Một số yêu cầu để tổ chức trò chơi trong chương trình Thể dục Tiểu học

ĐẶC VẤN ĐỀ: Trước tình hình thực tế của nhà trường, khi nói đến giờ học thể dục thì đa số học sinh ham thích học, ham thích luyện tập, song bên cạnh đó trong một lớp học vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh do điều khiện sống của các em hay sự phát triển tâm sinh lí của các em còn chậm chưa phù hợp với kiến thức nội dung bài học hay tác phong chậm chạp chưa nhạy bén, chưa linh hoạt, ý thức tự tin trong học tập còn hạn chế dẫn đến sự tiếp thu bài học còn thụ động khi thực hiện các trò chơi trong chương trình không đúng theo yêu cầu. Do đó trò chơi không mang tính hấp dẫn, lôi cuốn, đúng luật chơi.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3135 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số yêu cầu để tổ chức trò chơi trong chương trình Thể dục Tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ÑAËC VAÁN ÑEÀ: Tröôùc tình hình thöïc teá cuûa nhaø tröôøng, khi noùi ñeán giôø hoïc theå duïc thì ña soá hoïc sinh ham thích hoïc, ham thích luyeän taäp, song beân caïnh ñoù trong moät lôùp hoïc vaãn coøn moät boä phaän nhoû hoïc sinh do ñieàu khieän soáng cuûa caùc em hay söï phaùt trieån taâm sinh lí cuûa caùc em coøn chaäm chöa phuø hôïp vôùi kieán thöùc noäi dung baøi hoïc hay taùc phong chaäm chaïp chöa nhaïy beùn, chöa linh hoaït, yù thöùc töï tin trong hoïc taäp coøn haïn cheá daãn ñeán söï tieáp thu baøi hoïc coøn thuï ñoäng khi thöïc hieän caùc troø chôi trong chöông trình khoâng ñuùng theo yeâu caàu. Do ñoù troø chôi khoâng mang tính haáp daãn, loâi cuoán, ñuùng luaät chôi. II. MUÏC TIEÂU CUÛA MOÂN THEÅ DUÏC TIEÅU HOÏC: 1. Goùp phaàn ñeå baûo veä vaø taêng cöôøng söùc khoeû cho hoïc sinh, phaùt trieån caùc toá chaát veà theå löïc, tieáp tuïc hình thaønh thoùi quen thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc theå thao. 2. Trang bò cho hoïc sinh moät soá hieåu bieát nhöõng kyõ naêng cô baûn veà ÑHÑN, veà TDRLTT vaø KNVÑCB, cuûng coá theâm voán KNVÑCB caàn thieát thöôøng gaëp trong ñôøi soáng haøng ngaøy nhö: Ñi, chaïy, nhaûy, neùm, mang, vaùc … Ñöôïc phuø hôïp vôùi khaû naêng, ñaëc ñieåm taâm sinh lí cuûa löùa tuoåi. 3. Giaùo duïc vaø reøn luyeän cho hoïc sinh coù ñöôïc neàn neáp luyeän taäp theå duïc theå thao, coù ñöôïc yù thöùc giöõ gìn veä sinh caù nhaân vaø neáp soáng vui töôi, laønh maïnh, coù tính kyû luaät cao trong luyeän taäp. III. YEÂU CAÀU VEÀ MUÏC TIEÂU CUÛA TROØ CHÔI TRONG CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC: - Bieát teân troø chôi. - Neùm vöõng caùch chôi. - Tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng, tích cöïc, chôi ñuùng luaät chôi, traät töï. - Bieát vaän duïng vaø töï toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi ñôn giaõn ñaõ hoïc vaøo trong sinh hoaït haøng ngaøy ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø. *Troø chôi: +Meøo ñuoåi chuoät: +Hoaøng Anh – Hoaøn Yeán: +Keát baïn: +Bòt maét baét deâ: . . . IV. NHÖÕNG KIEÁN THÖÙC HOÏC SINH CAÀN ÑAÏT ÑÖÔÏC: 1. OÂn luyeän vaø bieát toå chöùc caùc troø chôi ñôn giaõn ñaõ hoïc ôû caùc lôùp döôùi, böôùc ñaàu hình thaønh coù kyõ naêng toå chöùc caùc troø chôi. 2. Hoïc môùi vaø naém vöõng caùc troø chôi trong chöông trình moät caùch chuû ñoäng, ñuùng luaät. 