Một số vấn đề về huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển ở Việt Nam

Nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu t¬ư phát triển ở Việt Nam là một vấn đề quan trọng cho nền kinh tế nư¬ớc ta đang trong giai đoạn phát triển. Song phát triển thế nào để theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với nền kinh tế nước ta hiện nay là một vấn đề quan trọng. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào vốn trong nước, bởi lẽ chỉ có vốn trong nước mới tạo ra một động lực thực sự thúc đảy nền kinh tế đi theo đúng hướng đồng thời không bị lệ vào kinh tế các nước khác cũng như không bị ảnh hưởng bởi các biến động về kinh tế - chính trị - xã hội của thế giới . Nhưng muốn có vốn phải huy động vốn , huy động vốn trong nước ta thời gian qua đã và đang là một vấn đề có nhiều bức xúc và được nhiều người quan tâm.Với lòng mong mỏi được đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước em xin tham gia một phần ý kiến nhỏ bé của mình vào đề tài này. Để có thể lựa chọn và hoàn thành đề tài này em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng -Tài chính đã hướng dẫn cho chúng em một danh mục các đề tài hay. Đặc biệt em xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Ngọc Diệp đã hư¬ớng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.Vì khả năng nghiên cứu và sự tìm tòi tài liệu còn nhiều hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em mong có được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô cũng như sự góp ý của các bạn cùng học để đề tài được hoàn thiện và đầy đủ hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Sv: Đoàn Thị Thảo MỤC LỤC Mở đầu Nội dung Chương I . cơ sở lí luận về vai trò của vốn trong nước với đầu tư phát triển. 1. Khái niệm về vốn trong nước 2. Lí luận chung về vai trò của vốn trong nước 3. Thực tiễn về vai trò của vốn trong nước đối với đầu tư phát triển. Chương II . tổng quan tình hình huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển . 1.Nguồn lực tài chính. 1.1. Nguồn vốn Nhà nước. 1.1.1. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. doanh. 1.1.1.Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 1.1.2. Nguồn vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước. 1.2. Nguồn vốn dân cư 1.2.1.Nguồn vốn cá nhân, hộ gia đình 1.2.2 .Nguồn vốn của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh . 2. Nguồn lực khác. 2.1. Nguồn lực lao động 2.2. Nguồn lực tự nhiên. 2.3.Vật tư kĩ thuật, cơ sở hạ tầng vật chất xã hội. Chương III . các biện pháp tăng cường huy động vốn trong nước ở Việt Nam. 1. Tiết kiệm, tích luỹ. 1.1. Khuyến khích tiết kiệm 1.2. Khuyến khích các doanh nghiệp tự tích lũy 2.Phát triển các công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. 2.1. Phát triển các công ty cổ phần. 2.2. Phát triển thị trường chứng khoán. 2.3. Tăng cường sự tương tác, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển giữa công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. 3. Đổi mới hoạt động của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian 4. Đa dạng hoá các định chế tài chính trung gian. 4.1.Quỹ đầu tư. 4.2. Các tổ chức tín dụng thuê mua 4.3.Các công ty bảo hiểm 5. Hoàn thiện khung pháp lí , cải thiện đồng nhất môi trường kinh doanh. 6. Các biện pháp khác. 6.1. Hỗ trợ huy động vốn đầu tư tư nhân 6.2. Tăng khả năng huy động vốn từ ngân sách Nhà nước 6.3. Nhà nước mở đường trong đầu tư 6.4. Phát triển nguồn lực lao động 6.5. Thị trường hoá các tiềm lực trong nước 6.6. Phát triển cơ sở hạ tầng. 6.7. Phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam. 6.8. Huy động các nguồn lực tự nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội. Kết luận MỞ ĐẦU Vốn đầu tư là động lực vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các nhà kinh tế đã chứng minh được mối quan hệ tốc độ tăng trưởng và vốn đầu tư bằng cách lượng hoá các chỉ số . Vì vậy vốn được coi là một vấn đề cực kì quan trọng và cấp bách, nhất là đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn công nghiêp hoá - hiện đại hoá . Để duy trì những thành quả đã đạt được của nền kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế đi lên thì không thể bỏ qua vai trò của vốn dặc biệt là vốn trong nước vì nó có ý nghĩa quyết định hướng phát triển của đất nước và tạo ra sự vững chắc độc lập của nền kinh tế . Nhưng huy động vốn ở đâu, như thế nào để đạt hiệu quả còn đang là vấn đề phức tạp, nhất là với nước ta khi mà nền kinh tế còn chưa phát triển, người dân còn có thói quen giữ tiền tại nhà không dám đầu tư . Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này em đã lựa chọn đề tài " Một số vấn đề về huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển ở Việt Nam " . Trong đề án này em xin trình bày một số vấn đề quan trọng về huy động vốn mà đang được nhiều người quan tâm. Trọng tâm của đề án là các biện pháp huy động để đạt hiệu quả tối đa trên nguồn vốn hiện có của đất nước. Bên cạnh đó còn có các phần khái quát về vai trò của vốn trong nước và tình hình huy động vốn nước ta hiện nay. Nội dung của đề án gồm ba chương : Chương I : Cơ sở lí luận về vai trò vốn trong nước đối với đầu tư phát triển. Chương II : Tổng quan tình hình huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển. Chương III : Các biện pháp tăng cường huy động vốn trong nước ở Việt Nam.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số vấn đề về huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y ®éng nguån vèn nµy còng kh«ng dÔ dµng. Vèn viÖn trî th­êng kh«ng th­êng xuyªn vµ cã nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh, ®«i khi cßn tuú thuéc vµo quan hÖ chÝnh trÞ gi÷a c¸c n­íc . Vèn vay còng kh«ng ®¬n gi¶n vµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ch­a kÓ cßn cã nh÷ng kho¶n l·i lín. §èi víi lo¹i vèn nµy ng­êi vay th­êng ph¶i chÊp nhËn nhiÒu ®iÒu kiÖn bÊt lîi nh­ ph¶i mua c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng cô lao ®éng cña n­íc cho vay, th­êng lµ l¹c hËu so víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, hoÆc ph¶i thuª chuyªn gia cña n­íc cho vay l¾p ®Æt, h­íng dÉn vËn hµnh víi tiÒn c«ng rÊt cao ... Trong nhiÒu tr­êng hîp, vèn vay ®· g©y hËu qu¶ nÆng nÒ cho nÒn kinh tÕ. Kinh nghiÖm c¶u Braxin vµ nhiÒu n­íc kh¸c ®· cho chóng ta nhiÒu bµi häc bæ Ých vÒ viÖc vay vèn n­íc ngoµi. T×nh h×nh vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua cho thÊy, cÇn ph¶i c©n nh¾c kÜ l­ìng khi gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi. Trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ th× chñ yÕu lµ cña c¸c n­íc NIC , c¸c c«ng ty lín ch­a nhiÒu vµ phÇn lín vÉn tËp trung ë thµnh phè vµ c¸c nghµnh dÞch vô, du lÞch, kh¸ch s¹n. Cßn ë c¸c khu vùc vµ nghµnh ®ang cÇn vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× qu¸ Ýt ch¼ng h¹n nh­ c¸c dù ¸n vÒ n«ng - l©m - ng­ nghiÖp. ViÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m qua ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ vµ ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a . Nh­ng dï cã thÓ ®¹t ®­îc tØ lÖ cao h¬n trong thêi gian tíi th× nguån vèn trong n­íc vÉn gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong giai ®o¹n ®Çu cña sù nghiÖp c«ng nghiªp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ch­¬ng II . tæng quan t×nh h×nh huy ®éng vèn trong n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn . Nguån lùc tµi chÝnh. Nguån vèn Nhµ n­íc. 1.1.1. Nguån vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. * Thùc tr¹ng huy ®éng vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - MÆc dï ng©n s¸ch Nhµ n­íc lu«n trong t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng nh­ng hµng n¨m ng©n s¸ch Nhµ n­íc vÉn cè g¾ng dµnh trªn d­íi 20% chi ng©n s¸ch cho x©y dùng c¬ b¶n. HiÖn nay viÖc huy ®éng nguån vèn nµy tËp trung chñ yÕu vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp, an ninh quèc phßng, ®Çu t­ hç trî vèn doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ quü hç trî ®Çu t­ quèc gia, lµm nguån vèn më ®­êng thu hót c¸c nguån vèn kh¸c. C¸c dù ¸n tõ phÇn vèn nµy còng chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n giao th«ng, thñy lîi, trång rõng ®Çu nguån, rõng phßng hé, b¶o tån thiªn nhiªn, gi¸o dôc y tÕ. Phóc lîi c«ng céng, nghiªn cøu khoa häc, quèc phßng an ninh, c«ng tr×nh v¨n hãa x· héi.TØ träng chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn trong tæng chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng kh¸ song vÉn cßn thÊp chØ ®¹t kho¶ng 23%, TØ lÖ ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc so víi GDP míi chØ ®¹t kho¶ng 6.6% kh«ng kÓ khÊu hao. - §Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc hiÖn nay tuy cã hiÖu qu¶ h¬n tr­íc ®©y, ®· t¹o ra d­îc nhiÒu c«ng tr×nh quan träng cho ®Êt n­íc song vÉn cßn mét sè t×nh tr¹ng yÕu kÐm. §ã lµ sù dµn tr¶i ®Çu t­ cho nhiÒu c«ng tr×nh ë nhiÒu nghµnh trªn ph¹m vi c¶ n­íc nhÊt lµ nh÷ng c«ng tr×nh thuéc nhãm C víi kh¸ nhiÒu vèn bÞ "ch«n" vµo c¸c c«ng tr×nh dë dang vµ nhÊt lµ cßn t×nh tr¹ng yÕu kÐm trong qu¶n lÝ g©y thÊt tho¸t vèn do n¹n tham nhòng. * Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quy m« ng©n s¸ch Nhµ n­íc kh«ng ngõng t¨ng lªn nhê më réng nhiÒu nguån thu kh¸c nhau nh­ng chñ yÕu qua huy ®éng thuÕ vµ phÝ ( chiÕm trªn 90% c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc ), tØ lÖ ®éng viªn GDP vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng t¨ng ( trªn 20% GDP ). Song nhiÒu nguån thu nh­ thu tõ ®Êt ®ai nhµ ë, dÞch vô c«ng Ých cßn ®Ó thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ lín. V× vËy nguån ®Çu t­ tõ ®©y sÏ kh«ng ph¶i lµ nguån ®Çu t­ chñ yÕu mµ chØ mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh träng diÓm vµ lµm vèn më d­êng thu hót c¸c nguån vèn kh¸c ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.2. Nguån vèn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn ®ang n¾m gi÷ nh÷ng nghµnh then chèt nhÊt trong nÒn kinh tÕ song nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã tØ träng trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi cßn thÊp ­íc kho¶ng 15%. Nguån vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ c¸c nguån vèn cÊp bæ sung chñ yÕu d­îc rãt tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi l­îng kh¸ lín song t×nh tr¹ng ph©n t¸n vèn ng©n s¸ch vµo nhiÒu doanh nghiÖp vÉn cßn, dÉn ®Õn kh«ng tÝch tô tËp trung. §· vËy sè vèn thùc ho¹t ®éng ( vèn chñ së h÷u trõ ®i sè vèn kh«ng ho¹t ®éng nh­ tµi s¶n cè ®Þnh ch­a cÇn dïng, nî khã ®ßi, nî ph¶i thu ) cña doanh nghiÖp vÉn cßn rÊt thÊp. Nguån tõ khÊu hao c¬ b¶n ®Ó l¹i vµ lîi nhuËn sau thuÕ còng rÊt thÊp. Thªm n÷a t×nh tr¹ng nî nhiÒu vµ chiÕm dông vèn lín cßn lµm cho vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m xuèng.. Theo sè liÖu cña tæng côc qu¶n lý vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp, tæng sè nî ph¶i thu cña DNNN lµ 91.079 tû ®ång, b»ng kho¶ng 4 lÇn vèn l­u ®éng cña hä, trong ®ã nî khã ®ßi lµ 2.096 tû ®ång, b»ng kho¶ng 9,2% vèn l­u ®éng. Vèn vay nhiÒu, l·i suÊt tÝn dông cao, tiÒn l·i ph¶i tr¶ lín, n¨m 2000 sè l·i ph¶i tr¶ lµ 4.852 tû ®ång, chiÕm 2,2% tæng chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp vµ b»ng 37% tæng sè lîi nhuËn cña c¸c DNNN trong n¨m. Nguyªn nh©n cña sù yÕu kÐm kÓ trªn lµ do hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp, ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ch­a ®óng, khÊu hao ch­a hÕt, ®Çu t­ cho thiÕt bÞ qu¸ thÊp, d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ thiÕu ®ång bé, ch¾p v¸ vµ cßn l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé thiÕu tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lÝ ... Tuy nhiªn mÊy n¨m gÇn ®©y, c¸c DNNN ®· më réng c¶ vÒ sè l­îng vµ qui m« còng nh­ ®· h­íng ®Çu t­ h¬n theo chiÒu s©u vµ më réng kinh doanh Sè l­îng DNNN ®Õn cuèi n¨m 2000 ®­îc ghi nhËn lµ 6.480 trong ®ã sè doanh nghiÖp cã møc vèn d­íi 1 tû ®ång vµ doanh nghiÖp cã sè c«ng nh©n d­íi 100 ng­êi ®ang gi¶m dÇn, trong khi sè doanh nghiÖp cã sè vèn trªn 1 tû ®ång vµ cã sè c«ng nh©n trªn 500 ng­êi ®ang t¨ng lªn. Sè vèn cña c¸c doanh nghiÖp tù ®Çu t­ trong  n¨m 2000 lµ 2.500 tû ®ång ( chØ chiÕm 3,2% tæng sè vèn cña DNNN). 1.2. Nguån vèn d©n c­ 1.2.1.Nguån vèn c¸ nh©n, hé gia ®×nh Theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ, nguån vèn trong d©n c­ hiÖn cã kho¶ng 6 - 8 tØ USD, qua diÒu tra cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, tæng côc thèng kª cho thÊy l­îng vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh th­êng qua c¸c h×nh thøc sau: - Huy ®éng qua tiÒn göi tiÕt kiÖm, göi kh«ng k× h¹n, k× phiÕu , tr¸i phiÕu cña c¸c tæ chøc tÝn dông víi c¸c møc l·i suÊt kh¸c nhau vµ còng kh¸ hÊp dÉn, th­êng lµ cao h¬n møc l¹m ph¸t vµ míi ®©y lµ göi tiÒn vµo Quü tiÕt kiÖm b­u ®iÖn. Do ®ã ®©y lµ h×nh thøc ®­îc lùa chän phæ biÕn vµ réng r·i nhÊt ë n­íc ta. - Huy ®éng qua tr¸i phiÕu Kho b¹c Nhµ n­íc . H×nh thøc nµy míi xuÊt hiÖn ë n­íc ta tõ n¨m 1992 ®Õn nay. Lo¹i tr¸i phiÕu nµy cã l·i suÊt cao nhÊt, cao h¬n c¶ l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng cïng k× h¹n l¹i ®¶m b¶o nhÊt. §©y lµ ®iÒu kh¸c h¼n so víi c¸c n­íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ. §ång thêi tr¸i phiÕu kh«ng ph¶i ph¸t hµnh qua Së giao dÞch chøng kho¸n mµ do Kho b¹c Nhµ n­íc trùc tiÕp b¸n lÎ ra c«ng chóng. Do ®ã, ®©y còng lµ h×nh thøc ®­îc ®«ng ®¶o d©n chóng lùa chän. - §Çu t­, hïn vèn kinh doanh nh­ng chñ yÕu lµ ®Çu t­ ng¾n h¹n .. . - Mua cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy kh«ng mang tÝnh chÊt phæ biÕn, chØ tËp trung ë mét ph¹m vi hÑp nµo ®ã, do sè l­îng c¸c c«ng ty nµy ch­a nhiÒu, lµm ¨n ch­a cã uy tÝn vµ ng­êi d©n ch­a quen víi viÖc mua cæ phiÕu trong c¸c c«ng ty cæ phÇn mµ chñ yÕu lµ c¸n bé vµ c«ng nh©n trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, hoÆc nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao ... - Ngoµi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trªn cßn cã mét sè h×nh thøc kh¸c song vÉn cßn mét l­îng lín ng­êi d©n ®Ó t¹i nhµ cho tiÖn chi tiªu sö dông hoÆc mua vµng ®«la cÊt gi÷ ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng thêi ®iÓm l¹m ph¸t t¨ng cao hoÆc tØ gi¸ biÕn ®éng. §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt ë ViÖt Nam nhÊt lµ nh÷ng ng­êi kinh doanh hoÆc b¸n bu«n b¸n lÎ, cßn h×nh thøc mua vµng th­êng phæ biÕn ë nh÷ng ng­êi giµ. H×nh thøc nµy chiÕm 44% tiÒn ®Ó dµnh cña d©n. 1.2.2 .Nguån vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh . Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nªn nhiÒu doanh nghiÖp ngaßi quèc doanh ( nh­ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u han, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp t­ nh©n ) ®· d­îc h×nh thµnh, tËp hîp ®­îc mét lùc l­îng vèn ngµy cµng lín c¶ sè l­îng vµ vÒ chÊt l­îng gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng , gi¶i quyÕt c«ng ¨n ¨n viÖc lµm cho x· héi t¨ng thu nhËp lao ®éng , t¨ng møc nép ng©n s¸ch, t¨ng kh¶ n¨ng thu hót vèn. HiÖn nay tØ träng cña nguån vèn nµy trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi kh¸ cao ( kho¶ng 30% ) vµ cã tèc ®é t©ng t­¬ng ®èi nhanh ( trªn 10% ) . Tuy vËy vÒ quy m« c¸c doanh nghiÖp nµy cßn nhá, c«ng nghÖ cßn l¹c hËu, hÇu nh­ kh«ng liªn doanh liªn kÕt ®­îc víi nhau, kho¶ng 50% sè doanh nghiÖp kh«ng ®­îc më réng ®Çu t­ chØ cã 36% t¨ng vèn ®iÒu lÖ 1 ®Õn 2 lÇnvµ 5% t¨ng trªn 2 lÇn. Theo ­íc tÝnh nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã kho¶ng trªn 30 ngh×n tØ ®ång nh­ng hiÖn míi huy ®éng ®­îc kho¶ng 70% tæng nguån vèn. PhÇn cßn l¹i do ch­a cã biÖn ph¸p thu hót tèt nªn ®· ®­îc dïng ®Ó mua vµng, ®«la tÝch tr÷ hoÆc mua c¸c ®å dïng ®¾t tiÒn, l©u bÒn mµ ch­a dµnh cho ®Çu t­ t¨ng tr­ëng. Ngoµi ra, viÖc ®Çu t­ còng ch­a ®­îc ®Þnh h­íng tèt. PhÇn nhiÒu cßn dµnh cho viÖc x©y dùng nhµ cöa, kh¸ch s¹n mini hoÆc ®Êt ®ai víi môc ®Ých ®Çu c¬ tÝch tr÷ hay gi÷ tiÒn. 2. Nguån lùc kh¸c. Nguån lùc lao ®éng Sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng n­íc ta hiÖn nay cã khoµng 40 triÖu. Tèc ®é t¨ng nguån lao ®éng còng rÊt cao nh­ng chÊt l­îng lao ®éng ch­a cao.MÆc dï chÊt l­îng lao ®éng cña n­íc ta ngµy cµng ®­îc n©ng cao, lùc l­îng lao ®éng cã kÜ rhuËt ngµy cµng t¨ng song vÉn cã gÇn 90% lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt, lao ®éng kÜ thuËt chØ chiÕm trªn10%, trong sè ®ã chØ cã 20% trinh ®é ®¹i häc trë lªn Lùc l­îng lao ®éng kÜ thuËt ®· Ýt nh­ng viÖc huy ®éng vµo c¸c vïng vµ c¸c nghµnh còng ch­a hîp lÝ, tËp trung qu¸ møc ë c¸c c¬ quan trung ­¬ng vµ thµnh phè, trong khi ®ã ë c¸c ®Þa ph­¬ng nhÊt lµ c¸c tØnh miÒn nói cao nguyªn lùc l­îng lao ®éng kÜ thuËt chiÕm rÊt Ýt. Lùc l­îng lao ®éng trong c¸c nghµnh kinh tÕ quèc d©n vµ c¸c nghµnh s¶n xuÊt chñ yÕu cã tØ träng lao ®éng kÜ thuËt cßn ch­a cao. Víi mét nguån lao ®éng phong phó vµ gi¸ nh©n c«ng rÎ nh­ n­íc ta hiÖn nay lµ mét thuËn lîi lín song lao ®éng thiÕu kÜ thuËt l¹i lµ mét khã kh¨n ®¸ng lo ng¹i. V× vËy viÖc huy ®éng nguån lùc lao ®éng vµo c¸c nghµnh vïng cho ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo còng cÇn ph¶i ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng. Nguån lùc tù nhiªn. N­íc ta n»m ë r×a b¸n ®¶o §«ng Nam ¸ cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhien vÒ n¨ng l­îng nhiªn liÖu, kho¸ng s¶n, tµi nguyªn rõng, tµi nguyªn biÓn, tµi nguyªn ®Êt thuËn lîi cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, n«ng-l©m-ng­ nghiÖp. Song viÖc huy ®éng c¸c tµi nguyªn nµy vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi thËt sù ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Trong n«ng nghiÖp cßn ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch tèt ®Ó huy ®éng tèi ®a nh÷ng nguån lùc tù nhiªn, trong c«ng nghiÖp do tr×nh ®é thÊp nªn nhiÒu tµi nguyªn ch­a ®­îc khai th¸c , sö dông 2.3.VËt t­ kÜ thuËt, c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt x· héi. §©y lµ nguån lùc mang tÝnh chÊt c¬ së nÒn t¶ng ®Ó c«ng nghiªp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ v× chóng ta cã x©y dùng, bè trÝ c¬ cÊu c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt x· héi theo ®óng h­íng phôc vô cho môc tiªu ®Êt n­íc chóng ta míi cã d­îc nh÷ng c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt x· héi lµ lÜnh vùc cÇn nhiÒu vèn song l¹i thu håi vèn chËm nªn cã Ýt dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi do ®ã cÇn ph¶i dùa vµo vèn ®Çu t­ trong n­íc. HiÖn nay c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt x· héi ë n­íc ta cßn ch­a ®­îc tèt, hÖ thèng giao th«ng ah­a thËt sù ph¸t triÓn hoÆc ph¸t triÓn chËm so víi yªu c©uc ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi, hÖ thèng nhµ x­ëng bÕn b·i kho tµng cßn yÕu kÐm, m¹ng l­íi y tÕ gi¸o dôc còng nh­ nhiÒu c¬ së h¹ tÇng kh¸c còng cßn ë møc thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi. Ch­¬ng III . c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn trong n­íc ë ViÖt Nam. 1. TiÕt kiÖm, tÝch luü. 1.1. KhuyÕn khÝch tiÕt kiÖm NÒn kinh tÕ n­íc ta cã b­íc khëi ®Çu rÊt thÊp, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi hiÖn nay kho¶ng 400 USD mét n¨m, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nh×n chung cßn l¹c hËu, nghÌo nµn do vËy ®ßi hái chóng ta ph¶i coi trong tiÕt kiÖm. §Ó cã thÓ khuyÕn khÝch ng­êi d©n tiÕt kiÖm Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p nh­: - G­¬ng mÉu trong tiÕt kiÖm chi triªu c«ng céng ®Ó ng­êi d©n tin r»ng nguån vèn cña m×nh ®­îc ChÝnh phñ sö dông cã hiÖu qu¶, gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n chi ch­a thËt bøc xóc, nhanh chãng ®æi míi bé m¸y qu¶n lÝ Nhµ n­íc ë c¸c cÊp, tinh gi¶n biªn chÕ ®Ó gi¶m kho¶n chi nu«i bé m¸y Nhµ n­íc qu¸ cång kÒnh, ®å sé mµ hiÖu lùc ch­a cao nh­ hiÖn nay, ®Èy m¹nh chèng hiÖn t­îng thÊt tho¸t, l·ng phÝ , tham nhòng ... - T¹o cho nh©n d©n thãi quen tiÕt kiÖm b»ng mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch hay b¾t buéc hoÆc h¹n chÕ chi tiªu cña nh©n d©n nh­ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn gi÷ l¹i mét phÇn l­¬ng tiÕt kiÖm hay b¾t buéc, víi m«t sè ®èi t­îng ph¶i gi÷ l¹i mét tØ lÖ l­¬ng vµo quü dù phßng ( ë Singapo nép 40% l­¬ng vµo quü dù phßng ) . §Æc biÖt lµ ®¸nh thuÕ cao vµo nh÷ng hµng ho¸ xa xØ nhËp tõ n­íc ngoµi hoÆc c¸c n¬i kinh doanh dÞch vô gi¶i trÝ ®¾t tiÒn ch­a phï hîp víi thu nhËp ng­êi d©n nãi chung hoÆc mét sè dÞch vô tuy lµ mang tÝnh chÊt gi¶i trÝ song nã l¹i lµ kh«ng cÇn thiÕt vµ kh«ng cã nh÷ng t¸c ®éng tèt ®Õn nghØ ng¬i gi¶i trÝ cña d©n c­. - Duy tr× l¹m ph¸t ë møc thÊp, gi÷ tØ gi¸ æn ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi d©n an t©m khi göi tiÒn hay ®Çu t­ bëi lÏ nÕu ®ång tiÒn bÊt æn ®Þnh, ng­êi d©n sÏ thÝch mua vµng ®«la ®Ó cÊt tr÷ h¬n lµ ®Çu t­ , tiÕt kiÖm. 1.2. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tù tÝch lòy Tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh t¹o lËp vµ ph¸t triÓn nguån vèn tù cã b»ng c¸ch trÝch tõ lîi nhuËn thu ®­îc chø kh«ng ph¶i lµ ®ßi hái cÊp thªm vèn v× thua lç. MÆt kh¸c viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn nguyªn t¸c b¶o toµn vèn, tr¸nh hiÖn t­îng l·i gi¶ lç thËt ¨n c¶ vµo vèn vµ cuèi cïng kh«ng ®ñ ®Ó t¸i ®Çu t­ gi¶n ®¬n phôc chÕ tµi s¶n ban ®Çu.§Ó khuyÕn khÝch còng c¸c doanh nghiÖp tù tÝch luü th× cÇn ph¶i - Cã c¸c c¬ chÕ thÝch hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp hïn vèn hoÆc vay vèn cña nhau trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp nhá ®iÒu nµy sÏ t¹o ra mét l­îng vèn lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp tham gia ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp b¸n c¸c tµi s¶n hoÆc quyÒn sö dông ®Êt ®ai mµ doanh nghiÖp sö dông kh«ng hiÖu qu¶ ®Ó cã thªm vèn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i . - Më réng quyÒn tù chñ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp theo h­íng c¬ cÊu l¹i vèn s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lÝ, tÝnh ®ñ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo vèn vµ tµi s¶n t¹i doanh nghiÖp. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc khÊu hao nhanh ®Ó t¹o vèn cho t¸i ®Çu t­ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t­ vµo chiÒu s©u, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng tÝch luü ë giai ®o¹n kÕ tiÕp. - S¾p xÕp cho c¸c doanh nghiÖp theo h­íng hîp nhÊt c¸c ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lÝ ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. 2.1. Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn sÏ lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn phæ biÕn nhÊt trong t­¬ng lai, lµ chñ thÓ quan träng ®Ó h×nh thµnh nªn thÞ tr­êng vèn song hiÖn nay viÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty cæ phÇn còng nh­ thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë n­íc ta diÔn ra cßn rÊt chËm. V× vËy chóng ta cÇn cÊp thiÕt ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ nhÊt lµ c¸c c«ng ty cæ phÇn ®¹i chóng cã ph¸t hµnh cæ phiÕu tr¸i phiÕu. §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc còng lµ ®Ó t¨ng vèn ®Çu t­ míi cho doanh nghiÖp ®ång thêi lµm t¨ng thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc. HiÖn nay tuy m«i tr­êng thÓ chÕ cÇn thiÕt ®· h×nh thµnh, nh­ng cßn thiÕu cô thÓ trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn, ®«i khi cßn m©u thuÉn nhau. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i ®ã, kh«ng nªn lµm theo c¸ch " sai ®©u söa ®ã ", " võa lµm võa söa " mµ nªn lµm mét c¸ch c¬ b¶n, cã triÕt lÝ vµ cã hÖ thèng tõ ®Çu: * Nhµ n­íc cÇn hiÓu râ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu khi ®­a ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ lµm sao më réng vµ ®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÓ, ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ cung øng hµng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô tr­íc vµ sau b¸n hµng, n©ng cao møc lîi nhuËn vµ møc l·i cæ ®«ng. NÕu ®iÒu ®ã kh«ng ®­îc quan t©m ®Õn mµ chØ chó träng c¸c kho¶n thuÕ vµ ®ãng gãp, ®Ò ra c¸c thñ tôc vµ c¬ chÕ (mµ cã thÓ lµ g©y r¾c rèi h¬n, gi¶i quyÕt yªu cÇu chËm h¬n vµ vßng vÌo h¬n) ... th× cæ phÇn ho¸ sÏ kh«ng thÓ cã nhiÒu søc hÊp dÉn vµ còng ch¼ng cã c¬ së ®Ó t¨ng nguån thu. * T¹o m«i tr­êng luËt ph¸p cho c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn.Söa ®æi c¸c quy ®Þnh vÒ thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn, c¬ chÕ ph¸t hµnh cæ phiÕu ban ®Çu khi thµnh lËp vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó gäi thªm vèn ®Çu t­, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn c¸c ph­¬ng thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu, c¶i tiÕn c¬ chÕ mua b¸n, chuyÖn nh­îng cæ phiÕu. * §Èy m¹nh tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc mét c¸ch hîp lÝ. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· vµ ®ang cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc chØ nªn n¾m ®a sè hay tØ lÖ khèng chÕ cæ phÇn ®Æc biÖt. PhÇn cßn l¹i d­îc b¸n cho ng­ßi lao ®éng trong doanh nghiÖp hoÆc cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n ngoµi doanh nghiÖp, nh­ng tèt nhÊt lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n trong doanh nghiÖp ®ã cïng ®Êu thÇu c¸c cæ phÇn ngoµi cæ phÇn khèng chÕ cña Nhµ n­íc. Sè cæ phÇn cña Nhµ n­íc th× cho nh÷ng ng­êi nµy vay theo l·i suÊt quy ®Þnh. Trªn c¬ së cæ phÇn mµ thµnh lËp héi ®ång qu¶n trÞ gåm nh÷ng ng­êi mua cæ phiÕu vµ ®¹i diÖn cña tæng côc qu¶n lÝ vèn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc.Theo m« h×nh nµy, ®¹i diÖn cña Nhµ n­íc kh«ng nªn chiÕm qu¸ 1/3 ®Ó c¸c thµnh viªn cña doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng trong kinh doanh. Nhµ n­íc nªn thùc hiªn viÖc b¶o l·nh toµn bé hoÆc b¶o l·nh ban ®Çu cho mét sè c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong n­íc vµ ph¸t hµnh ra n­íc ngoµi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu hót vèn trªn thÞ tr­êng. * Sím æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. * §Æc biÖt cÇn cã sù phèi hîp g÷a Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ®Ó nghiªn cøu thùc tÕ t×nh h×nh ViÖt Nam nh»m ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng cho c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn tèt trong nh÷ng b­íc s¬ khai nµy sao cho c«ng ty cæ phÇn thùc sù lµ n¬i thu hót vèn ®Çu t­ tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, t¹o ra sù tin t­ëng cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó khuyÕn khÝch hä ®Çu t­. 2.2. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ lµ mét n¬i huy ®éng vèn tèt nhÊt trong t­¬ng lai. ViÖc thµnh lËp thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét nhu cÇu cÊp b¸ch song kh«ng cã nghÜa lµ b»ng mäi gi¸ ph¶i cho ra ngay mét thÞ tr­êng chøng kho¸n hoµn chØnh mµ kh«ng dùa trªn nÒn t¶ng vèn cã cña nÒn kinh tÕ. Sù n«n nãng x©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n tho¸t ly khái c¸c yÕu tè tiªn quyÕt sÏ dÉn ®Õn ®æ vì thÊt b¹i. §©y lµ bµi häc kinh nghiÖm mµ nhiÒu n­íc ®i tr­íc ®· gÆp ph¶i, n­íc ta ®i sau cÇn chó ý rót kinh nghiÖm. HiÖn nay vÒ c¬ b¶n thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· t¹o ®­îc c¬ së h¹ tÇng ban ®Çu cho ®Þnh h­íng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ ®· thu hót ®­îc kh¸ nhiÒu nhµ ®Çu t­ song vÉn cßn nhiÒu nh÷ng khã kh¨n. C¸c lo¹i chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng cßn Ýt c¶ vÒ chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ niªm yÕt. T¸c dông thóc ®¶y huy ®éng vèn qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a cao, viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. C«ng t¸c qu¶n lÝ cña ChÝnh phñ ch­a kÞp thêi, can thiÖp qua s©u lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh linh ho¹t cña thÞ tr­êng.HÖ thèng trang bÞ kÜ thuËt ®Ó vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ®ång bé. VËy muèn thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i: * Thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh»m t¹o ra mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng, nhu cÇu ®Çu t­ sÏ t¨ng, tõ ®ã sÏ xuÊt hiÖn c¸c c«ng cô nî ®a d¹ng vÒ thêi gian ®¸o h¹n vµ t¹o ra c¬ chÕ c¹nh tranh vÒ l·i suÊt míi ®­a ®Õn sù h×nh thµnh l·i suÊt thÞ tr­êng, lµm cho thÞ tr­êng vèn s«i ®éng. Môc tiªu lµ trong giai ®o¹n ®Çu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ sÏ ®ãng vai trß chñ ®¹o nh­ng trªn thùc tÕ hiÖn nay th× giíi ®Çu t­ l¹i quay l­ng víi tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. VËy ®Ó ®­a tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµo giao dÞch vµ ®ãng vai trß chñ ®¹o th× ph¶i gi÷ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn v÷ng ®Ó cho l·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ lu«n phï hîp víi téc ®é t¨ng tr­ëng t¹o søc hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. * T¨ng cung chøng kho¸n b»ng c¸ch níi láng ®iÒu kiÖn niªm yÕt: §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng Ýt c¶ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i lÉn gi¸ trÞ nªn ch¨ng xem xÐt níi láng ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cæ phÇn ®­îc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ch¼ng h¹n nh­ gi¶m bít vèn ®iÒu lÖ trong ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh chøng kho¸n bëi lÏ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Bªn c¹nh ®ã, cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt dÔ dµng h¬n t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c nh­ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng ty, ®Æc biÖt lµ tr¸i phiÕu cña c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng ... cã nh­ vËy míi gi¶m ®­îc ¸p lùc thiÕu cung chøng kho¸n. * Ph¸t triÓn thªm c¸c hiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n vµ c¸c c«ng ty xÕp h¹ng tÝn nhiÖm. Sù ra ®êi cña hiÖp héi lµ cÇn thiÕt vµ ®ãng vai trß quan träng lµm nhiÖm vô dÉn ®­êng, phèi hîp hµnh ®éng víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n­íc hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, nh»m ®­a hÖ thèng c¸c tæ chøc trung gian trªn thÞ tr­êng tiÕp cËn víi c¸c tiªu chuÈn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, h­íng tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tuy nhiªn ®Ó HiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n cã thÓ ra ®êi, cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, trong ®ã quan träng nhÊt lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ ph¸p lÝ còng nh­ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc tham gia trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. MÆt kh¸c cÇn sím cho ra ®êi c¸c c«ng ty xÕp h¹ng tÝn nhiÖm. Th«ng qua c¸c c«ng ty nµy mµ nhµ ®Çu t­ cã c¸i nh×n chÝnh x¸c h¬n vÒ t×nh h×nh c«ng ty muèn ®Çu t­. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xÕp h¹ng sÏ t¹o ¸p lùc lµm cho c¸c c«ng ty ®­îc nªm yÕt lµm ¨n mét c¸ch ®µng hoµng minh b¹ch trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. * KhÈn tr­¬ng x©y dùng thÞ tr­êng phi tËp trung ®Ó giao dÞch c¸c cæ phiÕu ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt. ViÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ c¸c c«ng ty cæ phÇn cã thÓ tham gia. §©y nguån rÊt lín, gãp phÇn lµm gi¶m ¸p lùc thiÕu cung trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nµy cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt , quy tr×nh nghiÖp vô, ®µo t¹o c¸n bé, lùa chän " hµng ho¸" vµ phæ cËp kiÕn thøc cho c«ng chóng. Ngoµi ra cßn cÇn cã sù hç trî cña Nhµ n­íc vÒ mÆt c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt bëi lÏ thÞ tr­êng nµy cßn qua xa l¹ ®èi víi n­íc ta. * §Èy nhanh viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ th«ng c¸c trung gian tµi chÝnh ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, nhÊt lµ lo¹i h×nh quü ®Çu t­ chøng kho¸n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ nhá, c¸c nhµ ®Çu t­ thiÕu kinh nghiÖm tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. * Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn. * T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc trªn khÝa c¹nh ®¶m b¶o lîi Ých cho c¸c nhµ ®Çu t­, xö lÝ nghiªm nh÷ng tr­êng hîp mua b¸n néi gi¸n, lòng ®o¹n thÞ tr­êng ... tiÕn tíi gi¶m bít c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh ®Ó qu¶n lÝ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin bao gåm c¶ viÖc ®µo t¹o, phæ biÕn kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n, thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®Çu t­ chøng kho¸n... cho c«ng chóng vµ cung cÊp th«ng tin cña c¸c c«ng ty niªm yÕt, t¹o sù minh b¹ch cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. 