Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5 - 6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình

PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do lý luận Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, tri thức, kỹ năng, kỹ xảo là những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của con người. Tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của người lao động được trang bị trong quá trình giáo dục nghề nghiệp. Điều 33 của Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ “Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc”(trang 79-80). Trong thực tế, ở bất cứ lĩnh vực nào, khi đào tạo con người lao động, không những phải quan tâm tới trang bị kiến thức mà còn phải tạo cho họ một kỹ năng làm việc. Mỗi ngành, mỗi việc có những kỹ năng riêng.Trong lĩnh vực đào tạo sư phạm, bất kỳ một quá trình dạy học nào đều dẫn đến câu hỏi “Chúng ta cần dạy cái gì hoặc cần học cái gì ?. Chúng ta cần dạy lý thuyết gì ?; Cần dạy kỹ năng gì ?; Cái gì thuộc về thái độ ?”. Hành trang của các thầy cô giáo tương lai là tri thức, kỹ năng và thái độ, kỹ năng ở đây là kỹ năng giảng dạy và kỹ năng tổ chức các hoạt động. Tri thức và thái độ là những lĩnh vực đã được rất nhiều người nghiên cứu còn kỹ năng từ lâu đã được nhiều nhà tâm lý học và giáo dục học quan tâm, nhưng đến nay đề tài về kỹ năng vẫn còn rất khiêm tốn so với các loại đề tài khác, đặc biệt là kỹ năng tổ chức các hoạt động, các trò chơi ở ngành học mầm non chưa được nghiên cứu nhiều. Trong lĩnh vực giáo dục mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ, tất cả đã khẳng định rằng hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mầm non. Nhà giáo dục học nổi tiếng A.X. Macarencô nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của trò chơi. Ông nhìn nhận trò chơi ở nhiều khía cạnh khác nhau và trước tiên là trong việc chuẩn bị cho đứa trẻ bước vào cuộc sống, vào hoạt động lao động. Theo ông trò chơi có ý nghĩa lớn trong cuộc sống đứa trẻ. Đứa trẻ trong trò chơi như thế nào nó sẽ như thế trong công việc sau này khi lớn lên. Trong giai đoạn hiện nay các nhà giáo dục học mầm non đều đã đi đến thống nhất và khẳng định rằng: trong trò chơi bộc lộ khả năng tư duy, tưởng tượng, tình cảm, tính tích cực, nhu cầu giao tiếp, tính đoàn kết, kỷ luật . Trò chơi là xã hội thu nhỏ của trẻ. Trong khi chơi trẻ vừa sáng tạo, vừa học hỏi, vừa củng cố kiến thức đã lĩnh hội trước đó. 1.2. Lý do thực tiễn Là nơi đào tạo ra giáo viên mầm non tương lai, vấn đề rèn kỹ năng cho học sinh là vấn đề then chốt của các trường sư phạm mầm non. Trong các tổ hợp kỹ năng sư phạm thì kỹ năng tổ chức trò chơi là kỹ năng rất quan trọng đối với các cô giáo mầm non tương lai vì giáo dục trẻ mầm non luôn đứng trên quan điểm “Học bằng chơi, chơi mà học”. Qua nhiều năm giảng dạy môn “Phương pháp hướng dẫn hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non”, qua các buổi kiến tập, thực tập ở các trường mầm non chúng tôi thấy các kỹ năng tổ chức trò chơi toán học của học sinh còn yếu. Do vậy cần phải có những biện pháp tâm lý-giáo dục nhằm góp phần nâng cao và hoàn thiện kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho học sinh. Xuất phát từ các lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5-6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình”. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và một số biện pháp nhằm hình thành, nâng cao, hoàn thiện kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5-6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình. 3. Đối tượng nghiên cứu Các kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5-6 tuổi của học sinh trường trung cấp sư phạm mầm non Thái Bình. 4. Khách thể nghiên cứu 107 học sinh hệ 12+2 khoá 2004 – 2006 là khách thể chính 27 giáo viên trường TCSP mầm non Thái Bình và giáo viên mầm non ở các trường mầm non có học sinh thực tập 500 trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 5. Giả thuyết khoa học Trong quá trình đào tạo, nếu học sinh được trang bị đầy đủ, có hệ thống kiến thức về kỹ năng tổ chức trò chơi toán học và được các giáo viên sư phạm, thực hành kiểm tra đều đặn thì sẽ thu được kết quả là học sinh có khả năng tổ chức tốt trò chơi toán học, tạo cho trẻ hứng thú toán học cao. 6. Nhiệm vụ của đề tài - Khái quát hoá những vấn đề lý luận về kỹ năng, kỹ năng tổ chức, kỹ năng tổ chức trò chơi toán học, trò chơi, trò chơi toán học, biểu tượng toán. - Điều tra thực trạng kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5 – 6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình - Áp dụng một số biện pháp hình thành kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5 –6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình. 7. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu ở học sinh, giáo viên trường TCSP mầm non Thái Bình và giáo viên mầm non, trẻ 5-6 tuổi ở tỉnh Thái Bình 8. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết nhiệm vụ đề tài, sử dụng hệ thống các phương pháp sau : 8.1: Phương pháp nghiên cứu tài liệu 8.2: Phương pháp điều tra viết 8.3: Phương pháp quan sát 8.4: Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn 8.5: Phương pháp thực nghiệm : Đề tài đưa ra giả thuyết “Nếu học sinh được trang bị các kỹ năng tổ chức trò chơi toán học một cách có hệ thống và được bồi dưỡng quy trình tổ chức trò chơi toán học trước khi đi thực tập tốt nghiệp thì kết quả tổ chức trò chơi toán học ở học sinh và trẻ được nâng lên “. 8.6: Các kết quả được xử lý bằng phương pháp thống kê toán học. - Sử dụng công thức tính điểm trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan, hệ số khác biệt giữa các nhóm đại lượng. - Số liệu được tính bằng phần mềm Exell

doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5 - 6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh«ng thÓ hÊp dÉn ®­îc. Còng cã häc sinh chØ thùc hµnh mét hai lÇn ®· cã kü n¨ng sö dông ®a d¹ng c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷. Do ®ã chóng t«i cho r»ng kü n¨ng sö dông ®a d¹ng, phong phó c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh¸c nhau phô thuéc nhiÒu vµo n¨ng khiÕu s­ ph¹m cña mçi häc sinh. C¸ch ®©y 4 n¨m khi vµo tr­êng häc sinh ®Òu ph¶i thi m«n n¨ng khiÕu ®ã lµ ®äc kÓ diÔn c¶m do ®ã häc sinh nh÷ng n¨m tr­íc cã n¨ng khiÕu ng«n ng÷ h¬n h¼n nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi ®Çu vµo chØ thi 2 m«n v¨n, to¸n. MÆt kh¸c kü n¨ng sö dông ®a d¹ng phong phó c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh¸c nhau, häc sinh ®­îc häc ë m«n lµm quen víi v¨n häc, víi nh÷ng häc sinh cã t­ duy ng«n ng÷ tèt, linh ho¹t míi thùc hiÖn tèt kü n¨ng nµy ®­îc. Do vËy kü n¨ng sö dông ®a d¹ng phong phó c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh¸c nhau cã ®iÓm trung b×nh thÊp nhÊt trong nhãm kü n¨ng giao tiÕp cã nguyªn nh©n chñ quan lµ thùc tÕ. Kü n¨ng biÕt ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi lµ kü n¨ng dÔ lµm nhÊt vµ häc sinh thÝch lµm nhÊt. Qua thùc tÕ chóng t«i thÊy häc sinh h¬i l¹m dông kü n¨ng nµy. BÊt cø lµm viÖc g× häc sinh còng khen trÎ, dï viÖc ®ã trÎ lµm sai häc sinh vÉn khen. Kü n¨ng nµy häc sinh sö dông th­êng xuyªn nªn cã ®iÓm sè cao h¬n, nh­ng nã còng lµm cho trÎ coi th­êng häc sinh nÕu c¸c häc sinh kh«ng sö dông ®óng lóc, ®óng chç. Nh­ vËy c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn giao tiÕp häc sinh thùc hiÖn ë møc ®é n¾m ®­îc lý thuyÕt, thùc hµnh ®óng quy tr×nh, mét sè em cã n¨ng khiÕu s­ ph¹m thùc hµnh thµnh th¹o thÓ hiÖn ë ®iÓm giái chiÕm kh¸ nhiÒu. 