Nghiên cứu phương pháp chuyển giao mềm trong hệ thống TTDĐ DS/CDMA

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, 2010 Sơ lược: Lời nói đầu Chương I: Hệ thống thông tin trải phổ Chương II: Hệ thống thông tin di động tổ ong CDMA IS-95 Chương III: Chuyển giao trong hệ thống thông tin di động tổ ong CDMA Chương IV: Chuyển giao mềm trong hệ thống thông tin di động CDMA IS-95 Chương V: Đánh giá ưu nhược điểm của chuyển giao mềm

pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu phương pháp chuyển giao mềm trong hệ thống TTDĐ DS/CDMA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dover) naøy ñöôïc choïn laø 3 dB. Soá löôïng traïm goác tham gia vaøo SHO ñöôïc giôùi haïn vaø chæ nhöõng traïm goác naøo coù cöôøng ñoä tröôøng ñuû maïnh thì môùi ñöôïc tham gia vaøo quaù trình chuyeån giao (thöôøng coù hai BS). Trong quaù trình chuyeån giao meàm, tín hieäu phaùt töø MS seõ ñöôïc nhaän vaø xöû lyù taïi taát caû caùc traïm goác tham gia chuyeån giao. Ngöôïc laïi, caùc thoâng tin phaùt ñeán MS töø caùc traïm goác coù lieân quan cuõng ñöôïc noù xöû lyù. Ñieàu khieån coâng suaát ñöôøng xuoáng ñöôïc thöïc hieän döïa treân caùc yeâu caàu ñieàu khieån coâng suaát phaùt (TPC – Transmit Power Control) xuaát phaùt töø MS. Caùc yeâu caàu ñieàu khieån coâng suaát maø MS göûi ñeán traïm goác ñöôïc quyeát ñònh döïa vaøo tyû soá tín hieäu /nhieãu (SIR) ño ñöôïc taïi MS. Do caùc traïm goác khaùc nhau tham gia trong quaù trình chuyeån giao ñeàu phaùt cuøng moät tín hieäu gioáng nhau ñeán MS neân caùc tín hieäu naøy seõ ñöôïc noù thu vaø giaûi maõ. Sau ñoù, chuùng ñöôïc keát hôïp laïi vaø tính toaùn tæ leä soùng mang treân nhieãu keát hôïp ñeå so saùnh vôùi SIR yeâu caàu nhö sô ñoà sau Khi giaù trò SIR thöïc teá thu ñöôïc cao hôn giaù trò yeâu caàu thì leänh ñieàu khieån coâng suaát phaùt seõ yeâu caàu BS giaûm coâng suaát phaùt vaø ngöôïc laïi, neáu giaù trò SIR thu ñöôïc thaáp hôn giaù trò yeâu caàu thì caàn ñieàu khieån taêng coâng suaát phaùt cuûa BS. Ñoái vôùi caû hai traïm goác coù lieân quan, coâng suaát caàn hieäu chænh ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc sau ettI C I C I C arg2 2 1 1 ÷ ø ö ç è æ=+ gg (3.42) trong ñoù : (C/I)1 (C/I)2 (C/I)keát hôïp (C/I)keát hôïp – (C/I)yeâu caàu Boå xung coâng suaát phaùt Hình 3.18: Phöông phaùp keát hôïp C/I DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 75 § C1 vaø C2 laàn löôït laø coâng suaát thu ñöôïc töø BS1 vaø BS2 § I1 vaø I2 möùc nhieãu thu ñöôïc töø BS1 vaø BS2 § (C/I)target tæ soá soùng mang treân taïp aâm yeâu caàu ñeå coù moät keát noái ñaùng tin caäy vaø noù phuï thuoäc vaøo loaïi dòch vuï. § g möùc hieäu chænh coâng suaát ñöa ñeán hai traïm goác. Theo coâng thöùc treân ta thaáy, möùc hieäu chænh coâng suaát ñöa ñeán hai traïm goác laø nhö nhau maø khoâng quan taâm ñeán caùc thoâng soá naøo khaùc ngoaøi giaù trò ñoä leäch giöõa giaù trò C/I keát hôïp vaø giaù trò C/I yeâu caàu. Tuy nhieân, do moãi cell coù taûi rieâng cho neân möùc coâng suaát phaùt khaùc nhau tröôùc ñoù ñoái vôùi moãi traïm goác seõ khoâng coøn phuø hôïp. Caùc leänh ñieàu khieån coâng suaát ñöôøng xuoáng baét nguoàn töø vieäc ñaùnh giaù tæ soá C/I keát hôïp seõ khoâng phaûn aùnh ñöôïc söï khaùc bieät giöõa hai cell vì theá daãn ñeán khoâng ñaït ñöôïc hieäu quaû ñieàu khieån coâng suaát toát nhaát nhö moâ taû ôû hình 3.19. Ngöôøi ta ñaõ caûi tieán phöông phaùp ñieàu khieån coâng suaát treân nhaèm ñöa ra hai möùc hieäu chænh coâng suaát khaùc nhau cho hai traïm goác goïi laø a vaø b. Caùc tham soá hieäu chænh naøy ñöôïc tính toaùn töø toång coâng suaát phaùt cuûa hai traïm goác vaø möùc nhieãu thöïc teá do SHO gaây ra trong moãi cell. Treân cô sôû ñoù, moãi BS seõ nhaän leänh ñieàu khieån coâng suaát cho rieâng noù vaø thöïc hieän boå xung coâng suaát phaùt theo yeâu caàu. Thuaät toaùn ñieàu khieån coâng suaát caûi tieán coù theå ñöôïc mieâu taû bôûi coâng thöùc sau ettI C I C I C arg2 2 1 1 ÷ ø ö ç è æ=+ ba (3.43) trong ñoù, a : möùc hieäu chænh coâng suaát yeâu caàu ñöa ñeán traïm goác thöù nhaát. b : möùc hieäu chænh coâng suaát yeâu caàu ñöa ñeán traïm goác thöù hai. Hình 3.19: Sô ñoà ñieàu khieån coâng suaát tröôùc ñaây DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 76 Tyû leä coâng suaát ñöôøng xuoáng thu ñöôïc töø hai traïm goác naøy nhö sau b a 2 1 12 C CR = (3.44) Keát hôïp (3.43) vaø (3.44) ta suy ra ñöôïc giaù trò a vaø b nhö sau: ( ) ÷÷ ø ö çç è æ + = 122 1 1 1 arg RI C I C I C etta ( ) ÷÷ ø ö çç è æ + = 2 2 1 122 arg I C I RC I C ettb (3.45) Ñeå xaùc ñònh ñöôïc a vaø b, R12 phaûi ñöôïc cho bôûi tieâu chuaån toái öu hoaù opt_cr (optimisation criteria) theo caùc tham soá heä thoáng sau: - Möùc nhieãu ño ñöôïc taïi MS. - Coâng suaát toång phaùt ra taïi caùc BS. - Söï khaùc nhau veà suy hao ñöôøng truyeàn giöõa caùc traïm goác vaø MS. cb TOTAL TOTAL a path path BS BS I Icropt ÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ = 1 2 1 2 1 2_ (3.46) trong ñoù: - BSTOTAL 1 vaø BSTOTAL 2 laàn löôït laø toång coâng suaát phaùt treân ñöôøng thöù nhaát vaø thöù hai. - Path1 vaø Path2 laø suy hao voâ tuyeán ôû hai ñöôøng truyeàn. - (a, b, c) laø caùc heä soá ñöôïc xaùc ñònh döïa treân kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñieàu haønh maïng (thöôøng choïn [a b c] = [1 1 2]). Hình 3.20: Sô ñoà ñieàu khieån coâng suaát caûi tieán DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 77 Giaù trò tieâu chuaån toái öu sau ñoù ñöôïc lieân keát vôùi tæ soá coâng suaát baát caân baèng R12, chuùng ta ñaït ñöôïc cropt path path BS BS I I C CR cb TOTAL TOTAL a _ 1 2 1 2 1 2 2 1 12 =÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ == b a (3.47) Trong tröôøng [a b c] = [1 1 2] thì 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 ÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ ´÷÷ ø ö çç è æ = path path BS BS I I C C TOTAL TOTAL b a (3.48) Nhö vaäy, caùc giaù trò a vaø b coù theå ñöôïc tính toaùn döïa vaøo coâng thöùc (3.45) vaø (3.48) ñeå ñöa ra möùc hieäu chænh coâng suaát phaùt thích hôïp cho moãi traïm goác. Möùc hieäu chænh coâng suaát môùi naøy coù xeùt tôùi phaân boá taûi treân moãi BS trong chuyeån giao meàm, möùc nhieãu thöïc teá trong caùc cell lieân quan vaø suy hao voâ tuyeán. Toùm laïi, thuaät toaùn ñieàu khieån coâng suaát vöøa ñeà suaát cho ta moät nguyeân taéc ñieàu khieån coâng suaát phuø hôïp hôn bôûi vì noù khoâng chæ xeùt ñeán tæ soá C/I keát hôïp maø coøn coá gaéng caân baèng coâng suaát cuûa MS caàn thieát giöõa caùc BS lieân quan trong quaù trình chuyeån giao vaø ñieàu kieän cuûa moãi cell. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 78 CHÖÔNG 4 CHUYEÅN GIAO MEÀM TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG CDMA IS-95 4.1 Giôùi thieäu Phaàn naøy seõ trình baøy caùc vaán ñeà veà chuyeån giao ôû heä thoáng thoâng tin di ñoäng CDMA IS-95 (heä thoáng ñaàu tieân aùp duïng coâng ngheä CDMA cuûa Qualcom) trong khi traïm di ñoäng ñang thöïc hieän thoâng tin ôû keânh löu löôïng. Do IS-95 laø moät heä thoáng cuï theå aùp duïng coâng ngheä CDMA neân caùc ñaëc tính chuyeån giao coù trong heä thoáng IS-95 ñeàu toàn taïi trong heä thoáng CDMA nhö ñaõ trình baøy ôû chöông 3.Vaø nhö vaäy ôû trong heä thoáng IS-95 chuyeån giao meàm vaø meàm hôn cuûng döïa treân nguyeân taéc keát noái “noái tröôùc khi caét “ . Chuyeån giao meàm hay chuyeån giao giöûa caùc oâ laø chuyeån giao ñöôïc thöïc hieän giöûa caùc oâ khaùc nhau . Chuyeån giao meàm hay chuyeån giao giöûa caùc ñoaïn oâ laø chuyeån giao giöûa caùc ñoaïn oâ con trong cuøng moät oâ. ÔÛ ñaây chuùng ta seõ xem xeùt cuï theå hôn ñeå bieát quaù trình chuyeån giao ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo trong heä thoáng IS- 95. 4.2 Quaù trình quyeát ñònh chuyeån giao MS lieân tuïc tìm kieám caùc keânh hoa tieâu môùi. Khi tìm thaáy moät keânh hoa tieâu, noù ño cöôøng ñoä tröôøng cuûa keânh naøy. Neáu cöôøng ñoä tröôøng vöôït quaù ngöôõng cho tröôùc (T_ADD hay ngöôõng phaùt hieän hoa tieâu), moät baûn tin ño cöôøng ñoä keânh hoa tieâu ñöôïc traïm di ñoäng göûi ñeán traïm goác ñang phuïc vuï noù (traïm goác cuõ). Traïm goác naøy coù theå aán ñònh moät keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng (haøm Walsh) lieân keát vôùi keânh hoa tieâu môùi cho traïm di ñoäng ñeå sau naøy thöïc hieän chuyeån giao meàm. Moät keânh hoa tieâu ñöôïc nhaän daïng bôûi taàn soá, dòch thôøi gian cuûa chuoãi hoa tieâu PN vaø haøm Walsh 0 (W0) töông öùng. Caùc keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng ñöôïc lieân keát vôùi keânh hoa tieâu coù cuøng taàn soá vaø cuøng dòch thôøi cuûa chuoãi hoa tieâu PN. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 79 4.3 Cöûa soå tìm Traïm di ñoäng thöïc hieän tìm kieám keânh hoa tieâu trong moät khoaûng thôøi gian cho tröôùc ñöôïc xaùc ñònh baèng soá chip cuûa chuoãi hoa tieâu PN ñöôïc goïi laø cöûa soå tìm. Khi tìm moät keânh hoa tieâu, traïm di ñoäng khoâng theå giôùi haïn ñeán thôøi gian dòch chính xaùc cuûa chuoãi hoa tieâu PN do hieän töôïng fañinh ña tia. Caùc dòch thôøi cuûa chuoãi hoa tieâu PN lieân quan ñeán phaûn xaï nhieàu tia seõ caùch ñònh dòch thôøi cuûa tia ñi thaúng vaøi chip. Noùi moät caùch khaùc caùc phaàn töû cuûa caùc tia phaûn xaï seõ ñeán muoän hôn vaøi chip so vôùi tia ñi thaúng. Traïm di ñoäng seõ ñònh taâm cuûa cöûa soå tìm kieám cho moãi keânh hoa tieâu trong taäp tích cöïc vaø taäp öùng cöû xung quanh phaàn töû cuûa tia ñeán sôùm nhaát. Kích thöôùc cuûa cöûa soå ñöôïc xaùc ñònh theo soá chip cuûa chuoãi hoa tieâu PN. Traïm di ñoäng cuõng caàn ñònh taâm cöûa soå cho moãi keânh hoa tieâu cuûa taäp keá caän vaø taäp coøn laïi xung quanh dòch thôøi chuoãi hoa tieâu söû duïng chuaån thôøi gian cuûa traïm di ñoäng. Hình 4.1: Löu ñoà quyeát ñònh chuyeån giao DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 80 4.4 Ño cöôøng ñoä tröôøng Traïm di ñoäng hoã trôï traïm goác ñang phuïc vuï trong quaù trình chuyeån giao baèng caùch ño (thoâng qua caùc phaàn töû tìm kieám vaø caùc maùy thu RAKE) vaø baùo caùo cöôøng ñoä cuûa caùc keânh hoa tieâu thu ñöôïc. Moãi laàn thöïc hieän ño, traïm di ñoäng seõ göûi baûn tin cöôøng ñoä keânh hoa tieâu ñeán traïm goác hieän thôøi trong caùc ñieàu kieän sau: § Moät keânh hoa tieâu ôû taäp tích cöïc giaûm thaáp hôn ngöôõng (T_DROP) vaø ñoàng hoà thôøi gian giaûm ngöôõng chuyeån giao (T_TDROP) ñaõ chaïy heát. § Cöôøng ñoä cuûa moät keânh hoa tieâu trong taäp öùng cöû vöôït quaù cöôøng ñoä cuûa moät keânh hoa tieâu trong taäp tích cöïc moät löôïng laø: T_COMP * 0.5 dB § Cöôøng ñoä cuûa moät keânh hoa tieâu trong taäp laân caän vaø taäp coøn laïi vöôït quaù ngöôõng phaùt hieän keânh hoa tieâu T_ADD Baûn tin ño cöôøng ñoä tín hieäu chöùa dòch thôøi PN cuûa keânh hoa tieâu ñöôïc ño, cöôøng ñoä tín hieäu cuûa noù (Ec/I0) vaø traïng thaùi cuûa ñoàng hoà giaûm ngöôõng chuyeån giao 4.5 Caùc tham soá chuyeån giao Trong chuyeån giao ôû heä thoáng thoâng tin di ñoäng toå ong CDMA thì coù 4 tham soá tham gia vaøo quaù trình chuyeån giao: T-ADD, T-COMP, T-DROP, maø caùc tham soá naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû ño löôøng cuûa keânh hoa tieâu vaø ñoàng hoà giaûm chuyeån giao laø T- TDROP. Khi cöôøng ñoä tröôøng cuûa moät pilot trong taäp tích cöïc giaûm thaáp hôn moät giaù trò T-DROP thì luùc naøy ñoàng hoà giaûm chuyeån giao seõ baét ñaàu ñeám. Khi cöôøng ñoä cuûa keânh hoa tieâu taêng trôû laïi treân ngöôõng T-DROP thì ñoàng hoà seõ reset laïi. MS seõ duy trì ñoàng hoà giaûm chuyeån giao cho moãi keânh hoa tieâu ôû taäp tích cöïc vaø taäp öùng cöû 4.5.1 Ngöôõng phaùt hieän keânh hoa tieâu T-ADD Baát kyø keânh hoa tieâu naøo coù cöôøng ñoä maïnh nhöng khoâng naèm trong baûn tin höôùng daãn chuyeån giao ñeàu ñöôïc coi laø nhieãu. Keânh hoa tieâu naøy ñöôïc chuyeån ngay laäp töùc vaøo taäp tích cöïc cho chuyeån giao