Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH In Bao Bì thương mại – DV Tân Thái Phương

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu hướng phát triển hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay khi mà Việt Nam đã là thành viên của khối ASEAN, Tổ chức thương mại thế giới – Word Trade Organnization (WTO) thì sẽ tạo cho nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức mới. Do đó, nước ta đã và đang có nhiều biến đổi nhằm tạo cơ hội thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh tế. Để có thể hội nhập cùng xu hướng chung, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng lẫn chất lượng. Nhưng mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp đó là làm sao để lợi nhuận đạt được tối đa. Muốn vậy phải tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí. Vì vậy để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn cũng như phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích và đánh giá nguồn vốn sẽ giúp các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nguồn vốn của doanh nghiệp. Từ đó có những giải pháp hiệu quả để ổn định và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích nguồn vốn là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư mọi đối tượng quan tâm đến tài chính cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích nguồn vốn để đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp hiện nay, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với doanh nghiệp nên em quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương”. Mặc dù được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy Võ Xuân Vinh các cô chú anh chị trong công ty nhưng thời gian còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, các anh chị trong công ty. Em xin chân thành cám ơn. Trân trọng kính chào. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương” là để đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Từ đó có những giải pháp cụ thể, thực tế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương. III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Khái quát về nguồn vốn của công ty Tân Thái Phương - Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của công ty - Tình hình thanh toán của công ty IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt được những mục tiêu trên phải có phương pháp nghiên cứu khoa học. Khóa luận sẽ thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp lý luận dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nghiên cứu những sự vật trong trạng thái luôn luôn vận động, luôn luôn phát triển, nghiên cứu cấu thành của chúng và xem xét chúng trong mọi quan hệ hữu cơ với sự vật xung quanh. Nên em áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Thu thập và phân tích số liệu - Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu của năm sau so với năm trước để thấy được biến động của nó qua từng năm. - Phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực quản lý và sử dụng nguồn vốn. - Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối, số tương đối, so sánh bằng số bình quân, bằng phương pháp cân đối. Các phương pháp so sánh, quy nạp diễn giải, thống kê được vận dụng để phân tích đánh giá kết quả V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Dựa vào số liệu báo cáo tài chính của công ty Tân Thái Phương từ năm 2005 đến 2008. VI. KẾT CẤU ĐỀ TÀI Khóa luận gồm: Chương I: Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH In Bao Bì TM -DV Tân Thái Phương.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2325 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH In Bao Bì thương mại – DV Tân Thái Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iaù trò Tyû troïng Toång nguoàn voán 3,357,157,177 100 3,099,892,813 100 -257,264,364 0 A. Nôï phaûi traû 1,459,668,715 43.48% 1,248,608,076 40.28% -211,060,639 -3.20% I.Nôï ngaén haïn 1,459,668,715 43.48% 1,248,608,076 40.28% -211,060,639 -3.20% Vay ngaén haïn 1,152,074,785 34.32% 1,155,813,191 37.29% 3,738,406 2.97% Phaûi traû ngöôøi baùn 335,693,930 10% 120,894,885 3.90% -214,799,045 -6.10% Phaûi noäp NSNN -28,100,000 -0.84% -28,100,000 -0.91% 0 -0.07% II. Nôï daøi haïn 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% B. Voán CSH 1,897,488,462 56.52% 1,851,284,737 59.72% -46,203,725 3.20% Voán ñaàu tö cuûa CSH 2,000,000,000 59.57% 2,000,000,000 64.52% 0 4.95% Lôïi nhuaän chöa PP -102,511,538 -3.05% -148,715,236 -4.80% -46,203,698 -1.75% (Nguoàn: Baûng CÑKT coâng ty Taân Thaùi Phöông 31/12/2008) Baûng 2.3 Cô caáu nguoàn voán cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2008 Töø baûng soá lieäu treân ta thaáy taøi saûn cuûa coâng ty ñöôïc hình thaønh töø hai nguoàn laø: Nguoàn voán vay vaø chieám duïng Nguoàn voán chuû sôû höõu Trong ñoù: Voán vay vaø voán chieám duïng naêm 2007 chieám 43.48% ñeán naêm 2008 giaûm xuoáng coøn 40.28% töông öùng vôùi tyû leä giaûm laø 3.2%. Voán CSH chieám moät löôïng töông ñoái lôùn cuï theå naêm 2007 chieám 56.52%, ñeán naêm 2008 maëc duø giaù trò khoâng taêng nhöng tyû troïng laïi taêng theâm 3.2%. Nhö vaäy, doanh nghieäp coù moät ñoàng voán thì phaûi vay hoaëc chieám duïng gaàn moät ñoàng cho kinh doanh (40.28/59.72 =1 laàn) cuûa mình. Tuy nhieân, soá lieäu naøy chæ môùi phaûn aùnh taïi thôøi ñieåm 31/12/2008, do vaäy, chöa phaûn aùnh heát tình hình huy ñoäng voán cuûa doanh nghieäp. Tyû troïng voán vay cuûa doanh nghieäp töông ñoái cao ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi ñaït möùc doanh lôïi cao ñeå traû moät khoaûn laõi vay Ngaân haøng. Veà nguoàn voán CSH: Toång nguoàn voán CSH naêm 2008 laø 1,851,284,737ñ, trong ñoù naêm 2007 laø 1,897,488,462ñ maëc duø giaù trò giaûm nhöng tyû troïng laïi taêng 2%. Ñaëc bieät lôïi nhuaän chöa phaân phoái cuûa doanh nghieäp giaûm 46,203,725ñ so vôùi naêm 2007. Nguoàn voán CSH laø chæ tieâu ñaùnh giaù khaû naêng töï chuû veà taøi chính cuûa doanh nghieäp. Moät doanh nghieäp coù nguoàn voán CSH cao seõ chuû ñoäng veà naêng löïc hoaït ñoäng cuûa mình, khoâng bò phuï thuoäc vaøo caùc ñoái taùc beân ngoaøi. Nhö vaäy, nguoàn voán CSH cuûa doanh nghieäp töông ñoái cao (59.72%) trong toång nguoàn voán, chöùng toû doanh nghieäp coù khaû naêng töï chuû taøi chính. Veà nôï phaûi traû: Toång nôï phaûi traû naêm 2007 laø 1,459,668,715ñ chieám 43.48% ñeán naêm 2008 laø 1,248,608,076ñ chieám 40.28%. Nhö vaäy, naêm 2008 toång nôï phaûi traû ñaõ giaûm coøn 211,060,639ñ töông öùng vôùi tyû leä giaûm 3.2% so vôùi naêm 2007. Khoaûn nôï phaûi traû naøy doanh nghieäp phaûi maát chi phí cho vieäc söû duïng noù laø laõi suaát trong khi ñoù caùc khoaûn phaûi thu thì doanh nghieäp khoâng ñöôïc höôûng laõi suaát. Ñaây laø ñieàu khoâng hôïp lyù trong söû duïng voán cuûa coâng ty. Caùc khoaûn phaûi traû giaûm xuoáng phaàn lôùn laø do söï giaûm xuoáng cuûa phaûi traû ngöôøi baùn. Cuõng töø baûng 2.3 ta thaáy, nôï phaûi traû coù xu höôùng giaûm nhöng vay ngaén haïn naêm 2008 laïi taêng 3,738,406ñ töông öùng vôùi tyû leä taêng 2.97%. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu vì naêm 2008 do tình hình khuûng hoaûng kinh teá ôû Theá giôùi noùi chung vaø Vieät Nam noùi rieâng. Do ñoù, tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông noùi rieâng vaø caùc doanh nghieäp Vieät Nam noùi chung ñeàu bò aûnh höôûng vaø gaëp raát nhieàu khoù khaên. Neân coâng ty Taân Thaùi Phöông phaûi boå sung nguoàn voán baèng vay nôï ngaén haïn. Nhö vaäy, qua phaân tích cô caáu veà taøi saûn, nguoàn voán cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2008, ta thaáy: Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn taêng leân 8.13% so vôùi naêm 2007 cuï theå nguyeân giaù TSCÑ taêng theâm 210,000,000ñ töông öùng vôùi tyû leä taêng 12.3%. Caùc loaïi taøi saûn khaùc ñeàu coù xu höôùng taêng leân chæ coù nôï phaûi thu coù xu höôùng giaûm. Nôï phaûi traû vaø voán CSH cuõng giaûm xuoáng laàn löôït laø 211,060,639ñ vaø 46,203,725ñ. Beân caïnh ñoù, hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty coøn nhieàu haïn cheá do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. Ñeå hieåu chính xaùc hôn ta di saâu phaân tích voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp, töø ñoù giuùp ta coù ñöôïc caùi nhìn ñaày ñuû hôn veà hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông. 2.2.2. Thöïc traïng hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông 2.2.2.1. Thöïc traïng hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh cuûa coâng ty 2.2.2.1.1. Tình hình söû duïng voán coá ñònh cuûa coâng ty VCÑ laø moät phaàn cuûa voán kinh doanh ñeå taïo neân nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. Vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng VCÑ coù vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, noù cho pheùp giaûm tyû suaát chi phí löu thoâng vaø taêng doanh lôïi kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc tình hình söû duïng VCÑ cuûa coâng ty ta phaân tích cô caáu VCÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông. Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. TSCÑ (GTCL) 374,888,924 343,235,907 1,937,597,053 2,041,172,358 Nguyeân giaù 510,193,637 556,193,637 2,236,558,637 2,446,558,637 Hao moøn -135,304,713 -212,957,730 -298,961,584 -405,386,279 2 Ñaàu tö TC daøi han 0 0 0 0 Toång Coäng 374,888,924 343,235,907 1,937,597,053 2,041,172,358 ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông töø naêm 2005-2008) Baûng 2.4 Cô caáu VCÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Qua baûng 2.4 ta thaáy: TSCÑ cuûa coâng ty chieám phaàn lôùn trong toång TSCÑ vaø ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. TSCÑ naøy bao goàm: Nhaø cöûa, vaät kieán truùc, maùy moùc, thieát bò, maùy In Offset, maùy vi tính … vaø nhieàu maùy moùc phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Vôùi hoaït ñoäng chuû yeáu laø In aán Bao Bì, Tem nhaõn maø tyû troïng TSCÑ laïi chieám tyû troïng quaù cao trong toång taøi saûn cuûa coâng ty. Nhö vaäy, giaù trò TSCÑ cuûa coâng ty taïi thôøi ñieåm lôùn nhaát laø naêm 2008 vaø coù xu höôùng taêng daàn qua caùc naêm. Ñieàu naøy chöùng toû coâng ty ñaõ chuù troïng ñaàu tö maùy moùc, thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï cho quaù trình In aán. Hôn theá nöõa ñeå hoøa nhaäp vaøo xu höôùng toaøn caàu hoùa, Quoác teá hoùa thöông maïi ñieän töû hieän nay thì coâng ty Taân Thaùi Phöông lieân tuïc ñoåi môùi maùy moùc, thieát bò naøy laø hoaøn toaøn phuø hôïp. Maëc duø vaäy, coâng ty vaãn khoâng chuù troïng vieäc “ Ñaàu tö TC daøi haïn” maø chæ taäp trung vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát. Do ñoù, keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp coù xu höôùng taêng daàn qua caùc naêm, rieâng naêm 2008 do aûnh höôûng chung cuûa neàn kinh teá neân keát quaû kinh doanh bò giaûm. Keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông qua caùc naêm Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Doanh thu 2,075,876,915 4,486,649,792 5,812,756,086 4,905,867,104 Coäng 2,075,876,915 4,486,649,792 5,812,756,086 4,905,867,104 ( Nguoàn: BCTC coâng ty Taân Thaùi Phöông töø naêm 2005 ñeán 2008) Nhöng nguoàn voán cuûa doanh nghieäp coù ñöôïc ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh doanh hay khoâng? Ta caàn tính toaùn vaø so saùnh giöõa nguoàn voán vaø taøi saûn cuûa doanh nghieäp thoâng qua tyû suaát taøi trôï VCÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. TSCÑ 343,235,907 1,937,597,053 2,041,172,358 2. Voán CSH 186,736,814 1,897,488,462 1,851,284,737 3.Tyû suaát taøi trôï% (3 = 2/1) 54.41% 97.93% 90.7% ( Nguoàn: BCTC coâng ty Taân Thaùi Phöông 200 – 2008) Baûng 2.5 Tyû suaát taøi trôï VCÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Nhìn chung tyû suaát taøi trôï naêm 2007 taêng so vôùi naêm 2006 laø 43.52% nhöng naêm 2008 giaûm 7.23% so vôùi naêm 2007 vì do nguoàn voán CSH naêm 2008 giaûm so vôùi naêm 2007. Cuõng töø baûng 2.5 ta thaáy, doanh nghieäp ñaõ chuù troïng ñaàu tö vaøo TSCÑ nhöng TSCÑ cuûa doanh nghieäp laïi khoâng ñöôïc taøi trôï moät caùch vöõng chaéc baèng nguoàn voán daøi haïn cuûa coâng ty, coâng ty chöa chuù troïng vaøo ñaàu tö taøi chính daøi haïn. Ñeå hieåu roõ hôn ta xem tình hình taêng, giaûm nguoàn voán CSH cuûa coâng ty qua baûng sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. NVKD 400,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái -213,263,186 -102,511,538 -148,715,263 Coäng 186,736,814 1,897,488,462 1,851,284,737 (Nguoàn: BCTC coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.6 Tình hình taêng, giaûm nguoàn voán CSH cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Töø baûng 2.6 ta thaáy, nguoàn voán kinh doanh cuûa coâng ty (Nguoàn voán coá ñònh) taêng leân laø do CSH töï boû voán ra ñaàu tö theâm. Coøn laïi caùc nguoàn khaùc khoâng thay ñoåi do khoâng coù söï ñaàu tö, boå sung voán. 2.2.2.1.2. Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Nguoàn voán coù vai troø to lôùn ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø nguoàn voán vay. Song caàn thaáy nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa noù cuõng khoâng nhoû neáu coâng ty khoâng bieát quaûn lyù vaø söû duïng noù moät caùch coù hieäu quaû. Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty ta döïa vaøo moät soá chæ tieâu cô baûn sau: Hieäu quaû söû duïng TSCÑ Heä soá ñaûm nhieäm VCÑ Heä soá sinh lôøi cuûa TSCÑ Caùc chæ tieâu naøy ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. Doanh thu thuaàn 4,486,649,792 5,812,756,086 4,905,867,104 2. TSCÑ bình quaân (nguyeân giaù) 556,193,637 2,236,558,637 2,446,558,637 3.Hieäu quaû söû duïng VCÑ (1/2) 8.07 2.60 2.01 4. Heä soá ñaûm nhieäm TSCÑ (2/1) 0.12 0.38 0.50 (Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.7 Hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Qua baûng 2.7 ta thaáy: Hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty coù xu höôùng giaûm daàn qua caùc naêm, cuï theå: Naêm 2006, moät ñoàng VCÑ cuûa coâng ty taïo ra ñöôïc 8.07ñ doanh thu. Naêm 2007, moät ñoàng VCÑ cuûa coâng ty taïo ra ñöôïc 2.6ñ doanh thu. Naêm 2008, moät ñoàng VCÑ cuûa coâng ty taïo ra ñöôïc 2.01ñ doanh thu. Nhö vaäy, naêm 2007 hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty giaûm 0.32 laàn so vôùi naêm 2006, trong khi ñoù doanh thu thuaàn taêng 1.3 laàn coøn TSCÑ taêng 4 laàn. TSCÑ taêng nhieàu hôn toác ñoä taêng doanh thu. Naêm 2008 hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty giaûm 0.25 laàn so vôùi naêm 2006, doanh thu thuaàn taêng 1.1 laàn, TSCÑ taêng 4.4 laàn. Cuõng trong naêm naøy, hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty giaûm daàn so vôùi naêm 2006 vaø naêm 2007. Nguyeân nhaân daãn ñeán hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty chöa ñaït hieäu quaû laø do löôïng doanh thu thuaàn taêng khoâng ñeàu, nhoû hôn toác ñoä taêng cuûa TSCÑ. Ñaây laø haïn cheá cuûa coâng ty. Beân caïnh ñoù, ta thaáy chæ tieâu heä soá ñaûm nhieäm VCÑ cuûa coâng ty coù xu höôùng taêng daàn qua caùc naêm, cuï theå: Naêm 2006, ñeå taïo ra ñöôïc 1ñ doanh thu, doanh nghieäp caàn 0.12ñ VCÑ. Naêm 2007, ñeå taïo ra 1ñ doanh thu, doanh nghieäp caàn 0.38ñ VCÑ, taêng 0.26ñ so vôùi naêm 2006. Naêm 2008, ñeå taïo ra 1ñ doanh thu, doanh nghieäp caàn söû duïng 0.5ñ VCÑ, taêng 0.38ñ so vôùi naêm 2006 vaø taêng 0.12ñ so vôùi naêm 2007. Nhö vaäy, heä soá ñaûm nhieäm TSCÑ cuûa coâng ty nhö theá laø töông ñoái cao laïi coù xu höôùng taêng daàn. Tuy nhieân vôùi söï giaûm daàn veà hieäu quaû söû duïng VCÑ vaø söï taêng daàn veà heä soá ñaûm nhieäm TSCÑ cuûa coâng ty qua caùc naêm cuõng cho thaáy coâng ty chöa thaät söï coù nhöõng coá gaéng trong vieäc söû duïng nguoàn VCÑ cuûa mình. Ñaây laø moät haïn cheá vaø laø ñieåm yeáu, coâng ty caàn coù bieän phaùp khaéc phuïc sôùm ñeå vieäc söû duïng VCÑ ñaït hieåu quaû hôn. Ñeå coù caùi nhìn ñaày ñuû hôn veà hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty ta xem xeùt ñeán caùc chæ tieâu tieáp theo laø heä soá sinh lôøi cuûa TSCÑ. Heä soá naøy ñöôïc phaûn aùnh ñaày ñuû qua baûng sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. Lôïi nhuaän sau thueá 87,237,042 110,751,648 -46,203,725 2.TSCÑ 556,193,637 2,236,558,637 2,446,558,637 3. Heä soá sinh lôøi cuûa 0.16 0.05 -0.02 TSCÑ (1/2) ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty töø naêm 2006-2009) Baûng 2.8 Heä soá sinh lôøi cuûa VCÑ Töø baûng 2.8 ta thaáy, tyû suaát sinh lôøi cuûa TSCÑ cuûa coâng ty qua caùc naêm nhö sau: Naêm 2006, moät ñoàng VCÑ cuûa coâng ty taïo ra 0.16ñ lôïi nhuaän Naêm 2007, moät ñoàng VCÑ cuûa coâng ty taïo ra 0.05ñ lôïi nhuaän, giaûm 0.11ñ so vôùi naêm 2006. Naêm 2008 chæ tieâu naøy giaûm 0.07ñ lôïi nhuaän so vôùi naêm 2007. Beân caïnh ñoù, ta coù theå söû duïng chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân VCSH ñeå xem xeùt khaû naêng sinh lôøi cuûa VCSH cuûa coâng ty. Töø nhöõng keát quaû ôû treân, ta thaáy hieäu quaû söû duïng VCÑ cuûa coâng ty töø naêm 2006 -2008 chöa ñöôïc oån ñònh vaø coù chieàu höôùng giaûm daàn qua caùc naêm, söï bieán ñoäng naøy aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Maëc duø lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñöôïc môû roäng vaø coù phaàn töï chuû veà khaû naêng taøi chính cuûa mình nhöng coâng ty chöa thöïc söï chuù troïng ñeán hieäu quaû söû duïng VCÑ cuõng nhö chöa coù giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù vaø söû duïng VCÑ cuûa mình. Ñeå coù ñöôïc caùi nhìn toång quaùt, ñaày ñuû veà hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông ta phaûi ñi saâu nghieân cöùu, phaân tích hieäu quaû söû duïng VLÑ taïi coâng ty. 2.2.2.2. Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Coâng ty Taân Thaùi Phöông laø coâng ty TNHH chuyeân veà lónh vöïc In AÁn, Bao Bì, Tem nhaõn. Phaàn lôùn nguoàn taøi trôï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty laø nguoàn voán vay ngaén haïn maø chuû yeáu laø vay nôï ngaén haïn. Neáu doanh nghieäp khoâng ñuû khaû naêng traû nôï thì soá laõi seõ caøng lôùn hôn do soá nôï cuûa coâng ty chuyeån sang nôï quaù haïn. Vaán ñeà ñaët ra laø coâng ty phaûi quaûn lyù vaø söû duïng soá voán ñoù nhö theá naøo cho coù hieäu quaû nhaát. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu veà hieäu quaû söû duïng VLÑ cuûa coâng ty ta nghieân cöùu caùc vaán ñeà sau: 2.2.2.2.1. Cô caáu voán löu ñoäng Phaân tích cô caáu VLÑ ñeå thaáy ñöôïc tình hình phaân boå VLÑ vaø tình traïng cuûa töøng khoaûn, töø ñoù thaáy ñöôïc nhöõng toàn taïi hay troïng ñieåm caàn quaûn lyù vaø tìm giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng VLÑ taïi coâng ty. Ñeå ñaùnh giaù cô caáu voán naøy ta phaân tích cô caáu VLÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông. Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Giaù trò % Giaù trò % Giaù trò % TSLÑ &ÑTNH 1,404,287,530 100 1,419,560,124 100 1,058,720,455 100 I.Tieàn 1,381,132,045 98.35 627,111,590 44.18 717,278,942 67.75 1.Tieàn maët taïi quyõ 1,286,251,447 91.59 527,860,326 37.18 675,014,581 63.76 2.TGNH 94,880,598 6.76 99,251,264 6.99 42,264,361 3.99 II.Caùc khoaûn phaûi thu 23,155,485 1.65 732,607,870 51.61 163,062,068 15.40 1. Phaûi thu cuûa KH 22,981,908 1.64 732,607,870 51.61 159,279,300 15.04 2. Phaûi thu khaùc 3,782,768 0.36 3. Thueá GTGT ñöôïc 173,577 0.01 59,840,664 4.22 178,379,445 16.85 khaáu tröø ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.9 Cô caáu VLÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Voán baèng tieàn Naêm 2006 laø 1,381,132,045ñ chieám 98.35% trong toång VLÑ taï coâng ty. Naêm 2007, soá voán naøy giaûm xuoáng coøn 627,111,590ñ chæ chieám 44.18% trong toång VLÑ taïi coâng ty. Naêm 2008, soá voán baèng tieàn laø 717,278,942ñ chieám 67.75% trong toång VLÑ taïi coâng ty. Nhö vaäy, voán baèng tieàn naêm 2008 taêng 90,167,352ñ töông öùng vôùi tyû leä taêng 23.57% so vôùi naêm 2007 do caùc nguyeân nhaân sau: Tieàn maët taïi quyõ cuûa coâng ty giaûm ñi 754,020,455ñ maø tieàn maët taïi quyõ cuûa coâng ty duøng ñeå thanh toaùn löông cho coâng nhaân vieân vaø thanh toaùn ñoät xuaát, taïm öùng mua haøng, thanh toaùn tieàn ñieän, nöôùc … Ñieàu naøy chöùng toû coâng ty duøng khoaûn tieàn naøy cho caùc muïc treân trong naêm 2007 nhieàu hôn naêm 2006. Löôïng tieàn maët naøy taïi quyõ giaûm ñi nhö vaäy laø toát vì ñoù cuõng laø soá tieàn maø coâng ty phaûi ñi vay, phaûi traû laõi Ngaân haøng, neáu coâng ty ñeå tieàn maët taïi quyõ nhieàu seõ laøm maát cô hoäi ñaàu tö vaø ruûi ro raát cao, voán khoâng sinh lôøi. Sang ñeán naêm 2008 thì löôïng tieàn maët taïi quyõ naøy thay ñoåi khoâng ñaùng keå so vôùi naêm 2007 cuï theå taêng theâm 90,167,352ñ. Tieàn göûi Ngaân haøng (TGNH) cuûa coâng ty naêm 2007 taêng leân 4,370,666ñ töông öùng vôùi tyû leä taêng 0.23% so vôùi naêm 2006. Naêm 2008 giaûm 56,986,903ñ töông öùng vôùi tyû leä giaûm 3% so vôùi naêm 2007. Löôïng tieàn naøy duøng ñeå thanh toaùn vôùi khaùch haøng vaø caùc nhaø cung caáp. Nhìn chung löôïng TGNH cuûa coâng ty coøn raát thaáp, hoaït ñoäng