Một số giải pháp trong việc hình thành nhân sách cho học sinh THCS

Phần I: MỞ ĐẦU I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đảng ta, dân tộc ta coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp cách mạng cực kỳ quan trọng, Nghị quyết TW II khoá VIII đã khẳng định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", về ngành giáo dục làm nhiệm vụ hết sự vẻ vang. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Những lớp người có đức, có tài, có sức khoẻ để góp phần xây dựng nước nhà như lời Bác dạy trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu .". Vì vậy giáo dục - đào tạo là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo dục phổ thông, trong đó giáo dục ở bậc THCS có một vị trí hết sức quan trọng, bởi vì hết bậc tiểu học học sinh bước sáng một giai đoạn mới, có nhiều thay đổi về môi trường: Thầy, cô mới và được nhiều thầy, cô dạy trong một buổi học. Phương pháp dạy cũng khác hơn so với bậc tiểu học. Tâm lý của các em cũng có sự thay đổi, các em đang tập làm người lớn, muốn bắt chước người lớn. Chính vì vậy giáo viên phải nắm được tâm lý học sinh và có phương pháp giáo dục phù hợp để vừa truyền thụ kiến thức cho các em, vừa có tác dụng giáo dục hình thành nhân sách cho các em qua mỗi bài học, mỗi tiết dạy. Nghị quyết TWII khoá VIII đã nêu "giáo viên là nhân tốt quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh". Sản phẩm của giáo dục là con người có đủ trình độ và năng lực để trinh phục và cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phải phục vụ con người và cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Năng lực của người thầy có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. năng lực con người trong lĩnh vực giáo dục quyết định giá trị nhân sách của lớp người được giáo dục. Người thầy quyết định chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục, lao động sáng tạo của nghề dạy học là yếu tố quan trọng nhất trong sự cấu thành chất lượng của tay nghề thầy giáo, cô giáo. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Mỗi giáo viên đều phải xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình. Nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, để góp phần mình vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, để đào tạo ra những lớp người có đủ đức, đủ tài, có sức khoẻ để nối gót những lớp người đi trước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Vì vậy cần phải xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên bậc THCS nói riêng, trước hết là những người có đạo đức, trình độ và năng lực. Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành giáo dục - đào tạo. Các cấp, các ngành đặc biệt là ngành giáo dục đã có những chủ trương, bện pháp để nâng cao trình độ, năng lực của giáo viên bằng nhiều hình thức như việc mở các lớp tại chức để nâng cao trình độ, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng về phương pháp dạy học . vào dịp hè để nâng cao nhận thức chính trị, xã hội, nâng cao tay nghề cho giáo viên, đáp ứng được nhu cầu của công tác giáo dục, đào tạo ra được những lớp người đáp ứng được với thời kỳ đổi mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Là một cán bộ quản lý trường học, việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện tôi thường xuyên quan tâm. Với vốn kiến thức đã được học trong trường sư phạm, về tâm lý lứa tuổi ở bậc THCS và nhiều năm được trực tiếp giảng dạy đối tượng học sinh này. Chính vì vậy tôi đặc biệt chú ý nghiên cứu việc hình thành và phát triển nhân sách học sinh ở bậc THCS.