Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.3.1. Đặc điểm các khía cạnh động lực học tập của sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3973 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Thành Long – QTKD K54 Trương Thị Nhung – QTKD K54 Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng 1 Nội dung chính Đặt vấn đề 1 Cơ sở lý thuyết 2 Phân tích động lực học tập 3 Các đề xuất 4 2 Phần 1: Đặt vấn đề Đặt vấn đề Động lực ảnh hưởng tới kết quả học tập Cần nâng cao động lực học tập Mục tiêu Mức độ động lực học tập của sinh viên SEM So sánh với các Viện khác Các khía cạnh động lực học tập Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực Đề xuất phương hướng 3 Phần 2: Cơ sở lý thuyết 2.1 •Khái niệm động lực 2.2 • Khái niệm động lực học tập 2.3 • Tháp nhu cầu Maslow về động lực của con người 4 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) Trạng thái bị kích thích Định hướng hành động Mục tiêu đã đề ra 2.1 Khái niệm động lực (động cơ) 5 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) 2.2 Khái niệm động lực học tập và tạo động lực học tập • Động lực học tập Sinh viên Mục tiêu đã đề ra trước & trong quá trình học tập Bị kích thích • Tạo động lực học tập Xây dựng Phát triển Động lực học tập 6 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) 2.3 Tháp nhu cầu của Maslow về động lực con người Nhu cầu sinh lý Nhu cầu an toàn Nhu cầu xã hội Nhu cầu được tôn trọng Kiến thức & thẩm mỹ Tự thể hiện 7 Phần 3: Phân tích động lực học tập 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu 8 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp • Phân viện báo chí và tuyên truyền Nhận xét từ nghiên cứu Động cơ đa dạng Hướng cá nhân Không ganh đua Hạn chế Chưa toàn diện Sinh viên miền Nam Kết quả chung chung 9 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp • Vai trò của động cơ học tập Nhận xét từ nghiên cứu Vị trí động cơ học tập Các hình thức nâng cao ĐC Hạn chế Nghiên cứu học sinh Mang tính lý thuyết 10 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp 3.2.1 Mục tiêu điều tra Lượng hóa Dễ hình dung, đánh giá Đưa kết quả vào SPSS 11 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp (tiếp) Tổng thể mục tiêu Viện (Khoa): SEM, SET, SBFT, STE Khóa: K52, K53, K54, K55, K56 Kích thước mẫu 100 sv SEM + 100 sv Viện khác Phương pháp thu thập dữ liệu Phát phiếu điều tra 3.2.2 Kế hoạch lấy mẫu 12 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp (tiếp) 3.2.3 Thiết kế bản câu hỏi 13 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu Mục tiêu 200 phiếu Phát được 160 phiếu Số phiếu hợp lệ 159 phiếu 3.3.1 Kết quả thu thập dữ liệu 14 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra 78,10 % 21,90 % Nam Nữ Hình 3.1: Tỷ lệ giới tính 15 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra (tiếp) Hình 3.1: Tỷ lệ Viện (Khoa) 25,50% 10,80% 20,40% 5,10% 38,20% Kinh tế và Quản lý Điện tử viễn thông Cơ khí CN Thực phẩm Khác 16 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra (tiếp) Hình 3.1: Tỷ lệ các Khóa 14% 27,40% 37,60% 10,20% 10,80% K52 K53 K54 K55 K56 17 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.2.1. Đặc điểm các khía cạnh động lực học tập của sinh viên Bách Khoa 18 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.3.1. Đặc điểm các khía cạnh động lực học tập của sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý ĐCCĐKT 97,5% ĐCĐTT 87,5% ĐCXH 85% ĐCTTH 82,5% ĐCAT 72,5% 19 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập Nữ 76,47% Nam 66,12% 20 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập (tiếp) STE 68,75% SET 64,71% SEM 62,5% SBFT 76,47% 21 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập (tiếp) K53 70,59% K54 71,18% K56 70,59% K52 63,64% K55 50% 22 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.5 Mối quan hệ giữa động lực học tập với kết quả học tập r = 0,476 Có tương quan r2 = 0,2266 22,66% sự thay đổi của kết quả học tập được giải thích bởi sự thay đổi của động lực học tập 23 Kết luận từ phân tích dữ liệu điều tra 24 HUST SEM Nữ Nam > STE SEM K53 K54 K56 K52 K55 Đặc điểm động cơ đi học Mức động lực học tập cao Tác động của ĐLHT => KQHT Phần 4: Các đề xuất Giải quyết các nhu cầu theo thứ tự Có được kiến thức Được tôn trọng Xã hội Tự thể hiện An toàn 25 Kết luận từ quá trình nghiên cứu Đạt được Đánh giá & so sánh Mối liên quan Đặc điểm khía cạnh động lực học tập Quan hệ ĐLHT & KQHT Tự hoàn thiện bản thân Hạn chế Số sv SEM <50% Thu được 159<200 pđt Sv chưa hợp tác Kỹ năng hạn chế 26 LOGO 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_svnckh_dongluchoctap_svvienktvql_2012_05_5012.pdf