Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, Năng suất, phẩm chất của một số dòng, giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chất lượng hạt gạo: Các dòng ĐH có dạng hạt bầu có màu trắng xám, bạc bụng lớn khó đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Giống Khẩu Chan Tan và Khang Dân có màu trắng trong, tỷ lệ bạc bụng ít. Dòng ĐH50 gạo có màu trắng ngà và giống Koshihikari trắng trong không bạc bụng, ngoại hình gạo đẹp đáp ứng thị trường.

pdf141 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, Năng suất, phẩm chất của một số dòng, giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được hình thành đều là hạt chắc mà còn có những hạt lép do nhiều nguyên nhân như: Do điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi, do ảnh hưởng của chăm sóc không hợp lý, đất đai, phân bón, sâu bệnh hại và một phần do đặc tính của giống. Do tổng số hạt/bông thấp, số hạt lép nhiều nên số hạt chắc/bông của các dòng, giống trong thí nghiệm vụ xuân rất thấp, chỉ đạt 57,72 - 79,59 hạt/bông. Tất cả các dòng giống lúa tham gia thí nghiệm đều có số hạt chắc/bông thấp hơn so với giống đối chứng với mức tin cậy 95%. Dòng ĐH3 có số hạt chắc/bông cao nhất 79,59 hạt nhưng bằng 50,4% so với đối chứng. Vụ mùa số hạt chắc/bông của các dòng, giống lúa thí nghiệm biến động lớn từ 56,12 - 90,78 hạt và đều thấp hơn đối chứng nhưng với trị số (Pr>F) = 0,1298 > 0,05 nên mọi sai khác đều không có ý nghĩa. Hạt lép: Trong thí nghiệm vụ xuân, số hạt lép của các dòng biến động từ 12,57 - 32,15 hạt/bông, dòng ĐH77 và giống Koshihikari có số hạt lép/bông thấp hơn giống đối chứng với mức tin cậy 95%. Các dòng, giống còn lại có số hạt lép khác nhau so với đối chứng nhưng sự sai khác này không có ý nghĩa. Đối với vụ mùa số hạt lép/bông của các dòng, giống biến động từ 19,80 - 50,32 hạt/bông, tất cả các dòng, giống đều có số hạt lép/bông thấp hơn đối chứng nhưng không có ý nghĩa vì trị số (Pr>F) = 0,4902 > 0,05. Tỷ lệ hạt lép/bông có thể thay đổi trong phạm vi rất rộng, ít nhất từ 2 - 5%, thông thường từ 5 - 10%, có khi 20 - 30% hoặc thậm chí còn cao hơn 30%. Nguyên nhân của hạt lép là do quá trình thụ phấn, thụ tinh không thuận lợi, khi cây lúa ra hoa gặp rét hoặc nóng quá, ẩm độ không khí quá thấp hoặc quá cao làm cho hạt phấn giảm hoặc mất khả năng thụ phấn, thụ tinh. Cũng có Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 78 thể hạt lép do yếu tố di truyền của giống. Các giống tham gia thí nghiệm đều có tỷ lệ lép cao từ 13,30 - 62,31% trong cả vụ xuân và vụ mùa. Khối lượng nghìn hạt (M1000): Khối lượng nghìn hạt cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, khối lượng nghìn hạt là tương đối ổn định theo từng giống, ít bị thay đổi do ảnh hưởng của chăm sóc, đất đai, phân bón, sâu bệnh hại. Khối lượng nghìn hạt do đặc tính của giống quyết định và do hai thành phần tạo nên đó là vỏ trấu và lượng tinh bột tích luỹ trong đó, kích thước vỏ trấu phụ thuộc vào sự biến đổi chút ít của bức xạ mặt trời trong 2 tuần trước khi nở hoa, do đó các giống khác nhau có khối lượng nghìn hạt khác nhau. Khối lượng nghìn hạt ít bị biến đổi, chủ yếu do đặc tính giống quy định. Khối lượng nghìn hạt của các dòng, giống tham gia thí nghiệm ở cả vụ xuân và vụ mùa biến động từ 21,95 - 29,70 gam, cao hơn đối chứng (18,13gam) ở mức tin cậy 95%. Năng suất lý thuyết: Năng suất lý thuyết phản ánh tiềm năng năng suất của từng giống lúa. Năng suất lý thuyết là kết quả tổng hợp các yếu tố cấu thành năng suất. Trong thí nghiệm vụ xuân, năng suất lý thuyết của các dòng, giống lúa thí nghiệm biến động từ 33,90 - 45,61 tạ/ha. Năng suất lý thuyết của các dòng, giống tha gia đều thấp hơn đối chứng (57,19 tạ/ha) ở mức tin cậy 95%. Dòng ĐH73 có năng suất lý thuyết cao nhất 45,61 tạ/ha cũng chỉ bằng 79,7% so với đối chứng. Vụ mùa năng suất lý thuyết của các dòng, giống lúa thí nghiệm cũng có chiều tương tự vụ xuân, hầu hết các dòng, giống đều có năng suất lý thuyết thấp hơn đối chứng ở độ tin cậy 95%. Thấp nhất là giống Koshihikari (29,84 ta/ha) bằng 50% so với đối chứng, cao nhất là dòng ĐH77 (45,27 tạ/ha) cũng chỉ bằng 76% so với đối chứng. 3.11. Năng suất thực thu Qua bảng 3.11 ta thấy: trong cả vụ xuân và vụ mùa năng suất thực thu của giống đối chứng cao hơn tất cả các dòng giống tham gia thí nghiệm ở mức tin cậy 95%. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 79 Bảng 3.11. Năng suất thực thu của của các dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm Dòng, giống Vụ xuân 2008 Vụ mùa 2008 So sánh giữa 2 vụ (Pr > F) NSTT (tạ/ha) Chênh lệch so với đ/c NSTT (tạ/ha) Chênh lệch so với đ/c Tạ/ha % tạ/ha % ĐH2 40,87 -13,13 -24,31 38,93 -19 -32,80 NS ĐH3 38,90 -15,1 -27,96 40,73 -17,2 -29,69 NS ĐH 9 37,43 -16,57 -30,69 29,00 -28,93 -49,94 NS ĐH 50 36,33 -17,67 -32,72 38,20 -19,73 -34,06 NS ĐH 73 40,33 -13,67 -25,31 36,67 -21,26 -36,70 NS ĐH 77 37,77 -16,23 -30,06 42,97 -14,96 -25,82 NS Koshihikari 33,00 -21 -38,89 28,10 -29,83 -51,49 * Khẩu Chan Tan 36,67 -17,33 -32,09 35,67 -22,26 -38,43 NS KD18 (đ/c) 54,00 - - 57,93 - - * So sánh (Pr > F) ** ** CV% 6,2 16,8 LSD05 4,24 11,28 * Sai khác có ý nghĩa so với đối chứng ở mức xác suất P < 0,05; ns sai khác không có ý nghĩa