ñeå traùnh söï suy giaûm tín hieäu thoaïi hoaëc khaû naêng rôùt cuoäc goïi. Ngöôõng T-ADD neân ñuû thaáp ñeå coù theå ñöa caùc keânh hoa tieâu höõu ích naøy vaøo taäp tích cöïc moät caùch nhanh choùng vaø noù phaûi ñuû lôùn ñeå traùnh nhöõng caûnh baùo loãi do taïp aâm. Hình 4.2: Cöûa soå tìm DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 81 4.5.2 Ngöôõng so saùnh T-COMP Töông töï nhö ngöôõng T-ADD, ngöôõng T-COMP cuõng aûnh höôûng ñeán tæ leä phaàn traêm MS thöïc hieän chuyeån giao. Ngöôõng naøy phaûi ñuû thaáp ñeå thöïc hieän chuyeån giao moät caùch nhanh choùng vaø phaûi ñuû cao ñeå traùnh caûnh baùo loãi. 4.5.3 Ngöôõng giaûm keânh hoa tieâu T-DROP Ngöôõng naøy cuõng aûnh höôûng ñeán tæ leä phaàn traêm cuûa MS thöïc hieän chuyeån giao. Noù phaûi ñuû thaáp ñeå traùnh maát moät keânh hoa tieâu toát vaø phaûi ñuû lôùn ñeå khoâng di chuyeån caùc keânh hoa tieâu höõu ích naøy trong taäp tích cöïc hoaëc taäp öùng cöû. Giaù trò cuûa T-DROP ñöôïc löïa choïn sao cho töông öùng vôùi caùc giaù trò T-ADD vaø T-TDROP. 4.5.4 Ngöôõng ñoàng hoà giaûm chuyeån giao T-TDROP Giaù trò naøy phaûi lôùn hôn thôøi gian yeâu caàu ñeå thieát laäp chuyeån giao. Ngöôõng T- TDROP phaûi ñuû beù ñeå khoâng chuyeån ñi caùc keânh hoa tieâu höõu ích trong taäp tích cöïc hoaëc taäp öùng cöû. Ñoàng thôøi noù cuõng phaûi ñuû lôùn ñeå MS coù theå tieáp tuïc thöïc hieän vieäc chuyeån giao trong vuøng phuû soùng yeáu. Giaù trò cuûa caùc tham soá treân ñöôïc cho theo baûng sau: Tham soá Khoaûng giaù trò Giaù trò ñeà nghò T-ADD -31.5 ñeán 0 dB -13 dB T-COMP 0 ñeán 7.5 dB 2.5 dB T-DROP -31.5 ñeán 0 dB -15 dB T-TDROP 0 ñeán 15s 2s 4.6 Caùc baûn tin chuyeån giao Baûn tin chuyeån giao trong IS-95 bao goàm caùc baûn tin sau: § Baûn tin cöôøng ñoä keânh hoa tieâu (PSMM) § Baûn tin höôùng daãn chuyeån giao (HDM) § Baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao (HCM) § Baûn tin caäp nhaät danh saùch vuøng laân caän (NLUM) MS seõ doø tìm cöôøng ñoä keânh hoa tieâu döïa vaøo tæ soá Ec/It vaø göûi baûn tin PSMM ñeán traïm goác. Traïm goác seõ choïn moät keânh löu löôïng môùi ñöôøng xuoáng vaø baûn tin HDM ñeán MS. Sau khi nhaän ñöôïc baûn tin HDM, traïm di ñoäng baét ñaàu giaûi ñieàu cheá keânh löu löôïng môùi naøy vaø göûi baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao HCM ñeán traïm goác Baûn tin PSMM chöùa caùc thoâng tin sau cho moãi pilot khi MS nhaän ñöôïc § Tæ leä öôùc löôïng Ec/It § Thôøi gian ñeán § Thôøi gian chuyeån giao Baûn tin HDM chöùa caùc thoâng tin sau DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 82 § Thöù töï baûn tin HDM § Taàn soá ñöôïc aán ñònh cho keânh löu löôïng CDMA ñöôøng xuoáng § Taäp tích cöïc (bao goàm pilot cuõ vaø môùi) § Maõ Walsh töông öùng vôùi moãi pilot trong taäp tích cöïc § Kích thöôùc cöûa soå cho taäp tích cöïc vaø taäp öùng cöû § Caùc tham soá chuyeån giao (T-ADD, T-COMP, T-DROP, T-TDROP) Baûn tin HCM chöùa caùc thoâng tin sau § Thoâng tin xaùc nhaän ACK § Leäch ñònh thôøi cho moãi pilot trong taäp tích cöïc Baûn tin NLUM ñöôïc göûi bôûi traïm goác, noù mang thoâng tin veà caùc keânh hoa tieâu cuûa caùc traïm laân caän trong taäp tích cöïc MS lieân tuïc doø tìm cöôøng ñoä cuûa taát caû caùc pilot trong heä thoáng. Sau ñoù cöôøng ñoä cuûa moãi pilot naøy ñöôïc so saùnh vôùi caùc giaù trò ngöôõng khaùc nhau nhö T-ADD, T- COMP, T-DROP, T-TDROP Moät pilot seõ ñöôïc chuyeån töø taäp naøy sang taäp khaùc tuyø thuoäc vaøo cöôøng ñoä tín hieäu cuûa pilot thu ñöôïc vôùi caùc giaù trò ngöôõng: § Cöôøng ñoä cuûa pilot vöôït ngöôõng T-ADD, MS seõ göûi baûn tin PSMM vaø chuyeån pilot naøy ñeán taäp öùng cöû. § Traïm goác seõ göûi baûn tin HDM ñeán MS ñeå chuyeån pilot naøy vaøo taäp tích cöïc. § Traïm di ñoäng nhaän ñöôïc baûn tin HDM vaø yeâu caàu caáp moät keânh löu löôïng môùi. Keânh hoa tieâu ñöôïc caäp nhaät vaøo taäp tích cöïc vaø göûi baûn tin HCM ñeán traïm goác. § Khi cöôøng ñoä pilot giaûm thaáp hôn ngöôõng T-DROP thì MS baét ñaàu khôûi ñoäng ñoàng hoà giaûm chuyeån giao. § Thôøi gian giaûm chuyeån giao ñaõ heát. MS seõ göûi moät baûn tin PSMM ñeán traïm goác. § Traïm goác göûi baûn tin HDM maø khoâng coù lieân quan ñeán pilot ñeán MS. § MS nhaän ñöôïc baûn tin HDM. Keânh hoa tieâu ñöôïc ñöa vaøo taäp gaàn vaø MS seõ göûi baûn tin HCM ñeán traïm goác. § MS nhaän ñöôïc baûn tin NLUM maø baûn tin naøy khoâng bao goàm pilot treân, pilot naøy ñöôïc chuyeån vaøo taäp coøn laïi. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 83 MS seõ duy trì moät giaù trò ngöôõng T-TDROP cho moãi pilot trong taäp tích cöïc vaø taäp öùng cöû. MS seõ baét ñaàu ñoàng hoà chuyeån giao baát cöù khi naøo cöôøng ñoä cuûa keânh hoa tieâu töông öùng giaûm hôn moät möùc ngöôõng cho tröôùc. Ngöôïc laïi, MS seõ reset laïi vaø huûy thôøi gian neáu nhö cöôøng ñoä cuûa pilot töông öùng lôùn hôn ngöôõng trôû laïi. Khi moät keânh hoa tieâu cuûa taäp gaàn hoaëc taäp xa vöôït ngöôõng T-ADD, MS seõ chuyeån pilot naøy vaøo taäp öùng cöû vaø göûi moät baûn tin PSMM ñeán traïm goác. Khi cöôøng ñoä tín hieäu cuûa pilot trong taäp öùng cöû Pc lôùn hôn cöôøng ñoä cuûa pilot trong taäp tích cöïc Pa moät khoaûng Pc - Pa > T-COMP*0.5 dB thì MS seõ göûi moät baûn tin ñeán traïm goác. 4.7. Caùc thuû tuïc chuyeån giao 4.7.1 Thuû tuïc hoã trôï chuyeån giao meàm cuûa MS (MASHO) MS seõ giaùm saùt möùc tín hieäu treân keânh hoa tieâu ñöôøng xuoáng (FPICH) töø caùc traïm goác laân caän vaø baùo caùo laïi cho maïng khi caùc möùc tín hieäu keânh pilot höôùng xuoáng naøy vöôït giaù trò ngöôõng. Hai loaïi ngöôõng ñöôïc duøng laø: § Ngöôõng thöù nhaát laø ñeå baùo caùo caùc FPICH coù coâng suaát ñuû lôùn ñöôïc duøng cho giaûi ñieàu cheá nhaát quaùn. § Ngöôõng thöù hai laø ñeå baùo caùo caùc FPICH coù coâng suaát döôùi möùc ngöôõng maø ôû ñoù tín hieäu thu ñöôïc töø caùc keânh löu löôïng lieân keát vôùi noù khoâng theå thöïc hieän giaûi ñieàu cheá nhaát quaùn ñöôïc. T-Drop