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp trong việc hình thành nhân sách cho học sinh THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Më ®Çu I - Lý do chän ®Ò tµi: §¶ng ta, d©n téc ta coi träng sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cùc kú quan träng, NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII ®· kh¼ng ®Þnh: "Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu", vÒ ngµnh gi¸o dôc lµm nhiÖm vô hÕt sù vÎ vang. N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d­ìng nh©n tµi cho ®Êt n­íc. Nh÷ng líp ng­êi cã ®øc, cã tµi, cã søc khoÎ ®Ó gãp phÇn x©y dùng n­íc nhµ nh­ lêi B¸c d¹y trong th­ göi häc sinh nh©n ngµy khai tr­êng n¨m 1945: "Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t­¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc ViÖt Nam cã ®­îc s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u hay kh«ng, chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u...". V× vËy gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Gi¸o dôc phæ th«ng, trong ®ã gi¸o dôc ë bËc THCS cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng, bëi v× hÕt bËc tiÓu häc häc sinh b­íc s¸ng mét giai ®o¹n míi, cã nhiÒu thay ®æi vÒ m«i tr­êng: ThÇy, c« míi vµ ®­îc nhiÒu thÇy, c« d¹y trong mét buæi häc. Ph­¬ng ph¸p d¹y còng kh¸c h¬n so víi bËc tiÓu häc. T©m lý cña c¸c em còng cã sù thay ®æi, c¸c em ®ang tËp lµm ng­êi lín, muèn b¾t ch­íc ng­êi lín. ChÝnh v× vËy gi¸o viªn ph¶i n¾m ®­îc t©m lý häc sinh vµ cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp ®Ó võa truyÒn thô kiÕn thøc cho c¸c em, võa cã t¸c dông gi¸o dôc h×nh thµnh nh©n s¸ch cho c¸c em qua mçi bµi häc, mçi tiÕt d¹y. NghÞ quyÕt TWII kho¸ VIII ®· nªu "gi¸o viªn lµ nh©n tèt quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña gi¸o dôc vµ ®­îc x· héi t«n vinh". S¶n phÈm cña gi¸o dôc lµ con ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®Ó trinh phôc vµ c¶i t¹o thiªn nhiªn, b¾t thiªn nhiªn ph¶i phôc vô con ng­êi vµ c¶i t¹o x· héi ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. N¨ng lùc cña ng­êi thÇy cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. n¨ng lùc con ng­êi trong lÜnh vùc gi¸o dôc quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ nh©n s¸ch cña líp ng­êi ®­îc gi¸o dôc. Ng­êi thÇy quyÕt ®Þnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc, lao ®éng s¸ng t¹o cña nghÒ d¹y häc lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong sù cÊu thµnh chÊt l­îng cña tay nghÒ thÇy gi¸o, c« gi¸o. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o. Mçi gi¸o viªn ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh. N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, kh«ng ngõng tù häc, tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc, ®Ó gãp phÇn m×nh vµo sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng líp ng­êi cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi, cã søc khoÎ ®Ó nèi gãt nh÷ng líp ng­êi ®i tr­íc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc. V× vËy cÇn ph¶i x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn bËc THCS nãi riªng, tr­íc hÕt lµ nh÷ng ng­êi cã ®¹o ®øc, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. §ã lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng cña ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o. C¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ ngµnh gi¸o dôc ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng, bÖn ph¸p ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc cña gi¸o viªn b»ng nhiÒu h×nh thøc nh­ viÖc më c¸c líp t¹i chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tæ chøc c¸c líp båi d­ìng chÝnh trÞ, båi d­ìng vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc... vµo dÞp hÌ ®Ó n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, x· héi, n©ng cao tay nghÒ cho gi¸o viªn, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o ra ®­îc nh÷ng líp ng­êi ®¸p øng ®­îc víi thêi kú ®æi míi hiÖn nay, c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Lµ mét c¸n bé qu¶n lý tr­êng häc, viÖc gi¸o dôc häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn t«i th­êng xuyªn quan t©m. Víi vèn kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong tr­êng s­ ph¹m, vÒ t©m lý løa tuæi ë bËc THCS vµ nhiÒu n¨m ®­îc trùc tiÕp gi¶ng d¹y ®èi t­îng häc sinh nµy. ChÝnh v× vËy t«i ®Æc biÖt chó ý nghiªn cøu viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n s¸ch häc sinh ë bËc THCS. II- Môc ®Ých cña ®Ò tµi: Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p h×nh thµnh nh©n c¸ch XHCN cho häc sinh THCS. Nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ tr­êng. Tõ thùc tiÔn qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña b¶n th©n trong viÖc qu¶n lý nhµ tr­êng ®ång thêi häc tËp kinh nghiÖm c¸c tr­êng b¹n. Qua nghe b¸o c¸o kinh nghiÖm cña c¸c tr­êng tiªn tiÕn ®Ó ®óc rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn nãi chung vµ viÖc ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho häc sinh nãi riªng. III- Thêi gian nghiªn cøu: ViÖc gi¸o dôc ph¸t triÓn nh©n s¸ch cho con ng­êi cÇn ph¶i cã thêi gian th­êng xuyªn vµ liªn tôc. ChÝnh v× vËy viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh bËc THCS cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc trong 4 n¨m, theo kho¸ häc t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi nµy vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qua 4 kho¸ häc sinh häc vµ tèt nghiÖp THCS. IV- NhiÖm vô cña ®Ò tµi: - Nghiªn cøu mét sè gi¶i ph¸p trong viÖc h×nh thµnh nh©n s¸ch cho häc sinh THCS. - T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c thùc hiÖn viÖc h×nh thµnh nh©n s¸ch cho häc sinh THCS trong ph¹m vi tr­êng cña m×nh. - HÖ thèng mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh THCS. V- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Nghiªn cøu qua thùc tiÔn chØ ®¹o viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh THCS cña tr­êng m×nh vµ häc tËp c¸c tr­êng tiªn tiÕn. - Tæng kÕt kinh nghiÖm chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc, Së gi¸o dôc - ®µo t¹o vÒ c¸c gi¶i ph¸p h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh THCS. - Nghiªn cøu qua lý luËn bµi gi¶ng cña c¸c líp häc c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc - ®µo t¹o. PhÇn II: Néi dung Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn >< I- VÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña gi¸o dôc: Gi¸o dôc - ®µo t¹o cã mét tÇm quan träng ®Æc biÖt, bëi gi¸o dôc - ®µo t¹o lµm ra s¶n phÈm lµ con ng­êi cã tri thøc ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc. Khi ®Êt n­íc míi ®­îc gi¶i phãng B¸c Hå ®· kªu gäi: "diÖt giÆc dèt, giÆc ®ãi, giÆc ngo¹i x©m". Ngµy nay §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n lu«n lµm theo lêi d¹y cña Ng­êi. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®èi víi gi¸o dôc ®· phæ cËp gi¸o dôc trªn toµn quèc, tiÕn tíi phÊn ®Êu phæ cËp ë c¸c bËc häc cao h¬n. Lµm ®­îc ®iÒu ®ã ngµnh GD - §T gi÷ mét vai trß quan träng "sù nghiÖp GD-§T, khoa häc v¨n ho¸ nh»m ph¸t huy nh©n tè con ng­êi vµ v× con ng­êi trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH, b¶o vÖ Tæ quèc. MÆc kh¸c khoa häc gi¸o dôc ®ãng vai trß then chèt trong toµn bé sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc, lµ ®éng lùc ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái nghÌo nµn vµ l¹c hËu, v­¬n lªn tr×nh ®é tiªn tiÕn cña thÕ giíi (NghÞ quyÕt ®¹i héi TWII kho¸ VII). §¶ng ta lu«n lu«n chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn sù nghiÖp GD - §T, x¸c ®Þnh vai trß vµ nhiÖm vô cña ngµnh GD - §T, NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII ®· nªu râ: "NhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n cña ngµnh gi¸o dôc lµ nhiÖm vô x©y dùng nh÷ng con ng­êi vµ thÕ hÖ g¾n bã víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c­êng b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa". §Êt n­íc ta ®ang trong thêi kú thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, b¶o vÖ vµ ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng cña d©n téc vµ cña con ng­êi ViÖt Nam. V× vËy con ng­êi ViÖt Nam cÇn cã tri thøc, cã ý thøc céng ®ång vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸ nh©n, lu«n lµm chñ nh÷ng tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t­ duy s¸ng t¹o, cã kü n¨ng thùc hµnh