so với đối chứng. LSD 05: Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa giữa các CT với α = 0,05; (Pr > F) < 0,01: Sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 99%; (Pr > F) < 0,05: Sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%; (Pr > F) > 0,05: Sai khác không có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%; Kết quả so sánh năng suất thực thu của các dòng giống thí nghiệm trong 2 vụ cho thấy: giống đối chứng có năng suất thực thu ở vụ mùa cao hơn vụ xuân ở mức tin cậy 95%, giống Koshihikari có năng suất thực thu ở vụ mùa thấp hơn vụ xuân ở mức tin cậy 95%. Các dòng, giống còn lại không có sự khác nhau về năng suất thực thu giữa 2 vụ. Dưới đây là Đồ thị thể hiện năng suất thực thu của các dòng, giống lúa thí nghiệm trong vụ xuân và vụ mùa năm 2008. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 80 0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Công thức (Tạ /ha ) NSTT vụ xuân (ta/ha) NSTT vụ mùa (ta/ha) Đồ thị 3.1. Năng suất thực thu của các dòng, giống lúa thí nghiệm trong vụ xuân và vụ mùa năm 2008 3.12. Chất lƣợng gạo Chất lượng gạo được đánh giá thông qua các chỉ tiêu thể hiện trong bảng 3.12. Qua bảng 3.12 cho thấy tỷ lệ gạo sát của các dòng, giống trong thí nghiệm đạt từ 67 - 72,7%, chỉ có giống Koshihikari có tỷ lệ gạo sát cao hơn đối chứng, các dòng, giống còn lại có tỷ lệ gạo sát thấp hơn đối chứng. Nhìn chung về tỷ lệ gạo sát của các dòng, giống lúa thí nghiệm đạt yêu cầu. Tỷ lệ gạo nguyên của các dòng, giống lúa thí nghiệm biến động khá lớn. Trong đó dòng ĐH73 có tỷ lệ gạo nguyên thấp nhất là 56%, thấp hơn đối chứng 4%; dòng ĐH2 và ĐH9 có tỷ lệ gạo nguyên tương đương đối chứng là 60%; các dòng, giống khác có tỷ lệ gạo nguyên cao hơn đối chứng, giống Khẩu Chan Tan có tỷ lệ gạo nguyên cao nhất là 90%, cao hơn đối chứng 30%. Dạng hạt của các dòng ĐH và giống Koshihikari có dạng hạt bầu, dòng ĐH50 và giống Khang Dân đối chứng có dạng hạt trung bình (thon dài), chỉ có giống Khẩu Chan Tan có dạng gạo hạt dài. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 81 Bảng 3.12. Chất lượng gạo của các dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm Dòng, giống Chỉ tiêu ĐH2 ĐH3 ĐH 9 ĐH 50 ĐH 73 ĐH 77 Koshihikari Khẩu Chan Tan KD 18 (đ/c) Tỷ lệ gạo xát (%) 68,3 67 68,3 69,4 68,3 68,8 72,7 67 70 Tỷ lệ gạo nguyên (%) 60 68 60 70 56 80 74 90 60 Dạng hạt (điểm) 5 5 5 5 5 5 5 1 2 Độ bạc bụng (điểm) 5 5 5 0 5 5 0 1 1 Độ trắng (điểm) 3 3 3 4 3 3 5 4 5 Hương thơm (điểm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Độ mềm dẻo (điểm) 3 3 3 4 3 3 5 5 3 Vị đậm ngon (điểm) 2 2 2 4 2 2 5 5 3 Độ dính (điểm) 3 3 3 4 3 3 5 5 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 82 Tỷ lệ bạc bụng liên quan chặt đến tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ gạo sát và chất lượng cơm. Giống nào có tỷ lệ bạc bụng nhiều thì gạo bị gẫy nhiều, tỷ lệ gạo sát thấp và chất lượng cơm kém. Các dòng ĐH2, ĐH3, ĐH9, ĐH73, ĐH77 có tỷ lệ bạc bụng khá cao được đánh giá ở điểm 5. Dòng ĐH50 và giống Koshihikari không có hạt bạc bụng, giống Khẩu Chan Tan có tỷ lệ bạc bụng tương đương đối chứng (điểm 1). Độ trắng của hạt gạo qua quan sát cho thấy: hầu hết các dòng ĐH có màu trắng hơi xám được đánh giá ở điểm 3, dòng ĐH50 và giống Khẩu Chan Tan có màu trắng ngà, giống Koshihikari và giống Khang Dân đối chứng có màu trắng trong. Chất lượng nấu cơm: tất cả các dòng giống lúa thí nghiệm đều không có mùi thơm và được đánh giá điểm 1. Độ mềm dẻo của các giống cũng khác nhau, hầu hết các dòng ĐH và giống đối chứng cơm hơi mềm được đánh giá ở điểm 3, các dòng ĐH50 cơm mềm, giống Koshihikari và giống Khẩu Chan Tan cơm mềm và rất dẻo. Khi ăn cơm, giống Koshihikari và giống Khẩu Chan Tan rất ngon (điểm 5), dòng ĐH50 ngon (điểm 4), giống đối chứng ngon vừa (điểm 3) các dòng ĐH còn lại cơm hơi ngon đạt điểm 2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 83 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận 1.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng - Về thời gian sinh trưởng: Vụ xuân các dòng giống lúa tham gia thí nghiệm thuộc 2 nhóm có thời gian sinh trưởng khác nhau. Nhóm chín sớm gồm: ĐH2, ĐH3, ĐH9, ĐH73, ĐH77, Koshihikari. Nhóm chín trung bình có: ĐH50, Khẩu Chan Tan, Khang Dân 18 (đ/c). Vụ mùa dòng giống lúa tham gia thí nghiệm có thời gian sinh trưởng ngắn hơn vụ xuân và đều thuộc nhóm chín sớm. - Chiều cao cây của các dòng, giống tham gia thí nghiệm thuộc nhóm thấp cây đến trung bình ở cả 2 vụ nên khả năng chống đổ tốt. - Khả năng đẻ nhánh: hầu hết các dòng, giống có khả năng đẻ nhánh thuộc loại trung bình, riêng dòng ĐH50 có khả năng đẻ nhánh khỏe ở cả vụ xuân và vụ mùa. 1.2. Các chỉ tiêu sinh lý - Chỉ số diện tích lá: Tăng dần qua các thời kỳ sinh trưởng và đạt cao nhất vào giai đoạn trước trỗ, giống đối chứng có chỉ số diện tích lá cao nhất so với các dòng giống tham gia thí nghiệm nên thể hiện tiềm năng năng suất cao nhất trong thí nghiệm ở cả 2 vụ. - Khả năng tích luỹ vật chất khô là yếu tố cơ sở của năng suất lúa. Kết quả thí nghiệm cho thấy các dòng, giống lúa thí nghiệm có vật chất khô cuối cùng thấp hơn đối chứng ở cả 2 vụ thí nghiệm. Điều này một phần chứng minh vì sao năng suất của các dòng, giống này thấp hơn đối chứng. 