T-Add MS göûi HCM BS göûi HDM MS göûi PSMM MS göûi HCM BS göûi HDM MS göûi PSMM Thôøi gian Cöôøng ñoä tín hieäu 4 5 6 7 2 3 1 Taäp keá caän Taäp öùng cöû Taäp tích cöïc Taäp keá hay taäp coøn laïi caän Khôûi ñoäng T-Tdrop Hình 4.3: Quaù trình chuyeån taäp khi thay ñoåi ngöôõng PSMM : Baûn tin ño cöôøng ñoä pilot (Pilot Strength Measurement Message) HDM : Baûn tin höôùng daãn chuyeån giao (Handoff Direction Message) HCM : Baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao (Handoff Complete Message) DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 84 Ñoä cheânh leäch giöõa hai ngöôõng seõ taïo ra moät khoaûng caùch an toaøn ñeå traùnh hieäu öùng Ping-pong do söï thay ñoåi veà coâng suaát cuûa FPICH. Döïa vaøo yeáu toá naøy maø maïng seõ höôùng daãn MS theâm vaøo hoaëc xoùa caùc keânh FPICH töø taäp tích cöïc cuûa noù. Thoâng tin cuûa cuøng MS ñöôïc ñieàu cheá bôûi caùc maõ traïm goác töông öùng ñöôïc göûi töø caùc traïm goác. MS seõ söû duïng maùy thu RAKE ñeå thu caùc tín hieäu ña ñöôøng töø caùc anten reõ quaït khaùc nhau hoaëc töø caùc traïm goác khaùc nhau, sau soù seõ keát hôïp chuùng laïi. MS seõ duøng ít nhaát moät ngoùn cuûa maùy thu RAKE ñeå thu tín hieäu töø caùc traïm goác trong taäp tích cöïc. Neáu tín hieäu töø traïm goác hieän thôøi taïm thôøi yeáu thì MS seõ thöïc hieän giaûi ñieàu cheá ñoái vôùi tín hieäu ñeán töø traïm goác coù cöôøng ñoä maïnh hôn. Trong quùa trình chuyeån giao meàm, tín hieäu ñöôïc phaùt bôûi MS ñöôïc xöû lyù taïi traïm goác. Tín hieäu thu ñöôïc töø caùc sector khaùc nhau cuûa moät traïm goác ñöôïc keát hôïp taïi BS döïa treân nguyeân lyù symbol-by-symbol. Tín hieäu thu ñöôïc töø caùc traïm goác khaùc nhau coù theå ñöôïc löïa choïn treân nguyeân lyù frame-by-frame. Keát quaû cuûa chuyeån giao meàm laø laøm taêng vuøng phuû soùng vaø dung löôïng ñöôøng leân. 4.7.2 Ngöôõng ñoäng trong chuyeån giao Chuyeån giao meàm seõ laøm taêng ñöôïc quaù trình xöû lyù thoâng tin cuûa heä thoáng ôû ñöôøng xuoáng, chuyeån giao meàm seõ laøm taêng ñöôïc dung löôïng cuûa heä thoáng, coøn ôû ñöôøng leân noù laøm cho dung löôïng cuûa heä thoáng taêng do taïp aâm cuûa heä thoáng giaûm. Vieäc ñieàu chænh caùc tham soá chuyeån giao taïi traïm goác seõ khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp toát bôûi vì ôû moät vaøi vò trí trong cell chæ thu ñöôïc caùc FPICH vôùi cöôøng ñoä yeáu (yeâu caàu ngöôõng chuyeån giao thaáp) vaø coù nhöõng vò trí khaùc thu caùc FPICH vôùi cöôøng ñoä maïnh hôn (yeâu caàu ngöôõng chuyeån giao cao hôn). Nguyeân lyù cuûa ngöôõng chuyeån giao ñoäng nhö sau: § MS seõ doø tìm caùc FPICH maø noù vöôït quaù moät ngöôõng tónh T1. Ñôn vò ño cho FPICH trong tröôøng hôïp naøy laø tæ soá cuûa naêng löôïng FPICH treân toång coâng suaát thu (Ec/It). § Khi vöôït qua ngöôõng tónh, keânh FPICH ñöôïc chuyeån vaøo taäp öùng cöû. Sau ñoù, noù vaãn ñöôïc theo doõi lieân tuïc vaø so saùnh vôùi moät ngöôõng ñoäng T2. § Vieäc so saùnh vôùi T2 seõ quyeát ñònh FPICH coù ñöôïc ñöa vaøo taäp tích cöïc hay khoâng. T2 laø toång naêng löôïng cuûa caùc FPICH ñöôïc giaûi ñieàu cheá nhaát quaùn (trong taäp tích cöïc). § Ñieàu kieän ñeå FPICH vöôït ngöôõng T2 ñöôïc bieåu dieãn nhö sau: þ ý ü î í ì +÷÷ ø ö çç è æ ³ å = 1 1 ,_log10*_)log(10 TINTERCEPTADDPSLOPESOFTMAXP AN i aicj trong ñoù: Pcj: cöôøng ñoä cuûa keânh FPICH thöù j trong taäp öùng cöû DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 85 Pai: cöôøng ñoä cuûa keânh FPICH thöù i trong taäp tích cöïc SOFT_SLOPE, ADD_INTERCEPT: caùc tham soá ñieàu chænh cuûa heä thoáng Khi caùc keânh FPICH trong taäp tích cöïc trôû neân yeáu thì vieäc theâm FPICH vaøo seõ laøm caûi thieän quaù trình hoaït ñoäng. Tuy nhieân, khi coù moät hoaëc vaøi keânh FPICH coù cöôøng ñoä ñuû maïnh thì vieäc theâm moät FPICH yeáu hôn nguôõng T1 seõ khoâng caûi thieän ñöôïc quaù trình hoaït ñoäng maø chuùng coøn laøm taêng vieäc söû duïng taøi nguyeân maïng. Do ñoù ngöôõng chuyeån giao ñoäng seõ laøm taêng vieäc söû duïng taøi nguyeân maïng moät caùch toái öu nhaát § Sau khi doø tìm ñöôïc moät FPICH treân nguôõng T2 thì MS seõ baùo caùo laïi cho maïng bieát veà FPICH naøy. Sau ñoù, maïng seõ thieát laäp moät keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng phuïc vuï cho chuyeån giao vaø leänh cho MS giaûi ñieàu cheá nhaát quaùn vôùi FPICH môùi ñöôïc theâm vaøo. Pilot 2 ñöôïc ñöa vaøo taäp öùng cöû. § Khi cöôøng ñoä cuûa FPICH (pilot 1) giaûm thaáp hôn möùc ngöôõng ñoäng T3, thì vieäc keát noái chuyeån giao seõ bò huûy boû. FPICH naøy seõ ñöôïc ñöa trôû laïi taäp öùng cöû. Ngöôõng T3 laø moät haøm cuûa toång naêng löôïng cuûa caùc FPICH trong taäp tích cöïc. Neáu noù giaûm xuoáng thaáp hôn ngöôõng T4 thì moät FPICH seõ ñöôïc chuyeån ra khoûi taäp öùng cöû. § Moãi khi FPICH giaûm döôùi ngöôõng (T3 hoaëc T4) sau moät thôøi gian nhaát ñònh thì MS seõ baùo laïi cho maïng bieát veà caùc FPICH naøy. Khoaûng thôøi gian naøy cho pheùp caùc FPICH coù moät söï thay ñoåi naøo ñoù ñeå MS baùo cho maïng bieát moät caùch chính xaùc. Hình treân cho thaáy thôøi gian cuûa chuyeån giao meàm vaø hoaït ñoäng chuyeån giao ñöôïc keát hôïp vôùi nhau khi MS di chuyeån töø traïm goác hieän thôøi (FPICH 1) sang moät traïm goác môùi (FPICH 2). Keát quaû cuûa vieäc keát hôïp caùc ngöôõng ñoäng vaø caùc ngöôõng tónh seõ Hình 4.4: Ngöôõng ñoäng trong chuyeån giao DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 86 laøm giaûm vuøng chuyeån giao. Öu ñieåm chính cuûa vieäc naøy laø giôùi haïn ñöôïc thôøi gian vaø vuøng chuyeån giao meàm khi ñieàu kieän chuyeån giao khoâng caàn thieát nöõa § Khi pilot 2 vöôït ngöôõng T1, MS seõ chuyeån noù vaøo taäp öùng cö.û § Khi pilot 2 vöôït ngöôõng T2 (ñoäng), MS seõ baùo caùo laïi cho maïng bieát. § MS nhaän ñöôïc leänh theâm pilot 2 vaøo taäp tích cöïc. § Pilot 1 giaûm thaáp hôn ngöôõng T3 (lieân quan vôùi pilot 1). § Thôøi gian giaûm chuyeån giao ñaõ heát cuûa pilot 1, MS seõ baùo cöôøng ñoä cuûa pilot ñeán maïng. § MS nhaän ñöôïc leänh huûy boû pilot 1. § Thôøi gian giaûm chuyeån giao keát thuùc sau khi pilot 1 thaáp hôn ngöôõng T4. 