Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên

CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thành phố Long xuyên trực thuộc tỉnh An Giang vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 130 km2. Dân số 350.892 người ( số liệu năm 2007), là đô thị cấp 3 trực thuộc tỉnh, nằm bên hữu ngạn sông Hậu. Thành phố Long Xuyên cách Thủ Đô Hà Nội 1950km về phía Nam. Cách thành phố Hồ Chí 189km về phía Tây Nam. Cách biên giới Campuchia 45km đường chim bay. Long Xuyên là đô thị sầm uất thứ hai đứng sau thành phố Cần Thơ. Thành phố có 13 đơn vị hành chính gồm: 7 phường nội thành : Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Phước , Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Bình Đức, Mỹ Quí. 4 phường ngoại ô: Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Bình Khánh, Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, xã Mỹ Hoà Hưng. Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố tăng nhanh để đáp ứng mức sống của người dân. Mật độ dân số giảm từ 2.403 ng/km2 ( năm 2001) xuống còn 2.315ng/km2 ( năm 2005) nguyên nhân là quy hoạch đô thị các tuyến Mỹ Quý, Bình Khánh, Mỹ Mỹ thới, Mỹ Hòa, gia tăng diện tích đất thổ cư đồng thời thu hẹp dần diện tích đất nông nghiệp.Tăng trưởng GDP năm 2005 là 14,16%, cơ cấu kinh tế thành phố phát triển khoảng 67,80% khu vực dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng 26,30%. những năm vừa qua thành phố Long Xuyên phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: thuỷ sản, nông sản, dịch vụ và du lịch. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn đưa mức sống người dân từ thấp lên cao. Tăng trưởng kinh tế, du lịch và dịch vụ của thành phố dự kiến tiếp tục gia tăng trong những năm tới với nhiều chiến lược đầu tư mở rộng vùng ven, giải quyết việc làm cho người dân. Việc gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, tốc độ phát triển đô thị cao đã làm cho tải lượng ô nhiễm tăng nhanh chóng. Cần tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn và đặc biệt hiệu quả trong công tác thu gom và vận chuyển chất thải góp phần bảo vệ môi trường và môi sinh của thành phố. Hệ thống quản lý chất thải rắn của thành phố chưa đáp ứng được đầy đủ dịch vụ quản lý khối lượng và các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, cụ thể là: phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải và các trang thiết bị còn thiếu, rác thải nguy hại không được tách riêng và xử lý đặc biệt theo quy định, hậu quả nghiêm trọng là gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và ảnh hưởng tới cảnh quan và sức khoẻ của cộng đồng dân cư địa phương. Y thức người dân chưa cao trong việc giữ gìn vê sinh công cộng gây khó khăn trong vệ sinh thu gom chất thải rắn trên đường phố, công viên, các điể du lịch, khu vui chơi. Ngoài ra trên địa bàn thành phố ở 2 cụm phà An Hòa và cụmg phà Vàm Cống chưa có hệ thống thu gom rác hợp lý. Theo dự báo chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thành phố Long Xuyên đến năm 2020 sẽ tăng tới 261 - 264tấn/ngày. Trước diễn biến trên thành phố Long Xuyên cần được tăng cường các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển và quy trình xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thành phố phù hợp, đặc biệt là các chất thải độc hại, lây nhiễm cần được xử lý hữu hiệu, hợp vệ sinh để bảo vệ môi trường thành phố Xanh Sạch và Đẹp hơn, góp phần thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội, từ đó nâng cao điều kiện sống của người dân thúc đẩy quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế. Với quyết tâm nhầm giải quyết phần nào thách thức trên, em tiến hành thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên”. Đề tài đươc thưc hiện với mong muốn sẽ góp phần tìm ra các giảp pháp quản lý chất thải rắn thích hợp cho thành phố Long Xuyên nói riêng và Tỉnh An Giang nói chung. 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Long Xuyên. - Đánh giá ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt đến chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Long Xuyên - Xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tăng cường tiết kiệm nguyên liệu thông qua việc phân loại tại nguồn và tái chế.

