Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của Vietnam airlines đến năm 2015

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Các phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của luận văn CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 1 1.1. Khái niệm 1 1.1.1. Các đặc trưng về vận tải Hàng Không 1 1.1.2. Khái niệm về vận tải hàng hoá bằng đường Hàng Không 3 1.2. Vai trò của vận tải hàng hoá đối với phát triển của Ngành Hàng không và đối với phát triển kinh tế xã hội của quốc gia 4 1.3. Tác động của môi trường đến vận tải hàng hoá của ngành Hàng không 5 1.3.1. Các yếu tố của môi trường vĩ mô 5 1.3.2. Các yếu tố môi trường vi mô 6 1.4. Thực trạng về nền công nghiệp vận tải hàng không trên thế giới 8 1.5. Bài học kinh nghiệm về vận tải hàng hoá bằng đường hàng không của các quốc gia trong khu vực 12 1.6. Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn giải pháp 14 Tóm tắt chương I 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES TRONG THỜI GIAN QUA 15 2.1. Quá trình hình thành chung và quá trình hình thành vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 15 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Vietnam Airlines 15 2.1.2. Quá trình hình thành vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 16 2.2. Phân tích các nguồn lực trong vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 16 2.3.1. Nguồn lực tự nhiên 16 2.3.2. Nguồn lực của cải vật chất 19 2.2.2.1. Tài chính 19 2.2.2.2. Đội máy bay 22 2.2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo khai thác bảo dưỡng 23 2.2.2. Nguồn nhân lực 24 2.2.3. Tổ chức quản lý 26 2.3. Phân tích hoạt động vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 29 2.3.1. Sản lượng kinh doanh hàng hoá và mức tăng trưởng hàng năm của Vietnam Airlines 29 2.3.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh 31 2.3.2.1. Mạng đường bay 31 2.3.2.2. Hoạt động Marketing 32 2.3.2.2.1. Chất lượng dịch vụ 32 2.3.2.2.2. Chính sách về giá cả 33 2.3.2.2.3. Hoạt động phân phối 34 Những điểm mạnh (S) 34 Những điểm yếu (W) 34 2.3.3. Tác động của môi trường bên ngoài đến vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 37 2.3.3.1. Tác động của môi trường vĩ mô 37 2.3.2.1. Các yếu tố kinh tế 37 2.3.2.2. Các yếu tố chính trị xã hội 38 2.3.2.3. Các yếu tố tự nhiên - xã hội 39 2.3.2.4. Các yếu tố về công nghệ và khoa học kỹ thuật 39 2.3.3.2. Tác động của môi trường vi mô 40 2.3.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 40 2.3.3.2.2. Sản phẩm thay thế 43 2.3.3.2.3. Khách hàng 44 Những cơ hội (O) 44 Những đe doạ (T) 45 Tóm tắt chương II 46 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES 47 3.1. Mục tiêu của vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines từ 2005 đến năm 2015 47 3.1.1. Dự báo thị trường vận tải hàng hoá 47 3.1.2. Dự báo thị trường vốn 49 3.1.3. Mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng vận tải hàng hoá của Ngành HKDDVN đến năm 2015 49 3.1.3.1. Mục tiêu 49 3.1.3.2. Chỉ tiêu tăng trưởng vận tải hàng hoá của Ngành HKDDVN 50 3.2. Một số giải pháp 51 3.2.1. Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT 51 3.2.2. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (SO) 54 3.2.3. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (ST) 56 3.2.4. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (WO) 58 3.2.5. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (WT) 60 3.2.3.1. Các giải pháp chủ yếu 62 3.2.3.1.1. Giải pháp mở rộng qui mô về số lượng và năng lực đội máy bay và máy bay chuyên dụng chở hàng để cạnh tranh trên thị trường - (giải pháp- SO2) 62 3.2.3.1.2. Giải pháp sử dụng chính sách giá sản phẩm dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh (giải pháp- ST2) 63 3.2.3.1.3. Giải pháp tạo nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng thiếu vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - (giải pháp WT1) 64 3.2.3.1.4. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bổ trợ, cơ sở vật chất trong vận chuyển hàng hoá (giải pháp WO1) 65 3.2.3.2. Giải pháp bổ trợ 67 3.2.3.2.1. Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu - (giải pháp- ST1) 67 3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước 68 Tóm tắt chương III 69 KẾT LUẬN 70 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế hội nhập mang tính toàn cầu, kinh doanh vận tải hàng không là hoạt động không thể không bị ảnh hưởng và là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của mỗi quốc gia, ngành Hàng không không những chỉ phục vụ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân mà còn đóng vai trò như chiếc cầu nối trong quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa của mỗi đất nước với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Từ thực tiễn hoạt động của ngành trong những năm qua và kinh nghiệm phát triển ngành HKDD của các nước trên thế giới cho thấy, ngành HKDD chỉ có thể phát huy được hết tiềm năng, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn khi được sự quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã khẳng định: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế”. là những yếu tố cần phải được chú trọng khi phát triển kinh tế quốc dân, do đó ta nhận thấy: - HKDD là ngành có hệ số tác động cao đến sự phát triển của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó sự phát triển của Vận tải hàng không là yếu tố không thể thiếu được để hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại. - Các định hướng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong vận tải hàng không có tác dụng thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân. - Tính quốc tế hoá cao của ngành Vận tải Hàng Không tạo cơ sở dài hạn cho - sự tăng trưởng kinh tế theo định hướng xuất khẩu và nhập khẩu của toàn nền kinh tế. - Sự phát triển của Vận tải hàng không trong đó có hai mảng là vận tải Hành khách và vận tải Hàng hoá cho phép khai thác một cách có hiệu quả các nguồn lực kinh tế rất lớn và ngày càng tăng của đất nước đó là thương quyền hàng không. Với sự đầu tư ban đầu thích đáng, Vận tải hàng không nói chung và vận tải hàng hoá nói riêng sẽ trở thành ngành kinh tế có hiệu quả cao, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, trước hết là thu ngoại tệ. Với vai trò to lớn đó, nếu một khi ngành này phát triển tốt nhờ những định hướng chiến lược đúng, nó sẽ có những tác dụng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: " MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES ĐẾN NĂM 2015” 2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tác giả sẽ tập trung vào việc nghiên cứu phân tích các hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines chủ yếu là mảng vận tải hàng hoá thông qua việc phân tích các môi trường nội bộ và môi trường bên ngoài của Vietnam Airlines tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ đi sâu vào phân tích một số hoạt động trực tiếp liên quan đến lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường hàng không của Vietnam Airlines. 2. Mục tiêu nghiên cứu Vận dụng các vấn đề lý luận về phân tích chiến lược để đưa ra những định hướng phát triển Vietnam Airlines phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, và xu thế mở cửa bầu trời, qua đó Vietnam Airlines có thể đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cũng như chính sách mới về kinh doanh vận tải hàng không như hiện nay (thể hiện trong dự thảo Luật Hàng không sửa đổi năm 2005), đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề ra cho lĩnh vữc vận tải hàng hoá của Việt Nam Airlines đến năm 2015. 