4.8 Xöû lí keânh löu löôïng 4.8.1 Xöû lí keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng Taát caû caùc keânh löu löôïng ñöôïc aán ñònh cho traïm di ñoäng vaø caùc hoa tieâu lieân keát trong taäp tích cöïc ñeàu mang cuøng moät thoâng tin löu löôïng tröø keânh con ñieàu khieån coâng suaát. Khi taäp tích cöïc chöùa hai hay nhieàu hoa tieâu, traïm di ñoäng phaûi ñaûm baûo thu phaân taäp baèng caùch keát hôïp caùc keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng lieân keát. 4.8.2 Xöû lí keânh löu löôïng ñöôøng leân ( chuyeån giao giöõa caùc cell) Trong quaù trình chuyeån giao giöõa caùc oâ (cell), traïm di ñoäng phaùt cuøng moät thoâng tin ñeán caû hai traïm goác. Moãi traïm goác nhaän ñöôïc thoâng tin töø traïm di ñoäng vôùi treã Hình 4.5: Keát hôïp phaân taäp caùc keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng ôû traïm di ñoäng Traïm goác A PN(t-ta) Wi(t) PN(t-tb-t'b) Wj(t-t'b) PN(t-ta), PN(t-tb): caùc chuoãi PN hoa tieâu dòch thôøi ta vaø tb Wi(t), Wj(t) : caùc haøm Walsh t'a, t'b : treã truyeàn lan Traïm goác B PN(t-tb) Wj(t) PN(t-ta-t'a) Wi(t-t'a) Keát hôïp phaân taäp ôû traïm di ñoäng (hai ngoùn cuûa maùy thu Rake ñöôïc söû duïng) DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 87 truyeàn lan khaùc nhau. Khi naøy caùc traïm goác seõ göûi tín hieäu thu ñöôïc ñeán boä maõ hoaù tieáng/choïn löïa. Boä naøy seõ choïn khung toát nhaát vaø loaïi boû khung coù chaát löôïng keùm hôn. 4.8.3 Xöû lyù keânh löu löôïng ñöôøng leân (tröôøng hôïp chuyeån giao giöõa caùc ñoaïn oâ) Trong quaù trình chuyeån giao giöõa caùc ñoaïn oâ (sector), traïm di ñoäng phaùt cuøng moät thoâng tin ñeán caû hai ñoaïn oâ (hình 4.7). Phieán keânh ôû traïm cuûa oâ seõ nhaän ñöôïc tín hieäu cuûa caû hai ñoaïn oâ. Phieán keânh naøy seõ keát hôïp hai ñaàu vaøo vaø göûi tín hieäu toång sau khi keát hôïp ñeán boä maõ hoaù tieáng/choïn löïa. Nhö vaäy sau ñoù seõ chæ coù moät khung tieáng ñöôïc xöû lyù. Hình 4.6: Xöû lyù keânh löu löôïng ñöôøng leân khi chuyeån giao giöûa caùc oâ Chuyeån maïch Khung toát nhaát ñöôïc choïn Boä maõ hoaù tieáng/ choïn löïa BTSa BTSb d(t-t'a)c(t-t'a) d(t-t'b)c(t-t'b) Traïm di ñoäng d(t)c(t) d(t): Soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng c(t): Maõ cuûa ngöôøi söû duïng t'a,t'b: Treã truyeàn lan Khung b Khung a Hình 4.7 Xöû lyù keânh löu löôïng ñöôøng leân khi chuyeån giao giöõa caùc ñoaïn oâ Chuyeån maïch Phaân töû keânh Keát hôïp keânh vaø giaûi maõ Boä maõ hoaù tieáng/ choïn löïa d(t-t'a)c(t-t'a) d(t-t'b)c(t-t'b) Traïm di ñoäng d(t)c(t) d(t): Soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng c(t): Maõ cuûa ngöôøi söû duïng t'a,t'b: Treã truyeàn lan Moät khung Caùc ñaàu vaøo DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 88 4.9 Baùo hieäu trong chuyeån giao ôû heä thoáng CDMA IS-95 MS di ñoäng. Khi traïm ôû traïng thaùi roãi, noù lieân tuïc ñaêng kyù vôùi heä thoáng. Khi cuoäc goïi tích cöïc, toå hôïp caùc phaàn töû MS, BS vaø MSC ñieàu haønh truyeàn tin giöõa BS vaø MS ñeå ñaûm baûo chaát löôïng truyeàn voâ tuyeán toát nhaát. Quaù trình trong ñoù MS chuyeån sang keânh löu löôïng môùi ñöôïc goïi laø quaù trình chuyeån giao. Heä thoáng thoâng tin töông töï tröôùc ñaây thöïc hieän chuyeån giao baèng caùch leänh cho MS chænh sang taàn soá môùi. Ñoái vôùi di ñoäng töông töï, chuyeån giao laøm ngöøng ñöôøng truyeàn daãn tieáng vaø caû hai phía seõ nghe thaáy tieáng “kíc” trong cuoäc thoaïi. Ñoái vôùi modem soá, “kíc” thöôøng gaây ra loãi soá lieäu vaø laøm maát ñoàng boä. Ñoái vôùi heä thoáng CDMA (caû CDMA baêng roäng) ñaëc tính cuûa traûi phoå cho pheùp nhaän ñöôïc truyeàn daãn töø MS ñoàng thôøi ôû caû hai hay nhieàu hôn caùc traïm goác. Ngoaøi ra MS coù theå ñoàng thôøi thu ñöôïc truyeàn daãn töø hai hay nhieàu hôn BS. Vôùi caùc khaû naêng naøy coù theå thöïc hieän chuyeån giao töø moät BS ñeán moät BS khaùc, hay töø moät anten ñoái dieän vôùi moät anten khaùc cuûa cuøng moät BS maø khoâng gaây nhieãu ôû ñöôøng tieáng hoaëc soá lieäu. Trong quaù trình chuyeån giao, thoâng tin baùo hieäu vaø thoâng tin tieáng thu nhaän töø nhieàu traïm phaûi ñöôïc keát hôïp taïi moät ñieåm chung cuøng vôùi caùc quyeát ñònh veà chaát löôïng cuûa soá lieäu. Ñieåm chung phaûi laø moät ñieåm naøo ñoù trong maïng, thoâng thöôøng ôû MSC. Löu ñoà cuoäc goïi ñöôïc trình baøy ôû ñaây cho chuyeån giao vôùi giaû thieát raèng MSC chöùa maïch caàu. Heä thoáng CDMA ñònh nghóa moät soá kieåu chuyeån giao. § Chuyeån giao meàm xaûy ra khi BS môùi baét ñaàu thong tin vôùi MS trong khi MS naøy vaãn tieáp tuïc thoâng tin vôùi BS cuõ. MSC keát hôïp caùc tín hieäu thu ñöôïc töø caû hai BS ñeå taïo ra moät tín hieäu lieân tuïc cho phía kia. MS seõ nhaän tín hieäu töø hai BS baèng caùc ñöôøng truyeàn boå sung ôû maùy thu Rake vaø seõ xöû lyù ñeå ñöôïc moät tín hieäu. § Chuyeån giao meàm hôn khi MS thöïc hieän chuyeån giao giöõa hai ñoaïn cuûa cuøng moät BS. Thoâng thöôøng caùc BS ñöôïc thieát keá ñeå caùc anten phaùt vaø thu coù daïng hình quaït 600 hay 1200 chöù khoâng ôû toaøn boä 3600. Vì vaäy ñeå phuû toaøn boä khi naøy caàn nhieàu anten. Vì thoâng thöôøng moät MS lieân laïc vôùi ba BS neân chæ moät (hoaëc khoâng) chuyeån giao meàm hôn coù theå lieân keát vôùi moät cuoäc goïi ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. § Chuyeån giao cöùng xaûy ra khi hai BS khoâng ñoàng boä hay khoâng ôû cuøng moät taàn soá vaø xaûy ra giaùn ñoaïn truyeàn tieáng cuõng nhö soá lieäu. Chuyeån giao xaûy ra khi nhieàu baêng taàn ñöôïc söû duïng hay BS khoâng ñöôïc ñoàng boä (chuùng ôû hai heä thoáng khaùc nhau). § Moät kieåu khaùc cuûa chuyeån giao cöùng xaûy ra khi khoâng coøn CDMA BS phuïc vuï maø phaûi chuyeån sang keânh di ñoäng töông töï. Trong phaàn naøy