1-69 Tæng hîp c¸c kü n¨ng cña 5 thµnh phÇn nhËn thøc, thiÕt kÕ, kÕt cÊu, thùc hiÖn nhiÖm vô, giao tiÕp xÕp theo tæng ®iÓm trung b×nh cña c¸c kü n¨ng ta cã biÓu ®å sau: KN I – Thµnh phÇn nhËn thøc. =1,386 KN II – Thµnh phÇn thiÕt kÕ. = 1,429./ KNIII – Thµnh phÇn kÕt cÊu. = 1,339 KN IV – Thµnh phÇn tæ chøc thùc hiÖn. = 1,500 KN V – Thµnh phÇn giao tiÕp. = 1,394 H×nh 4: BiÓu ®å thùc tr¹ng c¸c nhãm kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc H×nh 4 cho thÊy biÓu ®å thùc tr¹ng 5 nhãm kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc th× nhãm kü n¨ng thuéc thµnh phÇn tæ chøc thùc hiÖn cã ®iÓm sè trung b×nh cao nhÊt, tøc lµ c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn tæ chøc thùc hiÖn häc sinh thùc hiÖn tèt nhÊt. Cßn nhãm kü n¨ng thuéc thµnh phÇn kÕt cÊu cã ®iÓm sè trung b×nh thÊp nhÊt tøc lµ c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn kÕt cÊu häc sinh thùc hiÖn kÐm nhÊt. §©y lµ thùc tÕ kh¸ch quan v× c¸c kü n¨ng ë thµnh phÇn tæ chøc thùc hiÖn lµ nh÷ng kü n¨ng cô thÓ, häc sinh ph¶i thùc hiÖn th­êng xuyªn, ®iÒu nµy chøng tá häc sinh ®i thùc tËp rÊt nghiªm tóc. Kü n¨ng thuéc thµnh phÇn kÕt cÊu lµ kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn yÕu nhÊt. §©y lµ nhãm kü n¨ng t­¬ng ®èi trõu t­îng, häc sinh ph¶i biÕt vËn dông rÊt linh ho¹t c¸c t×nh huèng s­ ph¹m, kÕt hîp hµi hoµ kiÕn thøc cña m«n t©m lý häc víi kiÕn thøc cña c¸c m«n häc kh¸c th× míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh­ng ®èi víi häc sinh cã kh¶ n¨ng nhËn thøc trung b×nh, t­ duy l« gÝc yÕu nh­ häc sinh tr­êng TCSP mÇm non th× c¸c kü n¨ng kÕt hîp, liªn kÕt, phèi hîp häc sinh thùc hiÖn yÕu. Do ®ã sè liÖu mµ ®Ò tµi thu nhËn ®­îc lµ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. Trong 20 kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, kü n¨ng phæ biÕn luËt ch¬i, néi dung ch¬i mét c¸ch hÊp dÉn, tiÕn hµnh ®óng c¸c b­íc quy ®Þnh lµ kü n¨ng cã ®iÓm sè cao nhÊt (0,433/0,500) tøc lµ kü n¨ng phæ biÕn luËt ch¬i, néi dung ch¬i lµ kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn tèt nhÊt. §©y còng lµ thùc tÕ kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c v× kü n¨ng nµy häc sinh ®­îc tËp luyÖn nhiÒu ë tÊt c¶ mäi trß ch¬i. Cßn kü n¨ng cã ®iÓm sè thÊp nhÊt lµ kü n¨ng dù ®o¸n t×nh huèng x¶y ra vµ h­íng gi¶i quyÕt. Kü n¨ng cã kh¶ n¨ng kÕt hîp võa ch¬i víi trÎ võa ®iÒu khiÓn c¸c nhãm ch¬i kh¸c (0,331/0,500) tøc lµ 2 kü n¨ng nµy häc sinh thùc hiÖn kÐm nhÊt, nguyªn nh©n chÝnh ë ®©y lµ do häc sinh ch­a cã kinh nghiÖm, t­ duy s¸ng t¹o cña häc sinh cßn ë møc ®é vµ sù linh ho¹t trong kh©u qu¶n ký trÎ cßn kÐm. Sù chªnh lÖch kh«ng nhiÒu gi÷a kü n¨ng cã ®iÓm cao nhÊt vµ kü n¨ng cã ®iÓm thÊp nhÊt nãi lªn ®Ó tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc häc sinh ph¶i luyÖn tËp tÊt c¶ c¸c kü n¨ng, kh«ng ®­îc coi träng mét kü n¨ng nµo vµ còng kh«ng nªn coi th­êng kü n¨ng nµo. C¸c kü n¨ng tæ chøc mét trß ch¬i ph¶i n»m trong mét chØnh thÓ thèng nhÊt. §iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ 5 nhãm kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh lµ 7,048. Mçi häc sinh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ trªn trÎ cña c¶ nhãm b»ng c¸ch tÝnh phÇn tr¨m sè ch¸u n¾m ®­îc biÓu t­îng, % sè ch¸u cã xóc c¶m d­¬ng tÝnh víi trß ch¬i to¸n häc, % sè ch¸u cã hµnh vi tÝch cùc víi trß ch¬i to¸n häc, c¸ch tÝnh ®iÓm ë trang 60. KÕt qu¶ cô thÓ ë phÇn phô lôc. §iÓm trung b×nh cña trÎ lµ 8,394. §Ó tÝnh mèi t­¬ng quan gi÷a møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng cña c« vµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn ë trÎ chóng t«i dïng hÖ sè t­¬ng quan Spearman () ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Trong ®ã lµ hiÖu gi÷a ®iÓm sè cña häc sinh vµ cña trÎ ; n lµ sè häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i to¸n häc =54. KÕt qu¶ thu ®­îc tõ phÇn mÒm Exell, ta cã =0,994, víi ®é tù do k= n - 2 = 54-2=52 vµ víi ®é tin cËy p = 99,99% ta cã tíi h¹n lµ 0,3541. Nh­ vËy =0,994>tíi h¹n = 0,3541. Víi =0,994 ta cã thÓ kÕt luËn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh cã sù liªn quan rÊt chÆt chÏ víi høng thó to¸n häc ë trÎ. H©ï hÕt häc sinh cã ®iÓm sè trung b×nh cña c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cao th× ®iÓm høng thó to¸n häc cña trÎ ë nhãm häc sinh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc còng cao. Nh­ng còng cã mét sè tr­êng hîp (kh«ng nhiÒu) ®iÓm cña häc sinh cao nh­ng ®iÓm cña trÎ thÊp h¬n, hoÆc ng­îc l¹i ®iÓm cña häc sinh thÊp nh­ng ®iÓm cña trÎ l¹i cao. T×m hiÓu thùc tÕ chóng t«i thÊy viÖc nhËn thøc c¸c biÓu t­îng to¸n häc trÎ n¾m b¾t kh«ng ph¶i chØ trªn líp mÉu gi¸o mµ cßn ë mäi lóc, mäi n¬i, qua «ng, bµ, cha, mÑ, anh, chÞ, ti vi, s¸ch b¸o...Cßn xóc c¶m, t×nh c¶m vµ hµnh vi cña trÎ ë trß ch¬i to¸n häc nã tu©n theo quy luËt t©m lý lan to¶. VD ë mét nhãm mÉu gi¸o häc sinh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc rÊt hÊp dÉn nh­ng trÎ kh«ng hµo høng ch¬i v× ngµy h«m ®ã em líp tr­ëng nghØ ë nhµ ¨n giç.T×m hiÓu nguyªn nh©n chóng t«i thÊy th­êng khi gi¸o viªn tæ chøc trß ch¬i nµo th× em líp tr­ëng hay lµm tr­íc, c¸c b¹n kh¸c lµm theo, nÕu líp tr­ëng vui vÎ, tho¶i m¸i th× c¶ líp vui vÎ, nÕu líp tr­ëng buån th× c¶ líp còng Ýt c­êi nãi. Do ®ã líp tr­ëng nghØ th× c¶ nhãm còng thÊy buån, ch¬i kh«ng høng thó. HiÖn t­îng nµy thÓ hiÖn râ ë c¸c líp mÉu gi¸o n«ng th«n, n¬i trÎ em nhót nh¸t, Ýt giao tiÕp víi bªn ngoµi. B¶ng 6: §iÓm tæng hîp cña häc sinh vµ trÎ, hiÖu gi÷a 2 cÆp ®¹i l­îng stt Néi dung Häc sinh TrÎ 1 7.048® 8,394® 160 2 §iÓm thÊp nhÊt 4,6® 6,4 ® 3 §iÓm cao nhÊt 8,8 ® 9,6 ® 3 Tõ 4,6® – 5,9® Cã 16 em=29,6% 0 = 0 % 4 Tõ 6® – 7,9 ® 21 em = 38,8% 17 = 31,5% 5 Tõ 8® - 10® 17 em = 31,6 % 37 = 68.5% Nh­ vËy vÒ tæng thÓ ®iÓm trung b×nh chung tÊt c¶ c¸c kü n¨ng cña häc sinh lµ 7,048, ®iÒu nµy chøng tá møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh ®¹t ë møc kh¸ tøc lµ häc sinh n¾m ®­îc lý thuyÕt, thùc hµnh Ýt sai sãt. Cã ®Õn 31,6% em cã kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®¹t ®iÓm giái, ®iÓm sè nµy nãi lªn sau khi thùc tËp tèt nghiÖp nhiÒu em n¾m v÷ng lý thuyÕt, thùc hµnh thµnh th¹o trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, cã s¸ng t¹o. Sè häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ cao nhÊt (38,8%) tøc lµ sè häc sinh nµy n¾m v÷ng lý thuyÕt, thùc hµnh Ýt sai sãt. Sè häc sinh ®Æt møc ®é trung b×nh còng chiÕm 29,6%, tøc lµ häc sinh chØ n¾m ®­îc lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®óng quy tr×nh. Kh«ng cã häc sinh ®¹t møc yÕu kÐm. Cã thÓ nãi r»ng häc sinh ®· n¾m ®­îc lý thuyÕt, thùc hµnh ®óng quy tr×nh vµ Ýt sai sãt, nhiÒu em ®· thùc hµnh thµnh th¹o trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. §iÒu nµy cã thÓ kh¼ng ®Þnh häc sinh ra tr­êng cã thÓ tæ chøc ®­îc c¸c trß ch¬i to¸n häc cho trÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæi. Tãm l¹i: Thùc tr¹ng møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh hÖ trung cÊp chÝnh quy kho¸ 2004 – 2006 ®¹t ë møc kh¸ tøc lµ häc sinh n¾m ®­îc lý thuyÕt vÒ kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, ®· thùc hµnh tæ chøc ®­îc c¸c trß ch¬i to¸n häc theo ®óng quy tr×nh, nhiÒu em thùc hµnh Ýt sai sãt, cã nh÷ng em thùc hµnh thµnh th¹o trong mäi ®iÒu kiÖn kh«ng cÇn sù gi¸m s¸t cña gi¸o viªn. §iÒu nµy chøng tá häc sinh rÊt nghiªm tóc häc tËp vµ chÞu khã luyÖn tËp khi ®i thùc tËp tèt nghiÖp 3.2. Nghiªn cøu thùc nghiÖm 3.2.1. Gi¶ thuyÕt thùc nghiÖm §Ó cã néi dung thùc nghiÖm s¸t víi thùc tÕ, ®Ò tµi ®· lµm phiÕu th¨m dß ý kiÕn cña gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp, gi¸o viªn h­íng dÉn thùc hµnh vµ häc sinh hÖ 12+2 kho¸ häc 2004 – 2006 vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ gi¸o viªn vµ häc sinh khã kh¨n khi tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, nh÷ng sai sãt, nhu cÇu cÇn båi d­ìng ®Ó häc sinh tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc. KÕt qu¶ ®iÒu tra ë 27 gi¸o viªn s­ ph¹m h­íng dÉn thùc tËp, gi¸o viªn mÇm