2.3. T¨ng c­êng sù t­¬ng t¸c, thóc ®Èy lÉn nhau cïng ph¸t triÓn gi÷a c«ng ty cæ phÇn vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ thÞ tr­êng vèn dµi h¹n cho c¸c c«ng ty cæ phÇn. Cã c¸c c«ng ty cæ phÇn mµ kh«ng cã thÞ tr­êng chøng kho¸n th× còng nh­ cã s¶n phÈm mµ kh«ng biÕt nhur cÇu sÏ biÕn ®éng nh­ thÕ nµo, kh«ng biÕt cã nªn s¶n xuÊt n÷a hay kh«ng , rót cuéc s¶n phÈm còng kh«ng thµnh hµng ho¸ ®­îc, vµ l¹i cã nguy c¬ quay vÒ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp, do vËy cÇn ph¶i t¨ng c­êng sù thóc ®Èy ph¸t triÓn lÉn nhau gi÷a chóng. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy th× cÇn ph¶i: - T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ lîi Ých cña viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn ®ang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ chËm - Lµm ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc mµ cßn víi c¶ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh¸c - Cã chÝnh s¸ch thuÕ ­u ®·i hîp lÝ víi c«ng ty niªm yÕt ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®· ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt nhanh chãng ®­a cæ phÇn lªn tham gia vµo trung t©m giao dich chøng kho¸n. 3. §æi míi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian Trong c¸c kªnh huy ®éng vèn hiÖn nay , huy ®éng vèn qua hÖ thèng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian lµ quan träng nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n hÇu nh­ ch­a ho¹t ®éng th× cÇn ph¶i ®Æt nhiÖm vô huy ®éng vèn qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian lµ nhiÖm vô trung t©m cña ng©n hµng. §©y lµ cÇu nèi g÷a ng­êi cã vèn vµ ng­êi cÇn vèn, ®ång thêi lµ nh©n tè kÝch thÝch tÝch luü, ®Çu t­. §Ó viÖc huy ®éng vèn th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian cã hiÖu qu¶ ®Æc biÖt lµ t¹o sù tin cËy trong ®¶m b¶o an toµn , bÝ mËt nguån vèn cho ng­êi göi cÇn ph¶i gi¶i quyªt c¸c vÊn ®Ò : - VÒ l·i suÊt huy ®éng vèn : cÇn diÒu chØnh l·i suÊt thÝch hîp theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng trªn c¬ së l·i suÊt tiÕt kiÖm bao giê còng lín h¬n tØ lÖ l¹m ph¸t ®Ó ®¶m b¶o l·i suÊt thùc d­¬ng ( song tÊt nhiªn ph¶i lín h¬n l·i suÊt huy ®éng ®¶m b¶o sinh lêi cho ng©n hµng ). MÆt kh¸c l·i suÊt dµi h¹n bao giê còng ph¶i cao h¬n l·i suÊt ng¾n h¹n. VÒ møc l·i suÊt cô thÓ cÇn kh¾c phôc mét sè bÊt hîp lÝ trong l·i suÊt trÇn vµ l·i suÊt sµn hiÖn nay. Thùc hiÖn c¬ chÕ ®iÒu hµnh theo h­íng l·i suÊt tù do (l·i suÊt tho¶ thuËn), tr­íc tiªn lµ trong mét sè nghµnh, lÜnh vùc nh»m t¹o ra sù linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng , ®Æc biÖt lµ trong xö lÝ mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt vµ thêi h¹n. - VÒ h×nh thøc huy ®éng vèn : c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian cÇn më réng nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ ph¸t hµnh k× phiÕu ng©n hµng , thùc hiÖn tiÕt kiÖm bËc thang, tiÕt kiÖm häc ®­êng , tiÕt kiÖm mua nhµ , mua « t«, tr¸i phiÕu dµi h¹n b»ng c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ... Ng©n hµng trung ­¬ng cã thÓ cho phÐp triÓn khai thÝ diÓm tr­íc mét sè h×nh thøc míi ë mét sè ng©n hµng th­¬ng m¹i nµo ®ã, sau ®ã cho triÓn khai réng nh»m thÝch øng tõng b­íc víi t©m lÝ, tËp qu¸n vµ tr×nh ®é d©n trÝ ë n­íc ta. Riªng tÝn dông ng©n hµng cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong huy ®éng vèn nªn b¶n th©n ho¹t ®éng tÝn dông cÇn d­îc xem xÐt kÜ , chØnh söa ®Ó g¾n chÆt víi c¸c d¹ng h×nh ®Çu t­ ch¼ng h¹n ®Çu t­ th«ng qua tÝn dông th­¬ng m¹i , tÝn dông gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau, víi d©n vµ tÝn dông cña nhiÒu mèi quan hÖ kh¸c. V× vËy cÇn ph¸t triÓn tÝn dông ng©n hµng ®a d¹ng réng kh¾p thuéc ®ñ mäi thµnh phÇn kinh tÕ tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ ®Ó tÝn dông ®Õn d­îc c¶ nh÷ng vòng xa x«i. - VÒ thñ tôc hµnh chÝnh vµ ®éi ngò c¸n bé: §æi míi c¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, n©ng cao tr×nh ®é phÈm chÊt cña c¸c c¸n bé ng©n hµng ®©p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o sù tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng khi tham gia vµo c¸c dÞch vô cña ng©n hµng. - Gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn phèi hîp víi nhau t¹o sù linh ho¹t trong viÖc ®iÒu hoµ nguån vèn trong toµn hÖ thèng ng©n hµng, kh«ng nªn diÒu hµnh theo h×nh thøc giao chØ tiªu huy ®éng vèn t¹i chç hay kÕ ho¹ch ®iÒu hoµ vèn cho tõng chi nh¸nh mét c¸ch cøng nh¾c. Ng©n hµng nªn t¹o ra sù an t©m cho ng­êi göi c¶ vÒ vèn lÉn l·i nh­ sö dông chÕ ®é b¶o hiÓm vèn .. . 4. §a d¹ng ho¸ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian. C¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian còng lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn kh«ng kÐm phÇn quan träng bªn c¹nh hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian. ë n­íc ta mét sè ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®· kh¸ ph¸t triÓn nh­ b¶o hiÓm, c«ng ty xæ sè, quü héi tõ thiÖn.. . nh­ng còng cã mét sè ®Þnh chÕ ch­a thùc sù ph¸t triÓn mµ diÓn h×nh nhÊt lµ quü ®Çu t­. 4.1.Quü ®Çu t­. 4.1.1. Lîi Ých cña c¸c quü ®Çu t­ Quü ®Çu t­ lµ mét ®Þnh chÕ míi ®èi víi ViÖt Nam song nã sÏ lµ mét trong nh÷ng nguån cung øng vèn quan träng cho nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, doanh nghiÖp quèc doanh, c¸c tËp doµn kinh tÕ, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn.. . trong t­¬ng lai. Quü ®Çu t­ lµ mét m« h×nh cã nÐt ®Æc thï kh¸c víi c¸c dÞnh chÕ tµi chÝnh trung gian kh¸c, tuy nã còng lµ mét lo¹i doanh nghiÖp ®­îc xÕp vµo lo¹i tµi chÝnh-ng©n hµng vµ thuéc nhãm c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian phi ng©n hµng . Quü ®Çu t­ lµ lo¹i trung gian tµi chÝnh chuyªn m«n ho¸ trong lÜnh vùc ®Çu t­ hay nãi c¸ch kh¸c nã lµ doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh vèn trung vµ dµi h¹n d­íi h×nh thøc ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n : nã ®ãng vai trß g¹ch nèi gi÷a cung vµ cÇu vèn . ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, qòy ®Çu t­ th­êng d­îc thµnh lËp d­íi d¹ng mét c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh cæ phiÕu réng r·i ra c«ng chóng, thu hót mäi nguån tiÕt kiÖm trong d©n chóng. Tuy nhiªn, thay v× d­îc sö dông ®Ó mua m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc thuª c«ng nh©n s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hµng ho¸, nguån vèn tËp trung nµy cña quü ®Çu t­ ®­îc dïng ®Ó gãp vèn liªn doanh, mua cæ phiÕu hoÆc mua tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn kh¸c. Theo m« h×nh nµy , quü ®Çu t­ chÝnh lµ ng­êi së h÷u vèn cña nhiÒu doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ còng v× tÝnh chÊt nh­ vËy, quü ®Çu t­ cã thÓ së h÷u nhiÒu c«ng ty kh¸c nhau vµ chi phèi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc m×nh b»ng c¸c c«ng cô thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ kÜ n¨ng qu¶n trÞ. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn quü ®Çu t­ ë nhiÒu n­íc cho thÊy m« h×nh nµy cã nhiÒu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nhiÒu ®èi t­îng cña nÒn kinh tÕ . - Tr­íc hÕt ®èi víi d©n chóng, nh÷ng ng­êi cã vèn tiÕt kiÖm , quü ®Çu t­ lµ mét tæ chøc ®¸ng tin cËy cho hä sö dông vèn vµo c¸c dù ¸n ®Çu t­ mµ b¶n th©n hä, nÕu ®Çu t­ riªng kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh lêi v× nhiÒu li do nh­ vèn nhá, kh¶ n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh h¹n chÕ, tØ lÖ sinh lêi kh«ng ®ñ bï d¾p chi phÝ ®Çu t­ vµ rñi ro ... §èi víi nh÷ng ng­êi cÇn vèn nh­ c¸c c«ng ty c¸c chñ dù ¸n, quü ®Çu t­ ®ãng vai trß nh­ nh÷ng nhµ tµi trî chuyªn nghiÖp, nh÷ng nhµ ®Çu t­ tËp thÓ . ë ®©y, c¸c quü ®Çu t­ ®ãng vai trß hç trî cho nh÷ng ng­êi cÇn vèn nh­ t×m kiÕm vµ vËn ®éng c¬ héi ®Çu t­, cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh, cung c¸p vèn vµ tham gia qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Nh­ vËy víi sù tham gia cña c¸c quü ®Çu t­ vµo dù ¸n , tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n sÏ t¨ng lªn nhiÒu do võa cã thÓ ®­îc hç trî vÒ tµi chÝnh l¹i võa d­îc gióp ®ì vÒ kinh doanh . - MÆt kh¸c khi c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh cæ phiÕu, nÕu b¸n cho c¸c quü ®Çu t­ th× th­êng Ýt tèn kÐm vÒ chi phÝ ph¸t hµnh so víi b¸n qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ nhê vËy huy ®éng ®­îc nhiÒu h¬n. C¸c quü ®Çu t­ cóng ®­îc coi lµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ lín , cã ¶nh h­ëng vµ ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . §èi víi ViÖt Nam , sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c quü ®Çu t­ ngoµi viÖc tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp th× cßn cã t¸c dông hç trî hai ch­¬ng tr×nh l¬ns cña Nhµ n­íc lµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ thµnh lËp thÞ tr­êng chøng kho¸n . 4.1.2. C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn quü ®Çu t­: muèn ph¸t triÓn quü ®Çu t­ cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng sau: - Cã ®­îc sù ñng hé m¹nh mÏ cña Nhµ n­íc, ®Æc biÖt vÒ mÆt b×nh æn khung ph¸p lÝ vµ c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan - Nhµ n­íc hç trî mét l­îng vèn ®¸ng kÓ cho quü ®Çu t­ ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n khëi ®Çu nh»m t¹o ra " có huých " cho quü ®Çu t­ ph¸t triÓn , ®ång thêi còng lµ ®Ó kiÓm so¸t mét phÇn c¸c dù ¸n ®Çu t­. - Quü ®Çu t­ ph¶i cã quyÒn ®iÒu hµnh ®éc lËp , ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ mét c¸ch khoa häc, hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng . §iÒu ®ã t¹o ra sù linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña c¸c quü ®Çu t­ nh­ng ®ång thêi còng t¹o ra tr¸ch nhiÖm sö dông vèn cña c¸ nhµ qu¶n lÝ . - Cã mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn chuyªn nghiÖp th«ng th¹o nghuÖp vô tµi chÝnh-tÝn dông-qu¶n trÞ doanh nghiÖp-thÈm ®Þnh dù ¸n trong mét nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. 4.2. C¸c tæ chøc tÝn dông thuª mua §èi víi n­íc ta hiÖn nay viÖc thiÕt lËp thÞ tr­êng tÝn dông thuª mua lµ mét ®ßi hái bøc b¸ch. Cã thÓ nãi tÝn dông thuª mua lµ mét h×nh thøc tÝn dông ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, ®ãng vai trß tµi trî vµ cã ý nghÜa quan träng ë c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ( do cã vèn ®Çu t­ thÊp ). Ho¹t ®éng tÝn dông thuª mua g¾n víi lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Æc biÖt thÝch øng víi xÝ nghiÖp quy m« võa vµ nhá ®ang cã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bi. Nh­ ®· biªt, tÝn dông thuª mua lµ mét biÖn ph¸p thay thÕ vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ nhµ x­ëng, ®æi míi c«ng nghÖ , mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña ng­êi sö dông vµ cho ng­êi sö dông thuª c¸c tµi s¶n nµy trong phÇn lín thêi k× h÷u Ých c¶u tµi s¶n. Kh¸c víi cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng, kh¸c víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, trªn thÞ tr­êng tÝn dông thuª mua, kh«ng chØ cung cÊp tÝn dông b»ng hiÖn mµ cßn hç trî ®µo t¹o vµ h­íng dÉn kÜ thuËt cho ng­êi thuª ®Ó cã thÓ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö fông tµi s¶n thuª mua. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n c«ng nghiªp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ viÖc ph¸t triÓn c¸c c«ng ty thuª mua kh«ng nh÷ng gióp c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn dÔ dµng h¬n sö dông cã hiÖu qu¶ cao h¬n mµ cßn gióp c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i vay ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ cã thÓ ¸p dông h×nh thøc " thuª l¹i " , theo ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ b¸n mét phÇn tµi s¶n cña m×nh cho c«ng ty thuª mua ®ång thêi kÝ hîp ®ång thuª l¹i sè tµi s¶n nµy. 4.3.C¸c c«ng ty b¶o hiÓm 4.3.1. Lîi Ých cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Víi tÝnh chÊt lµ mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ mét kªnh huy ®éng vèn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña nÒn kinh tÕ vµ hiÖn ®ang ®­îc khai th¸c cã hiÖu qu¶. ë n­íc ta cïng víi sù gia t¨ng nhanh chãng vÒ sè l­îng doanh nghiÖp, më réng quy m« ho¹t ®éng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc sím h×nh thµnh thÞ tr­êng vèn ë ViÖt Nam. Song nh×n chung c¸c s¶n phÈm ®Çu t­ cña c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam cßn ®¬n ®iÖu, tËp trung chñ yÕu vµo nh÷ng céng cô ®Çu t­ cã tÝnh thanh kho¶n cao ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu chi tr¶ th­êng xuyªn. Tuy nhiªn còng v× thÕ mµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn ch­a cao. H×nh thøc ®Çu t­ chñ yÕu lµ göi tiÒn vµo c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó h­ëng l·i. Thùc tr¹ng nµy chñ yÕu lµ do h¹n chÕ cña ph¸p luËt vµ m«i tr­êng ®Çu t­ ch­a th«ng tho¸ng, æn ®Þnh. 4.3.2.C¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm: cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: - Thµnh lËp c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh víi nßng cèt lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, cã më réng ra c¸c lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh chøng kho¸n, ng©n hµng ... theo m« h×nh cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi nh­ Prudential, AIG, AXA. - N©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp , chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ th«ng qua viÖc thµnh lËp c¸c ®Þnh chÕ ®Çu t­ ®éc lËp ( d­íi h×nh thøc c«ng ty hay quü ®Çu t­ ) do c«ng ty b¶o hiÓm së h÷u toµn bé hay n¾m sè cæ phÇn chi phèi hoÆc mua cæ phÇn trong nh÷ng tæ chøc ®Çu t­ kh¸c. - §a d¹ng ho¸ c¸c kªnh ®Çu t­, më réng c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­, t¨ng c­êng tØ lÖ ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ ®Çu t­ chøng kho¸n. - TiÕp tôc hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lÝ cho ho¹t ®éng ®Çu t­. * Ngoµi ba ®Þnh chÕ nªu trªn th× n­íc ta còng cÇn ph¸t triÓn c¸c c«ng ty xæ sè víi nhiÒu lo¹i h×nh, ph¸t triÓn c¸c quü héi tõ thiÖn v× h×nh thøc nµy võa mang tÝnh nh©n ®¹o l¹i võa gãp phÇn vµo ph¸t triÓn n­íc nhµ. 5. Hoµn thiÖn khung ph¸p lÝ , c¶i thiÖn ®ång nhÊt m«i tr­êng kinh doanh. Møc ®é ®¶m b¶o an toµn vèn ®Çu t­ khái nh÷ng rñi ro chÝnh trÞ x· héi ph¸p lÝ vµ c¶ nh÷ng rñi ro kinh tÕ ( chñ yÕu lµ mÊt æn ®øc chÝnh s¸ch tØ gi¸, tiÒn tÖ ) lu«n lµ c¨n cø nh¹y c¶m sè mét ®Ó mçi chñ ®Çu t­ lùa chän vµ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña m×nh . ChØ mét sù thay ®æi nhá trong l·i suÊt, tØ gi¸ hay kinh tÕ-chÝnh trÞ - x· héi - ®èi ngo¹i còng t¹o nªn nh÷ng ®éng th¸i râ rÖt cña c¸c dßng vèn ®Çu t­ nhÊt lµ ®Çu t­ t­ nh©n ch¼ng h¹n nh­ rót vèn å ¹t hay n»m im ®îi thêi c¬... 