Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, coi các tổ chức cơ sở đảng là cấp tổ chức nền tảng, là những đơn vị chiến đấu cơ bản, những tế bào của Đảng; chất lượng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở là nhân tố cơ bản tạo nên chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng. Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng. Đây là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng ta, là cấp tổ chức sâu rộng nhất, gắn với các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân. TCCSĐ còn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là mắt khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ của Đảng với dân; là tổ chức gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng. Dân tin Đảng, theo Đảng hay không là nhờ ở vai trò rất quan trọng, trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên tại cơ sở. Qua 81 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và khẳng định vai trò là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và các thành quả cách mạng đã giành được. Một trong những đóng góp hết sức quan trọng vào những thành công của cách mạng đó chính là hệ thống tổ chức Đảng cơ sở. Trong suốt quá trình cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN, đặc biệt ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tổ chức Đảng ở cơ sở đã luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã ghi rõ "Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng đã khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức Đảng". Bước vào thế kỷ XXI, Đảng ta, nhân dân ta đang thực hiện công cuộc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Đây là nhiệm vụ to lớn, khó khăn và trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động khó khăn. Để hoàn thành được sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân. Hội nghị lần thứ 7 - BCH Trung ương Đảng, khoá X, Đảng đã đề ra nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên", nhằm đưa các tổ chức trong hệ thống chính trịcơ sở lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tàiPhân tích, đánh giá đúng thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C trong những năm qua. Từ đó xác định rõ nguyên nhân yếu kém và rút ra kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài - Địa bàn nghiên cứu: Công ty cà phê 715C, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.- Thời gian khảo sát: Từ năm 2005 đến năm 2009 - Thời gian thực hiện đề tài: 20 ngày, từ ngày 25/10 đến 05/11/2011.4. Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về về vị trí vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. - Phương pháp thực hiện điều tra thống kê, khảo sát phân tích tổng hợp, phân tích, so sánh 5. Kết cấu của tiểu luận gồm: Phần mở đầu; Phần nội dung; Phần kết luận và kiến nghị. B. PHẦN NỘI DUNG1. Cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng1.1. Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng 1.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảnga) Quan điểm của Mác - Lênin: b) Tư tưởng Hồ Chí Minh:c) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: 1.3. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng, cơ sởa) Chức năng: b) Nhiệm vụ: 1.4. Nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng a) Nguyên tắc tập trung dân chủ: b) Nguyên tắc đoàn kết thống nhất : 2. Thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty Cà phê 715C 2.2. Những kết quả đạt đượca) Lãnh đạo sản xuất kinh doanh: c) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 2.3. Những hạn chế, yếu kém 2.4. Nguyên nhâna) Nguyên nhân của những ưu điểm: b) Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: 3. Phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk3.1. Phương hướng, mục tiêu 3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận 2. Kiến nghị

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6701 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, coi các tổ chức cơ sở đảng là cấp tổ chức nền tảng, là những đơn vị chiến đấu cơ bản, những tế bào của Đảng; chất lượng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở là nhân tố cơ bản tạo nên chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng. Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng. Đây là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng ta, là cấp tổ chức sâu rộng nhất, gắn với các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân. TCCSĐ còn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là mắt khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ của Đảng với dân; là tổ chức gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng. Dân tin Đảng, theo Đảng hay không là nhờ ở vai trò rất quan trọng, trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên tại cơ sở. Qua 81 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và khẳng định vai trò là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và các thành quả cách mạng đã giành được. Một trong những đóng góp hết sức quan trọng vào những thành công của cách mạng đó chính là hệ thống tổ chức Đảng cơ sở. Trong suốt quá trình cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN, đặc biệt ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tổ chức Đảng ở cơ sở đã luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã ghi rõ "Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng đã khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức Đảng". Bước vào thế kỷ XXI, Đảng ta, nhân dân ta đang thực hiện công cuộc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Đây là nhiệm vụ to lớn, khó khăn và trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động khó khăn. Để hoàn thành được sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân. Hội nghị lần thứ 7 - BCH Trung ương Đảng, khoá X, Đảng đã đề ra nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên", nhằm đưa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá về công tác xây dựng, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian qua, Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đạt được một số kết quả tích cực; chú trọng hơn xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở những vùng, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng được xác định phù hợp hơn. Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục như: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt. Với những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn vấn đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lăk" để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Phân tích, đánh giá đúng thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C trong những năm qua. Từ đó xác định rõ nguyên nhân yếu kém và rút ra kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài - Địa bàn nghiên cứu: Công ty cà phê 715C, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. - Thời gian khảo sát: Từ năm 2005 đến năm 2009 - Thời gian thực hiện đề tài: 20 ngày, từ ngày 25/10 đến 05/11/2011. 4. Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về về vị trí vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. - Phương pháp thực hiện điều tra thống kê, khảo sát phân tích tổng hợp, phân tích, so sánh… 5. Kết cấu của tiểu luận gồm: Phần mở đầu; Phần nội dung; Phần kết luận và kiến nghị. B. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 1.1. Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định rõ về tổ chức cơ sở Đảng là: "Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp" Điều 10 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam ghi rõ “Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại Chương VI. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Điều lệ Đảng cũng có quy định riêng cho tổ chức Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam” Như vậy, tổ chức cơ sở Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ cơ sở có 2 loại: Đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc; Đảng bộ cơ sở có Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc. Các tổ chức cơ sở Đảng đều có cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Ngoài ra, nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý, trong một số tổ chức cơ sở Đảng còn có Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Trong các Đảng bộ bộ phận có các chi bộ trực thuộc. 1.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng a) Quan điểm của Mác - Lênin: Mác – Ph.Ăngghen là những người đầu tiên nêu lên những quan điểm, tư tưởng về tổ chức cơ sở Đảng. Hai ông sáng lập ra "Liên đoàn những người cộng sản" và các chi bộ của liên đoàn, Quốc tế I và các Đảng cộng sản của quốc tế II. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ông đã chỉ ra rằng: “Các chi bộ bị buông lỏng về mặt tổ chức sẽ dẫn đến cắt đứt liên lạc với BCH trung ương, làm cho Đảng mất chỗ dựa vững chắc và duy nhất”. Hai ông đã đặc biệt nhắc nhở các Đảng cơ sở khâu đặc biệt quan trọng là củng cố các chi bộ, “ Biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng” Kế thừa và phát triển những quan điểm đó, Lênin trong xây dựng và lãnh đạo Đảng Bôn sê vích Nga, Đảng chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân đã chỉ rõ "Việc thành lập các tổ chức cách mạng trong các xí nghiệp, nhà máy là nhiệm vụ đầu tiên, cấp bách của Đảng chủ nghĩa dân chủ - Xã hội Nga, mỗi nhà máy phải là một thành trì". Khi trở thành Đảng cầm quyền, các tổ chức cơ sở Đảng tăng lên cả về số lượng và phong phú về nội dung, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Lênin yêu cầu: những chi bộ ấy liên hệ chặt chẽ với nhau và với tư tưởng Đảng phải trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phải làm công tác cổ động tuyên truyền, nhưng công tác tổ chức phải thích nghi với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với tất cả mọi tầng lớp quần chúng lao động, những chi bộ ấy phải thông qua công tác muôn hình muôn vẻ và rèn luyện mình, rèn luyện Đảng, giai cấp, quần chúng một cách có hệ thống. Người yêu cầu Đảng cộng sản phải bằng nhiều biện pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tình chủ động, sáng tạo của cơ sở thì những mục tiêu của chính sách kinh tế của nhà nước Xô Viết mới thành hiện thực. b) Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh có cùng quan điểm tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Người đã kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm này phù hợp với điều kiện ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các chi bộ Đảng bộ cơ sở là "tổ chức cơ bản của Đảng", là "nền tảng, nền móng" của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là dây chuyền" để Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân. Chất lượng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ CHí Minh viết "Để lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải mạnh, là do chi bộ tố” 1; “Muốn làm nhà cho tốt thì phải xây dựng nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ" 2. c) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, luôn luôn quan tâm lãnh đạo, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳng định "Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng để khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức cơ sở đảng, những mặt khác sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hạn chế những thành tựu của cách mạng". Qua hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về chính trị và hiện nay đang phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, trong điều kiện có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức mới. Tổ chức cơ sở Đảng là cầu nối giữa đảng với nhân dân, đưa đường lối chính sách vào nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân hiểu và lãnh đạo nhân dân thực hiện. Tổ chức cơ sở Đảng còn là nơi kiểm nghiệm khẳng định sự đúng đắn đường lối chính sách của Đảng, đóng góp cho đảng những sáng kiến, những kinh nghiệm để Đảng bổ sung hoàn chỉnh đường lối chính sách, đề ra chủ trương chính sách mới. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng, cơ sở a) Chức năng: Tổ chức cơ sở đảng của Đảng ta rất đa dạng, gồm nhiều loại như: Tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, ở phường, trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở cơ quan… Từng loại tổ chức cơ sở đảng ngoài những điểm chung còn có các đặc điểm riêng, do đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị cơ sở (nơi tổ chức cơ sở đảng được thành lập) qui định. Tuy nhiên các tổ chức cơ sở đảng đều có hai chức năng chung, chủ yếu sau: - Là hạt nhân lãnh đạo của Đảng, chính trị ở cơ sở: Đó là việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương của cấp trên tại đơn vị cơ sở, lãnh đạo đơn vị cơ sở trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. - Là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng Đảng: Đó là giáo dục rèn luyện đảng viên, phân công công việc cho đảng viên, kết nạp đảng viên, xét kỷ luật đảng viên, đưa người không đủ tư cách ra khỏi đảng. Là nơi đào tạo rèn luyện cán bộ cho Đảng, chi bộ, Đảng bộ cơ sở, là nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với Đảng, để Đảng đề ra đường lối đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn những lệch lạc của các tổ chức, các đoàn thể cơ sở. b) Nhiệm vụ: Một là: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Hai Là: Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên. Ba là: Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bốn là: Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Năm là: Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. 1.4. Nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau: a) Nguyên tắc tập trung dân chủ: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt động, tổ chức, sinh hoạt . Đại hội IX tiếp tục khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của Đảng . Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách . Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội cùng cấp, cấp ủy, cấp trên và cấp dưới . Định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức Đảng trực thuộc . Tổ chức Đảng và Đảng viên phải chấp hành Nghị quyết của Đảng, thiểu số phải phục tùng đa số, toàn Đảng phục tùng Đại hội Đại biểu toàn quốc và Ban chấp hành Trung ương . Nghị quyết các cơ quan lãnh đạo có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành . Tổ chức Đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết cấp trên . Để thực hiện tốt nguyên tắc này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa của hai mặt : Dân chủ là cơ sở, là tiền đề của tập trung, còn tập trung là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ thực hiện . b) Nguyên tắc đoàn kết thống nhất : Đoàn kết thống nhất là cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh, đường lối đúng đắn của Đảng . Nó chỉ ra cho Đảng phải xây dựng khối đoàn kết thống nhất, quan điểm lập trường của giai cấp . Đối với tổ chức Đảng phải xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ có kết quả ở việc cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng vào cơ sở . Mọi người phải quán triệt và tự giác thực hiện, tự do thảo luận và phát biểu ý kiến của mình . Khi đã có Nghị quyết, mọi Đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành và phục tùng kỷ luật Đảng . c) Nguyên tắc tự phê và phê bình: Trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tổ chức quản lý Đảng viên và từng Đảng viên có thể sai lầm khuyết điểm, nên phải thực hiện nghiêm túc các chế độ qui định về tự phê bình . Đây là phương pháp để giải quyết các mâu thuẩn tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong Đảng . Giải quyết tốt chế độ phê bình và tự phê bình để ngăn ngừa, hạn chế những tồn tại khuyết điểm có thể xãy ra gây hậu quả nghiêm trọng . Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê và phê bình mà trong đó cán bộ chủ chốt là người gương mẫu đầu tiên , đồng thời cần kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và tự phê trong Đảng với phê bình của các tổ chức quần chúng . 2. Thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty Cà phê 715C Công ty Cà phê 715C là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 3139/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty Cà phê 715C đóng trên địa bàn xã Ea M’đoal huyện M’đrăk và được Nhà nước giao quản lý 1.167,37 ha, trong đó: đất sản xuất nông nghiệp: 616,055 ha; đất ao hồ, mặt nước: 28,8 ha; đ ất xây dựng nhà xưởng, trụ sở: 4,56 ha; đất rừng sản xuất: 21,43 ha; đất giao thông: 62,54 ha; đất dành cho hoạt động thể dục thể thao: 4,13 ha; đất chưa sử dụng: 9,83 ha. Toàn Công ty có 565 công nhân ở 04 đội sản xuất và 01 đơn vị chế biến dịch vụ. 2.2. Những kết quả đạt được a) Lãnh đạo sản xuất kinh doanh: Trong nhiệm kỳ qua, công tác đầu tư, thâm canh chăm sóc vườn cây đặc biệt được chú trọng, thường xuyên xây dựng các phương án đầu tư phù hợp làm cho chất lượng vường cà phê kinh doanh, kiến thiết cơ bản được giữ vững đảm bảo cho kinh doanh lâu dài, vườn cà phê đạt loại A đạt trên 70%. Công tác giao khoán, quản lý và sử dụng đất được thực hiện theo Nghị định 135/CP về giao khoán đất sản xuất nông nghiệp và tài sản trên đất cho người lao động. Công ty đã tiến hành xây dựng phương án giao khoán vườn cà phê giai đoạn từ 2008-2010, kết quả giao khoán được 537 ha/548,45 ha đạt 98% kế hoạch; số hộ giao khoán: 438 hộ đạt 99%. Phương án giao khoán đảm bảo sự hài hoà lợi ích giữa 03 nhà: nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây cà phê kém hiệu quả sang trồng cà phê chè. Ngoài cây cà phê chè là chủ lực, Công ty còn trồng thêm hai loại cây ngắn ngày khác là cây sắn và cây mía, vừa để cải tạo đất vừa tạo thêm thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động. Tổng sản lượng cà phê trong 05 năm đạt 4.944 tấn, bình quân năng suất đạt 5,9 tấn/ha, so với chỉ tiêu đề ra đạt 39%. Trong đó: Năm 2005: 844 tấn Năm 2006: 878 tấn Năm 2007: 1.818 tấn. Năm 2008: 687 tấn Năm 2009: 717 tấn Tổng sản lượng sắn trong 05 năm: 7.150 tấn, năng suất bình quân: 16,1 tấn/ha, so với chỉ tiêu đạt: 80,5%. Trong đó: Năm 2005: 1.157 tấn Năm 2006: 2.511 tấn Năm 2007: 1.797 tấn. Năm 2008: 300 tấn Năm 2009: 1.385 tấn Tổng sản lượng mía trong 05 năm: 12.576 tấn, năng suất bình quân: 44,4 tấn/ha, so với chỉ tiêu đạt: 73%. Trong đó: Năm 2005: 3.093 tấn Năm 2006: 1.542 tấn Năm 2007: 3.564 tấn. Năm 2008: 3.551 tấn Năm 2009: 826 tấn Tổng doanh thu của Công ty: 31.201.322.058 đồng, nộp ngân sách nhà nước: 88.419630 đồng. Trong nhiệm kỳ qua, bằng các nguồn vốn, Công ty đã xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước lấy từ thuỷ điện Ea Hnin dài 5,5 km, tổng giá trị công trình: 5,6 tỷ đồng phục vụ tưới cho gần 200 ha cà phê, nâng cấp đập chưa nước đội 3 với tổng giá trị 600 triệu đồng, lắp đặt hệ thống chế biến cà phê chè xát tươi: 2,25 tỷ đồng, mua xe vận tải Kamaz: 1 tỷ đồng. Trồng mới 109,21 ha cà phê chè. nâng tổng diện tích cà phê chè lên 296,4 ha. Trồng mới 41, 47 ha cao su với tổng vốn đầu tư: 1,7 tỷ đồng. b) Lãnh đạo công tác đời sống xã hội Đảng uỷ Công ty cà phê 715C xác định không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Đảng uỷ đã cùng với Ban giám đốc xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế sản xuất của doanh nghiệp, đưa ra nhiều phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đời sống công nhân và nhân dân trên địa bàn được nâng lên. Công ty đã giao khoán đất và tài sản vườn cây cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tự chủ sản xuất trên diện tích đất của mình. Ngoài cây cà phê chè là chủ lực, còn gieo trồng thêm các loại cây ngắn ngày như mía, sắn, hóp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động. Sản phẩm làm ra, Công ty bao tiêu 100% với giá thu mua cao hơn giá thị trường. Thu nhập của người lao động bình quân đạt 2,2 triệu đồng/người/tháng, tổng thu nhập từ 48-52 triệu đồng/hộ/năm. Toàn doanh nghiệp có 100% hộ gia đình được dùng nước sạch, có phương tiện nghe nhìn đầy đủ, 100% hộ có xe máy, 08 hộ có xe ôtô tải. Công ty đã quy hoạch khu dân cư ổn định cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác. 100% hộ gia đình có nhà xây, trong đó có trên 100 hộ có nhà xây kiên cố giá trị từ 200 - 500 triệu đồng, giúp cho bộ mặt khu dân cư khang trang. Đảng bộ Công ty thường xuyên lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục đẩy mạnh thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hoá, thôn đội văn hoá, trở thành chỉ tiêu thi đua gắn với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh làm kinh tế giỏi. Thường xuyên tuyên truyền làm tốt công tác chính sách xã hội về dân số kế hoạch hoá gia đình. Tạo điều kiện cho địa phương về quỹ đất để xây dựng trường học, trạm y tế, lớp mẫu giáo, góp phần vào sự phát triển văn hoá, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và an sinh xã hội. Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức lao động về nhiệm vụ giữ vững an nính trật tự, tự vệ quản lý tài sản trong doan nghiệp. Tổ chức tốt các đợt tập huấn quân sự, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện nghĩa vụ đóng góp quỹ quốc phòng an ninh đầy đủ, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc, tội phạm hình sự và tai nạn giao thông. Chủ động xây dựng lực lượng tự vệ chuyên trách và bán chuyên trách có tổ chức chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý những nội quy, quy chế của Công ty cũng như tài sản của nhân dân và tài sản của doanh nghiệp. Tổng số bảo vệ: 05 người phân ở 04 đội sản xuất và 01 ở cơ quan, lực lượng dân quân tự vệ bán chuyên trách: 08 người. c) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Công tác chính trị tư tưởng: Đảng bộ Công ty luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục mục tiêu lý tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp. Hiện nay Đảng bộ Công ty Cà phê 715C có 50 đảng viên, được sinh hoạt ở 05 chi bộ. Về trình độ học vấn: THCS: 16 đồng chí chiếm 32%; PTTH: 34 đồng chí, chiếm 68% Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng, đại học: 11 đồng chí; Trung cấp chuyên nghiệp: 13 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 01 đồng chí, trung cấp: 06 đồng chí. Đội ngũ đảng viên luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ và phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của Công ty. Đa số đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ Công ty Cà phê 715C đã tập trung trí tuệ xây dựng được Nghị quyết của đại hội, làm định hướng cho hoạt động và sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội bầu ra BCH gồm 13 đồng chí, 3 đồng chí trong Ban thường vụ, là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức cách mạng của toàn đảng viên trong Đảng bộ. Kết quả phân loại đảng viên hàng năm Năm Tổng số đảng viên Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 2006 52 8 13 29 2 2007 55 9 10 22 4 2008 51 4 23 23 1 2009 50 7 28 12 3 Kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng Năm Tổng số chi bộ Trong sạch vững mạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Ghi chú 2006 7 4 3 2007 5 2 3 2008 5 3 2 2009 5 1 1 3 Công tác phát triển đảng viên mới: Đảng bộ Công ty luôn xác định nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng thực sự vững mạnh toàn diện khi phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: vừa giáo dục, rèn luyện nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng đảng viên, đi đôi với việc phát triển đảng viên mới. Chính vì vậy, Đảng bộ thường xuyên quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua hoạt động lao động sản xuất, phong trào thi đua của 02 tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên. Hàng năm các tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ gửi đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 07 đảng viên mới, đạt 88% kế hoạch. Công tác kiểm tra giám sát: Công tác này được thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra, từ đó giúp cho cấp uỷ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót. Đảng bộ Công ty đã kịp thời tập ctrung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm kỳ, thực hiện kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đã phát hiện 01 đồng chí vi phạm Điều lệ Đảng, 07 đồng chí vi phạm Pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình, 02 đồng chí không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra và xử lý kỷ luật, các đảng viên đã nhận thức sâu sắc sai phạm của mình, tích cực sửa chữa, giưx vững kỷ cương của Đảng. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể, thường xuyên hàng quý, 6 tháng Đảng uỷ triển khai các Nghị quyết của Đảng với các đoàn thể, nhằm giúp cho các đoàn thể nắm và quán triệt cho các hội viên thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ, thường xuyên trú trọng xây dựng qui chế dân chủ ở cơ sở, là cầu lối giữa nhân dân với Đảng. Các đoàn thể luôn được quan tâm lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất làm giàu chính đáng, tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Các đoàn thể đã có nhiều cố gắng, động viên người lao động tích cực phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động tình nghĩa, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng Đảng, chính quyền. 2.3. Những hạn chế, yếu kém Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Công ty còn bộc lộ những hạn chế sau: - Năng suất sản lượng các loại cây trồng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doang thu đạt thấp, công tác quản lý điều hành chưa thực sự đồng bộ từ cơ quan đến đội sản xuất. Nợ tồn đọng trong công nhân khá lớn, thu hồi công nợ thiếu cương quyết. - Công tác bảo hiểm lao động, khám bệng định kỳ cho người lao động còn nhiều hạn chế. - Việc lãnh đạo chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn thiếu khoa học, mất cân đối, chưa nhạy bén với nhịp độ phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, còn nhiều hạn chế, số ít công nhân chưa thực sự hăng hái đi đầu trong việc đưa các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chưa nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. - Thiếu những Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo phát triển sản xuất. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ đối với Công ty và các đoàn thể còn lơi lỏng. Việc triển khai các nghị quyết của Đảng uỷ chưa thực sự nghiêm túc, còn chậm đưa vào thực hiện, một số ít cán bộ còn quan liêu. Vai trò của đoàn thể, nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, khô cứng, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị Công ty, chưa có sức thu hút thuyết phục hội viên, đoàn viên chưa làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước tới hội viên, một bộ phận đảng viên còn thiếu gương mẫu, một số ít cán bộ đảng viên còn bảo thủ, chậm đổi mới, không chịu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Chế độ sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ không đều, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng bộ chưa cao. 2.4. Nguyên nhân a) Nguyên nhân của những ưu điểm: - Đảng bộ Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của huyện uỷ M’đrăk, của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, sự giúp đỡ của UBND huyện M’đrăk, các ban ngành trong huyện, sự phối hợp, tạo điều kiện của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Ea M’đoal và các Ban tự quản thôn trên địa bàn Công ty đứng chân. - Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của đại bộ phận của các đồng chí trong cấp uỷ và cán bộ các ngành khá đồng đều, đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín với nhân dân. b) Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: - Một số Nghị quyết xây dựng thiếu tính khoa học, thiếu thực tiễn hiệu quả thấp, thể hiện trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn thấp, năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn còn yếu. - Nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi còn buông lỏng, công tác quản lý đảng viên có lúc chưa chặt chẽ, công tác phát triển đảng viên mới còn ở mức quá khiêm tốn, năng lực quản lý điều hành của Công ty chưa thực sự mạnh, phân công chưa cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc đùn đẩy né tránh, ngại va chạm. - Tính kỷ luật trong Đảng chưa thật sự nghiêm, đấu tranh nội bộ còn e dè, nể nang. - Việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm kinh tế, vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng chưa được nghiêm minh, kịp thời, làm giảm uy tín của Đảng đối với nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. - Một số ít đảng viên thiếu ý chí vươn lên, ngại khó khăn, ngại học tập, ý thức kỷ luật yếu, cá biệt có những đảng viên quan liêu, xa rời quần chúng. 3. Phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk 3.1. Phương hướng, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty Cà phê 715C lần thứ VI có ý nghĩa trọng đại, đây là Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đổi mới và tăng cường công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. - Năng suất cây cà phê đạt 02 tấn nhân/ha, đến năm 2012 diện tích cà phê kinh doanh đạt 296,4 ha. - Trồng mới và chăm sóc 200 ha cao su với tổng vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng. Tiếp tục giao khoán đất và tài sản vườn cây cà phê, cao su cho người lao động theo Nghị định 135/CP đã được Tổng công ty cà phê Việt Nam phê duyệt. - Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ đạt: 116,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1,63 tỷ đồng. - Làm tốt công tác quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty, công tác kế toán thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. - Nâng cấp đập đội 8 bằng vốn ngân sách: 4,5 tỷ đồng; lắp trạm bơm điện tưới nước tại đội 1: 05 tỷ đồng; tu sửa hệ thống chế biến và trụ sở làm việc khoảng 01 tỷ đồng. - Giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật. - Phấn đấu tiền lương, tiền công của người lao động đạt từ 2,2 – 2,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân từ 60 – 80 triệu đồng/hộ/năm - Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, đảm bảo việc làm tăng, tăng hộ khá, phấn đấu không có hộ nghèo trong Công ty. - Phấn đấu xây dựng 80% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. - 95 – 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Phấn đấu kết nạp từ 3-6 đảng viên mới. - Xây dựng Đảng bộ, Công ty và các đoàn thể hàng năm đạt trong sạch vững mạnh. 3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C Một là: Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức: Về chính trị tư tưởng: tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng cho từng đồng chí trong BCH Đảng ủy phải giỏi về lý luận chính trị, có thực tiễn công tác Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu trong công tác và có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về đoàn kết trong Đảng: tích cực xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong cấp ủy, trên cơ sở thực hiện tốt đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí, đồng nghiệp. Hai là: Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của BCH, chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch công tác cá nhân thực hiện Nghị quyết phân công nhiệm vụ của từng đồng chí UVBCH Đảng bộ: Từng đồng chí UVBCH thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động nắm bắt tình hình, chủ động tham gia vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chung của BCH. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo trong công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nắm vững quy chế hoạt động của BCH, phát huy tối đa vai trò cá nhân góp phần tích cực cùng BCH thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện đối với tất cả các hoạt động của Công ty. Ba là: Tích cực tổ chức các hoạt động trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cho từng đồng chí UV BCH: Thường xuyên tiếp cận và nghiên cứu thực tiễn về công tác Đảng thông qua các hoạt động đi thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm cho các đồng chí BCH. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Chi bộ - Đảng bộ với các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn dân cư. Tích cực tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảng do Đảng bộ cấp trên tổ chức. Đẩy mạnh các hoạt động tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, nắm vững quan điểm đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng để vận dụng trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của BCH. Bốn là: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt BCH và chất lượng các cuộc họp, hội nghị BCH định kỳ và hội nghị chuyên đề công tác Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng Đảng viên, từng đồng chí trong BCH thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đề án đối với Chi bộ và đối với từng Đảng viên thuộc Chi bộ mình đang sinh hoạt. Từng đồng chí UV BCH Đảng bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng với tư cách là Đảng viên đồng thời thể hiện rõ vai trò là đồng chí Đảng ủy của Đảng bộ Công ty. Gương mẫu trong việc thực hiện tự phê bình, phê bình, phân tích chất lượng Đảng viên và thể hiện rõ vai trò một Đảng ủy viên trong việc xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm là: Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của từng đồng chí UVBCH Đảng bộ đối với tất cả các mặt công tác Đảng của Đảng bộ Công ty: Từng đồng chí UV BCH nắm vững chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng, tích cực tham gia với vai trò là cấp ủy góp phần cùng với UBKT Đảng hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra. Từng đồng chí cấp ủy đi sâu sát từng lĩnh vực công tác để có đầy đủ thông tin khách quan, tích cực phối hợp với UBKT làm tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo sự chỉ đạo của Đảng ủy. Từng đồng chí UV BCH gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy và có trách nhiệm cùng với BCH trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm tra giám sát của UB kiểm tra. C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Học thuyết về chính Đảng của giai cấp công nhân đã khẳng định: “Các tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn phát triển là một trong những khâu quan trọng hệ thống tổ chức và trong việc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng”. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm tiếp tục quản lý, củng cố và chỉnh đốn Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, lối sống, đạo đức tổ chức và cán bộ. Tổ chức cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, giữ vai trò là nòng cốt, là linh hồn của công cuộc đổi mới đất nước, mọi chủ trương đường lối của Đảng đều được thực hiện thông qua các tổ chức cơ sở Đảng. Để làm tốt chức năng lãnh đạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ Công ty Cà phê 715C phải từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, chỉ đạo tốt các phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ Công ty, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên. Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy giữ vững nguyên tắc kỷ luật Đảng, làm tốt công tác kiểm tra Đảng. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối kết hợp một cách chặt chẽ hoạt động của cấp uỷ Đảng, của Công ty và các đoàn thể để tạo sự nhịp nhàng có hiệu quả, tất cả nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 2. Kiến nghị - Cấp uỷ đảng cấp trên và các ban xây dựng Đảng tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng một cách sâu sát và cụ thể hơn. Có như vậy các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng mới thực hiện có hiệu quả ở cơ sở. - Cần có quy hoạch, kế hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty như Bí thư, phó bí thư, Ban giám đốc..., bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và trình độ quản lý kinh tế - xã hội. - Đề nghị Ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường kiểm tra và xử lý kỷ luật kịp thời đối với những Đảng viên thoái hóa biến chất, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng kém để làm gương cho những Đảng viên khác. - Hỗ trợ kinh phí để cán bộ đi học nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI 2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 4. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 5. Giáo trình công tác xây dựng Đảng. NXB LLCT năm 2007. 6. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cà phê 715C lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C.doc
Luận văn liên quan