1.3. Khả năng chống chịu của các dòng giống - Khả năng chống đổ: Giống Koshihikari có khả năng chống đổ trung bình. Dòng ĐH2, giống Khẩu Chan Tan có khả năng chống đổ tốt tương đương với đối chứng, các dòng, giống còn lại có khả năng chống đổ khá. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 84 - Khả năng chống chịu sâu bệnh hại: Nhìn chung các dòng giống đều có khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại tốt. - Khả năng chịu lạnh: Các dòng, giống có nguồn gốc Nhật Bản có khả năng chịu lạnh tốt hơn giống Khẩu Chan Tan và Khang Dân đối chứng. 1.4. Năng suất - Năng suất lí thuyết: tất cả các dòng giống tham gia thí nghiệm đều có tiềm năng năng suất thấp hơn so với đối chứng. Cụ thể thấp hơn từ 13,10 -23,29 tạ/ha ở vụ xuân và từ 14,33 - 29,76 tạ/ha trong vụ mùa. - Năng suất thực thu của các dòng giống này cũng thấp hơn rất nhiều so với đối chứng, cụ thể thấp hơn từ 13,13 - 21,00 tạ/ha trong vụ xuân và từ 14,96 - 29,83 tạ/ha trong vụ mùa. 1.5. Chỉ tiêu về chất lượng - Chất lượng xay sát của các dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm đều đạt từ khá đến tốt. Tuy nhiên tỷ lệ gạo nguyên của các dòng ĐH đạt thấp do các dòng này bị bạc bụng nhiều nên dễ gẫy, nát khi sát. - Chất lượng hạt gạo: Các dòng ĐH có dạng hạt bầu có màu trắng xám, bạc bụng lớn khó đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Giống Khẩu Chan Tan và Khang Dân có màu trắng trong, tỷ lệ bạc bụng ít. Dòng ĐH50 gạo có màu trắng ngà và giống Koshihikari trắng trong không bạc bụng, ngoại hình gạo đẹp đáp ứng thị trường. - Chất lượng nấu nướng: Dòng ĐH50, giống Koshihikari, Khẩu Chan Tan có chất lượng cơm mềm dẻo và màu cơm đẹp hấp dẫn người ăn, các dòng ĐH có chất lượng cơm kém. 2. Đề nghị Các dòng ĐH có đặc tính di truyền chưa ổn định, độ thuần đồng ruộng và tiềm năng năng suất thấp, tuy nhiên có dòng ĐH50 có khả năng đẻ nhánh khỏe vượt trội, loại hình gạo đẹp, có chất lượng cơm ngon, có khả năng chịu rét tốt, đề Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 85 nghị tiếp tục nghiên cứu, sử dụng các gen quý trong dòng ĐH50 làm vật liệu trong lai tạo giống mới. Giống Koshihikari năng suất thấp nhưng chất lượng gạo rất ngon, đề nghị sử dụng giống này trong lai tạo với các giống có năng suất cao để có thể tạo ra giống vừa có năng suất cao vừa có chất lượng tốt. Giống Khẩu Chan Tan có nguồn gốc ở tỉnh Hà Giang - Việt Nam, là giống địa phương, năng suất thấp nhưng có chất lượng gạo ngon đề nghị quản lý, bảo tồn giống lúa có khả năng chịu lạnh cho địa phương, ngoài ra có thể sử dụng giống này làm vật liệu lai tạo giống lúa chất lượng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt 1. Báo Nông Nghiệp Việt Nam (09/06/2008), Khảo nghiệm 5 giống lúa thuần có năng suất chất lượng cao. 2. Ban Ki-moon (2008), Bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lương thực toàn cầu, 3. Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương (2000), Quy phạm khảo nghiệm và tiêu chuẩn chất lượng giống lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 4. Bộ Nông nghiệp & PTNT (2005), 575 giống cây trồng nông nghiệp mới. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 5. Bộ nông nghiệp và PTNT (2006), Quy phạm khảo nghiệm giống lúa. 6. Bộ Nông nghiệp và PTNN (2008), Báo cáo Chiến lược về an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, www.agbiotech.vn/vn: 7. Bùi Huy Đáp (1980), Cây lúa Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật. 8. Bùi Huy Đáp (1999), Một số vấn đề cây lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 9. Đào Thị Anh (2006), Luận văn tốt nghiệp K34 TT - Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 10. Đinh Thế Lộc (2006), Giáo trình kỹ thuật trồng lúa, nhà xuất bản Hà Nội. 11. Hoàng văn Phụ, Đỗ Thị Ngọc Oanh (2002), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong trồng trọt, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội. 12. ICARD (14/07/2003) "Ấn độ quan tâm đến phát triển gạo thơm" Nông nghiệp - Nông thôn Việt Nam. 13. IRRI (1996), Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nguồn gen cây lúa, Xuất bản lần thứ tư, Manila - Philipines. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 87 14. Lưu văn Quyết, Đinh văn Sự, Nguyễn Văn Viết (1998), Kết quả chọn tạo giống lúa K12; nghiên cứu cây lương thực và thực phẩm (1995 - 1998); NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 15. Ngô Thế Dân (1994), Dự án PCT/VIE/125hỗ trợ phát triển lúa lai. Thông tin chuyên đề nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Trung tâm thông tin, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội. 16. Nguyễn Đức Thạnh (2006), Bài giảng cây lúa, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên . 17. Nguyễn Hữu Hồng (1993). Luận án Thạc sĩ nông nghiệp - Nagazaki - Nhật Bản. 18. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2006), Bài giảng hoá bảo vệ thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên. 19. Nguyễn Thị Hương Thuỷ (2003), Nghiên cứu chất lượng một số giống lúa có hàm lượng Prôtein cao và khả năng ứng dụng trong công nghệ chế biến. Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội. 20. Nguyễn Thị Lẫm, Dương Văn Sơn, Nguyễn Đức Thạnh (2003), Giáo trình cây lương thực, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội. 21. Nguyễn Văn Hoan (2006), Cẩm nang cây lúa tập I, Nxb Lao động Hà Nội. 22. Phương Bình (29/12/2007), Bình ổn thị trường lương thực thế giới. Báo nhân dân. 23. Tạp chí Cộng sản, số 15 (tháng 3/2008), chuyên đề cơ sở 24. Thanh Tri (1987), Giống cây trồng- tập 2, công ty giống cây trồng TW, NXBNN Hà Nội. 25. Tổng cục Thống kê (2008), Báo cáo thống kê nông lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2007, 26. Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf (2008), Bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lương thực toàn cầu, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 88 27. Trần Đình Long. Likhopkinq (1992), Nghiên cứu sử dụng quỹ gen cây trồng từ nguồn gen nhập nội, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 28. Trần Văn Đạt, Tiến trình phát triển lúa gạo tại Việt Nam, 29. Vũ Tuyên Hoàng và cộng sự (1998), Giống lúa P4, nghiên cứu cây lương thực và thực phẩm (1995 - 1998), NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 30. Vũ Tuyên Hoàng và cộng sự (1998), Giống lúa P6, nghiên cứu cây lương thực và thực phẩm (1995 - 1998), NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 31. Webside: Đẩy mạnh nghiên cứu giống “gạo vàng” 27/12/2005. 32. Webside: www.bacninh.gov.vn, Các giống lúa khảo nghiệm cho năng suất trung bình 63 tạ/ha/vụ. 33. Webside: Trồng khảo nghiệm giống lúa lai ARIZEB-TE1 cho năng suất cao. 34. Webside: Khảo nghiệm một số giống lúa có triển vọng theo vùng sinh thái khác nhau tại Hải Phòng. 35. Webside: Quảng Trị: Khảo nghiệm năm giống lúa mới. 36. Webside: Kết quả Dự án “Khảo nghiệm bộ giống lúa năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện vùng thấp và vùng cao tỉnh Lào Cai” 37. Webside: Hội thảo triển vọng thị trường Ngành nông nghiệp Việt Nam 2009 38. Webside: Giống lúa 10 tỉ đồng 39. Webside: Viện KHKTNN duyên hải Nam Trung bộ: Tuyển chọn nhiều giống lúa mới cho Bình Định Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 89 40. Webside: Nghiên cứu giống lúa năng suất cao, kháng sâu bệnh 41. Webside: Chiến lược an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 42. Webside: Khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. 43. Webside: Phát triển giống lúa kháng imidazolinone để kiểm soát lúa cỏ tại Việt nam 21/01/2009 II. Tiếng Anh 44. Beachell, H.M: G.S. Khush, and R.C. Aquino, 1972. IRRI' S rice breeding program, Losbanos, Philippines. 45. Cada, E.C and P.B. Escuro (1997), Rice varietal improvement in the Philippin. IRRI, rice breeding, Losbanos, Philippin. 46. Carnahan H.L., Erickson J.R., Tseng S.T., Rutger J.N.(1972), Outlook for Hybrid rice in USA, In: Rice breeding. IRRI Manila, Philippines, pp 603- 607. 47. Ghosh, R.L (1998), raetal, Rice in India. Indian council of agricultural researh, New dehhi. 48. Gomez, K.A, and S.K. Dedatta (1995), Influence of environment on protein content of rice. Agron.I. 49. Gu M. H (1992), Genetic analysis on alleles relationship of wide compatibility genes among several WC varieties (oryza sativa L.) current status of two line Hybrid rice research PP. 259-268. 50. Hoang, C.H (1999), the present Status and trend of rice varietal improvement in Taiwan. SG. Agri. 51. IRRI, 1996. Uplant Rice in Asia. Los banos, Philippines. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 90 52. Ito, H, and K. Hayasi (2000), The changes in paddy field rice varieties in Japan Trop. Agri. Res. Ses.3. 53. Katyal J. C (1978), Management of phosphorus in lowland rice. Phosphorus Agric. 73: pp 21 – 34. 54. Lin, S.C (2001), Rice breeding in China. IRRI, Rice breeding, Losbanos, Philippin. 55. Shen, J.H (2000), Rice breeding program in China in International rice research institute and chinese Academy of agricultural Scien. 56. Yang Z., Gao Y.,Wei Y., Hua Z., Zhang Z., and Gao R. (1997) Progress in the Utilization of Heterosis in hybrid rice between Indica and Japonica subspecies, Proc. Inter. Symp. On two-line system heterosis breeding in crops. September, 6-8, 1997, Changsha PR. China, PP.8-10. 57. Yuan L.P. (2002), Future outlook on hybrid rice research and development, Abs. 4th Inter. Symp. On hybrid rice, 14-17 May, 2002, Hanoi , Vietnam. 58. Website: Faostat.fao. org Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 91 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU VỤ XUÂN 2008 1. Chiều cao cây mạ: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 39 The GLM Procedure Dependent Variable: CCM Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 100.7222222 10.0722222 11.29 <.0001 Error 16 14.2777778 0.8923611 Corrected Total 26 115.0000000 R-Square Coeff Var Root MSE CCM Mean 0.875845 8.459540 0.944649 11.16667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 95.66666667 11.95833333 13.40 <.0001 NL 2 5.05555556 2.52777778 2.83 0.0885 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 95.66666667 11.95833333 13.40 <.0001 NL 2 5.05555556 2.52777778 2.83 0.0885 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CCM NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.892361 