chæ xeùt chuyeån DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 89 giao soá, tuy nhieân trong giai ñoaïn quaù ñoä töø töông töï sang soá caùc heä thoáng hoãn hôïp vaãn toàn taïi. ÔÛ CDMA caû BS vaø MS ñeàu giaùm saùt chaát löôïng ñöôøng truyeàn voâ tuyeán vaø coù theå yeâu caàu chuyeån giao. Chuyeån giao do MS yeâu caàu ñöôïc goïi laø chuyeån giao ñöôïc MS hoã trôï (Mobile – Assisted Handoff) vaø chuyeån giao do BS yeâu caàu ñöôïc goïi laø chuyeån giao ñöôïc BS hoã trôï (Base Station – Assisted Handoff). Caû hai phía ñeàu coù theå khôûi xöôùng chuyeån giao khi xaûy ra caùc ñieàu kieän sau: § Quaù taûi löu löôïng cuûa BS. Maïng coù theå giaùm saùt taûi ôû taát caû caùc BS vaø khôûi ñoäng chuyeån giao ñeå caân baèng taûi giöõa chuùng ñeå ñaït hieäu suaát löu löôïng cao hôn. § Vöôït quaù ngöôõng khoaûng caùch. Vì taát caû BS vaø MS ñeàu ñoàng boä neân coù theå xaùc ñònh ñöôïc khoaûng caùch giöõa BS vaø MS. Khi giôùi haïn khoaûng caùch bò vöôït quaù, moät trong hai phía coù theå yeâu caàu chuyeån giao. § Cöôøng ñoä tín hieäu hoa tieâu thaáp hôn ngöôõng. Khi cöôøng ñoä tín hieäu hoa tieâu thu thaáp hôn ngöôõng moät trong hai phía coù theå yeâu caàu chuyeån giao. MS xaùc ñònh thoâng soá ñeå yeâu caàu chuyeån giao treân cô sôû baûn tin thoâng soá heä thoáng ôû CDMA vaø baûn tin phaùt quaûng baù ôû CDMA baêng roäng. Caû hai thoâng soá ñöôïc phaùt ôû caùc keânh tìm goïi cuûa heä thoáng. Nhö ñaõ trình baøy, quaù trình chuyeån giao ñöôïc thöïc hieän baèng coäng taùc cuûa caùc BS cuõ vaø môùi, MS vaø MSC. Löu ñoà goïi döôùi ñaây döïa treân giao dieän A cuûa chuyeån tieáp khung giöõa BS vaø MSC. Ñaây laø löu ñoà ñaïi dieän vì löu ñoà thöïc teá coù theå laø tieâu chuaån chung hay rieâng phuï thuoäc vaøo haõng saûn xuaát. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 90 Baét ñaàu chuyeån giao (hình 4.8) 1. MS xaùc ñònh raèng moät BS khaùc coù cöôøng ñoä tín hieäu hoa tieâu ñuû ñeå trôû thaønh ñích cuûa chuyeån giao. 2. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu (Pilot Strength Measurement) ñeán BS ñang phuïc. 3. BS ñang phuïc vuï phaùt baûn tin yeâu caàu chuyeån giao giöõa caùc BS (InterBase Station Handoff Request) ñeáùn MSC. 4. MSC chaáp nhaän yeâu caàu chuyeån giao vaø phaùt baûn tin yeâu caàu chuyeån giao giöõa caùc BS ñeán BS ñích. 1. Ño cöôøng ñoä hoa tieâu Leänh yeâu caàu ño hoa tieâu HO – INFO -ACK HO - INFO Hoaøn thaønh chuyeån giao Höôùng daãn chuyeån giao Inter– BS–HO -ACK Inter– BS–HO -ACK Join - REQ Löu löôïng roãng Yeâu caàu chuyeån giao giöõa caùc BS Yeâu caàu chuyeån giao giöõa caùc BS Ño cöôøng ñoä hoa tieâu MS BS ñích BS ñang phuïc vuï È MSC Quyeát ñònh chuyeån giao Join - ACK Hình 4.8 Chuyeån giao meàm ôû CDMA baét ñaàu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 91 5. BS ñích thieát laäp thoâng tin vôùi MS baèng caùch phaùt ñi baûn tin löu löôïng roãng (Null Traffic) ñeán MS. 6. BS ñích phaùt ñi baûn tin yeâu caàu lieân keát (Join Request) ñeán MSC. 7. MSC xem xeùt caùc keát noái vôùi hai BS ñeå thöïc hieän chuyeån giao maø khoâng laøm giaùn ñoaïn keát noái (chuyeån giao meàm) sau ñoù phaùt ñi baûn tin coâng nhaän lieân keát (Join Acknowledge) ñeán BS ñích. 8. BS ñích phaùt baûn tin coâng nhaän chuyeån giao giöõa caùc BS (InterBase Station Handoff Request) ñeán MSC. 9. MSC phaùt baûn tin coâng nhaän chuyeån giao giöõa caùc BS (InterBase Station Handoff Request) ñeán BS phuïc vuï. 10. BS ñang phuïc vuï phaùt baûn tin höôùng daãn chuyeån giao (Handoff Direction) ñeán MS. 11. MS phaùt baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao (Handoff Complete) ñeán BS ñang phuïc vuï. 12. BS phuïc vuï phaùt baûn tin thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information) ñeán MSC. 13. MSC khaúng ñònh baûn tin naøy baèng baûn tin coâng nhaän thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information Acknowledge). 14. BS ñích phaùt leänh yeâu caàu ño hoa tieâu (Pilot Measurement Request) ñeán MS. 15. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán BS ñích. Baây giôø MS thoâng tin vôùi hai BS (noù ñang ôû chuyeån giao meàm). Caû hai BS phaûi thoâng tin vôùi MSC. MSC söû duïng tín hieäu maïnh nhaát töø hai BS vaø phaùt ñi tín hieäu ñeán caû hai traïm. Trong khi MS ñang ôû traïng thaùi chuyeån giao meàm, moät trong soá caùc tín hieäu coù theå xuoáng thaáp hôn ngöôõng ñònh tröôùc, MS seõ yeâu caàu BS naøy rôøi boû keát noái. Löu ñoà cho tröôøng hôïp naøy ñöôïc cho ôû hình veõ 4.9. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 92 Rôøi boû BS phuïc vuï 1. MS xaùc ñònh raèng traïm BS ñang phuïc vuï khoâng coøn ñuû cöôøng ñoä tín hieäu ñeå tieáp tuïc ôû traïng thaùi chuyeån giao meàm. 2. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán BS ñang phuïc vuï. Baûn tin naøy yeâu caàu BS rôøi boû chuyeån giao. 3. BS ñang phuïc vuï phaùt baûn tin höôùng daãn chuyeån giao ñeán MS. Baûn tin naøy chæ thò raèng BS seõ rôøi boû chuyeån giao. 4. MS phaùt baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao ñeán BS ñang phuïc vuï. Coâng nhaän loaïi boû Yeâu caàu loaïi boû HO – INFO -ACK HO - INFO 1. Höôùng daãn chuyeån giao Hoaøn thaønh chuyeån giao Ño cöôøng ñoä hoa tieâu MS BS ñích BS ñang phuïc vuï È MSC Quyeát ñònh chuyeån giao Chuyeån giao dieän ñaàu Hình 4.9 Chuyeån giao meàm ôû CDMA: rôøi boû BS phuïc vuï 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Coâng nhaän chuyeån giao dieän ñaàu Leänh ño hoa tieâu Ño cöôøng ñoä hoa tieâu DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 93 5. BS phuïc vuï phaùt baûn tin chuyeån giao dieän ñaàu (Interface Primary Transfer) ñeán BS ñích cuøng vôùi thoâng tin baûn ghi cuoäc goïi töông öùng. 6. BS ñích khaúng ñònh baûn tin naøy baèng baûn tin coâng nhaän chuyeån giao dieän ñaàu (Interface Primary Transfer Acknowledge). 