thanh toaùn qua Ngaân haøng chöa ñöôïc khuyeán khích phaùt trieån. Ñaây laø moät haïn cheá cuûa coâng ty. Qua chæ tieâu veà voán baèng tieàn cuûa coâng ty ta thaáy voán baèng tieàn cô baûn ñaõ coù chieàu höôùng giaûm daàn. Ñaây laø moät ñieåm toát ñoái vôùi coâng ty, coâng ty khoâng neân giöõ tieàn maët vì seõ laõng phí, traùnh ñöôïc tình traïng vay veà khoâng ñaàu tö maø phaûi traû laõi cho Ngaân haøng, traû laõi cho caùc ñoái töôïng cho vay aûnh höôûng ñeán keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Caùc khoaûn phaûi thu Naêm 2006, caùc khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty laø 23,155,485ñ chieám 1.65% trong toång soá VLÑ cuûa coâng ty. Naêm 2007 laø 792,448,534ñ chieám 55.83% trong toång soá VLÑ cuûa coâng ty. Naêm 2008 laø 341,441,513ñ chieám 32.25% trong toång soá VLÑ cuûa coâng ty. Nhö vaäy, naêm 2007 caùc khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty taêng raát cao 769,293,049ñ töông öùng vôùi tyû leä taêng 54.18% so vôùi naêm 2006. Nhöng naêm 2008 laïi giaûm so vôùi naêm 2007 caû veà soá tuyeät ñoái laãn soá töông ñoái laø 451,007,021ñ (23.58%). Söï bieán ñoäng naøy laø do: Caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng taêng leân qua caùc naêm caû veà soá tuyeät ñoái laãn soá töông ñoái. Ñaây laø moät ñieàu baát lôïi cho coâng ty, noù chöùng toû coâng ty ñaõ vaø ñang bò chieám duïng voán nhieàu hôn. Hôn theá nöõa ñieàu naøy laøm cho coâng ty deã daãn ñeán tình traïng thieáu VLÑ ñeå tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh, muoán ñaûm baûo cho quaù trình SXKD cuûa mình ñöôïc lieân tuïc, ñoøi hoûi coâng ty phaûi ñi vay voán, phaûi traû laõi trong khi ñoù soá tieàn khaùch haøng thieáu thì khoâng thu ñöôïc laõi. Ñaây laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñoøi hoûi coâng ty caàn phaûi quan taâm vaø quaûn lyù chaät cheõ hôn caùc khoaûn nôï ñeå traùnh tröôøng hôïp khoâng toát nhö: Nôï khoù ñoøi, nôï khoâng coù khaû naêng traû, ruûi ro trong kinh doanh, ruûi ro veà taøi chính … cuûa coâng ty. Nhìn chung VLÑ naêm 2007 taêng so vôùi naêm 2006, ñeán naêm 2008 laïi giaûm. Quy moâ VLÑ giaûm, ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp chöa môû roäng ñöôïc lónh vöïc kinh doanh cuûa mình baèng VLÑ. Muoán hieåu roõ hôn, ta di xem VLÑ cuûa coâng ty coù ñöôïc taøi trôï hay khoâng? Ta döïa vaøo baûng sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. Nôï ngaén haïn 1,560,786,623 1,459,668,715 1,248,608,076 2.Toàn kho & caùc khoaûn phaûi thu 23,155,485 795,448,534 341,441,513 3. Nhu caàu VLÑ thöôøng xuyeân (2-1) -1,537,631,138 -667,220,181 -907,166,563 ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006- 2008 ) Baûng 2.10 Nguoàn taøi trôï VLÑ Töø baûng 2.10 ta thaáy nhu caàu VLÑ thöôøng xuyeân <0 coù nghóa laø caùc nguoàn voán ngaén haïn töø beân ngoaøi dö thöøa ñeå taøi trôï voán ngaén haïn cuûa doanh nghieäp. Beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc thì doanh nghieäp vaãn coøn toàn taïi nhieàu vaán ñeà caàn khaéc phuïc. Ñeå thaáy ñöôïc hieäu quaû söû duïng VLÑ taïi coâng ty nhö theá naøo? Ta phaân tích tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty. 2.2.2.2.2. Tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp ñöôïc theå hieän roõ neùt qua caùc chæ tieâu veà khaû naêng thanh toaùn. Khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp phaûn aùnh moái quan heä taøi chính giöõa caùc khoaûn coù khaû naêng thanh toaùn trong kyø vôùi caùc khoaûn thanh toaùn trong kyø. Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1.TSLÑ 1,404,287,530 1,419,560,124 1,058,720,455 2. Nôï ngaén haïn 1,560,786,623 1,459,668,715 1,248,608,076 3. Caùc khoaûn phaûi thu 23,155,485 792,448,534 341,441,513 4. Tieàn hieän coù 1,381,132,045 627,111,590 717,278,942 5. Heä soá thanh toaùn hieän thôøi(1/2) 0.90 0.97 0.85 ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.11 Tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Töø baûng 2.11 ta thaáy: Heä soá thanh toaùn hieän thôøi cuûa coâng ty <1 chöùng toû tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty ngaøy caøng xaáu ñi. Khaû naêng traû nôï thaáp vaø cuõng laø nhöõng daáu hieäu baùo tröôùc nhöõng khoù khaên tieàm aån veà taøi chính maø doanh nghieäp coù theå gaëp phaûi trong vieäc traû nôï. Ñieàu naøy cho thaáy voán hoaït ñoäng cuûa coâng ty chuû yeáu laø ñi vay. Neáu coâng ty khoâng ñaùnh giaù, quaûn lyù toát hieäu quaû söû duïng voán naøy thì coâng ty seõ gaëp khoù khaên trong hoaït ñoäng kinh doanh. Toùm laïi, khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty chöa ñöôïc cao, coâng ty caàn tìm giaûi phaùp phuø hôïp ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuoái cuøng cuûa mình. 2.2.2.2.3. Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Ñeå ñaùnh giaù xem coâng ty ñaõ söû duïng VLÑ cuûa mình nhö theá naøo? Hieäu quaû ra sao? Ta nghieân cöùu baûng soá lieäu sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. Doanh thu thuaàn 4,486,649,792 5,812,756,086 4,905,867,104 2. VLÑ bình quaân söû duïng trong kyø 1,404,287,530 1,419,560,124 1,058,720,455 3. Lôïi nhuaän sau thueá 87,237,042 110,751,648 -46,203,725 4. Hieäu suaát söû duïng VLÑ (1/2) 3.2 4.1 4.6 5. Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ (3/2) 6.21% 7.80% 4.30% 6.Heä soá ñaûm nhieäm VLÑ (2/1) 0.31 0.24 0.22 7. Soá voøng quay VLÑ (1/2) 3.2 4.1 4.6 8. Soá ngaøy luaân chuyeån cuûa 1 voøng 113 88 78 quay VLÑ (360/soá voøng quay VLÑ) ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.12 Hieäu quaû söû duïng VLÑ cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông Hieäu suaát söû duïng VLÑ Töø naêm 2006 – 2008, hieäu suaát söû duïng VLÑ taïi coâng ty taêng daàn Naêm 2006, hieäu suaát ñaït 3.2 (320%) Naêm 2007, hieäu suaát naøy laø 410% taêng 90% so vôùi naêm 2006 Naêm 2008, hieäu suaát naøy ñaït 4.6 (460%) taêng 50% so vôùi naêm 2007 Nhö vaäy, hieäu suaát söû duïng VLÑ cuûa coâng ty bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng daàn qua caùc naêm, cuï theå: Naêm 2006, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty taïo ra 3.2ñ doanh thu. Naêm 2007, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty taïo ra 4.1ñ doanh thu. Naêm 2008, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty taïo ra 4.6ñ doanh thu. Nhìn chung, hieäu suaát söû duïng VLÑ cuûa coâng ty trong caùc naêm qua laø raát toát. Doanh nghieäp caàn duy trì vaø phaùt huy theá maïnh cuûa mình veà hieäu quaû söû duïng VLÑ. Tyû suaát lôïi nhuaän Cuøng vôùi söï taêng, giaûm cuûa doanh thu qua caùc naêm thì tyû suaát lôïi nhuaän cuûa coâng ty cuõng taêng, giaûm töông öùng, cuï theå: Naêm 2006, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra 0.062ñ lôïi nhuaän. Naêm 2007, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra 0.078ñ lôïi nhuaän, taêng 0.016ñ so vôùi naêm 2006. Naêm 2008, 1ñ VLÑ cuûa coâng ty taïo ra ñöôïc 0.043ñ lôïi nhuaän, giaûm 0.035ñ so vôùi naêm 2007. Nhö vaäy, söùc sinh lôøi cuûa VLÑ taêng khoâng ñeàu, söï gia taêng naøy vaãn