giái, cã t¸c phong c«ng nghiÖp, cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, cã søc khoÎ ®Ó kÕ thõa x©y dùng CNXH. V× vËy ngµnh GD - §T cÇn x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô quan träng cña m×nh, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã ®Ó ®¸p øng ®­îc thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. II- Vai trß cña c«ng t¸c d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña ngµnh gi¸o dôc lµ mét ho¹t ®éng v« cïng réng lín, con ng­êi lµ s¶n phÈm cña GD - §T. Nh©n tè con ng­êi quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña gi¸o dôc, cña x· héi, cña ®Êt n­íc. §Ó lµm tèt c«ng t¸c GD - §T, qu¶n lý gi¸o dôc cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña gi¸o dôc, nh­ng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc l¹i v« cïng khã kh¨n vµ phøc t¹p. ChÝnh v× vËy gi¸o dôc ph¶i cã sù phèi kÕt hîp gi÷a 3 m«i tr­êng: Gia ®×nh - nhµ tr­êng vµ x· héi th× míi cã thÓ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¸o dôc. Thùc tÕ cho thÊy r»ng nhµ tr­êng muèn lµm tèt nhiÖm vô gi¸o dôc th× ph¶i cã ®éi ngò gi¸o viªn cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt n­íc. N¨ng lùc cña ®éi ngò, ®iÒu kiÖn cña c¬ së vËt chÊt phôc vô cho d¹y vµ häc vµ c¸c trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc kh¸c cã ®¸p øng ®­îc cho viÖc d¹y vµ häc hay kh«ng. Môc tiªu, nhiÖm vô GD-§T thùc hiÖn ®­îc ®Õn møc ®é nµo, chÝnh lµ nhê mét phÇn lín vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é khoa häc cña ng­êi qu¶n lý. Nh­ triÕt häc M¸c - LªNin ®· kh¼ng ®Þnh: "Vai trß to lín cña c¸ nh©n trong tËp thÓ". V× vËy x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn trong gi¸o dôc hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Phßng gi¸o dôc chØ ®¹o c¸c tr­êng phæ th«ng, c¸c tr­êng häc lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®éc lËp trong hÖ thèng GD-§T. Song néi dung, môc tiªu, ph­¬ng ph¸p ®Òu thèng nhÊt. Do ®ã chÊt l­îng gi¸o dôc ë ngµnh häc phæ th«ng nãi chung, ë bËc THCS nãi riªng cã mét vai trß hÕt søc to lín vµ quan träng trong qu¸ tr×nh GD-§T con ng­êi, nh÷ng thÕ hÖ kÕ tôc sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam XHCN. Trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, muèn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ®éi ngò gi¸o viªn th× ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô chuÈn, cã n¨ng lùc s­ ph¹m, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã t¸c phong mÉu mùc, th­¬ng yªu häc sinh. §éi ngò gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é tiÕp nhËn vµ ph©n tÝch c¸c nguån th«ng tin ®Ó cã ph­¬ng ph¸p thÝch øng, phï hîp khi xö lý t×nh huång. Cã ý thøc tù häc, tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tay nghÒ vµ cã uy tÝn víi phô huynh häc sinh ®Ó thu ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng cña tr­êng THCS Yªn Hµ >< I- §Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý, d©n c­, kinh tÕ - x· héi cña x· Yªn Hµ: Yªn Hµ lµ mét x· vïng s©u, vïng xa cña huyÖn Quang B×nh, toµn x· cã 752 hé vµ 3.620 khÈu, cã 5 d©n téc anh em: Tµy, Dao, Nïng, Kinh, Cao Lan. X· ®­îc ph©n bè thµnh 9 th«n b¶n. Trong ®ã cã nh÷ng th«n ®Æc biÖt khã kh¨n, lµ n¬i tËp trung cña ®ång bµo d©n téc Dao. §ång bµo c¸c d©n téc Dao, Nïng vÉn cßn sinh ®Î nhiÒu, sè gia ®×nh 3-4 con vÉn cßn phæ biÕn. NÒn kinh tÕ cña mét sè hé gia ®×nh cßn khã kh¨n, do ®ã viÖc huy ®éng ®ãng gãp x©y dùng tr­êng kh«ng thuËn lîi. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh, kh«ng cã nh÷ng hiÖn t­îng vi ph¹m ph¸p luËt nghiªm träng. Nh©n d©n ®Þa ph­¬ng tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn. VÒ hÖ thèng gi¸o dôc, toµn x· tr­íc ®©y cã mét tr­êng liªn cÊp (tr­êng PTCS) bao gåm c¶ MÇm non, tiÓu häc vµ THCS. Tõ th¸ng 8 n¨m 2004 ®­îc thµnh lËp 3 tr­êng: Tr­êng MÇm Non, tr­êng TiÓu häc vµ tr­êng THCS. C¸c em trong ®é tuæi ®Õn tr­êng trong toµn x· kh¸ ®«ng, nh­ng do ®iÒu kiÖn mét sè th«n b¶n c¸ch xa trung t©m x·. ë bËc tiÓu häc cã c¸c ph©n tr­êng ë t¹i c¸c th«n b¶n, ®Õn bËc THCS cã ®Õn 1/3 sè häc sinh cña tr­êng ®i häc ë c¸c x· b¹n, do vËy sè häc sinh tr­êng THCS chªnh lÖch qu¸ lín so víi häc sinh tr­êng TiÓu häc trong x·. II- §Æc ®iÓm cña tr­êng THCS Yªn Hµ: - Tr­êng THCS Yªn Hµ míi ®­îc t¸ch ra tõ tr­êng PTCS vµ thµnh lËp tõ th¸ng 8 n¨m 2004. 