7. BS ñích khi naøy phaùt baûn tin thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information) ñeán MSC. 8. MSC phaùt baûn tin coâng nhaän thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information Acknowledge) ñeán BS ñích. 9. BS ñích phaùt leänh yeâu caàu ño hoa tieâu ñeán MS. 10. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán BS ñích. 11. BS cuõ phaùt baûn tin yeâu caàu rôøi boû (Remove Request) ñeán MSC ñeå yeâu caàu rôøi boû keát noái. 12. MSC khaúng ñònh baûn tin naøy baèng caùch göûi baûn tin coâng nhaän loaïi boû (Remove Acknowledge) ñeán BS cuõ. Baây giôø MS laøm vieäc vôùi BS ñích (BS phuïc vuï môùi). Neáu caàn caùc chuyeån giao meàm boå sung thì quaù trình baét ñaàu chuyeån giao ñöôïc laëp laïi. Caùc thuû tuïc loaïi boû BS ñích khoûi chuyeån giao meàm ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö ñoái vôùi BS ñang phuïc vuï. Löu ñoà loaïi boû BS ñích khi chuyeån giao ñöôïc cho ôû hình 4.10. Rôøi boû BS ñích 1. MS xaùc ñònh raèng BS ñích khoâng coøn tín hieäu hoa tieâu ñuû lôùn ñeå tieáp tuïc laø moät BS trong chuyeån giao meàm. 2. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán BS phuïc vuï. Baûn tin naøy yeâu caàu BS ñích rôøi boû chuyeån giao. 3. BS phuïc vuï phaùt baûn tin höôùng daãn chuyeån giao ñeán MS ñeå chæ ra BS seõ phaûi rôøi boû chuyeån giao (trong tröôøng hôïp naøy laø BS ñích). 4. MS phaùt ñi baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao ñeán BS phuïc vuï. 5. BS phuïc vuï phaùt baûn tin loaïi boû giöõa caùc BS (InterBase Station Remove) ñeán MSC. 6. MSC phaùt baûn tin loaïi boû giöõa caùc BS ñeán BS ñích. 7. Khi naøy BS phuïc vuï phaùt baûn tin thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information) ñeán MSC. 8. MSC phaùt baûn tin coâng nhaän thoâng baùo chuyeån giao (Handoff Information Acknowledge) ñeán BS phuïc vuï. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 94 Ño cöôøng ñoä hoa tieâu Ño cöôøng ñoä hoa tieâu Leänh yeâu caàu ño hoa tieâu Coâng nhaän loaïi boû giöõa caùc traïm goác Coâng nhaän loaïi boû giöõa caùc traïm goác Loaïi boû giöõa caùc traïm goác Loaïi boû giöõa caùc traïm goác Coâng nhaän loaïi boû Yeâu caàu loaïi boû HO – INFO -ACK HO - INFO 1. Höôùng daãn chuyeån giao Hoaøn thaønh chuyeån giao MS BS ñích BS ñang phuïc vuï È MSC Quyeát ñònh chuyeån giao Hình 4.10: Chuyeån giao meàm ôû CDMA: rôøi boû BS ñích 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 9. BS ñích phaùt baûn tin yeâu caàu loaïi boû ñeán MSC. 10. MSC phaùt baûn tin coâng nhaän loaïi boû ñeán BS ñích. 11. Sau khi BS ñích loaïi boû taøi nguyeân cuûa noù khoûi cuoäc goïi, noù phaùt baûn tin coâng nhaän loaïi boû giöõa caùc BS ñeán MSC. 12. MSC phaùt baûn tin coâng nhaän loaïi boû ñeán BS phuïc vuï. 13. BS phuïc vuï phaùt leänh yeâu caàu ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán MS. 14. MS phaùt baûn tin ño cöôøng ñoä hoa tieâu ñeán BS phuïc vuï. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 95 CHÖÔNG 5 ÑAÙNH GIAÙ ÖU NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA CHUYEÅN GIAO MEÀM 5.1 Öu nhöôïc ñieåm cuûa chuyeån giao meàm Chuyeån giao meàm laø loaïi chuyeån giao ñaëc thuø cuûa heä thoáng thoâng tin di ñoäng CDMA döïa treân nguyeân taéc “noái tröôùc khi caét”. So vôùi chuyeån giao cöùng trong caùc heä thoáng khaùc thì chuyeån giao meàm coù moät soá öu vaø nhöôïc ñieåm sau. 5.1.1 Öu ñieåm Chuyeån giao meàm laøm giaûm hoaëc loaïi boû ñöôïc aûnh höôûng cuûa hieän töôïng “ping- pong” xaûy ra trong chuyeån giao cöùng. Cuï theå: § Ñieàu hoaø taûi treân maïng: trong tröôøng hôïp taûi cuûa moät cell vì moät lyù do naøo ñoù taêng ñoät ngoät thì heä thoáng seõ chuyeån giao sang caùc cell keá caän coù löu löôïng taûi thaáp hôn. § Laøm cho thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng ñöôïc lieân tuïc hôn, khoâng coù caùc tieáng “kíc” nhö trong chuyeån giao cöùng (do tín hieäu bò ngaét quaõng trong moät thôøi gian ngaén) trong quaù trình chuyeån giao. Nhaát laø ñoái vôùi modem soá, “kíc” thöôøng gaây ra loãi soá lieäu vaø laøm maát ñoàng boä. Vôùi chuyeån giao meàm khoâng coù ñoä döï tröõ treã töùc laø giaûm ñöôïc thôøi gian treã töông ñöông do phaân taäp coù choïn löïa. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi vieäc chuyeån maïch “töùc thôøi” ñeán traïm goác coù cöôøng ñoä tín hieäu maïnh nhaát trong quaù trình chuyeån giao (ñöôøng leân) vaø traùnh ñöôïc nhieãu coäng keát hôïp vôùi treã chuyeån giao. Vì theá: § Cung caáp chaát löôïng thoâng tin toát hôn cho ngöôøi söû duïng. § Soá MS/cell taêng leân cuøng vôùi moät giaù trò Ec/I0 (taêng dung löôïng). § Coâng suaát phaùt yeâu caàu cho ñöôøng leân thaáp hôn daãn ñeán giaûm ñöôïc nhieãu ñöôøng leân. Do trong chuyeån giao meàm MS coù khaû naêng thoâng tin ñoàng thôøi vôùi nhieàu hôn moät traïm goác (phaân taäp), ñieàu naøy laøm taêng ñoä tin caäy cuûa heä thoáng, ñaûm baûo söï lieân tuïc vaø chaát löôïng cuûa tín hieäu. Moät öu ñieåm nöõa cuûa chuyeån giao meàm laø khi noù ñöôïc keát hôïp vôùi ñieàu khieån coâng suaát. Vì vuøng chuyeån giao meàm laø nôi maø cöôøng ñoä tín hieäu cuûa MS yeáu vaø khaû naêng gaây nhieãu cuûa noù leân caùc MS cuûa caùc cell laân caän laø lôùn nhaát neân khi chuyeån giao meàm ñöôïc keát hôïp vôùi ñieàu khieån coâng suaát seõ laøm cho nhieãu cuûa MS taïi caùc DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 96 vuøng naøy giaûm xuoáng töùc laø nhieãu cuûa toaøn boä heä thoáng giaûm. Ñieàu naøy seõ laøm taêng dung löôïng cuûa heä thoáng vaø caûi thieän ñöôïc chaát löôïng cuoäc thoaïi. Töông töï nhö chuyeån giao cöùng, beân caïnh caùc öu ñieåm ñaõ neâu ôû treân chuyeån giao meàm cuõng toàn taïi moät soá nhöôïc ñieåm sau. 5.1.2 Nhöôïc ñieåm § Chuyeån giao meàm laøm giaûm dung löôïng ñöôøng xuoáng. Do trong quaù trình chuyeån giao meàm MS thoâng tin ñoàng thôøi vôùi hai hay nhieàu hôn caùc traïm goác töùc laø cuõng seõ coù hai hay nhieàu hôn caùc keânh löu löôïng ñöôøng xuoáng ñöôïc caáp phaùt cho MS. Ñieàu naøy laøm giaûm taøi nguyeân maïng daãn ñeán laøm giaûm dung löôïng ñöôøng xuoáng. § Chuyeån giao meàm phöùc taïp hôn chuyeån giao cöùng. § Laøm taêng nhieãu ñöôøng xuoáng (ñeán nhöõng ngöôøi söû duïng khaùc) khi chuyeån giao meàm ñöôïc xöû lyù bôûi vì coù nhieàu hôn hai traïm goác cuøng phaùt ñeán moät MS thay vì moät traïm goác nhö trong chuyeån giao cöùng. Ñieàu naøy cuõng coù theå laøm taêng nhieãu ñöôøng leân khi caû ñöôøng leân vaø ñöôøng xuoáng cuøng söû duïng chung moät taàn soá. Nhö vaäy, roõ raøng khoâng coù moät loaïi chuyeån giao naøo maø öu ñieåm cuûa noù laø hoaøn toaøn tuyeät ñoái. Beân caïnh nhöõng öu ñieåm luoân luoân toàn taïi nhöõng nhöôïc ñieåm. Do ñoù khi löïa choïn moät phöông phaùp chuyeån giao naøo thì ngöôøi kyõ sö thieát keá heä thoáng seõ caên cöù vaøo nhöõng yeâu caàu cuûa heä thoáng cuõng nhö nhöõng ñaëc tröng cuûa noù ñeå löïa choïn. 