3 Các phương pháp nghiên cứu Tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Điều tra trực tiếp, chuyên gia, tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu, phân tích, thống kê, mô tả để làm cơ sở phân tích và đánh giá từ đó rút ra những kết luận và những giải pháp mang tính lý luận ứng với thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế tình hình của vận tải hàng hoá bằng đường hàng không tại Việt Nam hiện nay. 4. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, luận văn gồm ba chương chính: Chương I: Tổng quan về lý luận và thực tiễn về Vận Tải Hàng Không Chương II: Thực trạng về Vận Tải Hàng Hoá của Vietnam Airlines trong thời gian qua Chương III: Một số giải pháp phát triển Vận Tải Hàng Hoá của Vietnam Airlines Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của Vietnam airlines đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20) 81 3.1.2.Döï baùo thò tröôøng voán Do hieän nay Vietnam Airlines tröïc thuoäc Toång Coâng Ty Haøng Khoâng Vieät Nam trong heä thoáng caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc, do ñoù nguoàn voán cuûa Vietnam Airlines cuõng do Nhaø nöôùc quaûn lyù, ñieàu naøy coù maët thuaän lôïi veà haäu thuaãn cuûa Nhaø nöôùc khi coù nhöõng bieán ñoäng trong moâi tröôøng kinh doanh nhöng cuõng coù maët haïn cheá ñoù laø söï keùm linh hoaït trong hoaït ñoäng khai thaùc, khoâng chuû ñoäng vaø nhaïy beùn tröôùc nhöõng bieán ñoåi theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng, vieäc thu huùt nguoàn voán ñaàu tö cuõng bò haïn cheá raát nhieàu trong khi doanh nghieäp luoân trong tình traïng thieáu voán ñeå mua saém phöông tieän (maùy bay, trang thieát bò, ñaàu tö cô sôû haï taàng,…) cuõng nhö nguoàn voán phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh saûn xuaát cuûa doanh nghieäp. Tröôùc xu theá hoäi nhaäp, toaøn caàu hoaù ñeå thöïc hieän nhöõng cam keát khi gia nhaäp caùc toå chöùc AFTA, APEC, WTO,… vò theá ñoäc quyeàn nhö hieän nay cuûa Vietnam Airlines seõ giaûm daàn vaø seõ giaûm bôùt ñaùng keå söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vaøo Vietnam Airlines veà nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. Luùc naøy Vietnam Airlines seõ ñöùng tröôùc nguy cô giaûm thò phaàn bôûi caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang chuaån bò tieán saâu vaø chi phoái thò tröôøng vaän taûi haøng khoâng taïi Vieät Nam chaúng haïn nhö American Airlines, United Airway, Korea Air, China Airlines,…. Ñöùng tröôùc tình hình naøy Chính phuû ñaõ xaây döïng chieán löôïc hình thaønh “Taäp Ñoaøn Vaän Taûi Haøng Khoâng” döï kieán vaøo naêm 2008 trong ñoù Vietnam Airlines seõ ñöôïc coå phaàn hoaù. Ñaây cuõng laø tín hieäu toát vì Vietnam Airlines seõ coù ñieàu kieän thu huùt löôïng voán ñaàu tö raát lôùn trong xaõ hoäi cuõng nhö caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø quoác teá nhôø vaøo öu theá cuûa thöông hieäu vaø thò phaàn hieän nay cuûa Vietnam Airlines treân thò tröôøng. Beân caïnh ñoù, neáu bieát taän duïng nhöõng nguoàn voán ODA, voán tín duïng cuûa caùc toå chöùc thöông maïi quoác teá vôùi söï ñaûm baûo cuûa chính phuû trong giai ñoaïn hieän nay cuõng seõ giaûi quyeát ñaùng keå nhu caàu veà voán cuûa doanh nghieäp. 82 3.1.3.Muïc tieâu, chæ tieâu taêng tröôûng vaän taûi haøng hoaù cuûa Ngaønh HKDDVN ñeán naêm 2015 3.1.3.1.Muïc tieâu Taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng Boä Toång Coâng Ty Haøng Khoâng Vieät Nam tieán tôùi Ñaïi Hoäi Ñaïi Bieåu Toaøn Quoác laàn thöù X cuûa Ñaûng vaøo naêm 2005 ñaõ ñöa ra muïc tieâu phöông höôùng phaùt trieån cho Vietnam Airlines nhö sau: “ …, nhanh choùng ñi vaøo hieän ñaïi hoaù, laøm chuû coâng ngheä môùi, chuù troïng vaø naâng cao hieäu quaû kinh doanh, naâng vò theá cuûa Vietnam Airlines trôû thaønh moät haõng coù taàm côõ, tieán tôùi trôû thaønh moät trong nhöõng haõng daãn ñaàu khu vöïc veà chaát löôïng dòch vuï vaø hieäu quaû kinh doanh phuïc vuï ñaéc löïc cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc,…” Tuy nhieân do maûng kinh doanh vaän taûi haøng hoaù hieän nay vaãn coøn chöa maïnh trong toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Vietnam Airlines neân chæ ñöa ra chæ tieâu: “… ñoàng thôøi xaây döïng maïng ñöôøng bay, ñoäi maùy bay ñaûm baûo khoái löôïng vaän taûi haøng hoaù ñaït doanh thu vaø hieäu suaát khai thaùc thöông maïi töông ñöông vôùi taàm côõ caùc haõng haøng khoâng trung bình khaù trong khu vöïc,…” 3.1.3.3. Chæ tieâu taêng tröôûng vaän taûi haøng hoaù cuûa Ngaønh Haøng khoâng Daân duïng Vieät Nam Tuy nhieân ñoái vôùi lónh vöïc kinh doanh vaän taûi haøng hoaù töø nhöõng phaân tích moâi tröôøng noäi boä vaø moâi tröôøng beân ngoaøi ôû Chöông II keát hôïp vôùi soá lieäu döï baùo vaø muïc tieâu cuûa Vietnam Airlines ñeà ra, ta coù ñöôïc nhöõng chæ tieâu chuû yeáu ñeå phaùt trieån maûng kinh doanh vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines ñeán naêm 2015 nhö sau: - Coá giöõ vöõng oån ñònh thò phaàn vaän taûi haøng hoaù noäi ñòa cuûa Vietnam Airlines (91% nhö hieän nay), ñaëc bieät tröôùc nhöõng bieán ñoäng chính saùch môû cöûa baàu trôøi cuûa chính phuû, sau naêm 2008 thò phaàn vaãn phaûi ñaït tyû leä 50 -70% thò phaàn trong nöôùc. 83 - Gia taêng möùc thò phaàn vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines caùc tuyeán bay quoác teá ñaït tyû leä 40-50% thò phaàn vaän taûi haøng hoaù baèng ñöôøng haøng khoâng ñi vaø ñeán Vieät Nam. - Phaùt trieån ñoäi maùy bay vôùi taûi troïng lôùn vaø hieän ñaïi, ñaàu tö theâm maùy bay chuyeân duïng chôû haøng ñaûm baûo naêng löïc khai thaùc töông öùng vôùi taàm côõ caùc haõng haøng khoâng trong khu vöïc nhö Thai Airways, Eva-Air, China Airlines, ñaït soá löôïng vaø chuûng loaïi nhö sau: Maùy bay chôû khaùch 47 chieác goàm 24 taàøm ngaén trung (150 gheá), 10 taàm trung (250 gheá), 4 taàm trung xa (330 gheá) vaø 9 taàm xa (330 gheá) vaø ñaàu tö theâm 3 maùy bay chuyeân duïng chôû haøng hoaù. - Veà saûn löôïng haøng hoaù khai thaùc ñaûm baûo theo bieåu ñoà chæ tieâu saûn löôïng nhö sau: Baûng 3.2: Chæ tieâu veà saûn löôïng haøng hoaù cuûa VNA giai ñoaïn 2006-2015 (Ñôn vò: Taán) Naêm Quoác teá Quoác noäi 2006 89,565 98,600 2007 116,328 125,000 2008 145,977 166,875 2009 168,870 183,924 2010 214,200 218,400 2011 257,040 231,504 2012 321,300 256,969 2013 401,625 295,515 2014 510,064 354,618 2015 657,982 390,080 (Nguoàn: Döï baùo saûn löôïng vaän taûi haøng hoaù 2005-2015 - Toång coâng Ty Haøng Khoâng Vieät Nam-2005) 84 - Naâng cao naêng löïc phuïc vuï cuûa cô sôû haï taàng trong khai thaùc haøng hoaù vaø caùc dòch vuï hoã trôï taïi caùc saân bay bao goàm: heä thoáng kho baõi phuïc vuï vaø löu tröõ haøng hoaù, heä thoáng phöông tieän chuyeân duïng, heä thoáng maïng ñaët choã, heä thoáng thoâng tin noäi boä, heä thoáng tìm kieám thaát laïc, nhöõng dòch vuï hoã trôï cho khaùch göûi vaø nhaän haøng,… 3.3. Moät soá giaûi phaùp 3.2.6. Hình thaønh giaûi phaùp qua phaân tích ma traän SWOT Ma traän ñieåm yeáu - ñieåm maïnh, cô hoäi - nguy cô (SWOT) laø coâng cuï keát hôïp quan troïng coù theå giuùp cho caùc nhaø quaûn trò phaùt trieån boán loaïi giaûi phaùp cho doanh nghieäp nhö sau: - Giaûi phaùp ñieåm maïnh - cô hoäi (SO) - Giaûi phaùp ñieåm maïnh - nguy cô (ST) - Giaûi phaùp ñieåm yeáu - cô hoäi (WO) - Giaûi phaùp ñieåm yeáu - nguy cô (WT). Söï keát hôïp caùc yeáu toá quan troïng beân trong vaø beân ngoaøi laø nhieäm vuï khoù khaên nhaát cuûa vieäc phaùt trieån moät ma traän SWOT, noù ñoøi hoûi phaûi coù söï phaùn ñoaùn toát, vaø seõ khoâng coù moät keát hôïp toát nhaát. Ñeå xaây döïng caùc giaûi phaùp naøy ta caên cöù vaøo Baûng 3.2 Matraän SWOT ñeå laøm cô sôû ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cho tình hình hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines. 85 Baûng 3.3: Ma traän Ñieåm maïnh -Ñieåm yeáu - Cô hoäi - Nguy cô (SWOT) S W O T NHÖÕNG CÔ HOÄI (O) 1. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá vaø GDP cuûa Vieät nam ñaït ñöôïc ôû möùc cao. 2. Söï haäu thuaãn cuûa Nhaø nöôùc veà chính saùch vaø taøi chính ñoái vôùi Vietnam Airlines. 3. Söï oån ñònh chính trò- xaõ hoäi. 4. Xu theá toaøn caàu hoaù laøm gia taêng tröõ löôïng khai thaùc haøng hoaù giöõa caùc quoác gia. 5. Vieäc aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo quaù trình khai thaùc ñaõ laø nhaân toá quan troïng gia taêng chaát löôïng. 6. Löôïng haøng hoaù löu chuyeån trong thò tröôøng Vieät Nam seõ gia taêng nhôø löôïng ñaàu tö taêng. 7. Böôùc ñaàu söû duïng toát caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng thò tröôøng Vieät Nam NHÖÕNG NGUY CÔ (T) 1. Heä thoáng luaät haøng khoâng ñöôïc ñieàu chænh haïn cheá söï baûo hoä cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi Vietnam Airlines. 2. Xu theá toaøn caàu hoaù laøm gia taêng ñoái thuû tieàm aån. 3. Söï caïnh tranh quyeát lieät trong thò tröôøng vaän taûi haøng hoaù tröôùc nhöõng ñoái thuû. 4. Caùc saûn phaåm baèng phöông tieän vaän taûi khaùc coù theå thay theá saûn phaåm dòch vuï vaän taûi haøng hoaù baèng ñöôøng haøng khoâng. NHÖÕNG ÑIEÅM MAÏNH (S) - Lôïi theá trong khai thaùc haøng hoaù tuyeán trong nöôùc nhieân. - Maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm theo moâ hình ñaïi lyù roäng khaép, trong nöôùc vaø quoác teá. - Toác ñoä taêng tröôûng cao trong vaän chuyeån haøng hoaù, daàn khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng - Thò tröôøng muïc tieâu roäng nhôø coù heä thoáng maïng ñöôøng bay luoân ñöôïc môû roäng ra caùc khu vöïc treân theá giôùi PHOÁI HÔÏP S/O S1,2,3,4,5 + O1,2,3,4,5,6,7 Giaûi phaùp phaùt huy theá maïnh veà thò tröôøng vaän taûi haøng hoaù trong nöôùc vaø môû roäng thò tröôøng quoác teá - (giaûi phaùp- SO1) S2,3,4,5 + O1,2,3,4,5,6,7 Giaûi phaùp môû roäng qui moâ veà soá löôïng vaø naêng PHOÁI HÔÏP S/T S1,2,3,4,5 + T1,2,3,4 Giaûi phaùp Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu- (giaûi phaùp- ST1) S1,2,3,4,5 + T1,2,3,4 Giaûi phaùp söû duïng chính saùch giaù saûn phaåm dòch 86 - Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng nhöng chöa cao löïc ñoäi maùy bay vaø maùy bay chuyeân duïng chôû haøng ñeå caïnh tranh treân thò tröôøng - (giaûi phaùp- SO2) vuï ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh - (giaûi phaùp- ST2) NHÖÕNG ÑIEÅM YEÁU (W) 1. Nguoàn löïc taøi chính cuûa Vietnam Airlines chöa ñuû maïnh phuï thuoäc nhieàu vaøo chính phuû, cô caáu voán chöa caân ñoái. 2. Ñoäi maùy bay coù soá löôïng vaãn coøn ít, thieáu maùy bay chuyeân duïng chôû haøng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. 3. Cô sôû haï taàng phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñoàng boä, laïc haäu vaø coøn thieáu veà soá löôïng. Do doanh nghieäp chöa ñaàu tö thoaû ñaùng. 4. Chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñöôïc chuù troïng moät caùch ñaày ñuû, laøm giaûm löôïng khaùch haøng vaø töùc giaûm söùc caïnh tranh. 5. Chöa coù ñaàu tö thoaû ñaùng trong lónh vöïc Makerting neân chöa thích öùng ñöôïc nhöõng bieán ñoäng cuûa nhu caàu thò tröôøng, chöa laøm thoaû maõn nhu caàu khaùch göûi haøng. 6. Cô caáu toå chöùc hôïp lyù theo moâ hình tröïc tuyeán chöùc naêng. KEÁT HÔÏP W/O W2,3,4 + O5,6,7 Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån, dòch vuï boå trôï, cô sôû vaät chaát trong vaän chuyeån haøng hoaù (giaûi phaùp WO1) W5 + O1,3,4,5,6,7 Giaûi phaùp ñaàu tö naâng caáp heä thoáng Marketing trong doanh nghieäp ñeå caûi tieán chaát löôïng dòch vuï vaø gia taêng thò phaàn khai thaùc vaän taûi haøng hoaù - (giaûi phaùp WO2) KEÁT HÔÏP W/T W1,2,3,4,5,6 + T1,2,3 Giaûi phaùp taïo nguoàn löïc taøi chính ñeå khaéc phuïc tình traïng thieáu voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp - (giaûi phaùp WT1) W1,2,3,4,5 + T1,2,3,4 Giaûi phaùp môû roäng lieân minh lieân keát vôùi caùc haõng haøng khoâng (veà tuyeán khai thaùc, söû duïng ñoäi maùy bay) vaø caùc haõng vaän taûi ña phöông thöùc khaùc - (giaûi phaùp WT2) Sau ñaây ta ñi vaøo phaân tích ma traän QSPM ñeå löïa choïn ra nhöõng giaûi phaùp cho töøng nhoùm SO/ST/WO/WT 3.2.2.Löïa choïn giaûi phaùp thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm (SO) Ghi chuù: 87 - AS: Soá ñieåm haáp daãn - TAS: Toång soá ñieåm haáp daãn - Giaûi phaùp SO1: Giaûi phaùp phaùt huy theá maïnh veà thò tröôøng vaän taûi haøng hoaù trong nöôùc vaø môû roäng thò tröôøng quoác teá - Giaûi phaùp SO2: Giaûi phaùp môû roäng qui moâ veà soá löôïng vaø naêng löïc ñoäi maùy bay chôû khaùch vaø maùy bay chuyeân duïng chôû haøng ñeå caïnh tranh treân thò tröôøng Baûng 3.4: Ma traän QSPM cho nhoùm (SO) Giaûi phaùp coù theå thay theá Giaûi phaùp SO1 Giaûi phaùp SO2Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG Nguoàn löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp chöa ñuû maïnh phuï thuoäc nhieàu vaøo chính phuû, cô caáu voán chöa caân ñoái 1 2 2 1 1 Baát lôïi Soá löôïng maùy bay khai thaùc coøn thieáu, chöa coù ñoäi maùy bay chôû haøng, chöa ñaùp öùng ñöôïc tröõ löôïng vaän taûi haøng hoaù cuûa thò tröôøng 2 2 4 4 8 Thuaän lôïi SO2 Kho baõi vaø thieát bò khai thaùc taïi saân ñoã phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñoàng boä, coøn thieáu veà soá löôïng, thieát bò laïc haäu 2 2 4 2 4 Lôïi theá trong khai thaùc haøng hoaù tuyeán trong nöôùc nhôø vaøo vò theá ñoäc quyeàn hieän nay 4 4 16 3 12 Thuaän lôïi Coù toác ñoä taêng tröôûng cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi Thò tröôøng muïc tieâu roäng nhôø coù chieán löôïc môû roäng maïng ñöôøng bay ra roäng khaép caùc thò tröôøng 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Möùc giaù cöôùc haøng hoaù coøn thieáu linh hoaït theo töøng thò tröôøng, töøng chuûng loaïi haøng hoaù, töøng muøa,... 2 2 4 1 2 Thuaän lôïi SO1 88 Maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm theo moâ hình ñaïi lyù roäng khaép, trong nöôùc vaø quoác teá. 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Chaát löôïng dòch vuï vaãn coøn loûng leûo vaø chöa chuù troïng vaøo thò hieáu cuûa khaùch haøng 2 2 4 1 2 Baát lôïi Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng nhöng chöa cao, caàn phaûi coù theâm nhieàu caùn boä quaûn lyù gioûi, nhaân vieân nghieäp vuï haøng hoaù vaø nhaân vieân kyõ thuaät laønh ngheà. 