coøn ôû möùc thaáp, chöùng toû chi phí quaûn lyù cuûa doanh nghieäp coøn cao. Trong thôøi gian tôùi, coâng ty neân coá gaéng phaùt huy hôn nöõa khaû naêng cuûa mình trong vieäc söû duïng VLÑ vì ñaây laø voán chuû yeáu ñöôïc taøi trôï baèng nguoàn ngaén haïn maø doang nghieäp phaûi ñi vay ñeå söû duïng. Heä soá ñaûm nhieäm VLÑ Heä soå ñaûm nhieäm bieán thieân theo chieàu höôùng giaûm daàn. Heä soá naøy cho bieát cuï theå nhö sau: Naêm 2006, ñeå taïo ra ñöôïc 1ñ doanh thu thì coâng ty caàn boû ra 0.31ñ VLÑ. Naêm 2007, ñeå taïo ra 1ñ doanh thu thì coâng ty phaûi boû ra 0.24ñ VLÑ giaûm 0.07ñ so vôùi naêm 2006. Naêm 2008, ñeå taïo ra 1ñ doanh thu thì coâng ty caàn boû ra 0.22ñ VLÑ, giaûm 0.02ñ so vôùi naêm 2007. Xu höôùng bieán ñoäng naøy raát toát cho coâng ty caû toác ñoä taêng vaø heä soá ñaûm nhieäm cuûa VLÑ bieán ñoäng raát ñeàu. Toác ñoä luaân chuyeån cuûa VLÑ Soá voøng quay cuûa VLÑ Naêm 2006, soá voøng quay cuûa VLÑ laø 3.2 voøng Naêm 2007, soá voøng quay cuûa VLÑ laø 4.1 voøng, taêng leân 0.9 voøng so vôùi naêm 2006. Ñeán naêm 2008, con soá naøy laø 4.6 voøng, taêng leân 0.5 voøng so vôùi naêm 2007. Nhö vaäy, soá voøng quay cuûa VLÑ taêng daàn qua caùc naêm, ñaây laø ñieàu ñaùng khích leä cho coâng ty. Soá ngaøy luaân chuyeån cuûa VLÑ Töông öùng vôùi söï taêng leân cuûa voøng quay VLÑ laø söï giaûm ñi cuûa soá ngaøy luaân chuyeån cuûa moät voøng quay VLÑ. Hieäu quaû naøy ñöôïc theå hieän cuï theå: Naêm 2006, soá ngaøy luaân chuyeån cuûa moät voøng quay VLÑ laø 113 ngaøy ñieàu naøy cho thaáy toác ñoä luaân chuyeån VLÑ cuûa coâng ty chöa toát, aûnh höôûng khoâng toát ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Trong khi coâng ty phaûi ñi vay Ngaân haøng phaûi traû laõi suaát maø toác ñoä luaân chuyeån chaäm nhö theá thì doanh nghieäp seõ gaëp khoù khaên trong vieäc thu hoài soá nôï ñeå traû nôï vay. Naêm 2007, nhôø voøng quay VLÑ taêng leân 0.9 voøng neân soá ngaøy luaân chuyeån giaûm xuoáng coøn 88 ngaøy, giaûm 25 ngaøy so vôùi naêm 2006. ñieàu naøy laø moät thuaän lôïi cho coâng ty trong vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng VLÑ. Naêm 2008, soá ngaøy luaân chuyeån giaûm xuoáng coøn 78 ngaøy, giaûm 10 ngaøy so vôùi naêm 2007. Trong giai ñoaïn 2006 – 2008, VLÑ cuûa coâng ty luaân chuyeån nhanh vaø bieán ñoäng theo chieàu höôùng tích cöïc. Phaàn lôùn VLÑ trong giai ñoaïn naøy ít bò khaùch haøng chieám duïng. Soá ngaøy luaân chuyeån cuûa VLÑ ñaõ ñöôïc ruùt ngaén. Ñieàu naøy giuùp doanh nghieäp ñaåy nhanh chu kyø kinh doanh cuûa mình, taïo ñöôïc doanh thu nhieàu hôn. Coâng ty caàn phaùt huy ñieåm maïnh cuûa mình ñeå hieäu quaû söû duïng VLÑ ñöôïc cao hôn. 2.2.2.3. Hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc chính xaùc hôn veà hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông, ngoaøi caùc chæ tieâu ñaõ phaân tích ôû treân ta coù theå xem xeùt caùc chæ tieâu sau ñaây döïa vaøo baûng soá lieäu sau: Ñôn vò: Ñoàng Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 1. Doanh thu thuaàn 4,486,649,792 5,812,756,086 4,905,867,104 2. Lôïi nhuaän sau thueá 87,237,042 110,751,648 -46,206,725 3. VKD bình quaân 1,747,523,437 3,357,157,177 3,099,892,813 4. Hieäu quaû söû duïng VKD (1/3) 2.57 1.73 1.58 5. Tyû suaát VKD (2/3) 4.99% 3.30% -1.49% ( Nguoàn: BCTC cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông naêm 2006 – 2008) Baûng 2.13 Hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Töø baûng 2.13 ta thaáy: Hieäu quaû söû duïng VKD cuûa coâng ty giaûm daàn qua caùc naêm cuï theå: Naêm 2006, 1ñ VKD cuûa coâng ty taïo ra ñöôïc 2.57ñ doanh thu. Naêm 2007, 1ñ VKD cuûa coâng ty taïo ra 1.73ñ doanh thu, giaûm 0.84ñ so vôùi naêm 2006. Naêm 2008, 1ñ VKD taïo ra ñöôïc 1.58ñ doanh thu, giaûm 0.15ñ so vôùi naêm 2007. Beân caïnh ñoù, tyû suaát lôïi nhuaän cuõng giaûm daàn. Ñaây laø chæ tieâu raát xaáu cho coâng ty, cuï theå: Naêm 2006, 1ñ VKD tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát seõ taïo ra 0.499ñ lôïi nhuaän thì sang naêm 2007 noù taïo ra ñöôïc 0.033ñ lôïi nhuaän ñeán naêm 2008 thì giaûm maïnh. Ñieàu naøy chöùng toû naêng löïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty coøn bò haïn cheá, hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty coøn raát thaáp. Coâng ty phaûi xem xeùt, tìm bieän phaùp khaéc phuïc haïn cheá naøy ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Töø vieäc phaân tích hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông ta ruùt ra moät soá keát quaû ñaït ñöôïc vaø haïn cheá caàn khaéc phuïc sau: 2.2.3. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc vaø nguyeân nhaân 2.2.3.1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc Veà voán coá ñònh Coâng ty ñaõ chuù troïng ñaàu tö vaøo maùy moùc, thieát bò, duïng cuï quaûn lyù vaø tieán haønh nhöôïng baùn soá maùy moùc, thieát bò cuõ laïc haäu. Söû duïng hôïp lyù nguoàn voán töï coù ñeå ñaàu tö, ñaûm baûo cho coâng ty coù moät cô caáu TSCÑ phuø hôïp vôùi ñaëc thuø cuûa ngaønh (cuï theå laø ngaønh In) phuïc vuï toát cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Coâng ty ñaõ tieán haønh laäp keá hoaïch khaáu hao cho töøng naêm. Vieäc laäp keá hoaïch cho töøng naêm giuùp coâng ty söû duïng hôïp lyù vaø coù hieäu quaû nguoàn voán naøy. Veà voán löu ñoäng Coâng ty ngaøy caøng söû duïng hôïp lyù, coù hieäu quaû hôn VLÑ cuûa mình ñieàu naøy theå hieän qua caùc keát quaû: Coâng ty coù khaû naêng ñaùp öùng nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn trong moãi naêm moät toát hôn, khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ngaøy caøng cao Doanh thu taêng ñaùng keå qua caùc naêm. Hieäu suaát söû duïng VLÑ cuûa coâng ty taêng ñeàu qua caùc naêm vaø coøn coù xu höôùng taêng cao trong töông lai. Töø nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2006 – 2008, giuùp coâng ty Taân Thaùi Phöông taïo theâm ñöôïc moái quan heä roäng raõi, coù uy tín hôn treân thöông tröôøng. Coâng ty daàn khaúng ñònh ñöôïc vò theá cuûa mình trong nöôùc vaø caû nöôùc ngoaøi. Ñieàu naøy giuùp coâng ty thuaän lôïi hôn nhieàu trong vieäc huy ñoäng voán ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa mình. Ñôøi soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän. Coâng ty thöïc hieän toát caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng tham gia ñaày ñuû 100% BHXH, BHYT, BHTN. 2.2.3.2. Caùc nguyeân nhaân ñaït ñöôïc keát quaû treân Muïc tieâu kinh doanh cuûa coâng ty phuø hôïp vôùi neàn kinh teá hoäi nhaäp hieän nay. Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh moät soá luaät thueá nhö: Thueá GTGT, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá tieâu thuï ñaëc bieät, nhaèm khuyeán khích taïo cô hoäi thuaän lôïi cho coâng ty hoaït ñoäng. Do söï coá gaéng noã löïc cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty. Ñaëc bieät laø cô caáu lao ñoäng raát treû ñaây laø moät thuaän lôïi lôùn cho coâng ty. Coâng ty ñaõ toå chöùc vaø quaûn lyù toát quaù trình kinh doanh cuûa mình, caùc khaâu toå chöùc, saûn xuaát ñöôïc giaùm saùt quaûn lyù chaët cheõ, coù söï phoái hôïp giöõa caùc khaâu traùnh ñöôïc tình traïng laõng phí voán trong quaûn lyù. Thöôøng xuyeân toå chöùc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh giuùp coâng ty naém baét ñöôïc tình hình taøi chính cuûa mình. Uy tín cuûa coâng ty ngaøy caøng lôùn vaø ñöôïc khaúng ñònh caû thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Beân caïnh nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc thì noù vaãn toàn taïi nhöõng maët haïn cheá caàn khaéc phuïc. 