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 1.6351 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 15.0000 3 2 A A 13.5000 3 7 B 11.3333 3 5 B B 11.3333 3 6 B B 10.6667 3 8 B B 10.3333 3 3 B B 10.0000 3 1 B B 10.0000 3 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 92 C 8.3333 3 9 2.Chiều cao cây cuối cùng: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 43 The GLM Procedure Dependent Variable: CCCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 3305.245926 330.524593 48.45 <.0001 Error 16 109.152593 6.822037 Corrected Total 26 3414.398519 R-Square Coeff Var Root MSE CCCC Mean 0.968032 2.934478 2.611903 89.00741 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 3303.031852 412.878981 60.52 <.0001 NL 2 2.214074 1.107037 0.16 0.8516 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 3303.031852 412.878981 60.52 <.0001 NL 2 2.214074 1.107037 0.16 0.8516 The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 75 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CCCC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 6.822037 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 4.5209 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 112.667 3 8 B 100.933 3 1 C 89.800 3 5 C C 89.533 3 9 C C 89.467 3 4 D 83.267 3 6 D D 81.167 3 3 D Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 93 D 80.333 3 2 E 73.900 3 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 94 3. Số bông/khóm The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 46 The GLM Procedure Dependent Variable: DHH (số bông hữu hiệu) Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 71.44888889 7.14488889 8.17 0.0001 Error 16 13.99111111 0.87444444 Corrected Total 26 85.44000000 R-Square Coeff Var Root MSE DHH Mean 0.836246 11.49734 0.935117 8.133333 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 70.34666667 8.79333333 10.06 <.0001 NL 2 1.10222222 0.55111111 0.63 0.5452 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 70.34666667 8.79333333 10.06 <.0001 NL 2 1.10222222 0.55111111 0.63 0.5452 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DHH (số bông/khóm) NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.874444 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 1.6186 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 12.0000 3 4 B 9.4000 3 7 B C B 8.1333 3 1 C B C B 7.8000 3 3 C C 7.6667 3 2 C C D 7.4667 3 6 C D C D 7.4667 3 5 C D C D 7.4000 3 9 D Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 95 D 5.8667 3 8 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 96 4. Diện tích lá giai đoạn trỗ: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 50 The GLM Procedure Dependent Variable: DTLT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 4.87062222 0.48706222 13.93 <.0001 Error 16 0.55944444 0.03496528 Corrected Total 26 5.43006667 R-Square Coeff Var Root MSE DTLT Mean 0.896973 4.193647 0.186990 4.458889 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4.72813333 0.59101667 16.90 <.0001 NL 2 0.14248889 0.07124444 2.04 0.1628 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4.72813333 0.59101667 16.90 <.0001 NL 2 0.14248889 0.07124444 2.04 0.1628 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DTLT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.034965 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.3237 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 5.3300 3 8 A A 5.1067 3 9 B 4.3700 3 4 B C B 4.2867 3 5 C B C B 4.2833 3 6 C B C B 4.2667 3 1 C B C B 4.2600 3 2 C B C B 4.1967 3 3 C Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 97 C 4.0300 3 7 5. Chất khô cuối cùng (chín): The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 54 The GLM Procedure Dependent Variable: Ckchin Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 6427.896029 642.789603 19.70 <.0001 Error 16 522.079068 32.629942 Corrected Total 26 6949.975097 R-Square Coeff Var Root MSE Ckchin Mean 0.924880 7.535789 5.712262 75.80178 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 6225.263368 778.157921 23.85 <.0001 NL 2 202.632661 101.316330 3.11 0.0725 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 6225.263368 778.157921 23.85 <.0001 NL 2 202.632661 101.316330 3.11 0.0725 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Ckchin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 32.62994 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 9.8873 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 106.654 3 9 B 90.772 3 4 B C B 82.947 3 1 C C D 76.016 3 5 D E D 72.499 3 8 E D E D 70.162 3 2 E D E D 68.753 3 3 E E 62.867 3 6 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 98 F 51.547 3 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 99 6. Số bông/m2 The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 63 The GLM Procedure Dependent Variable: SB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 52086.24000 5208.62400 8.17 0.0001 Error 16 10199.52000 637.47000 Corrected Total 26 62285.76000 R-Square Coeff Var Root MSE SB Mean 0.836246 11.49734 25.24817 219.6000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 51282.72000 6410.34000 10.06 <.0001 NL 2 803.52000 401.76000 