Nghiên cứu mô hình lọc sinh học xác định mức độ xử lý nước thải cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh

Mục Lục Lời cảm ơn . Muc lục Danh sách bảng . Danh sách hình . Chương I : Mở Đầu I.1 Đặt vấn đề 01 I.2 Mục đích nghiên cứu 01 I.3 Nội dung nghiên cứu 01 I.4 Đối tượng nghiên cứu 01 I.5 Phương pháp nghiên cứu . 01 I.6 Phạm vi nghiên cứu 02 Chương II :Tổng Quan Về Nước Tương và Cơ Sở Sản Xuất Nước Tương Lam Thuận – TPHCM II.1 Tổng quan về nước tương. 03 II.1.1 Lịch sử nước tương 03 II.1.2 Giá trị thực phẩm của nước tương 03 II.1.3 Thành phần nước tương 03 II.1.4 Nguyên liệu chính 04 II.1.5 Các phương pháp sản xuất nước tương 06 II.1.6 Quy trình sản xuất nước tương 07 II.1.7 Vi sinh vật trong sản xuất nước tương . 07 II.1.8 Quy trình công nghệ 08 II.1.9 Nuôi nấm mốc 09 II.1.10 Lên men hoặc thủy phân 09 II.1.11 Trích ly 09 II.1.12 Thanh trùng sản phẩm 10 II.2 Cơ Sở sản xuất nước tương Lam Thuận – TPHCM 10 II.2.1 Giới thiệu chung 10 II.2 2 Môi trường và nước thải . 10 Chương III : Tổng Quan Về Các Phương Pháp Xử Lý Nước Thải . III.1 Phương pháp cơ học . 12 III.1.1 Song chắn rác 12 III.1.2 Bể lắng cát 12 III.1.3 Bể lắng 12 III.1.4 Bể vớt dầu mỡ 13 III.1.5 Bể lọc 13 III.2 Phương pháp hóa lý 14 III.2.1 Phương pháp đông tụ và keo tụ, tạo bông . 14 III.2.2 Phương pháp tuyển nổi . 16 III.2.3 Phương pháp hấp phụ 16 III.2.4 Phương pháp trao đổi ion 17 III.2.5 Các quá trình tách bằng màng 18 III.2.6 Phương pháp điện hóa 18 III.2.7 Phương pháp điện ly . 18 III.2.8 Phương pháp trung hòa 19 III.2.9 Phương pháp oxi hóa khử 19 III.2.10 khử trùng nước thải 20 III.3 Phương pháp sinh học 21 III.3.1 Phương pháp sinh học tự nhiên 21 III.3.2 Phương pháp sinh học nhân tạo 22 Chương IV : Vi Sinh Vật Trong Xử Lý Nước Thải. IV.1 Khái Niệm 33 IV.2 Hoạt động của vi sinh vật trong nước thải 34 IV.3 Vai trò của vi sinh vật trong xử lý nước thải 35 IV.3.1 Vi sinh vật hiếu khí trong quá trình phân hủy hữu cơ . 35 IV.3.2 Vi sinh vật của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí . 39 IV.4 Quá trình trao đổi chất của vi sinh vật 42 IV.4.1 Cacbon và nguồn năng lượng 42 IV.4.2 Chất dinh dưỡng 43 IV.5 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường 44 IV.6 Các dạng trao đổi chất của vi sinh vật 45 IV.7 Sự tăng trưởng của vi sinh vật 45 IV.7.1 Sự tăng trưởng về số lượng 46 IV.7.2 Sự phát triển của vi sinh vật về khối lượng 47 IV.7.3 Sự tăng trưởng trong môi trường hỗn hợp 47 IV.7.4 Động học của quá trình xử lý sinh học 47 Chương V : Nội Dung và Kết Quả Nghiên Cứu V.1 Phương pháp luận . 52 V.1.1 Cơ sở của quá trình xử lý sinh học 52 V.1.2 Cơ sở lý thuyết về khả năng bám dính 53 V.1.3 Các thông số thường dùng trong quá trình bùn hoạt tính 53 V.1.4 Giá thể và mô hình nghiên cứu 55 V.1.5 Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích . 55 V.1.6 Vận hành mô hình 55 V.2 Thảo luận kết quả thí nghiệm 66 ChươngVI : Kết Luận Và Kiến Nghị VI.1 Kết Luận 70 VI.1.1 Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý cho cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận 70 VI.1.2 Thuyết minh quy trình . 72 VI.2 Kiến Nghị Chương I : MỞ ĐẦU I.1 Đặt vấn đề Kinh tế thế giới không ngừng vận động và phát triển điều đó đồng nghĩa với vấn đề khai thác tài nguyên .Khi tài nguyên bị khai thác quá mức thì môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng .Điều đó được thể hiện qua sự biến đổi khí hậu toàn cầu : Những cơn bão ngày càng mạnh hơn , băng tan , mưa acid , lũ quét Làm thiệt hại của cải vật chất và tính mạng con người . Vì vậy ngay từ bây giờ mỗi người phải có ý thức bảo vệ môi trường chung vì một hành tinh màu xanh. Riêng ở Việt Nam đời sống người dân ngày càng ổn định do đó nhu cầu cuộc sống ngày càng cao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng hoạt động kinh doanh Cơ sở chế biến và sản xuất nước tương Lam Thuận là một trong số đó. Ngoài những vấn đề về kinh tế như giải quyết được việc làm cho người lao động ,nâng cao đời sống người dân , đóng góp ngân sách nhà nước bên cạnh đó là các vấn đề môi trường mà cơ sở chưa giải quyết được .Vơí đề tài “ Nghiên cứu mô hình lọc sinh học xử lý nước thải cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận” tôi hy vọng sẽ đóng góp được một phần sức nhỏ bé của mình trong việc bảo vệ môi trường chung. I.2 Mục đích nghiên cứu Xác định mức độ ô nhiễm của nghành sản xuất nước Tương sau khi đã áp dụng phương pháp mới và mô hình lọc sinh học hiếu khí để xử lý nước thải nhằm đạt được tiêu chuẩn môi trường phù hợp với các quy định về môi trường của chính phủ Việt Nam. I.3 Nội dung nghiên cứu Lấy nước thải đầu ra của cơ sở sản xuất nước tương Lam ThuậnTiến hành mô hình thí nghiệm và phân tích các chỉ tiêu đầu raTìm ra khoảng nồng độ xử lý tối ưu nhất đối với giá thể nghiên cứu I.4 Đối tượng nghiên cứu Giá thể là các vòng nhựa có đường kính d = 21mm và chiều cao h =25mmNước thải được lấy từ cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận I.5 Phương pháp nghiên cứu Xây dựng mô hình nhỏ mô phỏng bể xử lý đặt trong phòng thí nghiệmVận hành mô hình với giá thể là các ống nhựa và xử lý nước thải theo các tải trọng khác nhauKiểm tra các chỉ tiêu đầu vào và đầu ra của nước thải sau khi được xử lý ở mô hình trong phòng thí nghiệm.Các chỉ tiêu kiểm tra COD,pH,SS. I.6 Phạm vi nghiên cứu Mô hình trong phòng thí nghiệmBể lọc sinh học hiếu khí với giá thể là các ống nhựaXử lý nước Tương sau quá trình sản xuất theo phương pháp mới(có hàm lượng 3MCPD dưới chuẩn cho phép) 73

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu mô hình lọc sinh học xác định mức độ xử lý nước thải cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KTCN TP.HCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC ------------------- KHOA:MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC BOÄ MOÂN:MOÂI TRÖÔØNG NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: ĐẶNG LÊ QUÂN MSSV: 105111050 NGAØNH: NGAØNH MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP : 05DSH Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LỌC SINH HỌC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG LAM THUẬN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): Tổng quan về nước tương và cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải từ nước tương. Nghiên cứu mô hình lọc sinh học để xử lý nước thải từ nước tương. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp: 01/04/2009 Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 30/6/2009 Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn: Th.S Lâm Vĩnh Sơn Noäi dung vaø yeâu caàu ÑATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân Ngaøy ……..thaùng …….. naêm 2006 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): Ñôn vò: Ngaøy baûo veä: Ñieåm toång keát: Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1_NHIEM VU DO AN.doc
  • doc2_NHAN XET CUA GVHD.doc
  • doc14_TAI LIEU THAM KHAO.doc
  • doc15_PHUC LUC.doc
  • docBảng II.doc
  • docBIA DATN.doc
  • docHình.doc
  • docLời cảm ơn.doc
  • docMUC LUC.DOC
  • docnoi dung.doc
Luận văn liên quan