3. Bieát vaän duïng caùc troø chôi ñeå vui chôi vaø taäp luyeän. V. KYÕ NAÊNG: 1. Hoïc sinh thuoäc teân caùc troø chôi ñaõ hoïc caùc lôùp döôùi, bieát caùch chôi. 2. Hoïc sinh bieát toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi ñôn giaõn ôû moïi nôi, moïi luùc. 3. Thoâng qua ñoù böôùc ñaàu hoïc sinh bieát vaän duïng ñöôïc moät soá ñieàu ñaõ hoïc vaøo neàn neáp sinh hoaït vaø hoïc taäp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø. VI. PHÖÔNG PHAÙP: Daïy troø chôi cho hoïc sinh laø nhaèm reøn luyeän cho caùc em coù ñöôïc taùc phong nhanh nheïn, hoaït baùt, coù tính chuû ñoäng vaø tính kyû luaät cao trong taäp luyeän cuõng nhö trong vui chôi. Do ñoù giaùo vieân caàn thöïc hieän moät soá vieäc sau: 1. Chuaån bò saân baõi vaø phöông tieän: Veä sinh saân taäp luyeän saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn, keû, veõ saân chôi neáu coù. 2. Chuaån bò ñaày ñuû duïng cuï cho hoïc sinh chôi: 3. Toå chöùc ñoäi hình cho hoïc sinh chôi: Toå chöùc ñoäi hình sao cho hôïp lyù vaø luoân thay ñoåi caùc loaïi ñoäi hình khaùc nhau ñeå taïo söï haáp daãn cho hoïc sinh trong khi chôi. 4. Neâu teân troø chôi, giaûi thích keát hôïp laøm maãu ñoäng taùc: Coù theå tieán haønh theo nhieàu caùch khaùc nhau nhöng caàn ngaén goïn, deã hieåu, mang tính haáp daãn. 5. Ñieàu khieån troø chôi: Giaùo vieân coù theå duøng lôøi noùi, tieáng voã tay, tieáng coøi hay kyù hieäu ñeå taïo cho hoïc sinh coù söï taäp trung chuù yù. 6. Cho hoïc sinh chôi thöû vaø chôi chính thöùc. 7. Ñaùnh giaù keát quaû troø chôi. 8. Baûo ñaûm an toaøn cho hoïc sinh: Yeâu caàu veà traät töï vaø tính kyû luaät cao khi chôi. Ñoái vôùi nhöõng troø chôi caùc em ñaõ chôi moät soá laàn thì giaùo vieân chæ caàn nhaéc laïi caùch chôi thaät ngaén goïn, deã hieåu sau ñoù toå chöùc cho hoïc sinh chôi. *GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TROØ CHÔI ÔÛ CAÙC LÔÙP: -Lôùp 1: +Nhaûy oâ tieáp söùc. +Keùo cöa löøa seû. -Lôùp 2: +Boû khaên. +Chaïy ñoåi choã voã tay nhau. -Lôùp 3: +Thoû nhaûy. +Chuyeån ñoà vaät. -Lôùp 4: +Nhaûy löôùt soùng. +Laêng boùng baèng tay. -Lôùp 5; +Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn. +Chaïy nhanh theo soá. VII. KEÁT QUAÛ: Trong quaù trình giaûng daïy theå duïc ôû tieåu hoïc baûn thaân ruùt ra nhaän xeùt nhö sau: -Ñoái vôùi caùc troø chôi ôû caùc lôùp döôùi thì giaùo vieân neâu teân troø chôi sau ñoù ñeå cho lôùp tröôûng höôùng daãn caùch chôi cho hoïc sinh neâu caùch chôi, sau ñoù giaùo vieân noùi roõ laïi caùch chôi vaø luaät chôi. -Ñoái vôùi caùc troø chôi môùi hoïc thì giaùo vieân neân thöïc hieän ñuùng theo caùc böôùc laø neâu teân troø chôi, giaûi thích, thöïc hieän theo maãu sau ñoù toå chöùc chôi thöû ruùt kinh nghieäm, môùi chôi chính thöùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số yêu cầu để tổ chức trò chơi trong chương trình Thể dục tiểu học.doc
Luận văn liên quan