3 2 6 4 12 Thuaän lôïi Chieán löôïc Makerting chöa ñuû maïnh vaø chöa ñi ñuùng höôùng 3 2 6 1 3 Baát lôïi SO2 Cô caáu toå chöùc chöa hôïp lyù, coøn qua nhieàu caáp neân phaàn naøo laøm giaûm tính linh hoaït trong hoaït ñoäng kinh doanh 2 3 6 1 2 Baát lôïi SO2 CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät nam ôû möùc cao 2 3 6 3 6 Thuaän lôïi Söï trôï giuùp cuûa Nhaø nöôùc veà taøi chính ñoái vôùi Vietnam Airlines 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi Heä thoáng phaùp luaät hoaøn chænh laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa Vietnam Airlines do doanh nghieäp hieän ñang ñöôïc baûo hoä khai thaùc ñoäc quyeàn 4 1 4 2 8 Baát lôïi SO1 Söï oån ñònh chính trò – xaõ hoäi 2 3 6 3 6 Thuaän lôïi Vò theá ñòa lyù thuaän lôïi ñeå khai thaùc caùc tuyeán ñöôøng bay 2 3 6 4 8 Thuaän lôïi Caùc haõng haøng khoâng ñang hoaït ñoäng vaän taûi quoác teá laø ñoái thuû caïnh tranh coù lôïi theá hôn Vietnam Airlines 4 3 12 4 16 Thuaän lôïi SO2 Söï phaùt trieån caùc phöông tieän giao thoâng khaùc nhö ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû ñe doaï thò phaàn cuûa Vietnam Airlines 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi SO2 Caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng trong vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng 3 2 6 4 12 Thuaän lôïi SO2 Toång soá ñieåm haáp daãn 137 156 89 Ta choïn “Giaûi phaùp môû roäng qui moâ veà soá löôïng vaø naêng löïc ñoäi maùy bay vaø maùy bay chuyeân duïng chôû haøng ñeå caïnh tranh treân thò tröôøng”-(SO2)” do coù toång soá ñieåm haáp daãn (ATS=156) laø lôùn nhaát). 3.2.3.Löïa choïn giaûi phaùp thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm (ST) Ghi chuù: - AS: Soá ñieåm haáp daãn - TAS: Toång soá ñieåm haáp daãn - Giaûi phaùp ST1: Giaûi phaùp Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu - Giaûi phaùp ST2: Giaûi phaùp söû duïng chính saùch giaù saûn phaåm dòch vuï ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh - Baûng 3.5: Ma traän QSPM cho nhoùm (ST) Giaûi phaùp coù theå thay theá Giaûi phaùp ST1 Giaûi phaùp ST2Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG Nguoàn löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp chöa ñuû maïnh phuï thuoäc nhieàu vaøo chính phuû, cô caáu voán chöa caân ñoái 1 3 3 2 2 Baát lôïi ST2 Soá löôïng maùy bay khai thaùc coøn thieáu, chöa coù ñoäi maùy bay chôû haøng,chöa ñaùp öùng ñöôïc tröõ löôïng vaän taûi haøng hoaù cuûa thò tröôøng 2 4 8 4 8 Thuaän lôïi Kho baõi vaø thieát bò khai thaùc taïi saân ñoã phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñoàng boä, coøn thieáu veà soá löôïng, thieát bò laïc haäu 2 2 4 4 8 Thuaän lôïi Lôïi theá trong khai thaùc haøng hoaù tuyeán trong nöôùc nhôø vaøo vò theá ñoäc quyeàn hieän nay 4 4 16 4 16 Thuaän lôïi Coù toác ñoä taêng tröôûng cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng 3 1 3 2 6 Baát lôïi ST1 Thò tröôøng muïc tieâu roäng nhôø coù chieán löôïc môû roäng maïng ñöôøng bay ra roäng 3 4 12 3 9 Thuaän lôïi 90 khaép caùc thò tröôøng Möùc giaù cöôùc haøng hoaù coøn thieáu linh hoaït theo töøng thò tröôøng, töøng chuûng loaïi haøng hoaù, töøng muøa,... 2 2 4 4 8 Thuaän lôïi ST2 Maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm theo moâ hình ñaïi lyù roäng khaép, trong nöôùc vaø quoác teá. 3 4 12 4 12 Thuaän lôïi ST2 Chaát löôïng dòch vuï vaãn coøn loûng leûo vaø chöa chuù troïng vaøo thò hieáu cuûa khaùch haøng 2 1 2 2 4 Baát lôïi Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng nhöng chöa cao, caàn phaûi coù theâm nhieàu caùn boä quaûn lyù gioûi, nhaân vieân nghieäp vuï haøng hoaù vaø nhaân vieân kyõ thuaät laønh ngheà. 3 1 3 2 6 Baát lôïi Chieán löôïc Makerting chöa ñuû maïnh vaø chöa ñi ñuùng höôùng 3 1 3 2 6 Baát lôïi Cô caáu toå chöùc chöa hôïp lyù, coøn qua nhieàu caáp neân phaàn naøo laøm giaûm tính linh hoaït trong hoaït ñoäng kinh doanh 2 2 4 3 6 Baát lôïi ST1 CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät nam ôû möùc cao 2 3 6 4 8 Thuaän lôïi ST2 Söï trôï giuùp cuûa Nhaø nöôùc veà taøi chính ñoái vôùi Vietnam Airlines 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Heä thoáng phaùp luaät hoaøn chænh laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa Vietnam Airlines do doanh nghieäp hieän ñang ñöôïc baûo hoä khai thaùc ñoäc quyeàn 4 2 8 3 12 Baát lôïi ST2 Söï oån ñònh chính trò – xaõ hoäi 2 4 8 4 8 Thuaän lôïi Vò theá ñòa lyù thuaän lôïi ñeå khai thaùc caùc tuyeán ñöôøng bay 2 4 8 4 8 Thuaän lôïi Caùc haõng haøng khoâng ñang hoaït ñoäng vaän taûi quoác teá laø ñoái thuû caïnh tranh coù lôïi theá hôn Vietnam Airlines 4 4 16 4 16 Thuaän lôïi Söï phaùt trieån caùc phöông tieän giao thoâng khaùc nhö ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû ñe doaï thò phaàn cuûa Vietnam Airlines 3 4 12 3 9 Thuaän lôïi ST1 Caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng trong vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi Toång soá ñieåm haáp daãn 150 173 91 Ta choïn “Giaûi phaùp söû duïng chính saùch giaù saûn phaåm dòch vuï ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh”-(ST2)” do coù toång soá ñieåm haáp daãn (ATS=173 laø lôùn nhaát). 3.2.4.Löïa choïn giaûi phaùp thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm (WO) Ghi chuù: - AS: Soá ñieåm haáp daãn - TAS: Toång soá ñieåm haáp daãn - Giaûi phaùp WO1: Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån, dòch vuï boå trôï, cô sôû vaät chaát trong vaän chuyeån haøng hoaù - Giaûi phaùp WO2: Giaûi phaùp ñaàu tö naâng caáp heä thoáng Marketing trong doanh nghieäp ñeå caûi tieán chaát löôïng dòch vuï vaø gia taêng thò phaàn khai thaùc vaän taûi haøng hoaù Baûng 3.6: Ma traän QSPM cho nhoùm (WO) Giaûi phaùp coù theå thay theá Giaûi phaùp WO1 Giaûi phaùp WO2Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG Nguoàn löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp chöa ñuû maïnh phuï thuoäc nhieàu vaøo chính phuû, cô caáu voán chöa caân ñoái 1 4 4 3 3 Thuaän lôïi Soá löôïng maùy bay khai thaùc coøn thieáu, chöa coù ñoäi maùy bay chôû haøng, chöa ñaùp öùng ñöôïc tröõ löôïng vaän taûi haøng hoaù cuûa thò tröôøng 2 2 4 4 8 Thuaän lôïi WO2 Kho baõi vaø thieát bò khai thaùc taïi saân ñoã phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñoàng boä, coøn thieáu veà soá löôïng, thieát bò laïc haäu 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi Lôïi theá trong khai thaùc haøng hoaù tuyeán trong nöôùc nhôø vaøo vò theá ñoäc quyeàn hieän nay 4 2 8 3 12 Thuaän lôïi WO2 Coù toác ñoä taêng tröôûng cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng 3 4 12 3 9 Thuaän lôïi WO1 Thò tröôøng muïc tieâu roäng nhôø coù chieán löôïc môû roäng maïng ñöôøng bay ra roäng khaép caùc thò tröôøng 3 4 12 3 9 Thuaän lôïi Möùc giaù cöôùc haøng hoaù coøn thieáu linh 2 3 6 4 8 Thuaän 92 hoaït theo töøng thò tröôøng, töøng chuûng loaïi haøng hoaù, töøng muøa,... lôïi WO2 Maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm theo moâ hình ñaïi lyù roäng khaép, trong nöôùc vaø quoác teá. 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Chaát löôïng dòch vuï vaãn coøn loûng leûo vaø chöa chuù troïng vaøo thò hieáu cuûa khaùch haøng 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi WO1 Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng nhöng chöa cao, caàn phaûi coù theâm nhieàu caùn boä quaûn lyù gioûi, nhaân vieân nghieäp vuï haøng hoaù vaø nhaân vieân kyõ thuaät laønh ngheà. 