0.63 0.5452 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 51282.72000 6410.34000 10.06 <.0001 NL 2 803.52000 401.76000 0.63 0.5452 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 637.47 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 43.702 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 324.00 3 4 B 253.80 3 7 B C B 219.60 3 1 C B C B 210.60 3 3 C C 207.00 3 2 C C D 201.60 3 6 C D C D 201.60 3 5 C D C D 199.80 3 9 D Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 100 D 158.40 3 8 7. Số hạt chắc/bông: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 65 The GLM Procedure Dependent Variable: HCB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 21542.74951 2154.27495 15.68 <.0001 Error 16 2198.39502 137.39969 Corrected Total 26 23741.14453 R-Square Coeff Var Root MSE HCB Mean 0.907401 14.59583 11.72176 80.30896 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 21469.01815 2683.62727 19.53 <.0001 NL 2 73.73136 36.86568 0.27 0.7680 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 21469.01815 2683.62727 19.53 <.0001 NL 2 73.73136 36.86568 0.27 0.7680 The GLM Procedure t Tests (LSD) for HCB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 137.3997 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 20.289 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 157.803 3 9 B 79.586 3 5 B C B 75.691 3 8 C B C B 75.594 3 3 C B C B 73.404 3 6 C B C B 72.905 3 2 C B C B 68.773 3 1 C B Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 101 C B 61.302 3 7 C C 57.722 3 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 102 8. Khối lượng 1000 hạt: BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 VARIATE V003 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 .157652 .788260E-01 1.39 0.278 3 2 CT 8 328.728 41.0911 724.04 0.000 3 * RESIDUAL 16 .908040 .567525E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 329.794 12.6844 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS M1000 NSLT NSTT 1 9 26.2956 2 9 26.1611 3 9 26.1156 SE(N= 9) 0.794093E-01 5%LSD 16DF 0.238070 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS M1000 1 3 26.7467 2 3 28.5000 3 3 28.6900 4 3 21.9500 5 3 28.5333 6 3 28.7633 7 3 25.9300 8 3 28.3433 9 3 18.2600 SE(N= 3) 0.137541 5%LSD 16DF 0.412350 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | M1000 27 26.191 3.5615 0.23823 0.9 0.2777 0.0000 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 103 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 104 9. Năng suất lí thuyết: BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 VARIATE V004 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 5.92651 2.96326 0.17 0.848 3 2 CT 8 989.188 123.648 6.99 0.001 3 * RESIDUAL 16 283.073 17.6921 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 1278.19 49.1611 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS NSLT 1 9 43.2643 2 9 42.2575 3 9 42.2838 SE(N= 9) 1.40207 5%LSD 16DF 4.20341 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS NSLT 1 3 38.8225 2 3 42.6136 3 3 44.0823 4 3 39.9935 5 3 45.6119 6 3 41.2338 7 3 39.9631 8 3 33.9034 9 3 57.1927 SE(N= 3) 2.42845 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VXUAN 31/ 3/** 11:33 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSLT 27 42.602 7.0115 4.2062 9.9 0.8480 0.0006 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 105 10. Năng suất thực thu: BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VU XUAN 15/ 4/** 22:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Nang suat vu xuan VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 15.9200 7.96000 1.33 0.293 3 2 CT 8 842.247 105.281 17.56 0.000 3 * RESIDUAL 16 95.9200 5.99500 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 954.087 36.6956 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VU XUAN 15/ 4/** 22:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Nang suat vu xuan MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS NSTT 1 9 40.4778 2 9 39.3444 3 9 38.6111 SE(N= 9) 0.816156 5%LSD 16DF 2.44685 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS NSTT 1 3 40.8667 2 3 38.9000 3 3 37.4333 4 3 36.3333 5 3 40.3333 6 3 37.7667 7 3 33.0000 8 3 36.6667 9 3 54.0000 SE(N= 3) 1.41362 5%LSD 16DF 4.23807 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VU XUAN 15/ 4/** 22:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Nang suat vu xuan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 27 39.478 6.0577 2.4485 6.2 0.2928 0.0000 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 106 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 107 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU VỤ MÙA 2008 1. Chiều cao cây mạ: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 136 The GLM Procedure Dependent Variable: CCM Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 8.77925926 0.87792593 7.35 0.0003 Error 16 1.91037037 0.11939815 Corrected Total 26 10.68962963 R-Square Coeff Var Root MSE CCM Mean 0.821288 1.898960 0.345540 18.19630 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 7.90296296 0.98787037 8.27 0.0002 NL 2 0.87629630 0.43814815 3.67 0.0488 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 