non h­íng dÉn thùc hµnh vµ 191 häc sinh ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 7. B¶ng 7. Nh÷ng khã kh¨n mµ häc sinh th­êng gÆp khi tæ chøc trß ch¬i to¸n häc Stt Néi dung Gi¸oviªn(n=27) Häc sinh(n=191) Sè ý kiÕn % Sè ý kiÕn % 1 Khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých cña trß ch¬i 0 0 % 30 15,7% 2 §­îc thùc hµnh trªn nhãm Ýt 13 48,1% 72 37,6% 3 §å dïng ®å ch¬i ch­a ®ñ ®Ó tæ chøc trß ch¬i 21 77,7% 145 75,9% 4 HiÖu qu¶ sö dông ®å ch¬i ch­a tèt 13 48,1% 100 52,3% 5 Khã kh¨n trong giao tiÕp víi trÎ 11 40,7% 76 39,7% 6 Khã kh¨n trong phæ biÕn luËt ch¬i 5 18,5% 117 61,2% 7 Khã kh¨n trong kh©u tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i 0 0% 5 26% 8 Khã kh¨n trong kh©u nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 4 14,8% 17 7,3% Nh×n vµo b¶ng 7 ta thÊy ®èi víi gi¸o viªn, kü n¨ng chuÈn bÞ, vµ sö dông hiÖu qu¶ ®å dïng, ®å ch¬i, kü n¨ng giao tiÕp, thùc hµnh trªn nhãm Ýt lµ nh÷ng kü n¨ng khã kh¨n nhÊt. §©y lµ thùc tÕ kh¸ch quan v× trß ch¬i to¸n häc nµo còng cÇn ph¶i cã ®å dïng trùc quan, th«ng qua c¸c ®å dïng trùc quan trÎ míi n¾m ®­îc c¸c biÓu t­îng cô thÓ, mµ häc sinh kh«ng cã thêi gian lµm ®å dïng, ®å ch¬i ®Ó tËp d¹y trÎ. Kü n¨ng giao tiÕp còng lµ nh÷ng kü n¨ng khã, ®Ó cã nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp tèt th× häc sinh kh«ng nh÷ng ph¶i luyÖn tËp th­êng xuyªn mµ còng cÇn ph¶i cã n¨ng khiÕu nhÊt ®Þnh, nh÷ng em nãi l¾p, nãi nh¸t gõng th­êng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc kh«ng ®­îc hÊp dÉn . C¸c kü n¨ng kh¸c còng cã ý kiÕn ®ång ý lµ cã khã kh¨n nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ nªn ®Ò tµi kh«ng thèng kª vµo b¶ng. §Ò tµi còng ®· lÊy ý kiÕn tham kh¶o cña gi¸o viªn vµ häc sinh vÒ c¸c vÊn ®Ò cÇn thùc nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho trÎ mÉu gi¸o. TÊt c¶ ý kiÕn ®­îc tæng hîp trong b¶ng 8. B¶ng 8 cho thÊy néi dung, ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn trß ch¬i to¸n häc trong ch­¬ng tr×nh CSGD trÎ mÇm non lµ phï hîp v× tÊt c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu ®ång ý. Nh­ng vÒ kü n¨ng th× c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu muèn båi d­ìng l¹i tr­íc khi xuèng thùc tËp ë tr­êng mÇm non. Qua t×m hiÓu chóng t«i thÊy 20 kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc häc sinh ®­îc häc Ýt nhÊt trong 4 m«n häc ( t©m lý häc, gi¸o dôc häc, to¸n häc, ng«n ng÷ häc). VÝ dô: kü n¨ng hiÓu kh¶ n¨ng ch¬i vµ høng thó ch¬i cña trÎ ®­îc häc trong m«n t©m lý häc, kü n¨ng x¸c ®Þnh môc ®Ých vµ néi dung trß ch¬i ®­îc häc trong m«n to¸n, kü n¨ng giao tiÕp ®­îc häc trong m«n tiÕng viÖt- v¨n häc, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch ®­îc häc trong m«n gi¸o dôc häc. Mçi m«n häc d¹y vµo thêi ®iÓm kh¸c nhau do ®ã häc sinh rÊt lóng tóng khi tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy cßn thÓ hiÖn ë chç khi ®Ò tµi ®­a ra c©u hái ®ãng th× gi¸o viªn vµ häc sinh tr¶ lêi rÊt tèt, nh­ng víi c©u hái më th× hÇu nh­ gi¸o viªn vµ häc sinh kh«ng tr¶ lêi hoÆc kh«ng biÕt. Khi thùc hiÖn c¸c kü n¨ng nÕu gi¸o viªn nh¾c th× häc sinh lµm, cßn gi¸o viªn kh«ng nh¾c th× häc sinh quªn, kh«ng biÕt thùc hiÖn thÕ nµo. Khi hái vÒ sè lÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®Ó cã kü n¨ng B¶ng 8. ý kiÕn cña gi¸o viªn vµ häc sinh vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn, kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc Stt Néi dung Gi¸o viªn (n=27) Häc sinh (n=191) Sè ý kiÕn % Sè ý kiÕn % 1 §ång ý víi néi dung cña c¸c trß ch¬i to¸n häc trong ch­¬ng tr×nh 27 100% 126 66% 2 §ång ý víi ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn trß ch¬i to¸n häc 27 100% 153 80% 3 CÇn tèi thiÓu 20 kü n¨ng míi tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc 27 100% 174 91% 4 Nh÷ng nhãm kü n¨ng nµo quan träng nhÊt Kü n¨ng nhËn thøc Kü n¨ng thiÕt kÕ Kü n¨ng kÕt cÊu Kü n¨ng tæ chøc thùc hiÖn Kü n¨ng giao tiÕp 17 5 4 13 15 63% 18,5% 14,8% 48,1% 55,5% 41 30 27 53 42 21,5% 15,7% 14,1% 27,7% 22% 5 CÇn ph¶i båi d­ìng cho häc sinh nh÷ng néi dung nµo HÖ thèng c¸c kü n¨ng Quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc 27 27 100% 100% 191 191 100% 100% 6 LuyÖn tËp mÊy lÇn th× häc sinh biÕt c¸ch tæ chøc trß ch¬i to¸n häc Tèi ®a: 5 lÇn 4 lÇn 3 lÇn Kh«ng ghi Tèi thiÓu: 3 lÇn lÇn 1 lÇn Kh«ng ghi 9 5 13 0 6 17 4 0 33,3% 18,5% 48,1% 0 % 22,2% 63% 14,8% 0% 10 13 61 107 8 59 24 100 5,2% 6,8% 31,9% 56% 4,2% 31% 12,5% 52,3% c¶ häc sinh vµ gi¸o viªn tr¶ lêi kh«ng ®­îc tù tin, rÊt Ýt ng­êi tr¶ lêi, ®iÒu nµy chøng tá c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu kh«ng quan t©m ®Õn thêi gian h×nh thµnh kü n¨ng.Tõ thùc tr¹ng trªn chóng t«i ®­a ra gi¶ thuyÕt “NÕu häc sinh ®­îc trang bÞ c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc mét c¸ch cã hÖ thèng vµ ®­îc båi d­ìng quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc tr­íc khi ®i thùc tËp tèt nghiÖp th× kÕt qu¶ tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ë häc sinh vµ trÎ ®­îc n©ng lªn “. §©y lµ gi¶ thiÕt mµ ®Ò tµi sÏ tæ chøc thùc nghiÖm trong thêi gian häc sinh ®i thùc tËp tèt nghiÖp ë c¸c tr­êng mÇm non 3.2.2. Tæ chøc thùc nghiÖm §Ò tµi sÏ tæ chøc thùc nghiÖm trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp cña häc sinh. Sè häc sinh ®­îc chia thµnh 2 nhãm: nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm. Nhãm ®èi chøng tiÕn hµnh thùc tËp theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng nh­ nh÷ng n¨m häc tr­íc. Nhãm thùc nghiÖm sau khi ®o lÇn 1(tr­íc thùc nghiÖm) cïng víi nhãm ®èi chøng ®Ò tµi sÏ trang bÞ cho häc sinh hÖ thèng c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc vµ quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. HÖ thèng kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc chóng t«i ®· tr×nh bµy ë phÇn nghiªn cøu thùc tr¹ng cßn quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc chóng t«i ®­a vµo thùc nghiÖm nh­ sau: B­íc 1: Nghiªn cøu môc ®Ých, nhiÖm vô, néi dung, c¸c luËt cña trß ch¬i Yªu cÇu : - Ph¶i n¾m ®­îc t©m lý cña ®èi t­îng m×nh phô tr¸ch - HiÓu c¸c biÓu t­îng sÏ ®­îc cñng cè trong trß ch¬i (mét trß ch¬i cã thÓ cñng cè nhiÒu biÓu t­îng) - N¾m v÷ng môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, c¸c luËt cña trß ch¬i B­íc 2: ThiÕt kÕ trß ch¬i - NÕu trß ch¬i h­íng dÉn trong tiÕt häc ta ph¶i nghiªn cøu c¸c biÓu t­îng cò ë phÇn «n kiÕn thøc cò vµ biÓu t­îng míi h×nh thµnh ë phÇn d¹y kiÕn thøc míi. - NÕu trß ch¬i ngoµi tiÕt häc ph¶i nghiªn cøu thêi ®iÓm ch¬i, ®å ch¬i, t©m lý cña trÎ ®Ó kÝch thÝch høng thó cña trÎ, phÇn nµy gåm c¸c hµnh ®éng quy ho¹ch qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng, dù kiÕn c¸c t×nh huèng xÈy ra vµ c¸ch gi¶i quyÕt. B­íc 3: H­íng dÉn ch¬i - Giíi thiÖu tªn trß ch¬i. - Giíi thiÖu néi dung, c¸c luËt cña trß ch¬i. - Cho trÎ ch¬i (trong qu¸ tr×nh ch¬i c« quan s¸t theo dâi trÎ ch¬i cho ®óng luËt, nÕu cã sai sãt c« gióp trÎ vµ khuyÕn khÝch trÎ ch¬i ®óng luËt) - Høng thó to¸n häc mµ trÎ thu ®­îc lµ kÕt qu¶ cña trß ch¬i. VÝ dô: Trß ch¬i “t×m ®óng sè nhµ “nÕu biÓu t­îng sè l­îng th× yªu cÇu trÎ ph¶i t×m ®­îc nhµ cã sè ®óng theo yªu cÇu cña c«, trÎ ph¶i ®­îc nãi c­êi tho¶i m¸i, sau khi ch¬i xong trÎ thÝch ch¬i víi nh÷ng trß ch¬i to¸n häc. NÕu lµ biÓu t­îng h×nh d¹ng th× nhµ lµ c¸c h×nh hoÆc c¸c khèi mµ c« gi¸o yªu cÇu t×m... Chó ý: - TrÎ ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c« theo luËt nhÊt ®Þnh - TrÎ ph¶i chñ ®éng t×m ®Õn kÕt qu¶ - C« gi¸o ph¶i quan s¸t kü c¸c ®éng t¸c mµ trÎ lµm - Trß ch¬i ph¶i ®­îc tæ chøc d­íi h×nh thøc thi ®ua ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ë trÎ. B­íc 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt - C« gi¸o kiÓm tra tõng nhãm, tõng c¸ nh©n vÒ c¸ch lµm vµ kÕt qu¶ - C« gi¸o nhËn xÐt, gãp ý ®Ó lÇn ch¬i sau trÎ vÉn thÝch ch¬i, Ýt gÆp lçi, ë b­íc nµy yÕu tè t©m lý ®ãng vai trß rÊt quan träng v× trÎ thÝch khen. TrÎ th­êng cho kÕt qu¶ cña m×nh lµ tèt nhÊt nªn nghÖ thuËt khen chª cña c« gi¸o gi÷ vai trß quan träng. NÕu trÎ thÊy tho¶ m·n giê sau trÎ sÏ høng thó häc. Cßn nÕu trÎ kh«ng tho¶ m·n giê sau trÎ kh«ng muèn ch¬i. Häc sinh hay bÞ m¾c lçi ë ®©y v× kiÕn thøc t©m lý ch­a ch¾c vµ ch­a biÕt râ t©m lý cña tõng trÎ. 20 kü n¨ng vµ quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc chóng t«i tËp huÊn cho häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm vµ tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp ë nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm. Kh«ng ph¶i häc sinh thùc hiÖn mét lÇn ®· cã kü n¨ng tèt ngay. C¸c kü n¨ng ®­îc h×nh thµnh ban ®Çu chØ ë møc ®é yÕu kÐm, tèi thiÓu 2 lÇn tæ chøc trß ch¬i th× møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng míi lªn møc kh¸, giái ®­îc. Do ®ã biÖn ph¸p thø 3 ®Ò tµi ®­a vµo thùc nghiÖm lµ. “Gi¸m s¸t sè lÇn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm” Nh­ vËy 3 néi dung ®Ò tµi thùc nghiÖm lµ 3 biÖn ph¸p chÝnh ®Ó h×nh thµnh, n©ng cao, hoµn thiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho häc sinh. * Nhãm thùc nghiÖm thùc nghiÖm mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh h×nh thµnh nhanh, cã hÖ thèng c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5-6 tuæi b»ng c¸ch tËp huÊn cho gi¸o viªn (ë nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm), häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm c¸c néi dung: Quy tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5-6 tuæi. C¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc mét c¸ch cã hÖ thèng. C¸c møc ®é ®¸nh gi¸ kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh. Nhãm ®èi chøng tiÕn hµnh thùc tËp theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng nh­ mäi n¨m. * SÏ tæ chøc mét nhãm thùc nghiÖm gåm 53 häc sinh vµ nhãm ®èi chøng gåm 54 häc sinh thùc tËp ë 6 tr­êng mÇm non (v× chØ cã 107 em thùc tËp ë líp mÉu gi¸o 5-6 tuæi). * Sau khi häc sinh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp ph©n tÝch c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, kh¸i qu¸t ho¸ c¸c møc ®é h×nh thµnh kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5-6 tuæi cho häc sinh råi ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng vµo phiÕu ®¸nh gi¸. * Nhãm thùc nghiÖm ®­îc trang bÞ kiÕn thøc cßn nhãm ®èi chøng chØ trang bÞ c¸ch ®¸nh gi¸ cho gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp. * C¶ 2 nhãm thùc nghiÖm vµ ®èi chøng ®Òu ®­îc ®o 2 lÇn. LÇn ®o tr­íc thùc nghiÖm (lÇn1) ®o vµo c¸c ngµy tõ 5 =>10 th¸ng 3 n¨m 2006. LÇn ®o sau thùc nghiÖm (lÇn 2) vµo c¸c ngµy tõ 24=>27 th¸ng 4 n¨m 2006. §Ò tµi ®· huy ®éng 6 c« gi¸o tr­ëng c¸c ®oµn thùc tËp tham gia ®o ë c¶ 2 lÇn,do ®ã sè liÖu thu ®­îc lµ t­¬ng ®èi kh¸ch quan. * TÊt c¶ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®Òu ®­îc l­îng ho¸ b»ng ®iÓm theo c¸c møc ®é. §èi víi phiÕu 2 ®Ò tµi sÏ tÝnh theo thang ®iÓm 10. Cã 20 kü n¨ng tèi ®a sÏ ®­îc 10 ®iÓm, nh­ vËy mçi kü n¨ng tèi ®a sÏ lµ 0,5 ®iÓm, chóng t«i ph©n chia nh­ sau: - Møc kÐm mçi kü n¨ng ®­îc 0,1 ®iÓm - Møc yÕu mçi kü n¨ng ®­îc 0,2 ®iÓm - Møc trung b×nh mçi kü n¨ng ®­îc 0,3 ®iÓm - Møc kh¸ mçi kü n¨ng ®­îc 0,4 ®iÓm - Møc giái mçi kü n¨ng ®­îc 0,5 ®iÓm Nh­ vËy - Häc sinh ®¹t tõ 0 ®Õn 1,9 ®iÓm lµ ë møc kÐm (ke) Häc sinh ®¹t tõ 2 ®Õn 3,9 ®iÓm lµ ë møc yÕu (y) Häc sinh ®¹t tõ 4 ®Õn 5,9 ®iÓm lµ ë møc trung b×nh (tb) Häc sinh ®¹t tõ 6 ®Õn 7,9 ®iÓm lµ ë møc kh¸ (kh) Häc sinh ®¹t tõ 8 ®Õn 10 ®iÓm lµ ë møc giái (g) §èi víi phiÕu 4 – phiÕu ®¸nh gi¸ trÎ chóng t«i còng tÝnh theo thang ®iÓm 10. C¶ 3 tiªu chÝ ®Òu tÝnh theo %. ë mçi tiªu chÝ 1% ®­îc tÝnh lµ 0,1 ®iÓm. ®iÓm trung b×nh cho phiÕu 4 sÏ ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc lµ ®iÓm cña 3 tiªu chÝ ë phiÕu 4 3.2.3. KÕt qu¶ thùc nghiÖm 3.2.3.1. So s¸nh kÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) cña c¶ 2 nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm Tr­íc khi lµm thùc nghiÖm chóng t«i ®· kh¶o s¸t ®Çu vµo cña c¶ nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm vÒ møc ®é thùc hiÖn 20 kü n¨ng (kÕt qu¶ cô thÓ cña tõng häc sinh cã ë phÇn phô lôc). Tæng hîp l¹i cã b¶ng sau: B¶ng 9: KÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) cña c¶ 2 nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm Stt Nhãm §iÓm Häc sinh (ng­êi) TrÎ (nhãm) TN §C TN §C 1 5,554 5,587 7,933 7,935 2 0,786 0,937 0,874 0,816 3 §iÓm thÊp nhÊt 4,4 4,0 5,4 6,3 4 §iÓm cao nhÊt 7,5 7,3 9,4 9,3 5 Tõ 0 ®–1,9 ® 0 0 0 0 6 Tõ 2® - 3,9 ® 0 0 0 0 7 Tõ 4® - 5,9 ® % 38 71,7% 35 64,8% 2 3,8% 0 0 % 8 Tõ 6® - 7,9 ® % 15 28,3% 19 35,2% 31 58,5% 24 44,4% 9 Tõ 8® - 10 ® % 0 0% 0 0 % 20 37,7% 30 55,6% 10 Céng 53 54 B¶ng 9 cho thÊy tr­íc thùc nghiÖm møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm cã sè ®iÓm sè t­¬ng ®­¬ng nhau. VÒ ®iÓm sè sè trung b×nh ë nhãm ®èi chøng cao h¬n nhãm thùc nghiÖm lµ 0,033 cßn vÒ ®é lÖch chuÈn cña häc sinh ë líp ®èi chøng cao h¬n líp thùc nghiÖm lµ 0,151. HÖ sè kh¸c biÖt gi÷a ®iÓm sè trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn cña häc sinh nhãm thùc nghiÖm vµ nhãm ®èi chøng ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc. Thay sè vµo ta cãUd = 0,197 mµ Ua,k = 2,6718 => Ud < Ua,k vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng sù kh¸c biÖt gi÷a ®iÓm sè trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm lµ kh«ng ®¸ng kÓ vÒ mÆt thèng kª víi ®é tin cËy p < 0,001 tøc lµ t­¬ng ®­¬ng víi 99,99% . T×m hiÓu nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy chóng t«i thÊy häc sinh ë c¸c ®oµn thùc tËp tr­íc khi ®i thùc tËp cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng t­¬ng ®­¬ng nhau, chóng t«i ph¶i trùc tiÕp ®¸nh gi¸ mét sè häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm cïng víi mét gi¸o viªn to¸n ®Ó t×m ra ®é tin cËy trong c¸c sè liÖu do c¸c gi¸o viªn kh¸c ®¸nh gi¸. Cßn nhãm ®èi chøng, chóng t«i chØ ®¸nh gi¸ mÉu cho 3 em cßn c¸c gi¸o viªn chØ ®¹o thùc tËp ®¸nh gi¸ lµ chÝnh. Cã nhiÒu ng­êi tham gia ®¸nh gi¸ do ®ã cã sù chªnh lÖch vÒ ®iÓm sè ®¸nh gi¸ lµ ®óng. §é lÖch chuÈn cña nhãm ®èi chøng 0,937 cña nhãm thùc nghiÖm lµ 0,786. §iÒu nµy chøng tá sù ph©n t¸n vÒ ®iÓm sè cña nhãm ®èi chøng cao h¬n nhãm thùc nghiÖm tøc lµ tr­íc thùc nghiÖm nhãm ®èi chøng cã nhiÒu em ®¹t ®iÓm rÊt thÊp nh­ng còng cã nhiÒu em ®¹t ®iÓm kh¸ cao. Cßn nhãm thùc nghiÖm ®é ph©n t¸n Ýt h¬n nhãm ®èi chøng. Theo chóng t«i cã thÓ häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm ®· bÞ chi phèi t©m lý bëi c¸c gi¸o viªn ®¸nh gi¸ v× chóng t«i thÊy cã nh÷ng em tæ chøc trß ch¬i to¸n häc tay run lËp cËp hoÆc sî kh«ng nãi lªn lêi. §iÓm cao nhÊt vµ thÊp nhÊt, ®iÓm theo c¸c møc ®é cña 2 nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm kh«ng chªnh lÖch nhau nhiÒu. VÒ trÎ, ®iÓm trung b×nh chung kh«ng chªnh lÖch nhau nh­ng vÒ ®iÓm sè trªn 8 ®iÓm th× nhãm ®èi chøng nhiÒu h¬n nhãm thùc nghiÖm, theo chóng t«i ®iÒu nµy liªn quan ®Õn t©m tr¹ng cña häc sinh còng nh­ trÎ. Nh­ trªn chóng t«i ®· ph©n tÝch häc sinh kh«ng tù nhiªn, tho¶i m¸i khi bÞ c¸c gi¸o viªn d¹y chÝnh bé m«n ®ã ®¸nh gi¸, häc sinh cã t©m tr¹ng lo l¾ng, sî sÖt lµm cho trÎ kh«ng thÊy phÊn khëi, tho¶i m¸i khi tiÕp nhËn trß ch¬i to¸n häc. Do ®ã høng thó to¸n häc cña trÎ kÐm ®i. §èi víi trÎ ®iÓm trung b×nh chung cña 2 nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm ngang nhau. Nh­ vËy ta cã thÓ kÕt luËn r»ng tr­íc thùc nghiÖm trÎ ë nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm cã tr×nh ®é nhËn thøc vµ høng thó to¸n häc ngang nhau. Häc sinh còng cã c¸c møc ®é kü n¨ng thùc hiÖn trß ch¬i to¸n häc ngang nhau tr­íc khi vµo thùc nghiÖm. Sau khi ®o