3 4 12 2 6 Thuaän lôïi WO1 Chieán löôïc Makerting chöa ñuû maïnh vaø chöa ñi ñuùng höôùng 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi WO2 Cô caáu toå chöùc chöa hôïp lyù, coøn qua nhieàu caáp neân phaàn naøo laøm giaûm tính linh hoaït trong hoaït ñoäng kinh doanh 2 3 6 3 6 Thuaän lôïi CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät nam ôû möùc cao 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi WO1 Söï trôï giuùp cuûa Nhaø nöôùc veà taøi chính ñoái vôùi Vietnam Airlines 3 4 12 2 6 Thuaän lôïi WO1 Heä thoáng phaùp luaät hoaøn chænh laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa Vietnam Airlines do doanh nghieäp hieän ñang ñöôïc baûo hoä khai thaùc ñoäc quyeàn 4 4 16 3 12 Thuaän lôïi Söï oån ñònh chính trò – xaõ hoäi 2 3 6 4 8 Thuaän lôïi WO2 Vò theá ñòa lyù thuaän lôïi ñeå khai thaùc caùc tuyeán ñöôøng bay 2 3 6 3 6 Thuaän lôïi Caùc haõng haøng khoâng ñang hoaït ñoäng vaän taûi quoác teá laø ñoái thuû caïnh tranh coù lôïi theá hôn Vietnam Airlines 4 4 16 4 16 Thuaän lôïi Söï phaùt trieån caùc phöông tieän giao thoâng khaùc nhö ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû ñe doaïï thò phaàn cuûa Vietnam Airlines 3 4 12 4 12 Thuaän lôïi Caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng trong vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng 3 3 9 4 12 Thuaän lôïi WO2 Toång soá ñieåm haáp daãn 183 172 93 Ta choïn “Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån, dòch vuï boå trôï, cô sôû vaät chaát trong vaän chuyeån haøng hoaù”-(WO1)” do coù toång soá ñieåm haáp daãn (ATS=183 laø lôùn nhaát). 3.2.5.Löïa choïn giaûi phaùp thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm (WT) Ghi chuù: - AS: Soá ñieåm haáp daãn - TAS: Toång soá ñieåm haáp daãn - Giaûi phaùp WT1: Giaûi phaùp taïo nguoàn löïc taøi chính ñeå khaéc phuïc tình traïng thieáu voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ù - Giaûi phaùp WT2: Giaûi phaùp môû roäng lieân minh lieân keát vôùi caùc haõng haøng khoâng (veà tuyeán khai thaùc, söû duïng ñoäi maùy bay) vaø caùc haõng vaän taûi ña phöông thöùc khaùc Baûng 3.7: Ma traän QSPM cho nhoùm (WT) Giaûi phaùp coù theå thay theá Giaûi phaùp WT1 Giaûi phaùp WT2Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG Nguoàn löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp chöa ñuû maïnh phuï thuoäc nhieàu vaøo chính phuû, cô caáu voán chöa caân ñoái 1 4 4 4 4 Thuaän lôïi Soá löôïng maùy bay khai thaùc coøn thieáu, chöa coù ñoäi maùy bay chôû haøng,chöa ñaùp öùng ñöôïc tröõ löôïng vaän taûi haøng hoaù cuûa thò tröôøng 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi 94 Kho baõi vaø thieát bò khai thaùc taïi saân ñoã phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù chöa ñoàng boä, coøn thieáu veà soá löôïng, thieát bò laïc haäu 2 4 8 2 4 Thuaän lôïi WO1 Lôïi theá trong khai thaùc haøng hoaù tuyeán trong nöôùc nhôø vaøo vò theá ñoäc quyeàn hieän nay 4 3 12 1 4 Baát lôïi WO2 Coù toác ñoä taêng tröôûng cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng 3 3 9 2 6 Baát lôïi WO2 Thò tröôøng muïc tieâu roäng nhôø coù chieán löôïc môû roäng maïng ñöôøng bay ra roäng khaép caùc thò tröôøng 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Möùc giaù cöôùc haøng hoaù coøn thieáu linh hoaït theo töøng thò tröôøng, töøng chuûng loaïi haøng hoaù, töøng muøa,... 2 2 4 3 6 Baát lôïi WO1 Maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm theo moâ hình ñaïi lyù roäng khaép, trong nöôùc vaø quoác teá. 3 4 12 1 3 Thuaän lôïi Chaát löôïng dòch vuï vaãn coøn loûng leûo vaø chöa chuù troïng vaøo thò hieáu cuûa khaùch haøng 2 2 4 3 6 Baát lôïi WO2 Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng nhöng chöa cao, caàn phaûi coù theâm nhieàu caùn boä quaûn lyù gioûi, nhaân vieân nghieäp vuï haøng hoaù vaø nhaân vieân kyõ thuaät laønh ngheà. 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi Chieán löôïc Makerting chöa ñuû maïnh vaø chöa ñi ñuùng höôùng 3 3 9 2 6 Baát lôïi WO2 Cô caáu toå chöùc chöa hôïp lyù, coøn qua 2 2 4 2 4 Baát 95 nhieàu caáp neân phaàn naøo laøm giaûm tính linh hoaït trong hoaït ñoäng kinh doanh lôïi CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät nam ôû möùc cao 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi WO1 Söï trôï giuùp cuûa Nhaø nöôùc veà taøi chính ñoái vôùi Vietnam Airlines 3 4 12 1 3 Thuaän lôïi WO1 Heä thoáng phaùp luaät hoaøn chænh laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa Vietnam Airlines do doanh nghieäp hieän ñang ñöôïc baûo hoä khai thaùc ñoäc quyeàn 4 4 16 3 12 Thuaän lôïi Söï oån ñònh chính trò – xaõ hoäi 2 3 6 4 8 Thuaän lôïi Vò theá ñòa lyù thuaän lôïi ñeå khai thaùc caùc tuyeán ñöôøng bay 2 4 8 3 6 Thuaän lôïi Caùc haõng haøng khoâng ñang hoaït ñoäng vaän taûi quoác teá laø ñoái thuû caïnh tranh coù lôïi theá hôn Vietnam Airlines 4 2 8 4 16 Thuaän lôïi WO2 Söï phaùt trieån caùc phöông tieän giao thoâng khaùc nhö ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû ñe doaïï thò phaàn cuûa Vietnam Airlines 3 2 6 4 12 Thuaän lôïi WO2 Caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng trong vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng 3 4 12 3 9 Thuaän lôïi WO1 Toång soá ñieåm haáp daãn 168 139 96 Ta choïn “Giaûi phaùp taïo nguoàn löïc taøi chính ñeå khaéc phuïc tình traïng thieáu voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp”-(WT1)” do coù toång soá ñieåm haáp daãn (ATS=168) laø lôùn nhaát). 3.2.3.3. Sau khi phaân tích ma traän QSPM ta choïn ra ñöôïc caùc giaûi phaùp chuû yeáu sau: 3.2.3.1.1. Giaûi phaùp môû roäng qui moâ veà soá löôïng vaø naêng löïc ñoäi maùy bay vaø maùy bay chuyeân duïng chôû haøng ñeå caïnh tranh treân thò tröôøng - (giaûi phaùp- SO2): - Ñoái vôùi thò tröôøng trong nöôùc coù theå taän duïng ñoäi maùy bay taàm ngaén (ATR72, Forker 70)/ taàm trung (Airbus 320, Airbus 321)/ taàm trung xa (Boeing 767, Boeing 777) hieän ñang khai thaùc vaän chuyeån haønh khaùch ñeå keát hôïp chuyeân chôû haøng hoaù ñi vaø ñeán caùc ñòa phöông trong nöôùc, tieát kieäm ñöôïc chi phí ñaàu tö thueâ mua maùy bay môùi. - Ñoái vôùi thò tröôøng quoác teá, do nhu caàu veà vaän chuyeån haøng hoaù qua caùc cuïm caûng theo nhö döï baùo (baûng 3.1) ñaït möùc taêng tröôûng khaù cao keát hôïp vôùi döï baùo nhu caàu vaän chuyeån haøng hoaù taïi caùc thò tröôøng muïc tieâu nhö: caùc khu vöïc Ñoâng Baéc AÙ, ASEAN, EU, Baéc Myõ,… Vietnam Airlines ngoaøi vieäc taän duïng ñoäi maùy bay taàm trung vaø taàm trung xa keát hôïp giöõa chôû haønh khaùch vaø chôû haøng, caàn ñaàu tö mua hoaëc thueâ ñoäi maùy bay taàm trung/taàm trung xa/taàm xa ñuû veà soá löôïng theo töøng phaân kyø vöøa khai thaùc vaän chuyeån haønh khaùch vöøa keát hôïp khai thaùc chuyeân chôû haøng hoaù ñeán caùc thò tröôøng treân, ñoàng thôøi (mua hoaëc thueâ) ít nhaát 3-5 maùy bay chôû haøng chuyeân duïng taàm trung/taàm trung xa, coù taûi troïng töø 15-20 taán ñeå ñaùp öùng löu löôïng haøng hoaù caàn vaän chuyeån döï kieán seõ gia taêng ñaùng keå töø naêm 2008 ñeán naêm 2015, do öu ñieåm cuûa maùy bay chôû haøng chuyeân duïng (Cargo Aircraft) coù theå chuyeân chôû taûi troïng haøng hoaù vôùi khoái löôïng vaø theå tích lôùn vaø khoâng bò leä thuoäc vaøo löôïng taûi haønh khaùch vaø haønh lyù nhö maùy bay chôû khaùch nhö hieän 97 nay giuùp Vietnam Airlines chuû ñoäng hôn nöõa tröôùc yeâu caàu veà naâng cao coâng suaát veà troïng taûi vaø dung taûi chuyeân chôû cuûa ñoäi maùy bay hieän coù. - Khi ñaàu tö naâng soá löôïng caùc maùy bay (thueâ hoaëc mua) caàn phaûi löu yù ñeán yeáu toá tieát kieäm nhieân lieäu vaø phaïm vi khai thaùc (taàm bay) tröôùc nhöõng bieán ñoäng lôùn veà thò tröôøng giaù daàu moû nhö hieän nay cuõng nhö caùc yeâu caàu veà tieát kieäm voán cho nhöõng haïng muïc ñaàu tö ban ñaàu cuûa Vietnam Airlines (Phuï luïc 2). 