7.90296296 0.98787037 8.27 0.0002 NL 2 0.87629630 0.43814815 3.67 0.0488 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CCM NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.119398 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.5981 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 19.3667 3 8 B 18.5000 3 2 B C B 18.3667 3 3 C B C B 18.3333 3 6 C B C B 18.2667 3 7 C B C B D 18.1000 3 1 C D C E D 17.8333 3 4 E D E D 17.5667 3 9 E E 17.4333 3 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 108 2.Chiều cao cây cuối cùng: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 140 The GLM Procedure Dependent Variable: CCCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 3833.600000 383.360000 61.39 <.0001 Error 16 99.920000 6.245000 Corrected Total 26 3933.520000 R-Square Coeff Var Root MSE CCCC Mean 0.974598 2.313889 2.499000 108.0000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 3784.773333 473.096667 75.76 <.0001 NL 2 48.826667 24.413333 3.91 0.0415 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 3784.773333 473.096667 75.76 <.0001 NL 2 48.826667 24.413333 3.91 0.0415 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CCCC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 6.245 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 4.3255 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 129.067 3 8 B 121.333 3 3 B B 117.600 3 1 C 111.733 3 9 D 105.000 3 5 E 100.133 3 4 E F E 97.933 3 2 F F G 95.733 3 6 G Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 109 G 93.467 3 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 110 3. Số bông/khóm The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 143 The GLM Procedure Dependent Variable: DHH Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 42.85333333 4.28533333 7.74 0.0002 Error 16 8.85333333 0.55333333 Corrected Total 26 51.70666667 R-Square Coeff Var Root MSE DHH Mean 0.828778 10.26806 0.743864 7.244444 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 39.97333333 4.99666667 9.03 0.0001 NL 2 2.88000000 1.44000000 2.60 0.1051 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 39.97333333 4.99666667 9.03 0.0001 NL 2 2.88000000 1.44000000 2.60 0.1051 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DHH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.553333 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 1.2876 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 9.3333 3 9 A A 9.2667 3 2 B 7.6667 3 4 B C B 7.2000 3 1 C B C B 7.0000 3 8 C B C B 6.4667 3 6 C C 6.2000 3 5 C C 6.0667 3 7 C C 6.0000 3 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 111 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 112 4. Diện tích lá giai đoạn trỗ: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 147 The GLM Procedure Dependent Variable: DTLT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 24.17300000 2.41730000 19.45 <.0001 Error 16 1.98866667 0.12429167 Corrected Total 26 26.16166667 R-Square Coeff Var Root MSE DTLT Mean 0.923985 7.492213 0.352550 4.705556 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 23.86820000 2.98352500 24.00 <.0001 NL 2 0.30480000 0.15240000 1.23 0.3196 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 23.86820000 2.98352500 24.00 <.0001 NL 2 0.30480000 0.15240000 1.23 0.3196 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DTLT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.124292 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.6102 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 6.8933 3 9 B 5.4700 3 8 B B 5.1367 3 4 C 4.3067 3 6 C C 4.2833 3 2 C C 4.2633 3 3 C C 4.2500 3 1 C C 4.2433 3 5 D 3.5033 3 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 113 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 114 5. Chất khô cuối cùng (chín): The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 151 The GLM Procedure Dependent Variable: Ckchin Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 4813.241023 481.324102 2.58 0.0442 Error 16 2985.601059 186.600066 Corrected Total 26 7798.842082 R-Square Coeff Var Root MSE Ckchin Mean 0.617174 14.45642 13.66016 94.49200 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4248.490959 531.061370 2.85 0.0357 NL 2 564.750065 282.375032 1.51 0.2501 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4248.490959 531.061370 2.85 0.0357 NL 2 564.750065 282.375032 1.51 0.2501 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Ckchin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 186.6001 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 23.644 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 121.05 3 9 A B A 100.21 3 1 B A B A 99.95 3 2 B B 95.32 3 6 B B C 93.91 3 8 B C B C 93.06 3 3 B C B C 90.66 3 5 B C B C 85.03 3 4 C C 71.23 3 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 115 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 116 6. Số bông/m2: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 160 The GLM Procedure Dependent Variable: SB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 31240.08000 3124.00800 7.74 0.0002 Error 16 6454.08000 403.38000 Corrected Total 26 