2.2.4. Nhöõng haïn cheá vaø nguyeân nhaân 2.2.4.1. Nhöõng haïn cheá Veà voán coá ñònh Coâng ty chæ chuù troïng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình chöa chuù troïng ñeán “ñaàu tö taøi chính daøi haïn”. Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh coøn thaáp. Chöa theo doõi saùt sao tình hình taêng, giaûm vaø trích khaáu hao TSCÑ trong naêm keá toaùn. Coâng ty aùp duïng caùch tính khaáu hao theo ñöôøng thaúng ñeå laäp keá hoaïch khaáu hao cho taøi saûn cuûa mình trong naêm. Ñaây la moät haïn cheá vì trong nhöõng naêm ñaàu hieäu suaát laøm vieäc cuûa maùy moùc cao hôn nhieàu so vôùi nhöõng naêm cuoái ñem laïi hieäu quaû kinh doanh cao hôn trong giai ñoaïn cuoái. Veà voán löu ñoäng Caùc khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty chieám tyû troïng raát lôùn trong toång TSLÑ cuûa coâng ty cuï theå naêm 2007 chieám 55.83%, ñeán naêm 2008 coù xu höôùng giaûm chæ coøn 32.25% nhöng tyû troïng naøy vaãn coøn lôùn noù laøm cho coâng ty gaëp khoù khaên hôn trong kinh doanh cuõng nhö trong khaû naêng thanh toaùn cuûa mình. Coâng ty coøn naém giöõ moät löôïng tieàn maët raát lôùn maø ñaây laïi laø soá tieàn maø coâng ty phaûi ñi vay phaûi traû laõi Ngaân haøng, seõ laøm maát cô hoäi ñaàu tö vaø ruûi ro raát cao, voán khoâng sinh lôøi… seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Heä soá thanh toaùn coøn thaáp. Heä soá sinh lôøi coøn thaáp laïi bieán ñoäng khoâng ñeàu. Ñieàu naøy coù theå laø do chi phí quaûn lyù cuûa doanh nghieäp coøn quaù cao, doanh nghieäp caàn coù giaûi phaùp giaûm chi phí naøy. 2.4.1.2. Nguyeân nhaân Do caùc khoaûn phaûi thu taêng leân trong ñoù chuû yeáu laø caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, vieäc theo doõi quaûn lyù, giaùm saùt coâng nôï cuûa coâng ty chöa ñöôïc chaët cheõ. Hôn theá nöõa heä thoáng Ngaân haøng tuy phaùt trieån nhöng vieäc thanh toaùn haàu nhö laø baèng tieàn maët, khoâng qua heä thoáng Ngaân haøng. Ñieàu naøy gaây khoù khaên trong vieäc naém baét tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng. Khi khaùch haøng kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty caàn coù caùc chæ tieâu veà taøi chính cuûa khaùch haøng nhöng soá lieäu BCTC coù ñaùng tin caäy ñöôïc khoâng? Do vaäy vaán ñeà naøy xaûy ra nôï quaù haïn hay nôï khoù ñoøi laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi cuûa coâng ty. Coâng ty aùp duïng hình thöùc khaáu hao theo ñöôøng thaúng, do ñoù giaù trò TSCÑ ñaõ ñöôïc khaáu hao heát nhöng löôïng TSCÑ naøy laïi chöa ñöôïc ñaàu tö. Chi phí quaûn lyù cuûa doanh nghieäp coøn quaù cao laøm giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty cao leân, gaây khoù khaên trong lónh vöïc caïnh tranh. Do tình traïng thieáu voán, coâng ty phaûi vay ngaén haïn Ngaân haøng ñeå taøi trôï cho kinh doanh cuûa mình. Vieäc ñi vay Ngaân haøng coâng ty phaûi traû moät khoaûn tieàn laõi khaù lôùn, noù laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty laøm cho coâng ty ít coù cô hoäi ñaàu tö vaøo lónh vöïc kinh doanh khaùc. Chöa giaùm saùt, theo doõi chaët cheõ caùc khoaûn chi phí veà nguyeân nhieân vaät lieäu, caùc khoaûn chi phí ñaàu vaøo moät caùch coù hieäu quaû. Ñaây laø nguyeân nhaân laøm taêng chi phí cuûa doanh nghieäp. Trình ñoä caùn boäï quaûn lyù cuûa coâng ty coøn haïn cheá, coâng ty chöa coù caùc chính saùch ñeå thu huùt nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä kyõ thuaät, tay ngheà. Veà thò tröôøng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp trong ngaønh In coøn nhieàu baát lôïi vaø haïn cheá. Thôøi gian vöøa qua, ñeå caïnh tranh giaønh ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng coâng ty phaûi giaûm giaù saûn phaåm. Ngoaøi ra, coøn nhieàu nguyeân nhaân khaùc nöõa cuõng aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp nhö haønh lang phaùp luaät, cô cheá quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc…. CHÖÔNG III: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI COÂNG TY TAÂN THAÙI PHÖÔNG 3.1. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CUÛA COÂNG TY TNHH IN BB TM – DV TAÂN THAÙI PHÖÔNG 3.1.1. Veà nhaân söï Coâng ty phaûi coù caùc chính saùch ñeå thu huùt nguoàn nhaân löïc, cuï theå: Phaûi coù cheá ñoä khuyeán khích ñoäng vieân ngöôøi lao ñoäng, khen thöôûng, phuùc lôïi taäp theå, cheá ñoä naâng löông vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc coù thaâm nieân, chaêm lo ñeán cuoäc soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Coâng ty phaûi toå chöùc, boá trí laïi lao ñoäng cho phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa töøng ngöôøi ñeå hoï phaùt huy ñöôïc ñöôïc tieàm naêng saùng taïo cuûa mình goùp phaàn naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, taêng naêng suaát lao ñoäng, giaûm chi phí saûn xuaát töø ñoù naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa mình. Coâng ty tieán haønh ñaøo taïo, boài döôõng naâng cao nghieäp vuï chuyeân moân cho boä maùy quaûn lyù vaø ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi lao ñoäng ñeå naâng cao tay ngheà, goùp phaàn laøm taêng naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö chaát löôïng saûn phaåm, giuùp hoï thích nghi ñöôïc vôùi caùc coâng ngheä vaø maùy moùc tieân tieán. Môû caùc lôùp hoïc mieãn phí veà coâng ngheä thoâng tin cho ngöôøi lao ñoäng tham gia vaø khuyeán khích, ñoäng vieân hoï ñi hoïc. 3.1.2. Veà saûn phaåm vaø thò tröôøng tieâu thuï Phaûi tieán haønh quaûn lyù chaët cheõ caùc khoaûn chi phí ñaàu vaøo, tieát kieäm toái ña caùc khoaûn chi phí khoâng hôïp lyù. Giaûm giaù thaønh saûn phaåm nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng cuûa saûn phaåm vaø phaûi ña daïng hoùa veà maãu maõ saûn phaåm, haøng hoùa. Taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu vaø döï baùo thò tröôøng ñeå naém baét kòp thôøi nhu caàu cuûa thò tröôøng, toå chöùc maïng löôùi tieâu thuï coù hieäu quaû. Ñaây laø bieän phaùp toát nhaát ñeå taêng soá löôïng, doanh soá baùn haøng, tieâu thuï saûn phaåm nhanh, nhieàu, laø bieän phaùp quan troïng ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Do vaäy, thò tröôøng tieâu thuï laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan taâm haøng ñaàu cuûa doanh nghieäp hoaït ñoäng trong neàn kinh teá hieän nay. Coâng ty Taân Thaùi Phöông ñaõ söû duïng maïng löôùi ñieän töû cuï theå laø giôùi thieäu saûn phaåm treân trang Web cuûa coâng ty laøm chieán löôïc Marketing ñeå quaûng baù saûn phaåm. Bieän phaùp naøy tieát