lÇn 1 nhãm ®èi chøng ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng kh«ng cã t¸c ®éng g× thªm. Nhãm thùc nghiÖm ngoµi viÖc thùc hiÖn nh­ kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng cßn ®­îc tËp huÊn vÒ hÖ thèng c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, quy tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc, ph©n tÝch c¸c møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. Ngoµi ra trong thêi gian thùc tËp mçi häc sinh nhãm thùc nghiÖm ph¶i tæ chøc Ýt nhÊt 2 trß ch¬i to¸n häc (sau 2 lÇn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc th× gi¸o viªn míi kh¶o s¸t c¸c kü n¨ng theo phiÕu 2). Theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng th× mçi häc sinh ph¶i thùc tËp tèt nghiÖp ë 2 ®é tuæi. Trong thêi gian 3 th¸ng thùc tËp, häc sinh xuèng trùc tiÕp gi¶ng d¹y ë 1 ®é tuæi chØ kho¶ng thêi gian 4 tuÇn v× 3 tuÇn ®Çu häc sinh ph¶i kiÕn tËp, b×nh ®iÓm mÉu, lªn kÕ ho¹ch cßn tuÇn cuèi lµ tuÇn tæng kiÓm tra, häc sinh chØ chuÈn bÞ bµi kiÓm tra ®· hÕt thêi gian. Cßn thêi gian 8 tuÇn häc sinh trùc tiÕp gi¶ng d¹y ë 2 ®é tuæi lµ mÉu gi¸o vµ nhµ trÎ (cã thÓ 4 tuÇn d¹y ë nhãm mÉu gi¸o 5 tuæi vµ 4 tuÇn d¹y ë nhµ trÎ). Nh­ vËy thêi gian ®i thùc tËp nhiÒu nh­ng thêi gian häc sinh gi¶ng d¹y trùc tiÕp ë c¸c líp mÉu gi¸o 5 –6 tuæi lµ kh«ng nhiÒu. ë nhãm thùc nghiÖm gi¸o viªn gi¸m s¸t viÖc tæ chøc trß ch¬i to¸n häc t­¬ng ®èi chÆt chÏ, cßn ë nhãm ®èi chøng mäi viÖc diÔn ra theo ®óng kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng. Cuèi ®ît thùc tËp chóng t«i kh¶o s¸t lÇn 2 ë c¶ 2 nhãm (®èi chøng vµ thùc nghiÖm). KÕt qu¶ kh¶o s¸t lÇn 2 so víi lÇn 1 ë tõng nhãm nh­ sau: 3.2.3.2. So s¸nh kÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) vµ sau thùc nghiÖm (lÇn 2) cña nhãm ®èi chøng. B¶ng 10 cho thÊy cuèi ®ît thùc tËp møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. §iÓm trung b×nh, ®iÓm cao nhÊt, ®iÓm thÊp nhÊt cña häc sinh vµ trÎ sau thùc nghiÖm (lÇn 2) ®Òu cao h¬n tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1). ë lÇn 1 häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng chñ yÕu ë møc trung b×nh (64,8%), kh¸ =35,2%, kh«ng cã lo¹i giái. B¶ng 10: KÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) vµ sau thùc nghiÖm (lÇn 2) cña nhãm ®èi chøng (n=54) Stt Néi dung LÇn 1(n=54) LÇn 2(n=54) H/Sinh TrÎ H/Sinh TrÎ 1 5,587 7,935 7,048 8,394 2 0,937 0,816 1,149 0,825 3 §iÓm thÊp nhÊt 4,0 6,3 4,6 6,4 4 §iÓm cao nhÊt 7,3 9,3 8,8 9,6 5 Tõ 0 ® - 3,9 ® % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 Tõ 4 ®-5,9 ® % 35 64,8% 0 0 % 16 29,6% 0 0% 7 Tõ 6 ® - 7,9 ® % 19 35,2% 24 44,4% 21 38,8% 17 31,5% 8 Tõ 8 ®- 10 ® % 0 0% 30 55,6% 17 31,6% 37 61,5% §o ë cuèi ®ît thùc tËp (lÇn 2) th× møc kh¸ giái ®· t¨ng lªn râ rÖt, møc trung b×nh chØ cßn 29,6%. §èi víi trÎ sù kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o còng cã nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, thÓ hiÖn ë chç: c¶ 2 lÇn ®o høng thó cña trÎ ®Òu ®¹t ë møc 6® - 10®, nh­ng ë lÇn ®o 2 trÎ ®¹t møc 8® - 10® nhiÒu h¬n (61,5%) cßn ë lÇn ®o 1 ®iÓm 8 - 10 chØ ®¹t 55,6%. §Ó biÕt sù kh¸c biÖt gi÷a lÇn ®o tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) vµ lÇn ®o sau thùc nghiÖm (lÇn 2) vÒ møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng cña häc sinh ta tÝnh hÖ sè kh¸c biÖt víi c«ng thøc tÝnh:  §iÒn sè liÖu ë b¶ng 10 ta cã Udg =7,390 mµ U(a,k)=2,6700 nh­ vËy víi ®é tin cËy p U(a,k) nh­ vËy møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña nhãm ®èi chøng tr­íc khi vµo thùc tËp vµ sau khi thùc tËp xong cã sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ mÆt thèng kª. §iÒu nµy chøng tá r»ng 4 giai ®o¹n h×nh thµnh kü n¨ng ®Òu quan träng nh­ nhau, nÕu 3 giai ®o¹n trªn thùc hiÖn kh«ng tèt th× ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn giai ®o¹n 4 – giai ®o¹n hoµn thiÖn kü n¨ng. C¸c sè ®o sau thùc nghiÖm (lÇn 2) ®Òu cao h¬n sè ®o tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) cña nhãm ®èi chøng vµ víi Udg > U(a,k) ta cã thÓ kÕt luËn r»ng qu¸ tr×nh ®i thùc tËp cña häc sinh ®¹t kÕt qu¶ kh¸. Møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®­îc n©ng lªn râ rÖt nh­ng vÉn cßn nhiÒu em ®¹t ë møc trung b×nh, ®iÓm sè ch­a ®­îc cao. HÖ sè kh¸c biÖt cña trÎ gi÷a 2 lÇn ®o còng ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc tÝnh trªn, thay sè ë b¶ng 10 vµo c«ng thøc tÝnh ta cã Udt = 2,910 mµ U(a,k) =2,6700. Víi ®é tin cËy p U(a,k) ®iÒu nµy chøng tá høng thó to¸n häc cña trÎ ®o ë lÇn 2 cã sù kh¸c biÖt so víi lÇn ®o ®Çu nh­ng kh«ng nhiÒu v× (Udt - U(a,k) = 0,24 < 1 ). HÖ sè kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o vÒ høng thó to¸n häc cña trÎ so víi hÖ sè kh¸c biÖt vÒ møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng cña häc sinh thÊp h¬n, ®iÒu nµy cho thÊy høng thó to¸n häc cña trÎ kh«ng nh÷ng chØ liªn quan tíi kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña c« gi¸o mµ nã cßn liªn quan tíi nhiÒu yÕu tè kh¸c. Nh÷ng yÕu tè ®ã cã thÓ lµ gia ®×nh vµ x· héi. 3.2.3.3. So s¸nh kÕt qu¶ møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ë nhãm thùc nghiÖm tr­íc vµ sau thùc nghiÖm (lÇn 1 vµ lÇn 2) B¶ng 11 cho thÊy tr­íc vµ sau thùc tËp møc ®é kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®­îc n©ng lªn râ rÖt. C¸c ®iÓm sè trung b×nh, ®iÓm cao nhÊt, thÊp nhÊt cña c« vµ trÎ ë lÇn ®o 2 cao h¬n lÇn ®o 1. B¶ng 11: KÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm (lÇn 1) vµ sau thùc nghiÖm (lÇn 2) cña nhãm thùc nghiÖm (n=53). Stt Néi dung LÇn 1 (n = 53) LÇn 2 (n=53) H/Sinh TrÎ H/Sinh TrÎ 1 5,554 7,933 7,711 8,749 2 0,786 0,874 0,710 0,884 3 §iÓm thÊp nhÊt 4,4 5,4 5,0 7,2 4 §iÓm cao nhÊt 7,5 9,4 9,3 10 5 Tõ 0 ®- 3,9 ® % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 Tõ 4 ®- 5,9 ® % 38 71,7% 2 3,8% 1 1,9% 0 0% 7 Tõ 6 ® - 7,9 ® % 15 28,3% 31 58,5% 34 64,1% 7 13,2% 8 Tõ 8® - 10 ® % 0 0% 20 37,7% 18 34% 46 86,8% Sau thùc nghiÖm sè häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ vµ giái t¨ng lªn nhiÒu, sè em ë møc trung b×nh gi¶m ®i râ rÖt. §Ó thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a lÇn ®o 1 vµ lÇn ®o 2 ta tÝnh hÖ sè kh¸c biÖt U. Dùa vµo c«ng thøc trªn ta cã Utng =11,2 mµ U(a,k) = 2,6718, víi ®é tin cËy p Utng > U(a,k), ®iÒu nµy chøng tá sè ®o lÇn 1 vµ sè ®o lÇn 2 cña nhãm thùc nghiÖm cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª. Nh÷ng sè liÖu ë b¶ng 11 cho thÊy sau thùc nghiÖm møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh tèt h¬n nhiÒu tr­íc thùc nghiÖm. T×m hiÓu nguyªn nh©n, chóng t«i thÊy: sau khi ®­îc tËp huÊn vÒ kü n¨ng, quy tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc häc sinh rÊt tù tin, b×nh tÜnh, say mª nghiªn cøu t×m hiÓu vÊn ®Ò. §Ò tµi quy ®Þnh tæ chøc Ýt nhÊt 2 trß ch¬i to¸n häc trong ®ît thùc tËp nh­ng cã em häc sinh ®· tæ chøc ®Õn 7 lÇn vµ vÉn muèn tæ chøc thªm. Khi häc sinh ®· tæ chøc thuÇn thôc trÎ rÊt hå hëi phÊn khëi tiÕp nhËn nh÷ng kiÕn thøc trong trß ch¬i, cã nh÷ng xóc c¶m t×nh c¶m m¹nh mÏ víi c¸c trß ch¬i to¸n häc do ®ã kÕt qu¶ thÓ hiÖn ë trÎ ®­îc n©ng lªn râ rÖt. HÖ sè kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o vÒ høng thó to¸n häc ë trÎ lµ Utnt = 4,780 mµ U(a,k) = 2,6718 víi ®é tin cËy p Utnt > U(a,k) ®iÒu nµy chøng tá r»ng sù kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o vÒ høng thó to¸n häc cña trÎ cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª, tøc lµ høng thó to¸n häc cña trÎ ®­îc n©ng lªn sau qu¸ tr×nh thùc nghiÖm. Nh­ vËy nhãm thùc nghiÖm sau khi ®­îc t¸c ®éng thùc nghiÖm møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh vµ høng thó to¸n häc cña trÎ thu ®­îc sau trß ch¬i ë lÇn ®o sau thùc nghiÖm cao h¬n nhiÒu ë lÇn ®o tr­íc thùc nghiÖm, ®iÒu nµy chøng tá t¸c ®éng thùc nghiÖm lµ cã hiÖu qu¶ cao. §iÒu ®¸ng quan t©m ë ®©y lµ hÖ sè kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o vÒ høng thó to¸n häc ë trÎ cao h¬n nhãm ®èi chøng nhiÒu, theo chóng t«i ®iÒu nµy chøng tá møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh tèt th× sÏ t¹o cho trÎ cã høng thó to¸n häc cao. MÆc dï høng thó to¸n häc cña trÎ cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ng víi trß ch¬i to¸n häc th× kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i cña c« gi¸o gi÷ vai trß then chèt trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh høng thó cho trÎ. 3.2.3.4. So s¸nh kÕt qu¶ sau thùc nghiÖm (lÇn 2) cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm. B¶ng 12 cho thÊy cuèi ®ît thùc tËp, møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®­îc n©ng lªn ë c¶ nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm. §iÓm trung b×nh kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh, ®iÓm thÊp nhÊt, ®iÓm cao nhÊt cña nhãm thùc nghiÖm ®Òu cao h¬n nhãm ®èi chøng. Kh«ng cßn häc sinh nµo tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ë møc kÐm, yÕu, tøc lµ kh«ng cã häc sinh ®¹t ®iÓm d­íi 4 ë c¶ hai nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm. Riªng ®é lÖch chuÈn cña nhãm thùc nghiÖm thÊp h¬n nhãm ®èi chøng ®iÒu ®ã chøng tá r»ng ®é ph©n t¸n ®iÓm sè cña nhãm ®èi chøng cao h¬n nhãm thùc nghiÖm hay nãi c¸ch kh¸c häc sinh nhãm thùc nghiÖm thùc hiÖn c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®Òu h¬n nhãm ®èi chøng. B¶ng 12: KÕt qu¶ sau thùc nghiÖm cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm (lÇn 2) Stt Nhãm §iÓm Häc sinh TrÎ TN §C TN §C 1 7,711 7,048 8,749 8,394 2 0,710 1,149 0,884 0,825 3 §iÓm thÊp nhÊt 5,0 4,6 7,2 6,4 4 §iÓm cao nhÊt 9,3 8,8 10,0 9,6 5 Tõ 0® -3,9 ® 0 0 0 0 6 Tõ 4® - 5,9 ® % 1 1,9% 16 29,6% 0 0 % 0 0% 7 Tõ 6® - 7,9 ® % 34 64,1% 21 38,8% 7 13,2% 17 31,5% 8 Tõ 8® - 10 ® % 18 34% 17 31,6% 46 89,8% 37 61,5% 9 U 11,200 7,390 4,780 2,910 HÖ sè kh¸c biÖt (U) cña häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm (11,200) cao h¬n nhãm ®èi chøng (7,390) ë lÇn ®o sau thùc nghiÖm, ®iÒu nµy chøng tá sù kh¸c biÖt møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng cña häc sinh tr­íc vµ sau thùc nghiÖm cña 2 nhãm nµy cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª, ®iÒu nµy chøng tá møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh sau thùc nghiÖm ë nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n häc sinh ë nhãm ®èi chøng. Cßn ë trÎ, hÖ sè kh¸c biÖt gi÷a hai lÇn ®o cña c¶ 2 nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm còng kh¸c nhau, ë nhãm thùc nghiÖm hÖ sè kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o cao h¬n ë nhãm ®èi chøng (4,780/ 2,910), ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng nhËn thøc c¸c biÓu t­îng to¸n häc vµ høng thó to¸n häc cña trÎ ë nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n ë nhãm ®èi. Nh­ng hÖ sè kh¸c biÖt cña trÎ gi÷a 2 lÇn ®o so víi hÖ sè kh¸c biÖt cña häc sinh thÊp h¬n, ®iÒu nµy còng cã nguyªn nh©n kh¸ch quan v× víi trÎ qu¸ tr×nh nhËn thøc diÔn ra mét c¸ch tõ tõ, kh«ng cã ®ét biÕn nh­ ng­êi lín, do ®ã sù kh¸c biÖt gi÷a 2 lÇn ®o cã biªn ®é thÊp h¬n lµ hîp lý. VÒ møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng c¶ 2 nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm ®Òu n»m ë 3 møc ®ã lµ; møc 3 (tõ 4® - 5,9®) – trung b×nh; møc 4 (tõ 6® – 7,9®) – kh¸; møc 5 (tõ 8® - 10®)– giái. Ta cã biÓu ®å sau: H×nh 5:BiÓu ®å møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña nhãm ®èi chøng H×nh 6: BiÓu ®å møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña nhãm thùc nghiÖm H×nh 5 vµ 6 cho thÊy møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ë c¶ 2 nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm ë lÇn ®o 2 ®Òu cao h¬n lÇn ®o 1 nh­ng møc ®é t¨ng cña nhãm thùc nghiÖm cao h¬n nhãm ®èi chøng. ë nhãm thùc nghiÖm tû lÖ t¨ng tõ møc ®é kÐm, yÕu, trung b×nh lªn møc ®é kh¸, giái nhiÒu h¬n. Cuèi ®ît thùc nghiÖm hÇu hÕt häc sinh cã møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng ë møc kh¸ giái tøc lµ ë møc häc sinh n¾m v÷ng lý thuyÕt, thùc hµnh Ýt sai sãt vµ thùc hµnh thµnh th¹o c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. §é lÖch chuÈn thÊp ë nhãm thùc nghiÖm cho thÊy c¸c häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm tæ chøc ®Òu tay h¬n. §iÒu nµy cßn thÓ hiÖn ë chç ®iÓm thÊp nhÊt cña nhãm thùc nghiÖm cao h¬n nhãm ®èi chøng. Víi kÕt qu¶ cña nhãm thùc nghiÖm chóng t«i cã thÓ kÕt luËn r»ng: ”Tr­íc khi ®i thùc tËp häc sinh ®­îc trang bÞ c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc mét c¸ch cã hÖ thèng, ®­îc trang bÞ quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, ®­îc c«ng khai ho¸ c¸ch ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng vµ ®­îc gi¸o viªn gi¸m s¸t chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh thùc tËp th× møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh ®­îc n©ng lªn nhiÒu”. §©y lµ gi¶ thiÕt mµ ®Ò tµi ®­a ra tr­íc khi lµm thùc nghiÖm. Khi häc sinh n¾m v÷ng lý thuyÕt, thùc hµnh thµnh th¹o trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau th× häc sinh míi thi tuyÓn dông ®­îc viÖc lµm . §©y lµ mong muèn kh«ng chØ cña häc sinh, cña gi¸o viªn mµ cña tÊt c¶ mäi ng­êi. Nh­ vËy gi¶ thuyÕt thùc nghiÖm ®· ®­îc chøng minh. 3.3. KÕt luËn ch­¬ng 3 Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®Ò tµi ®· thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ®· ®Ò ra lµ t×m hiÓu thùc tr¹ng kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña häc sinh tr­êng TCSP mÇm non Th¸i B×nh ®ã lµ häc sinh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ë gi÷a møc kh¸ (=7,048) tøc lµ häc sinh n¾m ®­îc lý thuyÕt, thùc hµnh ®óng quy tr×nh vµ Ýt sai sãt. Mét sè em thùc hµnh thµnh th¹o trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. §Ò tµi ®· t×m ra ®­îc nhãm kü n¨ng häc sinh tæ chøc tèt nhÊt lµ kü n¨ng thuéc thµnh phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô, nhãm kü n¨ng kÕt cÊu lµ nhãm kü n¨ng yÕu nhÊt. Kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn tèt nhÊt lµ kü n¨ng phæ biÕn luËt ch¬i, néi dung ch¬i mét c¸ch hîp lý, hÊp dÉn. TiÕn hµnh ®óng c¸c b­íc quy ®Þnh. Cßn kü n¨ng dù ®o¸n t×nh huèng x¶y ra vµ h­íng gi¶i quyÕt, kü n¨ng kÕt hîp võa ch¬i võa ®iÒu khiÓn c¸c nhãm ch¬i kh¸c trong nhãm lµ nh÷ng kü n¨ng yÕu nhÊt. Nhê nh÷ng ph¸t hiÖn nµy chóng t«i sÏ cã ph­¬ng ¸n rÌn luyÖn cho c¸c häc sinh ë kho¸ sau. Víi häc sinh kho¸ 2004 –2006 chóng t«i ch­a kÞp sö dông kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tr¹ng v× th¸ng 6/2006 c¸c em ®· ra tr­êng vÒ ®Þa ph­¬ng c«ng t¸c. Cßn phÇn thùc nghiÖm ®Ò tµi ®· ®­a ra gi¶ thiÕt thùc nghiÖm lµ båi d­ìng cho häc sinh hÖ thèng kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, quy tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i to¸n häc, cho häc sinh tæ chøc Ýt nhÊt 2 trß ch¬i to¸n häc trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp, gi¸o viªn gi¸m s¸t häc sinh nhiÒu h¬n th× kÕt qu¶ lµ häc sinh tæ chøc tèt trß ch¬i to¸n häc. Häc sinh ë nhãm thùc nghiÖm ®Òu ®¹t møc kh¸ giái. C¸c chØ sè ë nhãm thùc nghiÖm ®Òu cao h¬n nhãm ®èi chøng. §iÒu nµy chøng tá néi dung thùc nghiÖm vµ c¸ch tæ chøc thùc nghiÖm cña chóng t«i lµ s¸t víi thùc tÕ vµ cã hiÖu qu¶. Chóng t«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò nµy ë trÎ 4-5 tuæi, 3 –4 tuæi, vµ nhµ trÎ. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tÕ vÒ kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, chóng t«i cã mét sè kÕt luËn sau: - PhÇn lý luËn vÒ kü n¨ng, kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu cßn rÊt yÕu, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç khi trao ®æi víi gi¸o viªn vÒ kü n¨ng rÊt nhiÒu ng­êi kh«ng biÕt kü n¨ng lµ g×. Kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i gåm nh÷ng thµnh phÇn g× th× hÇu nh­ ai còng chØ tr¶ lêi nh÷ng kü n¨ng cô thÓ, cßn viÖc kh¸i qu¸t ho¸ thµnh c¸c nhãm kü n¨ng thµnh phÇn th× kÓ c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu kh«ng biÕt. PhÇn lý luËn yÕu cßn thÓ hiÖn ë chç c¸c c©u hái ®ãng c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu tr¶ lêi rÊt ®Çy ®ñ nh­ng c©u hái më c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu tr¶ lêi kÐm, nhiÒu c©u kh«ng tr¶ lêi ®­îc, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i gi¸o viªn vµ häc sinh kh«ng cã ý thøc tr¶ lêi mµ do thùc sù hä kh«ng biÕt. - Kü n¨ng vµ kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng khã so víi tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh nh­ng nÕu kh«ng tËp luyÖn th­êng xuyªn th× møc ®é thùc hiÖn kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc sÏ bÞ gi¶m ®i. Thùc tÕ ë nhãm ®èi chøng ®· chøng minh ®iÒu ®ã. Mét sè em ®iÓm ®o ë lÇn 2 thÊp h¬n ®iÓm ®o ë lÇn 1(vÝ dô häc sinh NguyÔn To¸n ®iÓm lÇn 1 = 6,7; lÇn 2=5,7; TrÇn Thuý ®iÓm lÇn 1=5,3; lÇn 2= 5,0).T×m hiÓu nguyªn nh©n ë gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chóng t«i thÊy gi¸o viªn kh«ng ®Ó ý vÊn ®Ò nµy v× sau khi ®¸nh gi¸ hÕt 1 lÇn chóng t«i thu phiÕu ngay ®Ó phiÕu cã tÝnh kh¸ch quan, chóng t«i so s¸nh sè ®iÓm ngay trªn b¶ng tæng hîp. T×m hiÓu nguyªn nh©n ë häc sinh th× häc sinh nãi “Trong thêi gian thùc tËp em ch­a mét lÇn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc v× trong thêi gian thùc tËp em kh«ng bèc ®­îc ngµy nµo cã m«n to¸n, buæi chiÒu nhãm em phô huynh hay ®ãn sím nªn viÖc tæ chøc trß ch¬i häc tËp cßn ®­îc Ýt”. §©y lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan ë nhiÒu ®oµn thùc tËp vµ ë nhiÒu n¨m dÉn häc sinh ®i thùc tËp tèt nghiÖp. Chóng t«i ®· ®­a vÊn ®Ò nµy vµo thùc nghiÖm vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ lµ kh¾c phôc sai sãt trªn ë nhãm thùc nghiÖm - Trß ch¬i to¸n häc lµ mét d¹ng trß ch¬i häc tËp t­¬ng ®èi dÔ thùc hiÖn ®èi víi mäi häc sinh, trÎ rÊt thÝch ch¬i trß ch¬i to¸n häc. Nh­ng nhiÒu häc sinh vÉn ng¹i tæ chøc trß ch¬i to¸n häc nguyªn nh©n do häc sinh ch­a n¾m ch¾c lý thuyÕt vÒ quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i to¸n häc, c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. Trß ch¬i to¸n häc lµ trß ch¬i t¹o ra cho trÎ mÉu gi¸o høng thó to¸n häc nhiÒu nhÊt, høng thó to¸n häc ë trÎ mÉu gi¸o lµ c¬ së cho sù xuÊt hiÖn n¨ng lùc to¸n häc cña häc sinh phæ th«ng. - PhÇn thùc hµnh kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu n¾m ®­îc, nh­ng nhiÒu chç ch­a ch¾c ch¾n. NÕu ®­îc nh¾c l¹i th­êng xuyªn th× häc sinh thùc hµnh tèt. Nh­ vËy viÖc rÌn kü n¨ng lµ ph¶i liªn tôc, th­êng xuyªn, theo tõng giai ®o¹n cô thÓ. 4 giai ®o¹n h×nh thµnh kü n¨ng mµ tr­êng chóng t«i ®ang thùc hiÖn lµ hîp lý víi t×nh h×nh hiÖn nay. Cßn kü n¨ng tæ chøc nhµ tr­êng ®· trang bÞ cho häc sinh nh­ng ch­a thµnh hÖ thèng, c¸c kü n¨ng thµnh phÇn ®­îc d¹y r¶i r¸c ë nhiÒu m«n häc. §iÒu nµy lµm cho häc sinh khã tæng hîp, hay quªn trong lóc thùc hµnh, chØ nhí ra khi cã ng­êi nh¾c. - Häc sinh sÏ tæ chøc rÊt tèt trß ch¬i to¸n häc nÕu tr­íc khi ®i thùc tËp ®­îc gi¸o viªn s­ ph¹m hÖ thèng l¹i c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc vµ quy tr×nh h­íng dÉn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp nÕu mçi häc sinh tæ chøc ®­îc Ýt nhÊt 2 lÇn trß ch¬i to¸n häc th× møc ®é thùc hiÖn c¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc ®­îc n©ng lªn râ rÖt, häc sinh sÏ tæ chøc ®­îc trß ch¬i to¸n häc mét c¸ch hÊp dÉn trong mäi ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. KiÕn nghÞ - Ph¶i båi d­ìng cho gi¸o viªn vµ häc sinh lý luËn vÒ kü n¨ng, kü n¨ng tæ chøc. Lµ tr­êng d¹y nghÒ nªn d¹y kü n¨ng lµ nhiÖm vô chÝnh, häc sinh ra tr­êng ph¶i cã kü n¨ng gi¶ng d¹y trÎ mÇm non nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng vµ ph¶i biÕt tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, c¸c trß ch¬i. Nh­ng lý thuyÕt vÒ kü n¨ng th× c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ch­a hiÓu, ch­a n¾m ®­îc ®Çy ®ñ. Tµi liÖu lý thuyÕt vÒ kü n¨ng rÊt Ýt. C¶ ngµnh häc mÇm non kh«ng cã tµi liÖu nµo nãi vÒ lý thuyÕt kü n¨ng. ChØ nh÷ng ai lµm ®Ò tµi vÒ kü n¨ng míi quan t©m ®Õn lý thuyÕt vÒ kü n¨ng. C¸c tµi liÖu chñ yÕu viÕt vÒ c¸c kü n¨ng cô thÓ do ®ã chóng t«i mong muèn cã nh÷ng tµi liÖu viÕt vÒ lý thuyÕt kü n¨ng, kü n¨ng s­ ph¹m, kü n¨ng tæ chøc mét c¸ch cã hÖ thèng. - Trß ch¬i to¸n häc lµ trß ch¬i trÎ rÊt thÝch thó, nh­ng ®Ó trß ch¬i ®­îc hÊp dÉn sinh ®éng ph¶i kÕt hîp nhiÒu yÕu tè nh­ phæ nh¹c thªm cho c¸c luËt ch¬i, ®iÒu nµy ch­¬ng tr×nh cña Bé gi¸o dôc kh«ng cã. C¶ ch­¬ng tr×nh cho n¨m häc Bé gi¸o dôc ®­a vµo chØ cã 5 trß ch¬i mµ 5 trß ch¬i kh«ng mang tÝnh kh¸i qu¸t do ®ã gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i rÊt cè g¾ng t×m tßi ®­a vµo ch­¬ng tr×nh nh÷ng trß ch¬i míi. ViÖc ®­a nh÷ng trß ch¬i míi vµo d¹y còng rÊt khã kh¨n v× Së gi¸o dôc yªu cÇu ph¶i d¹y nh­ s¸ch gi¸o khoa mµ s¸ch gi¸o khoa rÊt s¬ sµi vµ l¹c hËu. §©y còng lµ ®iÒu c¶n trë chóng t«i ®­a c¸i míi vµo gi¶ng d¹y. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn xuÊt b¶n cuèn s¸ch tuyÓn tËp c¸c trß ch¬i to¸n häc cho trÎ mÇm non ®Ó häc sinh cã tµi liÖu tham kh¶o. - ViÖc h×nh thµnh kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc lµ mét qu¸ tr×nh t­¬ng ®èi dµi b¾t ®Çu tõ giai ®o¹n nhËn thøc. NÕu giai ®o¹n nhËn thøc häc sinh ®­îc trang bÞ kiÕn thøc ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng th× c¸c giai ®o¹n sau häc sinh sÏ rÊt thuËn lîi. Do ®ã ph¶i d¹y cho häc sinh lý thuyÕt vÒ trß ch¬i to¸n häc mét c¸ch cã hÖ thèng. §iÒu nµy tõ tr­íc ®Õn nay ch­a lµm ®­îc. Th­êng mçi m«n d¹y mét sè kü n¨ng. Nh­ m«n to¸n kh«ng cã mét tiÕt lý thuyÕt nµo d¹y vÒ trß ch¬i to¸n häc. ChØ cã phÇn thùc hµnh häc sinh tËp d¹y. NÕu gi¸o viªn s­ ph¹m cã kiÕn thøc, cã kinh nghiÖm th× ph©n tÝch cho häc sinh biÕt c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cßn kh«ng th× häc sinh ph¶i tù t×m hiÓu, do ®ã ë giai ®o¹n 3 häc sinh mÊt rÊt nhiÒu thêi gian ®Ó lµm quen víi trß ch¬i to¸n häc. - Nhµ tr­êng ph¶i chó träng ®Õn kh©u thùc hµnh tËp d¹y trªn líp cho häc sinh. §©y lµ mét trong nh÷ng giai ®o¹n quan träng ®Ó h×nh thµnh kü n¨ng ®èi víi häc sinh phæ th«ng míi häc nghÒ. NÕu häc sinh ®­îc tËp d¹y trªn c« nhiÒu th× khi d¹y trÎ häc sinh tù nhiªn h¬n, nh÷ng kü n¨ng gi¶ng d¹y ®­îc h×nh thµnh nhanh h¬n. - Khi ®i thùc tËp tèt nghiÖp b¾t buéc mçi häc sinh ph¶i tæ chøc Ýt nhÊt 2 lÇn trß ch¬i to¸n häc th× kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i cña häc sinh míi h×nh thµnh v÷ng ch¾c vµ hoµn thiÖn ®­îc. Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ cña chóng t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp. Trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®Ò tµi còng nh­ kh¶ n¨ng, thêi gian, ph­¬ng ph¸p cßn h¹n chÕ nªn chóng t«i chØ ®Ò cËp ®­îc mét sè vÊn ®Ò. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt §µo Thanh ¢m, TrÞnh DÇn, NguyÔn ThÞ Hoµ (1995). Gi¸o dôc häc mÇm non - tËp 3. NXB §¹i häc s­ ph¹m I. NguyÔn ThÞ Ngäc Chóc (1981). H­íng dÉn tæ chøc ho¹t ®éng vui ch¬i mÉu gi¸o. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Ph¹m Minh H¹c (1997). T©m lý häc V­gètxki. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi Ph¹m Minh H¹c (2002). TuyÓn tËp t©m lý häc. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi Ph¹m Minh H¹c (1996). TuyÓn tËp t©m lý häc J.Piaget. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Lª ThÞ Hµi (1998). T×m hiÓu biÓu t­îng sè häc ë trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi. LuËn v¨n th¹c sü gi¸o dôc häc. Lª V¨n Hång, Ngäc Lan, NguyÔn V¨n Thµng (1998). T©m lý häc løa tuæi vµ t©m lý häc s­ ph¹m (tµi liÖu dïng cho c¸c trêng §HSP vµ c¸c tr­êng C§SP). NXB §¹i häc Quèc gia, Hµ Néi. Lª Xu©n Hång, Lª ThÞ Khang, Hå Lai Ch©u, Hoµng Mai (2000). Nh÷ng kü n¨ng s­ ph¹m mÇm non. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. K¬rutecxki V.A. (ng­êi dÞch: Ph¹m V¨n Hoµn, Lª H¶i Ch©u, Hoµng Thuý) (1973). T©m lý häc n¨ng lùc to¸n häc cña häc sinh. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Phan Kim Liªn (1990). Lµm quen víi to¸n qua trß ch¬i. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Vò §øc Mai (1962). G©y høng thó to¸n häc cho häc sinh nh­ thÕ nµo. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. NguyÔn §øc Minh vµ céng sù (1975). Mét sè vÊn ®Ò t©m lý häc s­ ph¹m vµ løa tuæi häc sinh ViÖt Nam. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Lª Thanh Nga (2005). Lµm quen víi to¸n qua trß ch¬i. NXB TrÎ, TPHCM Phan Träng Ngä, D­¬ng DiÖu Hoa, NguyÔn Lan Anh (2001). T©m lý häc trÝ tuÖ. NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. Lª BÝch Ngäc (1998). Mét sè biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i häc tËp nh»m h×nh thµnh biÓu t­îng thiªn nhiªn cho trÎ mÉu gi¸o lín. LuËn v¨n th¹c sü t©m lý häc. §µo ThÞ Oanh (2003). T©m lý häc lao ®éng. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. Hoµng ThÞ Oanh (1998). Kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i ®ãng vai cã chñ ®Ò cho trÎ mÉu gi¸o bÐ cña sinh viªn trêng Cao ®¼ng s­ ph¹m nhµ trÎ - mÉu gi¸o. LuËn v¨n th¹c sü T©m lý häc. Hoµng ThÞ Oanh (2003). Nghiªn cøu kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i ®ãng vai cã chñ ®Ò cho trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi cña sinh viªn tr­êng Cao ®¼ng s ph¹m nhµ trÎ - mÉu gi¸o. LuËn ¸n tiÕn sü t©m lý häc. Pªtr«tvxki A.V. (1982). T©m lý häc trÎ em vµ t©m lý häc s­ ph¹m, tËp 2. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. P«lia G. (ng­êi dÞch: Ph¹m TÊt B¾c, NguyÔn Gi¶n, Hå Thu©n) (1976): S¸ng t¹o to¸n häc. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. Vò Ngäc Pha (2002). Gi¸o tr×nh triÕt häc cao häc, tËp 1. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. NguyÔn Thanh S¬n, §µo ThÞ Minh Loan, §µo Nh­ Trang (1994). To¸n häc vµ ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng to¸n ban ®Çu cho trÎ mÇm non. NXB Hµ Néi. Minh T©m, Thanh Nghi, Xu©n L·m (1998): Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt. NXB V¨n ho¸ Th«ng tin. NguyÔn Th¹c, Ph¹m Thµnh NghÞ (1992). T©m lý häc s­ ph¹m ®¹i häc. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. TrÇn Träng Thuû (1997). T©m lý häc lao ®éng. NXB Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m I, Hµ Néi. §µo Nh­ Trang (1996). Bµi so¹n h­íng dÉn trÎ mÉu gi¸o lµm quen víi c¸c biÓu t­îng ban ®Çu vÒ to¸n. NXB Hµ Néi. TrÇn ThÞ Träng, Ph¹m ThÞ Söu (2000). Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÉu gi¸o vµ h­íng dÉn thùc hiÖn cho trÎ 5 - 6 tuæi. NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. NguyÔn ¸nh TuyÕt (1997). T©m lý häc trÎ em. NXB Gi¸o dôc Hµ Néi NguyÔn ¸nh TuyÕt, §µo Thanh ¢m, §inh V¨n Vang (1998). Gi¸o dôc häc. NXB §¹i häc s­ ph¹m I. NguyÔn ¸nh TuyÕt, NguyÔn ThÞ Hoµ, §inh V¨n Vang (1996). Tæ chøc h­íng dÉn trÎ mÉu gi¸o ch¬i. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. NguyÔn Quang UÈn (1996). T©m lý häc ®¹i c­¬ng. NXB §¹i häc S­ ph¹m. TiÕng Nga 32. Данилoва В.В.(1987). Математикая подготовка детей в дошкольных учреждениях, Москва. 33. Выготский Л.С.(1966). Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. Вопросы психологии 34. Кузьмина Н.В.; Урклин И. А. (1972). Основы вузовской педогогика ИзД Ленинградского унивезситета 35.Кузьмина Н.В. (1982). Изучения педагогической системы. Ленинград 36. Кузьмина.Н.В. (1980). Методы систематического педогогического исследованuя, Л Т У. 37. Метлина Л. С. (1985). Математика в детском саду. Москва. 38. Платонов К.К. (1963). О знаниях навыках и умениях – Советская наука. М.,Изд . АПН – РСФСР. 39. Уманский Л.Ц. (1965). Психология организаторской деятельности школьников. Москва. TiÕng Anh 40. Shiv Kumar Shah (2003). Demonstrate a skill. NXB Nepan. 41. John Collum (2004). Provide Skill Developmental Guidance. NXB Colombo. Môc lôc Trang PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1 1 Lý do chän ®Ò tµi 1 2 Môc ®Ých nghiªn cøu 3 3 §èi t­îng nghiªn cøu 3 4 Kh¸ch thÓ nghiªn cøu 3 5 Gi¶ thuyÕt nghiªn cøu 3 6 NhiÖm vô cña ®Ò tµi 3 7 Ph¹m vi nghiªn cøu 3 8 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 PhÇn thø hai: Néi dung nghiªn cøu 5 Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 5 1.1 S¬ l­îc lÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò 5 1.1.1 Trªn thÕ giíi 5 1.1.2 ë ViÖt Nam 8 1.2 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 10 1.2.1 Kü n¨ng vµ c¸c giai ®o¹n h×nh thµnh kü n¨ng 10 1.2.1.1 Kh¸i niÖm kü n¨ng 10 1.2.1.2 C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh kü n¨ng 12 1.2.1.3 C¸c cÊp ®é h×nh thµnh kü n¨ng 13 1.2.2 Kü n¨ng tæ chøc 15 1.2.3 BiÓu t­îng to¸n häc 19 1.2.4 Trß ch¬i 21 1.2.5 Trß ch¬i to¸n häc 22 1.3 §Æc ®iÓm nhËn thøc cña gi¸o sinh tr­êng trung häc s­ ph¹m mÇm non Th¸i b×nh 24 1.4 §Æc ®iÓm nhËn thøc c¸c biÓu t­îng to¸n häc cña trÎ mÉu gi¸o 5 – 6 tuæi 26 1.5 Kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5 – 6 tuæi cña gi¸o sinh tr­êng trung häc s­ ph¹m mÇm non Th¸i B×nh 28 1.5.1 Kh¸i niÖm kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc 28 1.5.2 Quy tr×nh tæ chøc h­íng dÉn trß ch¬i häc tËp 30 1.5.3 Quy tr×nh h­íng dÉn trß ch¬i to¸n häc 31 1.5.4 Quy tr×nh h×nh thµnh kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña gi¸o sinh 32 1.6 C¸c kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña gi¸o sinh ®ang thùc hiÖn 34 KÕt luËn ch­¬ng 1 42 Ch­¬ng 2: Tæ chøc nghiªn cøu 43 21. MÉu kh¸ch thÓ nghiªn cøu 43 2.2 Néi dung nghiªn cøu 43 2.2.1 5 trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5 – 6 tuæi 44 2.2.2 Néi dung ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cña gi¸o sinh 49 2.2.3 Néi dung thùc nghiÖm 52 2.2.3.1 Gi¶ thuyÕt nghتn cøu 52 2.3.2.2 Tæ chøc thùc nghiÖm 55 2.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 57 2.3.1 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn 57 2.3.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn 57 2.3.2.1 Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra viÕt 57 2.3.2.2 Ph­¬ng ph¸p quan s¸t 58 2.3.2.3 Ph­¬ng ph¸p trß chuyÖn pháng vÊn 59 2.3.2.4 Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm 59 2.3.2.5 Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 61 2.4 TiÕn ®é thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi 62 Ch­¬ng 3: KÕt qu¶ nghiªn cøu 64 3.1 Thùc tr¹ng kü n¨ng tæ chøc trß ch¬i to¸n häc cho trÎ 5 – 6 tuæi cña gi¸o sinh 64 3.1.1 Thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn nhËn thøc 64 3.1.2 Thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn thiÕt kÕ 66 3.1.3 Thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn kÕt cÊu 69 3.1.4 Thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô 71 3.1.5 Thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng thuéc thµnh phÇn giao tiÕp 74 3.2 KÕt qu¶ thùc nghiÖm 81 3.2.1 So s¸nh kÕt qu¶ tr­íc thùc nghiÖm cña 2 nhãm ®èi chøng vµ thùc nghiÖm 81 3.2.2 So s¸nh kÕt qu¶ tr­íc vµ sau thùc nghiÖm cña nhãm ®èi chøng 83 3.2.3 So s¸nh kÕt qu¶ tr­íc vµ sau thùc nghiÖm cña nhãm thùc nghiÖm 85 3.2.4 So s¸nh kÕt qu¶ sau thùc nghiÖm cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm 87 3.3 KÕt luËn ch­¬ng 3 90 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 92 Tµi liÖu tham kh¶o 96 Phô lôc 100

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học cho trẻ 5-6 tuổi của học sinh trường TCSP mầm non Thái Bình.DOC
Luận văn liên quan