1. Sè líp, sè häc sinh: N¨m häc 2004-2005, tr­êng THCS Yªn Hµ cã 8 líp víi 262 häc sinh. * Trong®ã: + Khèi 6: 02 líp = 81 häc sinh + Khèi 7: 02 líp = 55 häc sinh + Khèi 8: 02 líp = 62 häc sinh + Khèi 9: 02 líp = 64 häc sinh 2. Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THCS Yªn Hµ: Tæng sè c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn cña tr­êng 16. Trong ®ã: + Ban gi¸m hiÖu: 01 + Gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y: 15 Trong tæng sè gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y, chia theo tr×nh ®é. + Cao ®¼ng: 12 + 7+3: 02 + 10 + 2: 01 (Gi¸o viªn tiÓu häc d¹y nh«) §¹i bé phËn c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng cã ®êi sèng æn ®Þnh, an t©m c«ng t¸c, tuæi ®êi cao nhÊt lµ 49; trÎ nhÊt lµ 22 tuæi. §ã lµ mét ®éi ngò cã n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. ChÝnh v× vËy hä lu«n ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong c«ng t¸c, thÓ hiÖn ®­îc phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi gi¸o viªn, cã uy tÝn víi phô huynh häc sinh. Tr­êng THCS Yªn Hµ n¨m häc 2004-2005, sè gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý ®¹t ®­îc c¸c danh hiÖu thi ®ua víi tû lÖ kh¸ cao. - §Ò nghÞ c«ng nhËn danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp TØnh: 02 - Gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: 01 - Lao ®éng giái: 03 - Gi¸o viªn giái cÊp tr­êng: 03 - Sè cßn l¹i hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Víi ®éi ngò gi¸o viªn THCS nh­ vËy, nh÷ng n¨m tr­íc ®©y ®· gãp phÇn x©y dùng tr­êng PTCS Yªn Hµ nhiÒu n¨m liªn tôc ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn. III- H×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh Trung häc c¬ së: Häc sinh THCS b¾t ®Çu tõ 11 tuæi vµo häc líp 6, lóc nµy c¸c em gÆp nhiÒu thay ®æi vÒ m«i tr­êng, chuyÓn sang cÊp häc míi, tiÕp xóc víi nhiÒu thÇy c« gi¸o trong mét buæi häc vµ t©m lý cña c¸c em còng cã sù ph¸t triÓn kh¸c biÖt ë cÊp TiÓu häc. Nh­ng dï ë løa tuæi nµo, cÊp häc nµo c¸c thÇy, c« gi¸o còng ph¶i hiÓu ®­îc t©m lý cña c¸c em, cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp ®Ó ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho c¸c em. Nh©n c¸ch cña c¸ nh©n kh«ng sinh ra cïng mét lóc víi sù ra ®êi cña c¸ nh©n, mµ nã ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÇn dÇn tõ nhá ®Õn lín vµ cÇn ®­îc båi ®¾p trong suèt c¶ cuéc ®êi. Theo quan niÖm phæ biÕn hiÖn nay c¸c thµnh tè cña nh©n c¸ch x©y dùng nªn tõ tæng hîp c¸c tÝnh chÊt, tinh thÇn, c¸c qu¸ tr×nh nhËn thøc, c¸c th¸i ®é xóc c¶m, t×nh c¶m vµ hµnh ®éng. TÊt c¶ c¸c th¸i ®é riªng Êy ®Òu g¾n bã víi ®éng c¬ chung cña c¶ cuéc ®êi, còng nh­ víi ®éng c¬ cô thÓ trong tõng ho¹t ®éng cña tõng ng­êi. §éng c¬ cã nhiÒu møc, trong ®ã ®éng c¬ cao nhÊt lµ lý t­ëng cña cuéc ®êi nh­ h×nh ¶nh ®Ñp, mét t©m lý khoa häc, mét chuÈn mùc ®¹o ®øc. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó t×m hiÓu xem con ng­êi cã hÖ thèng ®éng c¬ nµo lµ ®éng c¬ chÝnh. Ta so s¸nh mét häc sinh ngoan vµ mét häc sinh chËm tiÕn cho thÊy râ. Mét bªn nh»m v­¬n tíi nh÷ng g× thuéc vÒ su h­íng tiÕn bé cña x· héi, cßn mét bªn trong suèt qu¸ tr×nh lu«n biÓu hiÖn sù suy tho¸i nh©n c¸ch, lao vµo con ®­êng n« lÖ. C¸c biÓu hiÖn b¶n n¨ng nÕu tù cã ý thøc do gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ ®­îc ph¸t triÓn tèt. Nh©n c¸ch lµ cÊu t¹o míi do tõng ng­êi tù h×nh thµnh vµ ®­îc ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh sèng, giao tiÕp, häc tËp vµ lao ®éng, vui ch¬i b»ng c¸c ho¹t ®éng x· héi. Con ng­êi ngay tõ nhá ®· lÜnh héi nh÷ng phong c¸ch sèng cña loµi ng­êi chøa ®ùng trong mèi quan hÖ x· héi, cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña trÎ nh­ Lª-nin nãi: "Cïng víi dßng s÷a mÑ, con ng­êi hÊp thô t©m lý ®¹o ®øc cña x· héi mµ nã lµ thµnh viªn, nh©n c¸ch con ng­êi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn theo con ®­êng tõ bªn ngoµi hÊp thô vµo bªn trong néi t©m, tõ c¸c quan hÖ víi thÕ giíi ®å vËt do c¸c thÕ lùc tr­íc hä t¹o ra tõ c¸c quan hÖ x· héi mµ nã g¾n bã". C«ng t¸c gi¸o dôc cña chóng ta nh»m x©y dùng toµn diÖn nh©n c¸ch cho con ng­êi ViÖt Nam. Trong thêi kú ®æi míi cÇn cã nh÷ng con ng­êi lao ®éng s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, cã tay nghÒ giái, cã t©m hån trong s¸ng vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp lµ rÊt quan träng v× tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ x· héi, quan hÖ ng­êi, vËt, quan hÖ víi c¸c thiÕt bÞ lao ®éng s¶n xuÊt ®Òu g¾n bã b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c th«ng qua mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, trong c¸c tæ chøc cã c¸c mèi quan hÖ giao tiÕp sÏ lµm cho con ng­êi ph¸t triÓn vÒ nh©n c¸ch. Còng nh­ trong qu¸ tr×nh sèng trong gia ®×nh, ®Õn tr­êng häc, sinh ho¹t trong c¸c tæ chøc nh­: Tr­êng, líp, ®oµn ®éi. C¸c tæ chøc nµy kÕt hîp cïng víi gia ®×nh, x· héi còng ch­a ch¾c ®· lµ m«i tr­êng tèt. VÊn ®Ò lµ ë chç c¶ gia ®×nh vµ c¸c tæ chøc trong x· héi ®Òu ph¶i h­íng c¸c em vµo nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t©m lý løa tuæi, thu hót c¸c em vµo nh÷ng ho¹t ®éng bæ Ých ®Ó vun ®¾p cho nh÷ng t©m hån nh©n c¸ch tèt. Gi¸o dôc cña chóng ta mong muèn kh«ng cã nh÷ng häc sinh chËm tiÕn trong mét m«i tr­êng gi¸o dôc tèt. IV- Ph¸t triÓn nguån lùc: Sù ph¸t triÓn cña con ng­êi kh«ng chØ lµ qu¸ tr×nh lùa chän, c¶i tiÕn c¸i tèi ­u trong ho¹t ®éng cña con ng­êi nãi chung, mµ tr­íc hÕt ph¶i cã mét quan niÖm ®óng ®¾n vÒ vai trß cña con ng­êi trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §¸nh gi¸ ®óng vÞ trÝ cña con ng­êi, nhÊt lµ gi¸ trÞ tinh thÇn, gi¸ trÞ ®¹o ®øc. Kh¸i niÖm ph¸t triÓn con ng­êi gi÷ vai trß then chèt trong viÖc ho¹ch ®Þnh "chiÕn l­îc GD-§T con ng­êi", ho¹ch ®Þnh cña ®­êng lèi ®æi míi lµ ®Æt con ng­êi vµo vÞ trÝ trung t©m cña chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §ã lµ chiÕn l­îc cña con ng­êi do con ng­êi vµ v× con ng­êi. Ph¸t triÓn con ng­êi lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng cña tõng con ng­êi, tõng tæ chøc vµ céng ®ång. §©y lµ bµi häc gi¸ trÞ trong nh÷ng n¨m ®æi míi vÒ ph¸t triÓn GD-§T ®Ó t¹o ra nh÷ng líp ng­êi cã ®¹o ®øc, cã tri thøc, cã kü n¨ng sèng vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp. Ch¨m sãc cho sù nghiÖp GD-§T, båi d­ìng søc m¹nh vËt chÊt, søc m¹nh tinh thÇn cña con ng­êi nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Ph¸t triÓn GD-§T, gi¸o dôc tõng con ng­êi nh»m x©y dùng nÒn mãng ph¸t triÓn nguån lùc l©u dµi, ®Æt con ng­êi vµo träng t©m ph¸t triÓn, xem con ng­êi lµ môc tiªu vµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. LÊy v¨n ho¸ d©n téc lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n bã víi ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn v¨n ho¸, GD-§T, thùc hiÖn tèt sù c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng. Con ng­êi lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §ã lµ quan ®iÓm chÝnh ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ®Êt n­íc. Nguån nh©n lùc con ng­êi gi÷ mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong c¬ cÊu c¸c yÕu tè ph¸t triÓn kinh tÕ. Nguån nh©n lùc rÊt dåi dµo, ph¶i tËp trung vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu, ph©n c«ng lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ph©n bæ nguån nh©n lùc, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o míi ®Ó ®¸p øng ®­îc víi nÒn khoa häc c«ng nghÖ míi. Tr×nh ®é v¨n ho¸, t×nh ®é d©n trÝ cã ¶nh h­ëng tíi tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ n¨ng suÊt lao ®éng. V- Ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho häc sinh THCS: Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t©m lý con ng­êi, vÒ ph­¬ng diÖn c¸ thÓ cña häc sinh THCS. §©y lµ giai ®o¹n c¸c em cã nhiÒu thay ®æi vÒ t©m lý. ë løa tuæi 11, 12 b¾t ®Çu vµo líp 6 c¸c em ®ang ë løa tuæi dËy th×, ®ang tËp lµm ng­êi lín vµ muån ®­îc lµm ng­êi lín. Do nÒn kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña c¸c em n©ng cao c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, c¸c em rÊt nhËy c¶m víi nh÷ng thay ®æi. Do vËy c¸c tæ chøc x· héi nãi chung vµ nhµ tr­êng nãi riªng, ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc nh­ ®oµn - ®éi vµ trùc tiÕp lµ c¸c thÇy c« gi¸o ph¶i cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp ®Ó c¸c em cã ®­îc nh÷ng hµnh ®éng ®óng ®¾n trong c¸c ho¹t ®éng. Trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp ë tr­êng THCS, c¸c em chuyÓn tõ løa tuæi thiÕu niªn sang løa tuæi thanh niªn. Tr­êng THCS Yªn Hµ lµ mét tr­êng thuéc vïng s©u, vïng xa cña huyÖn ®¹i ®a sè c¸c em vµ häc sinh d©n téc Ýt ng­êi, do vËy ®Õn cuèi bËc THCS phÇn lín c¸c em ®· ë løa tuæi 15 - 16 thËm trÝ cã em 17 tuæi. ë løa tuæi nµy c¸c em cã lßng tù träng cao vµ ®Æc biÖt ë løa tuæi 11-17 lµ thêi kú sinh lý thay ®æi v× vËy phÇn nµo cã ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ, tÝnh c¸ch cña c¸c em. Gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng t©m lý häc sinh vµ c¸ tÝnh tõng em ®Ó h­íng c¸c em cã ®­îc phong c¸ch sèng ®Ñp, tr¸nh nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc x¶y ra v× nÕu gi¸o dôc kh«ng khÐo ë løa tuæi nµy c¸c em rÊt dÔ tù ¸i, dÉn ®Õn tù ti vµ tiªu cùc. Nh­ng nÕu cã ®­îc ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp th× sÏ kh¬i dËy ®­îc vµ h×nh thµnh mét nh©n c¸ch m¹nh mÏ, mét nh©n c¸ch tèt h­íng tíi sù ph¸t triÓn nh÷ng nÐt ®Ñp trong tõng c¸ nh©n, t¹o ra mét líp ng­êi, mét thÕ hÖ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. §µo t¹o thÕ hÖ trÎ lµ môc tiªu cña quèc gia trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, nhµ tr­êng cã vÞ trÝ, chøc n¨ng ®Æc biÖt trong sù nghiÖp "trång ng­êi". BËc THCS cã vai trß quan träng vµ rÊt to lín trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh. Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ m«i tr­êng cña x· héi ho¸, lµ n¬i cã nh÷ng thÕ m¹nh ®Æc biÖt trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho c¸c em, v× c¸c em cã nh÷ng t×nh c¶m ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng­êi ruét thÞt trong cuéc sèng rÊt ®êi th­êng. §ång thêi cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ bÒn v÷ng, cã thêi gian g¾n bã rÊt nhiÒu so víi m«i tr­êng kh¸c. X· héi lµ tæng hoµ cña c¸c mèi quan hÖ, viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em chÞu ¶nh h­ëng cña nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö x· héi cô thÓ ho¹t ®éng ë ®©y bao gåm: Mét hÖ thèng lµm viÖc, nh÷ng hµnh vi c­ xö, viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, c«ng cô, sù tu©n thñ theo quy t¾c chuÈn mùc x· héi. Nh­ vËy c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp cã vai trß quan träng trong sù h×nh thµnh nh©n s¸ch cña c¸c em. C¸c em lµm "ng­êi" th«ng qua c¸c ho¹t ®éng lµm viÖc, th«ng qua c¸c mèi quan hÖ x· héi. TÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Òu cã thÓ ¶nh h­ëng tíi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña häc sinh trung häc c¬ së theo hai h­íng: TÝch cùc vµ tiªu cùc. Mäi yÕu tè nªu trªn ®Òu cã nh÷ng thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ cña nã, nÕu c¸c yÕu tè cña 3 m«i tr­êng: nhµ tr­êng, gia ®×nh, x· héi ®Òu t¸c ®éng tíi häc sinh theo cïng mét h­íng ®óng ®¾n vµ thèng nhÊt th× viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho c¸c em sÏ cã hiÖu qu¶ cao h¬n. NÕu c¸c yÕu tè ®ã t¸c ®éng tíi häc sinh kh«ng ®ång bé, tr¸i ng­îc nhau th× sÏ v« hiÖu ho¸ lÉn nhau, ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho c¸c em. Thùc tÕ hiÖn nay tr­êng THCS Yªn Hµ lu«n dùa vµo 3 m«i tr­êng: Gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh. §Çu n¨m häc gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i hoµn thµnh s¬ yÕu lý lÞch häc sinh ®Ó n¾m v÷ng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh tõng em. T×m hiÓu kü t©m lý c¸c em ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, gióp ®ì c¸c em. Nhµ tr­êng kÕt hîp víi gia ®×nh th«ng qua sæ liªn l¹c ®Ó th­êng xuyªn gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng cã sù trao ®æi, kÕt hîp gi¸o dôc häc sinh kÞp thêi. Nhµ tr­êng lu«n tham m­u víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc x©y dùng mét m«i tr­êng x· héi lµnh m¹nh ®Ó c¸c em kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc cña x· héi. Trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, h­íng c¸c em vµo ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc cã nÒ nÕp nh­ líp, chi ®éi, liªn ®éi, chi ®oµn. Th­êng xuyªn h­íng c¸c em vµo ho¹t ®éng theo c¸c chñ ®iÓm cña c¸c phong trµo thi ®ua, cã s¬ kÕt, tæng kÕt vµ khen chª ®óng møc, kÞp thêi. §éng viªn, khÝch lÖ c¸c em ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt, chuyªn cÇn häc tËp nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch cho c¸c em, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ tr­êng ®¹t ®­îc môc tiªu trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc toµn diÖn. §Æc biÖt ®èi víi häc sinh chËm tiÕn, c¸c thÇy, c« gi¸o ph¶i t×m biÖn ph¸p gi¸o dôc khÐo lÐo, mÒm dÎo, bÒn bØ, kiªn tr× vµ ®«i khi cÇn nghiªm kh¾c, kiªn quyÕt nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt vµ hÇu nh­ kh«ng cã häc sinh cã ý thøc tæ chøc kû luËt, phÈm chÊt ®¹o ®øc kÐm. C¶ 3 m«i tr­êng: Gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó gi¸o dôc häc sinh trong qu¸ tr×nh häc ë tr­êng THCS tõ líp 6 ®Õn líp 9. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng vµ tõng thÇy, c« gi¸o ph¶i th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch ch¨m lo ®Õn tõng häc sinh, vÒ thêi gian kh«ng cã kho¶ng c¸ch trong nhiÖm vô gi¸o dôc cña m×nh. §Æc biÖt trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa cho häc sinh. * KÕt qu¶ chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong 3 kho¸ gÇn ®©y: Kho¸: 1999-2003 2000-2004 2001-2005 C¶ ba kho¸ kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu, kÐm. ë líp cuèi cÊp sè häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm trung b×nh gi¶m dÇn tõ 7% xuèng ®Õn 5,5%. Líp cuèi cÊp kho¸ 2001-2005 häc sinh xÕp h¹nh kiÓm trung b×nh chØ cßn 3,2%, sè cßn l¹i ®Òu xÕp h¹nh kiÓm kh¸, tèt. PhÇn III: KÕt luËn Sù nghiÖp gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n nh»m ch¨m lo vµ ph¸t triÓn nh©n tµi cho ®Êt n­íc. Tr­êng THCS Yªn Hµ lu«n lu«n x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô cña m×nh, gãp phÇn trong viÖc t¹o nguån nh©n lùc, nh©n tµi cho ®Þa ph­¬ng vµ cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞ ho¸ ®Êt n­íc. C«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung, viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa cho häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh ë bËc trung häc c¬ së lµ mét nhiÖm vô quan träng nh­ng còng v« cïng khã kh¨n vµ phøc t¹p. V× ®©y lµ mét m«n khoa häc nghÖ thuËt, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho häc sinh nãi chung nh»m gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi. VËy muèn lµm tèt ®­îc nhiÖm vô chÝnh trÞ cña m×nh, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý còng nh­ ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i ®­îc th­êng xuyªn båi d­ìng vÒ chÝnh trÞ, vÒ kiÕn thøc, vÒ ph­¬ng ph¸p vµ khoa häc gi¸o dôc. Muèn vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i th­êng xuyªn quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ®­îc tham gia häc tËp. Yªn Hµ, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2005 Ng­êi viÕt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp trong việc hình thành nhân sách cho học sinh THCS.doc
Luận văn liên quan