3.2.3.1.2. Giaûi phaùp söû duïng chính saùch giaù saûn phaåm dòch vuï ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh (giaûi phaùp- ST2) - Vietnam Airlines hieän ñang aùp duïng caùc loaïi giaù nhö sau: + Giaù coâng boá: laø möùc giaù cao nhaát aùp duïng cho khaùch göûi haøng leû + Giaù ñaïi lyù: aùp duïng cho caùc ñaïi lyù (baèng 90-95% giaù cöôùc coâng boá) + Giaù ñaëc bieät: aùp duïng cho nhöõng muøa thaáp ñieåm, khuyeán maïi,… cuûa haõng (lôùn hôn hoaëc baèng 80% giaù cöôùc coâng boá) - Vietnam Airlines aùp duïng möùc giaù khaùc nhau cho caùc loâ haøng coù troïng löôïng khaùc nhau treân cô sôû “Troïng löôïng cuûa loâ haøng caøng lôùn möùc giaù cöôùc seõ caøng giaûm”, töø ñoù giuùp khuyeán khích khaùch göûi haøng vôùi soá löôïng lôùn. - Chính saùch giaù phaûi meàm deûo, linh hoaït tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh, ñaëc bieät phaûi löu yù chính saùch giaù cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh nhö Pacific Airlines, Eva-Air, China Airlines,… töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp ñieàu chænh möùc giaù vaøo töøng thôøi ñieåm cho phuø hôïp ñeå coù ñöôïc möùc giaù caïnh tranh vaø khaû naêng thu huùt khaùch haøng taïi thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. - Coù chính saùch öu ñaõi möùc giaù cöôùc moät caùch linh hoaït ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng lôùn nhö caùc ñaïi lyù ñöôïc uyû nhieäm cuûa Vietnam Airlines, caùc ñaïi lyù giao nhaän (ñaïi lyù gom haøng), caùc doanh nghieäp haäu caàn (Logistic) caùc doanh 98 nghieäp vaän taûi ña phöông tieän hoaëc khaùch göûi haøng tröïc tieáp thöôøng xuyeân,…. Trong tröôøng hôïp caùc ñoái töôïng naøy ñaït saûn löôïng theo chæ tieâu ñeà ra seõ ñöôïc höôûng möùc giaù öu ñaõi hôn nöõa töø phía nhaø chuyeân chôû, nhaèm muïc ñích laøm taêng thò phaàn vaø thu huùt toái ña löôïng haøng hoaù tröôùc nhöõng ñoái thuû caïnh tranh khaùc. - Giaù baùn keøm aùp duïng cho caùc tuyeán khai thaùc maø Vietnam Airlines coù saûn löôïng cao (tuyeán A) baùn giaù hoã trôï ñeå khuyeán khích khaùch göûi haøng treân tuyeán bay coù saûn löôïng thaáp (tuyeán B) coù nghóa laø giaûm giaù (tuyeán A) moät tyû leä 5-10% ñeå khuyeán khích khaùch haøng söû duïng taûi treân (tuyeán B). Muïc ñích laø söû duïng giaûm giaù tuyeán bay noäi ñòa (thò phaàn maïnh) ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh veà giaù caùc tuyeán bay quoác teá (thò phaàn coøn yeáu). - AÙp duïng möùc phí löu kho thaáp vaø thôøi gian löu kho, theo nhöõng thôøi ñieåm löu löôïng haøng doàn taûi trong khu vöïc taäp keát haøng hoaù (kho haøng) moät caùch hôïp lyù vaø khoa hoïc,… - Bình oån vaø haïn cheá thay ñoåi hoaëc naâng cao caùc möùc phí vaø phuï phí phuïc vuï khaùch ñeán göûi haøng cuõng nhö khaùch ñeán nhaän haøng. 3.2.3.1.3. Giaûi phaùp taïo nguoàn löïc taøi chính ñeå khaéc phuïc tình traïng thieáu voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp - (giaûi phaùp WT1) - Toång nhu caàu voán cuûa Vietnam Airlines giai ñoaïn 2006-2015 khoaûng 25.000 tyû ñoàng (nguoàn chieán löôïc phaùt trieån HKDDVN) ñaùp öùng nhu caàu mua saém maùy bay, cô sôû haï taàng, ñaàu tö naâng caáp trang thieát bò vaø caùc dòch vuï vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Hieän taïi Vietnam Airlines neân tranh thuû söï trôï giuùp cuûa chính phuû tìm caùc giaûi phaùp thu huùt vaø söû duïng nhöõng nguoàn voán vieän trôï ODA khoâng hoaøn laïi hoaëc voán vay ODA vôùi möùc laõi suaát thaáp cuûa kyù keát 99 thoâng qua caùc Nghò ñònh thö giöõa caùc chính phuû haøng naêm ñeå naâng cao nguoàn löïc taøi chính ñang raát thieáu hieän nay cuûa doanh nghieäp. - Sau khi Vietnam Airlines ñöôïc coå phaàn hoaù (2008), nhanh choùng ñöa coå phieáu leân saøn giao dòch ñeå thu huùt ngay nhöõng nguoàn löïc taøi chính töø beân ngoaøi. - Ñoái vôùi caùc döï aùn coù qui moâ vöøa vaø nhoû, söû duïng lôïi nhuaän trích ra töø doanh thu ñeå traû laõi vaø voán vay khi coù caùc phöông aùn vay möôïn, thueâ taøi chính vôùi caùc toå chöùc tieàn teä nhö WB, IMF,… - Coù theå choïn phöông aùn thueâ maùy bay, thueâ taøi chính mua maùy bay,… ñeå giaûm caùc khoaûn ñaàu tö ban ñaàu thay vì hình thöùc mua sôû höõu, chæ neân taäp trung ñaàu tö vaøo nhöõng haïng muïc caàn thieát theo keá hoaïch ñeà ra seõ tieát kieäm ñaùng keå löôïng voán ñaàu tö ban ñaàu. - Uyû quyeàn cho caùc ñaïi lyù haøng hoaù, caùc doanh nghieäp haäu caàn (Logistic) hoaëc giao khoaùn cho caùc doanh nghieäp naøy nhöõng phaân ñoaïn ñaàu vaø cuoái trong vaän chuyeån haøng hoaù ñeå giaûm bôùt söï coàng keành cuûa boä maùy phuïc vuï, giaûm bôùt taûi trong kho baõi, tieát kieäm ñöôïc moät phaàn chi phí vaø giuùp taäp trung nguoàn taøi chính vaøo caùc haïng muïc chính caàn phaûi ñöôïc naâng caáp, tu boå, thay môùi. - Hình thaønh caùc dòch vuï phuï trôï trong hoaït ñoäng kinh doanh ñeå gia taêng nguoàn löïc taøi chính nhö: môû roäng theâm caùc loaïi hình giao nhaän, caùc dòch vuï göûi vaø nhaän haøng nhanh, dòch vuï taùch haøng, dòch vuï chuyeån taûi hoaëc chuyeân chôû giao nhaän haøng hoùa noäi ñòa (thoâng qua xaây döïng ñoäi xe taûi cuûa Vietnam Airlines hoaëc kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc hôïp taùc xaõ vaän taûi, coâng ty vaän taûi tö nhaân) ñeå nhaèm laøm taêng theâm doanh thu vaø taùc ñoäng hình aûnh Vietnam Airlines ñoái vôùi khaùch haøng. 100 3.2.3.1.4. Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån, dòch vuï boå trôï, cô sôû vaät chaát trong vaän chuyeån haøng hoaù (giaûi phaùp WO1) Ñeå toå chöùc thöïc hieän toát chaát löôïng caùc dòch vuï vaø dòch vuï hoã trôï trong vaän chuyeån haøng hoaù Vietnam Airlines coù theå thöïc hieän caùc noäi dung sau: Xaây döïng naâng caáp caùc dòch vuï hoã trôï trong khai thaùc vaän chuyeån haøng hoaù baèng ñöôøng haøng khoâng mang tính chuyeân nghieäp: Xaây döïng heä thoáng cung caáp thoâng tin cho khaùch haøng moät caùch ñaày ñuû ñeå khaùch haøng kòp thôøi naém baét caùc thoâng tin veà lòch bay, troïng taûi vaø dung taûi treân moãi chuyeán bay moät caùch cuï theå, töø ñoù coù phöông aùn ñaët choã vaø göûi haøng hoaëc theo doõi haønh trình, tình traïng cuûa haøng hoaù trong suoát quaù trình chuyeân chôû (töø saân bay khôûi haønh - saân bay trung chuyeån - saân bay ñeán). Giaûi quyeát ñöôïc nhu caàu veà thoâng tin ñoái vôùi khaùch haøng, giaûm thieåu tình traïng boû choã khi bò ñoäng veà thôøi gian vaø thieáu thoâng tin cung caáp töø phía nhaø chuyeân chôû (baûng caâu hoûi ñieàu tra khaùch haøng phuï luïc 1). - Ñieàu chænh caûi caùch thuû tuïc, aùp duïng nhöõng qui trình phuïc vuï hieäu quaû sao cho taïo ñieàu kieän thuaän tieän nhanh choùng nhaát cho khaùch ñeán göûi haøng cuõng nhö khaùch ñeán nhaän haøng, ñaáu tranh vôùi nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc nhö phieàn nhieãu, neà haø, chaäm treã, thaäm chí gaây khoù khaên cho khaùch göûi hoaëc nhaän haøng cuûa moät soá nhaân vieân thaùi hoaù. - Uyû quyeàn cho caùc ñaïi lyù haøng hoaù hoaëc giao nhöõng phaân ñoaïn ñaàu vaø cuoái trong vaän chuyeån haøng hoaù nhö: chuaån bò saép xeáp, ñoùng goùi bao bì, daùn nhaõn, caân ño, phaân loaïi haøng hoùa, taùch haøng, giao haøng cho ngöôøi nhaän haøng,… cho caùc ñaïi lyù hoaëc caùc coâng ty haäu caàn (Logistic) giuùp phuïc vuï khaùch ñeán göûi haøng cuõng nhö khaùch ñeán nhaän haøng. Vietnam Airlines tieát