5.2 Ñieàu khieån coâng suaát vaø chuyeån giao meàm Ñieàu khieån coâng suaát laø quaù trình ñieàu khieån ñoäng coâng suaát cuûa maùy phaùt khi hoaït ñoäng. Ñieàu khieån coâng suaát coù quan heä maät thieát vôùi chuyeån giao meàm. Neáu keát hôïp toát hai kyõ thuaät naøy seõ giaûm nhieãu ñaùng keå cuõng nhö taêng chaát löôïng cho heä thoáng. Lôïi ích chính cuûa ñieàu khieån coâng suaát laø traùnh ñöôïc nhieãu gaàn-xa. Do ñoù söï coù maët cuûa ñieàu khieån coâng suaát trong heä thoáng CDMA laø caàn thieát ñeå coù moät möùc tín hieäu hôïp lyù nhaát, traùnh nhieãu cho caùc MS khaùc ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc möùc tín hieäu yeâu caàu. Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy, xeùt moät ví duï nhö moâ taû treân hình 5.2. Giaû söû coù hai traïm goác B1 vaø B2, hai ngöôøi söû duïng M1 vaø M2, ñieàu khieån coâng suaát vaø chuyeån giao meàm ñöôïc söû duïng. Trong ñoù B1 laø traïm goác phuïc vuï cuûa M1 vaø B2 laø traïm goác phuïc vuï cuûa M2. Coù tröôøng hôïp chuyeån giao khoâng ñöôïc thöïc hieän ngay caû khi tuyeán lieân keát giöõa B1 vaø M2 toát hôn tuyeán lieân keát giöõa B2 vaø M2, vaø tuyeán lieân keát giöõa B2 vaø M1 toát hôn tuyeán lieân keát giöõa B1 vaø M1. Ñoù laø do söï cheânh leäch veà cöôøng ñoä cuûa hai tín hieäu noùi treân khoâng ñuû lôùn ñeå vöôït qua ngöôõng ñaõ ñöôïc xaây döïng trong thuaät toaùn chuyeån giao meàm. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 97 Xeùt ñöôøng leân vôùi coâng suaát tín hieäu nhaän ñöôïc taïi caùc traïm goác ñöôïc tính theo dB. Coâng suaát tín hieäu nhaän ñöôïc kyù hieäu laø Si,j, trong ñoù i = 1,2 ñaëc tröng cho ngöôøi söû duïng vaø j = 1,2 ñaëc tröng cho traïm goác. Seõ coù söï thay ñoåi veà maët coâng suaát bôûi vì MS luoân di ñoäng nhöng trong ví duï naøy chuùng ta giaû söû caùc MS ñöôïc coá ñònh. Do ñoù söï thay ñoåi coâng suaát chæ ñöôïc thöïc hieän bôûi ñieàu khieån coâng suaát. Ñoä döï tröõ treã laø D = 4 dB. Ñieàu khieån coâng suaát ñöôïc thöïc hieän nhö sau: § Giaû söû raèng coâng suaát tín hieäu thu ñöôïc phaûi lôùn hôn coâng suaát nhieãu ñeå chaát löôïng ñöôøng leân coù theå chaáp nhaän ñöôïc. § Khi ñoù, xaûy ra caùc quaù trình xöû lyù sau: 1. (Xöû lyù taïi B1) Neáu S1,1 £ S2,1, B1 höôùng daãn M1 thay ñoåi coâng suaát phaùt. Neáu S1,2 - S2,2 >D khi ñoù M2 chuyeån giao tôùi B1. 2. (Xöû lyù taïi B2) Neáu S2,2 £ S1,2 thì B2 seõ höôùng daãn M2 ñeå thay ñoåi coâng suaát phaùt. Neáu S1,2 - S1,1 > D khi ñoù M1 chuyeån giao tôùi B2. 5.4 Xu höôùng phaùt trieån cuûa thuaät toaùn chuyeån giao meàm Coù nhieàu vaán ñeà trong chuyeån giao meàm vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát thoaû ñaùng. Vaán ñeà chính trong thuaät toaùn chuyeån giao meàm ñoù laø löïa choïn caùc thoâng soá sao cho thoaû maõn ñöôïc caùc öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chuyeån giao vaø ñaây cuõng laø vaán ñeà caàn nghieân cöùu trong töông lai. Trong töông lai coù theå seõ chuù yù ñeán thu phaân taäp keát hôïp nhieàu hôn thu keát hôïp coù löïa choïn. Söû duïng cuøng moät phöông phaùp phaân tích cho caû hai loaïi chuyeån giao cöùng vaø meàm, laáy D = 0, k = 0 nhö trong tröôøng hôïp chuyeån giao meàm. Ñöôøng leân trong CDMA IS-95 söû duïng kyõ thuaät thu keát hôïp phaân taäp coù löïa choïn, nhöng neáu kyõ thuaät naøy quaù phöùc taïp thì noù cuõng coù theå ñöôïc thay baèng moät kyõ thuaät khaùc ñôn giaûn hôn. Caùc vaán ñeà nghieân cöùu trong töông lai seõ caån troïng hôn trong vieäc ñöa ra caùc giaû thuyeát phaûi caøng gaàn thöïc teá caøng toát. Tuy nhieân nhieàu thoâng soá khoâng ñaït ñöôïc ñieàu B2 M1 M2 B1 Tín hieäu Nhieãu Hình 5.2 Ñieàu khieån coâng suaát vaø chuyeån giao meàm DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 98 kieän treân trong heä thoáng soá ngaøy nay do toác ñoä thoaïi cuûa ngöôøi söû duïng luoân luoân thay ñoåi. Trong töông lai loaïi chuyeån giao meàm vaø meàm hôn seõ ñöôïc quan taâm nhieàu hôn chuyeån giao cöùng trong heä thoáng khoâng daây. Caùc vaán ñeà ñoù ñaõ vaø ñang ñöôïc nghieân cöùu moät caùch ñònh löôïng. Chuùng ta haõy chôø ñôïi vaø tin töôûng vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä trong töông lai. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM Ñeà taøi: Nghieân cöùu phöông phaùp chuyeån giao meàm trong heä thoáng TTDÑ DS/CDMA SVTH : Ngoâ Vuõ Truyeàn Trang 99 Taøi Lieäu Tham Khaûo 1. Giaùo trình thoâng tin di ñoäng TS. Nguyeãn Phaïm Anh Duõng, 6-2002. 2. Thoâng tin di ñoäng soá Cellular Vuõ Ñöùc Thoï, 1997. 3. Lyù thuyeát traûi phoå vaø öùng duïng TS. Nguyeãn Phaïm Anh Duõng, 5-2002. 4. Coâng ngheä ATM vaø CDMA Nhaø xuaát baûn Thanh Nieân, 1996. 5. Soft Handoff and Power Control in IS-95 CDMA. 6. Power Control Algorithms for soft handoff users in UMTS F.Blaise, Lelicegui, F.Goeusse, G.Vivier-Motorola Labs. 7. Effect of Soft and Softer Handoffs on CDMA System Capacity Chin Chun Lee, Member, IEEE and Raymond Steele, Fellow, IEEE. 8. Moät soá taøi lieäu khaùc. DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan 9 - tp.HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfFULL.pdf