kieäm caû veà thôøi gian laãn chi phí xong chöa tieáp thò nghieân cöùu ñöôïc thò tröôøng, naém baét ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Neân coâng ty Taân Thaùi Phöông caàn xaây döïng moät ñoäi nguõ nhaân vieân laøm coâng taùc tieáp thò. Coâng ty caàn tìm kieám khaùch haøng coù nhu caàu lôùn vaø söû duïng coù tính chaát thöôøng xuyeân, laâu daøi ñeå kyù hôïp ñoàng saûn xuaát vaø tieâu thuï taïo cho coâng ty moät thò tröôøng laâu daøi vaø oån ñònh. Phaûi coù cung caùch phuïc vuï khaùch haøng moät caùch chuyeân nghieäp ñeå giaûi quyeát moïi yeâu caàu cuûa khaùch haøng nhö: Ñaùp öùng phöông tieän vaän chuyeån, phöông thöùc thanh toaùn nhaèm thuùc ñaåy vieäc tieâu thuï saûn phaåm nhanh. Coâng ty caàn tìm kieám cho mình moät thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm laâu daøi, oån ñònh thì môùi ñaåy nhanh vieäc tieâu thuï saûn phaåm, taêng toác ñoä luaân chuyeån voán laøm cho hieäu quaû söû duïng voán taêng leân, töø ñoù môùi caûi thieän ñöôïc ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân, môû roäng phaùt trieån quy moâ saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. 3.1.3. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng VCÑ taïi coâng ty Taân Thaùi Phöông Tieán haønh naâng caáp vaø ñoåi môùi TSCÑ trong thôøi gian tôùi. Ñoái vôùi doanh nghieäp vieäc mua saém TSCÑ ñuùng phöông höôùng, ñuùng muïc ñích coù yù nghóa to lôùn vaø raát quan troïng ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng VCÑ noùi rieâng vaø hieäu quaû söû duïng voán noùi chung. Ñieàu ñoù giuùp cho vieäc tính khaáu hao cuûa coâng ty ñöôïc chính xaùc hôn vaø giaûm ñöôïc hao moøn voâ hình. Vieäc ñaàu tö, mua saém maùy moùc, thieát bò hieän ñaïi phuø hôïp vôùi tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán, coâng suaát lôùn cho saûn phaåm ñeïp laøm taêng soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra vaø taêng chaát löôïng maãu maõ saûn phaåm, do ñoù haï giaù thaønh saûn phaåm vaø taêng lôïi nhuaän cho coâng ty. Doanh thu tieâu thuï lôùn, lôïi nhuaän taêng nhanh, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû söû duïng VCÑ. Tieán haønh quaûn lyù chaët cheõ TSCÑ Do voán ñaàu tö mua saém TSCÑ chuû yeáu baèng voán vay cuûa caùc toå chöùc vaø phaûi traû laõi neân coâng ty phaûi tieán haønh môû soå keá toaùn theo doõi chính xaùc toaøn boä TSCÑ hieän coù: Nguyeân giaù, khaáu hao, giaù trò coøn laïi theo ñuùng cheá ñoä keá toaùn, phaûn aùnh trung thöïc ñaày ñuû, kòp thôøi tình hình söû duïng, bieán ñoäng cuûa TSCÑ trong quaù trình kinh doanh. Phaûi tieán haønh kieåm keâ TSCÑ theo ñuùng ñònh kyø, xaùc ñònh ñöôïc soá TS thöøa, thieáu, nguyeân nhaân gaây ra ñeå kòp thôøi tìm ra giaûi phaùp cuï theå. Quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa töøng caù nhaân, boä phaän trong vieäc quaûn lyù vaø söû duïng TSCÑ. Ñoái vôùi TSCÑ thuoäc loaïi thanh lyù hay nhöôïng baùn thì coâng ty phaûi tieán haønh môû soå saùch theo doõi, ghi cheùp. Thöïc hieän ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaøo cuoái moãi kyø hoaëc nieân ñoä keá toaùn. 3.1.4. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng VLÑ taïi Cty Taân Thaùi Phöông Trong ñieàu kieän saûn xuaát haøng hoùa, doanh nghieäp muoán hoaït ñoäng khoâng theå thieáu voán. Do vaäy, vieäc chuû ñoäng trong vieäc xaây döïng keá hoaïch vaø söû duïng voán saûn xuaát kinh doanh laø moät trong nhöõng bieän phaùp höõu hieäu nhaát nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. Töø naêm 2006 – 2008 nguoàn hình thaønh voán cuûa coâng ty chuû yeáu laø nôï phaûi traû ñieàu naøy ñaõ laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán. Ñeå ñaûm baûo vieäc toå chöùc vaø söû duïng voán moät caùch coù hieäu quaû coâng ty caàn chuù yù ñeán caùc vaán ñeà: Xaây döïng keá hoaïch huy ñoäng voán: Nguoàn taøi trôï, xaùc ñònh khaû naêng voán coù, hieäu quaû cuûa voán, soá voán thieáu caàn tìm nguoàn taøi trôï thích hôïp ñeå ñaûm baûo cung öùng voán ñaày ñuû cho saûn xuaát, vôùi chi phí söû duïng voán thaáp nhaát, haïn cheá toái ña ruûi ro xaûy ra vaø taïo cho coâng ty cô caáu voán phuø hôïp vôùi töøng khaâu saûn xuaát. Xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu voán toái thieåu caàn thieát cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh traùnh tình traïng vay voán veà maø khoâng ñaàu tö ñeå toàn quyõ tieàn maët maø phaûi chòu laõi suaát haøng thaùng hoaëc tình traïng tieáu voán seõ aûnh höôûng xaáu ñeán quaù trình saûn xuaát. Quaûn lyù chaët cheõ caùc khoaûn phaûi thu: Caùc khoaûn phaûi thu coù taùc duïng laøm taêng doanh thu baùn haøng, laøm giaûm chi phí toàn kho, TSCÑ ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû. Tình traïng thöïc teá cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông laø khoaûn phaûi thu coù chieàu höôùng taêng vaø chieám tyû troïng raát cao trong toång TSLÑ. Nhö vaäy, VLÑ cuûa coâng ty ñang bò chieám duïng trong khi coâng ty ñang bò thieáu voán ñeå ñaàu tö. Chính vì vaäy, coâng ty caàn môû soå saùch keá toaùn theo doõi chi tieát coâng nôï töøng khaùch haøng, töøng khoaûn muïc phaûi thu vaø phaûi ñoân ñoác ñoøi caùc khoaûn nôï ñeán haïn, ñoàng thôøi coù caùc bieän phaùp xöû lyù coâng nôï ñeán haïn maø khoâng thu ñöôïc. 3.1.5. Giaûm chu kyø vaän ñoäng cuûa tieàn maët Chu kyø vaän ñoäng cuûa tieàn maët laø T – H – T’, ruùt ngaén thôøi gian vaän ñoäng cuûa tieàn maët cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc ruùt ngaén thôøi gian chu chuyeån cuûa VLÑ, taêng nhanh soá laàn taïo ra T’ thuùc ñaåy hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty. Giaûm chu kyø vaän ñoäng cuûa tieàn maët thì coâng ty phaûi tieán haønh thu hoài nhanh caùc khoaûn phaûi thu, keùo daøi thôøi gian traû chaäm, chæ coù bieän phaùp naøy coâng ty môùi chieám duïng ñöôïc soá voán trong thôøi gian ngaén haïn ñeå boå sung vaøo VLÑ cuûa mình. 3.1.6. Thöôøng xuyeân ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty Ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp thöïc söï coù hieäu quaû thì doanh nghieäp phaûi bieát ñöôïc 1ñ voán cuûa mình boû ra seõ ñem veà ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Vieäc thöôøng xuyeân ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp seõ giuùp cho doanh nghieäp coù ñöôïc caùi nhìn toång quan veà nguoàn voán cuõng nhö naém baét kòp thôøi tình hình taøi chính cuûa mình, töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp kòp thôøi vaø coù hieäu quaû ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên coøn toàn ñoïng, phaùt huy ñöôïc nhöõng maët tích cöïc trong vieäc söû duïng voán cuûa mình. Coâng ty traùnh vieäc ñaùnh giaù mang tính hình thöùc maø ñoøi hoûi soá lieäu baùo caùo phaûi chính xaùc, ñaày ñuû, trung thöïc, khaùch quan. 3.1.7. Giaûm thieåu chi phí quaûn lyù cuûa doanh nghieäp moät caùch toát nhaát Vieäc giaûm chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù cuûa doanh nghieäp goùp phaàn laøm taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, doanh nghieäp muoán hoaït ñoäng