5.1. Hoµn thiÖn khung ph¸p lÝ . Nhµ n­íc cÇn b×nh æn khung ph¸p lÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho thu hót vèn vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn : - Xo¸ bá hiÖn t­îng " h×nh sù ho¸" c¸c quan hÖ d©n sù , quan hÖ kinh tÕ. - Söa ®æi luËt c«ng ty, luËt doanh nghiÖp t­ nh©n theo h­¬ng d¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc , rót ng¾n thêi gian thµnh lËp doanh nghiÖp. - Ban hµnh c¸c luËt chèng ®éc quyÒn, - C¸c v¨n b¶n d­íi luËt ph¶i d­îc ban hµnh ®Çy ®ñ kÞp thêi tr¸nh chång chÐo nhau. - ChÝnh s¸ch thuÕ cÇn ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®ång bé , hîp lÝ , kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu râ rµng, qu¸ phøc t¹p, chång chÐo nhau hoÆc bá sãt . Nhµ n­íc ph¶i t¹o ra mét hÖ th«ng thuÕ ®¶m b¶o khai th¸c c¸c nguån thu míi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n nhµ ®Êt. - ThiÕt lËp mét m«i tr­êng thÓ chÕ râ rµng vµ thèng nhÊt. ViÖc h×nh thµnh mét m«i tr­êng thÓ chÕ thuËn lîi vµ nhÊt qu¸n kh«ng nh÷ng lµ mong muèn cña doanh nghiÖp mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi rÊt lín cho c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. §· cã rÊt nhiÒu quy ®Þnh vµ giÊy phÐp lçi thêi c¶n trë sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®· ®­îc xem xÐt b·i bá nh­ng kh«ng ph¶i ®· hÕt quy ®Þnh vµ thñ tôc phiÕn hµ. Kh«ng nh÷ng ®ßi hái cã sù thèng nhÊt ë mäi cÊp, mäi nghµnh, mäi ®Þa ph­¬ng mµ mét luËt, ph¸p lÖnh míi ra ®êi sÏ kÐo theo nã hµng lo¹t thay ®æi. NÕu kh«ng kÞp thêi chØnh söa, c¸c v¨n b¶n cã liªn quan sÏ trë nªn l¹c hËu hoÆc kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn, v« h×nh chung l¹i g©y khã kh¨n cho nh÷ng ng­êi thùc hiÖn. - Cô thÓ ho¸ vµ ph©n ®Þnh râ rµng h¬n vÒ ph­¬ng thøc, lé tr×nh vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. §©y lµ mét yªu cÇu lín ®èi víi c¸c thÓ chÕ cña ta hiÖn nay. Còng nh­ viÖc c¸c cÊp trªn qu¶n lÝ doanh nghiÖp cã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh vµ tr­íc ph¸p luËt ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh nÕu quyÕt ®Þnh ®ã sai hoÆc chËm trÔ, lµm thiÖt h¹i lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ còng lµ lîi Ých chung cña x· héi hay kh«ng? Thùc tÕ lµ v× kh«ng cã quy ®Þnh ë ®iÒu luËt nµo c¶ nªn khi gÆp t×nh huèng khã kh¨n th× doanh nghiÖp ph¶i mét m×nh høng chÞu, mÆc dï doanh nghiÖp kh«ng tù quyÕt ®Þnh ®­íc c¸c t×nh huèng ®ã. - HiÖn nay nhiÒu hÖ thèng ph¸p lÝ víi mét sè luËt c¬ b¶n nh­ b¶o hé quyÒn tµi s¶n t­ nh©n, luËt th­¬ng m¹i, luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, luËt chøng kho¸n, luËt khèi phiÕu, th­ong phiÕu... ®· vµ ®ang ®­îc hoµn thiÖn song ch­a thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ trong cuéc sèng . Nhµ n­íc nªn ®­a ra mét sè v¨n b¶n h­íng dÉn vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó nh÷ng luËt nµy thùc sù ph¸t huy t¸c dông. 5.2. C¶i thiÖn ®ång nhÊt m«i tr­êng kinh doanh. M«i tr­êng kinh doanh lµ mét yÕu tè hªt søc quan träng trong huy ®éng vèn, ®Ó cã m«i tr­êng kinh doanh tèt Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn: - æn ®Þnh vÜ m« vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ x· héi. T¹i ra d­ luËn vµ t©m lÝ x· héi chung thuËn lîi vµ ñng hé c¸c nhµ ®Çu t­. Cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ phï hîp vµ hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ chung, t¹o lËp lßng tin cho c¸c chñ ®Çu t­ an t©m triÓn khai c¸c dù ¸n nhÊt lµ ®Çu t­ dµi h¹n. - LËp mét c¬ quan ChÝnh phñ chuyªn tr¸ch vµ ®Þnh k× xem xÐt, söa ®æi ®ång nhÊt vµ hoµn thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ , tr­íc hÕt lµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lÝ vÜ m« cã liªn quan ®Õn viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­ cho ®Çu t­ t¨ng tr­ëng , ph¸t triÓn kinh tÕ. - Cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cña nÒn kinh tÕ ( møc tèt nhÊt lµ 9-10% mét n¨m ) ®Ó t¹o ra nhu cÇu vèn thùc sù. MÆt kh¸c ph¶i kiÒm chÕ gi÷ cho l¹m ph¸t ë møc thÊp hîp lÝ tõ ®ã míi ®¶m b¶o ®­îc sù b×nh æn ®ång tiÒn, søc mua trong n­íc ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng còng nh­ t¹o sù yªn t©m cho ng­êi d©n khi göi tiÕn hay tham gia kinh doanh. - Duy tr× hÖ thèng ­u ®·i tµi chÝnh, tÝn dông cao kh«ng thua kÐm c¸c møc chung cña khu vùc vµ thÕ giíi, tr­íc hÕt lµ c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ víi c¸c møc thuÕ thÊp kÒm theo nhiÒu chÕ ®é miÔn gi¶m thñ tôc thuÕ. Thùc hiÖn ­u ®·i vÒ l·i suÊt vµ thñ tôc víi mét sè lo¹i dù ¸n, nhÊt lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n. - C¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cÇn ph¶i cã sù thiÕt kÕ x©y dùng ®­a vµo vËn hµnh trªn thÞ tr­êng vèn ®Ó ng­êi ®Çu t­ cã thÓ tham gia ®Çu t­ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, ®­îc h­ëng mét kho¶n lîi nhuËn thÝch ®¸ng bï ®¾p rñi ro. - ChÊn chØnh, hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ t­ ph¸p hç trî, ®¶m b¶o kinh doanh lµnh m¹nh, chèng tham nhòng, lõa ®¶o trong kinh doanh, trong vay vèn . 6. C¸c biÖn ph¸p kh¸c. 6.1. Hç trî huy ®éng vèn ®Çu t­ t­ nh©n Nhµ n­íc cho phÐp lËp c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp t­ nh©n ë c¸c cÊp c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c nghµnh s¶n xuÊt , lËp nh÷ng thÓ chÕ trung gian cÇu nèi cã quy chÕ chÝnh thøc vµ râ rµng gi÷a ChÝnh phñ vµ giíi doanh nghiÖp ®Ó t¨ng quan hÖ th«ng hiÓu vµ hç trî cËp nhËt tin tøc kinh doanh vµ qu¶n lÝ . LËp c¸c trung t©m th«ng tin vµ hç trî kinh doanh gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp thÞ tr­êng mét c¸ch h÷u hiÖu c¶ trong vµ ngoµi n­íc. 6.2. T¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc Muèn huy ®éng ®­îc nhiªu vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc th× ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶i ®ñ m¹nh, ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× ph¶i: - T¨ng thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua t¨ng thuÕ vµ söa ®æi mét sè lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ nh»m t¹o tÝch luü cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Gi¶m chi th­êng xuyªn cña ng©n s¸ch mét c¸ch hîp lÝ ®Ó t¨ng chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Tæ chøc qu¶n lÝ vµ kiÓm so¸t tµi s¶n c«ng mét c¸ch chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. - Cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n c«ng. - B¸n hoÆc cho thuª mét sè tµi s¶n c«ng cña Nhµ n­íc ®Ó t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 6.3. Nhµ n­íc më ®­êng trong ®Çu t­ Nhµ n­íc th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Ó huy ®éng vèn b»ng c¸ch më ®­êng trong ®Çu t­. Song kh«ng ®­îc më réng th¸i qu¸ v× ®iÒu ®ã sÏ h¹n chÕ vµ lµm thui chét kh¶ n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. MÆt kh¸c nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc th­êng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ trùc tiÕp t­¬ng ®èi thÊp, Ýt n¨ng ®éng, nªn viÖc sö dông nguån vèn nµy cÇn ph¶i ®­îc c©n nh¾c kÜ l­ìng, cã kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng tæng thÓ trong c¶ n­íc theo nguyªn t¾c: c¸i g× trong n­íc lµm ®­îc th× kh«ng gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸i g× t­ nh©n nh©n lµm ®­îc th× Nhµ n­íc kh«ng lµm ( trõ mét sè nghµnh ®Æc biÖt ). MÆt kh¸c ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng ph¶i biÕt ®Çu t­ ®óng lóc ®óng chç th× míi cã hiÖu qu¶. Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, Nhµ n­íc vÉn ph¶i tËp trung vµo ®Çu t­ c¸c nghµnh mòi nhän vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi , nh÷ng c«ng tr×nh dù ¸n trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng cso ý nghÜa quèc gia, quèc tÕ mang tÝnh ®Þnh h­íng cho nÒn kinh tÕ mµ c¸c thµnh phÇn kh¸c kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®Çu t­ hoÆc ®Çu t­ kÐm hiÖu qu¶. 6.4. Ph¸t triÓn nguån lùc lao ®éng Bªn c¹nh nguån lùc tµi chÝnh, nguån nh©n lùc dåi dµo cña hµng chôc triÖu ng­êi lao ®éng còng cÇn ®­îc huy ®éng vµ coi lµ mét nguån vèn lín. ®Æc biÖt cã kho¶ng 7 triªu lao ®éng trong ®é tuæi tõ 18 ®Õn 27 song rÊt nhiªu trong sè ®ã kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm tøc lµ kh«ng cã ®ãng gãp g× cho ®Êt n­íc, ®iÒu ®ã lµ kh«ng hîp lÝ. Ph¸p lÖnh vÒ lao ®éng c«ng Ých cÇn quy ®Þnh t¨ng ®ãng gãp b»ng ngµy c«ng lao ®éng hoÆc b»ng tiÒn trong c¸c lo¹i lao ®éng c«ng Ých nh­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt x· héi. Nguån lùc nµy cÇn ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ qu¶n lÝ chÆt chÏ, tËp trung tr¸nh bu«ng láng , sö dông l·ng phÝ Kh«ng nh÷ng ph¶i tËn dông tèi ®a nguån nh©n lùc hiÖn cã mµ cßn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng trong c¶ n­íc. ViÖc thiÕu c¸c nh©n lùc kÜ thuËt cao, c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lÝ cÊp cao, c¸c nhµ doanh nghiÖp tµi ba sÏ lµm gi¶m bít c¸c c¬ héi ®Çu t­ do kh«ng triÓn khai ®­íc c¸c dù ¸n, ®iÒu ®ã lµm mÊt kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c nguån vèn trong n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ång thêi lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh hîp t¸c víi bªn ngoµi. §Ó thùc hiªn n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng Nhµ n­íc nªn thùc hiÖn x· héi ho¸ ®Çu t­ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ nh»m huy ®éng thªm nguån lùc cña nh©n d©n vµo n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, ®©y còng ®ång thêi lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn tõ d©n c­. 