kieäm ñöôïc kho baõi, nhaân söï cho coâng ñoaïn naøy. Töùc laø coâng ñoaïn phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù tröôùc vaø sau moãi chuyeán bay ñöôïc ruùt ngaén (do tyû troïng thôøi gian laøm haøng hieän nay taïi caùc kho chieám tyû leä 34%-58%) töø ñoù 101 moät maët goùp phaàn cung öùng haøng hoaù nhanh choùng coù maët treân thò tröôøng, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu kinh doanh cuûa khaùch haøng, maët khaùc giuùp Vietnam Airlines taïo ra nguoàn haøng doài daøo hôn, ñeàu ñaën hôn vôùi hình aûnh moät haõng haøng khoâng vaän taûi haøng hoaù mang tính chuyeân nghieäp khi bieát keát hôïp kinh doanh thoâng qua caùc ñaïi lyù, caùc coâng ty giao nhaän (ñaïi lyù gom haøng) vaø caùc coâng ty haäu caàn (Logistic). - ÖÙng duïng heä thoáng maùy moùc vôùi coâng ngheä hieän ñaïi trong phuïc vuï chuyeân chôû haøng hoaù nhö: Ñaàu tö thieát bò chuyeån taûi, heä thoáng baêng chuyeàn, thuøng maâm (ULDs), trang thieát bò naâng haøng, boác dôõ haøng (caùc loaïi xe naâng haøng, xe keùo haøng, xe chuyeân duïng khaùc), phuø hôïp vôùi yeâu caàu ña daïng cuûa töøng loaïi haøng, töøng loaïi hình vaän chuyeån (haøng rôøi/ haøng chaát thuøng maâm,…). Nhaèm giuùp cho khaâu phuïc vuï chuaån bò cho haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines tröôùc vaø sau moãi chuyeán bay ñöôïc nhanh choùng, thuaän tieän, ít hö hoûng, maát maùt, thaát laïc,… Môû roäng vaø naâng caáp heä thoáng kho baõi hieän coù vaø öùng duïng caùc coâng ngheä hieän ñaïi - Heä thoáng kho baõi phaûi ñöôïc ñeà xuaát naâng caáp, quy hoaïch laïi cho hôïp lyù, boá trí kho phaûi ñaït caùc tieâu chuaån quoác teá (ñoái vôùi caùc saân bay quoác teá), toái öu dieän tích söû duïng, ñöôïc toå chöùc xaây döïng gaàn saân bay vaø phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát lyù- hoùa cuûa töøng chuûng loaïi haøng hoùa, thuaän tieän cho caùc phöông tieän vaän taûi khaùc ñeán giao vaø nhaän haøng. Kho baõi cuûa Vietnam Airlines hieän nay qui hoaïch vaãn chöa hôïp lyù, coøn töï phaùt, chöa ñaït caùc tieâu chuaån kyõ thuaät quoác teá veà kho baõi löu giöõ haøng hoaù. - Hình thaønh caùc cuïm kho chuyeân duïng cho vieäc baûo quaûn vaø baûo veä theo yeâu caàu rieâng cuûa töøng loaïi haøng nhö: cuïm kho chöùa hoùa chaát; kho chöùa haøng deã chaùy noå (haøng nguy hieåm); kho chöùa haøng thöïc phaåm ñoâng laïnh, haøng töôi 102 soáng; kho duøng chöùa haøng bao, haøng rôøi, haøng coù khoái löôïng lôùn; haøng coàng keành; kho laïnh duøng chöùa haøng thöïc phaåm töôi soáng vaø nhöõng loaïi haøng yeâu caàu löu giöõ theo nhieät ñoä, aùp suaát,…; kho haøng quí; kho duøng chöùa haøng coâng ngheä phaåm coù giaù trò cao (saûn phaåm kyõ thuaät, cô khí, thieát bò ñoàng boä, thieát bò ñieän töû, ... töø ñoù giuùp Vietnam Airlines xaây döïng ñöôïc qui trình phuïc vuï haøng hoaù mang tính chuyeân nghieäp, ít hö hoûng maát maùt trong taùc nghieäp ñaûm baûo tính nhanh choùng vaø chính xaùc. - Aùp duïng kyõ thuaät quaûn trò kho haøng baèng öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi, xaây döïng heä thoáng phaân loaïi haøng hoaù töï ñoäng vaø löu kho töï ñoäng treân cô sôû kyõ thuaät maõ vaïch nhö caùc nöôùc tieân tieán treân theá giôùi, töø ñoù giaûm bôùt ñöôïc chi phí veà nhaân coâng taïi caùc kho baõi löu tröõ haøng hoaù giuùp thuaän tieän vaø nhanh choùng trong quaù trình löu kho, göûi vaø nhaän haøng. 3.2.3.4. Giaûi phaùp boå trôï 2.3.2.2.2. Giaûi phaùp löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu - (giaûi phaùp- ST1) Ñoái vôùi thò tröôøng vaän chuyeån haøng hoaù trong nöôùc cuûa Vietnam Airlines raát maïnh (chieám 91% thò phaàn) caàn phaûi coù nhöõng chính saùch kinh doanh phuø hôïp vôùi toác ñoä taêng tröôûng neàn kinh teá vaø söï hoaøn thieän cuûa heä thoáng phaùp luaät hieän nay, caàn luoân duy trì vaø giöõ vöõng thò phaàn. Ñoái vôùi thò tröôøng vaän chuyeån haøng hoaù quoác teá, theo soá lieäu chæ tieâu cuûa Vietnam Airlines (Baûng 3.2) cho thaáy saûn löôïng haøng hoaù quoác teá seõ taêng maïnh töø naêm 2010 -2015, do ñoù phaûi caên cöù vaøo thò tröôøng hoaït ñoäng vaän taûi haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu cuûa ngaønh ngoaïi thöông ñeå ñònh höôùng phaùt trieån thò tröôøng vaän chuyeån haøng hoaù quoác teá cuûa Vietnam Airlines. Cô caáu thò tröôøng haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán saûn löôïng haøng hoaù vaän taûi baèng ñöôøng haøng 103 khoâng. Vietnam Airlines caàn phaûi xaùc ñònh roõ caùc thò tröôøng muïc tieâu trong soá ñoù ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø gia taêng thò phaàn taïi caùc thò tröôøng naøy. Sau ñaây laø moät soá thò tröôøng tieàm naêng theo nhöõng chuûng loaïi haøng hoaù thöôøng ñöôïc trao ñoåi ngoaïi thöông vôùi thò tröôøng Vieät Nam: + Thò tröôøng Baéc Myõ: Myõ vaø Canada nhaäp khaåu nhieàu loaïi saûn phaåm Vieät Nam coù ñuû khaû naêng saûn xuaát nhö haøng noâng saûn vaø noâng saûn cheá bieán (gaïo, caø pheâ, haït ñieàu, haøng rau quaû...); Daàu thoâ, haøng deät may; Giaày deùp, tuùi xaùch; Haøng thuû coâng myõ ngheä; Thuûy haûi saûn; Traø... + Thò tröôøng Ñoâng Baéc AÙ chuû yeáu laø Nhaät vaø Haøn Quoác. Ñaây laø thò tröôøng luoân chieám vò trí haøng ñaàu trong soá nhöõng baïn haøng lôùn cuûa Vieät Nam. Haøng hoùa ñöa vaøo thò tröôøng naøy chuû yeáu laø haøng deät may, daàu thoâ, haøng noâng saûn, haûi saûn... Haøng hoùa nhaäp khaåu töø thò tröôøng naøy thoâng thöôøng laø haøng tieâu duøng, vaät tö nguyeân lieäu phuïc vuï cho saûn xuaát nhö oâ toâ, xe maùy, thieát bò - phuï tuøng, hoùa chaát, haøng ñieän töû... + Thò tröôøng Nga vaø caùc nöôùc thuoäc khoái SNG laø thò tröôøng vaän chuyeån tuy heïp nhöng veà laâu daøi thì ñaây laø thò tröôøng truyeàn thoáng coù nhieàu khaùch haøng quen thuoäc, coù khaû naêng khai thaùc. Caùc maët haøng xuaát khaåu sang Nga vaø caùc nöôùc SNG laø haøng tieâu duøng thoâng thöôøng nhö: quaàn aùo may saün, haøng len, deät kim, ñoà duøng hoïc sinh, haøng maây tre laù, haøng da vaø giaû da... + Thò tröôøng EU laø moät thò tröôøng lôùn, khaû naêng taêng tröôûng vaän chuyeån cao, Vieät Nam coù hieäp ñònh thöông maïi song phöông vôùi caùc nöôùc EU, nhaát laø haøng deät may vaø giaøy da, löôïng quota maët haøng naøy chieám 60 - 65% toång löôïng giao nhaän baèng ñöôøng haøng khoâng. + Thò tröôøng ASEAN cuõng laø moät thò tröôøng lôùn vôùi khaû naêng tieâu thuï haøng hoùa doài daøo. Nhöõng maët haøng Vieät Nam cung caáp cho caùc nöôùc AESAN laø daàu thoâ, noâng saûn chöa cheá bieán, cao su, thuûy saûn, theùp, goã, than, thieác, haøng thuû coâng 104 myõ ngheä... vaø nhaäp khaåu töø ASEAN xaêng daàu, phaân boùn, thieát bò, xe maùy, haøng tieâu duøng cao caáp. Thò tröôøng muïc tieâu hieän nay Vietnam Airlines ñang höôùng tôùi khai thaùc maûng vaän taûi haøng hoaù laø nhöõng thò tröôøng coù tröõ löôïng haøng hoaù giao dòch lôùn vaø phuø hôïp vôùi ñònh höôùng ñoäi maùy bay cuûa Vietnnam Airlines nhö: Thò tröôøng Ñoâng Baéc AÙ (chuû yeáu laø Nhaät baûn), thò tröôøng Chaâu AÂu (chuû yeáu khoái EU), thò tröôøng Baéc Myõ (chuû yeáu laø Myõ). Khi Vietnam Airlines môû caùc tuyeán bay ñeán caùc thò tröôøng treân ñeå khai thaùc löôïng haøng hoaù trao ñoåi giöõa hai thò tröôøng caàn phaûi chuù yù veà saûn löôïng khai thaùc töøng thò tröôøng (tính hieäu quaû kinh teá), taàm bay (ñeå mua hoaëc thueâ ñoäi maùy bay) vaø aûnh höôûng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh trong lónh vöïc vaän chuyeån haøng hoaù baèng ñöôøng haøng khoâng taïi caùc thò tröôøng naøy (nhaèm taêng naêng löïc caïnh tranh). 3.3. Moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc - Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät aùp duïng cho caùc boä phaän thi haønh coâng vuï nhö: haûi quan, an ninh cöûa khaåu, thueá, kieåm ñònh vaên hoaù phaåm, kieåm dòch ñoäng thöïc vaät, kieåm dòch y teá,…moät caùch roõ raøng, cuï theå hôn nöõa, ñaûm baûo tính thöïc teá, phoå caäp caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc, giaûm thieåu nhöõng phieàn haø cho khaùch göûi nhaän haøng. Ñaáu tranh maïnh meõ vôùi moät soá boä phaän tieâu cöïc, taïo söï ñoàng nhaát chung caùc qui ñònh taïi caùc saân bay, ñaëc bieät chuù troïng caùc saân bay quoác teá, töø ñoù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho ñoái töôïng haøng hoaù ñöôïc löu chuyeån qua caùc caûng haøng khoâng moät caùch “nhanh choùng, thuaän tieän vaø thuû tuïc ñôn giaûn” vì ñaëc ñieåm cuûa haøng hoaù trao ñoåi ngoaïi thöông neáu chaäm treã seõ gaây ra nhöõng toån thaát khoâng nhoû veà tính chaát lyù hoaù cuûa haøng hoaù cuõng nhö toån thaát veà maët taøi chính cho caû ngöôøi göûi haøng laãn ngöôøi nhaän haøng. Töø ñoù môùi taïo ñaø phaùt trieån maïnh meõ cho haøng hoaù giao thöông baèng ñöôøng haøng khoâng vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. 105 - Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Vietnam Airlines coù khaû naêng taïo thu huùt ñöôïc caùc nguoàn voán hoaëc voán vay töø caùc nguoàn hoã trôï tín duïng hoaëc töø caùc toå chöùc taøi chính trong nöôùc vaø quoác teá ñeå thueâ hoaëc mua maùy bay cuõng nhö ñaàu tö phaùt trieån theo caùc haïng muïc phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong töøng thôøi kyø. - Ñaàu tö xaây môùi hoaëc naâng caáp caùc saân bay hieän coù ñeå coù theå ñaûm baûo veà söùc chòu taûi cuûa heä thoáng ñöôøng caát haï caùnh, ñöôøng laên, saân ñoã, heä thoáng ñeøn baùo tín hieäu, phöông tieän trôï giuùp, trang thieát bò, sôû sôû haï taàng caùc nhaø ga haøng hoaù,.. treân cô sôû ñoù seõ hoã trôï raát nhieàu cho Vietnam Airlines môû roäng ñöôïc caùc maïng ñöôøng bay ñoàng thôøi giaûm bôùt löôïng ñaàu tö ban ñaàu vaøo cô sôû vaät chaát kho baõi phuïc vuï vaän chuyeån haøng hoaù nhö hieän nay. TOÙM TAÉT CHÖÔNG III Trong Chöông III cuûa luaän vaên, taùc giaû ñaõ ñöa ra muïc tieâu vaø caùc chæ tieâu keát hôïp vôùi nhöõng döï baùo cuûa thò tröôøng veà saûn löôïng khai thaùc haøng hoaù, döï baùo veà nguoàn voán vaø tyû leä taêng tröôûng vaän chuyeån haøng hoaù treân thò tröôøng Vieät Nam qua caùc naêm (2006-2010) ñoàng thôøi söû duïng nhöõng phöông phaùp phaân tích trong quaûn trò chieán löôïc thoâng qua phaân tích ma traän SWOT choïn ra ñöôïc moät soá giaûi phaùp cho söï phaùt trieån dòch vuï vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines vaø thoâng qua phaân tích ma traän QSPM töø ñoù ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu vaø giaûi phaùp boå trôï phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá trong nhöõng naêm tieáp theo (2006-2015) nhaèm khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu vaø haïn cheá nhöõng nguy cô ñoàng thôøi phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh vaø taän duïng toát caùc cô hoäi cuûa Vietnam Airlines trong thôøi kyø naøy. 106 KEÁT LUAÄN Tröôùc xu theá hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø toaøn caàu hoaù nhö hieän nay, baát cöù doanh nghieäp naøo trong neàn kinh teá ñeàu phaûi chuaån bò cho mình nhöõng chieán löôïc, giaûi phaùp cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån cuûa töøng doanh nghieäp trong töøng giai ñoaïn chuyeån mình cuûa neàn kinh teá, taïo cho doanh nghieäp coù khaû naêng thích öùng vôùi ñieàu kieän kinh doanh môùi, ñuû naêng löïc caïnh tranh tröôùc nhöõng ñoái thuû cuõng nhö tìm ra nhöõng giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc nhöõng maët coøn yeáu keùm, ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc nhöõng maët maïnh vaø thuaän lôïi cuûa mình, Vietnam Airlines cuõng laø moät trong soá caùc doanh nghieäp ñoù. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån maûng kinh doanh vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines töø nay ñeán naêm 2015, thoâng qua ñeà taøi nghieân cöùu, taùc giaû ñaõ töøng böôùc trình baøy theo saùt yeâu caàu vaø muïc tieâu cuûa ñeà taøi thoâng qua phaân tích töø nhöõng vaán ñeà veà lyù luaän vaø thöïc tieãn veà vaän taûi haøng khoâng ôû Chöông I; Phaân tích thöïc traïng cuûa vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines, caùc yeáu toá noäi boä, caùc yeáu toá beân ngoaøi,… ôû chöông II, sau ñoù keát hôïp vôùi moät soá coâng cuï söû duïng ñeå phaân tích caùc soá lieäu döï baùo vaø löïa choïn giaûi phaùp phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá kinh doanh cuûa Vienam Airlines ôû chöông III, töø ñoù taùc giaû ñaõ ñöa ra ñöôïc moät soá giaûi phaùp chuû yeáu vaø moät soá giaûi phaùp boå trôï cho Vietnam Airlines phaùt trieån kinh doanh vaän taûi haøng hoaù. Tuy nhieân trong khuoân khoå cuûa luaän vaên, vôùi khaû naêng vaø thôøi gian nghieân cöùu coøn nhieàu haïn cheá, luaän vaên khoâng theå ñeà caäp taát caû moïi yeáu toá khaùch quan taùc ñoäng leân ñieàu kieän kinh doanh vaän taûi haøng hoaù cuûa Vietnam Airlines ñöôïc, neân khi choïn löïa caùc giaûi phaùp ñeå phaùt trieån maûng kinh doanh naøy caàn phaûi ñaûm baûo gaén lieàn vôùi muïc tieâu chieán löôïc trong töøng thôøi kyø cuûa Vietnam Airlines ñoàng thôøi caùc giaûi phaùp choïn löïa phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa Vietnam Airlines vaø phaûi ñaûm baûo mang tính khaû thi cao khi xem xeùt taùc ñoäng cuûa nhöõng ñieàu kieän thöïc teá khaùch quan khaùc. ***** 107 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Chieán löôïc vaø Chính saùch Kinh doanh - PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam - Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ - 1999. 2. Quaûn trò hoïc - PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ- 1999 3. Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc - Fred R.David - Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ. 4. Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu : Caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp - Toân Thaát Nguyeãn Thieâm - Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 5. Trieån khai chieán löôïc kinh doanh – David A- Aaker – Nhaø xuaát baûn treû 6. Ñeå caïnh tranh vôùi ngöôøi khoång loà – Don Taylor, Jeanne Smalling Archer – Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ. 7. Quaûn trò tieáp thò – Lyù thuyeát vaø Tình huoáng – Ths. Vuõ Theá Duõng, Ths. Tröông Toân Hieàn Ñöùc – Nhaø xuaát baûn khoa hoïc kyõ thuaät. 8. Tình huoáng Marketing Vieät Nam – PGS. TS Buøi xuaân Queá - Nhaø xuaát baûn Lao ñoäng Xaõ hoäi -2004 9. Chieán löôïc phaùt trieån Ngaønh Haøng Khoâng Daân Duïng Vieät Nam 2005 - 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 10. Chieán löôïc Phaùt trieån Toång Coâng Ty Haøng khoâng Vieät Nam 2005-2015 11. Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä Toång Coâng Ty Haøng khoâng Vieät Nam tieán tôùi Ñaïi Hoäi Ñaïi Bieåu Toaøn Quoác laàn thöù X cuûa Ñaûng - 2005 Air Cargo Management - Hieäp hoäi vaän chuyeån haøng khoâng quoác teá IATA- 2005

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015.pdf