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3481 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I MÔÛ ÑAÀU 1.1 Ñaët vaán ñeà Thaønh phoá Long xuyeân tröïc thuoäc tænh An Giang vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù dieän tích töï nhieân khoaûng 130 km2. Daân soá 350.892 ngöôøi ( soá lieäu naêm 2007), laø ñoâ thò caáp 3 tröïc thuoäc tænh, naèm beân höõu ngaïn soâng Haäu. Thaønh phoá Long Xuyeân caùch Thuû Ñoâ Haø Noäi 1950km veà phía Nam. Caùch thaønh phoá Hoà Chí 189km veà phía Taây Nam. Caùch bieân giôùi Campuchia 45km ñöôøng chim bay. Long Xuyeân laø ñoâ thò saàm uaát thöù hai ñöùng sau thaønh phoá Caàn Thô. Thaønh phoá coù 13 ñôn vò haønh chính goàm: 7 phöôøng noäi thaønh : Myõ Long, Myõ Bình, Myõ Phöôùc , Ñoâng Xuyeân, Myõ Xuyeân, Bình Ñöùc, Myõ Quí. 4 phöôøng ngoaïi oâ: Myõ Thôùi, Myõ Thaïnh, Bình Khaùnh, Myõ Hoøa, xaõ Myõ Khaùnh, xaõ Myõ Hoaø Höng. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây toác ñoä ñoâ thò hoùa treân ñòa baøn thaønh phoá taêng nhanh ñeå ñaùp öùng möùc soáng cuûa ngöôøi daân. Maät ñoä daân soá giaûm töø 2.403 ng/km2 ( naêm 2001) xuoáng coøn 2.315ng/km2 ( naêm 2005) nguyeân nhaân laø quy hoaïch ñoâ thò caùc tuyeán Myõ Quyù, Bình Khaùnh, Myõ Myõ thôùi, Myõ Hoøa, gia taêng dieän tích ñaát thoå cö ñoàng thôøi thu heïp daàn dieän tích ñaát noâng nghieäp.Taêng tröôûng GDP naêm 2005 laø 14,16%, cô caáu kinh teá thaønh phoá phaùt trieån khoaûng 67,80% khu vöïc dòch vuï, khu vöïc coâng nghieäp vaø xaây döïng 26,30%. nhöõng naêm vöøa qua thaønh phoá Long Xuyeân phaùt trieån maïnh meõ treân nhieàu lónh vöïc: thuyû saûn, noâng saûn, dòch vuï vaø du lòch. Cô sôû haï taàng ngaøy caøng hoaøn thieän hôn ñöa möùc soáng ngöôøi daân töø thaáp leân cao. Taêng tröôûng kinh teá, du lòch vaø dòch vuï cuûa thaønh phoá döï kieán tieáp tuïc gia taêng trong nhöõng naêm tôùi vôùi nhieàu chieán löôïc ñaàu tö môû roäng vuøng ven, giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi daân. Vieäc gia taêng daân soá vaø taêng tröôûng kinh teá, toác ñoä phaùt trieån ñoâ thò cao ñaõ laøm cho taûi löôïng oâ nhieãm taêng nhanh choùng. Caàn taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù chaát thaûi raén vaø ñaëc bieät hieäu quaû trong coâng taùc thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng vaø moâi sinh cuûa thaønh phoá. Heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén cuûa thaønh phoá chöa ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû dòch vuï quaûn lyù khoái löôïng vaø caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh treân ñòa baøn, cuï theå laø: phöông tieän thu gom, vaän chuyeån chaát thaûi vaø caùc trang thieát bò coøn thieáu, raùc thaûi nguy haïi khoâng ñöôïc taùch rieâng vaø xöû lyù ñaëc bieät theo quy ñònh, haäu quaû nghieâm troïng laø gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng khoâng khí vaø aûnh höôûng tôùi caûnh quan vaø söùc khoeû cuûa coäng ñoàng daân cö ñòa phöông. Yù thöùc ngöôøi daân chöa cao trong vieäc giöõ gìn veâ sinh coâng coäng gaây khoù khaên trong veä sinh thu gom chaát thaûi raén treân ñöôøng phoá, coâng vieân, caùc ñieå du lòch, khu vui chôi. Ngoaøi ra treân ñòa baøn thaønh phoá ôû 2 cuïm phaø An Hoøa vaø cuïmg phaø Vaøm Coáng chöa coù heä thoáng thu gom raùc hôïp lyù. Theo döï baùo chaát thaûi raén phaùt sinh treân ñòa baøn thaønh phoá Long Xuyeân ñeán naêm 2020 seõ taêng tôùi 261 - 264taán/ngaøy. Tröôùc dieãn bieán treân thaønh phoá Long Xuyeân caàn ñöôïc taêng cöôøng caùc thieát bò, phöông tieän thu gom, vaän chuyeån vaø quy trình xöû lyù caùc loaïi chaát thaûi raén phaùt sinh treân ñòa baøn thaønh phoá phuø hôïp, ñaëc bieät laø caùc chaát thaûi ñoäc haïi, laây nhieãm caàn ñöôïc xöû lyù höõu hieäu, hôïp veä sinh ñeå baûo veä moâi tröôøng thaønh phoá Xanh Saïch vaø Ñeïp hôn, goùp phaàn thu huùt ñaàu tö trong nöôùc vaø quoác teá, ñaåy maïnh söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, töø ñoù naâng cao ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi daân thuùc ñaåy quaù trình hoäi nhaäp vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø quoác teá. Vôùi quyeát taâm nhaàm giaûi quyeát phaàn naøo thaùch thöùc treân, em tieán haønh thöïc hieän ñeà taøi: “ Nghieân cöùu hieän traïng vaø xaây döïng caùc giaûi phaùp quaûn lyù chaát thaûi raén sinh hoaït thaønh phoá Long Xuyeân”. Ñeà taøi ñöôc thöc hieän vôùi mong muoán seõ goùp phaàn tìm ra caùc giaûp phaùp quaûn lyù chaát thaûi raén thích hôïp cho thaønh phoá Long Xuyeân noùi rieâng vaø Tænh An Giang noùi chung. Muïc tieâu ñeà taøi - Nghieân cöùu hieän traïng quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït taïi thaønh phoá Long Xuyeân. - Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa raùc thaûi sinh hoaït ñeán chaát löôïng moâi tröôøng treân ñòa baøn thaønh phoá Long Xuyeân - Xaây döïng vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït nhaèm haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng vaø taêng cöôøng tieát kieäm nguyeân lieäu thoâng qua vieäc phaân loaïi taïi nguoàn vaø taùi cheá.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHÖÔNG 1.doc
 • docBangVietTat.doc
 • docCHÖÔNG 3.doc
 • docCHÖÔNG 5.doc
 • docCHUONG 2.doc
 • docCHUONG 4.doc
 • docMuïc Luïc.doc
 • docORDER.doc
 • docPHU LUC.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • docto nhiem vu.doc
Luận văn liên quan