6.5. ThÞ tr­êng ho¸ c¸c tiÒm lùc trong n­íc Mäi " hµng ho¸ " cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chñ së h÷u râ rµng. ViÖc x¸c ®Þnh chñ së h÷u sÏ cho phÐp c¸c tiÒm lùc cã thÓ tù do l­u th«ng, trao ®æi, chuyÓn nh­îng nhanh chãng thuËn tiÖn trªn c¸c thÞ tr­êng (®· cã hoÆc ®ang cÇn cã sù hç trî ®Ó h×nh thµnh ph¸t triÓn). C¸c tµi s¶n c«ng (trõ c¸c lo¹i dïng cho c¸c môc ®Ých c«ng Ých phi th­¬ng m¹i) nh­ c¸c kho¶n nî ®äng, c«ng nghÖ ... cÇn ®­îc kh¶o s¸t thèng kª vµ ®Þnh gi¸ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®Ó ®­a vµo l­u th«ng nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c. ViÖc thÞ tr­êng ho¸ c¸c tiÒm lùc sÏ t¨ng kh¶ n¨ng giao l­u vèn tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ . 6.6. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. ViÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sÏ t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, lµm t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Do ®ã cÇn ph¶i ph¸t triÓn vµ ®ång bé hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i víi cÇu, c¶ng, ®­êng x¸, kho b·i vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i; hÖ thèng dÞch vô th«ng tin b­u ®iÖn, liªn l¹c viÔn th«ng; hÖ thèng ®iÖn, n­íc; m¹ng l­íi c¸c dÞch vô kh¸c vÒ y tÕ gi¸o dôc, gi¶i trÝ, vÒ h¶i quan, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i còng nh­ vÒ qu¶ng c¸o vµ dÞch vô kÜ thuËt. 6.7. Ph¸t hµnh c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ®ång ViÖt Nam. * Ph¸t hµnh c«ng tr¸i víi nhiÒu h×nh thøc cã thÓ v« danh hoÆc h÷u danh ghi sæ, cã in mÖnh gi¸ hoÆc kh«ng in mÖnh gi¸. L·i suÊt c«ng tr¸i ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn nguyªn t¾c b¶o toµn vèn cho ng­íi mua c«ng tr¸i theo tØ lÖ l¹m ph¸t, kÕt hîp víi ®éng viªn tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n vµ tr¸ch nhiÖm nghÜa vô cña c«ng d©n mua c«ng tr¸i gãp phÇn x©y dùng tæ quèc. * Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ®ång ViÖt Nam, cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc nh­ ®Êu thÇu th«ng qua ®¹i lÝ, m«i giíi ®Ó huy ®éng vèn nhµn rçi trong c¸c tæ chøc tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm. §èi t­îng tham gia ®Êu thÇu lµ c¸c ®¹i lÝ ®Êu thÇu ®Ó b¶o l·nh ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh, quü ®Çu t­, c«ng ty b¶o hiÓm. §¬n vÞ ®­îc lùa chän sÏ lµm m«i giíi b¸n lÎ tr¸i phiÕu ra thÞ tr­êng thø cÊp. C¸ch ph¸t hµnh nµy thùc chÊt lµ chøng kho¸n ho¸ c¸c tr¸i phiÕu ChÝnh phñ mµ nhiÒu n­íc ®· lµm. Nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ n­íc chñ ®éng huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn lín kÞp thêi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông, gi¶m l·i suÊt huy ®éng ®ång thêi t¹o ®­îc nhiÒu hµng ho¸ ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng v«n, thÞ tr­êng chøng kho¸n , t¹o kh¶ n¨ng huy déng vèn dµi h¹n. 6.8. Huy ®éng c¸c nguån lùc tù nhiªn vµo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. C¸c nguån lùc tù nhiªn ë n­íc ta kh¸ phong phó nh­ tµi nguyªn ®Êt, nhiÕn liÖu, n¨ng l­îng, kho¸ng s¶n... ®iÒu nµy cho phÐp n­íc ta thuËn lîi trong ph¸t triÓn n«ng - l©m - ng­ nghiÖp vµ mét sè nghµnh c«ng nghiÖp kh¸c. VÒ n«ng nghiÖp, ë n­íc ta ®ã vèn lµ mét nghµnh mang tÝnh thêi vô, vËy nªn ®Ó tËn dông tèi ®a ®Êt ®ai còng nh­ nguån lao ®éng trong tiÕt n«ng nhµn th× cÇn ph¶i kÕt hîp nu«i trång hîp lÝ. MÆt kh¸c còng ph¶i g¾n n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®Ó t¨ng tÝnh chuyªn m«n ho¸ cña s¶n xuÊt vµ t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. §èi víi l©m ng­ nghiÖp cÇn ph¶i kÕt hîp trång g©y gièng mét c¸ch hîp lÝ nh÷ng c©y, con cã gi¸ rÞ kinh tÕ cao ®Ó t¹o ra nguån lùc to lín cho ®Êt n­íc. §èi víi nh÷ng nghµnh c«ng nghiÖp còng ph¶i cè g¾ng khÐp kÝn chu tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm tinh chø kh«ng ph¶i s¶n phÈm th« nh­ nhiÒu nghµnh hiÖn nay vÉn ®ang lµm. Thùc hiÖn tèt ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy sÏ t¹o ra mét tiÒn ®Ò to lín ®Ó huy ®éng c¸c nguån lùc cña ®Êt n­íc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. KÕt luËn VÊn ®Ò huy ®éng vèn trong n­íc trong giai ®o¹n c«ng nghiªp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt. á mét gãc ®é nµo ®ã, cã thÓ nãi r»ng viÖc thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh, l©u bÒn mµ ViÖt Nam ®ang theo ®uæi t¹i ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp hiÖn t¹i, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc gi¶i quyÕt nhiÖm vô nãi trªn. Thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua ®· chøng tá tÝnh chÝnh x¸c cña ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· lùa chän. Kh«ng Ýt ®¸nh gi¸ cho r»ng, nh÷ng thµnh tÝch kinh tÕ mµ ViÖt Nam ®¹t ®­îc lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ, r»ng ®ã lµ sù khëi ®Çu cho mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nh÷ng thµnh tÝch ®ã phÇn nµo ®Òu phô thuéc vµo viÖc huy ®éng vèn trong n­íc. Mét mÆt nh÷ng thµnh tÝch ®ã cßn cho thÊy r»ng n­íc ta cã nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸ch quan c¬ b¶n thuËn lîi ®Ó huy ®éng tèt nguån vèn trong n­íc. Tuy vÒ mÆt chñ quan thùc hiÖn cßn cã nh÷ng trôc trÆc do nhiÒu yÕu tè lµ khã tr¸nh khái trong b­íc ®Çu song tÇm quan träng cña vÊn ®Ò vµ viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· tá râ lµ ®óng ®¾n. MÆt kh¸c cÇn ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n vÒ gi¶i ph¸p vµ b­íc ®i thËn träng. Mét thµnh c«ng nhanh chãng vµ t­¬ng ®èi dÔ dµng, céng thªm vµo ®ã lµ nhu cÇu to lín vÒ vèn ®Çu t­ dÔ g©y ra sù chñ quan, mét ®iÒu nguy h¹i cho ph¸t triÓn sau nµy C¸c n­íc ®i tr­íc, c¶ n­íc thµnh c«ng lÉn ch­a thµnh c«ng, ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, ®Òu ®· ph¶i tr¶ gi¸ ®Ó cã ®­îc nh÷ng bµi häc thiÕt th©n trong lÜnh vùc nµy. N­íc ®i sau nh­ n­íc ta cã lîi thÕ h¬n lµ cã thÓ häc kinh nghiÖm cña nh÷ng n­íc ®i tr­íc ®Ó gi¶m bít tæn thÊt vÒ thêi gian còng nh­ vÒ nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cã thÓ x¶y ra. V× vËy vÊn ®Ò huy ®éng vèn trong n­íc ®èi víi n­íc ta võa cã nh÷ng thuËn lîi l¹i võa cã nh÷ng khã kh¨n riªng, chóng ta cÇn ph¶i coi träng vÊn ®Ò mét c¸ch thÝch ®¸ng. Cã nh­ vËy nÒn kinh tÕ míi thùc sù ph¸t triÓn ®éc lËp, v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh l©u dµi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh lÝ thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ - tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Sö dông c«ng cô tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn - NguyÔn §×nh Tµi - Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh T¹p chÝ Céng s¶n sè 11/97, sè 5/2002 T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o sè 4/97, sè 6/2002 T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 7/97, sè 10/2000 T¹p chÝ Ng©n hµng sè 5/98, sè 5/99, sè 1+2/2000, sè 1/2001, sè 6/2001, sè 3/2002 T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ sè 95/98, sè 96/98, sè 99/98, sè 109/99, sè 116/2000, sè T¹p chÝ Tµi chÝnh sè 4/97, sè 6/2001, sè 12/2001, sè 3/2002 T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ sè 123/2002 T¹p chÝ Th«ng tin tµi chÝnh sè 12/2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số vấn đề về huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan