Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thùng xe/năm.

Chất lượng thùng xe được đánh giá qua phiếu thăm dò khách hàng. Phiếu thăm dò được gửi tới khách hàng một cách ngẫu nhiên thông qua các đại lý bán xe ôtô tải có sử dụng thùng xe của công ty. Phiếu thăm dò các tiêu chí kỹ thuật như: độ cứng vững, chất lượng mối hàn, chất lượng sơn, kiểu dáng, khả năng quá tải. Các kết quả thăm dò được thể hiện ở phần phụ lục.

pdf94 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thùng xe/năm., để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nxb Giao th«ng vËn t¶i, 2006 3. TrÞnh ChÝ ThiÖn, TËp bµi gi¶ng ¤ t« chuyªn dïng, §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i 4. Lª Quang Minh, NguyÔn V¨n V−îng, Søc bÒn vËt liÖu tËp 1 vµ tËp 2, Nxb Gi¸o dôc, 2006 5. QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§-TTG cña Thñ t−íng ChÝnh Phñ, ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 6. TCVN 7271:2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé «t« - Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông 7. TCVN 7340: 2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - M· kÝch th−íc « t« chë hµng 8. tcvn 6211 : 2003, ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - kiÓu, thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 9. Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp (VEAM), ThuyÕt minh thiÕt kÕ tæng thÓ Dù ¸n l¾p r¸p xe t¶i MAZ tõ c¸c côm linh kiÖn CKD ë n−íc CHXHCN ViÖt Nam (dÞch tõ tiÕng Nga) 10. TrÇn V¨n NghÜa (2004), Tin häc øng dông trong thiÕt kÕ c¬ khÝ, Nxb Gi¸o dôc. 11. Trung t©m khoa häc kü thuËt & C«ng nghÖ qu©n sù (2004), H−íng dÉn sö dông PhÇn mÒm tÝnh to¸n m« pháng b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n Ansys 7.0, Tµi liÖu l−u hµnh néi bé. 45 Lêi c¸m ¬n Thay mÆt c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, ®ã lµ: - Bé C«ng Th−¬ng, trùc tiÕp lµ Vô Khoa häc vµ C«ng nghÖ, V¨n phßng Bé C«ng Th−¬ng. - C«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty. - Chñ nhiÖm ®Ò tµi vµ nhãm c¸c thµnh viªn thùc hiÖn ®Ò tµi - C¸c c¸n bé phßng Kü thuËt, bé phËn chÕ t¹o thö nghiÖm vµ c¸c phßng ban cã liªn quan cña C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa ®· t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. 46 Sè l−îng s¶n phÈm b¸n ra (xe) STT Tªn ®¬n vÞ, doanh nghiÖp §Þa chØ C«ng suÊt Lo¹i s¶n phÈm S¶n phÈm 2004 2005 2006 01 Cty Mekong Auto 120 TrÇn H−ng §¹o, Q1, TPHCM Tel: (08) 836 7459 Fax: (08) 836 7460 Web: www.mekongauto.com.vn Xe hai cÇu viÖt d·, xe du lÞch, xe buýt nhá vµ lín, xe buýt c«ng céng, xe t¶i thïng kÝn, xe t¶i c¸c lo¹i, xe chuyªn dông: xe cøu th−¬ng, xe c«ng tr×nh, xe ®«ng l¹nh, xe c¶nh s¸t… C¸c dßng xe: Fiat, Musso Libero, 737 509 597 02 Cty «t« Toyota ViÖt Nam Phóc Th¾ng, Phóc Yªn, VÜnh Phóc Tel: (021) 868 100 Fax: (021) 868 117 Web: www.toyotavn.com.vn 20.000 xe/n¨m L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c dßng xe con C¸c dßng xe: Camry, Zace, Vios, Altis, Innova, Lan Cruise 9.150 11.813 14.784 03 Cty TNHH Ford Viet Nam Lai C¸ch, CÈm Giµng, H¶i D−¬ng Tel: (032)850081 Fax: (032) 0850 081 Web: www.ford.com.vn 14.000 xe/n¨m L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i xe con, xe du lÞch, xe viÖt d· C¸c dßng xe: Transit, Ranger, Escape, Mondeo, Everest, Focus. 5.618 5.040 3.610 04 Cty liªn doanh Mercedes-Benz 13 Quang Trung, Ph−êng 11, Gß VÊp, TP. HCM C¸c dßng xe: C180K, E200K, 1.684 1.684 1.202 Phô lôc 1: Danh s¸ch c¸c liªn doanh s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« trong n−íc 47 ViÖt Nam Tel: (08) 895 9100/8714. Fax: (08) 895 8715 E280, C280, Sprinter 05 Cty «t« Honda ViÖt nam 10.000 xe/n¨m S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p «t« d−íi 9 chç ngåi C¸c dßng xe: Civic 1.110 06 Cty ISUZU ViÖt Nam 100 Quang Trung, QuËn Gß VÊp, TP Ho Chi Minh Tel: (08) 895 9203 Fax: (08 895 9204) Web: www. isuzu-vietnam.com S¶n xuÊt c¸c dßng xe thÓ thao viÖt d·, xe t¶i nhÑ, xe buýt C¸c dßng xe: Hi- Lander, D-Max, 2.963 2.402 2.344 07 Cty «t« SUZUKI ViÖt Nam B×nh §a, khu C«ng nghiÖp Biªn Hoµ, §ång Nai. Tel: (061) 838 707 Fax: (061) 812 312. Web: www.suzuki.com.vn 10.000 xe/n¨m C¸c dßng xe: Super Carry, APV, Vitara, Wagon 4.094 3.365 1.807 08 Cty Hino Motors ViÖt Nam Hoµng LiÖt, Thanh Tr×, HN Tel: 04. 8616017 Fax: 04. 8616018 Lµ nhµ s¶n xuÊt xe t¶i h¹ng trung, h¹ng nÆng vµ xe buýt C¸c dßng xe FC2J, FG1J, FM1J, FL1J, PK1J 389 546 613 09 Cty VIDAMCO Tø HiÖp, Thanh Tr×, HN. Tel: (04) 861 3310 Fax: (021) 861 1755 Web: www.vidamco.com.vn Xe du lÞch c«ng suÊt 10.000 xe/n¨m/ca; Xe buýt S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i xe con vµ xe th−¬ng m¹i. C¸c dßng xe: Magnus, Lacetti, Gentra, Matiz, Chevrolet, Nubira, Lanos 5.112 4.198 1.634 48 c«ng suÊt 500 xe/n¨m 10 Cty s¶n xuÊt «t« DAIHATSU VIETINDO Minh TrÝ, Sãc S¬n, Hµ Néi -VP chÝnh: 80 NguyÔn ChÝ Thanh, §èng §a, HN Tel: (04)775-2483 Fax: (04)7752439 1.800 xe/n¨m L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i «t« ®a dông lo¹i nhá, tæng thµnh, phô tïng «t« vµ cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hµnh s÷a ch÷a «t«. C¸c dßngxe: Hijet Jumbo, Citivan, Devan, Terios 813 453 530 11 XN Liªn doanh s¶n xuÊt «t« (VMC) Km 9, NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. Tel: (04) 854 7485 Fax: (034) 820 432 24.000 xe/n¨m S¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c xe mang nh·n hiÖu Kia, Madaz, BMW C¸c dßng xe: BMW, Mazda, Kia 3.279 1.042 659 12 Cty Liªn doanh s¶n xuÊt «t« Ng«i Sao 243 Tr−êng S¬n, Thñ §øc, TP HCM. Tel: (08) 8962181 Fax: (08) 896 8239 Web: www.vinastarmotors.com.vn 5.000 xe/n¨m C¸c dßng xe: Pajero, Grandis, Lancer, Jolie, Canter 5.384 4.212 3.398 49 Chủng loại/ C. suất Thiết kế Chủng loại/ C. suất Thực hiện ST T Tên đơn vị, doanh nghiệp Địa chỉ X e C o n X e T a i X e B u y t , K h a c h K h a c X e C o n X e T a i X e B u y t , K h a c h K h a c Ghi chú 01 Công ty Cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định Tel: 0350.849791 0350.836975 Fax: 0350.842416 E-mail: Naintra@hn.vnn.vn VP: 298 - Đường Trần Hưng Đạo - TP. N. Định NM: Đường Phạm Ngũ Lão - KCN Hoà Xá - N.Định 5500 /năm 100* * Số liệu 9 tháng đầu 2005 02 Công ty Cơ khí Ô tô 3/2 Tel: 04.5771047 Fax: 04.8525601 18 Đường Giải Phóng Q. Đống Đa Hà Nội 383* * Số liệu 8 tháng đầu 2005 03 Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự Tel: 04.8247901 04.6890722 Fax: 04.8252759 VP: 16 Phan Chu Trinh Q. H. Kiếm, HN NM: Km 15, QL 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN 3000 /năm 87* * Số liệu 9 tháng đầu 2004 Phô lôc 2: Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp trong n−íc s¶n xuÊt l¾p r¸p «t« 50 04 Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng Tel: 0511. 822358 Fax: 0511.743911 Email: damefa@dng.vnn.vn VP: 128 Ông Ích Khiêm, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng NM: 5000 /năm 6000 /năm 223* * Số liệu năm 2004 05 Công ty TNHH Ô tô Hoàng Trà Tel: 04. 7554285 Fax: 04.7554286 VP: 161 Đặng Văn Ngữ, Q, Đống Đa, Hà Nội NM: Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 900 /năm 1251 06 Công ty TNHH Cơ Khí Thành Công Tel: 04. 9680949 04. 9689384 Fax:04.9680950 Khối 7A, Khu CN Nguyên Khê, Đông Anh, H.Nội 6000 /năm 371 07 Công ty TNHH Thương mại Hoàng Huy CTy: Tel:031.610021 Fax: 031.955322 NM: Tel: 031970942 Fax: 031.770451 VP: 324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng NM: Km 9, QL 5, Nam Sơn, An Dương, HP 5000 /năm Chưa SX 51 08 Công ty Xây dựng và Thương mại - XN lắp ráp Ô tô Tel: 04. 6282061 Fax: 04.6282059 Email: traenco.auto@fpt.vn VP: 407 Đường Giải Phóng,Thanh Xuân, H.Nội NM: Cổ Bi, Trâu Quì, Gia Lâm, HNội 5300 /năm 3200 /năm 862 38 09 Công ty Cổ phần vận tải ô tô Nam Định Tel: 0350 849731 Fax: 0350836211 VP: Km 2, Đường Điện Biên, TP Nam Định 3000 /năm Khôn g có số liệu 10 Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung Tel: 0320. 776555 Fax: 0320.776666 Email: viettrung am@yahoo.com Km 34, QL 5A, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương 9000 /năm Chưa SX 11 Công ty TNHH Ô tô Hoa Mai Tel: 031. 872999 Fax: 031.672888 E-mail: otonongdunghoamai@yahoo.com VP: 379 Trần Tất Văn, Kiến An, HP NM: Km 34+500, QL 10, Cầu Vàng 2, An Lão, HP 16-20 xe/ca làm việc 3815 12 Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô Trường Sơn Đường N2, Khu CN Bắc Vinh, 3000 /năm 500 /năm 24 xe /ngày 52 Tel: 038. 514416 Fax: 038.514417 Email: truongson_auto@yah oo.com TP Vinh, Nghệ An 13 Công ty TNHH Sản Xuất và lắp ráp Ô tô Chu Lai - Trường Hải Tel: 0510. 565327 Fax: 0510565324 Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn Khu CN Tam Hiệp, Núi Thành, Q.Nam 7000 /năm 2000 /năm 4344 14 Công ty Cơ khí Ô tô xe máy Thanh Xuân Tel: 04.558 8010 Fax: 04.8583121 Email: x25@hn.vnn.vn 105 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 5000 /năm 10000 /năm 1000 /năm 1097 252 15 Nhà Máy Ô tô Hoà Bình Tel: 04. 5841818 Fax: 04.8541035 Email: otohoabinh@FPT.vn VP: 44 Triều Khúc, Thanh Xuân, H.N NM: Cụm CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Tây 500 /năm 145* * Số liệu năm 2004 16 Nhà máy Ô tô Cửu Long Tel: 04. 8628205 Fax: 048628703 E-mail: tmtxnkgtvt@hn.vnn.vn 199.B - Minh Khai, Q. Hai bà Trưng, HN 10000 /năm Không có số liệu 53 Web: www.tmt-corp.com 17 Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng Tel: 031.790882 Fax: 031676676 otochienthang@hn.vnn.vn 142 Trần Tất Văn, Kiến An, H.Phòng 2000 /năm 1058* * Số liệu 9 tháng đầu 2005 18 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế Tel: 054.822593 Fax: 054.826630 054823622 93 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên Huế 500 /năm 261 19 Công ty Thương mại và sản xuất Vật tư Thiết bị GTVT (TMT) Tel: 04.8628205 046333322 Fax: 04.8628703 Email: tmtxnkgtvt@hn.vnn.vn VP: 199.B - Minh Khai, Q. Hai bà Trưng, HN NM: Xã Trưng Trắc, H. Văn Lâm, Hưng Yên 10000 /năm 2911 20 (TRACIMEXCO) Công ty ô t ô Tracimexco - Hà Giang Tel: 019.882145 Fax: 8419882127 VP: A26 - Ngõ 109, Trường Chinh, Hà Nội NM: Km 21, Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang 5000 /năm 3000 /năm 1590* * Tính đến tháng 6/200 54 Email: tra-emc@hn.vnn.vn 5 21 Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT Cty: Tel:08.8455195 Fax:8445240 N/ máy TRA-BUS NM: 019.882121 Fax: 019882127. E-mail: tracimexco@hcm.fpt.vn VP: 22 Phan Đình Giót, Tân Bình, TP.HCM. NM: Ấp Đông Ba, Xã Bình Hoà, Thuận An, B. Dương 6000 /năm 4500 22 (TRACIMEXCO) Công ty ô t ô Tracimexco - Bắc Kạn Tel: 0281.878005 Fax: 0281.875506 Email: trabkauto@vnn.vn NM: Km 9, Xã Xuất Hoá, TX Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 10000 /năm 3000 /năm 500 55 23 Nhà máy Sản xuất Ô tô 1-5 Tel: 04.8820486 04.8835148 Fax: 04.8834115 E-mail: congtyoto15@ hn.vnn.vn Km 15, QL 3, T.trấn Đông Anh, Hà Nội 3500 /năm 6000 /năm 5852* *Từ 2001 đến 8/200 5 24 Nhà Máy cơ khí Công trình Tel: 04.8623371 Fax: 04.8625800 199. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, HN 1000 /năm 700 25 Nhà máy chế tạo Phụ tùng Ô tô Xe máy DETECH Tel: 0321.944149 Fax: 0321.944197 Xã Dị Sử, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên 3500 /năm Chưa SX 26 Công ty TNHH Đức Phương Tel: 0350.842797 Fax: 0350.843310 0350.849553 VP: 291 - Hoàng Văn Thụ, TP. Nam Định NM: C4-3, C4-4 Khu CN Hoà Xá, T. Nam Định 5000 /năm 40 56 27 Công ty Công nghiệp Ô tô than Việt Nam Tel: 033.865288 Fax: 033.862398 Email: VMIC@hotmail.com Km 07, Nguyến Văn Cừ, TX Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 1200 /năm 50 /năm 953 10 28 Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây dựng Giao thông Tel: 08.8965105 08.8964066 Fax: 08.8961440 Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM 2000 /năm 350 Tổng công ty cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) Gồm 4 đơn vị thành viên: 262 - Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. HCM 600 /năm 1250 /năm 1800 /năm 1706* * Số liệu 9 tháng đầu năm 2005 1. XN Cơ khí Ô tô An Lạc Tel: 08.8752033 Fax: 08.7512726 121 - Cô Giang, Q.1 29 2. Công ty Xe khách Sài Gòn Tel: 08.8298992 Fax:08.9144010 01 - Phạm Hồng Thái, Q.Tân Bình 57 3. Công ty Ô tô Sài Gòn Tel: 08.9234167 Fax: 8.9238955 D11/6Q, QL 1A, Tân Tạo, Bình Chánh. 4. Công ty Cổ phần Xe khách và dịch vụ Miền Tây Tel: 8.8752878 Fax: 8.8761761 54 - Kinh Dương Vương, P.13, Q.6 30 Xí nghiệp Tư doanh Xuân Kiên XuanKienHaNoi@hn.vnn.vn www.XuanKien.com.vn Tel: 04.9423640 04.9580560 Fax: 04.8223435 VP: 60 Lý Thường Kiệt, HN. NM: Xã Tiền Phong, H. Mê Linh, Vĩnh Phúc 30.000/ năm 245 31 Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam Tel:0350.848381 Fax: 0350.846593 VP: 208- Trần Hưng Đạo, Nam Định NM: Khu CN Hoà Xá, Nam Định 5.000/n ăm Chư a SX 32 Công ty Cổ phần Ô tô Huyndai - Vinamotor VP: Phòng 512 -TT Thương mại Sàigòn, 137 Tôn Đức Thắng, 10.000 /năm Không có số liệu 58 Tel: 8.9105572 Fax: 8.9105576 Q.1 NM: Phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM 33 Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Thương mại Đà Nẵng Tel: 0511.723520 Fax: 0511.649.620 35 - Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 100 /năm 186 34 Công ty Cơ khí ô tô Việt Hà Tel: 034.826280 Km 3 - Đường 70, TX Hà Đông, Hà Tây 36 Công ty sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Thanh Tel: 019.882212 Fax: 019.882271 Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang 59 Phô lôc 3: B¶ng tham kh¶o vËt liÖu vµ quy c¸c c¸c chi tiÕt cña lo¹i thïng benz xe hai cÇu ký hiÖu HT 2000-4x4 do Cty CPCK Cæ Loa chÕ t¹o Nguyªn liÖu ST T Tªn chi tiÕt Ký hiÖu b¶n vÏ S.lg M¸c Quy c¸ch 1 2 3 4 5 6 I Cum sµn HT2000-01-000 01 1 Thanh tr−íc nt-01-001 01 Ct3 δ4 2 Thanh däc trong nt-01-002 02 nt U120.52.4,8 3 Thanh ngang trong nt-01-003 03 nt nt 4 Thanh v¸t 1 nt-01-004 02 nt δ4 5 TÊm sµn nt-01-005 01 nt nt 6 Thanh v¸t 2 nt-01-006 04 nt nt 7 Tai b¾t thuû lùc nt-01-007 04 nt δ12 8 TÊm t¨ng cøng gi÷a nt-01-008 02 nt δ4 9 Thanh hµn taib¾t thuû lùc nt-01-009 01 nt U100x46x4,5 10 Thanh b¾t ch¾n bïn nt-01-010 04 nt δ4 11 Thanh b¾t ®Ìn gÇm nt-01-011 02 nt nt 12 Thanh èp d−íi nt-01-012 02 nt nt 13 Thanh sau nt-01-013 01 nt nt 14 Chèt ®ãng më nt-01-014 02 C45 φ24 15 Thanh t¨ng cønggi÷a HT2000-01-015 10 Ct3 16 nt 02 nt δ5 17 nt 02 nt nt 19 nt 02 nt nt 20 nt 02 nt nt 60 21 nt 02 nt nt 22 Thanh chÆn thµnh tr−íc HT2000-01-016 01 Ct3 L50x50x5 23 Vßng ®Öm φ12 TCVN 02 24 Chèt chÎ φ3 TCVN 02 II Côm thµnh bªn HT2000-02-000 02 1 TÊm thµnh bªn nt-02-001 02 Ct3 δ3 2 Thanh ®øng nt-02-002 12 nt δ3 3 Mãc b¹t nt-02-003 08 nt φ10 4 Tai kho¸ thµnh bªn nt-02-004 04 nt δ6 5 TÊm èp thµnh nt-02-005 02 nt δ3 6 TÊm bÞt ®Çu nt-02-006 04 nt δ3 7 B¶n lÒ chèt φ12 nt-02-007 14b III Côm thµnh tr−íc HT2000-03-000 01 1 T©m che cabil nt-03-001 01 Ct3 δ3 2 Thanh khung thµnh tr−íc nt-03-002 03 nt δ3 3 TÊm thµnh nt-03-003 01 nt δ3 4 Thanh khung thµnh tr−íc nt-03-004 02 nt nt 5 Thanh U nt-03-005 01 nt nt 6 VÊu cµi nt-03-006 01 nt nt 7 Tay vÞn nt-03-007 02 Ct3 φ14 8 Gi¸ ®ì xÎng nt-03-008 01 nt δ3 9 Thanh khung thµnh tr−íc nt-03-009 02 nt δ3 10 Thanh gãc ®ì lèp nt-03-010 02 nt nt 11 èp thanh gãc ®ì lèp nt-03-011 02 nt nt 61 12 Bu l«ng M20x100 TCVN85-63 01 13 Thanh khung thµnh tr−íc HT2000-03-012 03 nt nt 14 Thanh b¾t lèp phô nt-03-013 01 Ct3 δ10 15 §ai èc M20 TCVN102-63 01 16 TÊm v¸t1 HT2000-03-014 02 Ct3 δ3 17 TÊm v¸t 2 HT200-03-15 02 Ct3 δ3 IV Côm thµnh sau HT2000-04-000 01 1 Thanh ®øng nt-04-001 02 Ct3 δ3 2 Mãc b¹t nt-04-002 02 nt φ10 3 Thanh chÐo nt-04-003 02 nt δ3 4 TÊm thµnh sau nt-04-004 01 Ct3 nt 5 Tai treo thµnh sau nt-04-005 02 nt δ22 6 TÊm bÞt ®Çu nt-04-006 04 nt δ5 7 TÊm bÞt c¹nh nt-04-007 02 nt δ3 8 TÊm t¨ng cøng nt-04-008 02 nt nt 9 Tai kho¸ thµnh sau nt-04-009 02 nt δ6 10 Kho¸ thµnh sau 02 11 Thanh ®øng khung ngoµi nt-04-010 02 Ct3 δ3 12 TÊm èp ®øng nt-04-011 02 nt nt 13 TÊm èp thµnh sau nt-04-012 01 nt nt 14 Thanh èp khung ngoµi nt-04-013 01 nt nt 15 Thanh ngang khung ngoµi nt-04-014 01 Ct3 δ3 16 Tai ®ì chèt nt-04-015 02 nt δ5 17 Chèt më thµnh sau nt-04-016 04 Ct3 15 62 18 Côm b¶n lÒ 04 19 TÊm bÞt ®Çu thanh ®¸y nt-04-017 02 nt δ3 V Côm trô tr−íc HT2000-05-000 02 1 Têm èp trô tr−íc nt-05-001 02 Ct3 δ5 2 Trô ®øng nt-05-002 02 nt nt 3 TÊm bÞt ®Çu nt-05-003 02 nt nt 4 Mãc kho¸ nt-05-004 02 nt δ8 5 Kho¸ thïng 02 nt 6 TÊm b¾t nóm cao su nt-05-005 02 nt δ4 7 Thanh hµn kho¸ nt-05-006 02 nt nt VI Côm trô sau HT2000-06-000 02 1 T©m èp trô sau nt-06-001 02 nt nt 2 TÊm bÞt ®Çu nt-06-002 02 nt δ5 3 Mãc kho¸ nt-06-003 02 nt δ8 4 Kho¸ thïng 02 5 TÊm b¾t nóm cao su nt-06-004 02 nt δ4 6 Trô ®øng nt-06-005 02 nt δ5 7 Thanh hµn kho¸ nt-06-006 02 nt nt VI Côm tai ®ì chèt HT2000-07-000 02 1 Tai ®ì nt-07-001 04 Ct3 δ8 2 Thanh chÆn gi÷a nt-07-002 02 Ct3 δ3 3 Vßng ®Öm φ28 nt-07-003 08 nt δ5 4 C÷ chèng xoay nt-07-004 02 nt 8 4 Chèt φ27,5 nt-07-004 02 C45 φ42 5 Chèt chÎ φ4,5 TCVN 02 63 VII Côm kho¸ tù ®éng HT2000-08-000 02 1 Thanh kÐo HT2000-08-001 02 C45 φ14 2 §ai èc M14 TCVN102-63 04 3 Chèt φ26x50 HT2000-08-002 02 C45 φ26 4 Lß xo ®Èy nt-08-003 02 60C2 φ2 5 Vßng ®Öm φ14 TCVN 02 6 Tai thanh kÐo HT2000-08-004 02 Ct3 δ3 7 Vßng ®Öm φ12 TCVN 06 8 Chèt tai thanh kÐo HT2000-08-005 02 C45 φ18 9 Mãc ®ãng më thµnh nt-08-006 02 Ct3 δ16 10 Chèt chÎ φ3 TCVN 02 VII Côm thuû lùc HT2000-09-000 01 1 Thanh däc nt-09-001 02 Ct3 U120x52x4,8 2 Thanh chÆn nt-09-002 02 nt δ5 3 U ®ì thanh chèng nt-09-003 01 Ct3 nt 4 Tai ®ì thanh chèng nt-09-004 02 nt nt 5 B¹c φ48x51 nt-09-005 02 C45 φ50 6 U ®ì tai chèt nt-09-006 02 Ct3 δ5 7 Tai ®ì chèt φ27 nt-09-007 04 nt nt 8 TÊm èp b¹c φ50 nt-09-008 02 nt δ3 9 TÊm ch÷ Z nt-09-009 01 nt δ8 10 B¹c φ50x60 nt-09-010 02 C45 φ50 11 Tai ®ì b¹c nt-09-011 04 Ct3 δ8 12 Thanh dµi ®¬ b×nh dÇu HT2000-09-012 02 Ct3 δ6 64 13 Tai chèng x« nt-09-013 08 nt δ5 14 Thanh n¾n ®ì b×nh dÇu nt-09-014 02 nt nt 15 U t¨ng cøng nt-09-015 02 nt δ4 nt-09-015/1 02 nt nt nt-09-015/2 02 nt nt 16 èng ®ì gèi thuû lùc nt-09-016 01 nt ¤ φ89x6 èng trong gèi thuû lùc nt-09-016/1 01 nt ¤φ76x6 17 Gèi ®ì tay ®ßn nt-09-017 02 nt δ24 18 Gèi ®ì xy lanh nt-09-018 02 nt nt 19 Than ngang ngoµi nt-09-019 02 nt U120x52x4,8 20 TÊm bÞt ®Çu nt-09-020 04 nt δ3 21 Thanh ngang trong nt-09-021 01 nt U100x46x4,5 22 Chèt thanh chèng nt-09-022 01 C45 φ18 23 §Êu d−¬i thanh chèng nt-09-023 01 Ct3 δ5 24 Thanh chèng nt-09-024 01 nt ¤φ33x2 25 Thanh ®ì tai cµi nt-09-025 01 nt δ5 26 Tai cµi thanh chèng nt-09-026 01 nt δ3 27 §Çu trªn hanh chèng nt-09-027 01 nt δ5 28 TÊm èp t¨ng cøng nt-09-028 02 nt nt nt-09-028/2 02 nt nt 29 B¹c ®ì xilanh nt-09-029 02 C45 φ75 30 BÝch ®ì b¹c nt-09-030 02 Ct3 δ8 65 Phô lôc 4: Mét sè kÕt qu¶ tÝnh bÒn côm chi tiÕt sµn thïng b»ng phÇn mÒm ansys 4.1. "Model" "Model" obtains geometry from the Iges part "C:\Documents and Settings\Truong\Desktop\mo hinh san.IGS". ƒ The bounding box for the model measures 3.34 by 1.95 by 3.01×10-3 m along the global x, y and z axes, respectively. ƒ The model has a total mass of 153.42 kg. ƒ The model has a total volume of 1.95×10-2 m³. Table 4.1.1. Bodies Name Material Brick Integration Scheme Nonlinear Material Effects Bounding Box(m) Mass (kg) Volume (m³) Nodes Elements "Part 1" "Structural Steel" Full Yes 3.34, 1.95, 3.01×10-3 153.42 1.95×10- 2 36096 20947 4.1.1. Mesh ƒ "Mesh", associated with "Model" has an overall relevance of 0. ƒ "Mesh" contains 36096 nodes and 20947 elements. No mesh controls specified. 4.2. "Environment" Simulation Type is set to Static Analysis Type is set to Static Structural "Environment" contains all loading conditions defined for "Model" in this scenario. 4.2.1. Structural Loading Table 3.2.1.1. Structural Loads Name Type Magnitude Vector Reaction Force Reaction Force Vector Reaction Moment Reaction Moment Vector "Pressure" Pressure 0.38 Pa N/A N/A N/A N/A N/A 66 4.2.2. Structural Supports Table 3.2.2.1. Structural Supports Name Type Reaction Force Reaction Force Vector Reaction Moment Reaction Moment Vector "Fixed Support" Fixed Surface 2.5 N [-1.17×10- 3 N x, - 4.84×10- 7 N y, 2.5 N z] 8.8×10- 2 N·m [3.39×10- 2 N·m x, - 0.08 N·m y, - 1.9×10- 4 N·m z] 4.3. "Solution" Solver Type is set to Program Controlled Weak Springs is set to Program Controlled Large Deflection is set to Off "Solution" contains the calculated response for "Model" given loading conditions defined in "Environment". ƒ Thermal expansion calculations use a constant reference temperature of 22.0 °C for "Part 1". Theoretically, at a uniform temperature of 22.0 °C no strain results from thermal expansion or contraction. 4.3.1. Structural Results Table 3.3.1.1. Values Name Scope Minimum Maximum Minimum Occurs On Maximum Occurs On Alert Criteria "Maximum Principal Stress" "Model" - 183.13 Pa 441.61 Pa Part 1 Part 1 None "Maximum Principal Elastic Strain" "Model" -1.17×10- 9 m/m 1.73×10- 7 m/m Part 1 Part 1 None 67 Phô lôc 5: Mét sè kÕt qu¶ tÝnh bÒn chi tiÕt tai mãc 5.1. "Model" "Model" obtains geometry from the Parasolid® part "C:\Documents and Settings\Truong\Desktop\tai quay thung.x_t". ƒ The bounding box for the model measures 10.0×10-2 by 0.15 by 1.0×10-2 m along the global x, y and z axes, respectively. ƒ The model has a total mass of 0.93 kg. ƒ The model has a total volume of 1.18×10-4 m³. Table 5.1.1. Bodies Name Material Brick Integration Scheme Nonlinear Material Effects Bounding Box(m) Mass (kg) Volume (m³) Nodes Elements "Part 1" "Structural Steel" Full Yes 10.0×10- 2, 0.15, 1.0×10-2 0.93 1.18×10- 4 2206 1082 5.1.1. Mesh ƒ "Mesh", associated with "Model" has an overall relevance of 0. ƒ "Mesh" contains 2206 nodes and 1082 elements. No mesh controls specified. 5.2. "Environment" Simulation Type is set to Static Analysis Type is set to Static Structural "Environment" contains all loading conditions defined for "Model" in this scenario. 5.2.1. Structural Loading Table 3.2.1.1. Structural Loads Name Type Magnitude Vector Reaction Force Reaction Force Vector Reaction Moment Reaction Moment Vector "Pressure" Pressure 2,779.0 Pa N/A N/A N/A N/A N/A 68 5.2.2. Structural Supports Table 3.2.2.1. Structural Supports Name Type Reaction Force Reaction Force Vector Reaction Moment Reaction Moment Vector "Fixed Support" Fixed Surface 7.68×10- 10 N [2.04×10- 10 N x, - 7.4×10- 10 N y, - 2.24×10- 11 N z] 2.45×10- 11 N·m [5.45×10- 14 N·m x, 5.12×10- 12 N·m y, - 2.4×10- 11 N·m z] 5.3. "Solution" Solver Type is set to Program Controlled Weak Springs is set to Program Controlled Large Deflection is set to Off "Solution" contains the calculated response for "Model" given loading conditions defined in "Environment". ƒ Thermal expansion calculations use a constant reference temperature of 22.0 °C for "Part 1". Theoretically, at a uniform temperature of 22.0 °C no strain results from thermal expansion or contraction. 5.3.1. Structural Results Table 3.3.1.1. Values Name Scope Minimum Maximum Minimum Occurs On Maximum Occurs On Alert Criteria "Maximum Principal Elastic Strain" "Model" 9.77×10- 14 m/m 2.35×10- 8 m/m Part 1 Part 1 None "Maximum Principal Stress" "Model" -10.75 Pa 3,970.86 Pa Part 1 Part 1 None Bé c«ng th−¬ng C«ng ty Cæ phÇn c¬ khÝ cæ loa B¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi khoa häc c«ng nghÖ cÊp bé N¨m 2007 (Ký hiÖu 12-07 RD/H§-KHCN) Tªn ®Ò tµi: Nghiªn cøu n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe m¸y, hoµn thiÖn thiÕt kÕ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o côm thïng xe t¶i nhÑ cã t¶i träng ®Õn 3 tÊn víi c«ng suÊt 1000 thïng xe/n¨m. C¬ quan chñ tr× :C«ng ty Cæ PhÇn C¬ khÝ Cæ Loa Chñ nhiÖm ®Ò tµi :TS. NguyÔn Thanh Quang Hµ Néi, 12/2007 Môc lôc Trang Më ®Çu 2 1 Ph©n tÝch dù ®o¸n nhu cÇu ®ãng míi, söa ch÷a, n©ng cÊp thïng xe t¹i ViÖt Nam 3 2 N¨ng lùc C«ng ty CPCK Cæ Loa, t×nh h×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ 4 3 Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ dïng cho chÕ t¹o vá xe m¸y ®· ®- −îc ®Çu t− t¹i Cty CPCK Cæ Loa 5 4 Ph©n tÝch ®èi t−îng nghiªn cøu, chän mÉu ®iÓn h×nh 6 5 ThiÕt kÕ thïng xe t¶i nhÑ ®Õn 3T 7 6 LËp quy tr×nh c«ng nghÖ 8 7 Lùa chän chuÈn bÞ trang thiÕt bÞ 8 8 Ph©n tÝch mÆt b»ng nhµ x−ëng hiÖn cã cña C«ng ty 9 9 ThiÕt kÕ d©y chuyÒn 10 9.1 Mét sè tÝnh to¸n chung 10 9.2 Mét sè tÝnh to¸n kh¸c 11 9.3 C¸c tÝnh to¸n vÒ trang thiÕt bÞ, l¾p ®Æt ®Çu t− bæ xung 12 9.4 TÝnh to¸n hiÖu qña kinh tÕ 13 9.5 LËp s¬ ®å trang thiÕt bÞ phï hîp gi÷a quy tr×nh c«ng nghÖ vµ mÆt b»ng nhµ x−ëng 15 10 LËp s¬ ®å vÞ trÝ c«ng nghÖ phï hîp gi÷a c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ nh©n sù 16 11 LËp kÕ ho¹ch vËn hµnh, ch¹y thö nghiÖm, s¶n xuÊt thö s¶n phÈm míi 17 kÕt luËn vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu ®−îc 20 1 Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn ®Ò tµi TT Hä vµ tªn Häc hµm häc vÞ C¬ quan c«ng t¸c A Chñ nhiÖm ®Ò tµi TS. NguyÔn Thanh Quang Tæng C«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp (VEAM) B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C¸n bé tham gia nghiªn cøu TS. Lª Hång Qu©n ThS. Lª V¨n Anh ThS. Cao Hïng Phi KS §ç Giao TiÕn KS Vò TrÝ Thøc KS §inh Xu©n Kh−¬ng KS Hoµng H¶i Hµ KS NguyÔn Kh¶ Doanh KS §µo Ngäc Bé §H C«ng NghiÖp Hµ Néi §H C«ng NghiÖp Hµ Néi C§ S− ph¹m C«ng nghÖ VÜnh Long Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa Danh s¸ch nh÷ng ®¬n vÞ cïng tham gia phèi hîp thùc hiÖn chÝnh TT Tªn ®¬n vÞ §Þa chØ 1 Chi nh¸nh C«ng ty «t« Mekong HuyÖn §«ng Anh, TP Hµ Néi 2 Tr−êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi X· Minh Khai, huyÖn Tõ Liªm, TP Hµ Néi 2 më ®Çu C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa ®−îc ®Çu t− mét sè thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe m¸y tõ n¨m 2002, tuy nhiªn ®Õn nay do kh«ng cßn chÕ t¹o vá xe m¸y nªn c¸c thiÕt bÞ nµy sö dông kh«ng hiÖu qu¶. NhËn thÊy nhu cÇu s¶n xuÊt thïng xe t¶i nhÑ ë trong n−íc lµ rÊt lín, c«ng ty ®· tham quan häc hái và ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt thïng xe t¹i c«ng ty. Trªn c¬ së c¸c trang thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe m¸y ®· cã vµ víi mÆt b»ng nhµ x−ëng hiÖn cã, c«ng ty ®· ®Çu t− thªm mét sè trang thiÕt bÞ, bè trÝ l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt thïng xe ®¹t c«ng suÊt 1000 thïng xe/n¨m. §Ò tµi ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m cña c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ «t« theo quyÕt ®Þnh 175/2002/Q§-TTG cña Thñ t−íng ChÝnh Phñ. §Ò tµi bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: (1) TiÕn hµnh t×m hiÓu, kh¶o s¸t vÒ t×nh h×nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thïng xe «t« t¹i ViÖt Nam: - Thèng kª ®−îc ®Çy ®ñ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt «t« trong n−íc vµ c¸c doanh nghiÖp trong n−íc s¶n xuÊt «t«. §¸nh gi¸ ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng ®èi víi lo¹i thïng xe t¶i th«ng dông. - Kh¶o s¸t ®−îc c¸c chñng lo¹i vËt t−, gi¸ thµnh chÕ t¹o thïng xe. (2) Nghiªn cøu lý thuyÕt: gåm nghiªn cøu tæng quan, nghiªn cøu lý thuyÕt, nghiªn cøu c«ng nghÖ chÕ t¹o. - Nghiªn cøu tæng quan vµ kÕt cÊu thïng xe, c¸c lo¹i chi tiÕt. - TÝnh to¸n, kiÓm bÒn theo tµi liÖu h−íng dÉn cña Côc §¨ng kiÓm. (3) C¸c bé tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe: Bao gåm c¸c bé tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe t¶i th−êng vµ thïng xe t¶i benz cña c¸c lo¹i xe 0.7 tÊn; 2 tÊn; 2,5 tÊn. (4) Nghiªn cøu c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe - C«ng nghÖ vËt liÖu. - C«ng nghÖ l¾p r¸p, hµn côm chi tiÕt. - C«ng nghÖ l¾p r¸p tæng thÓ thïng xe - C«ng nghÖ s¬n. (5) Nghiªn cøu thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt thïng. (6). ChÕ t¹o thö nghiÖm thµnh c«ng thïng xe 3 1. Ph©n tÝch dù ®o¸n nhu cÇu ®ãng míi, söa ch÷a, n©ng cÊp thïng xe t¹i ViÖt Nam C¨n cø vµo B¶ng biÓu c©n ®èi n¨ng lùc, nhu cÇu vµ bæ sung s¶n l−îng «t« ®Õn n¨m 2010 trong “QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ sè 77/2004/Q§-TTg ngµy 05/10/2004 vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n 2020” th× cã thÓ thÊy nhu cÇu vÒ xe t¶i trong giai ®o¹n tíi lµ rÊt lín, ®Õn n¨m 2010 lµ 127.000 xe t¶i c¸c lo¹i trong ®ã xe t¶i nhÑ (®Õn 2 tÊn) cã nhu cÇu lín nhÊt (57.000 xe). B¶ng 1. C©n đối năng lực, nhu cầu và bổ sung sản lượng «t« đến năm 2010 §¬n vÞ: xe TT Loại xe Năng lực hiện tại năm 2003 S¶n l−îng yªu cÇu n¨m 2010 (dù b¸o) Sản lượng cần bổ sung năm 2010 Ghi chó 1 Xe con đến 5 chỗ ngồi >100.000 60.000 Kh«ng cÇn §T thªm 2 Xe con từ 6 - 9 chỗ ngồi 4.000 10.000 6.000 §Çu t− thªm 3 Xe kh¸ch 8.000 36.000 28.000 + 10 - 16 chỗ ngồi 21.000 21.000 ĐT thªm + 17 - 25 chỗ ngồi 5.000 5.000 ĐT thªm + 26 - 46 chỗ ngồi 7.000 6.000 Kh«ng cần ĐT thªm + > 46 chỗ ngồi 2.000 4.000 2.000 ĐT thªm 4 Xe tải 14.000 127.000 113.000 + Đến 2 tấn 10.000 57.000 47.000 ĐT thªm + > 2 tấn - 7 tấn 4.000 35.000 31.000 ĐT thªm + > 7 tấn - 20 tấn 34.000 34.000 ĐT thªm + > 20 tấn 1.000 1.000 ĐT thªm 5 Xe chuyªn dïng 300 6.000 6.000 ĐT thªm Nh− vËy, tÝnh ®Õn n¨m 2010 khi ViÖt Nam cã thÓ ®¸p øng 80% nhu cÇu thÞ tr−êng (theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp «t«), t−¬ng ®−¬ng víi 100.000 xe. Nhu cÇu vÒ ®ãng míi thïng xe t¶i sÏ t−¬ng ®−¬ng víi nhu cÇu vÒ xe t¶i, ch−a kÓ ®Õn nhu cÇu vÒ n©ng cÊp, c¶i t¹o thïng xe cña c¸c xe ®· qua sö dông. 4 2. N¨ng lùc C«ng ty CPCK Cæ Loa, t×nh h×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ C«ng ty CPCK Cæ Loa thuéc Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp, Bé C«ng Th−¬ng, ®Þa chØ tæ 34 - thÞ trÊn §«ng Anh, huyÖn §«ng Anh, TP Hµ Néi. Ngµy thµnh lËp 30/9/1980. Ngµnh nghÒ kinh doanh: - S¶n xuÊt phô tïng xe m¸y, phô tïng xe vËn chuyÓn, m¸y xay x¸t vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt hµng kim khÝ tiªu dïng trong n−íc vµ xuÊt khÈu. - S¶n xuÊt c¶i t¹o, l¾p r¸p c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i («t« n«ng dông). - VËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn kinh doanh. - Bu«n b¸n nguyªn vËt liÖu, m¸y thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp. - XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng ty kinh doanh. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt: H×nh 1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt Cty CPCK Cæ Loa Tæ v¨n phßngTæ c¬ ®iÖn, nhiÖt luyÖn Tæ hµn l¾p r¸p Tæ NguéiTæ dËp Tæ tiÖn Tæ phay bµo KhoKCSKÕ ho¹chKü thuËtNhµ ¨nY tÕB¶o vÖ Ph©n x−ëng s¶n xuÊt P. Kinh doanhP. Kü thuËt s¶n xuÊt P. Tæ chøc hµnh chÝnh Ban gi¸m ®èc Héi ®ång qu¶n trÞ 5 3. Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ dïng cho chÕ t¹o vá xe m¸y ®· ®−îc ®Çu t− t¹i Cty CPCK Cæ Loa B¶ng 2 C¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®· ®−îc ®Çu t− tõ n¨m 2002 STT Tªn m¸y mãc, thiÕt bÞ Sè l−îng Gi¸ thµnh ®Çu t− 1 M¸y dËp thuû lùc 275 tÊn 01 413.685.000 ® 2 M¸y hµn l¨n 100 KVA 01 120.232.000 ® 3 M¸y hµn MIG 280E 10 130.000.000 ® 4 M¸y hµn ®iÓm JPC 50KVA 01 52.598.000 ® 5 M¸y hµn MIG 210+ESAB 250 02 34.500.000 ® 6 M¸y hµn TIG 160 01 18.034.800 ® M¸y hµn MIG 280E M¸y hµn MIG 210 M¸y hµn ®iÓm JPC 50 KVA M¸y dËp thuû lùc 275 T H×nh 2 Mét sè trang thiÕt bÞ ®· ®−îc ®Çu t− chÕ t¹o vá xe m¸y 6 Cã thÓ thÊy víi nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· ®−îc ®Çu t− n¨m 2002 mµ nay ®· kh«ng ®−îc sö dông hiÖu qu¶ t¹i Cty CPCK Cæ Loa th× ngoµi mét m¸y dËp thuû lùc, tÊt c¶ c¸c m¸y cßn l¹i ®Òu lµ m¸y hµn. §©y lµ hai lo¹i m¸y ®−îc sö dông chñ yÕu trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÕ t¹o thïng xe. 4. Ph©n tÝch ®èi t−îng nghiªn cøu, chän mÉu ®iÓn h×nh Xe t¶i tù ®æ Xe t¶i thïng th−êng H×nh 3 Xe «t« lùa chän nghiªn cøu Trªn c¬ së ph©n tÝch tæng quan ®Ò tµi ®· lùa chän nghiªn cøu thiÕt kÕ hai d¹ng thïng xe t¶i nhÑ, t¶i träng ®Õn 3T. §ã lµ d¹ng thïng benz vµ lo¹i thïng th−êng v× mét sè lý do sau: - Nhu cÇu xe t¶i th«ng dông ®Õn 3T lµ rÊt lín trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020. - C«ng nghÖ chÕ t¹o phï hîp víi trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña c«ng ty, vËt liÖu s¶n xuÊt ®−îc chÕ t¹o s½n trong n−íc. - Tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi mÆt b»ng cña c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt t¹i Cty CP C¬ khÝ Cæ Loa. - Cã kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸, chuyÓn ®æi s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho c«ng nh©n viªn c«ng ty vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong giai ®o¹n míi. 7 5. ThiÕt kÕ thïng xe t¶i nhÑ ®Õn 3T - C¸c s¶n phÈm thïng xe t¶i nhÑ do C«ng ty CP C¬ khÝ Cæ Loa s¶n xuÊt ®Òu dùa trªn c¸c mÉu thïng xe ®ang l−u hµnh trªn thÞ tr−êng vµ mét sè mÉu do kh¸ch hµng cung cÊp. - C«ng viÖc thiÕt kÕ sö dông chñ yÕu phÇn mÒm AutoCad, ®©y lµ phÇn mÒm thiÕt kÕ c¬ khÝ th«ng dông, dÔ sö dông. C¸c b¶n vÏ chÕ t¹o thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ tiªu chuÈn cña AutoCad râ rµng, dÔ hiÓu, do ®ã thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt. - Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cßn sö dông phÇn mÒm SolidWorks, ®©y lµ phÇn mÒm thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt d¹ng 3D, rÊt thuËn tiÖn cho viÖc quan s¸t trùc quan ®èi víi nh÷ng chi tiÕt phøc t¹p, do ®ã gióp t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. - C«ng viÖc tÝnh bÒn c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt vµ tæng thÓ thïng xe cã sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh bÒn theo lý thuyÕt søc bÒn vËt liÖu, kÕt hîp víi phÇn mÒm tÝnh bÒn Ansys. C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc: Tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe 2D Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i th−êng, t¶i träng 1 tÊn Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i th−êng, t¶i träng 1,5 tÊn Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i th−êng, t¶i träng 2,5 tÊn Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i ben, t¶i träng 1 tÊn Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i ben, t¶i träng 2 tÊn Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 2D thïng xe t¶i ben, t¶i träng 2,5 tÊn Tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe 3D Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ 3D thïng xe t¶i ben 2T. 8 6. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ §èi víi lo¹i thïng xe t¶i th«ng dông ®Õn 3 tÊn d¹ng thïng th−êng vµ thïng ben, quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o bao gåm mét sè b−íc chÝnh sau: 1) T¹o ph«i c¸c chi tiÕt dËp 2) T¹o ph«i c¸c chi tiÕt ®óc 3) Gia c«ng c¬ khÝ c¸c chi tiÕt gia c«ng 4) C«ng nghÖ hµn c¸c côm chi tiÕt 5) C«ng nghÖ hµn l¾p ghÐp tæng thÓ 6) Quy tr×nh c«ng nghÖ s¬n Do t¹i C«ng ty CPCK Cæ Loa ch−a cã d©y chuyÒn s¬n nªn, thïng xe sau khi ®−îc chÕ t¹o t¹i c«ng ty ®−îc ®−a sang C«ng ty «t« Cæ Loa ®Ó tiÕn hµnh tÈy röa vµ s¬n. 7. Lùa chän chuÈn bÞ trang thiÕt bÞ C¨n cø vµo thiÕt kÕ cña s¶n phÈm, c¨n cø vµo thiÕt bÞ vµ mÆt b»ng s½n cã t¹i ph©n x−ëng s¶n xuÊt, tiÕn hµnh lùa chän nh÷ng thiÕt bÞ phï hîp ®Ó gia c«ng chi tiÕt s¶n phÈm, nh− sau: 1, M¸y tiÖn T6P16: 01 c¸i 2, M¸y tiÖn SI200: 01 c¸i 3, M¸y c¾t t«n Q11-6-2400: 01 c¸i 4, M¸y c¾t Platma LGK-63: 01 c¸i 5, M¸y c¾t h¬i ®Þnh h×nh: 01 c¸i 6, M¸y gÊp t«n MADA: 01 c¸i 7, M¸y dËp 160T: 01 c¸i 8, M¸y dËp 63T: 01 c¸i 9, M¸y dËp 60T: 01 c¸i 10, M¸y dËp 35T: 01 c¸i 11, M¸y dËp 30T: 01 c¸i 12, M¸y dËp 25T: 01 c¸i 13, M¸y khoan cÇn RF20: 01 c¸i 14, M¸y khoan cÇn 2MS5: 01 c¸i 15, M¸y hµn MIG: 12 c¸i 16, M¸y hµn ®iÖn: 12 c¸i 17, Bé c¾t h¬i O2+C3H8 (ga): 02 bé 18, M¸y Ðp song ®éng E250-125: 01 c¸i 19, Lß t«i ®iÖn trë 20 KW-B0K71: 01 c¸i 20, Lß ram TIH: 01 c¸i 21, M¸y c¾t ®¸ 350φ : 02 c¸i 22, Dµn cÈu dµn 3T: 02 bé 9 Toµn bé thiÕt bÞ trªn ®· cã s½n t¹i ph©n x−ëng s¶n xuÊt, nay ®−îc s¾p xÕp l¹i cho phï hîp, chØ cã cÈu dµn 02 bé vµ m¸y c¾t h¬i ®Þnh h×nh míi ®−îc trang bÞ ®· ®¸p øng ®−îc kh¶ n¨ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt thïng xe. Riªng bÓ tÈy röa vµ s¬n ch−a ®Çu t− mµ kÕt hîp sö dông víi nhµ m¸y «t« Cæ Loa. 8. Ph©n tÝch mÆt b»ng nhµ x−ëng hiÖn cã cña C«ng ty MÆt b»ng nhµ x−ëng t¹i C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa dµi 54 m, réng 24 m, ®−îc chia ®«i nhê t−êng l−íi ë gi÷a. Nhµ x−ëng cã 2 cöa phÝa tr−íc, cöa tr¸i réng 4 m, cöa ph¶i 3 m, 1 cöa bªn h«ng réng 2,4 m. Nhµ x−ëng cao 6 m, cöa cao 2,5 m, hÖ thèng ®iÖn, n−íc ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ. T−êng l−íi cã mét cöa ®Ó th«ng gi÷a 2 gian bÒ réng 6 m. X−ëng cã trang bÞ 2 m¸y n©ng cÇu trôc t¶i träng 3 tÊn cã kh¶ n¨ng ch¹y däc theo chiÒu dµi nhµ x−ëng. H×nh 4 S¬ ®å mÆt b»ng Cty CPCK Cæ Loa Cæng BÕp nÊu ¨n Nhµ ¨n Y tÕ N hµ ® Ó xe c ña c ¸n b é c« ng n h© n vi ªn Khu vùc c©y xanh Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng C«ng ty 7993 m2 S¬ ®å mÆt b»ng C«ng ty CPCK Cæ Loa B¶o vÖ Ph©n x−ëng DËp, ChÊn, C¾t t«n Ph©n x−ëng gia c«ng c¬ khÝ Ph©n x−ëng Hµn + L¾p r¸p X−ëng c−a ph«i M¸y c−a cÇu M¸y c−a vßng Nhµ x−ëng dù kiÕn x©y dùng thªm (1200 m2) Kho vËt t− Th¸p n−íc BÓ n−íc T−êng ng¨n löa N hµ h µn h ch Ýn h Kho Thµnh phÈm Kho B¸n thµnh phÈm vµ mua ngoµi NhiÖt luyÖn M¸y Ðp ma s¸t 160 T M¸y bóa 150 Kg Lß nung ph«i M¸y hµn ®iÓm M¸y Ðp song déng ESĐ 125-250 M ¸y c ¾t W Khu vùc c©y xanh N hµ lµ m s ¹c h s¬ n NhiÖt luyÖn D©y chuyÒn tÈy röa vµ s¬n tÜnh ®iÖn K C .0 5. 32 Xe n©ng lùc Kho dông cô Tæ C¬ ®iÖn Gara «t« 10 9. ThiÕt kÕ d©y chuyÒn Mét sè c¨n cø khi thiÕt kÕ d©y chuyÒn chÕ t¹o thïng xe c«ng suÊt 1000 thïng xe/n¨m: - C¨n cø vµo diÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt hiÖn cã cña c«ng ty. Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt lµ (12m x 54 m) x 3 nhµ = 1944 m2. - C¨n cø vµo c¸c trang thiÕt bÞ ®· ®−îc ®Çu t− n¨m 2002 vµ hÖ thèng c¸c m¸y gia c«ng c¬ khÝ ®· cã. - C¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr×nh ®é nh©n c«ng t¹i nhµ m¸y. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi s¶n xuÊt cña nhµ m¸y, kh¶ n¨ng ®Çu t− thªm thiÕt bÞ vµ nhµ x−ëng. 9.1. Mét sè tÝnh to¸n chung Sè liÖu ®Çu ban ®Çu: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: N = 1000 thïng xe/n¨m HÖ sè c−êng ®é lao ®éng sö dông cho viÖc s¶n xuÊt thïng xe: A = 84 (giê) Quü thêi gian hµng n¨m: F = 2000 giê HÖ sè sö dông thiÕt bÞ: K = 0,92 Sè l−îng c«ng ®o¹n cÇn thiÕt: 4,11 92,0.4.2000 1000.84 .. . === KnlF NAn Trong ®ã: nl- sè l−îng c«ng nh©n cÇn thiÕt tÝnh trung b×nh trªn mçi c«ng ®o¹n, nl = 4 (ng−êi). LÊy trßn n = 11 c«ng ®o¹n Sè l−îng nh©n c«ng cÇn thiÕt: 42 2000.2 1000.84.2 . ..2 === FC NAncn Trong ®ã: C- Sè ca lµm viÖc trong ngµy, C = 2 (Ca) 11 VËy sè l−îng c«ng nh©n cÇn thiÕt lµ: ncn = 42 (ng−êi) B¶ng 3 C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n vÒ nh©n c«ng trªn c¸c c«ng ®o¹n STT C«ng ®o¹n Sè nh©n c«ng (ng−êi) 1 C¾t 2 2 §ét, dËp 2 3 GÊp 4 4 Gia c«ng c¬ khÝ 4 5 Hµn côm thµnh bªn + côm thµnh sau 4 6 Hµn côm thµnh tr−íc 2 7 Hµn côm sµn 6 8 Hµn côm s¾t xi phô 4 9 Hµn côm trô 2 10 Nguéi 6 11 L¾p r¸p vµ hµn hoµn chØnh 6 Tæng sè 42 9.2. Mét sè tÝnh to¸n kh¸c HÖ thèng ®iÖn: C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô tèi ®a phôc vô cho s¶n xuÊt: ∑= iWW = 200 KVA Trong ®ã: Wi lµ c«ng suÊt tiªu thô cña c¸c thiÕt bÞ ®−îc sö dông Nh− vËy, víi tr¹m biÕn thÕ hiÖn t¹i cña Cty c«ng suÊt 320 KVA, ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn cho d©y chuyÒn 1000 thïng xe/n¨m, kh«ng ph¶i d©y dùng thªm tr¹m ®iÖn. 12 Mét sè hÖ thèng kh¸c ®−îc söa ch÷a, n©ng cÊp ®¶m b¶o phôc phô tèt cho s¶n xuÊt bao gåm: + HÖ thèng th«ng giã t¹i c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt, phßng gi¶i lao + HÖ thèng cung cÊp n−íc + HÖ thèng cung cÊp khÝ nÐn + HÖ thèng c¸c b×nh khÝ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 9.3. C¸c tÝnh to¸n vÒ trang thiÕt bÞ, l¾p ®Æt ®Çu t− bæ xung C¸c trang thiÕt bÞ s½n cã ë C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa rÊt phï hîp víi s¶n xuÊt s¶n phÈm thïng xe «t« v× thiÕt bÞ v¹n n¨ng, ®a d¹ng (theo thèng kª thiÕt bÞ sö dông ë phÇn trªn), dÔ sö dông vµ trang bÞ khu«n g¸ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt. ThiÕt bÞ cÇn ®Çu t− bæ xung ®· ®−îc ®Çu t− kÞp thêi vµ ®−a vµo sö dông ngay tõ thêi gian ®Çu khi chÕ t¹o thö thïng xe. B¶ng 4 C¸c trang thiÕt bÞ ®−îc ®Çu t− thªm STT H¹ng môc Kinh phÝ (§V ngh×n ®ång) 1 Mua hai dµn cÈu 3 tÊn. 460,000,000 2 Mua xe n©ng h¹ 1,5 tÊn. 150,000,000 3 Mua m¸y c¾t h¬i ®Þnh h×nh + d−ìng c¾t. 13,000,000 4 §æi míi m¸y hµn ®iÖn (15 c¸i). 42,000,000 5 §−a toµn bé 12 m¸y hµn MIG vµo ho¹t ®éng, b¶o d−ìng, sö ch÷a, bæ xung thªm. 30,000,000 6 §æi míi x¾p xÕp l¹i n¬i lµm viÖc (trang bÞ gi¸, bµn, tñ, hµng rµo ng¨n c¸ch, xe ®Èy... 220,000,000 7 ChÕ t¹o khu«n cèi, chµy cèi chÊn t«n. 100,000,000 Tæng sè 1,010,000,000 (Mét tû kh«ng tr¨m m−êi triÖu ®ång) 13 9.4. TÝnh to¸n hiÖu qña kinh tÕ C¨n cø vµo c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu, ®iÖn n−íc, nh©n c«ng…®· tiªu hao theo ®Þnh møc ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, cã thÓ tÝnh to¸n gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn theo ph−¬ng ¸n tæng qu¸t sau: A, S¶n phÈm thïng xe t¶i benz HT-2000 (2000Kg) B¶ng 5 TÝnh to¸n lîi nhuËn thïng xe benz HT-2000 STT H¹ng môc TiÒn (§vÞ: ®ång) I Chi phÝ trùc tiÕp ∑I = 9,809,000 1 VËt t− chÝnh 8,800,000 2 VËt t− phô, bao gåm: que hµn, d©y hµn MIG, O2, CO2, C3H8… 239,000 3 TiÒn l−¬ng trùc tiÕp s¶n xuÊt 770,000 II Chi phÝ gi¸n tiÕp phôc vô ∑II = 1,480,000 1 Qu¶n lý c«ng ty 620,000 2 B¶o hiÓm x· héi + y tÕ 240,000 3 §iÖn + n−íc 180,000 4 KhÊu hao c¬ b¶n 60,000 5 PhÝ l−u th«ng 80,000 6 L·i vay ng©n hµng 100,000 7 C¸c chi phÝ kh¸c 200,000 III §¬n gi¸: Z = ∑I + ∑II 11,289,000 IV Gi¸ b¸n (hiÖn t¹i) ch−a bao gåm 5% VAT 11,737,650 V Lîi nhuËn: m = IV - III 448,000 Nh− vËy lîi nhuËn ®èi víi lo¹i thïng xe lo¹i 2 tÊn - HT2000 lµ: 448,000 ®/thïng. B, S¶n phÈm thïng xe t¶i benz HT-700 (700 Kg). B¶ng 6. TÝnh to¸n lîi nhuËn thïng xe benz HT-700 STT H¹ng môc TiÒn (§vÞ: ®ång) I Chi phÝ trùc tiÕp ∑I = 5,300,000 1 VËt t− chÝnh 4,560,000 2 VËt t− phô, bao gåm: que hµn, d©y hµn MIG, O2, CO2, C3H8… 260,000 14 3 TiÒn l−¬ng trùc tiÕp s¶n xuÊt 480,000 II Chi phÝ gi¸n tiÕp phôc vô ∑II 1 Qu¶n lý C«ng ty 390,000 2 B¶o hiÓm x· héi + y tÕ 150,000 3 §iÖn + n−íc 70,000 4 KhÊu hao c¬ b¶n 20,000 5 PhÝ l−u th«ng 30,000 6 L·i vay ng©n hµng 50,000 7 C¸c chi phÝ kh¸c 70,000 III §¬n gi¸: Z = ∑I + ∑II 6,080,000 IV Gi¸ b¸n (hiÖn t¹i) ch−a bao gåm 5% VAT 6,142,000 V Lîi nhuËn: m = IV - III 63,000 Nh− vËy lîi nhuËn ®èi víi lo¹i thïng xe lo¹i 2 tÊn HT-700 lµ: 63,000 ®/thïng. 15 9.5. S¬ ®å trang thiÕt bÞ phï hîp gi÷a quy tr×nh c«ng nghÖ vµ mÆt b»ng nhµ x−ëng (h×nh 6.1) H×nh 5 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe t¹i Cy CPCK Cæ Loa ThiÕt bÞ c¾t h¬i M¸y hµn ®iÖn M¸y hµn MIG M2§ M2§ Khu vùc g¸, hµn s¾t xi phô > 1T Ph «i li Öu v µo ThiÕt bÞ c¾t h¬i M¸y hµn ®iÖn M¸y c¾t ®Þnh h×nh Phßng thay ®å Phßng thay ®å Phßng nghØ gi¶i lao Khu vùc g¸, hµn s¾t xi phô < 1T M2§ Mµi s¾c M¸y doa ngang M¸y khoan B2-40 M¸y khoan 2M55 M¸y tiÖn G2025A 163 1K62 DLZ400 M¸y tiÖn M¸y tiÖn SS25 TÇ ng 2 V. Ph ßn g PX SX P hß ng ng hØ g i¶ i la o Ph ßn g th ay ® å Côm thµnh tr−íc Côm thµnh bªn Côm thµnh sau Khu vùc tËp kÕt vËt liÖu N¬i kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm Khu vùc lµm s¹ch hoµn thiÖn Côm trô tr−íc + trô sau M¸y hµn MIG M¸y hµn ®iÖn M¸y phay l¨n r¨ng M¸y bµo b¸nh r¨ng c«n M¸y c¾t t«n Hµng rµo B40 M¸y bµoM¸y xäc M¸y xäc M¸y bµo M¸y phay FS315M¸y phay Y3150 M¸y cµ r¨ng M¸y phay ®øng T6 P1 6 T6 16 T6 66 16 K1 6 SI2 00 SI2 00 T6 P1 6 T6 M1 6 T6 M1 6 T6 M1 6 16 K1 6 Ph«i liÖu vµo Chi tiÕt chuyÓn ®i nhiÖt luyÖt Côm chi tiÕt Ph«i liÖu vµo Hµng rµo B40 hoµn thiÖn s¶n phÈm Khu vùc C630 Khu vùc tËp kÕt vËt liÖu D160T D63T D60T D25T D160T D10T C§13 M¸y chÊn t«nD30TK12 Khu vùc tËp kÕt chi tiÕt khi dËp, chÊn (uèn) M¸y hµn ®iÖn M¸y c¾t Platma M¸y hµn MIG Khu vùc ghÐp tÊm hoµn chØnh cho lo¹i thïng xe >1T vµ 1T vµ <3T Côm chi tiÕt S¶n phÈm thïng xe Côm chi tiÕt C ôm c hi ti Õt M¸y mµi r¨ng M3-300 M¸y mµi trßn M¸y chuèt M¸y mµi then hoa C§13 RF20 Khu vùc ®Ó chi tiÕt cÇn gia c«ng c¬ khÝ M¸y Ðp thuû lùc ThiÕt bÞ c¾t h¬i C hi ti Õt Ch i ti Õt Khu vùc ghÐp khung sµn thïng >1T vµ <3T C hi ti Õt Côm chi tiÕt Chi tiÕt + côm chi tiÕt 16 Ghi chó: - ChØ sö dông mét sè thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ - Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ t¹i 3 nhµ x−ëng liªn hoµn lµ: (12m x 54 m) x 3 nhµ = 1944 m2 - DiÖn tÝch l¾p ®Æt m¸y Ðp song ®éng ë khu vùc riªng, chØ ®Ó sö dông khi n¾n ph¼ng mét sè côm chi tiÕt khi bÞ vªnh nh− thµnh bªn, thµnh sau… 10. LËp s¬ ®å vÞ trÝ c«ng nghÖ phï hîp gi÷a c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ nh©n sù C¨n cø theo mÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ cã thÓ thÊy tr×nh tù c«ng nghÖ ®−îc bè trÝ c¬ b¶n theo mét chiÒu, tõ lóc ®−a ph«i lÖnh vµo ®Õn khi ra côm chi tiÕt hoÆc s¶n phÈm hoµn thiÖn. Toµn bé kh©u gia c«ng: c¾t, chÊn (uèn) chi tiÕt ®−îc bè trÝ ë gi÷a mÆt b»ng nhµ x−ëng, tõ ®ã chi tiÕt ®−îc chuyÓn ®i c¾t h¬i, ®ét lç (r·nh) vµ ghÐp thµnh côm theo s¬ ®å. Lùc l−îng lao ®éng bè trÝ tõ 25-30 c«ng nh©n, chñ yÕu lµ c«ng nh©n hµn ®iÖn, hµn hå