chò coù saün saøng gia nhaäp vaøo hieäp hoäi goám myõ ngheä Bình Döông (neáu coù)?Vì sao? 24. Anh chi coù kieán nghò gì vôùi caùc caáp laõnh ñaïo ñeå phaùt trieån ngaønh goám myõ ngheä truyeàn thoáng cuûa tænh nhaø. Xin chaân thaønh caûm ôn anh, chò. Danh saùch khaùch hhaøng traû lôøi phoûng vaán STT TEÂN COÂNG TY ÑÒA CHÆ Soá ÑT 1 Goám Söù Saøi Goøn - Nhaät Baûn DA,BD 729306 2 Cô sôû Tröôøng Thuaän LT, BD 753310 3 Cô sôû SX Vaân Kieàu LT, BD 775745 4 Cô sôû SX Hoøa Thaønh LT, BD 756776 5 Côû sôû SX goám söù Taân Taøi Sanh LT, BD 755522 6 Doanh Nghieäp Thanh Thanh LT, BD 755164 7 Cô sôø SX Ñoøan Keát LT, BD 754469 8 Cô sôø SX Phuøng Nguyeân Xöông LT, BD 755486 9 Cô sôû SX Vöông Phöôùc Thaønh LT, BD 753596 10 Cô sôû Taân Thaønh LT, BD 753051 11 Xí nghieäp tö nhaân goám söù Phöôùc Höng LT, BD 755362 12 Goám söù XK Hoàng Löïc II TA, BD 756108 13 Goám Myõ Ngheä XK Laïc Höng TA, BD 753643 14 XN Xuaát khaåu goám söù Höng Phaùt TA, BD 829759 15 Cô sôû Thaønh Phaùt TA, BD 740595 16 Cty Goám Söù Giang Taây TA, BD 711207 17 DNTN Ñöùc Turng TA, BD 659253 18 Cty TNHH Phöôùc Duõ Long TA, BD 822491 19 DNTN Taân Hieäp Thaønh TA, BD 822493 20 DNTN Taân Xuaân Long TA, BD 824136 21 Cô sôû goám söù Bình Döông TA, BD 824133 22 DNTN goám myõ ngheä XK Ngheä Nam TA, BD 824128 23 Cty TNHH Cöôøng Phaùt TA, BD 822969 24 Cty TNHH goám söù Minh Long I TA, BD 722929 25 DNTN goám Hoøa Thaùi TA, BD 755062 26 DNTN Nam Thaønh TA, BD 757659 27 Cô sôû goám Hieäp Thaønh Phaùt TA, BD 824798 28 XN Tö Nhaân goám myõ ngheä XK Vónh Phaùt TA, BD 822777 29 DNTN Goám Thanh Haûi TA, BD 755334 30 Cô sôû An Trung TA, BD 754802 31 Cô sôû SX goám söù Huøng Phaùt TA, BD 759435 32 DNTN goám söù XK Vöông Thaønh TA, BD 755833 33 Cô sôû Goám Söù Thaønh Taâm TA, BD 755744 34 Cô sôû SX goám myõ ngheä Vaïn Phaùt TA, BD 755950 35 DNTN Lieân Thaønh A TA, BD 747273 36 DNTN goám myõ ngheä XK Truyeàn Thaéng I TA, BD 746997 37 XNTN goám myõ ngheä Ngheä Thaønh TA, BD 755157 38 DNTN Goám Suù Myõ Phöông TU, BD 659732 39 Cô sôû SX Tam Höng II TU, BD 659759 40 Goám söù Thaønh Taâm TU, BD 659458 41 Cô sôû SX Trí Hieáu TU, BD 610409 42 DNTN Vaïn Phuù TU, BD 659521 43 Cty TNHH goám söù Ñöùc Taân TU, BD 659607 44 Cô sôû goám söù Thanh Taâm TU, BD 659934 45 Cô sôû SX Vaên Phaùt TU, BD 610687 46 Cô sôû Thoâng Dung TU, BD 659864 47 Cô sôû SX goám Thaønh Ñaøo TU, BD 659861 48 Doanh Nghieäp Troïng Phaùt TU, BD 49 Cô sôû Goám Söù Töù Hoøa TX, BD 526250 50 Cô sôû Taân Thaønh Phaùt TX, BD 823757

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình Dương.pdf
Luận văn liên quan