37694.16000 R-Square Coeff Var Root MSE SB Mean 0.828778 10.26806 20.08432 195.6000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 29140.56000 3642.57000 9.03 0.0001 NL 2 2099.52000 1049.76000 2.60 0.1051 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 29140.56000 3642.57000 9.03 0.0001 NL 2 2099.52000 1049.76000 2.60 0.1051 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 403.38 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 34.764 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 252.00 3 9 A A 250.20 3 2 B 207.00 3 4 B C B 194.40 3 1 C B C B 189.00 3 8 C B C B 174.60 3 6 C C 167.40 3 5 C C 163.80 3 7 C C 162.00 3 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 117 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 118 7. Số hạt chắc/bông: The SAS System 20:51 Monday, March 23, 1998 162 The GLM Procedure Dependent Variable: HCB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 10 4535.157444 453.515744 1.54 0.2112 Error 16 4696.930476 293.558155 Corrected Total 26 9232.087920 R-Square Coeff Var Root MSE HCB Mean 0.491239 21.52337 17.13354 79.60433 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4472.399511 559.049939 1.90 0.1298 NL 2 62.757934 31.378967 0.11 0.8993 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F CT 8 4472.399511 559.049939 1.90 0.1298 NL 2 62.757934 31.378967 0.11 0.8993 The GLM Procedure t Tests (LSD) for HCB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 293.5582 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 29.656 Means with the same letter are not significantly different. t Grouping Mean N CT A 111.20 3 9 A B A 85.54 3 6 B B 81.13 3 5 B B 80.08 3 4 B B 78.24 3 3 B B 75.85 3 1 B B 73.48 3 7 B B 66.31 3 8 B B 64.61 3 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 119 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 120 8. Khối lượng 1000 hạt: BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE T1 30/ 3/** 21:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 VARIATE V008 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 .140000 .699999E-01 0.96 0.406 3 2 CT 8 344.920 43.1150 591.29 0.000 3 * RESIDUAL 16 1.16668 .729174E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 346.227 13.3164 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE T1 30/ 3/** 21:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 9 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS M1000 1 9 26.3111 2 9 26.4444 3 9 26.4778 SE(N= 9) 0.900108E-01 5%LSD 16DF 0.269854 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS M1000 1 3 26.9000 2 3 29.7000 3 3 29.3000 4 3 22.5667 5 3 28.6667 6 3 28.4000 7 3 25.9000 8 3 28.1333 9 3 18.1333 SE(N= 3) 0.155903 5%LSD 16DF 0.467400 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE T1 30/ 3/** 21:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | M1000 27 26.411 3.6492 0.27003 1.0 0.4061 0.0000 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 121 9. Năng suất lí thuyết: BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSLT 30/ 3/** 23: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 33.0073 16.5037 0.36 0.707 3 2 CT 8 1873.14 234.142 5.11 0.003 3 * RESIDUAL 16 732.592 45.7870 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 2638.74 101.490 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLT 30/ 3/** 23: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS NSLT 1 9 40.7381 2 9 38.7256 3 9 41.3014 SE(N= 9) 2.25554 5%LSD 16DF 6.76213 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS NSLT 1 3 40.1011 2 3 41.9303 3 3 30.2292 4 3 39.6673 5 3 38.4891 6 3 45.2725 7 3 29.8358 8 3 37.1679 9 3 59.6019 SE(N= 3) 3.90670 5%LSD 16DF 11.7124 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLT 30/ 3/** 23: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSLT 27 40.255 10.074 6.7666 16.8 0.7071 0.0028 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 122 10. Năng suất thực thu: BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VU MUA 15/ 4/** 22:12 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 NSTT vu mua 2008 VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 23.6289 11.8144 0.28 0.764 3 2 CT 8 1837.05 229.631 5.41 0.002 3 * RESIDUAL 16 679.211 42.4507 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 26 2539.89 97.6879 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VU MUA 15/ 4/** 22:12 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 NSTT vu mua 2008 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS NSTT 1 9 39.3111 2 9 37.3667 3 9 39.3889 SE(N= 9) 2.17181 5%LSD 16DF 6.51111 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS NSTT 1 3 38.9333 2 3 40.7333 3 3 29.0000 4 3 38.2000 5 3 36.6667 6 3 42.9667 7 3 28.1000 8 3 35.6667 9 3 57.9333 SE(N= 3) 3.76168 5%LSD 16DF 11.2776 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VU MUA 15/ 4/** 22:12 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 NSTT vu mua 2008 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT | (N= 27) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 27 38.689 9.8837 6.5154 16.8 0.7637 0.0021

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc_263_5263.pdf
Luận văn liên quan