quang trªn tæng sè 12 thiÕt bÞ hµn, c¾t. PhÇn gia c«ng c¬ khÝ ®−îc bè trÝ ë d·y nhµ x−ëng bªn c¹nh, chØ sö dông mét sè thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ nh−: tiÖn, phay, khoan…Lùc l−îng lao ®éng ë kh©u nµy chØ bè trÝ tõ 5-10 c«ng nh©n. T¹i khu vùc l¾p r¸p hoµn thiÖn s¸t xi phô vµ thïng xe do c«ng ®o¹n nµy khèi l−îng c«ng viÖc ®ßi hái ng−êi thî ph¶i cã tr×nh ®é tay nghÒ, c«ng viÖc hµn lµ chÝnh, v× vËy ®−îc bè trÝ kho¶ng 20 -30 c«ng nh©n víi 15 thiÕt bÞ hµn c¾t, trong ®ã c«ng nh©n hµn kho¶ng 20 ng−êi. Toµn bé thiÕt bÞ hµn c¾t ®−îc bè trÝ ë hai phÝa theo tr×nh tù hµn côm theo chiÒu ®i cña s¶n phÈm. TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ hµn côm ®Òu ®−îc trang bÞ ®å g¸ vµ cã c¸c xe chuyªn dïng ®Ó chë thµnh bªn, thµnh sau, thµnh tr−íc, c¸c côm chi tiÕt nhá gän…C«ng viÖc di chuyÓn côm sµn, toµn bé côm thïng xe chñ yÕu ®−îc thùc hiÖn bëi 2 dµn cÈu 3 tÊn. ViÖc bè trÝ vÞ trÝ c«ng nghÖ hîp lý vµ ph−¬ng thøc vËn chuyÓn phï hîp ®· gi¶m ®−îc søc lao ®éng cña c«ng nh©n, ®¶m b¶o an toµn - vÖ sinh lao ®éng, n¨ng suÊt cao. Nh− vËy mÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ theo vÞ trÝ c«ng nghÖ rÊt phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt thïng xe t¶i ®Õn 3 tÊn, s¶n l−îng 1000 thïng xe/ n¨m vµ víi kho¶ng 70 lao ®éng thu nhËp kho¶ng 2 triÖu ®ång mét ng−êi/ th¸ng. 17 11. LËp kÕ ho¹ch vËn hµnh, ch¹y thö nghiÖm, s¶n xuÊt thö s¶n phÈm míi - Quý I/2007: Hoµn thiÖn thiÕt kÕ, s¾p xÕp l¹i mÆt b»ng s¶n xuÊt. - Quý II/2007: S¶n xuÊt thö thïng xe HT2000, c¶i t¹o thïng xe MAZ cña VEAM. - Quý III/2007: + S¶n xuÊt thïng xe HT2000, s¶n l−îng 100 thïng xe. + S¶n xuÊt thïng xe HT70, s¶n l−îng 100 thïng xe. + S¶n xuÊt thö thïng xe HT4400, 02 thïng xe. + S¶n xuÊt thïng xe CL4500, s¶n l−îng 15 thïng xe. + Nghiªn cøu s¶n xuÊt thïng xe cã t¶i träng cao h¬n. - Quý IV/2007: + TiÕp tôc s¶n xuÊt thïng xe HT4400: 48 thïng xe. + S¶n xuÊt thïng xe HT700 vµ CL4500 theo ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty HUAN TAO vµ CHUAN LU th«ng qua chi nh¸nh C«ng ty «t« Mekong Auto. Trong quý IV/2007 sÏ tæ chøc nghiÖm thu ®Ò tµi. Thïng xe s¶n xuÊt ®· ®−îc thö t¶i t¹i chi nh¸nh Cty «t« Mekong Auto. Toµn bé s¶n phÈm thïng xe ®· cung cÊp ra thÞ tr−êng vµ ®−îc kh¸c hµng chÊp nhËn v× kiÓu d¸ng hîp lý, chÊt l−îng ®¶m b¶o. ChÊt l−îng thïng xe ®−îc ®¸nh gi¸ qua phiÕu th¨m dß kh¸ch hµng. PhiÕu th¨m dß ®−îc göi tíi kh¸ch hµng mét c¸ch ngÉu nhiªn th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n xe «t« t¶i cã sö dông thïng xe cña c«ng ty. PhiÕu th¨m dß c¸c tiªu chÝ kü thuËt nh−: ®é cøng v÷ng, chÊt l−îng mèi hµn, chÊt l−îng s¬n, kiÓu d¸ng, kh¶ n¨ng qu¸ t¶i... C¸c kÕt qu¶ th¨m dß ®−îc thÓ hiÖn ë phÇn phô lôc. 18 Mét sè h×nh ¶nh chÕ t¹o thïng xe t¹i C«ng ty CPCK Cæ Loa Nguyªn c«ng c¾t Nguyªn c«ng hµn Côm thµnh bªn Mµi, gät c¸c gãc c¹nh Thïng xe sau khi chÕ t¹o Thïng xe sau khi s¬n t¹i C«ng ty ¤t« Cæ Loa 19 Mét sè h×nh ¶nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe t¹i Cty CPCK Cæ Loa M¸y c¾t M¸y chÊn t«n M¸ydËp thuû lùc Khu vùc hµn côm sµn Di chuyÓn c¸c côm chi tiÕt b»ng cÈu Tæng thÓ d·y nhµ x−ëng 20 kÕt luËn vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu ®−îc C¸c kÕt qña ®¹t ®−îc Hoµn thµnh c¸c bé tµi liÖu nghiªn cøu tæng quan, nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe. ThiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe trªn c¬ së c¸c trang thiÕt bÞ ®· ®îc ®Çu t− n¨m 2002 mµ hiÖn kh«ng ®−îc sö dông hiÖu qu¶. Hoµn thµnh chÕ t¹o thö nghiÖm theo thiÕt kÕ KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®· ®−îc øng dông ngay vµo s¶n xuÊt, mang l¹i c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x· héi râ rÖt §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt trong lÜnh vùc chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ «t« phôc vô chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn C¬ khÝ Cæ Loa. C¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt cña ®Ò tµi - Sö dông hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc ®· ®−îc nhµ n−íc ®Çu t− chÕ t¹o vá xe m¸y tõ n¨m 2002. - §· t¹o b−íc chuyÓn ®æi mÆt hµng kinh doanh t¹i Cty CPCK Cæ Loa. - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho c«ng nh©n viªn c«ng ty, møc l−¬ng b×nh qu©n th¸ng t¨ng tõ 1.500.000 ®ång/ng−êi lªn ®Õn 2.000.000 ®ång/ng−êi - H×nh thøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®· chuyÓn tõ lµm mét Ca (giê hµnh chÝnh) lªn hai Ca, trong n¨m 2007 ®· tuyÓn thªm ®îc 20 c«ng nh©n vµ sÏ t¨ng thªm trong n¨m tíi khi c«ng ty më réng s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®· t¹o hiÖu qu¶ tèt vÒ mÆt x· héi. - Cty CP C¬ khÝ Cæ Loa ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Tæng Cty M§L & MNN trong h−íng ®i ®Çu t− ph¸t triÓn nghµnh C«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam. 21 Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn H÷u CÈn, Phan §×nh Kiªn, ThiÕt kÕ tÝnh to¸n « t« m¸y kÐo, Nxb §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp, 1984 2. NguyÔn Kh¾c Trai, C¬ së thiÕt kÕ « t«, Nxb Giao th«ng vËn t¶i, 2006 3. TrÞnh ChÝ ThiÖn, TËp bµi gi¶ng ¤ t« chuyªn dïng, §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i 4. Lª Quang Minh, NguyÔn V¨n V−îng, Søc bÒn vËt liÖu tËp 1 vµ tËp 2, Nxb Gi¸o dôc, 2006 5. QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§-TTG cña Thñ t−íng ChÝnh Phñ, ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 6. TCVN 7271:2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé «t« - Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông 7. TCVN 7340: 2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - M· kÝch th−íc « t« chë hµng 8. tcvn 6211 : 2003, ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - kiÓu, thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 9. Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp (VEAM), ThuyÕt minh thiÕt kÕ tæng thÓ Dù ¸n l¾p r¸p xe t¶i MAZ tõ c¸c côm linh kiÖn CKD ë n−íc CHXHCN ViÖt Nam (dÞch tõ tiÕng Nga) 10. TrÇn V¨n NghÜa (2004), Tin häc øng dông trong thiÕt kÕ c¬ khÝ, Nxb Gi¸o dôc. 11. Trung t©m khoa häc kü thuËt & C«ng nghÖ qu©n sù (2004), H−íng dÉn sö dông PhÇn mÒm tÝnh to¸n m« pháng b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n Ansys 7.0, Tµi liÖu l−u hµnh néi bé.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu nâng cao năng lực của thiết bị chế tạo vỏ xe máy, suất 1000 thùng xe-năm.pdf
Luận văn liên quan