cuûa mình coù hieäu quaû hôn thì phaûi ñeà ra caùc giaûi phaùp cuï theå cho vieäc quaûn lyù chi phí ñoù laø: Theo doõi, giaùm saùt chaët cheõ caùc khoaûn lieân quan ñeán chi phí baùn haøng Ñieàu chænh laïi nguoàn voán vay ñeå giaûm chi phí voán vay Ngaân haøng 3.2. KEÁT LUAÄN VAØ NHAÄN XEÙT CHUNG 3.2.1 Vaøi neùt toång quan veà tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát trong naêm 2008 Trong suoát quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, coâng ty, ñôn vò naøo cuõng muoán khaúng ñònh mình laø moät ñôn vò thaønh coâng treân thöông tröôøng. Söï thaønh coâng naøy toàn taïi bao laâu? Ñeå toàn taïi coâng ty phaûi ñaàu tö caû veà thôøi gian, coâng söùc vaø söï tìm toøi nghieân cöùu caùc chieán löôïc kinh doanh ñeå coâng ty laøm aên coù hieäu quaû cao hôn. Ñoù laø lôïi nhuaän cao nhaát laø muïc tieâu cuoái cuøng, coâng ty TNHH In BB Taân Thaùi Phöông cuõng vaäy ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích ñoù coâng ty Taân Thaùi Phöông phaûi khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû söû duïng Voán, vaø caùc nguoàn löïc nhaát laø trong ñieàu kieän neàn kinh teá hieän nay. 3.2.2. Nhaän xeùt chung veà coâng ty Taân Thaùi Phöông Nhìn chung ban Giaùm Ñoác cuõng nhö toaøn theå coâng ty luoân aùp duïng caùc thuû tuïc quy trình quaûn lyù ISO 9001: 2000 vaøo moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, cuõng nhö cung caùch phuïc vuï nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñem laïi lôïi nhuaän cao ñoùng goùp cho xaõ hoäi giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Nhôø söï noã löïc cuûa ban giaùm ñoác vaø taäp theå nhaân vieân trong coâng ty ñeå coâng ty töøng böôùc ñi leân khaúng ñònh uy tín vaø nieàm tin cho khaùch haøng, taïo cho mình choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng. Ñoäi nguõ caùn boâï coâng nhaân vieân coù söùc khoûe toáât, tay ngheà cao, tuoåi ñôøi coøn treû. Ñaây laø ñieåm maïnh trong toå chöùc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn nhaân löïc hieäu quaû nhaát. Töø nhöõng thuaän lôïi treân chöùng toû coâng ty Taân Thaùi Phöông ñang daàn khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân thöông tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. 3.2.3. Keát luaän Qua quaù trình “phaân tích hieäu quaû söû duïng voán vaø giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû coâng ty TNHH In BB TM DV Taân Thaùi Phöông” ta thaáy hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc môû roäng vaø phaùt trieån. Ñieàu naøy chöùng toû ôû coâng ty luoân coù söï naêng ñoäng, saùng taïo, nhieät huyeát,.. cuûa toaøn theå coâng nhaân vieân ñaõ chung tay goùp söùc ñeå coù ñöôïc thaønh quaû nhö vaäy. Coù raát nhieàu yeáu toá daãn ñeán söï thaønh coâng cuûa coâng ty nhöng vì thôøi gian vaø kieán thöùc coøn haïn cheá neân em chæ ñi vaøo tìm hieåu moät trong nhöõng yeáu toá ñoù laø: “Hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty”. Tuy neàn khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån, maùy moùc caøng hieän ñaïi nhöng coù hieän ñaïi ñeán möùc ñoä naøo thì noù cuõng hoaït ñoäng döôùi söï ñieàu khieån cuûa con ngöôøi. Do ñoù coâng taùc quaûn lyù vaø söû duïng voán, maùy moùc thieát bò laø moät vieäc khoâng theå thieáu trong baát kyø neàn vaên minh naøo, con ngöôøi laø ñoäng löïc chính ñeå laøm cho maùy moùc mang laïi hieäu quaû cao nhaát. Nhö vaäy,hieäu quaû söû duïng Voán laø keát quaû taát yeáu cuûa quaù trình keát hôïp kheùo leùo giöõa khaû naêng quaûn lyù cuûa ngöôøi laõnh ñaïo vaø tinh thaàn laøm vieäc haêng say cuûa caùc coâng nhaân vieân trong coâng ty. Qua “ phaân tích tình hình söû duïng voán ôû coâng ty Taân Thaùi Phöông “ ta thaáy coâng ty coù nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät sau: Cô caáu VCÑ töông ñoái phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa coâng ty. Hieäu suaát söû duïng VLÑ cao. Coâng ty luoân chuù troïng ñaàu tö theâm TSCÑ ñeå phuïc vuï quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Tuy nhieân trong quaù trình söû duïng voán hieän nay taïi coâng ty coøn moät soá haïn cheá nhö: Chöa theo doõi saùt sao tình hình taêng, giaûm vaø trích khaáu hao TSCÑ trong naêm keá toaùn. Hieäu quaû söû duïng VCÑ coøn thaáp. Coâng ty chöa xem xeùt ñeán vaán ñeà “ Ñaàu tö taøi chính daøi haïn”. 3.3. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Hoaøn hieän heä thoáng phaùp luaät ñeå ñaûm baûo haønh lang phaùp lyù vaø moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng, thuaän tieän cho caùc doanh nghieäp noùi chung vaø caùc doanh nghieäp thuoäc ngaønh In noùi rieâng. Coù caùc chính saùch thueá phuø hôïp vôùi ñaëc thuø töøng ngaønh, giaûm bôùt caùc thuû tuïc haønh chính. Caùc cô quan höõu quan Nhaø nöôùc phaûi coù söï lieân heä maät thieát taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp phaùt trieån. Ñoái vôùi coâng ty Taân Thaùi Phöông: Coâng ty phaûi chuù troïng ñeán vaán ñeà tieàn löông cho caùn boä coâng nhaân vieân, phaûi xaây döïng thang baûng löông theo cheá ñoä hieän haønh vaø phaûi coù cheá ñoä khen thöôûng, kyû luaät cho töøng ngöôøi lao ñoäng. Phaûi coù cheá ñoä öu ñaõi vôùi ngöôøi coù trình ñoä quaûn lyù, chuyeân moân nghieäp vuï vaø lao ñoäng coù tay ngheà, traùnh tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng töï yù boû vieäc, nghæ vieäc vì khoâng ñöôïc ñaõi ngoä. Coâng ty neân duy trì vaø phaùt huy nhöõng maët maïnh cuûa coâng ty nhö : Taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty luoân giöõ moái ñoaøn keát noäi boä, chuû ñoäng, saùng taïo, naém baét ñöôïc nhöõng cô hoäi, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Coâng ty neân theo doõi saùt sao tình hình taêng, giaûm vaø trích khaáu hao TSCÑ trong naêm keá toaùn vì ñaây laø caên cöù ñeå toå chöùc coâng vieäc baûo döôõng, söû duïng, ñeå toå chöùc haïch toaùn chi tieát, toång hôïp TSCÑ. Quaûn lyù TSCÑ treân soå saùch laøm cho TSCÑ hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn phuïc vuï toát cho kinh doanh. Coâng ty neân xem xeùt vaán ñeà “ Ñaàu tö taøi chính daøi haïn” ñeå ñöa ra quyeát ñònh ñuùng ñaén. Neáu ñaàu tö ñuùng luùc, ñuùng choã seõ mang lai lôïi nhuaân cao cho coâng ty. Keá toaùn coâng nôï phaûi môû soå chi tieát cho töøng khaùch haøng vaø theo trình töï thôøi gian ñeå thuaän tieän trong vieäc quaûn lyù, theo doõi coâng nôï. Coâng ty neân coù caùc chính saùch khuyeán khích khaùch haøng mua haøng thanh toaùn ngay hoaëc thanh toaùn nhanh nhö: giaûm giaù baùn, chieát khaáu cho khaùch haøng. Coâng ty khoâng neân naém giöõ soá löôïng tieàn maët taïi quyõ quaù lôùn vì ruûi ro raát cao, maát cô hoäi ñaàu tö, voán khoâng sinh lôøi. Ñaåy maïnh hôn nöõa hoaït ñoäng thanh toaùn qua Ngaân haøng Beân caïnh ñoù coâng ty caàn xaây döïng cho mình moät ñoäi nguõ nhaân vieân kinh doanh chuyeân nghieäp nhaèm quaûng baù saûn phaåm vaø tìm hieåu nhu caàu khaùch haøng ñeå môû roäng thò tröôøng tieâu thuï.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUAN VAN TOT NGHIEP 08HQT.doc
Luận văn liên quan